April 2013 - Holstebro-InnerWheel

holstebro.innerwheel.dk

April 2013 - Holstebro-InnerWheel

Præsident

Rita Gram

9740 2901/

2878 2471

Sekretær

Lisbeth Høgsberg

9740 5804/

2342 5904

Onsdag den 1. maj kl. 18.30

Mødested: Anlægspavillonen

Program: Hjertestarter/Førstehjælp

Besøg af indsatsleder Per B. Jacobsen

3 minutter: Connie Sørensen

Holstebro Inner Wheel

Klub

Distrikt 45

Klub nr. 7

Klubmester

Aliss Rasmussen

9742 6662/

2262 4517

Kasserer

Hanne Bødiker

9742 5951/

3032 5531

Månedsbrev nr. 10 – 2012-2013

Kommende møder:

ISO

Grethe Østerbye

9742 0860

Onsdag den 12. juni kl. 14.00

Mødested: Parkeringspladsen i Anlægget

Program: Afgang med bus kl. 14.00

3 minutter: Aflyst

____________________________________________________________________________________

Afbud: på www.innerwheel.dk, under mødekalender eller til klubmester Aliss Rasmusen 9742 6662 / 2262 4517

eller på mail alissrasmussen@gmail.com mandag før mødedagen kl. 12.00.

Ved MANGLENDE eller FOR SENT modtaget afbud betales kuvertprisen

______________________________________________________________________________________________

Referat fra Aprilmødet

Besøg i Retten i Holstebro.

Mødedeltagelse: Ca. 40 personer. En pæn flok af Innerwheelere, IW ledsagere, Rotaryanere og egne gæster

Ann Dyhrberg Hinrichsen og Sonja Christiansen.

Efter en hjertelig velkomst fortalte administrationschef Ulla Thygesen lidt om baggrunden for byggeriet.

Byggeriet af den nye retsbygning til retten i Holstebro skete som led i Domstolsreformen 1. januar 2007.

Domstolsreformen betød større retskredse, flere ansatte ved den enkelte byret, og nye opgaver. Det gav

behov for nye typer af lokaler, for eksempel nævningeretssale og lokaler til retsmægling.

Reformen betød at den tidligere retsbygning i Holstebro blev for lille og ikke længere levede op til kravene til

en moderne byret.

Den nye retsbygning er mere fleksibel i sin udformning og indretning, så eventuelle fremtidige ændringer i

organisation eller funktioner kan imødekommes.

Den nye retsbygning er på 4000 kvadratmeter og opført i 3 plan. Retsbygning indeholder udover de ekstra

kvadratmeter, bedre retssalsfaciliteter – herunder retssale, der kan rumme nævningeretssager –

venteområder til advokater, vidner m.fl., og bedre sikkerhedsforanstaltninger, blandt andet ved en fuld

zoneinddeling af bygningen i offentlige og lukkede zoner. Der er desuden etableret særlige tilkørselsforhold

for politiet, så flugtmuligheder og visuel kontakt med uvedkommende elimineres.


Vinderen af udbuddet vedrørende opførelsen af den nye retsbygning på Stationsvej 58 i Holstebro blev

entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S sammen med arkitektfirmaet Arkitema K/S og de rådgivende ingeniører

Bascon A/S. Den nye retsbygning stod klar til indflytning i påsken 2012, og blev officielt indvidet den 12. juni

2012.

Opførelsen af den nye retsbygning er gennemført som et offentligt-privat partnerskab (OOP). Det betyder, at

A. Enggaard har stået for projektering, anlæg/ombygning, drift, vedligeholdelse m.v., mens staten på rettens

vegne lejer sig ind i bygningen.

Vi blev delt i 2 hold, hvor dommer Lillian Lund Tinggaard forestod rundvisning for det ene hold, og

administrationschef Ulla Thygesen forestod rundvisningen for det andet hold.

Ulla Thygesen byder velkommen ved den smukke og lyse information

Pernille har indtaget sin plads i den store nævningeretssal


Tilhørepladser i den store nævningeretssal, i forgrunden er der plads til pressen.

De 4 celler, hvor de sigtede kan sidde og vente på at blive afhørt.


Kunstudsmykningen er udført af kunstner Ann Sophia Stærk

Afslutning i kantinen

Lisbeth rundede af med sine 3 minutter og tilhørende

sang til stor morskab for hele selskabet (begge dele er

vedhæftet)


Herefter gik turen til Anlægspavillonen, hvor Rita bød velkommen til Innerwheel mødet.

Vi sang: Storken sidder på bondens tag, hvorefter vi nød en dejlig middag.

Sluttelig havde Rita følgende klubmeddelelser:

Strikkeklubben mødes næste gang hos Birgit Homaa den 11 april.

Litteraturklubben har næste møde den 24. april hos Else Klose, der læses ”Alt hvad jeg er” af Anna Funder.

Der gøres opmærksom på, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, (denne finder sted på

vores sommerudflugt den 12. juni) skal være sekretæren i hænde senest den 1. maj (vores næste mødeaften)

Denne aften får vi besøg af indsatsleder Per B. Jacobsen, han vil fortælle om hjertestarter og førstehjælp.

Til slut sang vi ”I skovens dybe stille ro” og Rita takkede af for en god aften.

Tillykke til fødselarer i april: Hanne Sekkelund den 15.april

Jeg har lovet Ingeborg at oplyse om hendes mail og telefonnr. Som er følgende:

fra 8.4.13 ingeborg@rudolfs.dk

Tlf nr fortsat

97401188

23260520 (dårlig mobildækning)

Udsendelsen med Ingeborg og Lars kommer i TV Midt Vest 20. maj kl. 18.00 og genudsendes den 23. maj

Mange hilsner fra sekretæren

3. minutter v/ Lisbeth Cohn

I min fars gemmer har jeg fundet følgende koncept til et foredrag, som han har holdt for HK i Holstebro

den 10. september 1940.

Min far var da 20 år.

En dag på arbejdspladsen.


Min arbejdsplads er, som det vel nok er de fleste bekendt, på Dommerkontoret. Under dette kontor hører

forskellige afdelinger.

Der er Tinglysningsafdelingen, hvor man besørger al tinglysning af skøder, pantebreve, ægtepagter

o.s.v.

En anden afdeling er Skifteretten, hvor folk betaler arveafgift i store bunker og så til gengæld får arven

udbetalt, og hvor dødsboer behandles.

Der er Fogedretten, som beklædes af Kongens Foged, og som træder i virksomhed, så snart en mand

ikke betaler, hvad han skylder.

Men først og fremmest sorterer Domstolene under os, og her ligger mit arbejdsfelt. Frk. Ryevad dér og

jeg ekspederer alene de ca. 700 retssager, der hvert år behandles ved retten i Holstebro og Struer, og

det kan godt give noget at bestille, selvom de fleste folk tror, at på dommerkontorerne bestiller man ikke

andet end at drikke eftermiddagskaffe og gå i banken.

Jeg vil nu skitsere, hvorledes en retssag bliver til, og hvorledes gangen er i dens behandling..

Lad os nu tænke os, at Th. W. f.eks. en aften plakatfuld kommer ud fra Knudsens Hotel og straks på

gaden tiltaler den første og bedste dame, han træffer. Hun bliver naturligvis gal i hovedet og råber op. Så

kommer føl Colstrup farende og beder Th. W. følge med på stationen. Dette gør han, og han bliver indsat

i detentionen, efter at være blevet visiteret. Næste morgen bliver han afhørt af en rigtig betjent om, hvor

meget han har drukket i aftenens løb, og når han så har betalt 1,85 kr. for natlogi, får han lov at gå. – Så

går der 14 dage til en måned, hvor man ikke hører noget fra sagen, og Thorkild tror allerede, at sagen er

gået i glemmebogen, men så en skønne dag dukker en politibetjent op og forkynder en stævning, og så

går ballonen.

Th. møder i retten og bliver afhørt og kommer med alle de undskyldninger, han kan finde på for at bevise,

at han ikke har været fuld, men Colstrup og et par andre betjente føres som vidner og siger, at han var

”kendeligt” beruset. Så trækker retten sig tilbage, og et øjeblik efter kommer den igen og læser dommen

op: ”Thi kendes for ret: Th. W. bør straffes med hæfte i 10 dage og betale sagens omkostninger.”

Dagen efter kan man læse om sagen i aviserne, og her kan jeg særligt anbefale R.S.T.s retsreferater.

I retten, hvor vi altså tilbringer en stor del af vores arbejdstid, er der aldrig kedeligt, ikke mindst på grund

af dommerens vittigheder. En mand, der ligesom Thorkild, var tiltalt for beruselse, påstod, at han ikke

havde været fuld. Han havde kun fået 3 bajere, men havde slugt noget af en skrå, hvoraf han var blevet

syg. Dommeren gav ham straks en alvorlig advarsel mod at ”drikke” skrå, - og så 15 dages hæfte.

En af de første beruselsessager, vi havde, var mod en cigarmager, som var kendt for at tage en tår over

tørsten. Under retsmødet sagde han til dommeren: ”Sig mig hr. dommer Richter, ved De i grunden,

hvorfor jeg altid har klaret mig selv og aldrig ligget samfundet til byrde ?”. ”Ja”, svarede dommeren, ”det

er fordi De har en dygtig kone.” ” Fuldstændig rigtigt, hr. dommer, fuldstændig rigtigt. Og jeg kunne tænke

mig, at det samme er tilfældet hos hr. dommeren. Jeg ved at dommerens hustru er en foregangskvinde,

akkurat ligesom min (Dommerens frue er formand for Husmoderforeningen) og jeg kunne godt tænke

mig, at hun hjalp med til at holde sammen på hjemmet.”

Senere under retsmødet spurgte dommeren ham, om han havde drukket kogesprit, og han svarede :

”Det ord tiltaler mig ilde. I dannede kredse kalder vi det denatureret sprit.”


Den største og interessanteste sag, vi har haft i min tid, var den kendte Vaagner-sag. Han var som

bekendt tiltalt for at have mishandlet sin 10årige søn meget alvorligt. Han afbrød ustandselig vidnerne

med: ” Det er løgn, og det skal han få betalt ” osv. Og han måtte gang på gang fjernes fra retslokalet og

sættes ned i cellen. Det er den eneste gang vi rigtig har haft brug for en elevator på Rådhuset !

Denne sag varede et halvt år og selve domsmandssagen 5 dage. Under domsmandssagen blev der

skrevet så meget i retsbogen, at det fyldte ca. 70 maskinskrevne sider, og dommen alene fyldte 14 sider.

Sagens dokumenter, rapporter mv vejede op imod 30 pund.

Endelig foregår tinglysning af borgerlige ægteskaber hos os. Det sker på den måde, at de, der vil giftes,

udfylder en blanket, hvor der står: ”Vi, (og så mandens og kvindens navne mv.), ønsker at indgå

ægteskab for ”…. Og så hvilken præst, der skal forestå lysningen. Engang var blanketten udfyldt således:

”… Vi ønsker at indgå ægteskab for … bestandigt!

Nu skal jeg ikke trætte jer længere, men slutte med ønsket om, at vi snart må se nogle af jer i retslokalet

som tiltalte. Det liver altid vældigt op at træffe et kendt menneske dér.

More magazines by this user
Similar magazines