Dagsorden til generalforsamling - Haveselskabet Engen

hsengen.dk

Dagsorden til generalforsamling - Haveselskabet Engen

HAVESELSKABET ENGEN

Dagsorden til generalforsamling

Generalforsamling for Haveselskabet Engen afholdes mandag, den 25. februar 2013,

kl. 18.30. Generalforsamlingen afholdes i Vejgaardhallen, Vejgaard Torv 3, Aalborg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Nedsættelse af stemmeudvalg, 3 personer

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab 2012

5. Budget 2013– hævelse af beløbet til vandrenovering med kr. 200,00

6. Indkomne forslag

a. Forslag fra Per – havevandringer

b. Forslag fra bestyrelse – færdiggørelse af byggeprojekter

c. Forslag for Claus - overnatning

d. Forslag fra Claus - vurderingsudvalg

7. Valg af kasserer - på valg er Nina Ziegler, som modtager genvalg.

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 2 år - på valg er Kaare Bech, som modtager

genvalg

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

10. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 1 år

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

12. Valg af 2 revisorer for 1 år

13. Valg af 2 revisorsuppleanter

14. Valg af vurderingsnævn bestående af 3-4 personer

15. Valg af 1-2 suppleant til vurderingsnævn

16. Beretning og regnskab for Aktivitetsudvalget

17. Valg af Aktivitetsudvalg.

18. Eventuelt

Eventuelle ændringsforslag til indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest

4 dage før generalforsamlingen, sendes til Henny Christensen, Sallingsundvej 9, 1. tv.,

9220Aalborg Ø eller på email formand@hsengen.dk

Hvis der ønskes kaffe, te og brød m.m., skal der foretages tilmelding til dette senest 14.

februar 2012. Der er adgang til generalforsamlingen, selvom man ikke er tilmeldt.

Tilmelding kan foretages pr. email kasserer@hsengen.dk eller på tlf. nr. 25 39 42 79

(Nina kun mellem 17 og 20) eller 20 774 814 (Kaare).

Haveselskabet Engen, beliggende Engen 55, 9200 Aalborg SV www.hsengen.dk


HAVESELSKABET ENGEN

Regnskab 2012/Budget for 2013 Haveselskabet Engen

Den øvrige bestyrelse underskriver erklæringen på bestyrelsesmødet den 10. februar 2013.

Haveselskabet Engen, beliggende Engen 55, 9200 Aalborg SV www.hsengen.dk


HAVESELSKABET ENGEN

RESULTATOPGØRELSE

Budget

2013

Regnskab

2012

Budget

2012

Regnskab

2011

Ordinære indtægter

Kontingenter (165 haver á kr. 850) 280.500,00 279.650,00 280.500,00 278.800,00

Vandrenovering (170 haver á kr. 400) 68.000,00 33.900,00 34.000,00 33.800,00

Forsikringspræmier 48.450,00 45.900,00 45.900,00 45.360,00

Administrationshonorar – Codan

Vurdering af haver (25 haver) 6.250,00 10.000,00 6.250,00 9.000,00

Salg af haver (25 haver) 25.000,00 31.000,00 25.000,00 38.000,00

Salg af opsagte haver 2.500,00 380

Salg af drænrør 0,00

Ordinære indtægter i alt 428.200,00 400.450,00 394.150,00 405.340,00

Finansielle indtægter

Renteindtægter 2.000,00 4.460,84 4.000,00 4.695,36

Gebyrer, vandåbning (2 haver á kr. 150) 300,00 450,00 300,00 600,00

Gebyrer, vandlukning (2 haver á kr. 150) 300,00 1.200,00 600,00 1.650,00

Gebyrer, rykkere 1.000,00 5.750,00 1.100,00 4.000,00

Gebyrer, havevandring (20 haver á 300,-) 6.000,00 22.200,00 6.000,00 5.100,00

Gebyrer, fælles arbejdsdag 600,00

Gebyrer, mgl. vedtægtshæfte

adresseændring

Finansielle indtægter i alt 9.600,00 34.660,84 12.000,00 16.045,36

Ekstraordinære indtægter

Tilskud fra Aalborg Kommune 0

Ekstraordinære indtægter i alt 0 0

INDTÆGTER I ALT 437.800,00 435.110,84 406.150,00 421.385,36

Haveselskabet Engen, beliggende Engen 55, 9200 Aalborg SV www.hsengen.dk


UDGIFTER

HAVESELSKABET ENGEN

RESULTATOPGØRELSE

Budget

2013

Regnskab

2012

Budget

2012

Regnskab

2011

Kontingenter, leje

Jordleje 120.000,00 117.669,60 119.000,00 116.340,00

Kontingenter til Forbundet 47.000,00 41.650,00 43.000,00 40.800,00

Kontingenter, leje i alt 167.000,00 159.319,60 162.000,00 157.140,00

Arrangementer

Arrangementer (vandåbning og –lukning) 3.000,00 2.282,00 3.000,00 1.716,65

Generalforsamling 10.000,00 8.987,00 9.000,00 8.176,25

Møder 4.000,00 3.784,50 3.000,00 3.562,95

Præmiefest og præmier 6.000,00 5.576,00 6.000,00 5.912,00

Gaver 2.000,00 1.475,00 1.000,00 7.659,50

Arrangementer i alt 25.000,00 22.104,50 22.000,00 27.027,35

Fællesudgifter

Vandafgift 58.000,00 30.742,22 58.000,00 62.746,45

Renovation 22.000,00 18.230,05 22.000,00 18.996,71

Vedligeholdelse, fællesområde 18.000,00 16.704,24 15.000,00 9.186,04

Omkostninger, fællesområde 10.000,00 5.737,50 10.000,00 9.897,50

Elforbrug 8.000,00 12.693,20 6.000,00 6.645,97

Olie og benzin 1.500,00 874,00 1.500,00 1.274,76

Køb af dræn

Udgifter i forbindelse med havesalg 6.000,00 3.252,00 6.000,00 2.810,75

Fællesudgifter i alt 123.500,00 88.233,21 118.500,00 111.558,18

Forsikringsudgifter

Præmieudgift haverne 48.000,00 44.578,50 48.000,00 44.578,25

Ansvarsforsikring, bestyrelse 6.000,00 5.208,00 6.000,00 5.111,00

Fælleshusforsikring 1.500,00 1.288,50 1.500,00 1.264,00

Ansvarsforsikring, traktor m. klipper 1.500,00 1.477,00 1.500,00 1.449,00

Forsikringsudgifter i alt 57.000,00 52.552,00 57.000,00 52.402,25

Haveselskabet Engen, beliggende Engen 55, 9200 Aalborg SV www.hsengen.dk


HAVESELSKABET ENGEN

RESULTATOPGØRELSE

Budget

2013

Regnskab

2012

Budget

2012

Regnskab

2011

Administrationsomkostninger

Kontorartikler, papir, kuverter mv. 8.000,00 5.414,00 8.000,00 7.161,22

Kontorinventar 1000 979 0

Afskrivning PC'er 3.500,00 4.272,05 3.500,00 3.522,05

Porto 7.000,00 2.859,00 7.000,00 5.439,00

Gebyrer til PBS 2.000,00 2.035,26 2.000,00 1.989,80

Gebyrer differencer 3,01

Gebyrer til bank 1.500,00 1.495,00 1.000,00 735,00

Omkostninger hjemmeside 2.000,00 5.380,00 1.500,00 1.900,00

Gebyrer til regnskabsprogram 1.500,00 1.290,00 1.500,00

Kørselsgodtgørelse 2.000,00 1.137,50 2.000,00 750,50

Kursusudgifter 1.500,00 1.500,00 300,00

Omkostninger, vurderingsudvalg 6.000,00 9.541,00 6.000,00 9.192,00

Omkostninger, bestyrelse 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Administrationsomkostninger i alt 43.000,00 41.402,81 41.000,00 37.992,58

Vandrenovering

Vedligeholdelse vandrenovering 16.000,00 70.187,11 50.000,00 43.274,38

Omkostninger 6.000,00 2.400,00 6.000,00 1.700,00

Henlæggelse vandrenovering 68.000,00 33.900,00 34.000,00 33.800,00

- Overført fra henlæggelser -22.000,00 -72.587,11 -56.000,00 -44.974,38

Vandrenovering i alt 68.000,00 33.900,00 34.000,00 33.800,00

UDGIFTER I ALT 483.500,00 397.512,12 434.500,00 419.920,36

Årets resultat -45.700,00 37.598,72 -28.350,00 1.465,00

Haveselskabet Engen, beliggende Engen 55, 9200 Aalborg SV www.hsengen.dk


Tilgodehavender

Tilgodehavender medlemmer

Tilgodehavender i alt

PC'er

HAVESELSKABET ENGEN

BALANCE - AKTIVER

2.000,00 10.801,80 1.000,00 3.709,50

2.000,00 10.801,80 1.000,00 3.709,50

PC'er købspris/værdi årets start 9.294,08 13.566,13 10.566,13 14.088,18

Årets afskrivninger -4.272,05 -4.272,05 -3.522,05 -3.522,05

Anlægsaktiver i alt 5.022,03 9.294,08 7.044,08 10.566,13

Likvide beholdninger

Kassebeholdning 2.000,00 0,00 2.000,00 2.947,50

Driftskonto 135.505,41 124.259,56 59.937,92 106.830,33

Udlæg formand -128

Opsparingskonto 118.216,08 118.216,08 143.000,00 139.478,45

Depositum i forbindelse med salg af

haver

111.000,09 111.000,09 104.000,00 104.000,09

Likvide beholdninger i alt 366.721,58 353.347,73 308.937,92 353.256,37

Aktiver i alt 373.743,61 373.443,61 316.982,00 367.532,00

Egenkapital

BALANCE - PASSIVER

Budget

2013

Regnskab

2012

Budget

2012

Regnskab

2011

Egenkapital, primo 337.321,17 299.722,45 299.722,45 298.257,45

Årets resultat -45.700,00 37.598,72 -28.350,00 1.465,00

Egenkapital ultimo 291.621,17 337.321,17 271.372,45 299.722,45

Henlæggelser, vandrenovering

Henlæggelse, primo -74.877,56 -36.190,45 -36.190,45 -25.016,07

Årets henlæggelse 68.000,00 33.900,00 33.800,00 33.800,00

- overført fra henlæggelse -22.000,00 -72.587,11 -56.000,00 -44.974,38

Henlæggelser ultimo -28.877,56 -74.877,56 -58.390,45 -36.190,45

Kortfristede gældsforpligtelser

Kreditorer medlemmer 111.000,00 111.000,00 104.000,00 104.000,00

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 111.000,00 111.000,00 104.000,00 104.000,00

Passiver i alt 373.743,61 373.443,61 316.982,00 367.532,00

Haveselskabet Engen, beliggende Engen 55, 9200 Aalborg SV www.hsengen.dk


HAVESELSKABET ENGEN

INVENTAR LISTE

Stk Beskrivelse Beløbsangivelse Hvor

3 Mobiltelefoner 150 (2012) Formand, næstformand

4 Computere 9.300 (2012) 3 bestyrelse og 1 vurdering

2 Kopimaskiner 250 (2012) Formand

2 Printere 2.400 (2012) Vurderingsudvalg og formand

2 Laminatorer 200 (2012) Formand og kasserer

1 Benzin Hækklipper 500 (2012) Redskabsskur

1 Plænetraktor 18.000 (2012) Redskabsskur

1 Plæneklipper 500 (2012) Redskabsskur

1 Havefræser 3.500 (2012) Redskabsskur

1 Buskrydder 1.200 (2012) Redskabsskur

1 Kompressor m pistol 400 (2012) Redskabsskur

1 Akku boremaskine 1.000 (2012) Redskabsskur

4 Vandpumper 2.500 (2012) Redskabskur

6 Affaldscontainere 4.000 (2012) Ved Redskabsskur

2 Lagercontainere 5.500 (2012) Ved Redskabsskur

1 Trailer 400 (2012) Ved Redskabsskur

Håndværktøj i Redskabsskur

3 Rørtænger

4 Skiftenøgler

2 Nedstrygere

6 Skruetrækkere

1 Topnøglesæt

1 Knibetang

1 Sæt gaffelnøgler

1 Pullygribtang

1 Skævbider

3 File

1 Stålbørste

1 Sæt gevindskærere fra 3/8 til 1 1/4

1 Rørskærer

Værdi i alt ca. 4.500 kr.

Haveredskaber i Redskabsskur

3 Skovle

2 Spader

3 Grebe

1 Spredebrev

3 Skuffejern

2 Rive

1 Rensebånd

1 Målebånd

1 Høle

4 Stophanenøgler

5 Slanger til vandpumper

2 Trillebører

Værdi i alt ca. 4.000 kr.

Søm, skruer, rørfittings mm.er ikke talt op (vurderet til en værdi på ca. 2.000 kr.)

Haveselskabet Engen, beliggende Engen 55, 9200 Aalborg SV www.hsengen.dk


HAVESELSKABET ENGEN

Indkomne forslag til generalforsamlingen 25. februar

Forslag a (Per Hesselberg have 11)

Vi forslår at bestyrelsen øjeblikkelig holder op med den nidkære måde at forvalte mandatet til

haveeftersyn på.

Det virker som om bestyrelsen er ude på at haverne skal være 100 % fri for ukrudt omkring hækken, det

er uanset om der har været mulighed for at luge eller ej.

Havevandring med den nidkære måde at tolke reglerne på hører ingen steder hjemme. Hvis vejret har

været dårligt bør der tages hensyn til dette ved næste havevandring.

Bestyrelse skal IKKE have mandat til at fortsætte den strenge linje som beskrevet i Nina Zieglers brev.

Derfor opfordres alle til stemme imod den mulighed som Nina forlanger.

Vi mener at haveforeningen vil blive et sted for ”kun havefolk” og ikke for os der også gerne vil hygge

os.

Haveselskabet Engen, beliggende Engen 55, 9200 Aalborg SV www.hsengen.dk


HAVESELSKABET ENGEN

Indlæg fra Per Hesselberg på www.hsengen.dk indrykket den 8. januar 2013.

Haveselskabet Engen, beliggende Engen 55, 9200 Aalborg SV www.hsengen.dk


Forslag b Byggeprojekter (fra bestyrelsen)

HAVESELSKABET ENGEN

Bestyrelsen foreslår, at byggeprojekter skal færdigøres senest 1 år efter byggetilladelsen er givet.

Hvis projektet ikke fuldføres inden året er gået, skal der søges ny byggetilladelse.

Reglen indføres for at sikre, at byggeprojekterne færdiggøres og projekterne færdiggøres i forhold til de

aktuelle regler jævnfør Aalborg Kommunes almindelige bestemmelser for kolonihaver samt

bestemmelser lokalt for Haveselskabet Engen.

Dette kan betyde, at man kan risikere at skulle lovliggøre i forhold til nye regler og dermed måske fjerne

noget af sit hus eller flytte det i forhold til skel.

Tilladelser givet inden udgangen af 2012 udløber december 2013.

Forslag c – Overnatninger i Engen Generalforsamlingen i 2013 (fra Claus Ziegler have 28)

Det pålægges bestyrelsen at ansøge dels kredsen, dels kommunen om følgende:

En udvidelse af muligheden for overnatninger i Engen, således at der kan overnattes fra vandåbning til

og med vandlukning.

Det er kommet til mit kendskab, at dette allerede praktiseres i andre foreninger i Aalborg kommune, og

jeg regner derfor med at dette uden de store problemer kan bringes igennem.

Haveselskabet Engen, beliggende Engen 55, 9200 Aalborg SV www.hsengen.dk


HAVESELSKABET ENGEN

Forslag d – Vurderingsudvalget i Engen Generalforsamlingen i 2013 (fra Claus Ziegler have 28)

Forslag angående vurderingsudvalg

Generalforsamlingen i 2013

Forslag 1.

Ændring af bestående § 7 stk. 8, således at der ikke fremover kan opstå tvivl om, at det er generalforsamlingen

der bestemmer aflønning af vurderingsudvalg. Teksten bliver herefter som følger (ny tekst med kursiv):

§ 7.8 Foreningens vurderingsudvalg skal forinden enhver haveoverdragelse foretage en vurdering og værdi ansættelse

efter de retningslinjer, der er udarbejdet af Kolonihaveforbundet for Danmark, Nordjysk Kreds.

Vurdering vil finde sted efter skriftlig henvendelse til foreningen. Forinden skal der til foreningens kasserer være

indbetalt et gebyr, hvis størrelse fastsættes på general forsamlingen.

Af dette beløb fastsætter generalforsamlingen aflønning af vurderingsudvalg. Restbeløb benyttes til investeringer

i nyt udstyr mm til vurderingsudvalg.

Forslag 2.

Bliver forslag 1 vedtaget, ønskes dette forslag behandlet

Vi laver en tilføjelse til § 7.8. Dette for at aflaste Engens havelejeres økonomi – hvis vi selv i højere grad spare op

til det vi bruger af udstyr, skal Engen ikke op med pengene for disse ting. Samtidigt giver det mere

gennemsigtighed for Engens beboere, når aflønning mm kan ses i vedtægterne.

§ 7.8a Prisen for vurdering af have skal fremover være kr. 500,00, heraf aflønnes vurderingsudvalget med kr.

125,00 til hver. De restende kr. 125,00 går til administration f.eks. toner og indkøb af nyt udstyr.

Forslag 3.

For at give køber et større indblik i hvad denne har købt, forslår vi følgende tilføjelse til § 7.8:

§ 7.8b KØBER af et hus skal have vurderingsrapporten fra den vurdering der er foretaget udleveret.

Forslag 4.

Planlægningen af vurderinger overlades til vurderingsudvalget. Dette for at arbejdsgangen kan blive mere smidig.

Samtidigt vil dette aflaste bestyrelsen (formanden), der bestemt har rigeligt at se til uden at skulle tage sig af

vurderinger.

Den der ønsker en vurdering kan så nøjes med at kontakte vurderingsudvalget, og sammen med denne

henvendelse foretage en overførsel af betalingen (som beskrevet i § 7.8). Vurderingsudvalget behøver heller

ikke bekymre sig om betaling den dag vurderingen udføres. Bestyrelsen vil naturligvis få besked når et hus er

vurderet, på samme måde som i dag.

Haveselskabet Engen, beliggende Engen 55, 9200 Aalborg SV www.hsengen.dk


HAVESELSKABET ENGEN

Regnskab for 2012 Aktivitetsudvalget

Den øvrige bestyrelse underskriver erklæringen på bestyrelsesmødet den 10. februar 2013.

Haveselskabet Engen, beliggende Engen 55, 9200 Aalborg SV www.hsengen.dk


HAVESELSKABET ENGEN

RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

AKTIVITETER Regnskab 2012 Regnskab 2011

Lotterisalg

Indtægter lotteri 12.364,00 19.233,00

Køb af gevinster 5.731,25 9.341,79

Køb af lodder 681,42 1.824,00

Resultat lotterisalg 5.951,33 8.067,21

Alle arrangementer

Varesalg 5.907,50 4.474,00

Varekøb 5.080,95 4.244,50

Diverse 665,00 608,00

Resultat alle arrangementer 161,55 -378,50

Administrationsomkostninger

Småanskaffelser/kontorartikler mm 1.434,00 205,00

Møder/afslutning 381,50 466,00

Renteindtægter, bank -24,60 -22,93

Administrationsomkostninger i alt 1.790,90 648,07

Vedligeholdelse og anskaffelser legeplads m.m.

Vedligehold fællesområde

200,00

Anskaffelser fællesområde

6.359,50

Vedligeholdelse og anskaffelser legeplads

m.m. i alt - 6.559,50

ÅRETS RESULTAT 4.321,98 481,14

AKTIVER Regnskab 2012 Regnskab 2011

Beholdninger

Lotteri gevinster 2.295,50 2.179,75

Lotteri lodder 663,58 130,00

Til diverse arrangementer 823,55 795,00

Beholdninger i alt 3.782,63 3.104,75

LIKVIDER

Kasse

Nr. Sundby Bank, Driftskonto 28.241,35 24.597,25

I alt likvider 28.241,35 24.597,25

AKTIVER I ALT 32.023,98 27.702,00

PASSIVER Regnskab 2012 Regnskab 2011

Egenkapital

Egenkapital primo 27.702,00 27.220,86

Årets resultat 4.321,98 481,14

Egenkapital ultimo 32.023,98 27.702,00

PASSIVER I ALT 32.023,98 27.702,00

Haveselskabet Engen, beliggende Engen 55, 9200 Aalborg SV www.hsengen.dk

Similar magazines