Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Sejlklubben København

sejlklubbenkbh.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Sejlklubben København

NR 1 – Marts 2010 WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK

Indkaldelse til ordinær

generalforsamling Læs mere side 4

Foto og vinder: Frank Barken


Bestyrelsen:

2

WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK

Sejlklubben København - Sundkrogskaj 19 - 2100 København Ø

Formand Birgit Thejls tlf.: 2095 2087

Næstformand Henrik Sengeløv tlf.: 4061 8700

Kasserer Sten Emborg tlf.: 5052 9290

Pladsudvalgsformand Jan Bredde Andersen tlf.: 5056 4664

Bestyrelsesmedlem & sekretær Henrik Sieling tlf.: 2186 1250

Bestyrelsesmedlem Erik Kragh-Hansen tlf.: 2120 9394

Bestyrelsesmedlem Leif Jørgensen tlf.: 4055 6233

Bestyrelsesmedlem Jens Rosengaard tlf.: 4074 6655

Best. suppleant Kirsten Danø tlf.: 2835 0062

Best. suppleant Peter Clemmesen tlf.: 2291 2735

E-mail til klubben:

Henvendelser om økonomi, opkrævning o.lign. kasserer@sejlklubbenkbh.dk

Henvendelser om bøjepladser, ventelisten og skur pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk

Henvendelser, indmeldelse o.lign. til Sejlskolen sejlskolen@sejlklubbenkbh.dk

Henvendelser om Kapsejlads kapsejladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk

Henvendelser om Klubhuset klubhusudvalg@sundkrogen.dk

Henvendelser om alle øvrige driftsforhold driftsudvalg@sejlklubbenkbh.dk

Henvendelser om sociale aktiviteter festudvalg@sejlklubbenkbh.dk

Indlæg o.lign. til klubbladet bladudvalg@sejlklubbenkbh.dk

Indlæg o.lign. til hjemmesiden webmaster@sejlklubbenkbh.dk

Indmeldelser, adr. ændring samt øvrige henvendelser sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsens udvalgsansvarlige:

Pladsudvalg Jan Bredde Andersen

Driftsgruppen Leif Jørgensen

Klubhusudvalg Birgit Thejls

Sejlerskole Peter Clemmesen

Kapsejladsudvalg Erik Kragh-Hansen

Bladudvalg Kirsten Danø & Henrik Sieling

Fest/Aktivitetsudvalg Birgit Thejls

Web udvalg Henrik Sieling

Nordre Klubhusudvalg Sten Emborg

Lokalpolitisk udvalg Henrik Sieling

Havnelavets bestyrelse Jens Rosengaard, Henrik Sengeløv & (ej i bestyrelsen) Frederik Stub

Brisen udgives af Sejlklubben København.

Kun indlæg signeret af bestyrelsen repræsenterer sejlklubbens holdning. Oplag ca. 550 stk.

Artikler til Brisen modtages gerne i Word, redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg.

Ligeledes modtager vi gerne billeder i JPG format.

Redaktion (ansvarshavende): Kirsten Danø: bladudvalg@sejlklubbenkbh.dk

Layout: Johnny Kaagaard: johnny@mauler.dk

Web: Sten Engelstoft, Jane Hansen: webmaster@sejlklubbenkbh.dk

Tryk: Kailow Express ApS.


Indhold i dette nummer af Brisen

Indkaldelse til ordinær

generalforsamling 4

Sejlerskolen 5

Julefrokost 2009 7

Kapsejlads 2010 8

Nytårspunch i Klubhuset 9

Genetablering af pladsen 10

Datoer - Kapsejladser 2010 11

Ansvarsforsikring af både 12

Ind med latteren 13

Junior- eller ungdomssejler 14

Førstehjælpskursus 15

Om en Fredagsaften.... 16

Min sommertur 2009... 18

Med Troldand i Vadehavet 25

Vigtige Datoer 26

VIGTIGT

Førstehjælpskasse og Hjertestarter

forfindes i klubhuset,

ved køkkenet!!

3


Indkaldelse til ordinær

generalforsamling

Den 15. april 2010 kl. 18.00 i klubhuset

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af

bestyrelsen

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af udvalgsberetninger

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag – Der er deadline for forslag fra

medlemmerne. Forslag skal være formanden i hænde senest 18.

marts

6. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og

kommende års budget

7. Valg af formand (Birgit Thejls modtager genvalg)

8. Valg af næstformand (kun i ulige år)

9. Valg af kasserer (kun i ulige år)

10. Valg af pladsudvalgsformand (Jan Bredde Andersen modtager

genvalg)

11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Erik Kragh-Hansen og Jens

Rosengaard modtager genvalg)

12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Peter Clemmesen modtager

genvalg)

13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant

14. Valg af ekstern revisor (Ernest og Young indstilles til genvalg)

15. Eventuelt

Bestyrelsen

Sejlklubben København

OBS. Sejlklubben er vært for et lettere traktement efter

generalforsamlingen.

Endelig dagsorden med indkomne forslag, forslag til valg/genvalg,

forslag til takstblad og budget samt regnskab udsendes senest 1. april.

4


Sejlerskolen

Der er ved tilmeldingsfristens udløb

1. februar 2010 tilmeldt elever til 5

sejladshold til sæsonen 2010.

Der er fortsat mulighed for

eftertilmelding, ekstra hold vil

blive oprettet i det omfang, der er

instruktører til dem.

Der afholdes møde mellem elever

og instruktører for aftaler vedr.

forårsklargøring og holdfordeling i

klubhuset

tirsdag 2. marts kl 2000-2130.

Henvendelse på e-mail til

sejlskolen@sejlklubbenkbh.dk eller på

tlf.: 2291 2735 (aften).

Om sejlskolen

Sejlerskolen bygger på en lang

tradition i den ene af de gamle

klubber der i dag er slået sammen til

Sejlklubben København.

Sejlerskolen råder over to Nordiske

folkebåde ”Rødhætte” og ”Ulven”, der

ligger på bøjeplads på bro 6. Vi har

vores udrustning i ”Bedstes Hus” en

af de to pavilloner foran klubhuset.

Sejlerskolen tager sit udgangspunkt i

en 2-årig uddannelse og omfatter det

første år:

deltagelse i tovværkskursus,

klargøring af skolebådene i marts og

april og sejlads én aften om ugen i

perioden maj til og med september,

hvorefter bådene afrigges og tages

op.

Det andet år består af

navigationskursus, klargøring af

skolebådene i marts og april og

sejlads én aften om ugen i perioden

maj til og med september, afholdelse

af førerprøve samt afrigning og

bådoptagning.

Sejlerskolen drives først og fremmest

med henblik på ny medlemmer, der

ikke har egen båd. Over tid har det

dog vist sig, at det i mindst lige så høj

grad er medlemmer med nyanskaffet

båd, og hvor den ene af parterne

måske ikke har sejladserfaring, der

gennem sejlerskolen ønsker at opnå

færdigheder i navigation og praktisk

sejlads.

Denne udvikling har affødt

overvejelser omkring det

medlemstilbud Sejlerskolen er,

således om vi udover at forberede til

den traditionelle førerprøve, skulle

tilbyde enkeltkurser, som favner

bredere.

De kurser der overvejes er:

• Forberedelse til aflæggelse

af Førerprøve (udvidet

duelighedsbevis)

• Forberedelse til Duelighedsbevis

• VHF/SRC-kursus

• Gastekursus

• ”Ny båd”-kursus (hvis du gerne

vil have sparrng til håndtering af

nykøbt båd, såvel elektronik som

sejlads)

• ”Mand / kone” kursus

• Sejladsintro for teenagere (til søs

uden far og mor!)

Er der klubmedlemmer der kunne

tænke sig at være som instruktør på

et af de ovennævnte tilbud, kan man

henvende sig til skolechefen.

5


Vi er endvidere interesseret i

henvendelse fra klubmedlemmer,

der kunne have lyst til at være

bådsmænd, og deltage i dag til dag

opsyn med og vedligeholdelse af de

to skolebåde, samt i klargøring og

optagning.

Sejlerskolens priser 2010:

Sejlskole

Skoleafgift (sommer) 900 kr. pr.

sæson

Tovværkskursus (vinter) 300 kr. pr.

sæson

Navigationskursus (vinter) 400 kr. pr.

sæson

Lån af skolebåd Pr. døgn kl. 06.00 –

06.00 100 kr.

Er du interesseret i at deltage i et af

sejlerskolens tilbud kan du sende en

mail til:

sejlskolen@sejlklubbenkbh.dk eller

ringe til skolechef Peter Clemmesen

på 2291 2735 (bedst eftermiddage

eller aften).

6

Annonce

Del dine

sejleroplevelser

med os!!!

Brisen efterlyser

sejleroplevelser fra

sommerturen 2009.

Der må være steder,

du kan anbefale dine

klubkammerater,

når de i vinter

planlægger næste års

sommerferie.

Skriv max. 1 A4 side i

Word – gerne tilføjet

et billede i JPG

format.

(vær opmærksom på at I

gemmer i ”.doc” format og

ikke ”.docx”)

Send dit bidrag til:

bladudvalg@

sejlklubbenkbh.dk


JULEFROKOST 2009

Lørdag den 19. December afholdt

Nordre Klubhus Sangforening sin

årlige julefrokost.

Der var desværre et par kedelige

afbud til frokosten. Smørtenoren

Erik var sneet inde på Falster og

kunne ikke komme frem. Han skulle

ellers levere solosangen. Jammeren

var blevet indlagt på hospital med

problemer med blæsebælgen. Han

plejer at være ekkobrummer

Det var så Taxa Børge som måtte

overtage solosangen, og han lagde

smukt ud med: ”Så tar´ vi den

o.s.v.” Den gik lidt svagt igennem,

men da hushovmesteren havde

sørget for rigeligt med smøremidler

til halsen gik det bedre. Selv Jesper

(hushovmesteren) med sin ølbas

formåede at synge igennem for fuld

udblæsning, selv om han haltede lidt.

Internationale Christmas Song blev

afsunget som fællessang inden de

medbragte klemmer blev sat til livs.

Som noget nyt blev der afholdt et

bankospil med maritime udtryk.

Der var flotte præmier, her et par

eksempler: Svensk pølseret på dåse,

boller i karry på dåse, et glas syltede

rødbeder. o.s.v.

Jeg spekulerede på om det

var overskudet fra opråberens

proviantlager fra sommer togtet,

han skulle af med. Velbekomme.

For at dække underskudet på

væskeforbruget blev der afholdt

et amerikansk lotteri. Her

var præmierne også flydende

smøremidler og det var absolut ikke

amerikank olie. Men herlige liflige

dråber som kunne sætte lidt ekstra

humør på livets genvordigheder.

Vi sluttede af med en fælles sang,

det var alternativet til ”Så tar´vi

den” Jeg tror alle havde en munter

og dejlig eftermiddag, og der var

ingen som ikke havde fået smurt

stemmebåndene. Det var vist kun

mezzosopranen Tove der gik hjem

med en ordentlig BJØRN på.

GODT NYTÅR alle sammen

M/S SNUS

7


Kapsejlads 2010

Aftenkapsejladser i Svanemøllekredsen

På grundlag af flere tilbagemeldinger

fra deltagerne – og ikke mindst de

kortere dage i efter-sommeren, har

kapsejladsudvalget i år valgt at ændre

sejladsdage og starttidspunkter, så

der sejles:

9 aftenmatcher forår, med 1. start

kl. 19.00, 3 sejladser i august, med

1. start kl. 18.30, samt 4 sejladser i

september, med 1. start kl. 18.00.

Da der var for få deltagere på banen

lørdage i 2009, sejles alle sejladser

onsdage.

I lighed med sidste år fordeles

dommertjanserne mellem de

deltagende klubber

(Se skema side 11) – dog i år uden

deltagelse på bane 1 af KvS.

Deltagere fra Sejlklubben København

(SKK) vil på skift blive udpeget som

dommere. Besætninger fra 2 både

står for afviklingen af sejladsen,

lægger dommerbåd til, foretager

resultatberegning og gennemfører

præmieoverrækkelsen efter aftenens

sejlads.

Der holdes orienteringsaften onsdag

den 21. april 2010, kl. 19.00 i

Klubhuset, Sundkrogskaj 19 for

samtlige deltagende klubber.

De seneste ændringer til

kapsejladsreglerne vil blive

gennemgået og det er også

sidste frist for tilmelding til

aftenkapsejladserne 2010.

8

Stævner afholdt af Sejlklubben

København

Sejlklubben København har tradition

for at afvikle kapsejladserne:

Hven Rundt Ved Nat (DH),

SKK-2STAR (DH/LYS) og

Afriggersejlads (Bomlukker) (LYS).

Endvidere har der været ud-trykt

ønske om en 2-STAR-sejlads i Sundet

i juni måned.

Afvikling af kapsejladser kræver

en del forarbejde, men ikke

mindst mange frivillige deltagere

til baneudlægning, dommerskib,

resultatberegning og afterservice med

præmieoverrækkelse og forplejning.

Arbejdet har de seneste år

hvilet på nogle få skuldre – og

kapsejladsudvalget søger hermed

frivillige til ovennævnte stævner.

Interesserede kan sende en e-mail til

kapsejladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk

– eller kontakte mig på

telefon 21 20 93 94.

Med sejlerhilsen og håb om en god

sæson på vandet.

Erik Kragh-Hansen


Nytårspunch i Klubhuset

Mange medlemmer var den 1. januar

mødt op for at ønske hinanden et

godt nytår.

Festudvalget havde som vanligt

arrangeret et festligt bord med

champagne og snacks.

Formanden ønskede os alle et rigtigt

GODT NYTÅR!!!

Og vi råbte ”et leve” for Sejlklubben

København.

9


Genetablering af pladsen foran

klubhuset

Københavns Havn har i november

og december lånt pladsen foran

klubhuset til brug for udstilling

om fremtidens bæredygtige by i

Nordhavnen.

Nu skal Københavns Havn i gang med

genetablering af fællesarealet.

Sejlklubben har foreslået, at de to

pavillioner til sejlerskolerne flyttes

til kanten ved mastekranen og ud

til parkeringspladsen, således at der

bliver en større og åben plads til en

petanquebane samt bordtennisbord.

Grill, blomsterkummer og borde skal

tilbage til deres oprindelige pladser.

10

Driftsgruppen

søger folk

Driftsgruppen søger friske

kræfter til de mange

opgaver, der skal løses.

Meld dig til at være en del

af gruppen, så lærer du

også dine klubkammerater

bedre at kende.

Henvendelse kan ske til:

sekretariat@sejlklubbenkbh.dk


Datoer - Kapsejladser 2010

Kapsejladser m.v. for kølbåde i Svanemøllekredsen og Sejlklubben København

Stævne Dato 1. start Arrangør

Kapsejladsorienteringsaften 21. april 19.00 Svanemøllekredsen

Aftenkapsejlads nr. 1 5. maj 19.00 Sundet

Aftenkapsejlads nr. 2 12. maj 19.00 Frem

Aftenkapsejlads nr. 3 19. maj 19.00 KAS

Aftenkapsejlads nr. 4 26. maj 19.00 SKK

Aftenkapsejlads nr. 5 2. juni 19.00 Sundet

Aftenkapsejlads nr. 6 9. juni 19.00 Frem

Aftenkapsejlads nr. 7 16. juni 19.00 KAS

Aftenkapsejlads nr. 8 23. juni 19.00 SKK

Aftenkapsejlads nr. 9 30. juni 19.00 Sundet

Aftenkapsejlads nr. 10 11. august 18.30 Frem

Aftenkapsejlads nr. 11 18. august 18.30 KAS

Aftenkapsejlads nr. 12 25. august 18.30 SKK

SKK-2-STAR 28. august 10.00 SKK

Aftenkapsejlads nr. 13 1. september 18.00 Sundet

Aftenkapsejlads nr. 14 8. september 18.00 Frem

Aftenkapsejlads nr. 15 15. september 18.00 KAS

Hven Rundt Ved Nat 17. september 19.00 SKK

Aftenkapsejlads nr. 16 22. september 18.00 SKK

Afriggersejlads 25. september 11.00 SKK

11


Sejlklubben København

og pligtig ansvarsforsikring af både

Tjek dit endetal!...

I havnelavets bøje- og

landpladsreglement står der således:

3. Ansvar og pligter

Lejerens fartøj skal være minimum

ansvarsforsikret. Forsikringsselskab

samt police nr. skal oplyses på

pladsudvalgets forlangende.

Se for dig et klubmedlem, der er

ude på vinterpladsen for at tjekke

sin båd, og det er stormvejr. Nabo

båden vælter ned over ham eller hans

båd. Eller en båd taber roret under

en havnemanøvre og båden ridser

et smukt lakeret fribord. Selvfølgelig

kan ulykkesfuglen gøres personlig

ansvarlig, men hvad nu hvis han ikke

har nogen penge????

Derfor er ansvarsforsikringen vigtig.

Der har været snak om, hvorvidt

Sejlklubben København eller

Havnelavet Sundkrogen kan gøres

erstatningspligtig, hvis en bådejer

forsømmer at overholde reglen, og

hans båd påfører andre materiel eller

personskade.

Pladsudvalget har rådført sig med

Dansk Sejlunion.

Dansk Sejlunion siger:

Efter DS opfattelse er vi dækket ind

når

• ansvarsforsikring er et vilkår i

bøjepladsreglementerne.

• der gennemføres

stikprøvekontrol.

12


det er meldt ud, at vi anser det

som skærpende omstændighed,

ikke at imødekomme krav om

dokumentation.

De 3 gamle klubber førte kontrol på

forskellig måde.

Sejlklubben København har

besluttet at gennemfører en

stikprøvekontrol.

Kontrollen består i at alle bådejere,

der har låne- eller fastplads i havnen

eller står på landpladsen, på skift

udtages til kontrol.

For medlemmer på Havnelavets

gæstepladser kan Havnefogden

forlange dokumentation.

I sommersæsonen 2010 er

bådejere med endetallet 3 i

medlemsnummeret (se nummeret

ved din adresse på Brisen) udtaget til

kontrol.

Pladsudvalget skal modtage

dokumentation af betalt

ansvarsforsikring inden 1. juni 2010.

Det kan være en kopi på papir i

forbindelse med søsætningen, eller

som post til klubben.

Det kan være et print screen af

bankoverførelse eller scannet kopi

af kvittering som vedhæftet fil til

Pladsuvalg@sejlklubbenkbh,dk

Pladsformand Jan


Fredagsarrangement d. 15/1 2010

“Ud med hovedpinen og ind med latteren”

I sidste øjeblik var arrangementet

ændret og Vibe Larsen fra Skælskør

mødte op og holdt foredrag over

emnet ”Ud med hovedpinen og ind

med latteren”.

Vibe er selv sejler, hun sejler en

lille båd med sænkekøl sammen

med en veninde i Skælskør Fjord og

nærmeste omegn.

Hvilket hun har meget fornøjelse af,

fortalte hun.

Vibe er en kvinde med glæde og

energi, der smittede os alle sammen.

Vi afprøvede forskellige øvelser og

sluttede med latterøvelser, så vi fik

afprøvet latterens psykiske effekt.

Ja, vi fik grinet så meget, så mine

mavemuskler var ømme i flere dage

efter.

Anbefalet læsning: Ole Larsen ”Slut

med hovedpine og rygsmerter” og

Medan Kataria (inder) ”Jeg lo mig

rask.”

De ca. 35 fremmødte fik en fornøjelig

aften.

Kirsten/KRAKA

13


Junior- eller ungdomssejler -

Yes

Har du en søn eller datter, eller

kender du nogen børn og unge i den

rette alder, der har lyst til at prøve

kræfter med det våde element.

Så er der mulighed for at lære at

sejle i Svanemøllehavnen gennem

sejlklubbernes ungdomssamarbejde

KØS Sejlsport.

Vi sejler i klubbens optimistjoller,

fevajoller og ynglinge, så det eneste

udstyr, der kræves for at komme

i gang er et par gummistøvler,

regnsæt, godt humør og lidt gå på

mod.

Hvis poden er mellem 8 og 14 år er

vores juniorafdeling sagen, mens

de 15 - ?? årige passer bedre i

ungdomsafdelingen.

Det er et krav, at sejlere i KØS

Sejlsport kan svømme 300 m.

14

Annonce

mangler du hjælp ved

forårsklargøring?

har du brug for en gast?

har du aldrig sejlet i mørke?

ring til Rolf 38 80 02 83

For juniorerne afholder vi en

kæntringsprøve i april, hvor de børn,

der ikke har et svømmebevis får

mulighed for at demonstrere deres

evner som distancesvømmer.

Interesseret? Send en mail til:

8 – 14 år: junior@kos-sejlsport.dk

15+: ungdom@kos-sejlsport.dk

Den næste sæson for nye juniorer,

starter med et par klargøringsdage

på bådpladsen i april, og så kan de

komme ud og sejle omkring 1 maj.

Der vil være en ugentlig

træningsaften indtil sommerferien.

I begyndelsen af ferien tager

juniorerne på sommerlejr i

Vordingborg.

Ungdomsafdelingen rigger ynglingene

til og sejler sommertur i danske eller

svenske farvande.

Efter sommerferien starter vi igen og

sejler indtil oktober.

Hvis du vil vide mere:

www.kos-sejlsport.dk

hvor du bl.a. kan finde KØS

kalenderen.


Førstehjælpskursus 16.-17.

januar

Sejlklubben havde et fantastisk godt

tilbud til sine medlemmer, som alt for

få tog imod.

Jeg har år tilbage lært førstehjælp,

men synes at jeg havde behov for at

få mine færdigheder opdateret.

Jeg blev forundret over, hvor meget

nyt der er sket på området de

seneste år.

Det vil efter min mening være en

rigtig god ide, om klubben hvert

andet år arrangerede et brush up

kursus, så deltagere, der tidligere

har været på kursus, kunne få

genopfrisket deres kunnen og høre,

hvad der er af nyt på området fx på

en lørdag formiddag.

Kirsten/KRAKA

15


Om en Fredagsaften i sejlklubben

den 29. januar 2010

Af Sten (Troldand)

Tapas er fællesbetegnelsen for varme

og kolde små retter, der stammer fra

Spanien.

Oprindelig en lille appetitvækker, der

blev serveret på en tallerken placeret

oven på det glas vin man bestilte

i en bar. I de senere år har tapas

imidlertid udviklet sig til at blive en

verdenssucces, og variationerne er

uendelige.

Denne fredagsaften havde Allan (fra

Bellota & Ko) indvilliget i at være

sponsor for aftenen og her serverede

han et overdådigt udvalg af tapas. Og

sikke en kulinarisk oplevelse det blev.

Ideen bag tapas er at tilbringe en

aften med venner og god snak, mens

man i en stadig jævn strøm får ny

små serveringer.

Det er altså ikke noget der bare lige

skal overstås. Man skal have tid til at

nyde.

Denne aften blev det til hele 15 små

lækkerier. Strækkende sig fra røget

laks med rygeost og dild (måske ikke

typisk spansk, men meget lækkert)

over farserede champignon, bagte

rødbeder med æblesirup,

Gambas al ajillo (store rejer i hvidløg)

til den berømte lufttørrede skinke

fra fritgående sortfodssvin (opfedet

på agern) og små lækre grillede

lammekoteletter. Mine egne favoritter

var Pulpo a la Gallega (en Galicisk

specialitet som består af skiver af

kogt ottearmet blæksprutte marineret

i hvidløg, citron og olivenolie og

16

normalt serveret med et lille drys

paprika).

Gambas al Ajillo

Også de små stykker af den stærke

lufttørrede spanske paprikapølse

(Chroizo) kogt i rødvin, var helt

utrolig lækker, og endelig var jeg

meget betaget af en ’elegant’ salat

af råmarineret laks (i limesaft) med

revet ingefær og frisé salat; her var

der virkelig tale om at kombinere

forskellige smagsindtryk, der i den

grad klædte hinanden..

Pulpo a la Gallega


Efter den ovennævnte ’tour de force’

i det spanske tapas-køkken, kom

så det tidligere udsatte foredrag

om ’Orbits’ togt i Stillehavet, noget

jeg tror mange havde glædet sig

til. Personligt må jeg desværre sige

at jeg blev fælt skuffet. Ja vel,

der blev vist smukke billeder og

videoklip fra togtet, herunder flotte

undervandsbilleder af dykkere,

delfiner, hvaler og koralfisk (men

her er vi efterhånden forvendte fra

de fantastiske naturudsendelser fra

BBC).

Luftfoto af Palmerston atollen set

fra syd (indsejlingen til lagunen,

der angives at have en dybde på

8 fod dvs. >2 m) skulle angiveligt

være midt på den nordvestlige del af

revet).

Kilde: http://homepage.ntlworld.com/

jwroberts/image/Palmerston-Aerial.jpg

Jeg savnede imidlertid at høre

noget mere om de steder, der blev

besøgt og de udfordringer, der var

sejladsmæssigt. F.eks. får vi at vide

at man er på Palmerston Islands. Men

vi hører intet om denne fascinerende

atol: Et ensomt beliggende ringformet

koralrev (der helt frem til 1969 var

fejlplaceret på søkortene med hele 10

sm!).

Revet har en diameter på ca. 11 km.

På dette ligger 6 ’større’ øer med

et samlet areal på bare 2,6 km2 og

med under 100 indbyggere. Her er

ingen egentlig havn; men mindre(?)

både kan (så vidt jeg har læst mig til)

komme indenfor i atollen.

Først ’opdaget’ af James Cook i 1774,

hvor atollen var ubeboet. Fra 1862

annekteret af en engelsk skibstømrer

(William Marsters, †1899), der kom

hertil med sin ’familie’. En ’familie’

oprindeligt bestod af bare ham

selv og tre medbragte polynesiske

kvinder; med disse koner ’avlede’ han

de hele tre familier og da han døde

havde han 17 børn og 54 børnebørn.

I dag er der mere end 1000 ’Marsters’

fordelt på de øvrige Cook Islands

og i New Zealand, mens der altså

endnu bor ca. 100 fra de tre ’familier

Marsters’ på øerne (så man kender

lige som hinanden på godt og ondt).

Det havde været spændende at høre

om stedet og denne historie, fra

en der rent faktisk havde været på

stedet. Eller andre historier fra de

mange polynesiske øgrupper Orbit må

have besøgt; om deres befolkning og

levevis og om de problemer sejlads i

et sådant område giver. Men det blev

vi desværre helt snydt for.

Men alt i alt en rigtig dejlig aften,

hvor Allans tapas imidlertid havde

fortjent mere tid og opmærksomhed,

end et, dybest set temmelig

ligegyldigt foredrag, tillod.

PS: Skulle I få lyst til at vide mere

om Allans (Bellota & Ko) køkken,

så se på www.bellota.dk

17


Min sommertur 2009,

ugerne 31 og 32 Af Peter Lauridsen

(FØRSTE DEL, ANDEN DEL KOMMER I BRISEN NR. 3)

Foruden at være medlem af

Sejlklubben København” er jeg

medlem af ”Bådforeningen af 12. april

1978”, som ejer fritidsskibet Anna

Elise, en tidligere snurrevodskutter

med en bruttotonnage på 38 -

tidligere ”Niels Rud” hjemmehørende

i Esbjerg med fiskerinummeret

E454. Skibet er i dag rigget med

sejl som en ketch og erklæret

bevaringsværdigt på grund af sin

gamle Hundestedmotor, den med den

rigtige lyd. Skibet er i runde tal 19 m

langt, (25 m inklusive bovsprydet),

5 m bredt og har et deplacement på

ca. 60 ton. Sejlarealet er 240 m2.

Det kræver minimum yachtskipper 3

bevis af føre skibet. Skibet har fast

plads foran Regionernes hus ved

Amerikakaj i København. Skibets

hjemmeside er http://www.annaelise.dk.

Sommeren 2009 var jeg skipper på

skibet i 14 dage under en sejlads

Helsinki - Mariehamn - Stockholm.

Da skibet ikke har meget med

Sejlklubben København at gøre, vil

jeg i denne beretning koncentrere

mig om at beskrive farvandene og

de havne vi besøgte til inspiration for

andre.

Søndag 26. juli 2009

Ved flere af Anna Elises anløb af

Helsingør Statshavn har en norskfødt

havneassistent kaldt mig for ”Skipper

Skræk”, fordi jeg kom til at kalde

ham svensker. Jeg kaldte Helsingør

Havn over VHF-radioen og troede jeg

talte med Helsingborg Havn, da der

18

blev svaret på noget jeg i skyndingen

opfattede som svensk. Den norske

havneassistent har oven i købet

truede med, at Anne Elise aldrig

nogen sinde mere ville få lov til at

anløbe Helsingør Havn, hvis han igen

blev kaldt svensker.

Jeg, alias Skipper Skræk, ankom med

fly til Helsinki og via lufthavnsbussen

og en længere spadseretur med to

store tasker, dog med hjul under,

var jeg om bord i Anna Elise, der lå i

træskibshavnen i Helsinki, kl. 1600.

Jeg havde via SMS modtaget skibets

GPS-position fra den skipper jeg

skulle afløse og sat den ud i Google

Earth, men det passede ikke helt, idet

skibet så skulle befinde sig på land.

Om bord var Kristian, Kirsten, Harald,

Emil, Anna, Frederik, Steve og Sysser,

som inklusive skipper udgjorde

en besætning på i alt ni ferieglade

mennesker. Desuden var yderligere

Morten og Gitte, skipper og styrmand

på turen til Helsinki om bord, men

de rejste hjem næste morgen, efter

at være blevet afløst. Anna Elise har

13 køjer, hvoraf 5 er dobbeltkøjer,

så 18 mennesker kan overnatte om

bord. Skibet har redningsmidler til

25 personer. Normalt anser vi 13

personer som maksimalt på en tur

med overnatning, fordi det er hvad

der kan sidde om bordet i salonen.

Lidt om Helsinki (svensk:

Helsingfors). Byen er hovedstaden

i Republikken Finland og med sine

564.908 indbyggere, er den Finlands

største by. Det er en meget smuk by


med mange flotte huse. Finland er i

øvrigt det tyndest befolkede område

i EU.

Søndag var der masser af

sommerstemning og fest i Helsinki.

På havnen var der boder med mad,

musik og gøgl. Det hele var badet i

sommersol fra en skyfri himmel. Alle

om bord på Anna Elise udforskede

byen, seværdighederne og folkefesten

hele søndagen.

En ting, der slog mig under hele

turen, var, at Finland synes at have

en højere levestandard end Danmark.

Alle har bolig, bil, skærgårdshytte,

båd og en mobiltelefon.

Mandag 27. juli 2009

Vi havde lånt søkort og

havnebeskrivelser mv. og fået en

masse gode råd af nogle finske

træskibsejere. Vi besluttede med den

baggrund at sejlede ad, hvad forrige

hold havde døbt ”margueriteruten”

- en grønfarvede rute i søkortet

fra Helsinki til Skærgårdshavet.

Hele ruten gik indenskærs, var

garanteret 2,4 m dyb (Anna Elise

har en dybgang på 2,5 m) og ruten

var til tider så smal, at to skibe ikke

kunne passere hinanden samtidig.

Ruten var fint afmærket med bøjer,

så der var ingen risiko for at sejle

ved siden af. Sejladsen var nærmest

en skovtur, hvor vi konstant var

omgivet træklædte skærgårdsøer.

Vi blev enige om at sejle et langt

stræk mandag, fordi der var langt

til Stockholm og strækningen fra

Helsinki vestpå bød ikke på mange

havne til skibe af Anna Elises

størrelse.

Skipper havde sat det efterfølgende

hold i udsigt, at skibet ville ligge i

Stockholm på skiftedagen, søndag til

uge 32, men holdet uge 31 mente,

at de var på ferie og derfor ønskede

mulighed for lidt tid i hver af de

havne vi anløb. Skippers stress løstes

dog til de flestes tilfredshed ved, at

skiftedag blev ændret til Mariehamn,

hvortil og -fra der var relativ billig

luksustransport med de store færger.

Figur 1 “Anna Elise” afgår fra Helsinki

– smukke omgivelser, smukt vejr

Vi lettede tidligt, men vinden var

imod, så vi sejlede 13 timer á 5 knob

for motor til Eckenäs.

Havnen var til min utilfredshed en lille

omvej, idet vi skulle ind i en fjord og

ud igen næste dag. Vi betalte 14 Euro

i havnepenge, hvilket inkluderede

koden til bad og toilet. Det var i

øvrigt almindeligt i finske og svenske

havne, at man, i modsætning til

danske havne, ikke betalte ekstra for

faciliteterne i havnene, f.eks. bad.

Lidt om Eckenäs:

Byen var en lille skærgårdsby. Vi

lå ved en kaj med en restauration

og bar. Oven på bygningen var

placeret en 10 m høj oppustelig figur

af en mand, som blev holdt oppe

af en ventilator, der larmede i det

uendelige. Strømmen til ventilatoren

kom fra et el-stik, som vi trak ud da

restaurationen lukkede.

19


Tirsdag 28. juli 2009

Et af de unge mennesker om bord

fangede en ca. 10 cm lang farverig,

aborrelignende fisk. Den blev

beundret, fotograferet og genudsat,

så vi kunne fange den igen, når den

var blevet stor.

Kristian, som havde været med på

turen fra Mariehamn til Helsinki,

havde ringet og forudbestilt

opvarmning af en sauna i Høgsåre fra

kl. 1900 til 2100 - en time til herrerne

og en til damerne. Sidstnævnte

var ikke så glade for at dele sauna

med herrerne. Måske havde de

dårlige erfaringer fra det tidligere

saunabesøg, hvor jeg ikke var

med. Vi måtte dog opgive at anløbe

broerne i bugten til Høgsåre, selv om

vi gjorde hvad vi kunne. Broerne, vi

kunne lægge til ved, var optaget, og

et 60 ton træskib skib kan ikke lægge

sig uden på et yoghurtbæger (øv). Vi

gjorde et forsøg på at anløbe en lille

bro, der ifølge søkortet havde vand

nok, men der viste det sig at være

optaget af en jolle, så vi bakkede

ud og undgik i sidste øjeblik at drive

med den nu ret kraftige vind over på

en stenmole. Imens vi bakkede ud,

kom en trækfærge 50 meter fra os,

og der var et par minutters dramatik,

men alt gik vel, og ingen kom noget

til. Vi sejlede de to sømil tilbage til

Kægnäs (Kasnäs), vi havde passeret

på tidligere, og hvor vi besluttede at

overnatte.

I Kægnäs var vi blandt venner. Der

lå to tidligere danske, nu tyske,

galeaser. Den ene var fra Kiel med

en dansktalende, meget hjælpsom

ung mand om bord. Han tog imod

trosserne og fortalte, at de tyske

skibe var til kirketræf i havnen. Han

inviterede os også til aftensang med

20

de unge, kristne mennesker. Vi nåede

det desværre ikke, fordi vi skulle

spise oksefilet med flødesovs og

kartofler og drikke rødvin til.

Bagefter planlagde vi sejladsen resten

af ugen, men fandt ud af, at sejlads

planlægges bedst om morgenen.

Onsdag 29. juli 2009

Vi oplevede lidt motorstartproblemer

om morgenen. Startluftventilen

havde sat sig fast. Ved lidt frem- og

tilbagerykken fik vi den i gang. Da

vi tørnede svinghjulet hele vejen

rundt, nåede det et punkt, hvor hjulet

stoppede med en skurende lyd. Vi

fik ved lidt drejning frem og tilbage

svinghjulet til at passere stedet, hvor

det skurede. Motoren startede, men

gik i stå kort efter. Til sidst lykkedes

det trods alt at få motoren i gang.

Anna Elise afgik kl. 0945. Vi satte

klyver, fok og mesan og sejlede

for en frisk halvvind et par sømil

med motoren i tomgang og koblet

ud. Farten var ca. 2 knob. Derefter

bjærgede vi sejlene og fortsatte

for motor. Anna Elise ankom til

Fagerholm kl.1745.

Lodsbogen sagde, at Fagerholm var

en gammel sjøbevogtningsstation

lige syd for sundet mellem Nagu

og Korpo. Godt en halv sømil mod

sydvest lå vraget af “Hindenburg”,

som sank der i 1942 under bugsering

efter at være sejlet på en mine.

Øen bar præg af at have været

brugt af nogen, der havde god tid. Vi

søgte efter elektrisk strøm et stykke

tid. Skibet bruger elektrisk strøm

til køleskab, belysning og ladning

af batterierne. Glødehovedmotoren

får ved start sin første varme fra

glødetråde, som trækker måske

25 A. Den kan dog startes med


startpatroner, med de koster 25 kr.

stykket og er svære at skaffe i dag

hvor næsten ingen bruger dem. Der

var et el-skab ved kajen, men det

var låst. Efter nogen søgning fandt vi

nøglen til el-skabet fastbundet med

en snor oven på skabet.

På øen var i øvrigt alt det legetøj

til anstændige voksne, som man

kan ønske sig til at fordrive tiden

med på en øde ø. Der var en

brændefyret sauna, en jacuzzi, grill,

badmintonbane, dartspil, pilepusterør

spil, luftpistol, rædselslabyrint,

traktorer, kaniner og meget, meget

mere. Øen havde kort sagt alt, hvad

der hører til et teambuilding kursus

og alt sammen frit tilgængeligt.

I lodsen var skrevet, at man var

velkommen til at anløbe øen. Øen var

i øvrigt helt uden andre mennesker

end Anna Elises besætning. Vi

prøvede alt legetøjet og lavede bål og

hyggede os om aftenen. I Danmark

ville man ikke kunne efterlade en

sådan ø tom. Den ville blive besat af

besættere.

Figur 2 “Anna Elise” ved Fagerholm,

en forladt kystbevogtningsstation

med alt tænkeligt legetøj

Torsdag 30. juli 2009

Nogen fra besætningen badede i

havet, mens vi andre nøjedes med et

brusebad og lukkede øjnene imens.

De unge mennesker legede med

luftpistol, flitsbue, pusterør og meget

mere.

Da vi skulle starte Anna Elises

motor, var der ingen spænding på

glødetrådene. Glødetrådene var

serieforbundne, og det viste sig, at

den ene glødetråd var knækket. Vi

havde to ekstra i reserve i skuffen

under kortbordet og skiftede den ene.

Den ubrugelige ville Steve tage med

hjem til Ole, så han kunne få den

renoveret og tage den med til skibet,

når han skulle træde til i uge 33.

Vi afgik kl. 1000 og fortsatte ad

marguriteruten, indtil den drejede

nordpå. Der skidtes vore veje, og

Anna Elise fortsatte mod Degerby.

Vi havde solskin og svag vind og

sejlede for motor indtil kl. 1500,

hvor der kom en let vind fra syd.

Alle sejl, på nær topsejlet, blev sat,

og for første gang kunne vi sejle for

sejl med motoren standset. Farten

svingede mellem 1,5 og 4,5 knob.

Vi havde plukket en stor skål sure

ribs og solbær på øen, vi kom fra.

Bærerne blev gjort fri for stilke

og drysset med sukker. Jeg lærte,

hvad ”rysteribs” betyder, åbenbart

sure, bitre ribs rystet i en beholder

med sukker. Ribsene skulle bruges i

yoghurten næste morgen.

Kl. 1930 bjærgede vi sejlene og

tøffede, eller måske snarere dunkede,

de sidste par sømil til Degerby.

Vi ankom til Degerby kl. 2030,

og da Degerby ikke havde mange

seværdigheder, benyttede turisterne

i byen lejligheden til at se Anna Elise

21


lægge til. Et svensk ægtepar udtrykte

særlig interesse og beundring, fordi

de havde en gammel skonnert ved

Sluseholmen i Stockholm. Vi måtte

også vise Hundestedmotoren frem for

flere interesserede tilskuere.

Kajen, vi lagde til ved, havde et

skilt som sagde, at fritidsfartøjer

ikke måtte ligge der og fik en bøde,

hvis de gjorde det alligevel. Nogle

lokale fortalte, at politiet jævnlig trak

både væk fra kajen. Morten havde

tidligere ringet til færgen “Knipan”

og fået lov til at ligge ved kajen.

Det gjorde vi også, men fik at vide,

at vi skulle være parat til at flytte

os, hvis en færge fik brug for kajen.

Tilsyneladende benyttede færgerne

kajerne, når en af de mange færger,

der sejlede i skærgården, af en

eller anden grund måtte overnatte i

havnen. Vi valgte at trække i Anna

Elise ind på indersiden af broen, hvor

der ikke var forbud, men ligefrem

anbefaling om, at lystfartøjer måtte

ligge.

Figur 3 “Anna Elise” i Deggarby på

indersiden af kajen

I aftenens løb kom en lille sejlbåd

med masten på dækket og tre

grinende, unge mennesker om bord -

to mænd og en kvinde.

22

Vi troede først, at båden havde

lidt havari og brækket masten.

Kvinden sagde grinende, at hun

aldrig mere ville sejle med de to

mænd. De fortalte, at de kom fra

Helsinki og skulle besøge en ven et

sted i nærheden. De var kommet til

en bro, som båden med mast ikke

kunne sejle under. Der var en 8 sømil

baglæns omvej for at nå et sted, de

kunne komme videre mod målet.

De unge mænd havde resolut lagt

masten ned. Nu var problemet, at få

den op igen. Vi tilbød at rejse masten

med Anna Elises klyverfald, men

de havde allerede bestilt en kran til

næste dag. Det viste sig at være en

abnorm stor kran.

I øvrigt var der hverken el eller vand

på kajen, men til gengæld heller intet

sted at betale havneafgift.

Fredag 31. juli 2009

Vi startede dagen med at bade

og købe ind. En skærgårdsfærge,

“Knipan”, kneb utroligt mange biler

om bord, men måtte efterlade et par

stykker på opmarchpladsen.

Ved 10-tiden kom en kæmpe 30

ton mobilkran og rejste de unge

menneskers mast. Kranen arbejdede

i over en time, så det må have været

relativt dyrt.

Motoren var lidt vanskelig at starte

på grund af manglende glød i

glødetrådene. Møtrikken, der indgik i

den elektriske forbindelse til den ene

glødetråd, var løs og blev spændt

fast, og så lykkedes det at få den

startet. Det var ellers lidt kritisk, fordi

vi ikke havde strøm fra land og havde

brugt en del strøm og startluft på

flere startforsøg.

Vi afgik kl. 1130 med Mariehamn

som mål og et ønske om at sejle for


sejl. Vinden var desværre imod, så

vi måtte opgive sejlene. Vi havde let

vind fra vest med sol.

På turen mødte vi de store færger.

Den ene overhalede Anna Elise i en

snæver passage, og kom meget tæt

på os. Et imponerende syn.

Figur 4 De store færger/

krydstogtsskibe kom til tider meget

tæt på ”Anna Elise”

Anna Elise passerede Rödhamn,

en idyllisk lille havn, som både

Svenskerne og Russerne har brugt

til flådebase i historisk tid. Guiden

oplyste, at der havde været en

kro og et kapel til de sejlende i

middelalderen. Faciliteterne er her

nævnt i tilfældig rækkefølge, idet man

enten skal til kappellet og giftes for

derefter at gå på kro eller alternativt

på kro først for så at ende i kapellet. I

dag er øen ubeboet, men en sejlklub i

Mariehamn har et klubhus på øen.

Vi ankom til Mariehamns

træskibshavn, Sjökvarteret, kl. 1545.

Der var lidt grundt vand omkring

kajen for et skib, der stikker 2,5 m,

men vi havde modtaget anvisninger,

via SMS, fra både Morten og Ole, så

anløbet foregik stille og roligt, selv

om dybdeangivelserne i kortet angav

mindre dybde end vi skulle bruge og

ekkoloddet ikke virkede.

Vi SMS’ede positionen til Jørgen,

Hans, Morten og Ole. Jørgen svarede

straks, at afløsende besætningen ville

ankomme til skibet søndag omkring

midnat med færgen fra Stockholm.

Lørdag 1. august 2009

Skibet lå i Mariehamn. Det var stille

og overskyet med småregn om

morgenen. Vi tilbragte dagen med

oprydning, sightseeing og museums

besøg.

Den firmastede bark, “Pommern”, var

hele turen værd. Det er utroligt, at

mennesker har kunnet håndtere så

store sejl alene ved håndkraft. Skibet

havde en dampmaskine til at hive

ankeret op og til at laste og losse,

men ikke til at manøvre sejlene. Der

var ikke damp på kedlen i søen.

Søfartsmuseet ved siden af Pommern

var også spændende og viste

marinemalerier, skibsmodeller,

sømandsværktøj, film og meget

mere. Alt sammen med baggrund i

skibsfarten fra Ålandsøerne.

Frederik fangede en lille, farverig

aborre på ca. 10 cm. Den blev aflivet

og benyttet som agn, i håb om at

fange noget større. Det lykkedes dog

ikke.

Figur 5 Besætningen på turen

Helsinki-Marie Hamn

23


Velkommen til:

Charlotte Astrid Russel

Jonas Thing

Gertrude Kiel

24

Annonce

Konkurrence

Bladudvalget ønsker gode billeder

til at pryde forsiden af Brisen.

Ligger I inde med et smukt

billede med himmel og hav motiv,

så mail det til:

bladudvalg@sejlklubbenkbh.dk

(skriv “forside billede” i enmefelt)

Størrelse minimum 1200 X 1600

(helst større)

Billeder skal sendes pr mail og

ikke ligge som links på nettet.

De skal være os i hænde senest

når deadline udløber.

Vinderne bliver præmieret ved

den årlige generalforsamling i

klubhuset med en god flaske vin
VIGTIGT – GIV BESKED

af Peter

Husk at melde

ny adresse, nyt

telefonnummer, ny e-mail

eller ny båd

Medlemmer, der ikke ønsker

at modtage ”Brisen”, kan

afmelde sig

Hvis du overvejer at melde

dig ud af Sejlklubben

København, så gør det inden

kontingentopkrævning for

2010 bliver sendt ud, da det

vil lette vores kasserer meget.

Send en mail til:

sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Dementi

I Brisen nr. 5 bragte vi en artikel

”Erindringer fra den gamle

Skudehavn”

Artiklen var ikke skrevet af Per

Busk men af Peter Lauridsen.

Brisen vil gerne bringe flere

historier fra ”gamle dage” og

opfordrer hermed alle, der har

baggrund i de gamle klubber til at

fortælle historier fra den gamle

Skudehavn.

Send dit indlæg til:

bladudvalg@sejlklubbenkbh.dk

Kirsten


Med Troldand i Vadehavet

Fredagsarrangement 12/2

Inden vi skulle ud på rejsen, var der

en særdeles udmærket skafning,

Laila var kok så det behøver ikke

yderligere kommentarer.

Med Troldand og med Sten

som skipper drog vi af gennem

Kielerkanalen til Brunsbuttel og

så skal man blot rundt om hjørnet

og N ud så kommer man til dette

besynderlige område, som de fleste

sejlere ikke kende, naturligvis fordi

det er vanskeligt tilgængeligt og

med sit tidevand og vadehavets

særlige geografiske forhold er

vanskeligt at besejle, samtidig med at

vejrforholdene kan være drilske.

Men det lader sig gøre med en

dybdegang på op til 1,7 m kan man

tage sig ind gennem de snævre løb,

der ofte er afmærkede med en rafte

med en dusk.

Der var meget at se. Den

karakteristiske bygningskultur

udviklet gennem århundreder til de

særlige vilkår området byder.

Og ikke mindst naturen der er så

helt fremmed for enhver der kommer

andetsteds fra.

Vadehavet strækker sig fra

Blåvandshuk til den Helder i Holland

et område der gennem århundreder

har haft en fælles folkekultur på

tværs af landegrænser og bestemt af

de fælles levevilkår.

Det var en indholdsrig tur, der på

grund af den ustabile vejr situation vi

havde i 2009 kom til at gå samme vej

tilbage til København, skønt planen

var at gå nord om.

Tak for turen

Kaare

25


Vigtige datoer:

Marts

2. Sejlskolen møde kl. 20.00

5. Fredagsarrangement

18. HS Generalforsamling

April

15. Generalforsamling i SKK

Maj

2. maj Standerhejsning kl. 15.00

22.- 24. Pinsetur

August

28. Kapsejlads og sommerfest

September

25. Bomlukker

Oktober

9. Fisketur og konkurrence

November

5. Andespil

21. Standernedhaling kl. 16.00

27. Stiftelsesfest

Januar

1. Nytårskur kl. 15.00

26

Havnfoged

DORTE FALK

Tlf.: +45 3918 6504

Mobil: + 45 2292 9711

Telefax: +45 3918 6508

Email: havnekontoret@sundkrogen.

dk

HAVNEKONTORET HOLDER åBENT

maj, juni, juli og august:

hver dag fra kl. 17–18 minus

søndage

september:

tirsdag, torsdag og søndag kl. 17-18

oktober, november og december:

torsdag kl. 17-18

Opfordring

Gamle billeder og film

Ligger du inde med

gl. VHS-bånd, billeder,

små anekdoter osv. fra din

gamle klub??

Så få det overført til DVD

eller digitalt og vær med til

at sikre det til vores fælles

historie.


27

Nauti-kattens Snefisk.... Illustreret af Camilla Volkersen


Afsender: Sejlklubben København

Sundkrogskaj 19 - 2100 Østerbro

28

Afsender: Sejlklubben KBH

Sundkrogskaj 19 - 2100 Østerbro

Stemningsbilleder fra fredagsarrangementet

den 29. januar

“Hygge og lækker mad -

sponsoreret af Belotta”

More magazines by this user
Similar magazines