Generalforsamling - HK

hk.dk

Generalforsamling - HK

te med et borgerligt styre?

ne i spidsen stå ved roret de næste fire år?

for mange dropper ud. Ud over beskæftigelse

skal der gøres en indsats

mod ghettoer og for at sikre spredning

af elever med sproglige problemer

på flere skoler, så alle sikres en

høj faglighed i skolen.

Nicolai Wammen: – Alle, der kan arbejde,

skal i arbejde. I dag står alt for

mange flygtninge og indvandrere

uden for arbejdsmarkedet. Socialdemokraterne

vil derfor ansætte flere

jobkonsulenter, da netop jobkonsulenterne

har vist sig som særdeles

gode døråbnere for vores flygtninge

og indvandrere i forhold til virksomhederne

i Århus. Alt tyder på, at udgiften

til jobkonsulentindsatsen mere

end opvejes af de ekstra job, ordningen

bidrager med til byen.

C-jobcenter eller?

Hvem skal have ansvaret for beskæftigelsesindsatsen

fremover?

– Går du ind for en fuldstændig

kommunalisering og dermed et

C-jobcenter i Århus Kommune? *)

Louise Gade: – Personligt ser jeg meget

gerne, at Århus søger om et Ccenter,

da det giver større gennemsigtighed,

målrettethed og mulighed

for at tilpasse beskæftigelsesindsatsen

til lokale forhold – til gavn for

de ledige.

Nicolai Wammen: – Det er Socialdemokraternes

opfattelse, at ansvaret

for beskæftigelsesindsatsen varetages

mest hensigtsmæssigt i et Bcenter.

*) Lovgivningen opererer med to typer

jobcentre, som skal løse de samme

opgaver. B-centre: – Én indgang

for borgerne. Kommune og stat løser

i fællesskab beskæftigelsesrettede

opgaver for hver deres målgruppe.

Der oprettes ca. 80 centre på

landsplan. C-centre: – Kommunen

løser opgaven for alle målgrupper,

så statens ansvar uddelegeres til

kommunen. Der oprettes 10 pilotcentre

på landsplan.

Strukturreformen

Mange kommunalt og statsligt ansatte

er utrygge i forbindelse med

gennemførelse af strukturreformen.

Hvad vil du gøre for at modvirke

utrygheden - herunder skaffe flere

statslige arbejdspladser til Århus og

regionen?

Louise Gade: – Ingen i Århus Kommune

bør føle sig utrygge. Vi har en

tryghedsgaranti, som også omfatter

de amtsligt ansatte, der overføres til

kommunen 1. januar 2007. Den indebærer,

at fastansatte medarbejdere

ikke afskediges som følge af besparelser,

strukturændringer og udbud,

men omplaceres til andet arbejde.

Desuden forsøger vi at styrke

trygheden via information og arrangementer,

hvor kommunale og

amtslige chefer og medarbejderrepræsentanter

mødes og drøfter de

fremtidige arbejdsforhold. Regerin-

gen har sagt, at man vil se positivt

på mulighederne for udflytning af

statslige arbejdspladser, hvor saglige

grunde taler for det. I samarbejde

med en række jyske og fynske byer

har vi udarbejdet et udflytningslandkort,

som peger på en mulig udflytning

af syv statslige institutioner.

En, som vil passe godt i Århusområdet,

er Landbohøjskolen. I tilknytnings

til strukturreformen er det

lykkedes at få mange statslige arbejdspladser

til Århus, f.eks. Evalueringsinstituttet,Sundhedskvalitetsinstituttet,Toldkompetencecenteret,

Skattecenter, Miljøcenter,

Beskæftigelsescenter og det nye

Embedslægevæsen for regionen.

Nicolai Wammen: – Jeg forstår godt

usikkerheden. Og Socialdemokraterne

har også på landsplan forsøgt

at få regeringen til at fremlægge en

klar plan for, hvad der skal ske med

de ansatte. Men regeringen tøver.

Fra kommunens side er det vigtigste,

at vi sikrer flest mulige arbejdspladser

- både eksisterende og nye i

Århus. Århus skal have en markant

og ledende rolle på det nye

Danmarkskort. Det kræver lederskab,

gode idéer og landspolitisk gennemslagskraft.

Konsekvenser af lukkeloven

Med den nye lukkelov har mange

medlemmer af HK Handel fået endnu

sværere ved at få børnene passet

på de “skæve arbejdstider”, ligesom

det ligger tungt med busser til og

fra arbejde lørdag og søndag. Hvad

vil du gøre for at løse disse problemer?

Louise Gade: – Venstre vil gerne have

mere fleksible åbningstider i daginstitutionerne.

Det fik vi med i budgetforliget

for to år siden, og til en

start skulle der være to døgnåbne

institutioner. Desværre har vi måttet

opgive at gennemføre det indtil videre

på grund af rod i Børn- og

Ungeafdelingens økonomi. For at

undgå, at det skulle betyde besparelser

på børnene, meddelte vi rådmand

Flemming Knudsen (A), at

pengene til døgnåbne institutioner

kunne gå til at rette økonomien op.

Men vi har ikke opgivet mere fleksible

åbningstider. En start er indførelse

af fritvalgsordninger med

fleksible pasningstilbud uden for

kommunalt regi. Der vil altid være

flere, der har behov for, at busserne

kører i hverdagen i forhold til i

weekenden. Det må Århus Sporvejes

køreplan nødvendigvis også afspejle.

I øvrigt vil jeg gerne anbefale cyklen

som transportmiddel i Århus. Det

er ofte det hurtigste – og altid det

sundeste.

Nicolai Wammen: – Udviklingen på

arbejdsmarkedet stiller hele tiden

nye krav til den offentlige service.

For Socialdemokraterne er det afgørende

at have offentlige tilbud,

der i størst mulig grad følger behovene.

Derfor er vi også meget op-

Nicolai Wammen:

- Vi skal sikre, at flere kommer i arbejde.

Socialdemokraterne har fremlagt en jobplan,

der skal skaffe 2.500 job inden for fem år

og 5.000 flere job om 10 år, primært

i det private erhvervsliv.

mærksomme på mulighederne og de

forsøg, der er lavet, med en mere

fleksibel indretning på pasningsområdet.

Den kollektive trafik er vigtig,

både for midtbyen og for yderområderne

i vores kommune. Der skal

tænkes langsigtet – som da vi satte

letbaneprojektet i søen. Og det skal

sikres, at der er busser til at dække

de væsentlige behov for transport til

og fra arbejde.

Praktikpladser

Med afskaffelse af skolepraktikken

er der især på kontorområdet en katastrofal

mangel på praktikpladser.

Hvad vil du gøre for at afhjælpe

problemet – både i kommunen og i

det private erhvervsliv?

Louise Gade: – Vi har i samarbejde

med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv

nedsat et kampagneudvalg

vedrørende lærlinges praktikmuligheder.

Udvalget har de sidste to-tre

år gjort en stor indsats for at skaffe

flere ordinære praktikpladser til

eleverne på Teknisk Skole og på

Købmandsskolen. Det har haft en

mærkbar effekt med mange nye

praktikpladser. Vi vil naturligvis forsøge

at fastholde og udvikle disse

successer. Jeg benytter enhver lejlighed

til at opfordre arbejdsgiverne til

at oprette praktikpladser. I kommunen

har vi fastsat konkrete mål for

antal elever i hver magistratsafdeling.

Desuden har vi en præmieordning,

så ekstraordinære elevpladser

belønnes økonomisk.

Nicolai Wammen: – Helt op til 600

unge mennesker i Århus mangler i

dag en praktikplads. Det er ganske

enkelt ikke godt nok. Vi skal sikre

flere praktikpladser i kommunens

egne rækker. Men derudover har

Socialdemokraterne i vores jobplan

foreslået, at der indgås en forpligtende

aftale mellem kommunen og

det private erhvervsliv.

Uddannelse - efteruddannelse

Alle er enige om, at uddannelse er

vejen til flere job og et stærkere erhvervsliv.

Alligevel har sparekniven

ramt både erhvervs- og efteruddannelser.

Hvad vil du gøre for at forbedre

uddannelsesindsatsen til

gavn for væksten i lokalsamfundet?

Foto: Jens Hasse, Chili.

Louise Gade: – Noget af det første,

jeg satte i værk som borgmester, var

en uddannelsesstrategi, som er tiltrådt

af både erhvervsliv, fagbevægelse

og uddannelsesinstitutioner.

Den har sat turbo på Århus som

uddannelsesby. F.eks. er der etableret

en uddannelsesportal, et Studenterhus,

hvor erhvervsliv og studerende

kan mødes, en boliggaranti

for uddannelsessøgende, en iværksætterindsats

for studerende, fælles

udviklingsprojekter mellem kommune,

erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner

og flere studiejob m.v. For

nylig etablerede vi et Forum for

Efter- og Videreuddannelse. Idéen

er at knytte kontakter mellem uddannelsesinstitutioner,

virksomheder

og arbejdsmarkedets organisationer,

så vi sammen kan lave målrettede

efteruddannelsesaktiviteter. Jeg skubber

også på for nye kombinationsuddannelser,

så vi på den måde kan

skræddersy uddannelser til gavn for

erhvervslivet. Et andet vigtigt element

er fælles forsknings- og er-

5

hvervsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner,

erhvervsliv og kommune.

IT-byen er et eksempel, men

meget mere er på vej, bl.a. på sundheds-,

miljø- og fødevareområdet. Vi

skal fastholde og udbygge Århus

som en stærk uddannelsesby.

Nicolai Wammen: – Regeringen har

forringet erhvervsuddannelserne og

fjernet skolepraktikordningen. Den

beslutning er Socialdemokraterne

lodret uenige i. De unge har krav på

at kunne færdiggøre deres uddannelse.

Og det kræver en praktikplads

til alle – uanset baggrund og kontaktnet.

Regeringen har hævet brugerbetalingen

og forringet efteruddannelsestilbuddene.

Selv om arbejdsmarkedet

kræver stadig mere

uddannelse – og ikke mindst efteruddannelse.

Det er urimeligt, at regeringen

skærer ned på dette område.

Oven i købet hos de grupper, der

har fået mindst uddannelse i første

omgang.

C.P.