Carl Bro as

snaebel.dk

Carl Bro as

Sag 30.5970.02 Geoteknisk rapport nr. 1

Tønder, Bachmanns Mølle Side 1

Geoteknisk undersøgelsesrapport

Klient : Sønderjyllands Amt

Udgivelsesdato : 28. september 2006

Sag nr. : 30.5970.02

Udarbejdet : Lene Nørgaard Andersen, direkte tlf.: 8220 3509, e-mail: lnm@carlbro.dk

Kontrolleret : Knud V. Steffensen

Godkendt : Lene Nørgaard Andersen

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

1 INDLEDNING 2

2 UNDERSØGELSER 2

3 RESULTATER 3

4 FUNDERINGSFORHOLD 7

5 ANLÆGSTEKNISKE FORHOLD 10

6 KONTROL 11

7 MILJØFORHOLD 11

8 DIVERSE 11

Bilag

1 – 5 og 7 Karteringer

11 – 13 CPT110 – CPT112

110 - 114 Boreprofiler, B110 - B114

A Signaturforklaring

B Vandspejlsobservationer

Tegninger

01 Situationsplan

Carl Bro as

Skibhusvej 52A Tlf. 8220 3500 Direkte fax 8220 3501 www.carlbro.com

5000 Odense C Direkte tlf. 8220 3509 E-mail lnm@carlbro.com CVR-nr. 48233511

Danmark Mobiltlf. 2723 3509

geo001_lnm_bachmann1.doc


Sag 30.5970.02 Geoteknisk rapport nr. 1

Tønder, Bachmanns Mølle Side 2

Geoteknisk undersøgelsesrapport

1 INDLEDNING

1.1 Formål

Undersøgelsens formål er at belyse jordbunds- og funderingsforholdene i forbindelse

med etablering af stryg i Vidåen ved Bachmanns Mølle. I den forbindelse påtænkes

der placeret en spuns i søen, og der påtænkes anlagt en ny kanal ved roklubben.

Den aktuelle geotekniske projektundersøgelse er i henhold til DS415 afsnit 2.2.2 en

parameterundersøgelse.

1.2 Referencer

/1/ Pejleboringer B1 – B9, udført af Geosyd i januar 2006.

/2/ Pejlinger udført af Sønderjyllands Amt i perioden december 2005 – august

2006.

/3/ Geologisk profil for Tønder By, udarbejdet af Rud Friborg.

1.3 Resumé

I de udførte boringer træffes undersiden af stærkt sætningsgivende aflejringer ca. 1,2

– 2,9 m under eksisterende terræn.

I boringerne træffes et sekundært vandspejl i 1,2 á 2,0 m’s dybde. Ved efterfølgende

pejling blev det primære vandspejl truffet i ca. 3 m’s dybde, svarende til kote 0 m

DVR90.

Med de trufne jordbunds og vandspejlsforhold vurderes det, at spunsen kan etableres

direkte i de trufne smeltevandsaflejringer. Kanalen ved roklubben forventes at kunne

etableres direkte i de trufne sandaflejringer. Stryget forventes at kunne etableres direkte

efter udskiftning af de stærkt sætningsgivende aflejringer, eller direkte over disse

lag. Ved etablering af stryget over de sætningsgivende lag må der afhængig af

opbygningen påregnes betydelige sætninger. Forud for en eventuel udskiftning af de

stærkt sætningsgivende lag skal det nøje vurderes, om der ved fjernelse af disse lag

er risiko for nedsivning til det primære grundvandsmagasin.

Der er flere ældre bygninger i området omkring Møllesøen, og alle funderingsarbejder

skal udføres under hensyntagen til disse bygninger.

2 UNDERSØGELSER

2.1 Feltarbejde

Der er i august og september 2006 udført 5 boringer til 4 á 8 meters dybde under eksisterende

terræn (m u.t.) samt 6 karteringer til ca. 1 m under søbund. Boringerne er

udført som uforede boringer iht. dgf-bulletin 14. I forbindelse med borearbejdet er der

registreret laggrænser og udtaget omrørte prøver til laboratorieforsøg og geologisk

klassifikation. I 3 af boringerne er der udført CPT forsøg til bedømmelse af de trufne

jordarters styrkeegenskaber.

Karteringerne er udført dels ved nedpresning af Kajak rør og dels med karteringsbor,

da det ikke var muligt at nedpresse Kajak rør.

R:\Projects\ODE\30\30597002\06_Output\geo001_lnm_bachmann1.doc

Carl Bro

Intelligent Solutions


Sag 30.5970.02 Geoteknisk rapport nr. 1

Tønder, Bachmanns Mølle Side 3

Geoteknisk undersøgelsesrapport

Forud for borearbejdet er der udført en indledende georadarundersøgelse i Møllesøen

for beskrivelse af søbunden.

Borepunkterne er afsat ud fra modtaget situationsplan. Der er foretaget nivellement til

terræn ved borepunkterne B110 – B112 med udgangspunkt i bro ved Søndergade

med kote + 3,9 m DVR90. Boringernes og fixpunktets placering fremgår af vedlagte

tegning 01.

Resultatet af de udførte boringer fremgår af boreprofilerne bilagene 110 - 114.

Der henvises i øvrigt til signaturforklaringen, bilag A.

2.2 Laboratoriearbejde

Samtlige udtagne omrørte prøver er beskrevet og geologisk klassificeret i laboratoriet

iht. dgf-bulletin 1.

På udvalgte prøver er der foretaget bestemmelse af det naturlige vandindhold, w.

Resultaterne af det udførte laboratoriearbejde er optegnet på boreprofilerne.

3 RESULTATER

3.1 Eksisterende forhold

Der er undersøgt to områder. Dels området omkring Møllesøen og dels et område

syd for roklubben.

Møllesøen er mod nord, syd og øst afgrænset af Kongevejen og Søndergade. Mod

vest grænser søen op mod en park.

På nedenstående foto ses Møllesøen og broen ved Søndergade.

Figur 1a Foto af Møllesøen.

R:\Projects\ODE\30\30597002\06_Output\geo001_lnm_bachmann1.doc

Carl Bro

Intelligent Solutions


Sag 30.5970.02 Geoteknisk rapport nr. 1

Tønder, Bachmanns Mølle Side 4

Geoteknisk undersøgelsesrapport

Området syd for roklubben henligger som et græsareal der mod øst grænser op mod

Vidåen og mod vest grænser op mod et dige.

Figur 1b Foto af området syd for roklubben.

3.2 Geologiske forhold

Geologisk profil for Tønder by, udarbejdet af geolog, Rud Friborg, viser at der i området

omkring Vidåen og Møllesøen overvejende træffes begrænsede lag af mærskklæg

over hedeslettens smeltevandssand.

Boringerne B110 – B112 er udført umiddelbart nord og vest for Møllesøen.

I de udførte boringer er der øverst truffet 1,1 á 2,2 m fyld bestående af muld og stedvis

gytje. Herunder er der truffet postglaciale ferskvandsaflejringer bestående af gytje

underlejret af sand. Fra 2,9 á 3,8 m u.t. er der truffet senglaciale smeltevandsaflejringer.

Smeltevandssandet er ikke gennemboret ved boringernes afslutning ca. 8 m u.t.

Boringerne B113 og B114 er udført syd for roklubben hvor der skal anlægges en kanal.

I boring B113 er der øverst truffet muld og gytjeblandet fyld, og fra ca. 1,3 – 2,6 m

u.t. er der truffet postglacialt sand, og herunder er der truffet senglacialt smeltevandssand.

I boring B114 er der øverst ca. 0,6 m muld, og herunder er der truffet postglaciale

sand- og gytjeaflejringer til ca. 3,1 m u.t., og herunder er der truffet senglacialt smeltevandssand.

Det må påregnes, at der mellem boringerne kan forekomme områder med lokalt større

fyldmægtigheder end truffet ved boringerne.

For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbundsforhold henvises til de optegnede

boreprofiler, bilagene 110 - 114.

R:\Projects\ODE\30\30597002\06_Output\geo001_lnm_bachmann1.doc

Carl Bro

Intelligent Solutions


Sag 30.5970.02 Geoteknisk rapport nr. 1

Tønder, Bachmanns Mølle Side 5

Geoteknisk undersøgelsesrapport

Den udførte georadarmåling viser vanddybder i søen varierende fra ca. 0,4 til 1,8 m.

De laveste vanddybder ses mod vest, nærmest parken. Langs Kongevejen hvor åen

løber gennem søen ses vanddybder varierende fra ca. 1,2 – 1,8 m, dybest mod nord.

R:\Projects\ODE\30\30597002\06_Output\geo001_lnm_bachmann1.doc

Carl Bro

Intelligent Solutions


Sag 30.5970.02 Geoteknisk rapport nr. 1

Tønder, Bachmanns Mølle Side 6

Geoteknisk undersøgelsesrapport

På grundlag af georadar målingerne er søbundens geologi endvidere søgt kortlagt

idet en høj gennemtrængning af radarsignal i sedimenterne angiver at sedimenterne

overvejende består af sand, mens en lav gennemtrængning angiver sedimeter med

højt vandindhold, f.eks. gytje. Nedenstående figur 3 viser at de laveste gennemtrængninger

overvejende ses mod vest, og de højeste gennemtrængninger ses i åløbet.

De udførte karteringer i bunden af søen viser ligeledes, at bunden af åløbet ligger 1,5

á 1,8 m under vandoverfladen. I bunden af åløbet træffes øverst sand eller sandet

gytje, og herunder træffes der overvejende leret gytje. I området ved B5 er der dog

ikke truffet et egentligt gytjelag.

3.3 Målte geotekniske parametre

I de trufne sandaflejringer i boringerne B110 – B112 er der målt en spidsmodstand, qc

i størrelsen 5 til 20 MPa.

Resultatet af de udførte in situ forsøg ses af de optegnede boreprofiler, bilagene 110

- 112.

R:\Projects\ODE\30\30597002\06_Output\geo001_lnm_bachmann1.doc

Carl Bro

Intelligent Solutions


Sag 30.5970.02 Geoteknisk rapport nr. 1

Tønder, Bachmanns Mølle Side 7

Geoteknisk undersøgelsesrapport

3.4 Vandspejlsforhold

Der er etableret pejlerør i de udførte boringer. I samtlige boringer er filteret sat i de

senglaciale sandaflejringer 3,5 á 4 m u.t. Umiddelbart efter endt borearbejde er vandspejlet

(GVS) indmålt som angivet i skema 1.

Boring Terrænkote GVS 11. august 2006 GVS 29. august 2006

m DVR90 m u.t. kote m

DVR90

R:\Projects\ODE\30\30597002\06_Output\geo001_lnm_bachmann1.doc

m u.t. kote m

DVR90

B110 Ca. + 2,8 1,2 + 1,6 3,0 - 0,2

B111 Ca. + 2,7 2,0 + 0,7 2,9 - 0,2

B112 Ca. + 2,7 1,7 + 1,0 2,9 - 0,2

B113 - 1,9 - 1,6 -

B114 - 1,9 - 1,2 -

Skema 1 Vandspejl indmålt i august 2006.

Vandspejlet på boretidspunktet den 11. august vurderes ikke at være i ro på pejletidspunktet,

og det vurderes at være målinger i et sekundært vandspejl.

Vandspejlet målt den 29. august vurderes at være niveauet for det primære grundvandsmagasin.

I de udførte pejleboringer /1/ og /2/ er vandspejlet pejlet i perioden

december 2005 til august 2006. I denne periode er vandspejlet målt varierende fra

-0,2 m til +0,3 m DVR90. Se bilag B.

Gytje, som truffet i størstedelen af boringerne, kan erfaringsmæssigt give anledning til

sekundære vandspejl.

I de udførte boringer B110 – B112 adskilles det primære grundvandsmagasin og det

sekundære ”sømagasin” af gytjelaget.

Gytjeaflejringerne er ikke selvdrænende.

Det anbefales, at der udføres supplerende pejlinger i de nedsatte pejlerør.

4 FUNDERINGSFORHOLD

4.1 Projektbeskrivelse

Det planlagte projekt forventes at omfatte etablering af et ca. 500 m langt stryg i Vidåen.

Opstrøms stemmeværket ved Kongevejen forventes stryget anlagt som et omløbsstryg,

og i den forbindelse skal der etableres ca. 200 m spuns gennem Møllesøen for

afgrænsning mellem sø og stryg.

Stemmeværket nedlægges, og stryget føres gennem stemmeværket. Nedstrøms anlægges

stryget i det eksisterende åløb.

Endvidere skal der etableres en ny kanal til roklubben.

Carl Bro

Intelligent Solutions


Sag 30.5970.02 Geoteknisk rapport nr. 1

Tønder, Bachmanns Mølle Side 8

Geoteknisk undersøgelsesrapport

Søen skal bevare det nuværende flodemål på 2,70 – 3,00 m DNN (2,51 – 2,88 m

DVR90) for at sikre at vandspejlsforholdene ved de nærliggende gamle huse ikke

ændres. Det er oplyst at husene i Amtmandshave er funderet på træpæle.

Desuden skal projektet udføres således at den gamle møllebygning syd for stemmeværket

ikke generes af eventuelle ændringer i vandspejlsforholdene.

Stryget forventes at skulle etableres med følgende bundkoter:

Indløb syd for Søndergade: +2,25 m DNN (+2,13 m DVR90)

Indløb ved stemmeværk under Kongevejen: +1,17 m DNN (+1,05 m DVR90)

Udløb ved stemmeværk under Kongevejen: +1,02 m DNN (+0,90 m DVR90)

Udløb: -0,25 m DNN (-0,37 m DVR90)

4.2 Vurderingsgrundlag

Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold vurderes det at vandspejlet ved de

nærliggende huse er det primære vandspejl, og at vandspejlet derfor konstant ligger

omkring kote 0 m DVR90.

Pejleboringerne udført i den vestlige del af parken /1/ viser at der træffes sand under

sandfyld, og der er således ikke truffet lag af f.eks. gytje der kan foranledige et sekundært

vandspejl i et højere niveau end kote 0 m DVR90.

Det vurderes derfor at søens vandspejl er uden betydning for vandspejlet i parken og

ved de nærliggende bygninger i Amtmandshave.

Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold samt de forventede fremtidige bund

og vandspejlskoter vurderes det at stryget kan anlægges direkte i de trufne sandaflejringer.

Hvor stryget anlægges over de stærkt sætningsgivende gytjelag må der påregnes

sætninger, og afhængig af opbygningen skal det vurderes om der er risiko for

stabilitetsbrud. Alternativt skal gytjelagene helt eller delvist udskiftes.

Spunsen forventes at kunne etableres direkte i de senglaciale sandaflejringer.

Kanalen ved roklubben forventes at kunne etableres direkte i de trufne sandaflejringer.

Det er af afgørende betydning for projektet at vandspejlsforholdene vurderes nærmere

forud for endelig udformning af projektet. Det skal vurderes om der er risiko for en

”kortslutning” mellem sø og grundvandsmagasin ved etablering af spunsen og eventuel

udgravning for etablering af stryg. Samt om søen kan opretholdes efter etablering

af spunsen.

Med den aktuelle projektbeskrivelse vurderes afrømningsniveau for etablering af

stryg, svarende til underside af stærkt sætningsgivende lag (AFRN) ved de udførte

boringer at være beliggende som angivet i skema 2.

Boring Terrænkote AFRN Aflejringer i AFRN

m DVR90 m u.t. kote m DVR90

B110 Ca. + 2,8 3,4 - 0,6 Sandet gytje

B111 Ca. + 2,7 2,9 - 0,2 Postglacialt sand

B112 Ca. + 2,7 2,8 - 0,1 Postglacialt sand

B113 - 1,2 - Postglacialt sand

B114 - 2,1 - Postglacialt sand

Skema 2 Underside af stærkt sætningsgivende aflejringer ved boringerne (AFRN).

R:\Projects\ODE\30\30597002\06_Output\geo001_lnm_bachmann1.doc

Carl Bro

Intelligent Solutions


Sag 30.5970.02 Geoteknisk rapport nr. 1

Tønder, Bachmanns Mølle Side 9

Geoteknisk undersøgelsesrapport

Det skal dog nøje vurderes om gytjelagene kan fjernes, eller om stryget bør anlægges

over gytjelagene, for at sikre at adskillelsen mellem de to vandmagasiner fastholdes.

Med den aktuelle projektbeskrivelse vurderes overside af bæredygtige aflejringer

(OSBL) for etablering af spuns ved de udførte boringer at være beliggende som angivet

i skema 3.

Boring Terrænkote OSBL Aflejringer i OSBL

m DVR90 m u.t. kote m DVR90

B110 Ca. + 2,8 5,1 - 2,3 Smeltevandssand

B111 Ca. + 2,7 3,7 - 1,0 Smeltevandssand

B112 Ca. + 2,7 4,0 - 1,3 Smeltevandssand

Skema 3 Overside af bæredygtige aflejringer ved boringerne (OSBL).

Variationer kan forekomme mellem boringerne, herunder større dybde til AFRN og

OSBL.

4.3 Designgrundlag

4.4 Spuns

Ved dimensionering af spunsen i brudgrænsetilstanden samt ved vurdering af sætninger

i forbindelse med etablering af stryg skønnes følgende karakteristiske styrkeparametre

at kunne benyttes:

Jordart γ/γ’

[kN/m 3 ]

R:\Projects\ODE\30\30597002\06_Output\geo001_lnm_bachmann1.doc

cu,k

[kN/m 2 ]

ϕ’

[°]

c’

[kN/m 2 ]

K

[kN/m 2 ]

Fyld 16/6 - 20 - 5.000 -

Gytje 15/5 30 20 0 - 30 – 40

Sand, postglacialt 18/9 - 32 - 15.000 -

Sand, senglacialt 19/10 - 36 - 30.000 -

Skema 4 Karakteristiske styrkeparametre for de trufne aflejringer.

Rumvægt γ benyttes over vandspejlet og γ’ under vandspejlet. Hvor vandspejlet er af

betydning for dimensioneringen, anbefales det, at der regnes med et vandspejl svarende

til max. flodemål.

Projektet kan gennemføres i normal funderingsklasse, jf. DS 415, Norm for Fundering,

af april 1998.

Dimensioneringen gennemføres i henhold til DS 415, Norm for Fundering, af april

1998.

Der kan påregnes karakteristiske styrkeparametre som angivet i afsnit 4.3.

Spunsen kan dimensioneres for aktivt og passivt jord- og vandtryk iht. DS 415 afsnit

6.4.5 m.fl.

Q

%

Carl Bro

Intelligent Solutions


Sag 30.5970.02 Geoteknisk rapport nr. 1

Tønder, Bachmanns Mølle Side 10

Geoteknisk undersøgelsesrapport

5 ANLÆGSTEKNISKE FORHOLD

5.1 Generelle udførelsesforhold

Dele af projektet udføres tæt op mod eksisterende konstruktioner. Selve udførelsen

skal derfor vurderes nøje, og der skal udvises stor forsigtighed. Det skal til stadighed

sikres, at stabilitet og bæreevne af de eksisterende bygværker ikke forringes.

Ved midlertidige udgravninger forventes udgravninger over grundvandsspejlet at kunne

udføres med skråningsanlæg a ≥ 1,2 á 1,5. Skråningsanlæg er under forudsætning

af ubelastet skråningstop, ingen tilstrømmende overfladevand og at grundvandspejlet

er sikret.

5.2 Udførelse af spunsning

Det skal ved nedramning af spuns tages i betragtning, at en del af nabobyggeriet er

ældre bygninger, som konstruktionsmæssigt er følsomme overfor vibrationer. Det skal

derfor vurderes om spunsen kan nedbringes ved ramning eller ved nedpresning.

5.3 Grundvandsforhold

Grundvandsspejlets beliggenhed afhænger af, på hvilken årstid arbejderne skal udføres,

det primære grundvandsspejl forventes dog at ligge omkring kote 0 m DVR90.

Sekundære vandspejl kan træffes i terræn.

Ved udgravning til kanal vil det være nødvendigt at grave under grundvandsspejlet.

Det skal vurderes om udgravning udføres vådt, alternativt skal der udføres en midlertidig

grundvandssænkning. Hvor der hovedsageligt træffes sand, kan grundvandssænkningen

udføres med nedspulede filterkastede sugespidser tilsluttet vacuumanlæg

og suppleret med pumpesumpe. For dimensionering af en eventuel grundvandssænkning

skal der udføres prøvepumpning med kontrol pejling. Afhængig af vandmængderne

skal der indhentes tilladelse til udledning af vandet, og det oppumpede

vand skal analyseres.

5.4 Genanvendelse

Opgravede rene sandmaterialer vurderes at kunne genindbygges. Postglaciale aflejringer

af tørv og gytje vurderes ikke at kunne genindbygges.

Ved opgravning henlægges materialer for genanvendelse i særlig depot så unødig

opblanding undgås. Om nødvendigt holdes depotet afdækket.

Frosne materialer må ikke genindbygges.

5.5 Naboforhold

En grundvandssænkning og ramning af spuns indebærer en risiko for følgeskader på

utilstrækkeligt funderet nabobyggeri. Dette skal derfor være undersøgt forud for projektets

igangsættelse. Enhver grundvandssænkning bør derfor begrænses mest muligt

i tid og omfang.

R:\Projects\ODE\30\30597002\06_Output\geo001_lnm_bachmann1.doc

Carl Bro

Intelligent Solutions


Sag 30.5970.02 Geoteknisk rapport nr. 1

Tønder, Bachmanns Mølle Side 11

Geoteknisk undersøgelsesrapport

Da der findes ældre bygninger i nærheden af spunsramningen, anbefales det, at der

udføres vibrationsmålinger for at overvåge, at vibrationerne fra ramningen ikke bliver

for store. Det anbefales, at vibrationerne maksimalt må være 3 mm/sek.

Opmærksomheden henledes på, at eventuelt berørte naboer iht. byggelovens § 12

skal varsles om arbejdets omfang mindst 14 dage, før dette opstartes. Varslet skal

ske skriftligt.

Det anbefales, at der foretages en fotoregistrering af alle berørte bygninger. Fotoregistreringen

gennemføres før arbejdet opstartes.

Det anbefales at der tegnes en ansvarsforsikring på projektet.

6 KONTROL

6.1 Generelt

Kontrolarbejder foretages som udgangspunkt iht. DS415, afsnit 8. Kontrolarbejdet

skal gennemføres af en geoteknisk kyndig person.

Forhold til eksisterende bygninger, ledninger og konstruktioner må altid vurderes løbende.

7 MILJØFORHOLD

7.1 Overskudsjord og slam

I henhold til jordforureningsloven kan der blive stillet særlige krav til håndtering af

jord, som deponeres udenfor matriklen. Krav til jordhåndteringen kan have indflydelse

på projektets tidsplan og økonomi og anbefales afklaret så hurtigt som muligt, og inden

projektet opstartes i marken.

8 DIVERSE

Vi er naturligvis også til disposition vedrørende ethvert spørgsmål angående den foretagne

undersøgelse.

Optagne prøver opbevares i 14 dage fra dato.

R:\Projects\ODE\30\30597002\06_Output\geo001_lnm_bachmann1.doc

Carl Bro

Intelligent Solutions

More magazines by this user
Similar magazines