Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 1/2009-S ... - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 1/2009-S ... - Revisornævnet

Den 14. juni 2010 blev der i

sag nr. 1/2009-S

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

mod

statsautoriseret revisor R

og

statsautoriseret revisor RR

afsagt sålydende

K e n d e l s e:

Ved skrivelse af 7. januar 2009 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indbragt en klager over de statsautoriserede

revisorer R og RR for Revisornævnet.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 7. marts 1984,

og at RR har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. februar 1984. Begge er tilknyttet Q,

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR. nr. ....

Klagen vedrører spørgsmålet, om de indklagede har overtrådt reglerne om uafhængighed.

Sagens omstændigheder er følgende:

Aktierne i A A/S er optaget til handel på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Dansk AMP). Selskabet har ikke på

noget tidspunkt søgt om optagelse til officiel notering.

Årsrapporten for A A/S er offentliggjort den 29. april 2008.

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2007 for A A/S blev afgivet den 14. februar 2008. Årsrapporten er

aflagt på brevpapir fra Q. Ved revisionspåtegning af 14. februar 2008 har de indklagede afgivet følgende

revisorpåtegning:

Den uafhængige revisors påtegning

Til aktionærerne i A A/S

Vi har revideret årsrapporten for A A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007 omfattende

ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,

egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter

årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og

opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der

givet et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes

besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af

regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision


Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor

konklusion.

1


Klagen:

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

…”

Overtrædelse af revisorlovens § 11, stk. 2, nr. 8, litra b, sammenholdt med § 1, stk. 2 og § 11, stk. 1, i den

dagældende revisorlov (2003), ved at have aflagt årsrapporten for 2007 for A A/S på brevpapiret fra Q

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Parternes bemærkninger:

Klager har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med uafhængighedsreglerne, jf. dagældende revisorlovs §

11, stk. 2, nr. 8, litra b, sammenholdt med §§ 1, stk. 2, og 11, stk. 1, idet de indklagede har medvirket ved udarbejdelsen

af årsrapporten for 2007 for selskabet A A/S.

Indholdet af ”børsnoterede selskaber" ikke er nærmere defineret i revisorloven af 2003. Det medfører imidlertid ikke, at

en revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant frit kan overtræde revisorlovens uafhængighedsbestemmelser og

efterfølgende påberåbe sig straffrihed pga. usikkerhed. Det må forudsættes, at de indklagede statsautoriserede revisorer i

overensstemmelse med god revisorskik har søgt at afklare en eventuel usikkerhed, inden de afgav deres erklæring.

Årsregnskabsloven fastsætter såvel kravene til indholdet af den konkrete årsrapport som kravet om, at der skal foretages

revision. Det er derfor ikke meningsfuldt at aflægge årsrapporten efter kravene til børsnoterede virksomheder, uden at

årsrapporten samtidig revideres efter kravene for revision af børsnoterede virksomheder. Af årsregnskabslovens § 7, stk.

l, nr. 4, om opdelingen i regnskabsklasser fremgik bl.a. - i den affatning, der var gældende, da de indklagede revisorer

afgav erklæring på den årsrapport, som ligger til grund for denne sag – følgende: "Statslige aktieselskaber og

virksomheder, hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer er optaget til notering eller handel på en

fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked (i denne lov betegnet som "børsnoterede

virksomheder') i et EU/EØS-land, og som har pligt til at aflægge årsrapport efter § 3, stk. 1, skal uanset størrelse følge

reglerne for regnskabsklasse D ".

Det fremgår således af bestemmelsen, at der ikke ved definitionen af en børsnoteret virksomhed tages hensyn til, om

virksomheden er noteret på en fondsbørs eller på en autoriseret markedsplads.

Ved revisorloven fra 2003 gennemførtes Kommissionens henstilling af 16. maj 2002 om revisors uafhængighed i EU

(2002/590/EF). EU-henstillingen anvender i sin tilgang en princip-baseret metode, hvilket betyder, at revisor - ud fra en

række overordnede, fundamentale principper - skal foretage en bedømmelse af, om han eller hun i den konkrete

situation er uafhængig. Samtidig gælder der efter § 11, stk. 2, nr. 8, skærpede uafhængighedskrav til revisorerne i bl.a.

børsnoterede virksomheder og virksomhed underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Der er her især tale om virksomheder, der

modtager kapital og indskud fra en bredere kreds, og det er på den baggrund, der stilles skærpede krav til revisors

uafhængighed. I det lys er det uden betydning, om værdipapirerne handles eller noteres på en fondsbørs eller handles

eller noteres på en autoriseret markedsplads, og dermed er det også vanskeligt at argumentere for, at kravene til revisors

uafhængighed skulle afhænge heraf.

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer har endvidere taget stilling til spørgsmålet. Således

bestemte nævnet ved kendelse nr. 66/2007-S, at en statsautoriseret revisor havde overtrådt de skærpede

uafhængighedskrav til revisorer i børsnoterede virksomheder i revisorlovens § 11, stk. 2, nr. 8, litra a, sammenholdt

med § l, stk. 2, og 11, stk. l, idet han havde medvirket ved udarbejdelsen af årsrapporten for en virksomhed, der var

optaget til notering på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S, samtidig med, at han havde afgivet revisionspåtegning

herpå.

Efter de gældende regler, må en revisor ikke foretage revision af regnskaber mv. for en børsnoteret virksomhed, hvis

revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden har medvirket ved udarbejdelse af regnskabet mv. Af

bemærkningerne til denne bestemmelse - § 11, stk. 2, nr. 8, litra a - fremgår, at: " Litra a) forbyder revisor at afgive en

erklæring, hvis revisor har deltaget i bogføring eller lignende registreringer, som danner grundlaget for det forhold, der

afgives erklæring om, eller har medvirket ved udarbejdelsen af det dokument, erklæringen vedrører. Forbuddet i stk. 2,

nr. 8, litra a) er absolut og omfatter således også mekanisk registrering af data m. v. Ved eksempelvis afgivelse af

revisionspåtegninger på årsrapporter vil der imidlertid alene være et forbud mod at yde sådan regnskabs- og bogføringsmæssig

assistance, der ikke er et naturligt led i selve revisionen. De tilladte ydelser afgrænses af de krav, som god

revisionsskik til enhver tid stiller til en reviderende revisors påpegning af mangler i og forslag til ændringer af et af

virksomheden udarbejdet regnskabsudkast. Bestemmelsen forhindrer således ikke den reviderende revisor i at stille

2


klienten over for valget mellem at lovliggøre regnskabet, således som anbefalet af revisor eller at opnå en

revisionspåtegning med forbehold. Bestemmelsen forhindrer heller ikke den reviderende revisor i at komme med

forslag, der blot forbedrer regnskabet, men som ikke er af en sådan karakter, at de er et alternativ til forbehold. Det

afgørende er, at det er virksomhedens ledelse, der i det hele har ladet det pågældende regnskab udarbejde, og at revisor

alene indtager en reviderende funktion deraf. " Af bemærkningerne fremgår det således, at forbuddet er "absolut", og

omfatter al ydelse af assistance, der ikke er et naturligt led i selve revisionen.

Denne fortolkning underbygges af, at forslaget til revisorloven fra 2003 gennemførte Kommissionens henstilling af 16.

maj 2002 om revisors uafhængighed i EU (2002/590/EF)3, og henstillingen. Af henstillingens afsnit 7.2.1, fremgår det:

”1) Der er en risiko for selvrevision, hvis en revisor, et revisionsfirma, en virksomhed i et netværk eller en partner, leder

eller medarbejder heri deltager i udarbejdelsen af revisionsklientens regnskabsbilag eller øvrige regnskaber. Betydningen

af truslen afhænger af omfanget af disse personers deltagelse i udarbejdelsen og den offentlige interesse.

2) Risikoen for selvrevision må altid betragtes som værende for stor til, at deltagelse i udarbejdelsen kan tillades, medmindre

der kun gives teknisk eller mekanisk bistand eller rent informativ rådgivning.

3) Hvad angår lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden, betragtes bistand udenfor det

lovpligtige revisionsmandat som en for stor trussel mod uafhængighedens, som derfor ikke bør tillades.”

Også af henstillingen fremgår det således, at en revisor i en børsnoteret virksomhed ikke må yde bistand ud over det

lovpligtige revisionsmandat og hermed ikke på nogen måde medvirke ved udarbejdelsen af årsrapporten - herunder med

opstilling og renskrivning.

Enhver assistance ud over det lovpligtige revisionsmandat er således i strid med uafhængighedsreglerne. Forbuddet er

således efter lovens forarbejder absolut og omfatter også mekanisk registrering af data mv.

Hertil kommer, at Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer også har taget stilling til dette

spørgsmål ved kendelsen 66/2007-S, idet årsrapporten i denne sag var affattet på indklagedes revisionsvirksomheds

brevpapir samtidig med, at indklagede havde afgivet revisionspåtegning på årsrapporten. Da årsrapporten for 2007 for

A A/S er aflagt på brevpapiret fra Q Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og under hensyn til det af de indklagede i

øvrigt oplyste vedrørende deres medvirken, må det lægges til grund, at virksomhedens anmeldte revisor, Q

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ved de indklagede har medvirket ved udarbejdelsen af årsrapporten. Da

revisionen er udført af – og erklæringen underskrevet af – de indklagede, er disse ansvarlige for overtrædelsen af

uafhængighedsreglerne.

Indklagede har gjort gældende, at det øgede krav til revisors uafhængighed i § 11, stk. 2, nr. 8 i revisorloven fra 2003

gælder, såfremt revisors erklæring vedrører en virksomhed omhandlet af lovens § 10, stk. 2, 3-5 pkt. Denne

bestemmelse omhandler efter sin ordlyd

"børsnoterede selskaber, statslige aktieselskaber, virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, samt

virksomheder af en vis størrelse". Aktierne i den i sagen omhandlede virksomhed, A A/S, er optaget til handel på Dansk

Autoriseret Markedsplads A/S (Dansk AMP), der i dag er godkendt af Finanstilsynet som et reguleret marked.

Indtil 1. november 2007 var Dansk AMP godkendt af Finanstilsynet som en autoriseret markedsplads, men havde ikke

status som en fondsbørs med ret til at drive "børsvirksomhed". Værdipapirer, herunder aktier, handlet på Dansk AMP

betegnedes ifølge dagældende værdi-

papirhandelslov (lovbekendtgørelse 479 af 1, juni 2006) for "unoterede værdipapirer", jf. lovens § 40.

Ved lov nr. 108 af 7. februar 2007, der trådte i kraft den 1. november 2007, blev Dansk AMP omfattet af EU reglerne

om et reguleret marked og de selskaber, hvis aktier handles på Dansk AMP, skal derfor overholde den gældende EU

regulering for selskaber optaget til handel på et reguleret marked. Ved lovændringen indførtes også begrebet "officiel

notering", og aktier optaget til notering på en fondsbørs (i praksis Københavns Fondsbørs (nu NASDAQ OMX

Copenhagen A/S)) blev automatisk anset for "optaget til officiel notering", mens aktier der allerede var optaget til

handel på Dansk AMP (unoterede værdipapirer) ikke blev anset for optaget til officiel notering, med mindre selskaberne

anmodede herom, jf. nærmere § 22, stk. 4 i lov nr. 108 af 7. februar 2007. A A/S foretog ikke en sådan anmodning og

har ikke siden anmodet om, at dets aktier blev optaget til officiel notering. Selskabets aktier havde således ved afgivelse

af årsrapporten ikke - og har fortsat ikke - status som aktier optaget til officiel notering.

Ved vedtagelsen af lov nr. 108 af 7. februar 2007 blev der ikke foretaget ændringer i de relevante bestemmelser i

revisorloven fra 2003. Først ved den nye revisorlov, der trådte i kraft den 1. august 2008, er terminologien "børsnoteret

selskab" udgået af revisorloven, og i stedet anvendes den præcise beskrivelse "virksomheder, som har værdipapirer

optaget til handel på et reguleret marked", der genfindes i værdipapirhandelsloven.

Det har ikke på denne baggrund uden videre været klart for de indklagede, at selskabet i relation til

uafhængighedsreglerne i revisorloven fra 2003 skulle anses for at være et "børsnoteret selskab".

Hverken ordlyden i revisorloven fra 2003 eller bemærkningerne til revisorlovens § 10 giver i øvrigt nærmere vejledning

om, hvad der menes med et "børsnoteret selskab".

3


Spørgsmålet om der foreligger en overtrædelse af det skærpede uafhængighedskrav i revisorloven fra 2003 beror på en

fortolkning af denne lov og forarbejderne dertil. Årsregnskabsloven og dennes regnskabsklassifikationer er i den

forbindelse uden betydning, idet revisorloven indeholder en selvstændig afgrænsning og beskrivelse af de

virksomheder, det skærpede uafhængighedskrav gælder for. Da fortolkningen af loven i sidste ende hører under

domstolene har det heller ikke betydning, hvad de indklagede måtte kunne indhente af vurderinger om lovens

rækkevidde forud for regnskabsaflæggelsen.

Kendelsen afsagt af Disciplinærnævnet, som Styrelsen, kendelse nr. 66/2007-S, ses ikke at være interessant for så vidt

angår spørgsmålet om forståelsen af betegnelsen "børsnoteret selskab".

Ud fra et legalitetssynspunkt er det uheldigt, at betydningen af begrebet "børsnoteret selskab" ikke klart fremgår af

hverken ordlyden af revisorloven fra 2003 eller bemærkningerne til loven, og at der ikke i forbindelse med ændringen af

værdipapirloven i 2007 er taget stilling til en mulig udvidelse af rækkevidden af bestemmelsen til at omfatte selskaber

optaget til handel på Dansk AMP.

Med en sådan usikkerhed omkring bestemmelsens rækkevidde bør der ikke idømmes disciplinære sanktioner.

Hertil kommer, at det er et spørgsmål, om der ved påtegningen af årsrapporterne har foreligget omstændigheder, som

beskrevet i revisorlovens § 11, stk. 2, pkt. 8, litra a. Bestemmelsen omhandler ifølge sin ordlyd tilfælde, hvor "revisor

har deltaget i bogføring eller lignende registreringer, som danner grundlaget, for det forhold, der afgives erklæring om,

eller har medvirket ved udarbejdelse af det dokument erklæringen vedrører".

Forbuddet om bistand er ikke absolut. De indklagedes bistand har omfattet opstilling og renskrivning af årsrapport,

indhentelse af ledelsens input til de verbale dele af noterne i årsrapporten, herunder især til noterne 12, 13, 14, 15, 16 og

oplysningerne om bestyrelsens og direktionens ledelseshverv, indarbejdelse af afsnit om ændring af regnskabsmæssige

skøn under anvendt regnskabspraksis, beregning af aktuel og udskudt skat, herunder assistance med opstilling af

specifikationshæfte til skattepligtig indkomstopgørelse, opstilling af hovedtal og beregning af nøgletal samt opstilling af

pengestrømsopgørelse.

Ved vurderingen af de indklagedes arbejde er det væsentligt, at virksomheden er ukompliceret og alene består af en

ejendom med få lejere. Derudover har de indklagedes - eller Qs - medarbejdere ikke frembragt regnskabstallene, og har

kun foretaget få efterposteringer/reguleringer. Det fremgår af oversigten over "reguleringer til den modtagne balance for

2007" af 29. januar 2008 at disse efterposteringer/reguleringer er foretaget "ifølge aftale med ledelsen".

Det har ikke været hensigten med det skærpede uafhængighedskrav at hindre revisor i aktivt at rådgive klienten i

forbindelse med revisionen eller i at bistå selskaberne med at aflægge regnskaber af høj kvalitet, herunder ved at

fremkomme med og udarbejde konkrete forslag til ændringer af regnskabet. Denne rådgivning kan række videre end

blot krav til lovliggørelse. I bemærkningerne til loven anføres således følgende: "Bestemmelsen forhindrer heller ikke

den reviderende revisor i at komme med forslag, der blot forbedrer regnskabet, men som ikke er af en sådan karakter, at

de er et alternativ til forbehold." Princippet fremgår også af pkt. 3 i den EU-henstilling (2002/590/EF af 16. maj 2002),

der har dannet grundlag for de skærpede uafhængighedskrav: "Ved en vurdering af risiciene for revisors uafhængighed

bør der tages passende hensyn til …de tjenester, der leveres til revisionsklienten, og forbindelserne med

revisionsklienten i løbet af den lovpligtige revision. "

Videre fremgår det af bilaget til den nævnte EU-henstilling: "Hvis revisor bliver bedt om at deltage i udarbejdelsen af

revisionsklientens regnskabsbilag eller regnskaber, bør han under alle omstændigheder nøje overveje, hvordan

offentligheden anskuer hans opgave. Dette kan afhænge af revisionsklientens størrelse og struktur samt at det

forretningsmiljø, som denne klient er aktivt i, lokalt, regionalt eller nationalt. Hvis det vurderes, at truslen er så stor, at

offentligheden kan komme i tvivl om revisor uafhængighed, bør han afslå opgaven. Dette afsnit i EU-henstillingen

forudsætter, at revisor i forbindelse med revisionen kan komme til at deltage i udarbejdelsen af selv regnskabsbilag eller

regnskaber, idet revisor dog i så fald nøje skal overveje sin uafhængighed. Endvidere forudsætter henstillingen, at

klientens størrelse og struktur kan få betydning for omfanget af de opgaver, revisor kan påtage sig.

I den konkrete sag er virksomheden så enkel og overskuelig, at det af revisor udførte arbejde ikke bør kunne medføre

tvivl i offentligheden omkring revisors uafhængighed. Det skal i den forbindelse bemærkes, at over 96 % af selskabets

aktier på tidspunktet for afgivelsen af årsrapporten var ejet af moderselskabet som følge af et frivilligt købstilbud i juli

2007, og at der fra medio februar 2008 blev indledt tvangsindløsning af de resterende aktier. Efter 1. januar 2008 har

der alene været handlet 2 stk. aktier i selskabet over Dansk AMP.

Endelig har der frem til vedtagelsen af den seneste Revisorlov i 2008 bestået en sådan tvivl omkring det retlige

grundlag, at der ikke bør idømmes disciplinære sanktioner på grundlag heraf.

Revisornævnets begrundelse og afgørelse:

I medfør af § 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)

afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag

afgøres derfor efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer.

4


Aktierne i A A/S er optaget til handel på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Dansk AMP), der indtil den 1.

november 2007 var godkendt af Finanstilsynet som en autoriseret markedsplads.

Virksomheder, hvis aktier var optaget til handel på Dansk AMP, ansås ikke for omfattet af de skærpede regler, der var

gældende for børsnoterede selskaber m.v.

Fra den 1. november 2007, jf. lov nr. 108 af 7. februar 2007, blev Dansk Autoriseret Markedsplads A/S omfattet af EU

reglerne om et reguleret marked. Det lægges efter indklagedes oplysninger til grund, at A A/S ikke har anmodet om, at

dets aktier blev optaget til officiel notering.

Nævnet finder herefter ikke, at de indklagede har overtrådt den af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påberåbte

bestemmelse om uafhængighed vedrørende virksomheder, der var omfattet af revisorlovens (2003) § 10, stk. 2, 3. pkt.

De indklagede frifindes.

5


Indklagede, statsautoriserede revisor R, frifindes.

Indklagede, statsautoriserede revisor RR, frifindes.

Thi bestemmes:

6

More magazines by this user
Similar magazines