27.07.2013 Views

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Referat</strong> <strong>fra</strong> <strong>Provstiudvalgsmøde</strong>, <strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>31.</strong> <strong>januar</strong> <strong>2007</strong> <strong>kl</strong>. <strong>15.00</strong> – 17.00<br />

Fraværende med anmeldt forfald: Ingen.<br />

Dagsor<strong>den</strong>:<br />

1.<br />

2.<br />

i<br />

provstikontoret<br />

<strong>Referat</strong> <strong>fra</strong> sidste møde til godkendelse og underskrift.<br />

<strong>Referat</strong> godkendt og underskrevet.<br />

Efterretningssager og meddelelser:<br />

a. J. 759/6/07<br />

Alsted Menighedsråd: Aut. <strong>kl</strong>okkeringning – 5% puljen.<br />

Alsted Menighedsråd anmoder i skrivelse af 3. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong> om at få udbetalt <strong>den</strong> sidste regning<br />

(elektriker) vedrørende installation af aut. <strong>kl</strong>okkeringning.<br />

Vi overfører beløbet kr. 46.875,00 til menighedsrådets bankkonto.<br />

b. J. 843/2/07<br />

Benløse Menighedsråd: Sognemedhjælper – indplacering og tilsyn.<br />

./. Roskilde Stiftsøvrighed fremsender vedlagte skrivelse af 9. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong> vedrørende lønindplacering<br />

for sognemedhjælper Jesper Biela Christensen.<br />

Samtidig anmodes menighedsrådet om at indberette til biskoppen, hvem menighedsrådet indstiller<br />

til at føre tilsyn med sognemedhjælperen.<br />

1


c. J. 24/15/07<br />

Bringstrup – Sigersted Menighedsråd: Sammenlægning af graverstillinger.<br />

./. Roskilde Stiftsøvrighed fremsender 24. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong> vedlagte erindringsskrivelse til Kirkeministeriet<br />

vedrørende sammenlægning at stillingen som graver ved Bringstrup Kirke og stillingen<br />

som graver ved Sigersted.<br />

d. J. 772/3/07<br />

Gyrstinge Menighedsråd: Opsigelse <strong>fra</strong> organist ved Gyrstinge Kirke.<br />

Gyrstinge Menighedsråd meddeler i skrivelse af 2. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong>, at organist ved Gyrstinge Kirke<br />

Siegfried Skov har opsagt sin stilling med udgangen af december 2006.<br />

e. J. 751/9/07<br />

Jystrup Menighedsråd: Lån til renovering af Jystrup Præstegård.<br />

./. Roskilde Stiftsøvrighed fremsender 22. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong> vedlagte skrivelse vedrørende låneprofil for<br />

renovering af Jystrup Præstegård.<br />

f. J. 846/1/07<br />

Kværkeby Menighedsråd: Forslag til lokalplan 201.<br />

Roskilde Stiftsøvrighed forespørger i skrivelse af 3. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong>, om forslag til lokalplan 201<br />

Boliger ved Bjergvej i Kværkeby berører de kirkelige omgivelser.<br />

Vi svarer stiftet, at de ikke berøres.<br />

g. J. 851/1/07<br />

Lynge Menighedsråd: Forslag til lokalplan 105.<br />

Roskilde Stiftsøvrighed forespørger i skrivelse af 5. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong>, om forslag til lokalplan 105 for<br />

center- og erhvervsområde ved Norgesvej berører de kirkelige omgivelser.<br />

Vi svarer stiftet, at de ikke berøres.<br />

2


h. J. 848/1/07<br />

Pedersborg Menighedsråd: Forslag til lokalplan 109.<br />

Roskilde Stiftsøvrighed forespørger i skrivelse af 3. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong>, om forslag til lokalplan 109<br />

Boligområde vest for Haverup berører de kirkelige omgivelser.<br />

Vi svarer stiftet, at de ikke berøres.<br />

i. J. 849/1/07<br />

Pedersborg Menighedsråd: Forslag til lokalplan 108<br />

Roskilde Stiftsøvrighed forespørger i skrivelse af 3. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong>, om forslag til lokalplan 108<br />

Bolig- og Centerområde ved Haverup berører de kirkelige omgivelser.<br />

Vi svarer stiftet, at de ikke berøres.<br />

j. J. 850/1/07<br />

Skellebjerg Menighedsråd: Forslag til lokalplan 4.03.B1-2006.<br />

Roskilde Stiftsøvrighed fremsender 3. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong> til Skellebjerg Menighedsråd forslag til<br />

lokalplan 4.03.B1-2006 Boligområde ved Herrestrupvej i Skellebjerg, idet stiftet udbeder sig<br />

menighedsrådets udtalelse med hensyn til, om lokalplanen efter rådets opfattelse må anses for<br />

stri<strong>den</strong>de mod hensynet til kirken, præstegår<strong>den</strong> eller disses omgivelser.<br />

k. J. 619/15/07<br />

Sneslev Menighedsråd: Arbejder på Sneslev Kirke – 5% puljen.<br />

Sneslev Menighedsråd fremsender 4. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong> regning på kr. 140.718,75 vedrørende arbejder<br />

på Sneslev Kirke.<br />

Vi overfører restbeløbet af de lovede kr. 700.000 som udgør kr. 136.294,12.<br />

l. J. 619/16/07<br />

Sneslev Menighedsråd: Lån til renovering af arbejder på Sneslev Kirke.<br />

./. Roskilde Stiftsøvrighed meddeler i vedlagte skrivelse af 24. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong> Sneslev Menighedsråd<br />

til deres anmodning om lånedokument, at menighedsrådet skal fremsende et brev stilet til<br />

stiftsøvrighe<strong>den</strong> med ansøgning om et lån, og at det skal fremgå hvor stort et lån menighedsrådet<br />

ønsker. Låneansøgningen skal fremsendes til stiftsøvrighe<strong>den</strong> gennem provstiudvalget.<br />

3


l. fortsat<br />

Provstikontoret kan oplyse, at arbejderne af arkitekten er anslået til 1.425.000 in<strong>kl</strong>. moms.<br />

Provstiudvalget besluttede i sit møde d. 13. februar 2004 finansiering således: Ca. kr. 700.000 af<br />

5% puljen – rest ved lån i stiftsmidlerne eller indgår i budgetlægningen for 2005.<br />

Der er imidlertid ikke afsat beløb i budgetårene.<br />

m. J. 847/1/07<br />

Sorø Menighedsråd: Forslag til lokalplan 112.<br />

Roskilde Stiftsøvrighed forespørger i skrivelse af 3. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong>, om forslag til lokalplan 112 -<br />

Akademiet berører de kirkelige omgivelser.<br />

Vi svarer stiftet, at de ikke berøres.<br />

n. J. 852/1/07<br />

Stenmagle Menighedsråd: Støjmåling ved <strong>kl</strong>okkeringning – 5% puljen.<br />

Vi har overført kr. 9.920,00 <strong>fra</strong> Provstiudvalgets 5% pulje til Stenmagle Menighedsråd<br />

- et beløb godkendt af Kalundborg Provsti i 2006 til dækning af uforudset udgift til støjmåling<br />

ved <strong>kl</strong>okkeringning.<br />

o. J. 856/1/07<br />

Tersløse Menighedsråd: Ansættelse af graver ved Tersløse Kirke.<br />

./. Roskilde Stiftsøvrighed meddeler i vedlagte skrivelse af 16. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong>, at de har modtaget<br />

menighedsrådets indberetning om ansættelse af Marianne Saldern Raun som graver ved Tersløse<br />

Kirke <strong>fra</strong> d. 1. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong>.<br />

p. J. 269/23/07<br />

Vetterslev – Høm Menighedsråd: Ansættelse graver ved Høm Kirke.<br />

./. Roskilde Stiftsøvrighed meddeler i vedlagte skrivelse af 17. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong>, at de har modtaget<br />

menighedsrådets indberetning om ansættelse af Claus Christian Schriwer Jørgensen som graver<br />

ved Høm Kirke <strong>fra</strong> d. 1. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong>.<br />

4


q. J. 828/3/07<br />

Vigersted Menighedsråd: Vigersted Kirke – nedtagning af skærm med gavl.<br />

./. Roskilde Stiftsøvrighed fremsender 4. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong> vedlagte skrivelse med godkendelse af<br />

nedtagning af skærm med gavl samt bemærkning om, at menighedsrådets bør overveje om en<br />

total fjernelse af panelet er <strong>den</strong> rigtige løsning.<br />

Vi skriver til menighedsrådet om en finansieringsplan.<br />

r. J. 727/8/07<br />

Vigersted og Kværkeby Menighedsråd: Nyt køkken i Vigersted Præstegård - anvendelse af<br />

indestående kapital <strong>fra</strong> salg af forpagterbolig.<br />

Roskilde Stiftsøvrighed godkender i skrivelse af 4. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong>, at også udgifterne kr. 13.167,91<br />

til el-arbejdet i forbindelse med etablering af nyt køkken i Vigersted Præstegård dækkes af de<br />

indestående præsteembedsmidler <strong>fra</strong> salget af forpagterboligen.<br />

s. Cirkulærer og meddelelser:<br />

Kirkeministeriet fremsender følgende love/bekendtgørelser/cirkulærer – kan ses på<br />

Kirkeministeriets hjemmeside og kan rekvireres i Provstiet.<br />

J. 3/390/07<br />

Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi, lov om menighedsråd, lov om folkekirkens<br />

kirkebygning og kirkegårde og forskellige andre love.<br />

J. 3/391/07<br />

Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi og lov om domstolsbehandling af gejstlige<br />

læresager.<br />

J. 3/392/07<br />

Cirkulære om ændring af cirkulære af 10. februar 1999 om ansættelsesforhold for kirkesangere<br />

og for organister, der ikke lønnes efter tjenestemæn<strong>den</strong>es lønrammer.<br />

J. 3/393/07<br />

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.<br />

J. 3/394/07<br />

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.<br />

5


s. fortsat<br />

J. 3/395/07<br />

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning.<br />

J. 3/396/07<br />

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.<br />

J. 3/397/07<br />

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi.<br />

J. 3/398/07<br />

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd.<br />

J. 3/399/07<br />

Bekendtgørelse af lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager.<br />

J. 3/400/07<br />

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd.<br />

J. 3/401/07<br />

Bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler.<br />

J. 3/402/07<br />

Bekendtgørelse om landets inddeling i stifter, provstier og sogne.<br />

J. 3/403/07<br />

Årsregnskab 2006 og Konteringsvejledning <strong>2007</strong>.<br />

./. Kirkeministeriet fremsender 23. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong> meddelelse om årsregnskab 2006 og<br />

konteringsvejledning <strong>2007</strong>. Vejledning til opdatering årsregnskabsskema 2006 vedlægges.<br />

6


s. fortsat<br />

J. 3/404/07<br />

Folkekirkens forsikringsaftaler.<br />

./. Kirkeministeriet fremsender 24. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong>: Ændret procedure for skadesanmeldelser som følge<br />

af nye forsikringsaftaler.<br />

3.<br />

Pkt. 2a – 2s taget til efterretning.<br />

Pkt. 2o og 2p rådighedstillæg:<br />

Hvis der er automatisk ringeanlæg og kirken ikke skal åbnes/lukkes u<strong>den</strong> for graverens<br />

almindelige arbejdstid udløses et rådighedstillægget kr. 7.500 (afrundet grundbeløb pr.<br />

1.10.1997)<br />

Men hvis der er automatisk ringeanlæg, og menighedsrådet beslutter at kirken skal åbnes/lukkes<br />

til bestemte tider udløses der et rådighedstillæg på kr. 14.700 (afrundet grundbeløb pr.<br />

1.10.1997).<br />

Til forhandling:<br />

J. 698/16/07<br />

Benløse Menighedsråd: Ombygning Den gl. Skole – redegørelse.<br />

./. Benløse Menighedsråd fremsender 23. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong> vedlagte redegørelse vedrørende ombygning<br />

af Den gl. Skole.<br />

Beslutning:<br />

Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om en liste med kritikpunkter/beløb vedrørende<br />

forløbet i ombygningen.<br />

Provstiudvalget vil efterfølgende anmode arkitektfirmaet om et møde vedrørende det økonomiske<br />

ansvar.<br />

Provstiudvalget vil opfordre menighedsrådet til at anmode om et ekstraordinært provstesyn på<br />

skiffertaget.<br />

7


4.<br />

J. 792/5/07<br />

Bringstrup – Sigersted Menighedsråd: Kassererhonorar.<br />

./. Bringstrup – Sigersted Menighedsråd ansøger i vedlagte skrivelse af 24. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong> om, at<br />

kassereren bliver dækket ind med en kassererudgift på kr. 43.200 årligt med virkning <strong>fra</strong> 1.<br />

<strong>januar</strong> <strong>2007</strong>.<br />

5.<br />

Beslutning:<br />

Provstiudvalget må meddele afslag.<br />

Endvidere meddeler Provstiudvalget, at <strong>den</strong> ordning, de har i Vetterslev-Høm, kun er en<br />

overgangsordning ind til kassererskifte.<br />

J. 853/1/07<br />

Stenmagle og Stenlille Menighedsråd: Salg af huset Mejerivej 8, Stenlille.<br />

./. Stenmagle og Stenlille Menighedsråd anmoder i vedlagte skrivelse af 16. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong> om<br />

tilladelse til at sælge huset Mejerivej 8, 4245 Stenlille.<br />

Samtidig anmodes om tilladelse til at pengene forbliver i sognet til istandsættelse/renovering af<br />

præsteboligen.<br />

Beslutning:<br />

Provstiudvalget godkendte, at huset Mejerivej 8, Stenlille kan sælges. Salget skal foretages efter<br />

reglerne om offentligt udbud.<br />

Provstiudvalget skal gøre menighedsrådet opmærksom på, at hvis menighedsrådet ikke ønsker<br />

annoncering om salget i landsdækkende presse, skal stiftet ansøges om fritagelse.<br />

Vedrørende istandsættelse/renovering af præsteboligen vil der blive foretaget et provstesyn til<br />

nærmere vurdering af forhol<strong>den</strong>e.<br />

8


6.<br />

J. 253/5/07<br />

Vetterslev – Høm Menighedsråd: Regulativ for kirkesanger Estrid Bendorff.<br />

./. Vetterslev - Høm Menighedsråd fremsender 18. december 2006 vedlagte regulativ for<br />

kirkesanger Estrid Bendorff til Provstiudvalgets godkendelse og underskrift.<br />

7.<br />

Beslutning:<br />

Godkendt.<br />

J. 253/6/07<br />

Vetterslev – Høm Menighedsråd: Ansættelse og regulativ for kirkesanger Hanne Gøgehøj<br />

Andersen.<br />

Vetterslev – Høm Menighedsråd meddeler i skrivelse af 18. december 2006, at de har ansat<br />

kirkesanger Hanne Gøgehøj Andersen som kirkesanger ved Vetterslev og Høm Kirke og<br />

./. fremsender vedlagte regulativ til Provstiudvalgets godkendelse og underskrift.<br />

Beslutning:<br />

Godkendt<br />

8. Diverse sager til afgørelse.<br />

a. J. 773/2/07<br />

Kværkeby Menighedsråd: Regning på restaurering af gravminder – 5% puljen.<br />

./. Kværkeby Menighedsråd meddeler i vedlagte skrivelse af 26. <strong>januar</strong> <strong>2007</strong>, at de har modtaget en<br />

stor regning kr. 39.000 på restaurering af 2 bevaringsværdige gravminder.<br />

Menighedsrådet oplyser, at de forsøger at få afslag i prisen <strong>fra</strong> stenhuggeren og anmoder Provstiudvalget<br />

om støtte til regningen <strong>fra</strong> Provstiudvalgets 5% pulje.<br />

Beslutning:<br />

Godkendt med kr. 39.000.<br />

9


9.<br />

Synsudskrifter:<br />

J. 225/9/06<br />

./. Gyrstinge Menighedsråd fremsender vedlagte provstesynsrapport for Gyrstinge Kirke.<br />

Beslutning:<br />

Godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet.<br />

J. 123/13/07<br />

./. Pedersborg Menighedsråd fremsender vedlagte synsudskrift 2006 for Pedersborg Kirke.<br />

10.<br />

11.<br />

Beslutning:<br />

Godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet.<br />

Emner fælles interesse.<br />

På det konstituerende møde besluttedes det at drøfte emner af fælles interesse.<br />

Beslutning:<br />

Kirkegårdstakster: Orientering på langtidsplanmøderne.<br />

Langtidsplanmøderne.<br />

Til drøftelse.<br />

Beslutning:<br />

Susanne Guldager kommer og fortæller om ”Grønspættebogen”.<br />

10


12.<br />

PUK-kassen – årsregnskab 2006.<br />

./. Vedlagt fremsendes årsregnskab 2006 for PUK-kassen til godkendelse og underskrift.<br />

Beslutning:<br />

Godkendt og underskrevet.<br />

13.<br />

Eventuelt.<br />

Kursus i It-skrivebordet er udsendt.<br />

Underskrifter:<br />

Peter Fischer-Møller …………………………………………………………………………….<br />

Jørgen Henriksen ………………………………………………………………………………..<br />

Poul O. Nielsen ………………………………………………………………………………….<br />

Dorte Nørgaard …………………………………………………………………………………..<br />

Hanne Jørgensen …………………………………………………………………………………<br />

Ege Lau Frandsen ………………………………………………………………………………..<br />

Mødet afsluttet <strong>kl</strong>. 17.00<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!