Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Tabel 3.13: Personer på kanten af arbejdsmarkedet blandt de 16-64-årige, fordelt på oprindelse, herkomst

og køn, pr. 1. januar 2010, pct. og antal

Ikke-vestlig oprindelse

98

Mænd Kvinder I alt Antal 1

Indvandrere 22,0 % 33,5 % 27,9 % 62.248

Efterkommere 16,2 % 13,3 % 14,8 % 5.085

I alt 21,1 % 30,9 % 26,1 % 67.333

Vestlig oprindelse

Indvandrere 24,3 % 26,0 % 25,1 % 33.106

Efterkommere 13,3 % 12,7 % 13,0 % 1.037

I alt 23,7 % 25,2 % 24,4 % 34.143

Dansk oprindelse 7,3 % 7,0 % 7,1 % 225.113

I alt 8,9 % 9,5 % 9,2 % 326.589

Anm.: Procenttal i tabellen angiver andelen af personer på kanten i arbejdsmarkedet i forhold til den samlede gruppe personer

af tilsvarende oprindelse og herkomst.

Anm.: Gruppen af personer på kanten af arbejdsmarkedet er afgrænset nærmere i faktaboks 3.4.

Note 1: Antal personer på kanten af arbejdsmarkedet.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06.

Der er flere kvinder end mænd på kanten af arbejdsmarkedet blandt de 16-64-årige indvandrere.

Forskellen er størst blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande, hvor andelen er

33,5 pct. blandt kvinder og 22 pct. blandt mænd, dvs. en forskel på 11,5 procentpoint.

I efterkommergruppen er det omvendt – flere efterkommermænd end efterkommerkvinder

kan betegnes som personer på kanten af arbejdsmarkedet. Den største forskel mellem

kvinder og mænd kan ses blandt efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, hvor

andelen er 13,3 pct. blandt kvinder og 16,2 pct. blandt mænd, hvilket svarer til en forskel

på knap 3 procentpoint.

Udvikling 2000-2010

Andelen af personer på kanten af arbejdsmarkedet blandt 16-64-årige indvandrere fra

ikke-vestlige lande faldt markant i perioden 2000-2008 (fra 38,4 pct. i 2000 til 23,9 pct. i

2008), hvorefter den er steget igen og nu er på 27,9 pct., jf. figur 3.12.

Andelen af de 16-64-årige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse på kanten af arbejdsmarkedet

har været nogenlunde konstant og har ligget på mellem 11 og 15 pct. i

hele perioden 2000-2010 med et mindre fald fra 2003 til 2008 og en mindre stigning fra

2008 til 2010. 8 Til sammenligning har andelen af 16-64-årige med dansk oprindelse på

8 Gruppen af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der er på kanten af arbejdsmarkedet, er forholdsvis lille

(ca. 5.000 personer). Udviklingen skal derfor tolkes med varsomhed.

More magazines by this user
Similar magazines