Ombudsmanden

rosengaards.dk

Ombudsmanden

Bestemmelse GRL § 55

Forskelle og ligheder

Ombudsmanden

Lov 1996-06-12 nr. 473 om Folketingets Ombudsmand

OMBL § 7 stk. 1 – ”alle dele af den offentlige forvaltning” → også

kommuner

OMBL § 7 stk. 3 – Tvistnævn.

Rekurs Tilsyn Ombuds

Klage

berettiget

mand

Domstols

prøvelse

Af egen drift Enhver Søgsmåls

Klagefrist 1 år + egen

Official

princippet

Official

princippet

- Viger hvis

Gældende ret

evt. prøvelses

begrænsninger

Annullation

mv. ofte

rekurs

Gældende ret

legalitets

hensyn

klarhedskrav

Annullation

tvangsbøder

berettiget

Rosengaard Side 1 af 6 09-02-2010

drift

Official

princippet

Krav om

udnyttet rekurs

– hvis man

klager for sent

i rekurs, kan

man ikke gå til

OBM

Gældende ret

god

forvaltnings

skik

Kritik

uforbindende

Søgsmålsfrist

Forhandlings

princippet

Ikke krav om

rekurs

Gældende ret

IKKE god

forvaltningsskik

Annullation mv.

sjældent rettelse


Kompetencer Omfattet:

rettelse uforbindende

udtalelser

Lave

omkostninger

udtalelser erstatning

Rosengaard Side 2 af 6 09-02-2010

Høje

omkostninger

Omfatter alle dele af den offentlige forvaltning jf. OML § 7

Folkekirken er omfattet jf. OML § 9

Ministrenes embedsførelse, bortset fra ministrenes virksomhed i

forhold til Folketinget.

Omfatter ikke

klager over ministres lovforslag, aktstykker, svar på

folketingsspørgsmål mv.

Det forhold, at en minister handler som medlem af regeringen, er i sig

selv uden betydning for ombudsmandens kompetence.

Aktører HR: samme anvendelsesområde som for OFL og FVL.

Ombudsmanden må i hvert enkelt tilfælde afgøre, om et nævn ved

opgaver, sammensætning og procesform er omfattet af § 7, stk. 3.

Omfattet

stat, region eller kommunale forvaltning, råd og nævn som f.eks.

sociale nævn,

Naturklagenævnet og Landsskatteretten særlige forvaltningsenheder

som f.eks. Danmarks Radio, ATP og Vækst Fonden

DSB S-tog og Metroselskabet er delvist omfattet.


Adoptionsnævnet, Ankenævnet for SU, Konkurrenceankenævnet og

Naturklagenævnet

Ikke omfattet

Domstolene

• Højesteret, landsretterne, byretterne samt Sø- og Handelsretten

og Tinglysningsretten

• Den særlige Klageret, Arbejdsretten, tjenestemandsretterne,

boligretterne og Rigsretten.

• ved lov bestemt Undersøgelseskommissioner,

Procesbevillingsnævnet, Færøbankkommissionen,

Nørrebrokommissionen og Flygtningenævnet.

• Folketinget

• stående eller midlertidige folketingsudvalg,

• statsrevisorerne,

• Udenrigspolitisk Nævn

• Rigsrevisionen.

• institutioner, foreninger og selskaber, der er organiseret på

privatretligt grundlag f.eks. DONG, Storebæltsforbindelsen,

SAS og Post Danmark.

• udenlandske myndigheder og internationale organisationer,

selv om de er bosiddende her i landet.

• fredningsnævn og taksationskommissioner

Proces betingelser HR: OBML § 13 kan alle klage. Ikke krav om partsstatus

Ombudsmanden har ret men ikke pligt til at behandle klagen OML §

16.

Han kan tagesager op af egen drift jf. OML § 17, der gælder ingen

Rosengaard Side 3 af 6 09-02-2010


tidsfrist.

Betingelser

• Det kræves ikke at klageren er part i klagesagen.

• OML § 13 stk. 2 skal være navngiven

• I praksis stilles der krav om, at klageren skal begrunde sin

klage og eventuelt indsende relevante bilag.

• Inden 1 år efter forholdet er begået jf. § 13 stk. 3 - 1-års fristen

er absolut. Hvis fristen er sprunget, har ombudsmanden

mulighed for at undersøge søgen af egen drift, jf. lovens § 17,

stk. 1.

Prøvelsesgrundlag jf. OML § 21

• Alle rekurs muligheder skal være udtømt jf. § 14

• Gældende ret – det samme som domstole f.eks.

sagsbehandlingsmangler

• fejl og forsømmelser, herunder god forvaltningsskik

Reaktioner Bliver ombudsmanden under en sag opmærksom på at en minister

f.eks. har misinformeret Folketinget (eller et udvalg) eller givet

mangelfulde oplysninger, vil han kunne underrette Folketinget

herom, jf. FOB 1987 211.

Politisk neutral afstår fra en bedømmelse af sagen, jf. f eks FOB 1987 135.

Sagens oplysning Jf. § 19 stk. 1 Ombudsmanden har krav på at få alle oplysninger og

dokumenter, uanset om de foreligger som udkast, interne notater,

protokoller, oplysninger, der er lagret i edb, netværk osv. Det

afgørende er, om de pågældende oplysninger eller aktstykker må

antages at have betydning for ombudsmandens undersøgelse af en

sag.

Rosengaard Side 4 af 6 09-02-2010


Internt materiale, der udleveres til ombudsmanden, mister ikke

interne karakter i forhold til bestemmelserne om aktindsigt i

offentlighedsloven og forvaltningsloven, jf. FOB 1975 318.

Bedømmelse HR: gældende ret jf. § 21 - lig domstolens vurdering GRL § 63, stk.

1.

Ombudsmanden er herudover forpligtet til at påse, om forvaltningen

har handlet i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

Reaktionsmuligheder • Kritik jf. § 22 – følges ofte

Forskelle og ligheder

mellem OBM og

Domstolsprøvelse

• Afgive henstilling Jf. § 22

• Fremsætte sin opfattelse af en sag jf. § 22

• Henstille til fri proces jf. § 23

• Er der begået fejl eller forsømmelser af større betydning, skal

ombudsmanden give meddelelse til Folketingets Retsudvalg.

Ombudsmanden skal endvidere give meddelelse om sagen til

vedkommende minister, kommunalbestyrelse eller regionsråd

jf. § 23.

Ombudsmandsafgørelser er IKKE retligt bindende JG side 489.

Ombudsmand Domstol

”Jeg udtalte herefter …” →

Personel afhængighed

Enhver kan klage

En lap papir – ”Jeg klager”

Kan behandle klage + egen drifts-

undersøgelser

”Thi kendes for ret” → Fuld

uafhængighed

Retlig interesse

Korrekt stævning

Skal behandle søgsmål

Rosengaard Side 5 af 6 09-02-2010


Gældende ret

+ god forvaltningsskik

”Bløde” reaktioner

opfattelse

kritik

henstilling


Gældende ret

(+ UfR 2006.3302 H ?)

” Hårde” sanktioner

Annullation

rettelse

Hjemvisning

erstatning

God forvaltningsskik Kravet om god forvaltningsskik er et særligt grundlag som supplerer

gældende ret

Det har været Folketingets Ombudsmand, der har udviklet og bedømt

god forvaltningsskik. Kan være et ”forstadie” til en ulovbestemt

retsgrundsætning

God forvaltningsskik er ikke lovreguleret i f.eks. FVL men dog

forudsat i lovens forarbejder, jf. vejledning til FVL pkt. 200-217.

Indholdet af god forvaltningsskik er bredt. Tre eksempler: God

forvaltningsskik stiller krav om hensynsfuldhed (FOB 1991.185), om

effektiv sagsbehandlingstid (Sag fra 16/11 2009 med kritik af

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn) og offentliggørelse af

praksisændring (FOB 2006.350)

Husk at god forvaltningsskik ikke skal bruges som ”hvid kanin”.

Begrebet har et dynamisk indhold men dog et indhold. Det er ikke en

blankocheck

Rosengaard Side 6 af 6 09-02-2010

More magazines by this user
Similar magazines