her - Spøttrup Borg

spottrupborg.dk

her - Spøttrup Borg

Spøttrup Borg

- fremtidige adgangsforhold

Maj 2010


2

SLOT S- O G EJENDOMSST Y R E L SEN


Spøttrup Borg er i national sammenhæng en sjælden perle, samtidig

er den områdets største turistattraktion - beliggende i det smukke

landskab på Salling. Dette vil for alvor blive understreget, når den

nye Velkomstbygning i foråret 2011 står klar til at modtage turister

fra hele landet samt besøgende fra nærområdet.

Opførelsen af den nye Velkomstbygning er et led i en helhedsplan,

der har til formål at give hele anlægget omkring borgen et afgørende

løft samt give de besøgende den unikke oplevelse på Salling, som

stedet og de besøgende fortjener.

Omlægning af vejen forbi borgen er et vigtigt element i helhedsplanen

og beskrives nærmere i denne publikation.

SPØT T RU P B O RG · FREMT I D I G E A D G A N G SFORHOLD

3


4

SLOT S- O G EJENDOMSST Y R E L SEN


SPØT T RU P B O RG · FREMT I D I G E A D G A N G SFORHOLD

5


6

SLOT S- O G EJENDOMSST Y R E L SEN


Visionen 01

Spøttrup Borganlæg ligger smukt for foden af en bakkekam ned mod

den genskabte Spøttrup Sø i vest. Visionen er at gennemfører en

samlet helhedsplan, som skal give de besøgende en unik oplevelse af

Spøttrup Borg i sammenhæng med det omkringliggende landskab.

Parken omkring borgen har gennem de seneste år gennemgået en

række ændringer, der understøtter oplevelsen af den tid, hvor Borgen

blev opført. Når den nuværende parkeringsplads bliver omdannet

til aktivitetsplads får borgmuseet nye rammer for levendegørelse

af stedets historie. Det betyder at de besøgende i fremtiden kan få

en stærkere oplevelse af at gå ind i en anden tid når de kommer til

Spøttrup Borg.

Som anlægget ser ud i dag og har gjort det i mange år, ankommer

besøgende direkte til den store grusplads klods op af borgen.

Spændingen, magien og idyllen når nærmest ikke at indfinde sig, da

man i sin bil eller i bus ankommer nærmest direkte ind i hjertet af

attraktionen.

Dette laves der afgørende om på ved opførelsen af Velkomstbygningen,

hvor gæsterne fra næste år vil ankomme øst for parken og her

blive mødt af den nye indgang beliggende ca. 250 meter øst for borgen.

Velkomstbygningen placeres i en lund med 40-årige egetræer

og hovedattraktionen – borgen – vil glimtvis kunne skimtes fra den

nye bygning.

SPØT T RU P B O RG · FREMT I D I G E A D G A N G SFORHOLD

Efter en introduktion i Velkomstbygningen vil de besøgende skulle

bevæge sig ned gennem parken, hvor de gradvist vil få et smukkere

og stærkere kik til borgen. På vandringen gennem haven understreges

oplevelsen og stemningen af det smukke haveanlæg som symbol

på middelalderens nyttehaver.

På vej mod borgen vil de besøgende på venstre hånd se en ny ridderturneringsplads,

der etableres på den nuværende p-plads, på

højre hånd vil de besøgende se det dramatiske og sjældne dobbelte

voldanlæg. Borgen er beliggende ned mod den genskabte Spøttrup

Sø i et enestående smukt naturområde, hvor man skimter Limfjorden

i horisonten.

Selve besøget på borgen er højdepunktet på den fine vandring, hvor

borgen vil knejse kraftfuldt over området, med den spændende modsætning

mellem det idylliske naturområde og det mægtige forsvarsværk

– voldanlægget og borgen, eller meget bedre udtrykt med Hans

Edward Nørregaard Nielsen ord:

» Der er en gammel brutalitet i Spøttrup, som den løfter

sig som en lille knyttet næve over sine strandenge, rød mod

alt det grønne og i forhold til sine omgivelser alene under

himlen «

7


8

Den nye velkomstbygning set fra parkeringspladsen.

Parken set gennem den nye velkomstbygning.

SLOT S- O G EJENDOMSST Y R E L SEN


Parken med den nye sti, der skal forbinde Velkomstbygningen

med temahaver, aktivitetsplads og borgen.

Genskabelse af grusvejen foran skaber landskabelig

sammenhæng mellem det fredede voldanlæg og den

genskabte Spøttrup Sø.

SPØT T RU P B O RG · FREMT I D I G E A D G A N G SFORHOLD

9


10

SLOT S- O G EJENDOMSST Y R E L SEN


Baggrund 02

Vejen der løber forbi Spøttrup Borg udgør en væsentlig barriere

for at opleve den landskabelige sammenhæng mellem borg og sø.

Både selve den asfalterede vej og den tunge trafik giver en negativ

oplevelse af den historiske ramme omkring borgen. Samtidigt udgør

vejen et sikkerhedsproblem for de mange besøgende.

For at forbedre dette, ønskes vejen ændret, så den gennemkørende

trafik fjernes - som minimum i borgens sæson - og således at vejen i

tværprofil og belægning i højere grad giver indtryk af en grusbelagt

vej, der kan harmonere med det samlede udtryk på anlægget.

Vejen ønskes fastholdt som offentlig trafikforbindelse i form af en

cykel- og gangsti i museets sæson og evt. som bilvej udenfor museets

sæson, hvis dette ønskes.

Til Spøttrup Borgmuseum er der årligt 40.000 besøgende, dette tal

forventes at stige betydeligt, når Velkomstbygningen tages i anvendelse.

En stor del af de besøgende kommer i forbindelse med levendegørelsesarrangementer,

hvor stedet vil summe af liv og aktiviteter.

Gennem de sidste år har vejen i forbindelse med middelaldermarkederne

været lukket, dette har givet mere trygge rammer for arrangementerne,

da publikum har kunnet færdes trygt frem og tilbage

til aktiviteterne vest for vejen. Samtidigt er selve vejbanen blevet

anvendt til forskellige aktiviteter. De gode erfaringer fra disse perioder

ønskes anvendt ved at sikre en permanent ændring af vejens

funktioner på strækningen mellem Søndermarken og opkørslen til

gartnergården.

SPØT T RU P B O RG · FREMT I D I G E A D G A N G SFORHOLD

Lokale kræfters arbejde - med at genoptage studedrift som afgræsning

af engene omkring Spøttrup Sø - vil i høj grad kunne formidles

fra og indgå i oplevelsen i forbindelse med et besøg på Spøttrup

Borg.

Det har taget ganske mange år at skaffe de økonomiske midler, der

er nødvendige for at give Spøttrup Borg og anlæg det tiltrængte løft.

Dette er nu lykkedes, som det fremgår af afsnittet om finansiering

nedenfor.

Det helt afgørende greb der gjorde, at det lykkedes at få de mange

fonde i tale, var placeringen af Velkomstbygningen øst for borgen. I

modsætning til i dag, hvor man med bus eller bil ankommer direkte

og noget pludseligt til hovedattraktionen. Der blev fra fondenes

side lagt stor vægt på den rolige og gradvise ankomst til borgen, og

det forhold at man med den nye placering dels kunne få have- og

voldanlægget til at blive en integreret del af besøget på Spøttrup

Borg, samt det meget væsentlige i at få Spøttrup Sø og Spøttrup

Borg til på ny at hænge sammen.

Fra fonden Realdanias side har nedlæggelsen af vejen været en

vigtig forudsætning for deres store økonomiske engagement i sagen.

Ved den tidligere bevilling af midler til vejomlægning har først

Spøttrup Kommune og siden den sammenlagte Skive Kommune vist

forståelse for dette ønske.

11


12

SLOT S- O G EJENDOMSST Y R E L SEN


Finansiering

Det er gennem flere års arbejde lykkedes at skabe finansieringen til

helhedsplanen for Spøttrup Borg, med en meget stor andel af donationer

fra fonde, som generelt er meget begejstrede for den samlede

plan. Det økonomiske billede ser således ud:

Velkomstbygningen:

Fonden Realdania 10.000.000,-

Knud Højgårds Fond 500.000,-

Færch Fonden 50.000,-

(Dr. Margrethe og Prins Henriks Fond 50.000,-

Skive Kommune 3.000.000,-

Slots- og Ejendomsstyrelsen 1.500.000,-

I alt: 15.100.000,-

Byggeprojektet kører planmæssigt og budgettet overholdes. Aflevering

af byggeriet fra totalentreprenøren afholdes ultimo september

2010.

SPØT T RU P B O RG · FREMT I D I G E A D G A N G SFORHOLD

Haveområdet, ridderturneringsplads, ny parkeringsplads

og omlægning af vej mv:

03

Arbejdsmarkedes Feriefond 2.500.000,-

Skive Kommune 1.600.000,-

Slots- og Ejendomsstyrelsen 900.000,-

I alt: 5.000.000,-

Skive Kommunes bevilling er en genbevilling fra den tidligere Spøttrup

kommune, den er øremærket til at skulle finansiere dels nyanlæg

af parkeringsarealet øst for den nye Velkomstbygning og dels til

omlægning af vejen.

13


Spøttrup

Vejen omlægges, så

den får udtryk som en

grusvej - som cykel-

og gangssti.

14

Vejen lukkes med en bom. Der skal

fortsat være adgang til gartnergården

og brandvej til borgen.

Vejen fastholdes som

indkørsel til traktørsted og

aktivitetsplads. Krydset omlægges,

så vejen føres ned til

SLOT S- Søndermarken.

O G EJENDOMSST Y R E L SEN


Projektet 04

Målsætningen er at vejen ændrer karakter til en grusvej, der fungerer

som cykel og gangsti.

Det eksisterende vejforløb foran borgen omlægges til en 5 meter bred

grusvej. Kantsten, hybenroser og træpullerter fjernes, så der bliver

en uhindret udsigt udover Spøttrup Sø, og der skabes en fin overgang

fra borgen til søen.

Vejen, der bliver ca. 300 meter lang, indrettes til en rekreativ cykel-

og gangsti, der vil blive en del af den lokale rute, som også er rettet

mod lokal og regional cykeltrafik. Stiens opbygning og dens rabatter

skal anlægges, så den kan bære tung trafik i form af redningskøretøjer,

samt sikre adgang for varer, byggematerialer mv. til Borgen.

Asfalten fjernes og i stedet udlægges en cykelvenlig grusbelægning.

Der skal fortsat være mulighed for indkørsel til Traktørstedet og

den fremtidige ridderturneringsplads, og vejen skal kunne bruges

som handicapadgang. For gæster til Traktørstedet etablerer Slots- og

Ejendomsstyrelsen ny P-plads hertil. Den eksisterende asfalt mellem

Søndermarken og Traktørstedets nye p-plads overfladebehandles

med f.eks. røde granitskærver. Skilte og midterstriber fjernes. Der

opsættes passende skiltning, samt etableres vendemulighed for trafikanter,

der er kommet for langt.

SPØT T RU P B O RG · FREMT I D I G E A D G A N G SFORHOLD

Maleri af Spøttrup Borg med hulvejen set fra Nord. Johan Rohde, 1890.

Privat foto af grusvejen foran Spøttrup Borg i 1957,

hvor den kongelige familie er på besøg.

15


Slots- og Ejendomsstyrelsen

Løngangstræde 21

1468 København K

Tlf.: 33 92 63 00

E-mail: sesmail@ses.dk

Hjemmeside: www.ses.dk

Similar magazines