Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

regnbuen.defriefugle.dk

Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

- Evaluering af projekt “Regnbuen” -

Brugerne giver udtryk for at etableringen af Regnbuen er oplevet som en accept fra

samfundets side af stofmisbrugerne som en social kultur. De udtrykker endvidere, at stedet

har betydet, at de også i højere grad accepterer sig selv som en gruppe, som kan andet og

mere sammen end at “stjæle og dope sig” . Regnbuen er på denne måde arnestedet for en

gryende samhørighed hos målgruppen.

Regnbuen er et tilbud, hvor den enkelte stofmisbruger kan få hjælp til sine private sociale og

misbrugsmæssige problemer. Hjælpen ydes i form af sygeplejemæssig og social rådgivning-

og vejledning. Hjælpen ydes på en sådan måde og i en sådan nærhed til brugeren, at den

opfattes som reel omsorg. Hjælpen ydes på den enkelte brugers eget initiativ.

Den sygeplejemæssige og sociale rådgivning og omsorg er meget efterspurgt og vurderes at

være et hensigtsmæssigt metodevalg i relation til målgruppens behov. Ligesom det er vigtigt

at poientere at måden hjælpen ydes på - på brugerens eget initiativ og i nærhed til brugeren -

er vigtig når udgangspunktet er værestedets “uforpligtende” ramme.

Regnbuens omsorgsarbejde har uden tvivl haft en betydning i forbindelse med at 14 ud af 83

personer i løbet af det første år har søgt stoffri behandling. Dette motivationsarbejde synes at

være hensigtsmæssigt og vigtigt i forhold til brugernes muligheder for at komme videre i et

behandlingsforløb udenfor Regnbuen´s regi.

Det vurderes at Regnbuens tilbud, i en kombination med VASU´s

Metadonbehandlingsprogram, har en indflydelse på brugernes sidemisbrug og kriminelle

adfærd i positiv retning. Der kan således registreres nogen nedgang i sidemisbruget af opiater

og en nedgang i anmeldt berigelseskriminalitet i relation til den ældste del af brugerne.

Regnbuen er endelig et tilbud om social aktivering, igennem Caféen og de heraf udspringende

kulturelle, sportslige og andre aktiviteter. Den kollektive sociale aktivering har vist sig

attraktiv for brugerne og vurderes ligeledes at være et hensigtsmæssigt metodevalg, som af

nogle brugere karakteriseres som “i stærk konkurrence med misbruget”.

Regnbuen har med sit tilbud formået at placere sig “solidt og kendt” i landskabet af offentlige

og private institutioner og organisationer der arbejder med stofmisbrugere i Kolding.

Regnbuen vurderes som en god samarbejdspartner med et tilbud der fint supplerer den øvrige

hælpeindsats i byen.

Regnbuen har dog ikke formået fuldstændigt at skabe “rene samarbejdslinjer” med VASU´s

Narkorådgivning i Kolding. Hvilket, alene udfra et brugersynpunkt, synes at være

uacceptabelt.

Det er evaluators vurdering at projektets fine resultater er opnået på baggrund af en lille godt

sammentømret og engageret personalegruppe, der med fornemmelse for målgruppens

potentialer har formået at skabe et udviklingsmiljø, hvor personalets og brugernes ressourcer

kommer til fuld udnyttelse.

Den personalemæssige situation vurderes i øvrigt at være noget anstrengt, hvorfor det er

evaluators vurdering at personalet skal styrkes og aflastes i nogen udstrækning.

7.2 anbefalinger:

Om end Regnbuen angiveligt lever op til de mål der er sat for projektarbejdet, har praksis vist

et behov for visse justeringer.

- Ekstern evaluator Ole Thisgaard - Borrehusvej 7 - 6000 Kolding - tlf.: 75 53 12 06 - fax: 75 53 11 06 -

42.

More magazines by this user
Similar magazines