Alderslyst Y's Men's Club

alderslyst.ysmen.dk

Alderslyst Y's Men's Club

Alderslyst

Y’s Men´s Nyt

Sorte skyer trak op over Genbrugs - aktiviteterne med

2 ekspropriationer ….

….. indtil vi fandt et blivende sted: A.C. Illumsvej 3

Nr. 2 April 2013. 17. Årgang.


Redaktionen:

Redaktion:

Alderslyst Y’s Men´s Nyt er et klubblad

for Alderslyst Y’s Men´s Club.

Hovedformålet er, at informere klubmedlemmerne

om klubbens aktiviteter

og Y’s Men´s bevægelsens virke i

Alderslyst.

Redaktionen består af:

Hans Per Fregerslev Jørgen Brill (redaktør)

Ejler e-mail: Nørhede per@fregerslev.dk (forsendelse)

Mogens

Verner Kudsk

Holm

(korrektur)

(korrektur)

Mogens Holm (korrektur)

Vagn Lihn Kristensen Jørgen Bech

Lynge

Jørgen

(planlægning)

Lynge (planlægning)

Ejler

Ole Rømer

Nørhede (forsendelse)

Ole Per Fregerslev Rømer (redaktør)

Alderslyst

e-mail: per@fregerslev.dk

Y’s Men´s Nyt udsendes

Alderslyst hvert kvartal. Y’s Men´s Nyt udsendes

hvert

Stof til

kvartal.

næste nummer bedes afleveret

Stof til redaktionen til næste nummer senest: 27. bedes - 5. afleveret -2013

Næste

til redaktionen

nr. udkommer:

senest:

24. - 6. -2013

Næste

Redaktionen

nr. udkommer:

forbeholder sig ret til at

Redaktionen forkorte og evt. tager udsætte forbehold artikler. mod at

afkorte eller udsætte artikler.

Foto: Søren Nedergaard m. fl.

Foto: Søren Nedergaard m.fl.

Oplag: Trykt i 68 eksemplarer.

Oplag:

Klubbens

Trykt

Hjemmesideadresse

i 68 eksemplarer.

er:

http://www.alderslyst.ysmen.dk/

Klubbens Intranet har adressen:

http://www.ysmen.dk/index.php?id=294

Du skal logge på med Brugernavn og

Kodeord.

Side 2

Præsidentens hjørne:

v/ Peter Balle

Vi er nu godt og vel halvvejs igennem

klubåret, og jeg synes det

indtil nu har været et rigtigt spændende

halvår, med mange gode og

spændende fællesmøder og klubmøder,

hvor der er blevet debatteret

på livet løs. Tak for det..

I præsidiet har vi blandt andet arbejdet

med at udforme et regelsæt

for uddelingen af overskuddet fra

A. C. Illumsvej ud fra de input vi

fik fra klubmødet i oktober, og vi

er nu enige om et forslag der vil

blive fremlagt på det næste klubmøde,

hvor der er tid til det.

Vi skal også på et klubmøde diskutere

om vi vil indgå i et tættere

samarbejde med Silkeborg Y’s

Men’s Club, Balle Y’s Men’s

Club og Alderslyst Y’s Menette

Club. Præsidenterne fra de 4 klubber

og et par andre medlemmer

har holdt et møde hvor vi har udarbejdet

et oplæg til debat i klubberne,

for det er selvfølgelig klubbernes

medlemmer der skal tage

stilling til om samarbejdet skal

udvides til mere end et årligt byfællesmøde

og et cykelsponsorløb.

Venlig hilsen Peter B.


For eller imod en blandet klub

Af Vagn Lihn Kristensen

For eller imod en blandet klub kan

ikke besvares med et ja eller et nej, i

begge tilfælde bør andre vigtige tiltag

indgå i besvarelsen og resultatet.

På en netop afholdt inspirationsdag i

”Nord 2” hvor bl. andet Alderslyst

Y’s Men’s Club deltog blev der

holdt en ”Story Workshop” af Lena

Bjørn fra Samsø, et fortræffeligt kursus.

Vi deltagere var delt op i 2 og 4

mandshold. Her blev der bl. andet

stillet spørgsmål som kollektivt skulle

besvares. Her indgik bl. andet

spørgsmålene:

Blandede klubber?

Næsten alle var enig i, at blandede

klubber er en del af løsningen for

nye og levedygtige klubber, ikke

fordi det giver nye og flere medlemmer

ud over det mønster vi kender i

dag med en Y’s mand med en hustru

som i dag flere steder deltager i

klubarbejdet minus klubmøderne.

Nøjagtig som vi kender det i Alderslyst.

Et stort spørgsmål er, dobbelt kontingent,

og evt. et mindre kontingent

til Menetterne og enkerne? Et

spørgsmål som grundig bør diskuteres

En anden grund der blev nævnt for

at Y’s Menetterne = hustruerne bør

Side 3

indgå som gyldige Y’s medlem, var

at det rent statistisk er bevist, at pigerne/hustruerne

ofte er mere initiativrige

med nye tiltag og har en større

kontakt med mange personer. Tonen

ved klubmøderne vil blive mindre

”rå”, som det kendes i dag fra

rene mandeklubber.

Hvor store klubber?

For store klubber giver ofte mindre

og dårligt fællesskab og let opdeling

i grupper, tænk blot på vores Genbrugscenter.

Der var enighed om,

hvis det er muligt at opdele klubben

i en senior og en junior afdeling som

man har gjort i f. eks. Sct. Clemens

Y’s Mens Club var det en god løsning.

De unge ønsker ikke at være med i

en klub med ældre medlemmer idet

man sjældent har samme interesse

med foredrag og lignende, med det

resultat, enten slet ikke at blive medlem

eller hurtig igen forlade klubben.

En senior afdeling vil sikkert være

en oplagt afdeling for ældre medlemmer

og enker. Dog blev det kraftig

pointeret at alle frit selv skulle

kunne bestemme om de ønskede at

tilhøre en junior eller en senior afdeling,

men altid skulle tilhøre klubben.

Om deling af klubber i en senior og

en junior afdeling. Et spørgsmål af-

(Fortsættes på side 4)


(Fortsat fra side 3)

døde Ejner Bojesen også har stillet.

Et generelt problem

er at medlemmerne ofte omtaler de

dårlige oplevelser og ævl i klubberne,

men glemmer at fortælle om de gode

oplevelser og historier fra klubben.

Det gør omtalen af klubben dårlig og

dermed sværere at kapre nye medlemmer.

Det virker også dårligt og

nedsættende på klublivet.

Ved at rette klubbens love og vedtægter

og principper ind fra ovennævnte

synspunkter vil en mængde af de problemer

man har i dag sikkert være

ryddet væk og klubberne, distrikterne

og regionen vil herefter kunne koncentrerer

sig om nye tiltag for junior

og senior afdelinger som vil være

med til at gøre Y’s Mens bevægelsen

større og mere levedygtig.

Ved et fødselsdags kaffeselskab her i

februar hvor knap 10 Y’s Men og

hustruer deltog, blev spørgsmålet naturligvis

også drøftet. Tre af de deltagende

Y’s Men ønskede ikke at forsætte

i en blandet klub og dertil kendes

yderlige nogle Y’s Men som har

samme mening.

Et anden ting der blev drøftet var foredraget

den 18. februar. Ingen forstod

foredraget, men mente at man

bør vælge en foredragsholder til måske

”10 flasker vin” og få et foredrag

som man kan forstå og som har vi

ældre = Senior medlemmers interesse.

Side 4

Hvorfor blandet klub og hvorfor

vente?

V/ Arne Braüner

Blandede klubber er ikke af ny

dato, men ingen har turdet tale om

det i vores klub. I disse tider hvor

der er ligeberettigelse bliver også

vi nødt til at tale om det, vi kan

ikke vente længere, ikke for at vi

skal være som de andre, men vi

skylder Y´s dom og vores klub, at

vi tilpasser os tiden. Vi har magtet

det utrolige med store aktiviteter,

vi har doneret anseelige beløb til

mange formål, det har vi kunnet

fordi, vi altid har haft en flok piger

der stod os mænd bi, ikke bare bag

os, men de har i høj grad hjulpet

med deres inspiration, villighed og

arbejdskraft. I Distrikt Midtjylland

er der nu et par mandeklubber tilbage,

og af dem er Alderslyst

YMC den ene der holder stand,

men det må vi ændre, tiden er inde

til det nu.

Vi har haft en kvindelig verdenspræsident,

vi har haft 2 Areapræsidenter,

vi har haft en kvinde

som distriktsguvernør og i 2002-

03 fik vi den første kvinde som

regionsleder, har de gjort det dårligt?

Selvfølgelig har de ikke det,

(Fortsættes på side 5)


(Fortsat fra side 4)

alle har gjort det godt. Alderslyst

Y´s Men´s Club er en mandeklub,

og sådan har det altid været og

hvorfor ændre på det, hvilket er

kendt for mange, men uden vore

piger er vi som sagt ilde stedt, vi

må indrømme at ingen kan undværes

og heldigvis er de med i næsten

alle udvalg. Prøv lige at forestille

jer, at alle vore piger pludselig

besluttede, at nu kunne det med

genbrug være nok og hvad ville

det betyde, jeg tør ikke tænke tanken

til ende.

Vi lever i 2013 og det er en anden

tid end da klubben blev chartret.

På det tidspunkt havde den første

blandede klub i Danmark set dagens

lys, men det var endnu ikke

nået til Jylland. Alle klubber vil

gerne have nye medlemmer, ja det

er en livsbetingelse for enhver

klubs eksistens og det er det også

for vores klub. Flytter der et Y`s

men par til vores område vælger vi

dem automatisk fra ved at vi er en

mandeklub. Ægtepar vil i dag gerne

følges ad hvilket vi hører fra

mange sider.

Der skal naturligvis laves retningslinjer

for de af vore piger som ikke

ønsker at blive medlemmer, de

skal ikke skubbes til side, dem har

vi fortsat brug for og det tror jeg er

gensidigt.

Side 5

Som jeg foreslog da debatten startede

er det mit inderlige håb at vi

sammen kan tage denne beslutning,

det vil være godt for Alderslyst

Y´s Men´s Club.

Alderslyst Y´s Men´s Club har

haft mange gode år som mandeklub,

men vi må indrømme at tiden

er en anden i dag.

Lad os sammen sætte os det mål,

at inden klubåret 2013-2014 er

slut har vi besluttet at være en

blandet klub og er klar til at modtage

de første kvinder som medlemmer.

Det vil være godt for os

og for Alderslyst Y´s Club.

Fakta: I Danmark er der på tiden

141 klubber og af dem er 82 blandede

klubber og med hensyn til

medlemmer er vi 3443 og af dem

er 815 kvinder.

”dengang påsken var kirkens

største højtid?....”

V/ Anette Kortegaard

En dag hørte jeg et radioprogram,

som handlede om påskens mad -

og som jeg forstod det, er der

mange forskellige retter der hører

påskebordet til.

Nu er jeg ikke en af dem, der kan

genkalde mig smagen af skidenæg

(Fortsættes på side 8)


1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

Side 6

Genbrugs - udviklingen

fra august 1980 til februar 2013

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

ÅÅr

Kirkens Korshær Borgerggade

Lillehøjvej Illumsvej

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Side 7

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


(Fortsat fra side 5)

eller lammefrikassé, men det der

slog mig var, at værten flere gange

omtalte påsken, som den højtid,

der engang var kirkens største højtid.

Hvad hun så end mente med

det? Måske mente hun, at julen

har overhalet påsken i den folkelige

bevidsthed.

Men påsken er

fortsat kirkens

største højtid,

for det er en

enestående

beretning om menneskelivet på

godt og ondt - og ikke mindst - om

Guds forhold til det.

Påsken er både en beskrivelse de

folkestemninger, der i det ene øjeblik

ønsker magt og i næste øjeblik

leder efter en syndebuk og

ikke lader sig stoppe før én er blevet

korsfæstet. Det er beretninger

om svigt af alle mulige slags: Der

er de nære venner, som lover at

være der i den sværeste stund,

men som lader deres egne behov

komme først og falder i søvn. Der

er også historien om forræderen –

den utro, som ofre den anden og

fortryder bitterligt.

Men påsken er mest af alt en håbshistorie.

En historie om, at menneskers

svigt og forræderi ikke får

det sidste ord, fordi Gud er det liv

Side 8

og den kærlighed, som aldrig kan

slås ihjel.

Det spørgsmål som jeg sidder tilbage

med er, om vi som folk og

kultur kan klare os uden disse beretninger

at spejle vores liv i?

Hvad gør vi f.eks. med alt det svigefulde,

som vi møder i livet og

som vi selv er med til at påføre

andre? Hvad gør vi med trangen til

konstant at finde syndebukke og

korsfæste os selv og andre? Hvad

gør vi når vi møder døden – både

den død, der skille os fra livet og

vore kære og den lille død, skilsmisse,

arbejdsløshed, depression.

sygdom o.s.v, som begrænser vores

liv. Hvor henter vi vore håb til

livet?

Kan vi klare os alene med traditionsrige

frokoster, familiehygge og

havecentre i påsken?

Jeg kan ikke - og det er der mange

(Fortsættes på side 9)


(Fortsat fra side 8)

andre der heller ikke kan. Derfor

søger folk til kirke i påsken. For vi

har brug for - mindst en gang om

året - at hente mod og tro på, at

der er en grænse for menneskelig

svigt og sorg, og at der er håb på

trods af dødens vilkår. Derfor er

påsken fortsat kirkens vigtigste

højtid!

Fællesmødet 6. februar sammen

med KFUM og KFUK.

V/ Arne Braüner

Mødet var planlagt som et fællesmøde

med KFUM / KFUK og det

var da også til stor tilfredshed at

en del fra KFUM / KFUK var

mødt op, men som vi siger lidt

forsigtigt på jysk, der var plads til

flere.

Aftenens foredragsholder var

KFUM / KFUK generalsekretær

Kirsten Lund Larsen (KLL) og

aftenens emne var: ”Hvad kan vi

bruge hinanden til”

KLL gav et rigtig godt og inspirerende

oplæg på 45 minutter. Hun

kom ind på mange af de ting som

er i støbeskeen og deres vision for

en 2025 plan. KLL berørte de

mange projekter som YCM har

været med til at søsætte i forbindelse

med regionsprojekter samt

Side 9

støtte på anden vis. Af projekter

nævnte hun: Kafé K i København,

Konfirmandcentret, Tante Andante,

Ung uge og mange flere og nu

igen i 2013-2014 ”Projekt sang og

musik for børn” som der forventes

meget af.

En del af de projekter ville have

været umulige uden støtte fra Y´s

Men. Medlemstallet er desværre

for nedadgående og for tiden på

9.000 medlemmer. Vi mærker en

opblomstring i de perioder hvor

der er Ung uge eller andre events,

de unge er mere projektorienterede

end tidligere og det må vi acceptere.

Efter kaffen var der en rigtig god

debat om hvordan vi kunne støtte

hinanden og her henviste KLL

blandt andet til vores partnerskabsaftale

hvor der blandt andet

står: KFUM og KFUK organiserer

frivillige, der arbejder ud fra organisationens

mål blandt børn og

unge. KFUM og KLUK anbefaler

Y´s Men som en mulighed for

voksne medlemmer og medvirker

ved konkrete forespørgsler til at

synliggøre denne mulighed.

En rigtig god aften som kunne være

en god tradition fremover med

KFUM og KFUK som vært i efteråret

og Alderslyst Y´s Men´s Club

som vært i foråret.


Mindeord for

Verner Kudsk.

Verner blev medlem af Alderslyst Y’s

Men’s Club i 1980, da klubben havde

eksisteret i 5 år, så man kan vel godt sige

at han var en af pionererne. Verner var

meget glad for og meget stolt af at være

medlem af klubben, og i de 33 år han har

været med, har han været medlem af samtlige

vores udvalg. Verner har også været

præsident et par gange, ligesom han også

har beklædt posten som distriktsguvernør.

Verner var også interesseret i Y’s Meninternational,

idet han sammen med Gurli

deltog i en lang række af internationale

konventer.

Verner var en stor forkæmper for de grønne

spejdere i Silkeborg. Alle steder hvor

der var mulighed for det, kæmpede han for

bedre forhold for spejderarbejdet. Verner

var blandt andet meget flittig på spejdernes

loppemarked i Enghavehuset, og han var i

en lang årrække KFUM-spejdernes repræsentant

i Fællesforeningen for KFUM og

K, hvor han i hele perioden var foreningens

kasserer.

Jeg lærte Verner at kende som et meget

venligt, positivt og engageret menneske,

der altid var villig til at påtage sig et stykke

arbejde i klubbens tjeneste. Men han

kunne også være lidt bøs i det, og kendte

man ikke Verner ret godt, kunne man godt

blive lidt bange for ham.

Vi vil i klubben mindes Verner som en

god kammerat, en flittig og arbejdsom ven

og et godt menneske.

Peter Balle

Æret være

Verners minde.


Side 10

Nyt fra Y´s Menette klubben.

V/ Tove Jensen

På vort interne møde i februar

havde vi den glæde at chartre 2

nye medlemmer. Grethe Garne og

Yrsa Larsen blev optaget. Vi byder

dem velkommen i klubben og

håber, de vil blive glade for at være

med i vores fællesskab. De blev

chartret af Y´s Menetternes ID

Grete Bækgaard Thomsen, som

var på besøg i klubben.

På samme møde vedtog vi vore

donationer for dette klubår. Vi har

jo ikke så mange penge, som da vi

havde en indtægt fra Borgergades

genbrugsforretning, men det blev

dog til 20.600 kr. Disse penge blev

fordelt til Y´s Menetternes regions-

og internationale projekter,

Sdr. Bork nødhjælp, SOS børnebyerne,

DMS fremtidsbørn, Reden

i Aarhus og København, samt læger

uden grænser. I løbet af året

har vi desuden doneret 6ooo kr. til

forskellige formål.

Grete Bækgaard Thomsen fortalte

os om sit arbejde som ID. Hun har

gennem årene mødt venskab og

samhørighed med kvinder fra andre

dele af verden, både gennem

Y´s Menette bevægelsen og gen-

(Fortsættes på side 11)


(Fortsat fra side 10)

Side 11

nem spejderbevægelsen.

Hun

fortalte om et

projekt, som

spejderne havde

i Zambia. Her

mødte hun nogle

engagerede

kvinder, der

gjorde et stort

arbejde. Det har

alt sammen

gjort hende meget

interesseret i

det internationale

arbejde.

Grete blev udnævnt til ID for Y´s Menetterne i Stavanger sommeren

2012. I første halvår udsendte Grete 2 nyhedsbreve. Med det sidste brev

var der nogle spørgsmål til de area-lederne. Hun vil gerne invitere til

dialog og kommunikation for at få værdier og ideologi mere stadfæstet.

Grete kom med nogle betragtninger om alder og medlemskab.:

Ungdom er ikke i sig selv en kompetence, derimod en todelt mulighed.

Ungdommen er ikke bundet af konventioner, og ser muligheder uden

nødvendigvis at se alle barrierer og uhensigtsmæssige konsekvenser.

Derfor kan de bidrage med formulering af nye veje og kræfter til eksperimenter.

Erfarne har netop erfaringen fra et liv med udfordringer, der har betydet

vækst eller måske nederlag – men i hvert fald en mulighed for at lære og

blive kloge på sammenhængen mellem vilkår og handlemuligheder.

Hvis vi forstår at knytte ungdommens tanker, ideer og kræfter til erfaringens

viden, kan vi sammen udvikle bevægelsen. De erfarne har ansvaret

for at ajourføre bevægelsens grundlag, at samarbejde om at revidere den

indgroede ideologi og give de uudtalte spilleregler videre, så der ikke

opstår unødig usikkerhed hos nye medlemmer.


Lørdag d. 13. apr.

Distriktskonference

Mandag d. 15. apr. kl.: 18:00

Klubmøde

Mandag d. 29. apr. kl.: 19:30

Fællesmøde

Klubbens fødselsdag med uddeling

af donationer

Mandag d. 13. maj. kl.: 18:00

Klubmøde

Mandag d. 27. maj.

Fællesmøde: Vi skal besøge

Bruunshåb Gl. papfabrik. Hvad

sker der med avisen når du har

læst den? og se hvad de derefter

gør ved den. Vi skal senere have

kaffe i Viborg. -

Indbydelse senere!

Mandag d. 10. jun. kl.: 18:00

Klubmøde

15. - 16. jun. Regionskonference

i Grenå

Mandag d. 24. jun.

Fællesmøde: Udflugt til Møltrup

Optagelseshjem. Der vil være

rundvisning + præsidieskift, men

først skal vi ha` lidt at spise på

Hotel Vildbjerg, hvor vi skal

have en god menu. -

Indbydelse senere!

Karen Madsen......................13.apr.

Christian Jensen...................18.apr.

Børge Madsen......................25.apr.

Else Mortensen....................27.apr.

Peter Juul Balle....................28.apr.

Britta Klausen......................03.maj

Anders Nørgaard .................05.maj

Kirsten Rinder Jensen..........09.maj

Ole Rømer ...........................15.maj

Rita Seiersbøl ......................16.maj

Elisabeth Brill......................17.maj

Inge Braüner........................11.jun.

Malthe Knudsen ..................22.jun.

Henry Noer..........................26.jun.

50 års bryllupsdag:

Britta og Niels

Skafsgaard Klausen .............04.maj

More magazines by this user
Similar magazines