Teknisk Årsberetning 2007 - Odense Bys Museer - Odense Kommune

museum.odense.dk

Teknisk Årsberetning 2007 - Odense Bys Museer - Odense Kommune

Indhold

1. Årsberetning……………………………………………………………………………2

2. Gennemførte projekter og igangværende projekter med fortsættelse i 2007 …….14

3. Primære indsatser……………………………………………………………………..23

Arkæologi

Historisk Tid

H.C. Andersen & Carl Nielsen

Kunsthistorie

Formidling & kommunikation

Administration & personale

Teknik

Bevaring

IT-udvikling

4. Personaleoversigt………………………………………………………………………41

5. Regnskab…………………………………………………………………………….....44

6. Nøgletal…………………………………………………………………………………47

6.1 Besøgstal

6.2 Undervisning

6.3 Forskning

6.4 Særudstillinger

6.5 Bogudgivelser

6.6 Henvendelser

6.7 Foredrag, omvisninger, ekstern undervisning m.v.

6.8 Artikler m.v.

6.9 PR og markedsføring

6.10 Erhvervelser

6.11 Uddeponeringer

6.12 Udlån fra egne samlinger

6.13 Konservering

6.14 Samlinger og arkiver

6.15 Deltagelse i eksterne seminarer, kongresser etc.

6.16 Repræsentation i eksterne udvalg m.v.

6.17 Interne projektgrupper og koordinationsgrupper

1


1. Årsberetning

Året 2007 var hos Odense Bys Museer præget af nye innovative satsninger. Under overskrifterne

’Historiske universer’, ’Historien i det offentlige rum’ og ’Byens kunst’ satte vi os det som mål at

bringe udforskningen og formidlingen af kunst- og kulturhistorien ud af de traditionelle museumsrammer.

Gennem samarbejder og netværk med en række eksterne samarbejdspartnere, offentlige

institutioner og private virksomheder sigtede vi efter at skabe helt nye former for tilgængelighed til

og forståelse af vores historie. De første konkrete samarbejdsaftaler blev indgået i løbet af 2007.

Her skal fremdrages fire:

MASKOT

Under kulturminister Brian Mikkelsens overværelse blev der den 10. september indgået en aftale

mellem Syddansk Universitet, Statens Arkiver, Stadsarkivet og Odense Bys Museer med henblik på

at styrke kulturforskningen og formidlingen gennem synergi ved tværgående programmer og projekter.

Samarbejdsaftalen går under navnet MASKOT (Museer, Arkiver, Syddansk Universitet,

Kultur, Odense, Tænketank og samarbejde), og til at begynde med sættes der fokus på byudvikling

og bykultur i Odense set i lyset af de store forandringer, byen har gennemløbet og som byen står

over for i disse år. Et andet væsentligt program har til formål at skabe et helt nyt formidlingsmedie

– ’Digitalt historisk, litterært og kulturelt Univers’, f.eks. med H.C. Andersen, Carl Nielsen, Thomas

B. Thrige eller Dronning Christine i centrum.

Thriges Kraftcentral

Samme dag kunne der efter længere tids forhandling sættes underskrifter på en aftale mellem Thomas

B. Thriges Fond, Byggeselskabet Olav de Linde og Odense Bys Museer om at bevare, restaurere

og formidle den gamle Kraftcentral i Thrige-komplekset. Kraftcentralen med sin store, gamle

maskiner vil efter en omfattende renovering og supplering med moderne formidling i løbet af 2008

kunne fremtræde som et monument over den gamle industriby og det store Thrige-område. Engang

var dette område arbejdsplads for flere tusinde industriarbejdere. I dag er de gamle produktionsbygninger

restaureret som utraditionelle rammer for moderne vidensarbejdspladser og basar. I fremtiden

vil man kunne besøge Kraftcentralen og få et indblik i områdets historie – eller benytte den

restaurant, der på spændende vis vil udnytte de særprægede rum.

Historisk Atlas – Syddanmark

I 2006 introducerede Odense Bys Museer en ny historieformidling på internettet: ’Odense Kort Fortalt’

– et website, hvor man med afsæt i et moderne digitalt kort kan følge byens historie i tekst,

billeder, gamle kort, statistik m.m. Kort tid efter blev sitet Fynsdækkende og blev døbt Historisk

Atlas Fyn. Udviklingen af websitet skete med betydelig støtte fra bl.a. Kulturministeriet, Undervisningsministeriet

og Kulturregion Odense/Fyn. I efteråret 2007 gav en stor bevilling fra Kulturministeriet

mulighed for at udbygge sitet endnu mere, bl.a. gennem en samarbejdsaftale med flere fynske

museer, arkiver og biblioteker – i første omgang som et pilotprojekt. Kort før årets afslutning

koblede flere museer og arkiver fra det syd- og sønderjyske område sig på samarbejdsaftalen.

Historien i det offentlige rum

Byens historie er fælles arv. Denne historie er i mange år traditionen tro blevet formidlet på bymuseer,

men med de nye informationsteknologier og - ikke mindst - samarbejdet mellem museumsfolk,

arkitekter og byplanlæggere har det traditionelle bymuseum sprængt murene og sluppet formidlingen

løs i det offentlige rum – hjemme på computeren og ude i byens rum.

Under arbejdstitlen ”Byen i historien – historien i byen” udvikler Odense Bys Museer i disse år en

ny formidlingsstrategi, der hviler på tre ”ben”: museumsudstilling, webformidling og formidling af

2


yens historie dér, hvor den fandt sted. Tilsammen udgør de tre ben en formidlingsplatform, hvor de

enkelte fortællinger er indbyrdes forbundet.

Eksempelvis indgår Sortebrødre Kloster som et centralt element i museets kommende middelalderog

renæssanceudstilling. Udstillingen skal ses i sammenhæng med web-baseret adgang til vores

viden om perioden og byens historiske lokaliteter. I udstillingen kan de spændende oldsager fra

klosterets dagligliv ses i en bredere kulturhistorisk sammenhæng og gennem en 3-d-visualisering

kan man tage på klostervandring og besøge munkene i deres celler. Viden om Sortebrødre Kloster

kan også opsøges i ens eget hjem eller på skolerne gennem museets webbaserede formidlingssite

www.historiskatlas.dk, der med billeder og tekst fortæller om en lang række historiske lokaliteter.

Det tredje ”ben” – formidlingen dér, hvor klostret lå – tilrettelægges for tiden i et samarbejde mellem

Odense Bys Museer og Kultur, Plan og Byg. Det er tanken at skabe en håndfuld glasdækkede

kikhuller ned til gulve og vægfundamenter fra det middelalderlige Sortebrødre Kloster, der stadig

ligger delvist bevaret under den nuværende overflade i området ved Sortebrødre Torv.

Et andet aktuelt eksempel på formidling i byrummet er Gråbrødre Plads, hvor arkæologiske undersøgelser

i september måned afdækkede fundamentrester fra den oprindelige middelalderkirke samt

velbevarede murstensbyggede gravkamre tilhørende Dronning Christine og Kong Hans. Også her er

det tanken at overdække fundamenter og gravanlæg med glas og dermed give borgere og turister

mulighed for et kik ned i byens historie. En kommende arkitektkonkurrence i forbindelse med omlægning

af Gråbrødre Plads vil måske give nye og spændende bud på, hvorledes sådanne historiske

elementer kan indtænkes i det samlede bybillede.

Odense byder på en lang række lokaliteter, der umiddelbart kan indgå i det ”trebenede” formidlingskoncept.

I flæng kan nævnes ruinen på Vilhelm Werners Plads, vikingeborgen Nonnebakken,

Næsbyhoved Slotsbanke, Det Adelige Jomfrukloster og Oluf Bagers mødrene gård.

Odense bys historiske rødder ligger bogstaveligt talt under vores fødder og fortæller historien om en

by, der blev anlagt i vikingetiden og voksede sig stor i middelalderen – en handels- og kongeby med

byporte, teglbyggede huse, gader og torve, kirker og klostre – og et væld af spændende historier.

Ved at skabe en direkte sammenhæng mellem de forskellige formidlingstyper ønsker museet at give

den enkelte bruger en mere sammenhængende og målrettet oplevelse – ved udstillingsbesøget, på

turen rundt i byen og hjemme foran skærmen.

Stenaldergrave i lange baner

Forud for grusindvinding på en mark - umiddelbart øst for Ibjerg ved Sdr. Nærå - iværksatte museet

i 2007 udgravningen af to imponerende gravanlæg. Der er tale om to langdysser, der hver især måler

92 meter og er 7½ meter brede. Dysserne ligger parallelt med en afstand på kun ca. 4 meter.

Udgravning af så omfattende anlæg hører til sjældenhederne i dansk arkæologi. En af grundene

hertil er, at så betydelige anlæg ofte er fredede. Da langdysserne ved Ibjerg - ifølge gamle kortbeskrivelser

fra 1890´erne - allerede i starten af 1800-tallet har været stærkt nedbrudte, blev det imponerende

gravkompleks dog ikke fredet.

Trods den hårde medfart, dysserne har fået i løbet af 1800-tallet, hvor hovedparten af de store randog

kammersten er fjernet, er komplekset aldrig tidligere blevet undersøgt af fagfolk. Gennem udgravningskampagnen

i 2007 har vi fået afklaret, hvor stort et potentiale dysserne egentlig besidder!

Dysserne viste sig således betydeligt bedre bevaret end først antaget. Ved kommende udgravninger

i 2008 og 2009 vil der fokuseres på selve konstruktionen af dysserne. Meget tyder nemlig på, at

man af opbygningen af anlæggene kan udlede vigtig ny viden om brugen af arbejdshold og om

byggestyring i stenalderen.

Derudover er det også helt centralt at klarlægge antallet af begravelser samt at undersøge, over hvor

lang tid gravlæggelserne har fundet sted. De foreløbige undersøgelser har vist, at der er minimum

tre kammerkonstruktioner i hver langdysse. Hvert kammer kan dog dække over mange begravelser,

da kamrene almindeligvis blev brugt gentagne gange over længere tid. Endelig er der rettet særlig

fokus på de ritualer, der er foregået i tilknytning til begravelserne. Et beskyttende jordlag mellem

3


dysserne har nemlig bevaret rester af den oprindelige markoverflade fra stenalderen. På dette areal

kunne vi allerede ved en indledende undersøgelse forud for årets gravekampagne konstatere, at der

har været anlagt små bål, samt at der er blevet ofret lerkar.

Sidst, men ikke mindst skal gravanlæggene dateres indbyrdes. Er anlæggene samtidige eller anlagt

med flere hundrede års mellemrum? De ens dimensioner og orientering peger på samtidighed, mens

grundlæggende forskelle i selve konstruktionerne og opbygningen af gravkamre indikerer det modsatte.

Dysserne er opført i perioden 3.500-3.200 f.Kr. Meget tyder dog på, at der også senere er foregået

begravelser og ritualer ved gravanlæggene. Ved den indledende jordafrømning blev der fundet såvel

keramik som økser og mejsler, der dateres til senere perioder, nemlig århundrederne omkring 2.700

f.Kr.

Som led i den omfattende udgravning af langdysserne er der, foruden medarbejdere fra Odense Bys

Museer, nedsat et ekspertudvalg bestående af tre repræsentanter fra Kulturarvsstyrelsen og danske

museer. Udvalgets medlemmer skal, i samarbejde med museets arkæologer, sikre, at dette imponerende

fortidsminde udgraves og dokumenteres med skyldig hensyntagen til al aktuel forskning og

viden på området. Dysserne skal nemlig fravristes så mange hemmeligheder som muligt, før de

bortgraves!

En skålsten fra Helnæs

På en spadseretur langs strandkanten ved Skaghorn på den nordvestlige del af Helnæs opdagede

Kurt Christensen, Ebberup, en juledag 2006 en såkaldt skålsten. Den lå væltet ned fra markens

muldjord på toppen af skrænten som følge af havets kysterosion. Tidligere fund på dette sted bekræfter,

at der under marken findes spor fra en bronzealderboplads. Skålstenen, som sandsynligvis

er fra bronzealderen (1800-500 f.Kr.), er ca. 64 x 45 cm med 40 indhuggede skålgruber – 2-3 cm

brede og 0,5 cm dybe gruber – fortrinsvist placeret på to let buede rækker over hinanden og herover

umiddelbart mere tilfældigt spredt mod stenens let spidsformede top.

Der er registreret omkring 1000 skålsten i Danmark, heraf tegner Fyn sig for over 80 fund. Tolkningen

af skålstenene er blevet ivrigt diskuteret gennem årene, og med rette, da skålgruben er den absolut

hyppigst benyttede indhugning i sten. Skålgruberne optræder således ofte på helleristningsstenene

som en integreret del af ristningsmotiver som skibe, menneskehoveder og hjulkors (soltegnet).

Ligeledes ses bl.a. streger, buer, spiraler, håndmotiver, fodsåler, mennesker med økser, mennesker

med lurer, bonden, der pløjer og sår m.fl. Gruben er i store dele af verden kendt som et religiøst

symbol på kvindens køn og derfor tolket som et frugtbarhedssymbol. Ligeledes er grupperinger af

skålgruber på enkelte helleristningssten tolket som gengivelser af stjernebilleder som eksempelvis

Cassiopeia, Lille- og Storebjørn og Orion. Rækker af skålgruber er i den forbindelse tolket som en

gengivelse af mælkevejen. Gruben kan heller ikke udelukkes at afspejle en slags kalender, en markering

af, at endnu en årscyklus er omme. Måske symboliserer gruben selve solen, eksempelvis

solens vandring over himlen på forskellige tider af året.

De to nederste skålstensrækker på Helnæsstenen, som har et let buet forløb, leder hen imod en tolkning,

der ikke har med frugtbarhedssymboler eller stjernehimlen at gøre, men nærmere et fra helleristningsstenene

velkendt motiv, nemlig skibet. I så fald for første gang udtrykt alene ved hjælp af

skålgruber. Tolkningen kan være forkert, og man kan med rette spørge, hvad de resterende skålgruber

så betyder? Et nok så vigtigt spørgsmål i den forbindelse er også, om de 40 skålgruber er skabt

samtidigt eller over flere, ja måske mange, år.

Spørgsmålene er mange, og fantasien har frit spil. Ingen har nemlig endnu knækket skålstenenes og

skålgrubernes ”kode”!

Stormandens hengemte skat

I løbet af sommeren og efteråret foretog museet en større undersøgelse ved Fraugde Kærby i Odenses

østlige udkant. Udgravningen frembragte en samling af 3-4 gårdtomter, der dateres til ca. 500

4


e.Kr., en periode, som arkæologisk benævnes ældre germansk jernalder eller folkevandringstid.

Gårdene bestod hver af et hovedhus, én større samt evt. yderligere én eller to små tilbygninger og

var alle omkranset af et halvtagshegn. Husene var usædvanligt store, og langhusene nåede dimensioner

på 6-7 m i bredden og 40 m i længden.

Ét gårdsanlæg skilte sig ud ved, at der ved én af husets stolper og gemt af vejen under husets gulv

var nedsat en skat. Skatten har en samlet vægt af 196 gram og består af en romersk guldmønt foruden

en række importerede og hjemligt producerede sølvgenstande. Metallet fremtræder som egentlige

barer eller itubrudte smykker, service mv. Guldmønten er en såkaldt solidus og er præget i perioden

379-383 e.Kr. i Milano. Mønten har altså haft en lang omløbstid, før den er lagt i jorden.

Blandt sølvgenstandene er dele af en pragtnål, en såkaldt relieffibel, støbt i sølv og med forgyldt

forside. Fiblen er ornamenteret i tidens stil med geometriske mønstre, stiliserede dyrefigurer og

desuden et mandsansigt. Herudover indeholder skatten bl.a. dele af romerske fade og tallerkner,

smykker, spiraler og hele eller dele af sølvbarrer. Skatten opfattes som en guldsmeds hengemte metalforråd,

beregnet på at skulle omsmeltes.

De store huse og gårdsanlæg samt skattefundet viser, at bopladsen har skilt sig ud fra mængden og

samlet set må bebyggelsen beskrives som sæde for en stormand. Guldsmeden har antagelig ikke

været permanent knyttet til bebyggelsen, men har vandret mellem denne og andre rige bopladser.

”Ny” fynsk høvding

Roulf, Gudmund, Åver, Sote, Elev, Asgot, Thormund, Ragnhild, Alle og Thorith har fået selskab af

Aslak. Aslak er nemlig den viking, der nævnes på en nyfunden runesten ved Fåborg. Hvem han var,

ved vi ikke, men en betydningsfuld mand – antagelig en høvding – har han utvivlsomt været i datidens

sydfynske samfund.

Den nyfundne runesten må betegnes som lidt af en sensation. For det første er det blot den 8. bevarede

runesten, der kendes fra Fyn. For det andet er det 147 år siden, den seneste dukkede op.

Har personen, der ristede – altså huggede – runerne i stenen haft ambitioner om en litterær karriere,

så må man sige, at han begyndte beskedent. Der står nemlig ikke andet end mandsnavnet Aslak på

stenen. Dermed deler han - ifølge Danmarks Statistik - navn med 119 nulevende danske ”vikinger”.

Den nyfundne runesten er i dårlig stand. Derfor er den blevet flyttet i ly for vejrliget indendøre fra

en placering tæt på fundstedet i kystsikringen øst for Fåborg til byens kulturhistoriske museum. I

skrivende stund forestår et længere forsknings- og dokumentationsarbejde, så alle detaljer omkring

indskrift og stenens historie kan komme på plads. Langs tids kontakt med saltvand nødvendiggør

tillige en udferskning af den i virkeligheden ret skrøbelige sten.

Vi får nok aldrig lokaliseret, hvor stenen oprindelig blev rejst. Den er imidlertid så tung, at man

med nogen rimelighed kan antage, at den ikke er blevet flyttet ret langt. Af samme grund hører den

hjemme i Fåborg-området, hvor den i regi af Fåborg Kulturhistoriske Museer vil få sit blivende

hjem.

Kongegrave afdækket – igen

Forud for planlagt renoveringsarbejde af og på Gråbrødre Plads foretog museet i september 2007 en

sonderende arkæologisk undersøgelse af det område af den nu nedrevne Gråbrødre Kirke, hvor der i

perioden 1511-1559 blev gravlagt fire medlemmer af den kongelige familie. Undersøgelsens resultat

var, at klosterkirken - som også antydet ved ældre undersøgelser - er blevet nedbrudt til (nederste)

fundamentsniveau, mens gravkamrene var bevaret i 4-5 skifters højde.

Odense Gråbrødre Kloster blev grundlagt 1279 af kong Erik Glipping på en grund bag Vestergades

nordlige husrække, og noget tyder på, at han ville bruge kirken som gravkirke til sig selv og sin

familie. I 1283 begravedes to af hans døtre i klosterkirken, men han kom selv til at ligge i Viborg

Domkirke efter drabet på ham i Finderup Lade 1286. I middelalderens Danmark fandtes der ikke en

decideret gravkirke for hele kongerækken, som det senere kendes fra Roskilde Domkirke.

5


Gråbrødrekirken i Odense blev først kongelig gravkirke over 200 år senere, da Kong Hans og

Dronning Christine begravede deres yngste søn prins Frans i 1511 foran højalteret. Kong Hans blev

gravlagt i kirken i 1513; senere kom Dronning Christine og deres søn, Christian d. 2. til. Gråbrødrekirken

blev indviet i 1343 efter klostrets færdigbygning. Efter reformationen blev den frem til 1618

almindelig sognekirke, hvor den mistede sognet til domkirken. Skønt den herefter af og til blev

brugt som vikarkirke ved istandsættelser og lignende af byens andre kirker, så var den i overskud,

med hvad deraf følger af manglende vedligeholdelse. Nedrivningsplaner blev dog hele tiden besværliggjort

af, at den rummede kongebegravelserne. Muligheden for at flytte den kongelige families

jordiske rester til Roskilde Domkirke var oppe at vende, men det blev i stedet i 1804 besluttet at

rydde gravkamrene i Gråbrødrekirken til fordel for et gravanlæg i domkirken Skt. Knud. Med kongegravene

væk, var der ikke mere, som kunne redde kirken, og den blev revet ned i 1817.

Ved forundersøgelsen blev der åbnet tre felter på i alt 25 kvm. Formålet med undersøgelsen var at

lokalisere og vurdere bevaringsgraden af klosterkirken og de kongelige grave. Begge viste sig stadig

at eksistere under jorden; kirken dog kun i fundamentsniveau. Forundersøgelsens væsentligste

resultat var, at de kongelige grave var velbevarede i 4-5 skifters højde. Der findes en beskrivelse af

dem, da de blev åbnet i 1804, men om de stadig fandtes eller var blevet helt fjernet i 1804 ved tømningen

eller ved kirkens nedrivning 1817 var før forundersøgelsen uvist. Det kan konstateres med et

enkelt blik på kamrene, at disse tydeligvis ikke har været beregnet på at skulle ses. Murværket er

ikke decideret uordentligt; skifterne ligger såmænd pænt nok, men der er ikke udført detaljer af nogen

slags såsom pudsning, udglatning af furer mv. De kan nærmest bedst betegnes som murede

kasser, hvor man har gravet et hul i korgulvet, udlagt et gulv af munkesten og derefter har brugt helt

almindelige munkesten lagt i mørtel til at opbygge væggene med.

Ved forundersøgelsen blev der fundet søm og kistebeslag fra Dronning Christines og Christian d.

2.s grave. Begge steder er der fundet kalk, som formentlig stammer fra de kalklag, der beskrives i

kamrene i 1804. I skrivende stund er der ikke taget stilling til, hvad der skal ske med menneskeknoglerne

fra Christians gravkammer. Ifølge et hurtigt gennemsyn stammer de sandsynligvis fra en

gammel, stor mand og med beskrivelsen af skelettet fra 1875 som værende ikke-komplet er der en

vis sandsynlighed for, at det er rester af Christian d. 2, der døde som 77-årig.

Om kirken kunne det konstateres, at nedrivningen i 1817 har været ret grundig. Det er kun fundamentsniveau,

som er bevaret de tre steder, hvor der blev fundet rester af kirken. Det drejer sig om

korets sydvæg, søndre sideskibs sydvæg og i overgangen mellem søndre side- og hovedskib.

Tilsyn med fredede fortidsminder samt sten og jorddiger

Da de danske amter den 1. januar 2007 blev nedlagt, blev de kulturopgaver, som gik fra dem til

Staten, i stort omfang formidlet videre til større museer i landet. Odense Bys Museer fik således

opgaven at forvalte fredede fortidsminder og sten- og jorddiger indenfor det fynske område, dvs.

Fyn og øerne. Museets fagpersonale fra enheden Arkæologi og Historisk Tid skal se til, at fortidsminderne

ikke lider overlast. I det tidligere Fyns Amt er der godt 1000 fredede fortidsminder fra

forhistorisk og historisk tid. Museumsloven oplyser i § 29 e, at :

Der må ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder. Der må heller ikke foretages udstykning,

matrikulering eller arealoverførsel, der fastlægger skel gennem fortidsminder.

Ydermere i bilag 1, at følgende typer er fredede, blot de kan ses i terrænet:

1) Høje, røser.

2) Stengrave, dysser, jættestuer.

3) Skibssætninger.

4) Ubebyggede voldsteder og værfter.

5) Forsvarsanlæg.

6) Ødekirkegårde.

6


7) Ruiner.

8) Runesten, bautasten.

9) Sten med helleristninger.

10) Kors, milepæle, vildtbanesten og lignende.

Fortidsminderne skal besigtiges indenfor en femårs turnus, således at beskadigelses-sagerne ikke

forældes. Ved besigtigelsen medbringes moderne udstyr i form af en pc med gps-opkobling og

beskrivelse af fortidsmindet, samt et digitalt kamera. Med dette kan den hidtidige tilstand aflæses,

og den nutidige dokumenteres. Hvis loven er overtrådt, videresendes sagen til Kulturarvsstyrelsen,

som foretager de nødvendige retslige skridt. Hvis fortidsmindet er i god stand, hvad det oftest er,

lagres en ny beskrivelse i databasen. Det er hensigten at udvide arbejdet med fortidsminderne til

også at omfatte formidling på internet og skilte m.m. i de kommende år.

Paragraffen § 29 a i museumsloven lyder: Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og

jorddiger og lignende. Her er der altså ikke tale om fredning, men om beskyttelse, som blev gældende

med Naturbeskyttelsesloven i 1992. Den omfatter alle stendiger samt alle jorddiger, som kan

ses på det sidst reviderede kort fra Kort- og Matrikelstyrelsens kortværk i 1: 25.0000 fra før 1992.

Beskyttelse betyder, at tilstanden kun må ændres, hvis kommunen giver tilladelse. Museet ser kun

de sager, hvor ændringer er sket uden tilladelse. Den får vi til gengæld fra hele den fynske region.

Når sagen opstår, tager museets fagpersonale ud med kamera og målebånd, beskriver skaden og

sender oplysningerne til Kulturarvsstyrelsen. Der er en del sager, for den fynske region er landets

rigeste hvad angår diger. Der er ca. 18.000 diger med en gennemsnitslængde på ca. 400 meter. Tilsammen

altså godt 7.000 kilometer diger, hvoraf de 6.000 kilometer (svarende til afstanden fra

Danmark til det centrale Mongoliet) er underlagt loven om beskyttelse.

Industrikulturens År

2007 var udnævnt til Industrikulturens År, og der var på den baggrund iværksat en række aktiviteter

på nationalt, regionalt og lokalt plan. En central arbejdsgruppe sørgede i høj grad for markedsføring

af de mange aktiviteter, som knyttede sig til året: Udstillinger, guidede ture og mediebegivenheder.

Museets medarbejdere fra enheden Historisk tid var på mange leder indblandede. I årene før havde

de bidraget til, at den fynske regions industrivirksomheder blev beskrevet i en mindre publikation,

som skulle bruges i udpegningen af 25 nationale industriminder. Publikationen fokuserede bl.a. på

11 odenseanske virksomheder og endte med at pege på de to: Thomas B. Thriges virksomheder og

virksomhederne i Albanikvarteret – Tasso, Albanibryggeriet og arbejderboliger m.v. knyttet dertil,

der begge måtte betegnes som værende af enestående national betydning. Da den nationale udpegning

blev realiseret i 2007, var Albanikvarteret med som et af de 25. Dette medførte en række byvandringer,

tv-, radio- og avisbidrag. Der blev også vist rundt på havnen, i industrier, ved direktørboligerne

i Hunderupkvarteret og i Den Fynske Landsby, hvor der i fire skumringsture blev fokuseret

på forholdet mellem landbrug og industri. I årets løb havde museets fagpersonale fra enheden

Historisk tid stor fornøjelse af at bidrage til mange større artikler i Fyens Stiftstidende, som bragte

en serie om ældre erhverv, ligesom enheden bidrog med udformningen og tilrettelæggelsen af udstillingen

Industrikultur på tour, som vandrede landet rundt.

Det var glædeligt, at 2007 blev det år, hvor der blev fokuseret på industrisamfundet – dets produktion,

kultur og levevilkår – som en væsentlig og skelsættende del af vores kulturhistorie. Der er pudsigt

nok en tendens til at sætte det kulturhistoriske fokus på det, der ligger under mulde, eller på det,

der næsten er gået til grunde, men ikke på det, der stadig står som nogenlunde bevaret, intakt og

endda lige for næsen af os. Skal der gøres noget for at bevare industrikulturens minder, må der

handles nu, og som nævnt i indledningen af denne årsberetning, er det Odense Bys Museers hensigt

at understrege betydningen af industrikulturen i vores kulturhistorie gennem restaurering og udstillingsopsætninger

i Thrige-komplekset i 2008 samt gennem aktiv deltagen i byplanlægning m.v. i de

7


kommende år. For at understrege den vægt, museet lægger på betydningen af industrikulturen, udkommer

i nærmeste fremtid museumsinspektør Henrik Harnows bog Danmarks industrielle miljøer.

Enestående national betydning.

De økonomiske midler fra Kulturministeriets i 2004 afsatte pulje til bevaring af truede genstande af

”enestående national betydning”, var dog ikke øremærket til så bekostelige affærer som bevaring af

industrielle bygningskomplekser, men derimod til museumsgenstande i mere traditionel forstand.

Således med en økonomisk håndsrækning fra denne pulje, som Kulturarvsstyrelsen i 2007 uddelte

af, var to større konserveringsprojekter gjort mulige. Af disse projekter til bevaring af genstande af

enestående national betydning hører det flerårige projekt med konservering af H.C. Andersens uhyre

mange breve og manuskripter, som endnu står på. Det andet større projekt er viet til de små

kunstværker i voks og gips, i alt 267 skitser, som billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen er mester

for. Med udgangen af 2007 var samtlige 193 voksskitser blevet renset og sammenlimet. Med

heldig hånd gjorde funktionslederen af museets bevaringsafdeling, konserveringstekniker Dorte

Gramtorp, et usædvanligt fund. Ved en gennemgang af Anne Marie Carl-Nielsens gamle, håndskrevne

optegnelser, som findes på Det Kongelige bibliotek, fandt hun en af Anne Marie Carl-

Nielsens gamle opskrifter på voksblandinger – og det viser sig, at voksskitserne blandt andet består

af en blanding af bivoks, olivenolie, smør og mel, hvilket er et blandingsmateriale, vi ikke før er

stødt på i konserveringen. Den gamle lap papir gav således en række oplysninger, som var af afgørende

betydning for behandlingen og konserveringen af de mange fine voksfigurer.

Til restaurering af billedhuggeren Aksel Hansens zinkskulptur "Athene", 1885, der kroner Fyns

Kunstmuseum, opnåedes tilskud fra Kulturarvsstyrelsens konserveringspulje til genstande af enestående

national betydning og fra Fonden til Fynske Kulturminders Bevaring. Restaureringsarbejder

bliver efter aftale foretaget af Nationalmuseet i foråret 2008.

Et større kældermagasin indeholdende ovne og keramik er i løbet af sommeren blevet flyttet til

Odense Bys Museers Magasin. Hele den arkæologiske samling på Hollufgård er ligeledes blevet

flyttet til magasinet og er ved at blive gennemregistreret, både hvad angår beskrivelse, fotografering

og placering.

Fyns Kunstmuseum

I årets løb vistes fire større udstillinger på Fyns Kunstmuseum, alle primært omfattende værker fra

egen samling. Først på året præsenteredes ”Billedeksplosioner” omhandlende abstrakt ekspressionisme

med fokus på værker af Asger Jorn, Wilhelm Freddie og Palle Nielsen, men med særlig vægt

på Svend Wiig Hansen, som museet ejer megen grafik og to store malerier af. Hen over sommer og

efterår vistes ”Den forsvundne krop. Mænd og mode 1750-2007”, hvor man gennem malerier og

skulpturer samt indlånte dragter kunne følge habittens historie gennem 200 år. Udstillingen, der

blev ledsaget af et elektronisk katalog – der senere blev fulgt op af et trykt katalog – blev til på baggrund

af og med assistance fra kunsthistorikeren Kjerstin Vedel. I efteråret markeredes 100-året for

den folkekære kunstner, Henry Heerups, fødsel med visning af samtlige museets værker af ham

suppleret med udvalgte værker af hans samtidige kolleger inden for Cobra-gruppen. Sammen med

ni andre kunstmuseer anført af Statens Museum for Kunst fejredes en af landets mest betydningsfulde

nulevende kunstnere, Ingvar Cronhammars, 60 års fødselsdag den 17. december. Ved denne

lejlighed kunne Fyns Kunstmuseum for første gang præsentere årets fornemme gave, nemlig seks

nyere ’møbler’ i cremefarvet stål af Cronhammar doneret af Ny Carlsbergfondet.

For midler fra Marie og Christian Larsens Mindelegat erhvervedes et stort maleri, ”De kloge og de

ukloge jomfruer”, 1924 af fynbomaleren Poul S. Christiansen. Med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen

købtes Peter Holst Henckels underfundige, digitale filmiske installation ”The Times They Are Achanging.

Et politisk portræt”, 2006.

8


For midler fra Kulturarvsstyrelsen frikøbtes en af enhedens inspektører i fire måneder til forskning i

vitalisme med henblik på udarbejdelse af en bog/katalog til udstillingen om emnet i 2008. Dette

arbejde foregik – igen – i tæt samarbejde med Storstrøms Kunstmuseum/Fuglsang Kunstmuseum.

Som i de foregående par år bød 2007 også på velbesøgte tegne-, akvarel- og modellerkurser samt

lærerkursus tilrettelagt og gennemført af en af enhedens inspektører, der også forestod arrangementer

for børn i skolernes vinterferie og efterårsferie samt en workshop med relation til sommerens

blomsterfestival i Odense.

Endvidere stod enheden for en række omvisninger, familieomvisninger, kunstrunden – i samarbejde

med Brandts – kultureftermiddage i samarbejde med Det Fynske Musikkonservatorium, foredrag i

samarbejde med Folkeuniversitetet i Odense. Dertil kom tre koncerter: opførelsen af docent Jan-

Inge Wijks komposition ”Universelle øjeblikke og Uforudsete øjeblikke” samt koncert med gruppen

Duo Saxifraga og med Kristine Eiler Vedel & Henrik Bay Hansen. Endelig skal det tilbagevendende

og yderst populære arrangement på Fyns Kunstmuseum i relation til Kulturnatten nævnes. I

2007 foregik det under titlen ”Klæder skaber kunst eller…” og atter i snævert samarbejde med Gæsteatelier

Hollufgård, det Fynske Kunstakademi og musikerne Basco, mens Tidens Samling, som

noget nyt, bidrog med ’tidsbilleder’ i form af små teaterlignende plots såvel i som uden for museet.

H.C. Andersen og Carl Nielsen

År 2007 var for H.C. Andersens Hus og Barndomshjem præget af mange festlige begivenheder.

Den væsentligste var naturligvis fejringen af H.C. Andersens fødselsdag den 2. april. På denne dag

uddeles nemlig – i henhold til digterens testamentariske bestemmelser – det ærefulde legat ”H.C.

Andersens Hjælp” til en flittig skoledreng. Legatet, der udgør renterne af 1000 rigsdaler, som digteren

lod Odense Kommune varetage, udgør i dag ikke mange penge, men siden oprettelsen af ”Foreningen

H.C. Andersen Museets Venner” i 1985 har denne forening rundhåndet suppleret det beskedne

renteafkast, således at legatet nu udgør den nette sum af 6000 kr. Venneforeningen fik i årets

løb overdraget varetagelsen af ”H.C. Andersens Hjælp” af Odense Kommune, og foreningen ændrede

sig følgelig til en erhvervsdrivende fond under betegnelsen ”H.C. Andersens Fond”. Da det i

dag ikke virker rimeligt, at flittige piger ikke også kommer i betragtning til et legat i digterens navn,

besluttede den nye fond derfor, at den som formål bl.a. ikke alene skal sikre uddelingen af ”H.C.

Andersens Hjælp” til den ”flittigste dreng” i overensstemmelse med bestemmelserne i H.C. Andersens

testamente fra 1860 og fundatsen fra 1980. Den nye fond skal også uddele et årligt legat til en

skolesøgende pige i Odense efter samme principper som fastlagt i legatet ”H.C. Andersens Hjælp”

og den for legatet vedtagne fundats fra 1980.

Efter den nye fonds retningslinier uddelte fondens formand, kammerherre og fhv. hofmarskal Søren

Haslund-Christensen, således for første gang i 130 år ”H.C. Andersens Hjælp” samt det tilsvarende

legat til henholdsvis en dreng og til en pige i H.C. Andersens Hus den 2. april 2007. De to legatmodtagere

var: Simon Traberg-Larsen fra Søhusskolens 8.B samt Julie Groth fra Tarup Skoles 9.D.

De to prismodtagere deltog sammen med deres klassekammerater i både et arrangement tilegnet de

to skoleklasser og i det officielle arrangement, hvor skuespilleren Preben Harris underholdt med

oplæsninger og H.C. Andersen Koret med sang.

I forbindelse med fejringen af H.C. Andersens fødselsdag, der i år fandt sted i påsken, kunne museet

annoncere åbningen af intet mindre end fire særudstillinger: Billedkunstneren Sonia Brandes kunne

præsentere det imponerende resultat af de o. 40 papirklip, som skoleeleverne fra Hunderup- og Risingskolens

4. klasser havde kreeret under Brandes’ kyndige vejledning i et klippekunstprojekt på

de nævnte skoler. Samtidig præsenterede museet i to små særudstillinger de nys erhvervede H.C.

Andersen-bøger fra det i 1818 oprettede Fyenske Militaire Bibliothek samt det unikke dedikationseksemplar

fra H.C. Andersen til Edvard Collin, hvor digteren beklager den for ham krænkende Destiltaleform.

I anledning af 100-året for Astrid Lindgrens fødsel kunne museets gæster også bese en

lille særudstilling ”Andersen og Astrid”, hvor de to digtere blev sat i hinandens relief. Disse særud-

9


stillinger konkretiserede i udstillingsgenstande den grundige behandling af selvsamme emner i årbogen

Fynske Minder, der netop var udkommet dagen før.

Med udgivelsen af Fynske Minder 2007 markerede Odense Bys Museer samtidig sin nye status som

forlag, idet Forlaget Odense Bys Museer blev etableret den 1. marts 2007. Med storslået pondus

kunne det unge forlag den 31. august 2007 annoncere udgivelsen af tidligere museumsdirektør Niels

Oxenvads i al forstand fornemme trebinds-værk H.C. Andersens brevveksling med familien Melchior.

Udgivelsen af dette uhyre grundige og prisværdige arbejde blev naturligvis markeret ved et festligt

arrangement i H.C. Andersens Hus samme dag. Et utal af gæster strømmede til museet for at

gratulere Niels Oxenvad og efterkommerne af Moritz og Dorothea Melchior, hvem digteren lå i

venskab med og korrespondance til. Som salut til denne usædvanlige begivenhed havde museet

tilrettelagt en udstilling om Andersen og Melchiorfamilien, hvor mange værdifulde memorabilia var

at bese – værdifulde genstande, som alle var tilstrømmet museet som gaver fra Melchiorfamilen.

Under det officielle program overraskede Dorrit Norden – oldebarn til Moritz og Dorothea Melchior

– museet med at donere ni kuverter fra Andersen til Melchiorfamilien, – kuverter, som netop

hørte til ni breve i museets samlinger. Denne fornemme donation, som straks blev lagt i udstillingsmontrerne,

føjer sig til en hundredårig historie af donationer fra Melchiorfamilien til H.C. Andersens

Hus, hvorved Melchiorfamilien kan indskrives som museets største private mæcen.

Hvad angår donationer og erhvervelser, tegnede 2007 sig som et usædvanligt år for museet. Nationalbanken

og Den Kgl. Mønt præsenterede den 6. september 2007 motivet på den sidste af i alt 5

eventyrmønter præget i guld, sølv og som 10-kroners cirkulationsmønt i aluminiumsbronze. Ved en

udstilling blev de forskellige præg præsenteret for museets gæster, men også de store aralditmodeller,

der lå til grund for særmønterne. Disse modeller, udformet af kunstnerne Mogens Møller, Hans

Pauli Olsen, Tina Maria Nielsen, Bjørn Nørgaard, Øivind Nygård og Torben Ebbesen, donerede

direktøren for Danmarks Nationalbank, Torben Nielsen, til museet ved præsentationen.

I Fynske Minder 2008 beskriver museumsinspektør Ane Grum-Schwensen den dramatiske erhvervelse

af 20 originale portrætfotografier af H.C. Andersen. Skønt museet ikke havde held til at erhverve

sig den fornemme samling ved auktionen i februar måned, tilsmilede lykken alligevel museet,

da Kulturarvsstyrelsen og Kulturværdiudvalget greb ind og sikrede de sjældne fotografier offentlig

dansk eje i H.C. Andersens Hus’ regi. Denne erhvervelse må tegne sig som årets største og i

bogstaveligste forstand mest spektakulære. Der skal derfor – ligesom i Ane Grum-Schwensens

grundige artikel – endnu engang rettes en varm tak til Kulturarvsstyrelsen og Kulturværdiudvalget

for deres håndtering af denne delikate sag.

Sluttelig bør nævnes et atypisk, men aldeles vellykket arrangement i H.C. Andersens Hus, nemlig

da den japanske snurretopmager Mr. Hiroi besøgte museet den 18. september 2007. Den japanske

ambassadør, Hr. Masaki Okada, henvendte sig til museet og spurgte, om vi var interesserede i at

introducere de danske børn i den fornemme japanske drejekunst, idet hans ven, den højt respekterede

Mr. Hiroi, kom til Danmark. Da H.C. Andersen ikke bare har skrevet et eventyr om snurretoppen,

men også som dreng af prinsguvernør Christian Frederik, den senere Kong Christian VIII, var

blevet tilbudt hjælp, hvis han fandt sig et godt håndværk – som drejer, som det blev ham foreslået,

kunne vi ikke andet end at takke ja, og vi arrangerede da rammerne for Mr. Hirois komme. Begivenheden

mødte stor tilslutning, og alle – børn som voksne – var bjergtagede af den elskelige Mr.

Hiroi, der drejede og lod børnene dekorere snurretoppene, som de kunne tage med sig hjem. Den

japanske ambassadør havde foruden Mr. Hiroi en hel gruppe af japanske kunstnere, som demonstrerede

fantastisk udtænkte snurretoppe, fortalte japanske eventyr, viste og lærte museets gæster kunsten

at folde papir. Begejstringen var så stor, at selv journalisterne ikke kunne løsrive sig, men forblev

og legede sig igennem hele arrangementet.

10


Som fjernøsten her blev præsenteret i museet, blev museet – og i overført forstand også Andersen

selv – præsenteret i Asien i 2007 – ganske vist i Japans naboland, nemlig Kina, hvor et udlån på 10

genstande – manuskripter, klip, tegninger og en hårlok – repræsenterede digteren i forbindelse med

Børnenes Dag den 1. juni, hvor de fem største teatre i Beijing alle opførte forestillinger for børn om

H.C. Andersens liv og værk. I den forbindelse ledsagede museumsinspektør Ane Grum-Schwensen

genstandene som kurer på udrejsen og deltog samtidig som museets repræsentant i en række mediearrangementer

og pressekonferencer.

Skønt museet stadig lider under efterdønningerne af det store jubilæum i 2005 og ikke har haft så

mange gæster, som ønskeligt var, er vi i H.C. Andersens Hus og Barndomshjem ikke det mindste i

tvivl om, at digteren kan leve og interessere børn og voksne i mange, mange år endnu.

År 2007 var også på Carl Nielsen Museet og i Carl Nielsens barndomshjem præget af mange glædelige

begivenheder. Carl Nielsen Museet var i årets første to måneder lukket for at gennemgå en ombygning,

hvorunder dele af udstillingen blev moderniseret. Blandt de nye iøjnefaldende udstillingsgenstande

er Carl Nielsens violin, som blev hentet hjem i 2006, Anne Marie Carl-Nielsens dødsmaske

af Carl Nielsen og en række farvestrålende dragter fra Det kongelige Teater. Dragterne, der er

tegnet af scenograf Henrik Bloch, har været brugt i teatrets opførelser af Carl Nielsens Maskarade i

årene 1965-2002, og de gør sig smukt i udstillingen.

Carl Nielsen Museet genåbnede 26. februar 2007, og da med fælles billetsalg med Odense Symfoniorkester.

Museet har efter ombygningen indført gratis entre og endvidere nye åbningstider, der er

tilpasset Odense Symfoniorkesters koncerter i Carl Nielsen Salen. På den måde har orkestrets publikum

mulighed for at kombinere aftenens koncert med et besøg i både museum og butik. Der er

mange, der benytter sig af denne mulighed, og bl.a. derfor har museet oplevet en pæn stigning i

besøgstal.

Et andet nyt tiltag på museet har været etableringen af en butik, der primært sælger klassisk musik.

Naturligvis indgår i sortimentet en stor mængde forskellige indspilninger med Carl Nielsens musik.

På hylderne findes alt fra klassikere som hans korværk Fynsk Forår og operaen Maskarade til

komponistens seks symfonier og øvrige orkester- samt kammermusik og ikke mindst de mange folkelige

– og folkekære – sange. Derudover findes Odense Symfoniorkesters egne indspilninger og

desuden et stort udvalg af såvel kendte som mindre kendte komponisters værker fra renæssancen og

frem, opera, klassisk for børn og meget andet. Der skulle således være mulighed for at finde noget

for enhver smag og pengepung.

I løbet af 2007 har Carl Nielsen Museet været vært for en række festlige arrangementer. En af de

helt store succeser var, da museet den 21. april indbød både børn og voksne til ”En dag fuld af

sang”. På medrivende vis præsenterede musikpædagog Maria Hørup Damianakis og folkemusiker

Kirstine Sand et udvalg af hhv. Carl Nielsens sange og af den spillemandsmusik, som Carl Nielsen

voksede op med. Der var stor tilslutning til arrangementet, og museet kom denne formiddag til at

emme af sang, dans og glæde.

Sangen var også central i en temaaften 10. maj arrangeret i samarbejde med Syddansk Universitet.

Forskningsbibliotekar Peter Edlef Nissen gennemgik Højskolesangbogens historie, og der var rig

lejlighed til at synge med på fællessange undervejs.

I anledning af Kulturnatten den 7. september åbnede Carl Nielsen Museet dørene, og den lokale

Carl Nielsen-entusiast, Aksel Petersen, serverede sit bud på Carl Nielsens natmad. Mange benyttede

sig af lejligheden til at smage på denne kulinariske delikatesse i forbindelse med en tur rundt i museet.

Efterårets temaaften var dedikeret til komponistens hustru, billedhuggeren Anne Marie Carl-

Nielsen. Som det er fremgået af tidligere udgivelser af Fynske Minder, satser Odense Bys Museer i

disse år meget på at øge kendskabet til denne kunstner og hendes produktion. Aftenen blev brugt på

at gennemgå hendes livshistorie og de mange forskelligartede dele af Anne Marie Carl-Nielsens

værk fra små dyrefigurer til store monumenter som rytterstatuen for Christian IX. Den kan ses som

11


et lille led i den store satsning med registrering af hele Anne Marie Carl-Nielsens værk. Indsamlingen

af materiale til såvel en elektronisk registrant som en registrant i bogform er i fuld gang. Dette

store detektivarbejde, primært udført af tidligere museumsinspektør Nana Kildemoes, har resulteret

i, at Odense Bys Museer har kunnet udvide sin i forvejen store samling af Anne Marie Carl-Nielsen

værker. Det drejer sig fx om den tre meter høje original-model til monumentet Dronning Dagmar,

relieffet Egil Skallagrimsson med sin søns lig og bronzestatuen Thor med Midgaardsormen, som

tidligere bl.a. har stået i Hørsholm Slotspark. Sidstnævnte er allerede indføjet i udstillingen på Carl

Nielsen Museet, mens vi glæder os til engang at få mulighed for også at vise de øvrige skulpturer

for et Odense-publikum.

Traditionen tro blev årets mest besøgte arrangement i Carl Nielsens barndomshjem fejringen af

komponistens fødselsdag den 9. juni. Solen bagte flittigt på de mange gæster, der sad bænket i haven,

mens de blev underholdt af Vokalensemblet MandHatten.dk samt spillemandsduoen Sigurd

Hockings og Hal Parfitt-Murray. Foruden Carl Nielsen blev også 100-års jubilaren ”Jens Vejmand”

fejret i både ord og toner.

I anledning af julens komme blev barndomshjemmet den 24. november åbnet igen for en enkelt

dag. Der blev læst Peters Jul, gjort status over året, der var gået i Carl Nielsen regi, sunget julesange

og museumsinspektør Lise Gerda Knudsen fortalte om julen i gamle dage. Igen havde Carl Nielsens

vennekreds sørget for et godt traktement, så både store og små kunne nyde hjemmelavede

gærklejner og gløgg.

Både Carl Nielsen Museet og Carl Nielsens Barndomshjem har i 2007 oplevet en stigning i besøgstal,

hvilket vidner om en stigende interesse for komponisten og hans værk. Det lover godt frem mod

komponistens 150-års jubilæum i 2015.

Parkeringspladsen ved Den Fynske Landsby er blevet udvidet og gjort grønnere.

Til museets sæsonstart i påsken 2008 er parkeringspladsen blevet udvidet med et større areal beregnet

til busparkering. I tilknytning hertil er etableret et grønt område med bænke og træer.

Den eksisterende personbilsparkering er ligeledes blevet udvidet, og mellem de enkelte rækker af

parkeringsbåse er der etableret adskillende hegn af syrener. I de levende syrenhegn er der plantet

træer af stilkeg og hvidtjørn, så der på sigt opnås smukke, skyggefulde områder.

Der er gennemført en ny skiltning, der betyder, at logistikken på parkeringspladserne bliver mere

overskuelig, og der er anlagt nye befæstede stier for bedre intern transport.

Efter udvidelsen vil parkeringsområdet fremtræde med grusbelagte pladser, adskilt af levende hegn,

så der forekommer en naturlig overgang til Landsbyens grusveje, levende hegn og haver.

Udvidelsen og tilpasningen, der er blevet mulig med hjælp fra afdelingen for Natur, Miljø og Trafik

i Odense Kommune, betyder, at der nu er væsentligt flere pladser til rådighed til glæde for museets

mange gæster samt de mange gæster, der kommer til koncerterne på friluftsscenen.

Møntergården under udbygning

Biblioteket Falk Gøyesalen

I løbet af af foråret 2007 blev de sidste arbejder med Møntergårdens nyindrettede bibliotek færdiggjort.

Odense Bys Museers store kortsamling blev placeret i biblioteket, den manglende del af møblementet

blev indkøbt og montrer til udstilling af nye fund og nyerhvervelser blev opstillet.

Ud over kortsamlingen rummer biblioteket Odense Bys Museers store samling af håndbøger og

faglitteratur. Både kort og de 220 reolmeter bøger bruges flittigt af museets ansatte, men også publikum

og andre interesserede er velkomne til at benytte biblioteket og samtidig opleve Falk Gøyesalens

unikke atmosfære.

Møntergårdens udbygning

I begyndelsen af 2007 blev der nedsat en arbejdsgruppe, i hvilken repræsentanter fra Kultur, Plan

12


og Byg og Odense Bys Museer deltog. Gruppens opgave var, sammen med eksterne rådgivere, at

udarbejde et oplæg til Møntergårdens udbygning.

Møntergårdens udvikling fra bymuseum til et hovedmuseum, hvor alle Odense Bys Museers centrale

funktioner er samlet, har med det stærkt stigende aktivitetesniveau skabt et akut behov for mere

plads. De bygninger, museet pt. råder over, kan simpelthen ikke opfylde de krav og forventninger,

man har til et tidssvarende museum.

Kravet til gruppen var, at det nuværende Møntergårdskompleks fortsat skulle være kernen i et udbygget

museum, men hele karréen Claus Bergsgade, Overgade, Hans Mules Gade og Sortebrødre

Torv kunne inddrages og ombygges eller udbygges til museumsformål.

Det færdige oplæg skulle omfatte et forslag til et museum, der fremstod som et samlet historisk museum

omfattende udstillingsfaciliteter, publikumsfaciliter, og oplevelsesmiljøer. Desuden skulle

museumskomplekset rumme arbejds- og studiefaciliteter til Odense Bys Museers administrative -

og faglige funktioner.

Endelig skulle det kommende museumskompleks harmonere med områdets kvarterplan og bydelens

særlige historiske og arkitektoniske kvaliteter.

I slutningen af maj 2007 kunne arbejdsgruppen aflevere et prospekt indeholdende et oplæg og priskalkulation

for en samlet udbygning af Møntergården. Dette oplæg skal danne grundlag for det videre

arbejde med projektet, der nu er overgået til forvaltningsregi.

Historisk Julemarked - også de kommende år

Det historiske julemarked, der blev afholdt på Møntergården de to første weekender i december,

blev godt modtaget af de mange tusinde besøgende. Det historiske julemarked er Odense Bys Museers

bidrag til det samlede H.C. Andersen Julemarked og gennemføres i samarbejde med en række

fynske museer, der bidrager med indendørs boder fyldt med spændende salgsvarer fra museernes

butikker og helt særlige ”gammeldaws” juleting, indkøbt til lejligheden.

I Møntergårdens gårdrum genskabtes et 1800-tals marked, som det fandt sted i alle danske købstæder,

med boder, gøgl og musik. De historiske bygninger, det smalle Møntestræde og de maleriske

gårdrum dannede et perfekt scenarium med masser af aktiviteter. De opstillede boder var fremstillet

til lejligheden og designet efter lokale odenseanske forbilleder, som disse kendes fra gamle fotografier.

I boderne blev der handlet med bødkervarer, kandiserede æbler, brændevin og meget andet. De

gamle fattigboliger i Møntestræde - Pernille Lykkes Boder – var befolket med kniplepiger, som

fremviste og fortalte om deres kunnen, julepynt blev der også klippet, og hvis man havde lyst, fik

man lov til selv at prøve sig frem med hjerter, kurve og roser.

I den store museumsgård optrådte gøglere og artister med halsbrækkende kunst på slap line og

akrobatiske udfoldelser samt balancekunst.

2007 blev et spændende år med såvel iværksættelse af flere nye satsninger som fastholdelse og udbygning

af en række områder. Også 2008 tegner til at blive et år med højt aktivitetsniveau. En nærmere

beskrivelse af arbejdsplanen for 2008 kan ses i vores årsplan 2008, der blandt andet kan læses

på museets hjemmeside www.museum.odense.dk

13


2. Gennemførte projekter og igangværende projekter med fortsættelse

i 2008

Gennemførte projekter

Forskning

ID nr. 2344 Magnetisk kortlægning af kogegruberækker fra yngre bronzealder,

Ahornvænget, Søndersø

ID nr. 2493 Videnskabelig bearbejdning af knoglemateriale fra jernalderbopladsen Seden

Syd

Publikation

ID nr. 840 Haveguide for Den Fynske Landsby

ID nr. 2308 Da økologi var hverdagskost

ID nr. 2337 Brevvekslingen mellem H.C. Andersen og familien Melchior

ID nr. 2348 Fynske Minder 2007

ID nr. 2349 Anderseniana 2007

ID nr. 2350 Årsplan 2008

ID nr. 2351 Årsberetning 2006

ID nr. 2372 Folder om Fyns Kunstmuseum, 2007 - og ny gadestanderplakat

ID nr. 2436 Etablering af Odense Bys Museers Forlag

Udstilling

ID nr. 1386 Naturfortrolighed - Dankvart Dreyer (1816-1852). 2006 (14-09-2006 til 07-

01-2007)

ID nr. 2376 Den forsvundne krop - Mænd og mode 1750-2007. 2007 (02-06-2007 til 25-

11-2007)

ID nr. 2379 Billedeksplosioner - Angst, erotik og eksperiment, 1944-2006. 2007 (02-02-

2007 til 06-05-2007)

ID nr. 2494 "Ung kunst på 2.", 2006 - Studerende ved Det Fynske Kunstakademi udstiller

(26-10-2006 til 07-01-2007)

ID nr. 2532 Industrikultur på tour (28-03-2007 til 07-06-2007)

ID nr. 2561 Ung kunst på 2. - Studerende ved Det Fynske Kunstakademi udstiller (25-01-

2007 til 18-02-2007)

ID nr. 2607 Årsudstilling. 1., 2. og 3. år. - 2. års studerende Mia Helmer fra Det Fynske

Kunstakademi udstiller på Fyns Kunstmuseum (21-05-2007 til 15-05-2007)

14


ID nr. 2707 H.C. Andersens brevveksling med familien Melchior (01-06-2007 til 21-10-

2007)

ID nr. 2727 Sølv- og guldfund udstilles (19-06-2007 til 01-09-2007)

ID nr. 2816 Pyntet juletræ i H.C. Andersens Hus (01-10-2007 til 31-12-2007)

International aktivitet

ID nr. 1675 Waterfront

ID nr. 2489 Internationale fora, medlemskaber

Arrangement

ID nr. 1539 Valdemar Atterdags brug af borgen i magtkampene med de fynske grever på

Fyn i årene 1348-1368 (01-01-2005 til 01-09-2007)

ID nr. 2089 H.C. Andersens fødselsdag, fejring i museet (02-04-2007)

ID nr. 2352 Historiens Dag 2007 - Tryk på Thrige (01-08-2006 til 31-12-2007)

ID nr. 2356 Er det noget værd? (28-04-2007)

ID nr. 2359 Jul i Den Fynske Landsby (25-11-2007 til 02-12-2007)

ID nr. 2360 Skumringsture - stemningstur med smag (28-01-2007 til 25-02-2007)

ID nr. 2361 Familieteater - Klods Hans (01-07-2007 til 24-07-2007)

ID nr. 2362 Fortælledage i Den Fynske Landsby (25-08-2007 til 26-08-2007)

ID nr. 2373 Kunstrunden (01-01-2007 til 31-12-2007)

ID nr. 2374 Kulturnat på Fyns Kunstmuseum (07-09-2007)

ID nr. 2382 Levende Historie (01-07-2007 til 12-08-2007)

ID nr. 2385 Forårets markarbejde (21-04-2007 til 22-04-2007)

ID nr. 2386 Efterårets markarbejde (22-09-2007 til 23-09-2007)

ID nr. 2387 Smeden arbejder (01-04-2007 til 02-12-2007)

ID nr. 2388 Den Fynske Landsbys Kniplepiger (03-06-2007 til 31-12-2007)

ID nr. 2389 Hestevognskørsel (01-04-2007 til 31-12-2007)

ID nr. 2390 Malkning (15-06-2007 til 15-08-2007)

ID nr. 2393 Høstdag (12-08-2007)

ID nr. 2395 Folkeuniversitetet - Billedeksplosioner! Om efterkrigstidens kunst (14-04-

2007)

ID nr. 2397 Blomsten i kunsten - workshop for blomsterentusiaster (17-08-2007 til 18-

08-2007)

ID nr. 2405 Klæder skaber folk - Tegnekursus for voksne (02-10-2007 til 20-11-2007)

15


ID nr. 2408 Figurstudier. Tegne- og akvarelkursus for voksne (24-04-2007 til 29-05-2007)

ID nr. 2428 Skumringstur - Gårdejer og daglejer. På besøg hos landsbyens rige og fattige

(29-05-2007)

ID nr. 2430 Skumringstur - Den Fynske Landsbys bygninger (10-05-2007)

ID nr. 2431 Skumringstur - Gårdejer og daglejer. På besøg hos landsbyens rige og fattige

(09-08-2007)

ID nr. 2432 Ølbrygning (17-04-2007 til 14-10-2007)

ID nr. 2439 Nøgenstudier. Tegne- og modellerkursus for voksne (06-02-2007 til 13-03-

2007)

ID nr. 2451 Blomsterfestival i landsbyhaverne (19-08-2007)

ID nr. 2464 Kunsthåndværkermarked (04-08-2007 til 05-08-2007)

ID nr. 2465 De Fynske Museers Julemarked 2007 (01-12-2007 til 09-12-2007)

ID nr. 2467 H.C. Andersen Festspillene - Store Claus og Lille Claus (25-07-2007 til 19-

08-2007)

ID nr. 2468 Koncerter på Friluftscenen (01-06-2007 til 25-08-2007)

ID nr. 2472 Carl Nielsens fødselsdag (01-03-2007 til 09-06-2007)

ID nr. 2480 Kulturnat - Byvandring i Albanikvarteret (07-09-2007)

ID nr. 2495 Matiné (24-09-2006 til 29-04-2007)

ID nr. 2500 Odense Musical Teater - Grease (16-06-2007 til 26-06-2007)

ID nr. 2502 Flagdag (15-06-2007)

ID nr. 2515 Omvisning på Fyns Kunstmuseum (23-05-2007)

ID nr. 2517 Byvandring - Fra den gamle by til industribyen (29-03-2007)

ID nr. 2518 Byvandring - Den historisk interesserede fremskridtstid (22-05-2007)

ID nr. 2519 Byvandring - Møntergårdens gamle bygninger (15-05-2007)

ID nr. 2520 Byvandring - Møntergårdens gamle bygninger (14-04-2007)

ID nr. 2523 Kultureftermiddag - Billedeksplosioner og musik som uhygge (04-03-2007)

ID nr. 2524 Kultureftermiddag på Fyns Kunstmuseum - omkring PH (06-10-2007)

ID nr. 2525 Byvandring - Odense Havn og Skibhuskvarteret - en industrihavn i perspektiv

(26-04-2007)

ID nr. 2526 Byvandring - Et nationalt industriminde i Odense (08-05-2007)

ID nr. 2527 Byvandring - Et industrikvarter i forandring (14-06-2007)

ID nr. 2528 Byvandring - Madelevator, herreværelse og påklædningsrum (21-08-2007)

ID nr. 2529 Koncert på Fyns Kunstmuseum med komposition af Jan-Inge Wijk (20-01-

2007)

ID nr. 2536 Eventyrtimer i H.C. Andersens Hus (28-01-2007 til 31-12-2007)

ID nr. 2538 Skumringstur - Industri i landbruget 1 - Markredskaberne (14-06-2007)

16


ID nr. 2539 Skumringstur. Industri i landbruget 2 - Gårdens maskinpark (05-09-2007)

ID nr. 2540 Skumringstur. Industri i landbruget 3 - Stuehusets indretning (13-09-2007)

ID nr. 2554 Kulturnat - Byvandring i H.C. Andersens fodspor og omvisning i

Barndomshjemmet (07-09-2007)

ID nr. 2555 Jul i Carl Nielsens Barndomshjem (01-10-2007 til 24-11-2007)

ID nr. 2556 Sæsonafslutning i Carl Nielsens Barndomshjem (30-09-2007)

ID nr. 2558 Højskolesangbogen - i går, i dag og i morgen (01-04-2007 til 10-05-2007)

ID nr. 2560 Rundt om Anne Marie Carl-Nielsen (01-10-2007 til 15-11-2007)

ID nr. 2562 Folkeuniversitetet - Skønhedskur. Om skønhedens æstetik i billedkunsten (17-

03-2007)

ID nr. 2564 Gammelt malerhåndværk (06-05-2007)

ID nr. 2570 Koncert med DUO Saxifraga (24-03-2007)

ID nr. 2572 Med tømreren på arbejde (23-05-2007 til 06-06-2007)

ID nr. 2575 Varme hveder i Landsbyen (04-05-2007)

ID nr. 2576 Sommerteater med klovnen Jody (03-07-2007 til 26-07-2007)

ID nr. 2577 Arbejde med hør (04-07-2007 til 15-07-2007)

ID nr. 2578 Husflidsdag (20-05-2007 til 05-08-2007)

ID nr. 2579 H.C. Andersen Paraden (30-06-2007 til 10-08-2007)

ID nr. 2580 Børneteater i yurten - Askepot (05-06-2007 til 21-06-2007)

ID nr. 2581 Musikfortællinger for børn i yurten (16-04-2007 til 26-04-2007)

ID nr. 2585 Danmarks Guidedag (01-04-2007)

ID nr. 2587 Danmarks Guidedag (01-04-2007)

ID nr. 2591 Kirkens hus på Fyn mellem gotik og renæssance (03-10-2007 til 04-10-2007)

ID nr. 2594 Folkedans (29-04-2007)

ID nr. 2610 Matiné (23-09-2007 til 20-04-2008)

ID nr. 2622 Klub Ællingtons familiedag i Landsbyen (03-06-2007)

ID nr. 2693 Industrikulturens symboler (01-01-2007 til 31-12-2007)

ID nr. 2699 Carl Nielsen Museet på Kulturnatten (07-09-2007)

ID nr. 2705 Den Kgl. Mønt udstiller Eventyrmønter (06-09-2007 til 21-10-2007)

ID nr. 2716 Kulturnat - Kongegravene under Gråbrødre Plads (07-09-2007)

ID nr. 2752 Byvandring - Tasso-Albaniområdet i Odense (09-09-2007)

ID nr. 2805 Koncert - Billedernes musik (11-11-2007)

IT

ID nr. 1686 Revision og dokumentation af OBM's IT-systemer

ID nr. 2490 Tilpasning af projektdatabasen

Bygninger og inventar

ID nr. 1528 Omlægning af det gamle indgangsområde - Den Fynske Landsby

ID nr. 2165 Større renoveringsprojekter vedr. huse i Den Fynske Landsby

ID nr. 2171 Nyt indgangsparti m.m. til Carl Nielsen Museet

17


ID nr. 2421 Ændret lokalefordeling i Møntergårds-komplekset

Samlinger og arkiver

ID nr. 1710 Stregkode mærkning på magasin

ID nr. 2082 Oprydning/registrering af keramik/ovne i Møntergårdens kælder

ID nr. 2366 Konservering af genstande af Enestående National Betydning - H.C. Andersen

breve og manuskripter

ID nr. 2369 Konservering af genstande af Enestående National Betydning, Anne Marie

Carl-Nielsens gipser og voksfigurer

Udviklingsarbejde

ID nr. 2180 Udvikling af industrihistorisk indsats

Andet

ID nr. 2230 Industriens år 2007

ID nr. 2247 Emnekasser til udlån

ID nr. 2481 Faglig vurdering af Militærhistorisk Samling

ID nr. 2586 Danmarks Guidedag

Undervisning

ID nr. 2246 Træ - et materiale. Undervisningstilbud i Den Fynske Landsby

Tidsmaskinen

ID nr. 2380 Efterårsferie i Den Fynske Landsby

ID nr. 2381 Påsken i Den Fynske Landsby

ID nr. 2403 Croquis i vinterferien

ID nr. 2484 Med saks, papir og lim i H.C. Andersens Barndomshjem

ID nr. 2485 En dag fuld af sang

ID nr. 2516 Liv i kludene - Efterårsferie for børn

ID nr. 2521 Gys og gru i gamle dage

ID nr. 2565 Familiedag i Den Fynske Landsby

ID nr. 2567 Med Landmanden på arbejde

ID nr. 2582 Efterårsferie - Fra fund til udstilling

ID nr. 2706 Efterårsferie - Skattejagt i H.C. Andersens Hus

ID nr. 2708 MMS et industrispor

ID nr. 2709 MMS sommeren 2007 i Den Fynske Landsby

ID nr. 2713 Sommeraktiviteter for børn

ID nr. 2751 Familieomvisning

18


Igangværende projekter med fortsættelse i 2008

Forskning

ID nr. 933 Møllegårdsmarken og Gudme - "the roman connection"

- Jernalderens grave og gravpladser i Gudme/Lundeborg-området

ID nr. 1597 Lille Pederstrup - undersøgelse

ID nr. 1600 Studier i Odense - Svendborg motorvejens etablering og konsekvenser

ID nr. 1928 En undersøgelse af jernudvindingsanlæg af ny type. Hillerup, Sydvestfyn

ID nr. 2073 Publicering af Brudager-gravpladsen

ID nr. 2112 LIVSKRAFT - Krop og vitalitet, 2007-08

ID nr. 2158 Demografisk udvikling på Fyn fra 1800-tallet til i dag

ID nr. 2235 Danmarks Industrielle Miljøer

ID nr. 2239 Fynske gårde

ID nr. 2364 Forskning i maleren Agnes Slott-Møllers kunst, 2007-08

ID nr. 2441 Værftsindustri i Odense

ID nr. 2487 Danske industrihavne 1840-1970

ID nr. 2590 Gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Tietgenbyen.

ID nr. 2652 Interethnic marriages in the Scandinavian-American group: Social and regional

variations

ID nr. 2828 Skulder ved skulder i yngre stenalder - to langdysser ved Ibjerg på Fyn

Publikation

ID nr. 1349 Antologi/katalog til udstilling med Agnes Slott-Møller, 2009

ID nr. 1482 Den Fynske Landsby satsning: (Publikation) Fynske Fortællinger: De fynske

landsbyer på H. C. Andersens tid.

ID nr. 1553 LIVSLYST. Skønhed - Styrke - Sundhed i dansk kunst 1890-1940 - publikation

ID nr. 1942 Mindesten på Fyn - glemmer I så husker vi

ID nr. 2072 Svendborg-motorvejen - afrapportering

ID nr. 2188 Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen, en registrant, 2007-08

ID nr. 2311 Seminarrapport, Arkæologiske forundersøgelser ved store anlægsarbejder

ID nr. 2313 Våben mellem grave. Fynske våbendeponeringer fra romersk jernalder

ID nr. 2316 H.C. Andersens tegningsalbum

ID nr. 2333 Et kornlager fra jernalderens Hjulby (arbejdstitel), artikel

ID nr. 2416 Fynske Minder 2008

ID nr. 2434 Brudager-gravpladsen - monografi

ID nr. 2483 Danmarks industrielle miljøer

ID nr. 2593 Fynske Landsbyhaver

ID nr. 2598 Nye træk af bebyggelsen i yngre romersk og germansk jernalder (200-700

e.Kr.) på Fyn

ID nr. 2781 Carl Nielsen i Odense

19


Udstilling

ID nr. 1070 LIVSLYST. Skønhed - Styrke - Sundhed i dansk kunst 1890-1940 (01-01-

2007 til 31-12-2009)

ID nr. 1326 Agnes Slott-Møller. Kunsten og det nationale. 2009 (01-10-2006 til 22-05-

2009)

ID nr. 1501 Odenses historie - Middelalder og renæssance (01-06-2006 til 01-07-2008)

ID nr. 2218 Cronhammar på Fyns Kunstmuseum (18-12-2007 til 03-08-2008)

ID nr. 2377 Nyophængning på Fyns Kunstmuseum, 2009 (01-01-2007 til 31-03-2009)

ID nr. 2418 Nye udstillinger og formidling i Carl Nielsen Museet (01-01-2007 til 31-12-

2010)

ID nr. 2589 140-året for H.C. Andersens æresborgerskab (01-08-2007 til 06-01-2008)

ID nr. 2596 HEERUP 100 ÅR - Frodige fabler & fantasier (03-11-2007 til 03-08-2008)

ID nr. 2644 Thriges Kraftværk (01-08-2007 til 01-06-2008)

ID nr. 2714 Carl Nielsen i Odense (01-10-2007 til 15-01-2010)

International aktivitet

ID nr. 2690 Internationalt samarbejde, ICOM m.fl.

ID nr. 2745 Nyere tids arkæologi i Norden og Storbritannien, seminar

Arrangement

ID nr. 2466 Ældre jernalders grave (seminar)

Ældre jernalders grave - nye fund - og gamle fund i nyt lys. (01-01-2007 til

30-06-2008)

IT

ID nr. 2090 Brevbase

ID nr. 2091 Illustrationsdatabase

ID nr. 2092 Persondatabase

ID nr. 2093 H.C. Andersens skærm

ID nr. 2096 Mit Livs Eventyr

ID nr. 2424 Kulturarvssager - sagsstyring via ESDH og GIS

ID nr. 2433 Historisk Atlas Fyn - fase 2 (udviklingsfase)

ID nr. 2448 Omlægning og udflytning af Odense Bys Museers IT-systemer

ID nr. 2568 H.C. Andersens 1. udgaver: Skanning og database

ID nr. 2679 H.C. Andersens Univers (brugerdreven innovation)

ID nr. 2731 Formidling af fredede og bevaringsværdige bygninger i Odense Kommune

ID nr. 2812 Historisk Atlas (Region Syddanmark)

Bygninger og inventar

ID nr. 1504 Skilte i Den Fynske Landsby

ID nr. 2162 Overgade 52, etape 2.

20


ID nr. 2166 Renovering af Maderup Vindmølle

ID nr. 2422 Afvikling og afhændelse af Hollufgård

ID nr. 2754 Møntergården - fortsat lokaleindretning

Samlinger og arkiver

ID nr. 849 Særlig indsats vedr. gipser, konservering, 2008-11

ID nr. 1941 Digitalisering af arkæologisk samling

ID nr. 2126 Revision af DFLs genstandssamling

ID nr. 2159 Gennemgang af klima og lys i alle udstillinger samt magasiner

ID nr. 2437 Samling af det administrative arkiv på Møntergården

ID nr. 2444 Historiske Samlinger

ID nr. 2488 Konservering af genstand af Enestående National Betydning: Restaurering af

PHs Mignon-flygel

ID nr. 2779 Digitalt røntgenudstyr

ID nr. 2831 Indscanning og tilgængeliggørelse af gamle konserveringsrapporter

Administration og personale

ID nr. 2170 Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering – implementering

Udviklingsarbejde

ID nr. 1295 Indsamlingsstrategier indenfor Historisk tids områder

ID nr. 2127 Levende Historie, udvikling af

ID nr. 2179 Udbygning af bygningshistorisk indsats

ID nr. 2191 Den Fynske Landsbys bygningsmiljøer

ID nr. 2419 Samlet udviklingsplan for Møntergårds-firkanten

ID nr. 2445 Nyere historie, arkæologi og forvaltning

ID nr. 2462 Sortebrødre Kloster - byen under byen (forprojekt)

ID nr. 2492 Thriges Kraftværk - industrihistorisk formidling

ID nr. 2541 Mærkning af brugsgenstande i Den Fynske Landsby

ID nr. 2646 Tilsyn med fredede fortidsminder m.m. - iværksættelse

ID nr. 2680 Down Town - byudvikling og byliv

ID nr. 2695 Carl Nielsen Festival

ID nr. 2720 Formidling af fredede fortidsminder og voldsteder

ID nr. 2728 Byrummets kulturarv

Undervisning

ID nr. 1847 Virtuelt museum - virtuel oldtid

ID nr. 2229 Kend Carl - og musikken

ID nr. 2358 Billed-detektiven

ID nr. 2435 Historisk Atlas Fyn for de gymnasiale uddannelser

ID nr. 2449 Skulpturen rundt. Et formidlingprojekt med Thorvaldsens Museum og Vejen

21


Kunstmuseum

ID nr. 2780 Undervisningsmateriale til CNM

ID nr. 2794 Kursus i middelalderarkæologi på Åbent Universitet, SDU

22


3. Primære indsatser

Arkæologi

Historisk Tid

H.C. Andersen & Carl Nielsen

Kunsthistorie

Formidling & kommunikation

Administration & personale

Teknik

Bevaring

IT-udvikling

23


Arkæologi

2007 blev for Arkæologi et år præget af et aktivitetsniveau, der ikke stod tilbage for 2006. Den fortsatte

vækst i samfundet med heraf afledt tilsvarende stort anlægsaktivitet betød travlhed på især

udgravningsfronten. Sideløbende fulgte en afrapporteringsdel, der i sagen natur lå på niveau med

det arkæologiske feltarbejde. Herudover blev der plads til såvel forskning som formidling gennemført

af såvel fastansatte som mere løst tilknyttede medarbejdere.

Godt og vel 60 personer var ansat i enheden Arkæologi i løbet af 2007. Som vanligt nød de fastansatte

medarbejdere således godt af det inspirerende møde med mange løst tilknyttede arkæologer og

arkæologistuderende, der er en af enhedens store styrker.

Odense Bys Museers initiativ til at etablere et landsdækkende netværk - MUD (Museernes Udgravnings

Data) - med henblik på implementering af digital sagsbehandling på det arkæologiske område

var med årets udgang bragt så tæt på færdiggørelse, at det må fastslås at projektet har været en succes.

I løbet af året blev der gennemført rigtig mange frugtbare udgravninger med ny og interessant viden

til følge. Af markante fund skal nævnes fremkomsten af en sølv- og guldskat fra omkring 500 e.Kr.

på en boplads ved Fraugde Kjærby. Landsdækkende opmærksomhed blev også fundet af en runesten

ved Fåborg til del; stenen – med indskriften ASLAK – betød afslutningen på knap 150 års runestens”tørke”

på Fyn.

Forsknings- og publikationsprojektet omkring jernaldergravpladsen ved Brudager (ID 2073) holdt

kadancen om kom dermed fint ind i 2008, hvor det forventes afsluttet efter planen og hermed være

klar til udgivelse i bogform.

Ligeledes på forskningsfronten blev der foretaget yderligere udgravninger ved Hillerup i forbindelse

med den igangværende kortlægning af jernudvindingsanlæg fra ældre jernalder (ID 1928). Resultaterne

herfra vil indgå i yderligere udgravninger i 2008 med deltagelse af såvel interne som eksterne

samarbejdspartnere.

En kombination af forskning og nødudgravning forud for råstofindvinding kom i stand i forbindelse

med udgravningen ved Ibjerg af et unikt gravanlæg fra yngre stenalder bestående af to parallelt liggende

langdysser. Udgravningen vil strække sig ind i 2009, og tilknyttet projektet er en følgegruppe

med eksperter fra flere forskningsinstitutioner.

En lyn- og miniudstilling – ”Lille kugle – stor betydning?” kom i stand på Møntergården i samarbejde

med Nationalmuseet, da en ellers næsten upåagtet krystalkugle fra ca. 300 e.Kr. – fundet ved

Årslev i 1820 – stillede det provokerende spørgsmål: Var den første kristne dansker en fynbo – begravet

ved Årslev i 300-tallet e.Kr.? Knap 1000 besøgende lagde vejen forbi for at se den lille kugle,

der ikke er meget større end et dueæg.

Udgravninger, besigtigelser m.m.

Kommune Lokalplaner* Råstof Plantning** Naturgenopretning***

Assens 35 (56) 1 (7) 9 (14) 4 (15)

Faaborg- Midtfyn 56 (40) 0 (2) 4 (11) 28 (21)

Middelfart 45 (46) 0 (1) 2 (6) 9 (19)

Nordfyn 21 (36) 0 (2) 7 (4) 1 (3)

Nyborg 23 (44) 0 (2) 2 (7) 5 (13)

Odense 56 (102) 1 (0) 8 (4) 11 (11)

I alt 236 (324) 2 (14) 32 (46) 58 (82)

Sagsbehandlinger 2007 (tallene i () dækker 2006): 328 (466)

24


Hertil kommer den daglige gennemgang af sagslister / byggetilladelser fra 6 kommuner.

* Herunder vejanlæg, rør- og ledningstracéer, udstykninger, byggesager / nedrivninger, forespørgsler

m.v.

** Skovrejsning, læbælteplantning, lovliggørelse af tilplantninger.

*** Fjernelse af faunaspærringer, opgravning af vandhuller, hævning af vandstand, oprensning af

olieforurening, sager vedr. fjernelse af diger (dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 4), fredningssager,

m.v.

25


Historisk Tid

Kulturarvsforvaltning

Den lovpligtige kulturarvsforvaltning i Historisk tid tog en drejning i 2007 i lyset af kommunalreformen.

Til og med 2006 samarbejdede enheden med Odense, Broby, Årslev, Ringe, Tommerup,

Årup, Vissenbjerg, Otterup, Bogense og Søndersø kommuner om forvaltningen. Fra 2007 drejer det

sig kun om Odense og de tre sidstnævnte, som er samlet i Nordfyns Kommune. Vi holder os ikke

helt tilbage vedrørende resten af Den Fynske Region, da Odense Bys Museer har et overordnet ansvar

for regionens bygningskultur.

Arbejdet består i at gennemse bygnings-, zone- og andre sager, samt at bidrage til lokal- og kommuneplanlægning.

Som det ses nedenfor løber det op i mange tusinde sager, og da der er andet at se

til også, må der nødvendigvis prioriteres. Historisk tid lægger vægt på følgende:

Nedrivninger i landdistrikter

De rurale byer

Odenses og Bogenses middelalderlige kerner

Bevaringsværdige landsbyer

Arkæologiske levn landsbyerne

Hovedgårdene

Industrimiljøer

Bevaringsværdige bygninger

Bygninger med regional interesse

Derimod prioriteres følgende ikke højt:

Carporte og brusenicher

Ombygninger

Frede fortidsminder og sten- og jorddiger

Tilsyn med fredede fortidsminder er en opgave som Amtet tidligere varetog, men som overgik til

Staten med udgangen af 2006. Staten (ved Kulturarvsstyrelsen) har givet tilsynet videre til 10 større

museer, heriblandt OBM. De ca. 1000 fynske fortidsminder skal besøges indenfor en femårs-turnus,

således af lovovertrædelser ikke forældes. Da der igennem 15 år har været god kontrol med fortidsminderne

på Fyn, sker der ikke mange lov-overtrædelser. Når en overtrædelse konstateres, er det

museets opgave at beskrive den, og Kulturarvsstyrelsens at sagsbehandle den. Arbejdet i marken

udføres i samarbejde med arkæologer, da fortidsminderne både kan være fra oldtiden og historisk

tid. Fortidsmindet lokaliseres vha. GPS, fotograferes og beskrives på stedet på en særligt robust

bærbar pc.

Fortidsminder skal plejes og formidles. Plejen påhviler nu kommunerne, mens formidlingen sker i

et samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen, kommunen og museet. Vi har store forventninger til

dette samarbejde i de kommende år.

Fredede bygninger

Tilsynet med fredede bygninger i Fyns- og Vejle Amter varetages siden nov. 2005 af Odense Bys

Museer som et forsøg i henhold til en særlig aftale med Kulturarvsstyrelsen. Forsøgsperioden udløber

juni 2008. Forsøget beskæftiger én arkitekt på fuld tid, samt en håndfuld andre medarbejdere i

varierende omfang. Opgaven går ud på at tage stilling til ombygningsforslag, ansøgninger om økonomisk

støtte, forfølgelse af lovovertrædelser, vejledning af ejere/beboere samt formidling. Det

trækker tænder ud, for at sige det populært, da der er et næsten umætteligt behov for information,

vejledning og sparring vedrørende bygningerne, foruden de konkrete sager.

26


Danmarks Industrihavne

Danmarks Industrihavne er et nationalt registrerings- og formidlingsprojekt, som Historisk tid vandt

i 2006 åben konkurrence med andre firmaer og institutioner. Det går ud på at analysere 70 danske

havne – deres historie, de bevarede strukturer, bygningerne og sårbarheden. 2006 var til forundersøgelse,

mens 2007 i høj grad har været registreringsår: Havnenes strukturer, bygninger og sårbarheden.

Projektet har i 2007 beskæftiget 3-4 medarbejdere, som har været meget i felten. 2008 vil

blive brugt til formidling af resultaterne.

Industrikulturens år

Arbejdet med Industrikulturens år har været fordelt ud over 2006 og 2007. I 2007 skulle alle initiativer

realiseres: Vandreudstilling, byvandringer og foredrag. Der blev i Historisk tids regi afholdt 27

industrirelaterede arrangementer. Her udover indgik Odense Bys Museer en aftale med Olav de

Linde og Thriges Fond om at skabe et mindre industrihistorisk museum i Thriges Elværk i 2008

Den Fynske Landsby

Historisk tid spiller en væsentlig rolle vedrørende den historie eller ’ramme’, som formidles i Den

Fynske Landsby. Skal vægten lægges på 1700-tallet, 1800-tallet eller noget helt tredje? Vægten skal

lægges på ’H.C.Andersens tid’. Det er formelt 1805 – 1875, men vi fortolker det som 1800 – 1900.

Perioden åbner mulighed for at kæde landbrug og industri sammen, hvad der blev gjort flittigt i

2007.

I 2007 påbegyndtes planlægningen vedr. at omforme bygninger og omgivelsers formidling til

rammen. Sideløbende hermed behandlede vi som altid talrige henvendelser fra offentligheden. De

drejer sig om historiske forhold i landbosamfundet, om bygninger og om genstande. Museet tilbydes

årligt talrige genstande. Selv om vi siger nej tak til de fleste, er vi meget glade for henvendelserne.

Blandt de mere spændende erhvervelser var arkivalier og billeder med tilknytning til Sortebro

Kro og Fjelstedgården.

Den Fynske Landsby konkurrerer med H.C. Andersens Hus om at være det mest besøgte museum.

Med 78.640 gæster kom vi ind på andenpladsen. 1.982 færre besøgende end HCA. Der gøres meget

for at åbne dørene for skolebørn, da de er en særdeles vigtig målgruppe.

Historisk Atlas – Fyn

Historisk Atlas Fyn blev lanceret 4. december 2006. I løbet af 2007 havde Historisk Atlas Fyn

33.000 unikke brugere, hvor de historiske temaer landsbyer, herregårde, fredede bygninger og

Odense-gader var de mest efterspurgte. Hovedindsatsen har i 2007 været koncentreret om udvikling

af sitet med henblik på lancering i 2008 af Historisk Atlas 3.0, der er et fuldstændigt teknisk og

brugeflademæssigt re-design af sitet. Til at styre udviklingen af Historisk Atlas Fyns indhold, brugerflade

og samarbejdspartnere er der udpeget en redaktør fra Historisk Tid. Med støtte på 800.000

kr. fra Kulturministeriets pulje 'Kultur i hele landet' indledtes i løbet af året et pilotsamarbejde med

syv fynske museer, arkiver og biblioteker med henblik på et efterfølgende bredt, fynsdækkende

samarbejde. Historisk Tid har i 2007 bidraget til Historisk Atlas Fyn med ca. et halvt årsværk.

Henvendelser

Antallet af henvendelser fra borgere til museet løber op i mere end tusind. Det er en vigtig men

tidskrævende aktivitet at besvare dem. Vi er glade for kontakten, som i høj grad er gavnlig for museet,

og forhåbentlig også for den som retter henvendelsen. Det kan dreje sig om alt. Genstandstilbud

eller forespørgsler vedr. genstande, bygninger, lokal-, regional- eller anden historie, slægtseller

virksomhedsforhold m.m. Vi ser med stor interesse på henvendelserne vedr. genstande. De

vedrører i disse år oftest ’gamle’ landbrugsredskaber, som dukker op når en landbrugsejendom skif-

27


ter ejer/ bruger, og derfor skal ryddes op. De ’gamle’ genstande er normalt det 20. århundredes

landbrugshistorie og oftest fra efter Anden Verdenskrig. Det fortæller os noget om, at det er genstandsmassen

fra 1900tallets anden halvdel, som er truet nu, og vi gør os seriøse overvejelser om

håndteringen af disse. Hører de fx hjemme i Den Fynske Landsby eller skal de til Dansk Landbrugsmuseum?

Nordfyns Kommune

Historisk tid har i 2007 indledt et særligt samarbejde med Nordfyns Kommune. Tidligere havde vi

det med Søndersø Kommune. Samarbejdet vedrører i første omgang lovpligtigt kulturarvsarbejde,

men der er mulighed for udvidelse i fremtiden. Arbejdet vedrører bygnings- og plansager som

kommunen sender frem. Det kræver en særlig indsats i museet, at opbygge skarp og konkret viden

vedrørende den nye kommune. Vi har haft særlig fokus på Bogenses middelalderlige kerne og en

række nedrivningssager på landet. I forvaltningsmæssig sammenhæng er Nordfyns Kommune, lige

som de fleste andre nye kommuner, ujævnt belyst. Der for eksempel kun kommuneatlas for den

gamle Bogense Kommune, mens reelt intet vides om bygningerne i Søndersø og Otterup.

Skoler, børn og voksne

I 2007 har Den Fynske Landsby leveret under-/omvisning til 1492 skolebørn, og derudover har

8625 besøgt Landsbyen med deres skoler. I alt har 10.117 skolebørn aflagt besøg i Den Fynske

Landsby i 2007. Det svarer til ca. 500 klasser. Forløbene er bygget op i to-timers-moduler, hvorunder

eleverne møder både et teoretisk og er praktisk element. De får erfaring med fortiden via udklædning

og arbejde med de gamle redskaber m.m., som deltagere i tilbudene: ’Landsbyskolen’,

’Dagligliv på landet’ og ’Kartoflen – jordens guld. Odense Bys Museer lægger stor vægt på at skolerne

før og efter et besøg i Den Fynske Landsby kan og bør stifte bekendtskab med Odense Bys

Museers hjemmeside, som giver mange muligheder for at forberede og efterbearbejde besøget. Et

element som løbende udvikles.

Samlingsrevision

Indsamling af genstande er hører til blandt museets vigtigste opgaver. Men det bliver i tiltagende

grad en udfordring at samle de rigtige genstande. Dels fordi genstande i industrisamfundet har en

anden status og kortere brugstid end i førindustrielle samfund, dels fordi det egnstypiske forsvinder.

Ydermere stilles der krav om overblik over såvel egen genstandsmængde som samfundets samlede

mængde, forud for indsamling af nye (gamle) ting. Man skal vide hvad man har, før man kan finde

ud af, hvad man mangler. Genstande skal ikke indsamles hovedløst i rå mængder, men efter overvejelse

og gerne forskningsbaserede begrundelser.

I Historisk tid er alt undtagen mønt- og medaljesamlingen edb-registreret. Vi ved hvor meget vi har.

Vi gik derfor i 2007 i gang med at undersøge, hvad samlingen repræsenter – rent kulturhistorisk. Vi

har skaffet et vist overblik over Den Fynske Landsby-tilknyttede genstande og set nærmere på

markredskaber og ladens redskaber, således at vi i 2008 kan præsentere en velbegrundet indsamlingspolitik

vedrørende disse.

28


H.C. Andersen & Carl Nielsen

Året 2007 var et godt år for enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen, skønt jubilæumsfejringen i

2005 for H.C. Andersen-museerne stadig kan aflæses ved en afmatning, hvad besøgstallet angår.

Omvendt forholder det sig med Carl Nielsen-museerne, der viser en markant stigning i besøgstallet.

H.C. Andersens 202 års fødselsdag blev med det traditionelle lille, men festlige arrangement

fejret i H.C. Andersens Hus, hvor legatet H.C. Andersens Hjælp blev overrakt til en flittig

skoledreng. Den nyoprettede H.C. Andersens Fond, der nu tager vare om digterens legat,

sørgede for, at der denne gang – for første gang – også blev uddelt et legat til en flittig skolepige.

Årets legatmodtagere var Julie Groth fra Tarup Skole samt Simon Traberg-Larsen fra

Søhusskolen.

Enhedens store projekt, brevbasen, der opbygges i samarbejde med H.C. Andersen Centret;

SDU, fortsætter ufortrødent. Projektet går ud på i elektronisk form at udgive digterens samlede

korrespondance. Indtil videre er 10512 breve til og fra H.C. Andersen lokaliseret, af

disse er 7929 transskriberet og indscannet.

Sideløbende med dette projekt arbejdes der med en persondatabase med navne på personer i

relation til H.C. Andersen. I denne base er indtil videre indtastet informationer om 8617 personer.

H.C. Andersens Hus markerede sig i 2007 ved ikke færre end ni særudstillinger.

H.C. Andersens Hus markerede sig i 2007 ligeledes ved udlån og ved museumsinspektør

Ane Grum-Schwensens foredrag og medieoptræden i anledning af fejringen af Børnenes

Dag i Beijing, Kina.

Igen i år lagde H.C. Andersens Hus rammer for Børnehjælpsdagens julearrangement.

Projektgruppen, der havde det kommissorium at udarbejde planerne for udstillingsrevision,

nye adgangsforhold, butiksfaciliteter mm. til Carl Nielsen Museet, kunne med åbningen den

26. februar 2007 aflevere et fint og lettere moderniseret museum.

I forbindelse med etableringen af butikken i Carl Nielsen Museet har en stor arbejdsindsats

bestået i at overføre de mange klassiske musik-cd’er til museumsbutikkens computerstyrede

lytteposter.

Antallet af arrangementer og aktiviteter i Carl Nielsen Museet og Carl Nielsens Barndomshjem

har været langt højere end i de foregående år. Således har der her været 12 offentlige

arrangementer.

Ved afslutningen af sin projektansættelse i juni 2007 kunne museumsinspektør Nana Kildemoes

aflevere en næsten fuldkommen elektronisk registrant over Anne Marie Carl-Nielsens

værker.

Efter Nana Kildemoes’ fratrædelse har enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen nydt godt af

museumsassistent Gitte Gifford, der bistår arbejdet med registratur og oversættelse.

På erhvervelsessiden blev 2007 et rigt år for enheden ikke mindst igennem donationer, men

også via erhvervelser på auktionshuse.

29


Kunsthistorie

Enheden har i 2007 taget vare på følgende opgaver:

Samling og arkiver:

Orden i egen samling.

Fortsat revision af egen samling.

Fortsat inddatering i registranten over kunstværker i egen samling (dybderegistrering).

Fortsat inddatering i registranten over kunstværker i donationen fra Fyns Grafiske Værksted.

Fotooptagelser af egne værker med tilhørende indskanninger til brug for den elektroniske

registrant.

Fotooptagelser af særudstillinger og arrangementer på Fyns Kunstmuseum.

Udvælgelse af værker til web-site.

Udvælgelse af værker til konservering.

Fundraising vedrørende konservering af kunstværker.

Besvarelse og håndtering af forespørgsler om lån af kunstværker.

Besvarelse og håndtering af forespørgsler om lån af fotos.

Tilsynsbesøg vedrørende uddeponeringer.

Hjemtagelse af uddeponeringer samt varetagelse af nye uddeponeringer.

Nyerhvervelser med forudgående undersøgelser.

Fortsat arkivering af ældre og nye arkivalier.

Forskning:

Forskning i emnet ”Livslyst”, med frikøb af en inspektør i fire mdr. med støtte fra KUAS.

Administration af et fællesmusealt forskningsprojekt omhandlende maleren Agnes Slott-

Møller.

Forskning i egne værker af billedkunstneren Ingvar Cronhammar møntet på et fællesmusealt

udstillingskatalog omhandlende kunstnerens værker, udgivet af Statens Museum for Kunst i

2007.

Forskning i udvalgte værker i egen samling.

Udstillinger:

Forberedelse og gennemførelse af fire større udstillinger med værker fra egen samling (”Billedeksplosioner”,

Den forsvundne krop – Mænd og mode 1750-2007”, ”Heerup 100 år og

Cobra” og ”Cronhammar på Fyns Kunstmuseum”).

Forberedelse og gennemførelse af fem udstillinger under overskriften ”Ung kunst på 2.”.

Forberedelse og gennemførelse af et afsnit af Det Fynske Kunstakademis Årsudstilling.

Forberedelse af de kommende års større særudstillinger, herunder fundraising.

Formidling:

Omvisninger på særudstillinger og i egen samling.

Familieomvisninger.

Forberedelse og gennemførelse af to kultureftermiddage.

Tilrettelæggelse og gennemførelse af et foredrag og af et eksternt seminar i regi af Folkeuniversitet

i Odense.

Forberedelse og gennemførelse af tre tegne-, modeller- og akvarelkurser i forbindelse med

årets særudstillinger på Fyns Kunstmuseum.

Forberedelse og gennemførelse af en workshop i forbindelse med Odense Blomsterfestival.

30


Forberedelse og gennemførelse af workshop for børn i skolernes vinterferie og teater i efterårsferien.

Forberedelse og gennemførelse af Kulturnatten på Fyns Kunstmuseum i samarbejde med

Gæsteatelier Hollufgård og Tidens Samling samt musikgruppen Basco.

Forberedelse og gennemførelse af lærerkurser – i samarbejde med CVU Lillebælt.

Deltagelse i formidlingsprojektet ”Set fra soklen” – i samarbejde med Thorvaldsens Museum

og Vejen Kunstmuseum.

Forberedelse og værtskab for tre selvstændige koncerter.

PR i form af deltagelse i radio- og tv-udsendelser.

Bidrag til klummer i Fyens Stiftstidende.

Forberedelse af det kommende års arrangementer.

Henvendelser:

Besvarelse af forespørgsler vedrørende kunst, kunstnere og kunstværker.

Administration:

Forberedelse og gennemførelse af 15 møder i Enheden kunsthistorie.

Ledelse af registreringsprojekt vedrørende billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen, i alt 7

møder i projektgruppen. Afrapportering til bestyrelsen for Carl Nielsen og Anne Marie Carl-

Nielsens Legat.

Interne møder:

Deltagelse i 6 møder i Koordinationsgruppen for Fyns Kunstmuseum.

Andre møder:

Deltagelse i 4 møder i koordinationsgruppen vedrørende Fyns Kunstmuseum, herunder forberedende

arbejde.

Deltagelse i 2 møder i gruppen Byens Kunst (samarbejde med Kunsthallen Brandts), herunder

forberedende arbejde.

Samlingschef

Samlingschefen har taget vare på følgende opgaver:

Revision af Odense Bys Museers udlånsbetingelser.

Tovholder i ny politik for indsamling.

Behandling af låneanmodning vedrørende et stort antal klip m.m. af H.C. Andersen til udstillingen

”Cut-Outs and Cut-Ups: Hans Christian Andersen and William Seward Burroughs”

2008 på Irish Museum of Modern Art, Dublin; herunder afholdt en række møder

med kollegerne i Bevaringen og Enheden H.C. Andersen/Carl Nielsen.

Behandling af låneanmodning vedrørende to Hammershøi-malerier til visning på Hammershøj-udstillingen

på National Museum of Western Art, Tokyo og Royal Academy, London

i 2009, herunder forhandlinger om modydelse i form af indlån af et El Greco-maleri fra

Tokyo.

Behandling af andre låneanmodninger vedrørende genstande i Odense Bys Museers samlinger.

Behandling af anmodninger om fortsat inddeponeringer fra Odense Bys Museers samlinger.

Ansøgninger om støtte til konservering – i samarbejde med Enheden H.C. Andersen/Carl

Nielsen samt Bevaringen.

Nye regler for fotografering på Fyns Kunstmuseum.

31


Modtagelse af ekstern revisor vedrørende H.C. Andersen-samlingen.

32


Formidling & kommunikation

Vidensportal. Udbygning af Historisk Atlas Fyn med flere fynske samarbejdspartnere samt

forberedelse af et bredere samarbejde i hele Region Syddanmark.

Etablering af netværkssamarbejdet MASKOT.

Etablering af digitalt undervisningsmateriale til Historisk Atlas Fyn.

Etablering af undervisningssitet Dit.Museum.

Reorganiseret Odense Bys Museers deltagelse i internationale netværk.

Iværksættelse af projekt Sortebrødre Torv.

Særlig formidlingsindsats i forbindelse med undersøgelser på Gråbrødre Plads.

Iværksat konceptudvikling af Fyns Kunstmuseums billetsalgs- og informationsområder.

Iværksat formulering af prospekt om formidlingskoncept omfattende museum, byformidling

og webformidling.

Iværksættelse af formelt samarbejde med Brandts under temaet ”Byens Kunst”.

Udvikling af grafisk profil og designprogram (billetter, foldere, brochurer, undervisningsmaterialer,

annoncer, programmer, publikationer etc.).

Etablering og implementering af museets forlagsvirksomhed.

Koncept og drejebog for ny udstilling om middelalder og renæssance på Møntergården.

Profilmarkedsføring af de permanente udstillinger

Udvikling af grafisk profil (billetter, foldere, brochurer, undervisningsmaterialer, annoncer,

plakater, publikationer, udstillingsmateriale, skilte, programmer etc.).

Særlig PR og markedsføringsindsats for særudstillinger og arrangementer.

Særlig markedsføring af Den Fynske Landsby gennem mediesponsorat.

Etablering og redaktion på elektronisk nyhedsbrev Nyt fra Odense Bys Museer.

Øget fokus på museumsklubben Klub Fynske Minder; hvervning af nye medlemmer, elektronisk

nyhedsbrev og opbygning af medlemsadministration.

Udbygning af De Fynske Museers Julemarked på Møntergården med inddragelse af gårdspladser

og gårdrum.

33


Driftsafdeling

Administration & personale

Servicesekretariat, museumsværter og butiksområdet

Kompetenceudvikling på museumsværtsområdet blev igangsat i foråret 2007 med arrangementet

”Welcome Host”, tilrettelagt af PS Communication. I maj fulgte et 2-dages seminar

på Bogense Hotel, hvor Henrik Meng fra Above All gav bolden op til en meget medrivende

og udfordrende seminar om det gode værtsskab. Herudover har skiftende museumsværter

deltaget i forskellige kurser, arrangeret af ODA (Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner)

o.a. Kompetenceudviklingsprojektet fortsættes i 2008.

I 2007 er der arbejdet intensivt med kortlægning og omlægning af salgsvareområdet. Blandt

andet åbnede Carl Nielsen Museet efter nyindretningen en ny museumsbutik med et stort

sortiment inden for klassisk musik og mange nye varer blev præsenteret i netbutikken -

hvilket betød en meromsætning på hele 52% i forhold til 2006. Der er nu i alt 1378 varenumre

på nettet. Også udsalg i museumsbutikkerne i vinterferien betød salgsfremgang (64%

i H.C. Andersens Hus og 43 % i Den Fynske Landsby), men generelt skal indtjeningen i

museumsbutikkerne forbedres, hvorfor omlægning af salgsvareområdet, herunder forbedring

af lagerstyringen, fortsættes i 2008.

Med henblik på erfaringsudveksling om formidling, arrangementer, salgsvaresortiment o.a.

mellem de faglige inspektører, Kommunikation og museumsværterne, blev der fra starten af

2007 igangsat idéudvekslingsmøder for de enkelte museer. Møderne, som har vist sig at give

et godt udbytte for alle parter, vil fortsætte i det nye år.

Den Fynske Landsby indgik i 2007 aftale med Sortebro Kro om levering af økologiske

madposer til salg i besøgscentret. Salget stod på i perioden 01.07.07 – 31.08.07, hvor der

blev solgt 2.365 madposer. Bortset fra enkelte dage med logistiske problemer pga. meget

stor efterspørgsel, var ordningen en stor succes. Ordningen vil derfor blive videreført i den

kommende sæson.

Der er i årets løb blevet arbejdet på at beskrive opgaverne i Servicesekretariatet nærmere

med henblik på omlægning og udvidelse af bemandingen. Ligeså er der arbejdet med planer

for forbedring af arbejdsforholdene i Servicesekretariatet, herunder ændret indretning, mindre

ombygninger m.v., som iværksættes i 2008.

Administration

Primo 2007 lykkedes det at få medarbejderne overflyttet fra Jernbanegade 15 til Overgade

48, hvilket affødte en mere smidig og hurtigere ekspedition af opgavesættet inden for økonomi,

personaleadministration m.v.

Tidsmæssig besparelse som følge af forbedrede arbejdsgange inden for økonomistyringsområdet

blev i 2007 omsat i styring af det stadig stigende antal projekter inden for området

med kulturarvsvaretagelse, samarbejdsprojekter på kunstområdet o.a.

Det store antal arkæologiske udgravninger gav afsmittende virkning i Administrationen,

hvor der i 2007 blev aflagt regnskab for 133 udgravninger.

Også i 2007 var antallet af midlertidige ansatte til arkæologisk udgravningsvirksomhed og

løbende projekter meget højt, hvilket betød en stor arbejdsmængde på det personaleadministrative

område.

Administrationen deltager i forskellige relevante mødesammenhænge i forvaltningen - i

2007 således: Personalenetværket, ESDH-superbrugermøder og møder/uddannelse inden

for E-handel, som blev iværksat i 2007.

34


Teknik

Større arbejdsopgaver udført i 2007 vedr. bygninger, grønne områder og landbrug

Den Fynske Landsby:

Færdiggørelse af parkeringsarealerne ved Besøgscentret med anlæg af busparkeringspladser

samt færdiggørelse af personbilsparkeringen. Videre etablering af afskærende dræn til opsamling

af overfladevand, samt plantning af adskillende hegn bestående af syrener, stilkeg

og hvidtjørntræer. Etablering af opholdsareal med græs, træer og bænke ved busparkeringen.

Finansiering/samarbejde med By- og Kulturforvaltningens afdeling for Trafik & mobilitet.

Renovering af Brahesborgladens kælder efter oversvømmelser; herunder etablering af kontraventil

på afløbssystemet.

Gennemført omklassificering af Landsbyens dyrehold fra Zoologisk have til besøgslandbrug,

hvilket krævede at dyrene blev holdt på stald og i karantæne i en måned.

Etablering af sikker adgangsvej til Sceneområdet for optrædende bands.

Nyt stråtag på Hulegårdens avlslænge.

Udskiftning af tegltaget på Ulbølle smedje. Udskiftning af etageadskillelsen samt renovering

af lærlingekammeret på 1. sal, så museets besøgende fremover kan få et indtryk af bovilkår.

Renovering og nyindretning af Sortebro Kro’s toiletbygning. Udført i samarbejde med

Ejendomsafdelingen, BKF. Finansieret via budget til ekstraordinær bygningsvedligehold.

Påbegyndelse af egetræsgulvets udskiftning i Besøgscentret. Færdiggøres 2008. Samarbejde

med Ejendomsforvaltningens bygherrefunktion, og i medfør af en anlagt voldgiftssag.

Ansættelse af egen murer med henblik på vedligeholdelse af Landsbyens gårde og huse.

Renovering af asfaltbelægning på personaleindkørsel til Landsbyen.

Udførelse af nye rygninger på en række bygninger med eget mandskab.

Renovering af en række rum i præstegårdens bolig med tapetsering, gulv – og vægbemaling.

Omfattende udskiftninger af rådne fodremme på Hulegårdens beboelse og staldområde, med

efterfølgende opmuring af tavl.

Påbegyndelse af facaderenovering på Melbyhusets lerklinede vægge.

H.C. Andersens Barndomshjem:

Renovering af facader mod gade og gård.

H.C. Andersens Hus:

Gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder såvel ind- som udvendigt.

Møntergården:

Tømning af kælderen under Falk Gøyes gård for middelalderarkiv og kakkelovnsamling, der

er blevet overført til museets fællesmagasin. Efterfølgende reparation og kalkning af murværk,

og påbegyndelse af malerarbejder, der afsluttes i 2008.

Fornyelse af elinstallationerne i hele kælderen og klargøring til administrativt arkiv.

Omfattende renovering af varmeinstallationerne på Møntergården med etablering af nye rørføringer,

blandesløjfer og opbygning af CTS – styret varmeanlæg. Opsætning af specialradiatorer

i de uopvarmede rum i Falk Gøyes Gård. Finansieret via budget til ekstraordinær

bygningsvedligehold. Nye varme og brugsvandsinstallationer under Kirkesalen, hvor tæring

af rørene var meget fremskreden.

Renovering af klinkegulvene i forbygning og sidefløj i Falk Gøyes gård. I panelsalen i sidefløjen

blev eksisterende nedknuste klinker udskiftet med nye fabrikeret hos Falkenløve efter

35


de gamle teknikker. Udført i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og finansieret via budget

til ekstraordinær bygningsvedligehold.

Omfattende facaderenovering af bagbygning til Overgade 46, med gendannelse af oprindelige

vindueshuller og isætning af nye døre og vinduer. Efterfølgende kalkning af facaden,

samt udskiftning af tagrender. Finansieret via budget til ekstraordinær bygningsvedligehold.

Ombygnings- og indretningsmæssige opgaver i forbindelse med kontorer til arkæologi i

bagbygning til Overgade nr. 46.

Indretning af tidligere bolig i baghus til Overgade nr. 44 til frokoststue, samt etablering af

opholdsareal i gård med bord- og bænkesæt.

Nyt trægulv efter opretning af etageadskillelsen på 1. sal i Kiksfabrikken ( projektkontor for

medarbejdere fra Arkæologi. Ny belægning på kontor i stueetagen, samt på trappe til 1. sal.

Indretning af baghus til Overgade nr. 52 til boglager for museets eget forlag, samt etablering

af rampe mod Hans Mulesgade.

Udskiftning af nedslidte træporte i Møntestræde.

Renovering af vindfløjen fra 1721 på Falk Gøyes gård samt renovering af dens bærende

trækonstruktioner.

Carl Nielsen Museet:

Primo året gennemførtes en omfattende ombygning af museet, for at sikre en mere naturlig

rundgang for besøgende. Sammenlægning af billetsalgene for Symfoniorkesteret og Museet,

indretning af større udsalg af klassisk musik samt opsætning af elektroniske besøgstællere.

Carl Nielsens Barndomshjem, Nr. Lyndelse:

Gennemførelse af en facaderenovering samt udbedring af stråtaget.

Gennemgang af haveanlægget, herunder bl. a. beskæring af hække samt lindetræer.

Fællesmagasinet:

Færdiggørelse af mobilt soldeanlæg til arkæologi.

Hollufgård:

I efteråret afsluttedes tømningen af Hollufgård helt, idet omfattende lagre af udstillingsmateriel

i bygning 10 og montrerne i det åbne magasin blev fjernet. Herudover opdeling af

forsyningsledninger til de enkelte bygninger. Disse aktiviteter udgjorde den sidste klargøring

til salg/ udleje af bygningerne 5, 6, 8, 9 og 10.

Peder Wesselsvej:

Ibrugtagning/indretning af lejet hal til opbevaring af udstillingseffekter fra Hollufgård.

Fyns Kunstmuseum:

Renovering af personalefaciliteter.

Større opgaver inden for sikrings- og rengøringsområdet i 2007:

Etablering af AIA ( Automatisk indbruds alarm ) – anlæg på nyt lager på Peder Wesselsvej.

Fornyelse af kablerne i flere alarmsløjfer i Landsbyen.

Etablering af brandalarmeringsanlæg ved friluftsscenen i Landsbyen.

Udbygning af brandalarmeringsanlægget på Møntergården med opsætning af flere detektorer

samt brandklokker.

Afholdelse af brandøvelse i Den Fynske Landsby før sæson samt løbende instruktioner i

brand- og tyverialarmanlæg på HCA, FKM, MØ og CNM.

36


Større opgaver i øvrigt:

Museets bilpark: Løbende servicering og pasning.

Varetagelse af al rengøring af museets bygningsmasse, herunder nytilkomne arealer.

Tekniks deltagelse i interne projektgrupper:

Følgegruppe vedr. middelalder/ renæssanceudstilling.

Arbejdsgruppe vedr. udvidelse af Fællesmagasinet.

37


Bevaring

Konservering af genstande af Enestående National Betydning

Via en ansøgning til Kulturarvsstyrelsens sum til konservering af genstande af Enestående National

Betydning fik museet tilskud til restaurering af 267 værker af Anne Marie Carl-Nielsen, nærmere

betegnet værker i skrøbelige materialer som gips, voks og ler. I 2006 blev alle genstande i gips og

ler konserveret, og i 2007 blev der udviklet en metode til konservering af voksfigurer. Alle 193

voksfigurer blev herefter konserveret i 2007.

Desuden fik Odense Bys Museer endnu en gang tilskud til konservering af H.C. Andersens blæksyreætsede

manuskripter og breve, og konserveringen kunne fortsættes i 2007. Ud fra kemiske målinger

og analyser har vi kunnet konstatere, at genstandenes levetid forbedres væsentligt, og risikoen

ved almindelig håndtering minimeres.

Konserveringsopgaver i 2007

I 2007 blev behandlet i alt 1620 genstande fordelt på grafisk, kulturhistorisk og arkæologisk

konservering. 140 genstande fra Carl Nielsen Museet, 670 genstande fra H.C. Andersen Museet,

40 genstande fra Bymuseet 230 genstande fra Kunstmuseet og 540 genstande fra arkæologiske

udgravninger er konserveret. Der henvises til konserveringsdatabasen for nærmere

oplysninger om de enkelte opgaver.

Konservering af genstande for Danmarks Mediemuseum og Museet for Fotokunst. Der henvises

til konserveringsdatabasen for nærmere oplysninger om de enkelte opgaver.

Konservering af genstande af Enestående National Betydning, behandling af H.C. Andersens

blæk-syreætsede breve og manuskripter.

Konservering af genstande af Enestående National Betydning, konservering af 193 voksfigurer

af Anne Marie Carl-Nielsen.

Konservering af genstande af Enestående National Betydning, påbegyndelse af konservering

af Carl Nielsens møbler, projektet fortsætter i 2008.

Bevaringstekniske opgaver i 2007

Løbende opfølgning på opbevaringsforhold i udstillinger og magasiner, herunder lys- og

klimamålinger.

Gennemgang af klima med elektroniske dataloggere i H.C.Andersens hus.

Deltagelse i opsætning af udstillingen ”Det skabende Menneske” i Nyborgladen.

Deltagelse i opsætning og nedtagning af 2007-særudstillinger på Fyns Kunstmuseum (projekt

ID: 1070 1386, 2218, 2376 og 2379)

Arbejde i henhold til bevaringsplan for Den Fynske Landsby.

Varetagelse af en række udlånssager i 2007 inklusiv kurérarbejde (se under nøgletal).

På fjernmagasinet arbejdet med logistik, opdatering, orden i samlingerne.

Opsætning og nedtagning af mindre udstillinger på museerne.

Registrering og magasinering i 2007

I alt 31.780 sager er behandlet i Genflyt, Odense Bys Museers magasindatabase. Her drejer

det sig om nye registreringer, nyplaceringer, omplaceringer og redigeringer i Genflyt.

Oprydning/registrering af keramik/ovne i Møntergårdens kælder. Alle genstande er flyttet til

fællesmagasin.

Løbende omrokeringer og tilretninger på fællesmagasin, bl.a. med henblik på at udnytte

pladsen bedst muligt.

Løbende rengøring, registrering og magasinering af keramik, sten og knogler fra arkæologiske

udgravninger.

38


Pakning af alle arkæologiske genstande på Hollufgård og flytning af genstande til fællesmagasin

til registrering.

Fotografering og registrering af arkæologiske genstande fraHollufgård, projektet fortsætter i

2008 (projektID 1941).

39


IT-udvikling

IT-stategier og planer

Udvikling og planlægning af strategi for hjemtagelse af OBM-webserver. Muliggør bl.a.

nemmere adgang til databaser på websitet, med henblik på formidling.

Planlægning af relancering af museum.odense.dk.

Større omlægning af arbejdsopgaver o.a. i forbindelse med funktionsleder Michael Husens

fratrædelse pr. 1. november 2007.

Databaser

Større omlægning af database til registrering og digitalisering af arkæologiske genstande i

forbindelse med nedpakningsprojekt på Hollufgård

Udvikling af database til medlemsadministration af Fynske Minder

Omlægning og udflytning af OBM-systemer til browserbaseret brugerflade baseret på

ASP.Net teknologi

Udvikling af database til registrering af Anne Marie Carl-Nielsen værker.

Løbende vedligehold og udvikling af databaser

Website

Videreudvikling af Historisk Atlas (fase 2). Hovedindsatsen har i 2007 været koncentreret

om udvikling af sitet med henblik på lancering i 2008 af Historisk Atlas 3.0, der er et fuldstændigt

teknisk og brugeflademæssigt redesign af sitet. Med støtte på 800.000 kr. fra Kulturministeriets

pulje 'Kultur i hele landet' indledtes i løbet af året et pilotsamarbejde med syv

fynske museer, arkiver og biblioteker med henblik på et efterfølgende bredt, fyns-dækkende

samarbejde. I 2008 udbygges Historisk Atlas med flere fynske partnere og der foreberedes et

bredere samarbejde i hele Region Syddanmark.

Løbende deltagelse i webredaktionen ved Odense Bys Museer. Løbende udvikling af websitet

- i 2007 er der bl.a. etableret elektronisk nyhedsbrev og forbedret søgemulighed på museum.odense.dk

Udvikling af system til afholdelse af MMS-konkurrencer.

Etablering af undervisningssitet dit.museum.

Etablering af sektion på websitet til OBM forlaget.

Erfaringsudveksling med Odense Kommune om SiteCore

IT- og AV i udstillinger

Løbende udskiftning og vedligehold vedr. udstyr i H.C.A- Hus samt i Den Fynske Landsby.

Implementering af lytteudstyr i Carl Nielsen Museet.

Deltagelse i følgegruppe til Middelalder/renæssanceudstilling.

Specialudstyr

Indkøb af specialudstyr (fotoudstyr) vedr. nedpakningsprojekt Hollufgård, serverudstyr i

forbindelse med flytning af webserver m.v.

IT-administration

Opfølgning i forbindelse med omlægning af alle arbejdsstationer ved Odense Bys Museer til

licensordninger ved Odense Kommune

Indkøb af diverse IT-udstyr

40


4. Personaleoversigt

Museumschef Torben Grøngaard Jeppesen

Afdelingssekretær Bodil Cronin (orlov 1/7 – 30/6-08)

Formidlingschef Asger Halling Lorentzen

Samlingschef Anne Jette Christiansen

Driftschef Hanne Plechinger

IT-udvikling

Museumsinspektør Michael Husen

IT-konsulent Ulrich Wagner Gade

IT-konsulent Rasmus Halling Lorentzen

IT-konsulent Brian Høj Andersen

Personale og administration

Funktionsleder Vibeke Sielemann

Overassistent Susanne Kromann

Assistent Gordana Rajic

Assistent Joan M. Mikkelsen

Assistent Pernille P. Christensen

Assistent Anne Elisabeth Byrum

Assistent Birgitte Dyhrberg Rasmussen

Museumsvært/forvalter Bo Gregersen

Assistent Jette Hovgård

Museumsvært Frede Holm Madsen

Museumsvært Birgitte Arp Nedergaard

Museumsvært Karsten Bøg Stenderup

Museumsvært Susanne Iversen

Museumsvært Lars J. H. Madsen

Museumsvært Maianne Weigel

Museumsvært Ulla M. W. Pind

Museumsvært Hanne Christensen

Museumsvært Charlotte Nancke Øxenholt

Museumsvært Ninna Volke

Museumsvært Nils Keilsgaard Gotfredsen

Museumsvært Mogens Filtenborg Nielsen

Museumsvært Anne-Marie Schmidt

Museumsvært Kirsten Enemark

Museumsvært Afløsere

Bevaring

Funktionsleder Dorte Gramtorp

Kons.tekn. Jannie Amsgaard Ebsen

Kons.tekn. Jens Aagaard Gregers

Kons.tekn. Pia Irene Berntsen

Kons.tekn. Poul Erling Rasmussen

Kons.tekn. Tenna Kirkeby Pedersen

Medhjælper John Holbæk Jensen

Håndværker Kasper Jensen

41


Teknik

Funktionsleder Tom Mansfeldt

Tilsynsførende Stig Nørgaard Olsen

Tekn.tegner Else Nørlund

Forvalter Alex E. Hansen

Montør Helge John Jørgensen

Murer Jan Oster

Maler Charlotte Lisa Trebbien

Gartner Jens Bjørn Clausen

Gartner NN

Specialarbejder Villy Skarnvad

Reng.ass. Birte Sørensen

Håndværker Nikolaj Halck Krause

Medhjælp Benjamin Elias Gjødsbøl

Landmand Morten Birkely Ottendal

Landbrugsmedhjælper Randi Mose Hansen

Landmand Henrik Strøger

Landmand Else Marie Strøger

Medhjælp Natalie Sejer Sørensen

Kommunikation

Museumsinspektør Anne Grønborg Larsen

Marketingschef Lene Pedersen

Redaktionssekretær Merete Schultz

Grafisk designer Rikke Reimann

Formidler Maja Spang-Hanssen

Projektmedarbejder Ane Lysebjerg Hansen

Omvisere

Arkæologi

Overinspektør Karsten Kjer Michaelsen

Museumsinspektør Jørgen A. Jacobsen

Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen

Museumsinspektør Jakob Tue Christensen

Museumsinspektør Mads Thagaard Runge

Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard

Museumsinspektør Jesper Hansen

Museumsinspektør Lone Bach Nielsen

Museumsinspektør Michael Holdgaard Nielsen

Arkæolog Mette Sejr Thomsen

Arkæolog Michael Lundø Jakobsen

Arkæolog Allan Bjarne Andersen

Arkæolog Andreas Hårde

Arkæolog Anne Katrine Thaastrup-Leth

Arkæolog Carl A. Hårde

Arkæolog Karen Green Therkelsen

Arkæolog Jesper B. Poulsen

Arkæolog Bente Bech

Arkæolog Lisbeth Lomholdt Poulsen

42


Arkæolog Thomas Hunnicke

Arkæolog Anne Dorte Moesgård-Christensen

Landmålertekniker Per Dahl Johansen

Museumsassistent Allan Larsen

Museumsassistent Jørgen Nielsen

Museumsassistent Knud Erik Pedersen

Museumsassistent Nermin Hasic

Udgravningspersonale

Kunsthistorie

Museumsinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen

Museumsassistent Inge Kildeberg

Museumsassistent Ole Larsen

Museumsinspektør Henriette Nielsen

Historisk tid

Overinspektør Anders Skriver Myrtue

Museumsinspektør Henrik Harnow Clausen

Museumsinspektør Lise Gerda Knudsen

Museumsinspektør Jens Toftgaard Jensen

Museumsinspektør Ellen Warring

Arkitekt Jan Bo Jensen

Arkitekt Gitte Nørrelund Haastrup

Museumsinspektør René Schrøder Christensen

Museumsinspektør Peter Steen Johansen

Museumsassistent Kirsten Jørgensen

Museumsformidler Benedikte Jeppesen

Bibliotekar Hanne Borre

Bibliotekar Kirsten Magnussen

Fotograf Ole Lund

Videnskabelig medarb. Inger Busk

H.C. Andersen og Carl Nielsen

Overinspektør Ejnar Stig Askgaard

Museumsinspektør Ane Grum-Schwensen

Museumsinspektør Ida-Marie Vorre

Museumsassistent Solveig Brunholm

Formidler Gitte Gifford

Udvikling

Udstillingsarkitekt Ove Bechsgaard

43


5. Regnskab

Udgifter 58.687.260

Indtægter -32.475.201

Statsrefusion -4.059.000

Netto 22.153.059

BUDGETFORDELING:

DRIFT 2007

Fast løn 20.318.014

Løs løn 227.978

Dagpengefondsindtægter -206.893

Fleksjob, indt. -671.186

Museumsværtsområdet 4.062.103

Museumsværtsområdet, indt. -37.226

Kørselsgodtgørelse 49.453

Telefongodtgørelse 9.216

Beklædning 88.703

Velfærd 22.919

Uddannelse/konferencer, udg. 185.293

Uddannelse/konferencer, indt. -100.000

Møder, rejser, repræsentation, udg. 387.364

Møder, rejser, repræsentation, indt. -83.975

Fast ejendom, udg. 5.319.636

Fast ejendom, indt. -807.036

Grønne områder, udg. 46.303

Grønne områder, indt. -6.000

Biler, udg. 142.843

Bevaring, udg. 411.413

Bevaring, indt. -225.736

Telefonforbindelser 203.511

Kontorhold, udg. 435.738

Kontorhold, indt. -42.290

Kontormaskiner &-inventar 39.006

IT-drift samt IT og AV i udstillinger 556.789

Udstillinger og arrangementer, udg. 855.556

Udstillinger og arrangementer, indt. -323.489

Klubvirksomhed, udg. 336.882

Klubvirksomhed, indt. -348.650

Andre udg. 591.903

Andre indt. -424.489

Børn og Unge, udg. 155.943

Børn og Unge, indt. -142.400

44


Landbrug og dyrehold, udg. 132.461

Landbrug og dyrehold, indt. -29.809

Erhvervelser, udg. 291.632

Erhvervelser, indt. -245.088

Salgsvirksomhed, udg. 1.301.945

Salgsvirksomhed, indt. -2.517.265

Rettigheder 34.553

Markedsføring, udg. 644.111

Markedsføring, indt. -4.000

Entre, udg. 417.408

Entre, indt. -6.039.413

Forlagsvirksomhed, udg. 756.900

Forlagsvirksomhed, indt. -642.197

Kassemellemregning -3.308

I alt udg. 38.025.577

I alt indt. -12.900.449

Drift netto 25.125.128

Projekter

Konserveringsordning, udg. 68.000

Konserveringsordning, indt. -257.931

Udstillingsvederlag, udg. 53.166

Udstillingsvederlag, indt. -51.886

Opsamlingspulje herunder Hollufgård, udg. 680.212

Opsamlingspulje herunder Hollufgård, indt. -736.919

Mærkning af genstande Levende Historie 464

Friluftsscenen, udg. 133.487

Friluftsscenen, indt. -414.342

Momsberigtigelse 155.813

Samlinger, arkiv og registrering 28.760

APV, udg. 61.967

APV, indt. -20.380

WEB-udvikling 158

ENB-konservering HCA, udg. 511.017

ENB-konservering HCA, indt. -750.000

ENB-konservering ANMC, udg. 361.791

ENB-konservering ANMC, indt. -525.000

ANMC-projekt -6.222

Carl Nielsen-projekt -66.789

Udst. HCA Gækkebreve 30.000

Udst. Kunsten Ingvar Cronhammer 34.361

Nyophængning, Kunsten 658

Udst. Kunsten, Den forsvundne Krop 157.504

Udst. Kunsten, Heerup 30.714

Udst. Arkæologi, Middelalder og renæssance 230.000

45


Danmarks Industrielle Miljøer, udg. 240.360

Danmarks Industrielle Miljøer, indt. -223.000

Danske Industrihavne, udg. 783.197

Danske Industrihavne, indt. -1.596.000

Undersøgelser 70.903

Udst. Kunsten, Vitalisme, udg. 146.049

Udst. Kunsten, Vitalisme, indt. -146.253

Nedpakning Hollufgård 4.200

Udst. Kunsten - Billedeksplotioner 41.178

Udst. Kunsten - Ung Kunst på 2. 2.165

Kunsten, Plakatdøre 18.090

Kunsten, Billetsalg, introduktionsrum 46.400

Thrigeprojektet 1.655

Maskot 2.879

Forskning Kunsten, Agnes Slott-Møller, udg. 152.000

Forskning Kunsten, Agnes Slott-Møller, indt. -157.000

Sortebrødre Torv 1.700

I alt udg. 3.975.837

I alt indt. -4.878.711

Projekter netto -902.874

KULTURARVSVARETAGELSE

Arkæologisk udgravningsvirksomhed, udg. 14.924.656

Arkæologisk udgravningsvirksomhed, indt. -13.530.338

Bygningsfredning, udg. 1.569.012

Bygningsfredning, indt. -950.000

Fredede fortidsminder, udg. 181.776

Fredede fortidsminder, indt. -142.444

Kulturarvsopgaver for kommuner, udg. 10.402

Kulturarvsopgaver for kommuner, indt. -73.258

I alt udg. 16.685.846

I alt indt. -14.696.040

Kulturarvsvaretagelse netto 1.989.806

46


6. Nøgletal

6.1 Besøgstal

6.2 Undervisning

6.3 Forskning

6.4 Særudstillinger

6.5 Bogudgivelser

6.6 Henvendelser

6.7 Foredrag, omvisninger, ekstern undervisning m.v.

6.8 Artikler m.v.

6.9 PR og markedsføring

6.10 Erhvervelser

6.11 Uddeponeringer

6.12 Udlån fra egne samlinger

6.13 Konservering

6.14 Samlinger og arkiver

6.15 Deltagelse i eksterne seminarer, kongresser etc.

6.16 Repræsentation i eksterne udvalg m.v.

6.17 Interne projektgrupper og koordinationsgrupper

47


6.1 Besøgstal

Museum 2007

H.C. Andersens Hus og Barndomshjem 91.888

Carl Nielsen Museet og Barndomshjem 11.245

Fyns Kunstmuseum 14.344

Den Fynske Landsby 105.040

Møntergården 55.932

Rundvisning udenfor museerne** 872

I alt 279.321

Kriterier for opgørelse af besøgstal:

Samtlige voksne og børn - betalende og ikke betalende.

Skolebørn & uddannelsessøgende, hvad enten de modtager undervisning af OBM eller kommer på egen hånd.

Besøgende i grupper, hvad enten de besøger museerne, såvel indenfor som udenfor normal åbningstid.

Gæster der deltager i rundvisninger & foredrag såvel indenfor som udenfor normal åbningstid.

Gæster der besøger museerne med henblik på information og oplysning. Inkl. gæster til medarbejdere med

mindre besøget er af privat karakter.

Gæster til teaterforestillinger, inden- og udendørs arrangementer og koncerter

** Gæster der deltager i programsatte OBM rundvisninger udenfor museerne.

WEB statistik

WEB statistik 2007 www.museum.odense.dk I alt

Sessions pr måned (unikke besøg) 956.447

Sessions gnst. pr. dag 2.430

Page view pr. dag, gnst. (sidevisning) 23.251

Total page views pr. mdr. (sidevisning) 8.498.956

Besøg på museer: (sidevisning)

H.C. Andersens Hus 109.442

H.C. Andersens Barndomshjem 36.001

Møntergården 93.895

Fyns Kunstmuseum 73.379

Den Fynske Landsby 278.519

Carl Nielsen Museet 20.539

Carl Nielsens Barndomshjem 18.898

Besøg på sider: (sidevisning)

Carl Nielsen 72.890

H.C. Andersen 290.091

Børn og unge 185.227

Arkæologi 256.054

Fredede bygninger 23.134

Viden på nettet 17.864

Bevaring 27.811

Historie 80.532

Sites:

DFL Online (*unikke besøg) 14.865

Aktivitetskalender (unikke besøg) 41.706

48


Historisk Atlas Fyn (unikke besøg) 33.542

Odensebilleder (*unikke besøg) 44.083

Odensebilleder (sidevisninger) 694.152

Kunstværker (*unikke besøg) 9.391

Kunstværker (sidevisninger 75.506

Museumsbutik (sidevisninger) 212.062

H.C. Andersen sites (sidevisninger) 1.927.115

Bemærkning til Web:

Statistikken gælder for besøg på både danske og engelske sider

* Tilnærmet gennemsnit for sessions/unikke besøg

6.2 Undervisning

I 2007 blev der i alt 20.357 gange downloaded undervisningsmateriale fra hjemmesidens Børn- og

Unge-del.

Grundskole, gymnasier og øvrige ungdomsuddannelser der har fået omvisning hos Odense Bys Museer

i 2007:

Antal elever

H.C. Andersens Hus og Barndomshjem 1622

Den Fynske Landsby 1492

Fyns Kunstmuseum 1208

Møntergården 130

Carl Nielsen Museet og Barndomshjem 63

I alt 4.515

Grundskole, gymnasier og øvrige ungdomsuddannelser der har besøgt Odense Bys Museer i undervisningssammenhæng

i 2007:

Antal elever

H.C. Andersens Hus og Barndomshjem 9283

Den Fynske Landsby 8625

Fyns Kunstmuseum 3463

Møntergården 931

Carl Nielsen Museet og Barndomshjem 172

I alt 22.474

(Henriette Nielsen)

Vejleder for studerende ved Institut for Æstetiske Fag, Afdeling for Kunsthistorie, Aarhus Universitet.

6.3 Forskning

(Enheden Kunsthistorie)

Forskning i emnet vitalisme, ”Livslyst – sundhed-skønhed-styrke i dansk kunst 1890-1940” i samarbejde

med Storstrøms Kunstmuseum – herunder samarbejde med Stadsarkivet i Odense, Tidens

Samling i Odense, Kunsthallen Brandts, J.F. Willumsens Museum, Rudolph Tegners Museum, Vejen

Kunstmuseum og Faaborg Museum.

Forskning vedrørende værker i kunstmuseets samling.

49


(Allan Larsen)

18.06. 3D-scanning af Jellingestenene. Fire ugers konsulentarbejde for Nationalmuseets Bevaringsafdeling

med henblik på statusvurdering af monumenternes bevaringstilstand.

22-23.10 Analytisk konsulentarbejde for Nationalmuseets Bevaringsafdeling med henblik på statusvurdering

af Jellingstenenes bevaringstilstand.

18.12. Analytisk konsulentarbejde for Nationalmuseets Bevaringsafdeling med henblik på statusvurdering

af Jellingstenenes bevaringstilstand.

(Mogens Bo Henriksen)

Forskningsindsatsen har i 2007 langt overvejende været koncentreret om publikationsforberedelse

af romertidsgravpladsen Brudager Mark (id. 2073 m.fl.). Dette af Kulturarvsstyrelsen finansierede

arbejde fortsætter og afsluttes i 2008. Som en afledt effekt af dette projekt er også udvalgte genstandsgrupper

(ca. 1700 ud af 4825 genstandsnumre) fra Møllegårdsmarken bearbejdet. Et flerårigt

arbejde med de fynske guldskatte fra romersk og germansk jernalder er gjort klar til publikation i en

international og tværfaglig monografi i 2007 (id. 2845, som er spinn off af id. 1645). Endelig er der

i 2007 påbegyndt tværvidenskabelig bearbejdning og foreløbig publikation af jernalderbopladsen

Seden Syd i samarbejde med Universitetets Zoologiske Museum, København, og Moesgård Museum,

Århus (Id 2493). Den zoologiske del af projektet blev støttet af Kulturarvsstyrelsen. Mogens

Bo Henriksen er i 2007 anbefalet til og optaget som Mitglied des Internationalen Sachsensymposions.

(Jørgen A. Jacobsen)

11.09. ProjektID 2344. Magnetisk kortlægning af kogegruberækker fra yngre bronzealder, Ahornvænget,

Søndersø: Afsluttende undersøgelser på OBM 8509 Kirkegård Sydøst I. Sm.m. Olfert Voss

og Tatyana Smekalova, Center for Sortehavsstudier, Aarhus Universitet.

03.09. – 07.09. ProjektID 1928. En undersøgelse af jernudvindingsanlæg af ny type. Hillerup. Sydvestfyn:

Undersøgelse af 4 ovnanlæg. Sm.m. Olfert Voss og Arne Jouttijärvi, Heimdal Archaeometry.

05.11 – 08.11. OBM 69 Rønninge Søgård: Assistance i forbindelse med magnetometerafsøgning af

kogegrubefelter fra yngre bronzealder. Sm.m. Olfert Voss og Tatyana Smekalova, Center for Sortehavsstudier,

Aarhus Universitet samt prof. emer. Henrik Thrane

(Torben Grøngaard Jeppesen)

ID2652: Interethnic marriages in the Scandinavian-American group: Social and regional variations.

Undersøgelsen er en opfølgning på afhandlingen Danske I USA 1850-2000 og er sket i forbindelse

med samarbejdspartnere i USA, bl.a. i Social Science History Society og University of Wisconsin.

6.4 Særudstillinger

(Enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen)

02.04.07-28.08.”Mens læberne udsige Formens ’De’”, Fynske Minder-særudstilling,

02.04.07-28.08. ”Det fyenske Militaire Bibliothek og H.C. Andersen”, Fynske Minder-særudstilling

02.04.07-28.08.”Andersen og Astrid”, Fynske Minder-særudstilling

02.04.07-29.04.”Børn udstiller gækkebreve”, Sonia Brandes-børneudstilling

26.05.07-24.06.”Pernelle Laulunds ”Tommelise – en labyrintbog””

31.08.07- ”To usædvanlige kunstværker”, ”Seneste erhvervelser”-udstilling

31.08.07-21.10.”H.C. Andersen og Melchior-familien”

06.09.07-28.10.”Nationalbankens eventyrmønter”, september 2007

50


06.12.07-06.01.”Æresborger”, december 2007

(Fyns Kunstmuseum)

Indtil 06.01.: ”Naturfortrolighed – Dankvart Dreyer (1816-1852).

Indtil 13.01.: ”Ung kunst på 2.”: ”Andre verdener, mystiske træer og sjove venuser” ved Tanja

Kjærgaard.

25.01.-18.02.: ”Ung kunst på 2.”: Gudruns sang” ved Gudrun Hasle.

02.02.- 06.05.: ”Billedeksplosioner. Angst, erotik og eksperiment, 1940-2006”.

01.03. – 15.04.: ”Ung kunst på 2.”: ”Macpie Utopia” ved Marie Kolding Lund.

25.05. – 19.06.: ”Mia Helmer: ’Kabinet’” – Afsnit af Det Fynske Kunstakademis ”Årsudstilling

2007”.

01.06 – 25.11.: ”Den forsvundne krop. Mænd og mode 1750-2007”.

15.09. – 07.10.: Blomsterudstilling – værker fra egen samling. I anledning af Odense Blomsterfestival.

08. - 16.09.: ”Klæder skaber folk eller…?”. Udstilling i anledning af Kulturnatten.

25.10. – 09.12.: ”Ung kunst på 2.”: ”Gardendigung” ved Michael Isling.

03.11.07-03.08.08: ”Henry Heerup 100 år. Frodige fabler & fantasier” og ”Cobra”.

13.12.07 – 13.01.08: ”Ung kunst på 2.”: ”Baby Suggs kludetæppe” ved Marie Irmgaard.

18.12.07- 03.08.08: ”Cronhammar på Fyns Kunstmuseum”.

(Lise Gerda Knudsen)

Opbygning af vandreudstillingen Erindringens Træ – Vollsmoses kulturskat. Udstillet på Vollsmoses

skoler, institutioner og samlingssteder. http://www.vollsmoses-kulturskat.dk/

(Henrik Harnow)

Bidrag til vandreudstilling om industrikultur i anledning af Industrikulturens År.

(Karsten Kjer Michaelsen)

13-25.03.07 ”Lille kugle – stor betydning?”. Særudstilling på Møntergården.

(Jakob Tue Christensen)

Aktuelle undersøgelser (Kirkesalen): ”Udgravningen af de kongelige grave i Gråbrødre klosterkirke”.

(Mads Thagård Runge)

”Skattefundet ved Fraugde Kjærby”. Særudstilling på Møntergården.

”Grave i Tietgenbyen”. Særudstilling i biblioteket på Møntergården.

(Jesper Hansen)

01.10.2007. Koordinering af opsætning af jernalderudstilling på Årslev Bibliotek – udstillinge oprindeligt

produceret i 2006 i samarbejde med Naturskolen Åløkkestedet. Sidstnævnte forestod den

praktiske del af opsætningen i 2007.

6.5 Bogudgivelser

Flere Forfattere, redaktion Asger Halling Lorentzen, Merete Schultz og Ejnar Stig Askgaard:

Fynske Minder 2007

Flere forfattere, redaktion Ejnar Stig Askgaard:

Anderseniana 2007

Søren Jensen:

51


Fynske vejboder

Kjerstin Vedel:

Mænd og Mode 1750 – 2007, redaktion ved Gertrud Hvidberg-Hansen

Peter Steen Johansen:

Haverne i Den Fynske Landsby

Niels Oxenvad:

H.C. Andersens brevveksling med familien Melchior

Aage Jørgensen:

H.C. Andersen litteraturen 1995 – 2006

Karsten Kjer Michaelsen:

Da økologi var hverdagskost – et slotskøkken anno 1815

Flere forfattere, redaktion Brian Karmark, Ingrid Fischer Jonge, Asger Halling Lorentzen, Mogens

Winther og Merete Schultz:

Øjeblikke 2007

Billedkommentarer og billednoter af Ejnar Stig Askgaard:

H.C. Andersens Samlede Værker 16-18, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2007

6.6 Henvendelser

(Enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen)

Med gennemsnitlig 4-5 eksterne henvendelser/dag/medarbejder via e-mail har enhedens fire medarbejdere

modtaget ca. 3700 eksterne elektroniske henvendelser i 2007. Herudover kommer telefoniske

henvendelser samt henvendelser pr. post. Langt fra alle henvendelser har blivende værdi og skal

arkiveres. Enheden er i 2007 blevet introduceret for arkiveringssystemet ESDH og har i 2007 indtil

videre fået arkiveret o. 30 % af den samlede henvendelse på denne nye arkiveringsmetode.

(Enheden Kunsthistorie)

I årets løb har Enheden noteret 277 skriftlige henvendelser og 103 telefoniske eller personlige henvendelser.

I førstnævnte tal indgår både traditionel post og henvendelser pr. e-mail; det må dog konstateres,

at disciplinen med hensyn til notering af e-mail i kontaktdatabasen ikke er i top.

(Enheden Historisk tid)

Bygningssager fra Odense Kommune. 3600

Bygningssager i øvrigt 1000

Lokalplaner 100

Fredede bygninger 500

Fredede fortidsminder 57

Beskyttede sten- og jorddiger 3 (siden 1. september)

Henvendelser i øvrigt mindst 1000

(Jakob Tue Christensen)

I forbindelse med varetagelsen af museumsloven inden for museets arkæologiske ansvarsområde er

der gennemgået lokalplaner og byggetilladelser, samt dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven.

Der er afholdt møder med bygherrer og interessenter, udarbejdet notater og budgetter til Kulturarvsstyrelsen

for arkæologiske undersøgelser samt forestået undersøgelserne som ansvarlig udgravningsleder.

(Jørgen A. Jacobsen)

Talrige forespørgsler fra amatørarkæologer, specialestuderende samt fagkolleger.

Af mere omfattende forespørgsler:

52


Specialestuderende Palle Bo Larsen, Aarhus Universitet: Vikingetidsbebyggelsen på Nordfyn

Specialestuderende Peter Tarp, ADBOU, Syddansk Universitet: Udvælgelse af prøver til blyisotopanalyser

på brændt knoglemateriale

Specialestuderende Charlotte Kolmos, Aarhus Universitet: Krogsbøllefundet.

Lektor Helge Brinch Madsen, Kunstakademiets Konservatorskole: Brudflader på guldgenstande fra

brandgrave.

Ph.d. Jes Martens, Oslo Universitet: Gennemgang af og oplysninger om gravfund fra førromersk

jernalder.

Prof. emer. Henrik Thrane: Oplysninger om fynske bronzealderfund.

6.7 Foredrag, omvisninger, ekstern undervisning m.v.

(Ejnar Stig Askgaard)

21.01.07 Omvisninger af turistguider i H.C. Andersens Hus

28.01.07 Eventyrtimer: ”Sneedronningen”

25.03.07 Eventyrtimer: ”Hvad Fatter gjør, det er altid det rigtige”, H.C. Andersens Hus

29.03.07 Tale på Gyldendal i anledning af udgivelsen af de sidste bind i H.C. Andersens samlede

værker

01.02.07 Rundvisning af den brasilianske forfatter Paulo Cuelho

02.04.07 Fødselsdagsarrangement, H.C. Andersens Hus

16.04.07 Omvisning Irish Museum of Modern Art, Hendel Teicher og Enrique Juncosa

10.05.07 Den belgiske bibliofilklub, Flemming Reislev

15.05.07 Mr. Hara i anl. af venskabsbyen Funabashis 70 års jubilæum

24.05.07 Rundvisning, Islands ambassadør Svavar Gistsson, isl. konsul dir. CC Nielsen og B.A.

Koch m. fruer

27.05.07 Eventyrtime: ”Klokken”

30.05.07 Intro kontorelever Odense Kommune

05.06.07 Rundvisning, islandske studerende, SDU

15.08.07 Intro museumsværter

16.08.07 Rundvisning, kommunens gæster fra Columbo, USA

31.08.07 Melchior-bogudgaven, arrangement

06.09.07 Nationalbankens sidste eventyrmønt, arrangement

07.09.07 2 x rundvisning i H.C. Andersens Barndomshjem, Kulturnat

18.09.07 ”Snurretopmager Mr. Hiroi”, arrangement

23.09.07 Rundvisning, borgerretsforkæmper Amelia Boynton Robinson, USA

28.09.07 Rundvisning, H.C. Andersen Centret, SDU

29.09.07 Eventyrtime: ”Tante Tandpine”

25.10.07 Rundvisning, kommunens gæster, v. Niels Kjellstrøm

07.11.07 Rundvisning, Naser Khader og Lars Kolind, Partiet Ny Alliance

21.11.07 Rundvisning, deltagere i Museum Microclimates ICOM-CC

24.11.07 Rundvisning, Kinas vicekulturminister Meng Xiaosi og Kinas Ambassade

25.11.07 Eventyrtime: ”Det gamle Huus”

30.11.07 Rundvisning, Det Historiske Hus, Mageløs

02.12.07 Tidsmaskinen: Med saks, papir og lim. Børnearr. i H.C. Andersens Barndomshjem

08.12.07 Rundvisning, fynske tekniske chefer og ægtefæller

(Ane Grum-Schwensen)

14.02.07 Eventyrtime i H.C. Andersens Hus ”Kejserens nye Klæder”

02.04.07 Rundvisning + quiz for de to legatmodtageres skoleklasser, Søhusskolens 8.B samt

Tarup Skoles 9.D

53


29.04.07 Eventyrtime i H.C. Andersens Hus ”Den lille Idas Blomster”

18.05.07 Beijing, Kina – Foredrag + interviews på Beijing Elementary School no. 1

26.05.07 Rundvisning i H.C. Andersens Hus for Li Zhiyuong, Kina, viceminister of the Ministry

of Personnel

07.06.07 Rundvisning i H.C. Andersens Hus, studerende fra Ikast Seminarium

07.06.07 Rundvisning i H.C. Andersens Hus for marokkanske forfattere, Odense Kommunes

gæster

26.08.07 Eventyrtime i H.C. Andersens Hus ”Den lykkelige Familie”

07.09.07 To gange byvandringer i H.C. Andersens Fodspor, Kulturnatten

18.09.07 Den japanske snurretopmager Mr. Hiroi drejede snurretoppe i H.C. Andersens Hus

04.10.07 Overrækkelse af H.C. Andersen-eventyr oversat til tamil, ved oversætteren Tharmakulasingam

Tharuman

28:10.07 Eventyrtime i H.C. Andersens Hus ”Lykkens Kalosker”

02.12.07 Tidsmaskinen: Med saks, papir og lim. Børnearr. i H.C. Andersens Barndomshjem

03.12.07 Koordinering af omvisninger for Børnehjælpsdagen

(Ida-Marie Vorre):

12.02.07 ”Den danske Sang?”, Foredrag for Carl Nielsen Selskabet, København

26.02.07 Rundvisning Carl Nielsen Museet, journalist + fotograf, Nyhedsavisen

26.02.07 Reception i anledning af åbningen af fornyede udstillinger + butik, Carl Nielsen Mu

seet

27.02.07 Rundvisning Carl Nielsen Museet, 6. klasse + 2 lærere, Skovløkkeskolen, Otterup

11.04.07 Rundvisning Carl Nielsen Museet, Peterson-Berger Instituttet, Sverige

11.04.07 Rundvisning Carl Nielsens Barndomshjem, Peterson-Berger Instituttet, Sverige

19.04.07 Rundvisning Carl Nielsen Museet, museumsværter + personale fra Odense Symfoniorkester

21.04.07 Tidsmaskinearrangement i Carl Nielsen Museet: En dag fuld af sang!

02.05.07 Rundvisning Carl Nielsen Museet, Peter Hauge, Det Kgl. Bibliotek

07.05.07 Rundvisning Carl Nielsen Museet, museumsværter samt personale fra Odense Symfoniorkester

09.05.07 Rundvisning Carl Nielsen Museet, Knud Ketting, Carl Nielsen Selskabet, København

10.05.07 Temaaften Carl Nielsen Museet: Højskolesangbogen – i går, i dag og i morgen

12.05.07 Rundvisning Carl Nielsens Barndomshjem, elever, forældre og lærere fra Fredensborg

Musikskole

12.05.07 Rundvisning Carl Nielsen Museet, elever, forældre og lærere fra Fredensborg Musikskole

09.06.07 Rundvisning Carl Nielsen Museet, medlemmer af Carl Nielsen Selskabet

09.06.07 Carl Nielsens 142-års fødselsdag i Carl Nielsens Barndomshjem

30.06.07 Rundvisning Carl Nielsen Museet, jurymedlemmer og deltagere fra 8. pianistkonkurrence

på Nyborg Slot

07.09.07 Kulturnat med Carl Nielsens natmad, Carl Nielsen Museet

30.09.07 Sæsonafslutning i Carl Nielsens barndomshjem, arrangement

11.10.07 Rundvisning Carl Nielsen Museet, Anna Krogh, Kunsthallen Brandts

11.10.07 Rundvisning Carl Nielsen Museet, Fyns Guidekorps

15.11.07 Temaaften: Rundt om Anne Marie Carl-Nielsen, Carl Nielsen Museet

24.11.07 Julearrangement i Carl Nielsens barndomshjem

25.11.07 Julearrangement i Den Fynske Landsby

26.11.07 Rundvisning Carl Nielsen Museet, Maja Spang-Hanssen, B&U-medarbejder v. Odense

Bys Museer

54


(Nana Kildemoes):

07.07: Rundvisning Carl Nielsen Museet, museumsværter samt personale fra Odense Symfo-

niorkester.

(Anne Christiansen)

06.02.: Intern introduktion til ”Billedeksplosioner”.

08.02.: Kunstrunden. ”Billedeksplosioner”.

12.03.: ”En lille kunstafdelings betingelser for forskning på et stort hybridmuseum” i forbindelse

med Seminar om kunstmuseernes forskning på Thorvaldsens Museum. Arrangeret af Det Kunstfaglige

Råd, Kulturarvsstyrelsen.

27.09.: Kunstrunden. ”Den forsvundne krop”.

27.09.: Omvisning for Syddansk Universitet, Institut for litteratur, kultur og medier, SDU. ”Den

forsvundne krop”.

06.10.: ”Omkring PH”. Kultureftermiddag.

07.11.: Intern introduktion til ”Heerup 100 år”.

23.11.: Introduktion til Fyns Kunstmuseum for ny omviser, Ellen Egemose.

06.12.: Kunstrunden. ”Heerup 100 år”.

13.12.: Intern introduktion til Cronhammar-udstillingen.

(Anne Christiansen og Bruun Rasmussens auktioner)

28.04.: ”Er det noget værd?” Vurderingsdag med eksperter fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Foredrag ved Peter Tholstrup, Bruun Rasmussen Kunstauktioner: ”Hvad er danske arkitekttegnede

møbler værd?”

(Anne Christiansen, Ole Larsen, komponist og musikere)

20.01.: Koncert. ”Universelle øjeblikke og Uforudsete øjeblikke”. En lyrisk-musikalsk forestilling

af Jan-Inge Wijk med soli af Nickie Johansson og Mikela Mann.

24.03.: Koncert med DUO Saxifraga.

06.10.: Kultureftermiddag. ”Omkring PH”. Koncert ved professor Erik Kaltoft og studerende fra

Det Fynske Musikkonservatorium. Omvisning ved Anne Christiansen.

11.11.: Koncert. ”Billedernes musik” ved guitaristen Henrik Bay Hansen og sangeren Kristine Eiler

Ernst.

(Anne Christiansen, Gertrud Hvidberg-Hansen, Inge Kildeberg, Ole Larsen i samarbejde med Gæsteatelier

Hollufgård, Tidens Samling og musikgruppen Basco).

07.09.: ”Klæder skaber folk eller…?”. Kulturnatten på Fyns Kunstmuseum.

(Gertrud Hvidberg-Hansen)

05.01: Vejledning i forbindelse med undervisning, billedkunst, 3. klasse.

04.03: Kultureftermiddag. Omvisning i ”Billedeksplosioner”.

17.03: Omvisning i forbindelse med seminar ”Skønhedskur”.

26.04.: Kunstrunden. Museets egen samling.

07.06.: Kunstrunden. ”Den forsvundne krop – Mænd og mode”.

07.06.: Lærerkursus. ”Den forsvundne krop – Mænd og mode”.

22.06.: Omvisning i ”Den forsvundne krop – Mænd og mode”. for inspektører, Den Gamle By, Århus.

22.10.: Omvisning i ”Den forsvundne krop – Mænd og mode”, Esbjerg Designskole.

(Gertrud Hvidberg-Hansen og Det Fynske Musikkonservatorium)

55


04.03.: Kultureftermiddag. ”Billedeksplosioner og musik som uhygge”. Tilrettelæggelse.

(Gertrud Hvidberg-Hansen og Folkeuniversitetet i Odense)

17.03.: Temadag. ”Skønhedskur. Om skønhedens æstetik i billedkunst”. Tilrettelæggelse.

14.04.: ”Billedeksplosioner”. Seminar i samarbejde med Folkeuniversitet i Odense. Tilrettelæggelse.

– Aflyst grundet for få tilmeldinger.

03.11.: Temadag ”Den forsvundne krop”. Seminar i samarbejde med Folkeuniversitet i Odense.

Tilrettelæggelse – Aflyst grundet for få tilmeldinger.

15.11.: Foredrag. Steffen Heiberg om ”Portrætter før og nu”. Tilrettelæggelse.

(Nana Kildemoes)

26.04.: Kunstrunden. Guldalderkunst.

(Henriette Nielsen)

23.1.: ”Kvindernes vej til kunsten”.

Tirsdage 06.02. – 13.03.: ”Nøgenstudier”. Tegne- og modellerkursus.

22.02.: Børneklubben Tidsmaskinen: ”Croquis for børn i vinterferien”.

18.03.: ”Barnet i kunsten – fortalt for børn”.

Tirsdage 24.04. – 29.05.: ”Figurstudier”. Tegne- og akvarelkursus.

23.05.: ”Kunstens farver og farverne i kunsten”.

Weekenden 18. – 19.08.: ”Blomsten i kunsten”. Workshop for blomsterentusiaseter i anledning af

Odense Blomsterfestival.

12.09.: ”Blomsten i kunsten”.

Tirsdage 02.10. – 20.11.: ”Klæder skaber folk”. Tegnekursus for voksne.

15. – 19.10.: ”Liv i kludene”. Efterårsferie for børn.

18.11.: ”Den forsvundne krop – Mænd og mode 1770-2007”. Familieomvisning.

(Anders Myrtue)

6. jan. Rundvisning i Den Fynske Landsbys besøgscenter

14. april. ’Odense Bys Museer og bygningerne’. Bygningsarkæologisk konference, København

21. april. Jordens bearbejdning, ’Industri i landbruget - markredskaber’, Forår i mark. Den Fynske

Landsby

15. maj. Viceborgmester fra Funabachi. Den Fynske Landsby

14. juni. Skumringstur, Den Fynske Landsby . ’Industri i landbruget - markredskaber’

15. juni. Rundvisning, Den Fynske Landsby

11. august. Ulriksholm og Østergård, Naturhistorisk Forening for Fyn

12. august. ’Industri i landbruget’, Høstredskaber. Den Fynske Landsby, Høstfest

22. august. ’Element og helhed’, kulturhistorien i kommuneplanen, OBM

5. september. Skumringstur. ’Industri i landbruget – gårdens maskinpark’

13. september. Skumringstur. ’Industri i landbruget – stuehusets indretning’

20. september. Vordingborg Museum i Den Fynske Landsby

15. november. Fuglsø. ODMs faglige årsmøde. ’Landskabet – rigt eller forarmet’

13. december. ’Om Den Fynske Landsby og AEOMs konference’ Den Fynske Landsby

(Jens Toftgaard Jensen)

8. februar. Historisk Atlas Fyn – kortbaseret formidling på internettet, ODA-kursus, Grenå, (30

delt.)

20. februar. Industrialderens byhistorie: byvækst og forskønnelse, Senioruniversitet, Horsens, (85

delt.)

29. marts. Den tidlige industrialisering i den indre by, (30 delt.)

56


12. april. Historisk Atlas Fyn – kortbaseret indgang til lokalhistorien, Odense Kommunes Biblioteker,

Odense, (25 delt.)

12. april. Møntergården før og nu, (40 delt.)

18. maj. Møntergården før og nu, (30 delt.)

22. maj. Den historisk interesserede fremskridtstid, (35 delt.)

31. maj. Mellem jernbane og havn, Lerchesgade, (20 delt.)

19. juni. Anders Mortensen og hans altertavle, Nakskov Menighedsråd, (20 delt.)

7. september. Kulturnat: Albani, et industrikvarter, (150 delt.)

11. september. Renæssancebyen Odense, Odense Lærerseminarium, (20 delt.)

23. oktober. Monumenter i Odense, Told og Skats seniorklub, Odense, (25 delt.)

7. december. Historisk Atlas Fyn – kortbaseret formidling på internettet, Vadehavets ABMsamarbejde,

Esbjerg, (15 delt.)

(Lise Gerda Knudsen):

21. januar. Omvisning af guider fra Århus i Den Fynske Landsby

25. februar. Vinter-skumringstur i Den Fynske Landsby (22 pers.)

10. maj. Skumringstur i Den Fynske Landsby (11 pers.)

29. maj. Skumringstur i Den Fynske Landsby (15 pers.)

22. juni. Omvisning af museumsfolk fra Den Gamle By i Den Fynske Landsby (5 pers.)

10. august. Foredrag om OBM i Old World Wisconsin, USA (14 pers.)

28. september. Omvisning af elever fra Nordfyns Gymnasium i Den Fynske Landsby, (23 pers.)

17. oktober. Foredrag om slagtning i Den Fynske Landsby (50 pers)

25. oktober. Foredrag om Pesten for elever fra Tornbjerg Gymnasium, Møntergården (28 pers.)

03. november. Tidsmaskinearrangement om Allehelgens Aften, MØ (37 pers.)

10. november. Foredrag på Folkeuniversitetet, Blandt de levende og de døde (16 pers.)

21. november. Foredrag om studietur til USA i Rotary, Odense Fruens Bøge (12 pers.)

24. november. Foredrag om julen på Carl Nielsens tid, Carl Nielsen Barndomshjem (ca. 60 pers.)

25. november. Julerundvisning i Den Fynske Landsby (ca. 50 pers.)

(Henrik Harnow):

Industriel arkæologi, 13 forelæsninger i forårssemestret ved Institut for Historie, SDU samt efterfølgende

mundtlig eksamination og censorvirksomhed

9. januar. Oplæg for kulturudvalget, Socialdemokratiet, Odense

18. januar. Foredrag for fynske gymnasielærere om havne

26. april. Odense Havn og Skibhuskvarteret

28. april. Foredrag om projektet Danske industrihavne 1840-1970, Kulturarvsstyrelsens årsmøde

8. maj. Et nationalt industriminde i Odense

3. juni. Thrige-komplekset, Historiens Dag

14. juni. Et industrikvarter i forandring

21. august. Madelevator, herreværelse og påklædningsrum, Hunderup I

14. september. Industrisamfundets erhvervshavne, foredrag ved restaureringsarkitekternes årsmøde,

Arkitektskolen i Århus (s.m. Gitte Haastrup

18. september. Foredrag for foreningen Danske Havne, Middelfart

20. september. Ingeniørerne og den rationelle bevægelse, Industrikulturens symboler, Seminar om

Deutscher Werkbund, Odense Bys Museer/SDU

27. september. Foredrag om Frederiksværk Havn, Industrimuseet Frederiksværk.

1. oktober. En vandring til udvalgte bygninger i Thrige-firkanten, Arkitekturens Dag

8. oktober. Foredrag om danske havnes tekniske udvikling, Ingeniørforeningen Danmark, København.

31. oktober. Forelæsning om industriel arkæologi, Københavns Universitet

57


7. november. Foredrag om projektet Danske industrihavne og danske havnes udvikling, Sjöfartshistoriska

Museet, Stockholm

7. december. Industriel arkæologi, Dansk Selskab for Økonomisk Historie, Københavns Universitet

(Ellen Warring)

19. april. Ellinge Biblioteksforening, Landsbyen før og nu

24. september. Vissenbjerg Bibliotek, Klædt på i 200 år

18. november. Ferskvandscenteret Silkeborg, kursus for kommunalt ansatte, beskyttede sten- og

jorddiger

(René Schrøder Christensen)

18. januar. Danske industrihavne 1840-1970, Foredrag for Gymnasielærerforeningen, s.m. Henrik

Harnow (20 delt.)

21. marts. Industrisamfundets erhvervshavne 1840-1970, Folkeuniversitetet,Vejle (15 delt.)

24. april. Industrisamfundets erhvervshavne1840-1970 - en temagennemgang 2006-2007, i Søfartspuljen,

KBH’s Bymuseum, s.m. Gitte Haastrup

26. april. Odense Havn og Skibhuskvarteret, s.m. Henrik Harnow (ca.70 delt.)

(Gitte Haastrup)

24. april. Oplæg ved Søfartspuljemøde

14. september. Oplæg ved Forum for restaureringsarkitekter

15. november. Oplæg ved Fuglsømøde

(Benedikte Jeppesen)

9. marts. Workshop for Odense Socialpædagogiske Seminarium

19. april. ”Håndarbejdet i 1800 –tallet”, Bolbro Ældreklub

15. – 17. juni. Jubilæumsudstilling, Odense Dyrskue

(Torben Grøngaard Jeppesen)

24. januar. Introduktion til nye ledere i Odense Kommune

5. februar. Danske i USA. Kirkehøjskolen, Salling

6. marts. Danske i USA. Folkeuniversitet i Randers

13. marts. Danske i USA. Søllested Præstegård

20. september. Museumsorganisering. Sydsjællands Museum

8. oktober. Et år i USA. Odense Internal Rotary Club

12. oktober. Odense Bys Museer – en moderne kulturinstitution. Rotary Carolinekilde

24. oktober. Danske i USA. Allested-Vejle Foredragsforening

9. november. Historical Atlas and other websites. Konference i Barcelona 8.-10. nov.

12. november. Den fremtidige museumsorganisering. Statens Museum for Kunsts lederseminar.

17. november. Interethnic marriages in the Scandinavian-American group. Social Science History

Society, 15.-18. nov., Chicago, USA.

(Karsten Kjer Michaelsen)

Flere omvisninger i de arkæologiske udstillinger på Møntergården.

24.05.07: ”Det skabende menneske”; skoleklasser fra Vejle.

12.09.07: ”Danskerne på prærien”. Sanderum Sognegård.

17-26.10.07: ”Udvandringen til Amerika”. Jaruplund Højskole.

(Jakob Tue Christensen)

Ekstern lektor i middelalderarkæologi ved Åbent Universitet, SDU fra 01.09.07

58


03.05.07 Næsbyhoved Slotsbanke. Restaurant Næsbyhoved for Rotary

14.05.07 Odense efter kirkekampen, Byarkæologisk Møde, Ribe

07.09.07 De kongelige grave i Gråbrødre klosterkirke. Kulturnatten

24.09.07 Næsbyhoved Slotsbanke. Temadag, Odense Bys Museer

27.10.07 Om arkæologien i Faaborg, Land & By

01.11.07 Den middelalderlige Rolfsted Mølle, Naturskolen, Hudevad

14.11.07 Våbenfabrikken Brobyværk, Fuglsø (sm. E. Klinker Hansen, Horsens Museum)

(Mads Thagård Runge)

1.2.07: ”Husets indretning og funktion i ældre jernalder”. Folkeuniversitetet i Holbæk.

8.2.07: ”Fyn i Folkevandringstiden”. Folkeuniversitetet i Odense.

5.3.07: ”Kvalitetssikring og prioritering – på Odense Bys Museer”. Seminaret ”Kvalitet og krav til

arkæologiske udgravninger. 5 år med den nye Museumslov”. Middelalderarkæologisk Metodenetværks

Forårsmøde. Horsens.

19.4.07: ”Præsentation af Museernes UdgravningsData”. Generalforsamling i MUD, Kolding.

21.4.07: ”Gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Tietgen Byen, Odense Sydøst”. Harja.

Odense Bys Museer, Møntergården.

8.10.07: ”Seden Syd i oldtiden. Bønder, handelsmænd og håndværkere”. Hvenekildehavens Beboerforening,

Seden Syd.

15.10.07: ”Høvdingeresidens i jernalderens Odense Øst; en boplads med guld og sølv”. Middelfart

Lokalhistoriske Forening. Middelfart Sognegård.

14.11.07: ”Bebyggelsesstrukturen i det østlige Limfjordsområde i yngre bronze- og ældre jernalder.

Byhøje og andre bosættelsesformer”. Oplæg til debat. Dansk Kulturhistorisk Museums Forenings

faglige orienterings- og årsmøde. Fuglsø.

15.11.07: ”En stormandsgård fra ældre germansk jernalder i Odense Øst”. Dansk Kulturhistorisk

Museums Forenings faglige orienterings- og årsmøde. Fuglsø.

5.12.07: ”Årets udgravninger ved Odense Bys Museer”. Harja.

(Jesper Hansen)

31.01.07: Religion på bopladserne i ældre jernalder (Foredrag for ”Miditræf for Oldtidsværksteder”

på Næsbylund Kro).

15.02.07: Religion i huset og på bopladsen. Foredrag på Folkeuniversitetet i Holbæk.

24.02.07: Religion i ældre jernalder. Foredrag til Harja i anledning af deres fødselsdag. (Aflyst

grundet isslag og udkørselsforbud).

01.03.07: Folkevandringstiden på Fyn. Huset, gården, landsbyen – nye fund og iagttagelser (Folkeuniversitetet

i Odense).

27.11.07: Religion i ældre jernalder. Foredrag på Folkeuniversitetet i Viborg.

(Mogens Bo Henriksen)

31.01.07 Møntergården, Sammenslutningen af historiske værksteder i Danmark. Hvad kan gravene

sige om jernalderens samfund?

04.02.07 Det fynske landbocenter. SDA: Dansk amatørarkæologi nu og i fremtiden.

13.04.07 Århus Universitet, Middelaldertræf 2007. Markrekognoscering som inventeringsmetode

– fordele og problemer.

01.06.07 Møntergården, Vejle Stadsarkivs personale. Rundvisning i udstillinger og arkiv.

03.11.07 Møntergården, ”Tidsmaskinen”: Troldkvinder og spåkoner i oldtiden.

25.10.07, 01.11.07, 08.11.07, 22.11.07, 29.11.07: Folkeuniversitetet i Odense: Gravfund

fra Danmarks oldtid.

59


(Michael Holdgaard Nielsen)

14. 11.07 Årsmøde på Fuglsø: Titel: Skål i skibet! En skålsten fra bronzealderen.

(Karen Green Therkelsen)

26.06.07 Fagligt indslag på enhedsmøde om speciale ”Den fynske øgruppe i ældre romersk jernalder

– bebyggelsesstruktur og tidlig centerdannelse”.

(Jørgen A. Jacobsen)

25. 01. 07 Næsby lokalhistoriske forening: Viemosen.

27. 03. 07 Dalum Landbrugsskole: Omvisning på udgravning v. Industrivej. Endvidere Hollufgård,

det åbne magasin: Lovgivning om udgravningsvirksomhed. Forevisning af samlinger.

19. 08. 07. Naturskolen, Åløkkestedet. Oldtidslandskabet ved Ibjerget og Anes Høj. Omvisning i

landskabet.

07. 11. 07. Aktiv Historieoplysning. Jernalderlandsbyen Næsby: Fortidsminderne over jorden, - og

lidt om dem under.

(Allan Bjarne Andersen)

07.11.07 ”Langdysser ved Ibjerget”. Lokalhistorisk forening for Sdr. Nærå og Årslev sogne.

(Kirsten Prangsgaard)

26.02.07: Jernalderfolkene i Skrillinge. Lokalhistorisk forening for Vejlby-Strib.

20.09.07: Hjallese kirkeskib – set af en arkæolog. Hjallese Kirke.

04.10.07: Asperup – udgravning af gårde fra vikingetid og middelalder. Asperup Sognegård.

6.8 Artikler m.v.

(Asger Lorentzen)

”Byen under dine fødder”, klumme i Fyens Stiftstidende

(Ejnar Stig Askgaard):

H.C. Andersens Samlede Værker 16-18, (noteapparat), Det Danske Sprog- og Litteraturselskab,

2007

”Mens Læberne udsige Formens ”De””, artikel i Fynske Minder 2007.

”Jeg om Dagen gik derop”, artikel i Fynske Minder 2007.

”Carl Baggers grav … og kærlighedshistorie”, klumme i Fyens Stiftstidende den 1. marts 2007

”Skt. Knuds Kirke og H.C. Andersen”, klumme i Fyens Stiftstidende den 19. april 2007

”H.C. Andersen og Melchiorfamilien”, klumme i Fyens Stiftstidende den 30. august 2007

”Æresborger”, klumme i Fyens Stiftstidende den 6. december 2007

“Nattergalen”, baggrundshistorie og tolkning, pressemateriale til landets aviser den 06. september

2007

”ABC-bogen”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark.

”Et godt humør”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark

”Det Utroligste”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark

”Lykkens Kalosker”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark

”Gudfaders Billedbog”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark

”Dyndkongens Datter”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark

”Det nye Aarhundredes Musa”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark

”Tolv med Posten”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark

60


”De Vises Sten”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark

”Sneemanden”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark

”Gjemt er ikke glemt”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark

”Fyrtøjet”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark

”Klods Hans”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark

”Den lille pige med svovlstikkerne”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark

”Den Tommelise”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark

”H.C. Andersens barndomshjem”( http://museum.odense.dk/H_C_Andersen/Artikler.aspx) med

oversættelse til engelsk af Gitte Gifford.

(Ane Grum-Schwensen)

”’Jeg sad i Dag for Photographen’ – 20 portrætter af H.C. Andersen”.Artikel til Anderseniana 2007

”Andersen og Astrid”, artikel til Fynske Minder 2007

”H.C. Andersens fødehjem”, klumme i Fyens Stiftstidende den 29. marts 2007

”Hasselriis i Eventyrhaven”, klumme i Fyens Stiftstidende den 29. november 2007

”H.C. Andersen og Astrid Lindgren” http://museum.odense.dk/H_C_Andersen/Artikler.aspx med

oversættelse til engelsk af Gitte Gifford.

Etablering af hjemmeside til konferencen for litteratur- og komponistmuseer i Norden, der afholdes

i Odense 2008, http://museum.odense.dk/H_C_Andersen/HCA_konference.aspx

(Ida-Marie Vorre):

”Som en mild og stille Sommerregn… – om Carl Nielsens bogsamling og hvad man kan lære deraf”,

artikel til Fynske Minder 2007

”Spillemand Carl Nielsen på Flakhaven”, klumme i Fyns Stiftstidende, 01.11.2007

”Carl Nielsens violin”, http://museum.odense.dk/Carl_Nielsen/Erhvervelser/CN%20violin.aspx

”Blinde Anders’ violin”,

http://museum.odense.dk/Carl_Nielsen/Erhvervelser/Anders%20violin.aspx

”Noder fra Amor og Digteren”, http://museum.odense.dk/Carl_Nielsen/Erhvervelser/Amor.aspx

”Noder fra Børnehjælpsdagen 1911”,

http://museum.odense.dk/Carl_Nielsen/Erhvervelser/Boernehjaelp.aspx

Etablering af hjemmeside til konferencen for litteratur- og komponistmuseer i Norden, der afholdes

i Odense 2008, http://museum.odense.dk/H_C_Andersen/HCA_konference.aspx

(Jannie Amsgaard Ebsen og Dorte Gramtorp)

21.11 Rundvisning på Fællesmagsinet for Museum Microclimates.

(Jannie Amsgaard Ebsen)

19/20.11 Tidsmaskine-arrangement ”Fra jord til udstilling”

04.09 Afholdelse af foredrag om APB på Kommunens Kursuscenter.

(Pia Hansen)

21.11 Foredrag om blæksyreætsning for Museum Microclimates.

(Dorte Gramtorp)

15.11 Rundt om Anne Marie Carl-Nielsen, Carl Nielsen Museet.

(Anne Christiansen)

”Cronhammar på Fyns Kunstmuseum” i: Carsten Thau og Sven Bjerkhof (red.): ”Cronhammar på

danske kunstmuseer”, p. 101-111.

Artikler til Odense Bys Museers hjemmeside, ”Historisk Atlas Fyn”:

61


”Svend Wiig Hansens ’Oceania’, 1992 på Flakhaven i Odense”.

”Billedhuggeren Aksel Hansens ’Echo’, 1888 i Eventyrhaven i Odense”.

Klummer til Fyens Stiftstidende:

15.03.: ”Bronzeskulptur gror op af belægningen på Flakhaven”.

20.06.: ”Athene på toppen”.

11.10.: ”’Echo’ i Eventyrhaven”.

08.10.: ”Pomona på afveje”.

13.12.: ”Tegneserie på kunstmuseets facade”.

(Gertrud Hvidberg-Hansen)

Klummer til Fyens Stiftstidende:

03.05.: ”For fuld hammer ved Ålykke Allé”.

07.06.: ”Dejlige Danaë i Kongens Have”.

(Anne Christiansen)

Aktivitetskalender for Fyns Kunstmuseum, ”Aktiviteter 2007”.

Aktivitetskalender for Fyns Kunstmuseum, ”Aktiviteter efterår 2007 – forår 2008”.

Drops til ”Billedeksplosioner. Angst, erotik og eksperiment, 1940-2006”.

Drops til udstillingen ”Heerup 100 år. Frodige fabler & fantasier” og ”Cobra”.

Folder til udstillingen ”Billedeksplosioner. Angst, erotik og eksperiment, 1940-2006”.

Folder til udstillingen ”Heerup 100 år. Frodige fabler & fantasier” og ”Cobra”.

Folder til udstillingen ”Cronhammar på Fyns Kunstmuseum”.

Folder til Kulturnatten.

Oplysningsark til ledsagelse af særudstillingerne:

Henry Heerup.

Heerups ’skraldemodeller’.

Kunstsamleren Elise Johansen.

Cobra.

Ingvar Cronhammars ’Stage’.

Ingvar Cronhammars ”Permanente installationer: ’Parkbænk II’ og ’Teksttavler I-IV’”.

Ingvar Cronhammars ”Møbler’ til ’Beboelse’”.

Tekster om kunstnere og værker i samlingen samt layout:

Agnes Slott-Møller: ”Cum fratre sororem. Prins Buris og Liden Kirsten”.

Aksel Hansen: Skulpturel udsmykning af museumsbygningen.

Aksel Hansen: ”Echo”.

Axel Salto: ”Odalisque, interiør med kvindelige modeller og fugle”.

Carl Bloch: ”Marias besøg hos Elisabeth”.

Dankvart Dreyer: ”Stensætning på øen Brandsø…”.

Elisabeth Jerichau Baumann: ”Havfrue”.

Frisen på Fyns Kunstmuseum.

Guldalderen.

J.A. Jerichau: ”Adam og Eva efter syndefaldet”.

Jens Juels pendant-portrætter: ”Kancelliråd, kgl. bogholder Henrik Even Moe og Henriette Frederikke

Moe”.

Jens Juels ”Udsigt mod Frederiksgave på Fyn”.

Johannes Bjerg: ”Pomona”.

Karl Isakson.

Pendant-portrætter.

62


Peter Holst Henckel: ”The Times They Are A-changing. Et politisk portræt”.

Poul Henningsen.

Poul Henningsen: ”Mignon-flygel”.

Vilhelm Bjerke Petersen.

Vilhelm Bjerke Petersen: ”Skogsglänta”.

(Anne Christiansen og involverede kunstnere)

Folder til ”Kultureftermiddag på Fyns Kunstmuseum: Omvisning og koncert”.

Folder til koncerten ”Billedernes musik”.

Flyer til koncert med DUO Saxifraga.

Flyer til ”Kabinet. Afsnit af Det Fynske Kunstakademis Årsudstilling 2007: Mia Helmer”.

Flyer til ”Ung kunst på 2. med: 1) Marie Kolding Lund, ”Magpie”, 2) Michel Isling, ”Gardendigung”.

(Gertrud Hvidberg-Hansen)

Redaktion af kataloget til ”Den forsvundne krop” – elektronisk udgave og trykt udgave.

Tekster (formidling) til udstillingen ”Den forsvundne krop”.

Tekster til flyer, hjemmesider og lign. til udstillingen ”Den forsvundne krop”.

Artikel ”Kvinder, kraftkarle og krudtugler” til Fynske Minder 2008.

Flyer til ”Ung kunst på 2. med Tanja Kjærgaard Jensen.

Flyer til ”Ung kunst på 2. med Gudrun Hasle.

Flyer til ”Ung kunst på 2. med Marie Irmgaard.

(Inge Kildeberg)

Værkfortegnelse til ”Billedeksplosioner. Angst, erotik og eksperiment, 1940-2006”..

Værkfortegnelse til ”Heerup 100 år. Frodige fabler & fantasier”, 03.11. 07 – 03.08.08.

(Henriette Nielsen)

Flyer til Blomsterudstilling og – workshop, tekst og layout.

Plakat til Blomsterworkshop, tekst og layout.

Flyer og plakat til efterårsferiearrangement ”Liv i kludene”, tekst og layout.

(Anders Myrtue)

”Landbruget og landskaberne i Vestsjælland”, Anmeldelse i Journalen. 1 side

”Herregården” bind 1-4. Anmeldelse i Kuml. 6 sider

”Bygder”, Anmeldelse i Journalen 1 s.

31. maj. ”Seks fluer med ét smæk på Klosterbakken”. Klumme i Fyens Stiftstidende. 1 side.

19. juli. ”Den Fynske Landsby er en hybrid”. Klumme i Fyens Stiftstidende. 1 side.

23. august. ”Hvem ved hvor Landkildegård ligger”. Klumme i Fyens Stiftstidende. 1 side.

Odense Kommunes historie”. Bidrag til publikation om kommunes natur. I tryk 15 - 20 sider

”Lille Pederstrup”, Fynske Minder 2008. I tryk. 20 sider

27. december. ’Odense Fjord er spoleret’. Kronik i Fyens Stiftstidende

(Jens Toftgaard Jensen)

26. februar. Klumme i Fyens Stiftstidende: Kongen i Kongens Have

19. april. Klumme i Fyens Stiftstidende: Benzons minde

3. maj. Klumme i Fyens Stiftstidende: Møntergården

Anmeldelse af Randers Museums Årbog 2005 i Journalen

Anmeldelse af Städte in den Friesländen i Grenzfriedenshefte (3/2007).

Anmeldelse af Peter Korsgård: Kort som Kilde til Historie-online.dk

63


(Lise Gerda Knudsen):

”Fortiden på nettet. Historisk Atlas Fyn”, i Fund & Fortid, nr. 2, 2007, s. 13-16.

Museumsinspektørens Blog – på studietur i USA på http://www.denfynskelandsby.blogspot.com/

om studietur til amerikanske frilandsmuseer. Omfang i alt ca. 40 normalsider tekst.

1. februar. Klumme i Fyens Stiftstidende: ”Det gamle torv der blev til parkeringsplads”

15. februar. Klumme i Fyens Stiftstidende: ”Rytterskolen på Hunderupvej”

15. november. Klumme i Fyens Stiftstidende: ”Stige Ø - fra fjordbund til fornøjelse”

“Plague in Denmark. The course of a mid-17th century plague epidemic”. I: Living with the Black

Death. Syddansk Universitet (in press).

(Henrik Harnow):

Udarbejdelse af tekst til Skoleavisen om industrisamfundets kulturarv, Fuld fart frem

Udarbejdelse af to kapitler til Kulturarvsstyrelsens bogværk Industri, Industri – 25 stk. dansk kulturarv,

Gads Forlag 2007, hhv. om Albani-Tassoområdet og Lindøværftet.

En vandring i industriens Odense, Fabrik & Bolig, 2007, s. 45-60.

30. september. Kronik: Industribyen Odense, Fyens Stiftstidende (s.m. arkitekt Gert Johannesen)

Redaktion af tidsskriftet Fabrik & Bolig (sm. Frank Allan Rasmussen)

(Ellen Warring)

17. november. Klumme i Fyens Stiftstidende: Barakkerne ved Niels Bohrs Allé

(René Schrøder Christensen)

”Danske industrihavne 1840-1970 – En undersøgelse af danske havne 1840-1970”, s.m. Henrik

Harnow og Susanne Mikkelsen, artikel i Fynske Minder 2007, s. 45-61.

(Torben Grøngaard Jeppesen)

Museernes mentale model. Fynske Minder 2007

Klumme i Fyens Stiftstidende: Museet blev oprindeligt bygget til alle samlinger

(Karsten Kjer Michaelsen)

”Da økologi var hverdagskost – et slotskøkken anno 1815”. Bog i serien Fynske Fortællinger. Forlaget

Odense Bys Museer 2007.

Klummer i Fyens Stiftstidende:

12.04.07: ”Knud den Hele?”.

25.05.07. ”Et æble om dagen …”.

06.09.07. ”Næsbyhoved Slot – og kongemagten”.

00.09.07. ”Næsbyhoved Slot – og borgerne”.

27.09.07. ”Ruinen – en arkitektonisk perle?”.

04.10.07. ”Det er ikke til at se det …”.

20.12.07. ”Grim ælling – smuk svane”.

00.12.07. ”Albani – Odense”.

(Jakob Tue Christensen)

22.02.07 ”Johanniternes magtfulde minde”. Klumme, Fyns Stiftstidende.

08.03.07 ”Det store gadegennembrud”. Klumme, Fyns Stiftstidende.

12.07.07 ”Danmark i krig – Næsbyhoved i pant!” Klumme, Fyns Stiftstidende.

(Mads Thagård Runge)

64


Nielsen, L. B. & M. Runge 2007: ”Usædvanlige gravpladser fra bronzealder og vikingetid i Tietgen

Byen, Odense Sydøst”. Fynboer og Arkæologi. Nr. 1 – Januar 2007, s. 2-20.

Runge, M. & P. S. Henriksen 2007: ”Danmarks ældste hørindustri”. Fynske Minder 2007, s. 145-

165.

Runge, M. 2007: ”Pluk fra den arkæologiske arbejdsmark”. Fynske Minder 2007, s.251-255,

Runge, M. 2007: ”Gravplads fra sen vikingetid i Tietgen Byen, Odense Sydøst”. Middelalderarkæologisk

Nyhedsbrev nr. 61 marts 2007, s. 11-12.

Runge, M. 2007: ”Den fynske jernalder under ringvej 3”. Klumme i Fyens Stiftsstidende 16.8.07, s.

4.

Runge, M 2007: ”Guldsmedens skrot”. Skalk nr. 4, s. 3-7.

(Jesper Hansen)

Hansen, Jesper 2007: Sdr. Nærå – en landsby anlagt i yngre romersk jernalder. I: Hestehaveposten –

Fra start til mål. Festskrift ved indvielsen 7. februar 2007 s.17-19.

Hansen, Jesper 2007: ”Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev nr. 62, juni 2007”. Plouggårdsvej

OBM 4401.

Hansen, Jesper 2007: ”Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev nr. 62, juni 2007”. Rynkeby Mølle

OBM 3146.

Hansen, Jesper & Jakob Bonde 2007: Rynkeby – en landsby fra jernalderen. Ræthingeposten 2007.

(Kirsten Prangsgaard)

Kirsten Prangsgaard og Anne Katrine Thaastrup-Leth: Gårde fra vikingetid og middelalder ved Asperup.

Vends 2007 s. 60-67.

(Anne Katrine Thaastrup-Leth)

Anne Katrine Thaastrup-Leth og Kirsten Prangsgaard: Gårde fra vikingetid og middelalder ved Asperup.

Vends 2007 s. 60-67.

(Mogens Bo Henriksen)

Henriksen, M.B.: Mønter fra Regisse kilde på Østfyn. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad

nr. 1, februar 2007, s. 17-23.

Henriksen, M.B.: Rent drikkevand fra offermosen. Klumme i Fyns Stiftstidende 28/6 2007.

Henriksen, M.B. & Xenia Pauli Jensen: Krigsbytteofferfundet fra Villestofte - et lille fund med store

perspektiver. Fynske Minder 2007, s. 121-141.

Henriksen, M.B. 2007: Ny bog om fynske jernaldergrave på vej. Fynboer og Arkæologi nr.1, s. 21-

24.

Henriksen, M.B. 2007: Skål i moselig! eller: Oldtidens offermose gav Odense drikkevand. Fynboer

og Arkæologi nr.3, s. 2-6.

Hertil kommer bidrag til www.museum.odense.dk

Redaktion:

Henriksen, M.B. et al. (red.): Fynboer og Arkæologi (nr. 1-3).

Anmeldelser på www.historie-online.dk:

Christian Fischer: Tollundmanden. Gaven til guderne. Mosefund fra Danmarks forhistorie.

Pauline Asingh & Niels Lynnerup (red.): Grauballe Man. An Iron Age Bog Body Revisited. Moesgaard

Museum/Jysk Arkæologisk Selskab.

Afleverede manuskripter:

Henriksen, M.B. Deposition of Gold in the Late Roman and Migration Period Landscape. – a case

study from the Island of Funen (Fyn), Denmark. Warszawa.

Et bygningsoffer fra ligkapellet på Ringe kirkegård. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad.

65


(Jørgen A Jacobsen)

27.09.07 ”Det er ikke til at se det…” Klumme om vikingetids-middelalderbebyggelsen ved Ejby

Mølle.

(Michael Holdgaard Nielsen)

Holdgaard Nielsen, Mikael. ”Skålstenen fra Helnæs”. Fynboer og Arkæologi, nr. 2. 2007.

(Mads Thagård Runge)

Konsulentvirksomhed:

2003-2007. Konsulent for Vingsted Historiske Værksted på projekt vedr. opførelse af stormandsgård

fra omkring år 0.

6.9 PR og markedsføring

Udgivelser markedsføring

I H.C. Andersens Fodspor 2007 – oplag 80.000 stk.

Odense Bys Museer Aktivitetskalender 2007 - oplag 10.000 stk.

Odense Bys Museer Vinterprogram 2007/2008 - oplag 8.000 stk.

Fyns Kunstmuseum

Heerup 100 år - Flyer M65 – oplag 10.000

- Plakat – oplag 500

Den forsvundne krop - Flyer M65 – oplag 11.000

Den Fynske Landsby

Fortællerfestival - Programfolder A5 – oplag 5000 stk.

Dagsprogram - Udvikling af skabelon

De Fynske Attraktioner - Attraktionernes fællesfolder – oplag 180.000 stk.

Presse

Pressearbejdet baserer sig i stigende grad på, at der udsendes færre pressemeddelelser, og at der i

højere grad arbejdes med løbende vedligehold af pressekontakter og -informationer. Pressebearbejdningen

foregår f.eks. ved løbende kontaktpleje med journalister, turisme- og pressenetværk

m.m.

Udsendt PR

H.C. Andersen 8

Carl Nielsen 5

Den Fynske Landsby 20

Fyns Kunstmuseum 15

Møntergården 9

Arkæologi 6

Diverse 23

I alt 86

Presseklip 2007

Udklipsservice (dagblade) 766

Bemærkning:

66


Der måles ikke på elektroniske medier.

(Ejnar Stig Askgaard):

10.02.07 Interview Fyens Stiftstidende ang. Carl Nielsen jubilæet 2015

25.03.07 Interview Fyens Stiftstidende ang. ”Eventyrtimer”

01.04.07 Interview Fyens Stiftstidende ang. Paulo Cuelho

31.08.07 Interview Radio 3, Melchiorudstilling

31.08.07 Interview Fyens Stiftstidende, Melchiorudstilling

06.09.07 Interview Radio 3, Den Kgl Mønt

18.09.07 Interview Fyens Stiftstidende, Snurretopmager Hiroi

18.09.07 Interview Fyens Stiftstidende, tyveriet 1992

13.10.07 Interview Østrigsk TV, H.C. Andersen

(Ane Grum-Schwensen):

15.03.07 Omvisning + interview, TV-hold fra Ukraine

14.05.07 Interview Fyens Stiftstidende vedr. Kina-tur

16.05.07 Beijing, Kina – Pressekonference på The Big Bell Museum

17:05.07 Beijing, Kina – Deltagelse/tale i direkte transmitteret TV-show på Jingshan School.

Derefter pressekonference og interviews.

18.05.07 Beijing, Kina – Deltagelse i online internet transmission med teaterinstruktør Ms.

Chen.

18.05:07 Beijing, Kina – Medieovervåget overværelse af prøver på teaterforestillling.

19.05.07 Beijing, Kina – Medieovervåget besøg på National Museum.

19.05.07 Beijing, Kina – Medieovervåget besøg på Capital Childrens Hospital med interviews.

21.06.07 Interview vedr. Kina-turen, Malene Birkelund fra Fyens Stiftstidende

(Ida-Marie Vorre):

26.02.07 Andrea Bisgaard Hansen, Nyhedsavisen

19.10.07 Marianne Koch, Fyens Stiftstidende

15.11.07 Bjarne Mouridsen, Kunstmagasinet, P2

(Anne Christiansen)

04.02.: Honey Biba Beckerlees interview om Fyns Kunstmuseum og ”Billedeksplosioner” til

Kunstmagasinet, P2 PLUS.

07.09.: Pernille Bjerrum, TV2 Fyn. Om Kulturnatten på Fyns Kunstmuseum.

25.10.: Bjarne Mouridsen, DR Radio, P2. Om Heerup 100 år. Til Kulturmagasinet, P1+ m.m. (optagelse

nævnte dato).

14.12.: Martin Mulvad, TV2-Fyn. Om Cronhammar-udstillingen.

(Anne Christiansen og Ole Larsen)

21.01.: Lise Thing: ”Kunsten at placere et billede” I: Fyens Stiftstidende.

(Anne Christiansen og Ida-Marie Vorre)

15.11.: Bjarne Mouridsen, DR Radio. Om Anne Marie Carl-Nielsen, en kunsthistorisk vinkel. Til

Kulturmagasinet m.m. Sendt 18.11.

(Gertrud Hvidberg-Hansen)

31.10.: DR1 TV, ”Hvad er det værd?”. Om ”Den forsvundne krop”.

67


(Henriette Nielsen)

26.02.: Vibeke Toft-Nielsen: ”Hun er jo heeeelt nøgen”, i: Fyens Stiftstidende, X-tra.

23.02.: John Borgkilde: ”Når øjnene ser forskelligt”, i: Fyens Stiftstidende.

18.10.: John Borgkilde: ”Klæder skaber folk og forundring”, i: Fyens Stiftstidende.

(Jakob Tue Christensen)

I forbindelse udgravningerne på Gråbrødre Plads er der givet interview til TV og aviser samt udarbejdet

tekst og fotos til informationstavler på pladsen.

(Michael Holdgård Nielsen)

26.01.20007 Interview til Fyens Stiftstidende: ”Arkæologi koster kassen”.

31.01. 2007 Interview til Fyens Stiftstidende: ”Bølgerne graver i oldtiden på Helnæs”.

25.06. 2007 Interview til Fyens Stiftstidende: ”Skyttegrave dukkede op igen”.

26.06. 2007 Interview til Radio 3: Ang. fund af skyttegrave på udgravning v. Seden Kirkegård.

(Jesper Hansen)

Fremsendelse og udfærdigelse af materialer til brug for journalisters, kulturarvsstyrelsens m.fl. artikelskrivning;

ca. 15-20 henvendelser pr. år.

Yderligere nedenstående konkrete interviews.

10.02.07: Interview til Fyns Stiftstidende vedr. stenaldergrave ved Horne Sommerland. ”Stenaldergrave

har set dagens lys”.

22.02.07: Interview til ”Radio Fyn” (journalist Tym Andersen) vedr. nye forskningsresultater omkring

Fyns Folkevandringstid. 5 min. indslag.

16.06.07: Interview til Fyns Stiftstidende vedr. fiskepassagen ved Munke Mose ”Der blev ikke gjort

noget mosefund”.

04.07.07: Interview til Fyns Stiftstidende vedr. erhvervsareal i Rynkeby ved Ringe ”Arkæologer på

spring til nyt erhvervsområde”.

03.09.07: Pressemeddelelse vedr. Ibjergdysserne.

04.09.07: Interview til Fyns Stiftstidende vedr. Ibjergdysserne – artikel bragt d. 5 september.

05.09.07: Interview til Tv2-Fyn vedr. Ibjergdysserne, indslag bragt samme dag.

(Allan B. Andersen)

04.09.07 Interview Fyens Stiftstidende, Langdysserne ved Ibjerg.

05.09.07 Interview TV2/Fyn, Langdysserne ved Ibjerg.

(Anders Myrtue)

16. juli Plovfabrikken Fraugde, Fyens Stiftstidende (i samarbejde med journalist Knud Raasthøj)

(Jens Toftgaard Jensen)

25.11 Sukkerkogeriet, et industriminde i Odense, TV-2 Fyn,

30.12 Brandts Klædefabrik, et industriminde i Odense, Fyens Stiftstidende,

(Lise Gerda Knudsen):

Interview til DR P4 Fyn. ’Forår i mark’ i Den Fynske Landsby

Interview til DR P1 ’Alle Tiders Historie’. Den Fynske Landsbys haver

Interview til Fyens Stiftstidende i forbindelse med Studietur til USA. Odenses nye stemmer.

Interview til ’Jul i Odense’, Fyens Stiftstidende.

(Henrik Harnow):

68


15.01 Interview til radioprogram med Fagexpressen (sendt 2/2 og 9/2)

8.02 Deltagelse i direkte radioudsendelse om industrisamfundets kulturarv, Radio Fyn

14. 02 Den gamle Slagtervej, Fyens Stiftstidende (i samarbejde med journalist Knud Raasthøj)

26.03 Masser af øl og glødende jern, Fyens Stiftstidende (i samarbejde med journalist Knud Raasthøj)

21.05 Da der kom strøm på, Fyens Stiftstidende (i samarbejde med journalist Knud Raasthøj)

31.12 Bag facaden på Dalumvej, Fyens Stiftstidende (i samarbejde med journalist Knud Raasthøj)

Interviews, medvirken ved produktion af TV-udsendelser mv. i forbindelse med Industrikulturens

år. Bl.a. udsendelser om de udvalgte industriminder (Tasso/Albani og Frederiksbroen), der kan

downloades via DR2/De skabte Danmark/Nationale industriminder.

(René Schrøder Christensen)

25.09 Interview, Lise Høy Mortensen, ”Skrammel eller skatte”, Porten ang. Næstved Havn

Juli. Industrisamfundets erhvervshavne 1840-1970, OBM’s nyhedsbrev

(Benedikte Jeppesen)

15.06 lille bitte oplæg for Prins Joachim – Dyrskuets jubilæumsudstilling

30.06 Kanal 4

01.06 TV2/ Fyn

02.12 Tv2/Fyn

(Jannie Amsgaard Ebsen)

29.05 Interview til DK4-program om sølvskatten fra Granly

05.06 Interview til artikel i OBM´s Nyhedsbrev + i Kinabladet angående Kurertjeneste i Beijing)

(Dorte Gramtorp)

20.12 Interview Fyens Stiftstidende angående konservering af Anne Marie Carl-Nielsens

voksskitser.

(Pia Hansen)

20.12 Interview Fyens Stiftstidende angående konservering af H.C. Andersens breve.

6.10 Erhvervelser

Enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen:

Af markante erhvervelser for H.C. Andersen museet fra 2007 skal nævnes: 25 sjældne originalfotografier,

hvoraf de 20 har H.C. Andersen som motiv: HCA/2007/132 – HCA/2007/156 som blev

erhvervet med rundhåndet støtte fra Kulturarvsstyrelsen samt et original stereofotografi af H.C. Andersen:

HCA/2007/159.

Til Carl Nielsen Museet erhvervedes to noder til no. 8 og 9 fra skuespillet Amor og Digteren (Italiensk

hyrdearie + Vi elsker dig, vort høje nord), hvor der på forsiden forefindes Carl Nielsens dedikation

til Mary Alice Therp: CNM/2007/0007-8. Herudover en node til børnehjælpsdagen. På forsiden

dedikation til Thorvald Aagaard fra Carl Nielsen: CNM/2007/0009.

Desuden begunstigedes museet ved følgende overdragelser af værker af Anne Marie Carl-Nielsen

fra Kunstmuseet Trapholt:

CNM/2007/0099: Egil Skallagrimsson med sin søns lig, relief, gips.

CNM/2007/0100: Dronning Dagmar, originalmodel, gips.

69


CNM/2007/0102: Relief til Dronning Dagmar-monument, relief, gips.

CNM/2007/0103: Collie, skulptur, gips.

CNM/CHR008: Gravmæle for Emma Thomsen, skulptur, gips.

CNM/CHR243: Bacchusbarn med druer, skulptur, gips.

CHR/CNR255 og CNM/CHR457: Skyterrier, skulptur, gips.

samt

CNM/2007/0101: Anne Marie Carl-Nielsen: Thor med Midgaardsormen, Thors Fiskeri, overdraget

fra Hørsholm Kommune

Enheden Kunsthistorie:

Vilhelm Bjerke Petersens ”Skogsglänta”, 1939-44. – Købt for midler fra Marie og Chr. Larsens

Mindelegat.

Poul S. Christiansens ”De kloge og de ukloge jomfruer”, 1922-24. – Købt for midler fra Marie og

Chr. Larsens Mindelegat.

Ingvar Cronhammars serie af hvide-turkislakerede stålmøbler (seks dele), ”Bord”, ”Chaiselongue”,

”Stole” (fire dele), 2000. Fået som gave af Ny Carlsbergfondet efter anmodning.

Peter Holst Henckels ”The Times They Are A’changin’”, 2006. – Købt med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen.

Enheden Historisk tid:

Sagsnr: Overskrift:

KMO/2007/0001 Skolemateriale fra Risingskolen

KMO/2007/0002 Roulunds Fabrikker

KMO/2007/0003 Fyns Amt. DVD dokumentation

KMO/2007/0004 Briller, papirer, breve

KMO/2007/0005 Kommuneskilt

KMO/2007/0006 Oprydning i Den Fynske Landsby. Skolemateriale.

KMO/2007/0007 Arkivalier

KMO/2007/0008 L. Chr. Petersens autografsamling

KMO/2007/0009 Vævebøger

KMO/2007/0010 Sange og viser, trykte og håndskrevne

KMO/2007/0011 Genstande med tilknytning til Fjelstedgården

KMO/2007/0012 Stentrug

KMO/2007/0013 Genstande og billeder, familien Ulsted

KMO/2007/0014 Diverse materiale vedr. kunstsmed Knud Eibye

KMO/2007/0015 Fotografi, gruppebillede

KMO/2007/0016 Gipsafstøbninger. Caspar Markdanner

KMO/2007/0017 Sten. Registreret under oprydning i kælder

KMO/2007/0018 Genstande fra Fyns Amt

KMO/2007/0019 Fotografier og postkort vedr. Fotograf Carl Brandt

KMO/2007/0020 Postkort med motiver fra Odense

KMO/2007/0021 Maleri

KMO/2007/0022 Billeder af fynske herregårde

KMO/2007/0023 Billeder fra Fyn

70


Sagsnr: Overskrift:

KMO/2007/0024 Billeder fra Assens

KMO/2007/0025 Billeder fra Bogense

KMO/2007/0026 Stereobilleder fra Fyn

KMO/2007/0027 Postkort

KMO/2007/0028 Dokumenter

KMO/2007/0029 Bøger

KMO/2007/0030 Sjal

KMO/2007/0031 Lampeglas

KMO/2007/0032 Lysekrone

KMO/2007/0033 Skriftligt materiale fra besættelsestiden

KMO/2007/0034 Genstande til permanent udstilling i Den Fynske Landsby

KMO/2007/0035 Fotografier fra Davinde

KMO/2007/0036 Bøger. Oprydning fra loft i Møntergården

KMO/2007/0037 Billedaflevering

KMO/2007/0038 Model af Sortebro Kro

KMO/2007/0039 Springgås

KMO/2007/0040 Billedaflevering

KMO/2007/0041 Bygningstegninger

KMO/2007/0042 Billedaflevering

KMO/2007/0043 Almanakker

KMO/2007/0044 Stol

KMO/2007/0045 Aviser. Oprydning fra loft

KMO/2007/0046 Diverse arkivmaterialer og fotos fra Sortebro Kro, vedrørende beboernes almindelige

forhold og levned. Samt diverse andre arkivmaterialer vedrørende landbrugsdriften.

Herunder at kroejeren var formand for kvægavlerforeningen.

6.11 Uddeponeringer

Enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen:

Tøjhusmuseet til H.C. Andersens Hus

3 geværer med døllebajonetter

granater

Nationalmuseet til H.C. Andersens Hus

Kvinde- og herredragt, ca. 1860

Medicinskhistorisk museum til H.C. Andersens Hus

Vaccinationsgrej, tandtænger

Danmarks Tekniske Museum til H.C. Andersens Hus

Telegraf og telegrafnøgle

Post og Tele Museet til H.C. Andersens Hus

Posthorn

Teatermuseet i Hofteatret til H.C. Andersens Hus

Plakat fra Det Kgl. Teater

71


Landsarkivet for Fyn til H.C. Andersens Hus (06.12.07-06.01.08):

Odense Borgerrepræsentations Forhandlingsprotokol 1867

(Fyns Kunstmuseum)

Thorbjørn Laustens ”Matrix/Permutation”, 1980, inv. nr. 2039 a, b og d samt Sys Hindsbos ”Bæring”,

2002 til formidlingschef Asger Lorentzen, Odense Bys Museer.

Lis Nogels ”Stående kvinde”, 1971 til rådmand Anker Boye, Odense Slot.

Hjemkomne uddeponeringer:

(Fyns Kunstmuseum)

Fra By- og Kulturforvaltningen hjemkom 25.06.07:

Lone Arendals ”Komposition”, 1988.

Kai Führers ”Diplopi” I-II, u.å.

Niels Hansens ”Agnete og Havmanden”, 1930.

Hugo Hedemanns ”Maleri”, 1978.

Olaf Rudes ”Interiør fra kunstnerens atelier på Bornholm”, 1932.

Olaf Rudes ”Portræt af fru Elna Fonnesbech Sandberg”, 1933.

Tilsynsbesøg vedrørende uddeponeringer:

(Ole Larsen og Anne Christiansen)

03.07.: Tilsynsbesøg på Odense Universitetshospital: fire gipsrelieffer.

03.09.: Odense Kultur- og Idrætshus: Bertel Thorvaldsens ”Alexander på sin quadriga” (1812).

03.09.: Hvenekildens Plejehjem: Johs. Bjergs ”Pomona”, 1946.

04.10.: Besigtigelse af rådmand Anker Boyes kontor med henblik på nyophængning samt efterfølgende

møde desangående på Fyns Kunstmuseum.

(Samlingschefen)

Udlån

27.10.07 – 30.03.08: 9 H.C. Andersen-klip til udstillingen ”east – SCHNITT – west”, Burg Zug,

Tyskland.

06.06. – 15.08.: Torben Hardenbergs ”Springvand” til udstillingen ”Blomsterkongen”, Norrvikens

Trädgården, Båstad, Sverige.

Uddeponering

Fra 13.03.07: Langå-vognen, rekonstruktion til Slesvigske Vognsamling, Haderslev.

12.03. – 13.04.: Krystalkugle fra Årslevgraven, Nationalmuseet til Odense Bys Museers arkæologiske

udstilling.

6.12 Udlån fra egne samlinger

Enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen:

12.05.07-19.08.07 Til Gl. Holte:

HCA/1989/91 Original illustration af Kay Nielsen: "De vilde Svaner"

09.05.07-04.06.07 Til Beijing Childrens Art Theatre, Beijing, Kina

HCA/1951/12 Digtmanuskript/"Gud Fader i Himlen hvor er Du dog god!"

HCA/1969/354 Klip/teaterscene

HCA/1971/342 Roman: Fodreise fra Holmens Canal, 1829

HCA/1971/70 Portrætfoto/BO23

72


HCA/1977/192 Klip/møllemand

HCA/1997/452 Klip/linedansere

HCA/XVI-48 Genstand:H.C.Andersen-visitkort m. hårlok

HCA/XVIII-I-1-0054 Tegning (Vilhelm Pedersen)

HCA/XXIII-A-1-0034 Tegning/Italien/Grækenland/Tyskland

HCA/XXIII-A-1-0038 Tegning/Grækenland

27.10.07-27.04.08 Til Burg Zug, Schweiz

HCA/1963/89 Klip/orientalsk slot

HCA/1963/90 Klip/møllemand

HCA/1963/92 Klip/svane/danserinde

HCA/1977/118 Klip/teaterscene

HCA/1988/36 Klip/sørøver

HCA/A-1116-R Klip/springende pjerrot

HCA/XXIII-B-14-E Klip/figur

06.06.07-15.08.07 Til Norrvikens Trädgårder, Båstad, Sverige

HCA/2004/148 Skulptur af Torben Hardenberg. ”Sommerfuglen”

05.12.06-13.02.07: Til Roskilde Museum:

CNM/1984/2172 Dronning Margrete I, statuette i bronze af Anne Marie Carl-Nielsen

(Fra Fyns Kunstmuseum)

1. Vilhelm Hammershøis ”Violoncelspilleren”, 1893 til udstillingen ”Vilhelm Hammershøi – Carl

Th. Dreyer” på Centre de Cultura Contemposània Barcelona den 24.01. – 29.04.2007.

2. Dankvart Dreyers ”Selvportræt”, 1838, ”Fynsk landskab”, 1840, ”Stensætning på øen Brandsø”,

ca. 1842, ”Udsigt fra Assens (Ramsherred).”, U.å., ””Studie af en afsavet trærod”, U.å., ”Åben

plads i en skov. (Skovinteriør)”, U.å., ”Efterårslandskab; i baggrunden en by”, U.å., ”Skovinteriør

med en slugt”, U.å. og ”Skovparti. Barløse”, U.å. til udstillingen ”Naturfortrolighed – Dankvart

Dreyer 1816-1852” på Den Hirschsprungske Samling den 27.01. – 30.04.2007.

3. Niels Lergaards ”Gade i Gudhjem”, 1928 til udstillingen ”Corner Classic” på Johannes Larsen

Museet den 02.03. – 20.05.2007.

4. Arne Haugen Sørensens ”Familien i Kisserup”, 1972 til udstillingen ”Arne Haugen Sørensen

retrospektiv” på Skive Kunstmuseum den 17.03. – 28.05., på Kastrupgaardsamlingen den 07.06. –

02.09.07 og Vejle Kunstmuseum den 15.09. – 28.10.07.

5. Nielsine Petersens ”En dansk bondepige”, 1895 og Ludovica Thornams ”Gudstjeneste i Søllerød

Kirke”, U.å. til udstillingen ”Var de spadserende malerkasser? Vilhelm Kyhns tegne- og maleskole

for kvinder 1863-1895” på Ribe Kunstmuseum den 17.03. – 03.06.07, Sophienholm den 30.06. –

16.09.07 og Johannes Larsen Museet den 29.09. – 25.11.07.

6. Asger Jorns ”Gul fest”, 1949 til udstillingen ”Cobra Reykjavik” den 10.04. – 31.07.07, Kunstcentret

Silkeborg Bad den 01.08.- 10.12.07 og Trondheim Kunstmuseum den 10.12.07 – 20.04.08.

7. Richard Mortensens ”Eventyrmaleri” til udstilling på Børnekulturhuset Fyrtøjet den 01.06. –

01.09.07.

8. Asger Jorns ”Feligrams”, 1942-43 til udstillingen ”Asger Jorn – Skelet og Krop” på Carl-

Henning Pedersen & Else Alfelts Museum den 08.09. – 16.12.07.

I alt udlån af 14 malerier og 1 skulptur til 11 udstillinger i Danmark og 3 i udlandet.

Internt udlån

1. P.C. Skovgaards ”Portræt af Louis Edvard Alexis Mourier (1805-1877)”, 1847 til udstillingen

”Æresborger” på H.C. Andersens Hus den 06.12.07 – 06.01.08.

Udlån af fotos

73


37 anmodninger om lån af billedmateriale vedrørende kunstsamlingen, heraf effektueredes 24 udlån.

(Jørgen A. Jacobsen)

09. 05. 07. Sdr. Nærå Arkæologigruppe: Udlån af genstande fra Skovgårdgravpladsen til midlertidig

lokaludstilling i Tarup-Davinde.

11. 06. 07. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet. CT-scanning af Koelbjergkvinden

14. 06. 07. Udlån af genstande fra Nordøstfyn til Ladbyskibsmuseets permanente udstilling.

6.13 Konservering

(Fyns Kunstmuseum)

Udvælgelse af følgende værker til konservering hos Fælleskonserveringen:

Henry Heerup: ”Lohengrin på svanen”. 1940.

Henry Heerup: ”Relief”. o.1940.

Henry Heerup: “Soldat”. o.1940.

Henry Heerup: ”Vildsvinehoved”. 1940.

Henry Heerup: ”Skraldeskulptur”. (1964).

Udcheck af Dreyer-udstillingen.

Besigtigelse af nye værker af Ingvar Cronhammar.

Konservering ved Bevaringen i samarbejde med HAC Art Paint, Jan Hansen, Herning.

Ingvar Cronhammer: ”Bord”, ”Chaiselongue” og ”Stol/skammel” (i fire dele).

Poul Henningsens ”Mignon-flygel" bragt til restaurering hos Piano, Svendborg.

6.14 Samlinger og arkiver

(Fyns Kunstmuseum)

Overdragelse af værker til andet museum:

Jf. aftale med Stadsarkivet, Odense blev der i 2007 indgået aftale om overdragelse af seks store dekorationer

(olie på lærred) malet af Carl Lund – med henblik på visning i den danske afdeling på

Verdensudstillingen i Paris 1889 – til Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot. Udsmykningen

har efterfølgende været anvendt i festsalen på Odense Rådhus, men nedtaget i 1930erne.

Antagelig er værkerne herefter overført til opbevaring på Fyns Kunstmuseum, som imidlertid først

anno 2006 ’fandt’ dem på et loft.

Enheden Historisk tid:

28. august, Deposita fra Odense Politi – 15 effekter stjålet på kloster i Narva, Estland, under Anden

Verdenskrig – blev leveret tilbage politiet ved. politimester Lars Rand Jensen

Besøg på www.odensebilleder.dk: 165.145

(Ellen Warring)

Dokumentation af Foss’ fabrikker

Dokumentation af Fyns Amt

Dokumentation af Fyns Statsamt

Enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen:

74


I årets løb er der registreret 204 nye genstande til H.C. Andersens Hus, ligesom 1174 registraturer

er blevet opdateret. Til Carl Nielsen-samlingerne er der registreret 105 genstande og foretaget 812

opdateringer. Til Anne Marie Carl-Nielsen databasen er der registreret 592 genstande og opdateret

1073 poster.

6.15 Deltagelse i eksterne seminarer, kongresser etc.

(Asger Lorentzen)

6-9.03.2007 Studietur (Udstillingsgruppen) til Tyskland, Belgien og Holland.

18.04.2007 Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2007

9-10.05.2007 Museumskonference, Moesgård

24-25.05.2007 Forlagstur

21.06.2007 Kulturarvsstyrelsens Tematimer, Det Kgl. Bibliotek.

14.08.2007 IKT informationsmøde, Dansk Industri

20.08.2007 Workshop, International Politik for Odense Kommune

30-31.10.2007 Teamledelse, kursus i By & Kulturforvaltningen

13.11.2007 Kulturarvsstyrelsens Tematimer, Det Kgl. Bibliotek.

29-30.11.2007 Teamledelse, kursus i By & Kulturforvaltningen

(Lene Pedersen)

23.01. 2007 Designprogram & kommunikationsstrategi- Kommunikationsakademiet

16.1. 2007 Konference om udvikling af minikrydstogter på Fyn – Fyn Tour

7.-8.2. 2007 Storytelling, ODA

22.3. 2007 Intern og ekstern kommunikation - Kommunikationsakademiet

17.4. 2007 Kommunikation og medieplanlægning - Kommunikationsakademiet

8.5. 2007 Den gode historie - Kommunikationsakademiet

25.-27.6. 2007 Studietur til Norge. Dyreparken i Kristianssand, ODA

18.9. 2007 Online kommunikation - Kommunikationsakademiet

23.10. 2007 Journalistisk kommunikation - Kommunikationsakademiet

7.-8.11. 2007 Storytelling i praksis, ODA

13. – 14.11. 2007 Skriveværkstedet og pressemeddelelser - Kommunikationsakademiet

27.-28.11. 2007 Digital kommunikation, ODA

(Rikke Reimann)

07.02.07-09.02.07 Kursus, ”Oplevelsesudvikling”,Organisationen Danske Attraktioner

14.03.07-16.03.07 Formidlingsmøde Fuglsø, ”Publikum Forever”

(Anne Grønborg Larsen)

14.03.07-16.03.08 Formidlingsmøde Fuglsø, ”Publikum Forever”

(Ane Grum-Schwensen):

18.04.07 KUAS-årsmøde, Kolding

(Ida-Marie Vorre):

18.04.07 KUAS-årsmøde, Kolding

(Anne Christiansen)

27.03.: ODMs generalforsamling, København.

18. – 19.04.: Kulturarvsstyrelsens årsmøde, Kolding.

28. – 29.11.: ODM, kunstmuseernes seminar, Vejle.

75


04.12.: Pressemøde på ”Cronhammar på danske kunstmuseer”, Statens Museum for Kunst.

(Anne Christiansen og Gertrud Hvidberg-Hansen)

12.03. Kunstmuseernes forskningskonference, København. Arrangeret af Det Kunstfaglige Råd,

Kulturarvsstyrelsen.

27.06.: Kunst- og Erhvervskonference, Odense. Arrangeret af Sekretariatet for Den Regionale Kulturaftale,

Odense Kommune.

25.– 30.08.: Studierejse til Documenta i Kassel og Biennale di Venezia.

(Anne Christiansen, Gertrud Hvidberg-Hansen og Henriette Nielsen)

12.02. Fyraftensmøde om trivsel på arbejdspladsen ved erhvervspsykolog Thomas Lundby.

(Anne Christiansen og Inge Kildeberg)

25.01.: Åbning af ”Naturfortrolighed” på Den Hirschsprungske Samling samt udstillingsbesigtigelser

i København.

(Anne Christiansen, Inge Kildeberg og Ole Larsen)

07. – 10.05.: Studietur til Berlin.

23.10.: Besigtigelse af Heerup-værker på Galleri Nakke Hage, Bredgade 10, København, Heerup

Museum, Rødovre, KE i Den Frie samt familien Jerichaus grav på Solbjerg Parkkirkegård, Frederiksberg.

(Anne Christiansen, Gertrud Hvidberg-Hansen, Inge Kildeberg, Ole Larsen og Henriette Nielsen)

26.06.: Udstillingsbesigtigelse i Nyborg og Kerteminde.

11.12.: Udstillingsbesigtigelse i Odense.

(Gertrud Hvidberg-Hansen)

27.01. – 04.02.: Hamborg, Berlin, Dresden, Jena og Weimar – i relation til forskningsprojekt om

vitalisme.

28.01: Deltagelse i afslutningsarrangement (finissage) på udstillingen ”Johan Rohde” på Bröhan-

Museum, Berlin.

01.05 – 03.05.: Stockholm i forbindelse med forskningsprojekt om vitalisme.

01.01 – 31.12.: Studieture i forbindelse med forskningsprojektet om vitalisme: Bruun Rasmussens

arkiver, arkiver på Danmarks Kunstbibliotek, J.F. Willumsens Museum, Rudolph Tegners Museum,

Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling, Geologisk Museum, Ny Carlsberg

Glyptotek, Faaborg Museum, Johannes Larsen Museet, Ollerup Gymnastikhøjskole, SAK, Koldinghus,

Vejen Kunstmuseum.

01.01-31.12: Initiativtager til samarbejdsmøder med faglige ansvarlige ved Stadsarkivet i Odense,

Tidens Samling i Odense, Kunsthallen Brandts, J.F. Willumsens Museum, Rudolph Tegners Museum,

Vejen Kunstmuseum og Faaborg Museum, samt forskningsmøder med forskere på SDU. Alle

tiltag vedr. vitalisme-projektet, ”Livslyst”.

(Henriette Nielsen)

19.11.: Deltagelse i ODM Kunstformidlermøde i Aalborg.

(Anders Myrtue)

7. jan. Nyere Tids Netværks årsmøde, Odense

13. – 15. april. Bygningsarkæologisk Konference, Arkitektskolen, København

18. – 19. april. Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde, Kolding

12. juni. Bevaring af billeder, Odense

76


26. august – 3. september. Konference i Association of European Open Air Museums. Holland og

Belgien

14. – 16. November. ODMs faglige årsmøde, Fuglsø

(Jens Toftgaard Jensen)

25. januar. Restaureringsarkitekternes Restaureringsseminar, Århus,

6-8. marts. Studietur: moderne udstillingsformer i Tyskland, Holland og Belgien,

13. marts. Havneforum II, Odense,

15. marts. Danske Museers formidlingsmøde, Fuglsø,

18. april. Kulturarvsstyrelsens årsmøde, Kolding,

9-10. maj. Nye udstillinger og nye medier, Moesgårds museumskonference, Århus,

18. september. Kulturarvsstyrelsens SAVE-kursus, Horsens,

3. oktober. Kirkens hus på Fyn mellem gotik og renæssance, SDU,

12. oktober. Forfatterseminar om Den jyske Historikers temanummer om industriminder, Arbejdermuseet,

(Lise Gerda Knudsen):

07. februar. Møde i Nyere Tids Netværk, ODM, Odense.

13.-15. april. Konference: Bygningsarkæologien før i tiden, i nutiden og i fremtiden, København.

18. april. Kulturarvsstyrelsens Årsmøde, Kolding.

26-28. april. Konference: The Future of Open-Air Museums, Stockholm.

02. august -10. september. Studietur til USA (Wisconsin, Indianapolis, New York, Massachusetts,

Virginia, Washington DC)

05. november. Møde i Museernes Landbrugspulje, Glud.

14.-16. november. Museernes kulturhistoriske orienteringsmøde, Fuglsø.

11. december. Møde i Samlingsnetværkets Etikgruppe, ODM, København

(Henrik Harnow):

15. juni. Ordstyrer og taler ved TICCIH-conference, The Copenhagen Session, Ingeniørhuset

6.-9. november. Sjönare Läge, Sjöfartshistoriska Museet, Stockholm. Seminar om havneudvikling

og havnegenanvendelse.

14. – 16. november. Deltagelse i museernes faglige Fuglsø-møde

(Ellen Warring)

7. januar. Nyere tids netværk, Odense

18. – 19. april. Kulturarvsstyrelsens Årsmøde,

14. – 16. november. ODM - fagligt orienteringsmøde, Fuglsø

(René Schrøder Christensen)

2. februar. Kulturhistorie og kommunal forvaltning- præsentation af Digitalt Atlas over Kulturmiljøer,

SDU

19. april. Kulturarvsstyrelsens Årsmøde, Kolding.

6.-9. november. Sjönare Läge, Sjöfartshistoriska Museet, Stockholm. Seminar om havneudvikling

og havnegenanvendelse.

18. september. Kulturarvsstyrelsens SAVE-kursus, Horsens

(Gitte Haastrup)

7. november. Seminar om havne, Stockholm

14.-16. november. ODMs faglige Fuglsømøde

77


(Jan Bo Jensen)

14. – 16. april. Bygningsarkæologisk konference, København

(Benedikte Jeppesen)

ODA.erfa gruppe om frivillige

14. – 16. marts. Formidlingsseminar, Fuglsø

19. juni. Køkkenseminar, GL. Estrup

25. – 27. juni. ODA studietur til Kardemommeby, Kristianssand, Norge

(Kirsten Jørgensen)

12. juni. Bevaring af billeder, Odense

(Inger Heldbjerg Busk)

2. februar. Infomøde om Atlas Fyn og Atlas Vejle på SDU.

Medlem af Havepuljen under ODM. (2 møder)

29.-30. oktober .Håndværker og Industripuljens møde i Horsens,

14.-16. november. ODMs Faglige Årsmøde.

(Torben Grøngaard Jeppesen)

26. januar. Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder

25.-28. april. Konference The Future of Open-Air Museums, Stockholm

16.-20. juni. By- og Kulturudvalgets studietur til Tyskland, Holland og Belgien

8.-10. november. Seminar on Heritage. Barcelona

15.-18. november. Social Science History Society Conference, Chicago, USA.

(Karsten Kjer Michaelsen)

15.1.07: ”Seminar om digital arkæologi”. OBM.

18-19.04.07. Kuas’ årsmøde på Hotel Kolding Fjord

27.04.07. Afskedsseminar for Erik Johansen på Kuas.

19.06.07. ”De store husholdninger – køkkenets indretning fra 1600-1920” på Gl. Estrup.

(Mads Thagård Runge)

15.1.07: ”Seminar om digital arkæologi”. OBM.

26.1.07: ”Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder”. Aarhus Universitet.

5.3.07: ”Kvalitet og krav til arkæologiske udgravninger. 5 år med den nye Museumslov”. Middelalderarkæologisk

Metodenetværks Forårsmøde. Horsens.

19.4.07: ”Det Arkæologisk Råds årsmøde”. Hotel Koldingfjord.

25.-27.4.07: ”Torp-konference”. Malmö.

24.8.07: ”Naturvidenskabelig konference og –messe”. Det Arkæologiske Råd. Nationalmuseet.

27.-28.8.07: ”Nyt syn på keltisk jernalder – keltisk indflydelse på kult og kamp i Norden”. Silkeborg.

15.-16.11.07: ”Dansk Kulturhistorisk Museums Forenings faglige orienterings- og årsmøde”. Fuglsø.

(Jesper Hansen)

26.01.07: Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder. (Århus universitet).

19.04.07: DAR´s årsmøde i Kolding.

24.08.07: Naturvidenskabskonference og –messe. Nationalmuseets festsal.

27-28.08.07: ”Nyt syn på keltisk jernalder – keltisk indflydelse på kult og kamp i Norden”.

78


01.10.07: Temadag om Sarup Anlæg, Haderslev Museum. Arrangeret i samarbejde mellem ”Det

Arkæologiske Råd” & Kulturarvsstyrelsen, Fortidsminder.

14-16.11.07: Årsmøde på Fuglsø.

(Michael Holdgaard Nielsen)

19.04.07 Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2007. (Kolding Fjord Hotel).

25-27.04.07 Torp-konference. (Malmö).

24.08.07 Naturvidenskabskonference og – messe. (Nationalmuseet i KBH).

27-28.0807 Konference om keltisk jernalder. ”Nyt syn på keltisk jernalder – keltisk indflydelse

på kult og kamp i Norden” (Silkeborg Museum).

14-16.11.07 Årsmøde på Fuglsø.

(Kirsten Prangsgaard)

26.01.07 ”Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelader”, Aarhus Universitet.

19.04.07 KUAS-årsmøde, Kolding.

24.08.07 Naturvidenskabelig konference og messe. Det Arkæologiske Råd, Nationalmuseet.

01.10.07: Temadag om Sarupanlæg. Haderslev Museum

14.11.07 – 16.11.07: Organisationen af Danske Museers årsmøde, Fuglsø.

(Mogens Bo Henriksen)

15.01.07 Møntergården. Stiftende generalforsamling: MUD.

19.04.07 KUAS-årsmøde, Kolding

27.04.07 KUAS, afskedsseminar for Erik Johansen.

29.06.07 Københavns Universitet: Morten Axboes disputatsforsvar.

26.10.07 Københavns Universitet: Lisbeth Imers ph.d.forsvar.

(Jakob Tue Christensen)

26.01.07 Seminar om regionalitet. Århus Universitet

06.03.07-08.03.07 Studietur til belgiske museumsudstillinger

13.04.07 Middelaldertræf, Moesgård

09.05.07-10.05.07 Udstillingsseminar, Hotel Marselis, Århus

14.05.07-15.05.07 Byarkæologisk Møde, Ribe

03.10.07 Kirkens hus på Fyn mellem gotik og renæssance. (Arrangør af) Forskerkredsmøde, Center

for Middelalderstudier og Odense Bys Museer

26.10.07-28.10.07 Land & By, Fehmern

31.10.07 ”Omlevelsen”. Konference om IT-baserede før- og efteroplevelser, Ålborg

14.11.07-16.11.07 ODMs årsmøde, Fuglsø

(Karen Green Therkelsen)

10-12.05.07 IX Nordic TAG, Aarhus Universitet, Moesgård

14-16.11.07 Fuglsø

(Allan B. Andersen)

14-16.11.07 Årsmøde på Fuglsø.

(Jørgen A. Jacobsen)

19. 04. 07. Deltagelse i KUAS-årsmøde, Koldingfjord.

(Michael Lundø Jacobsen)

14-16.11.07 Deltagelse i Det Kulturhistoriske Orienteringsmøde, Fuglsø

79


(Allan Larsen)

14-16.11.07 Deltagelse i Det Kulturhistoriske Orienteringsmøde, Fuglsø

(Lone Bach Nielsen)

14.-16.11.06. Dansk Kulturhistorisk Museums Forenings faglige orienterings- og årsmøde.

(Pia Hansen)

10.-20.04 Udvidet materiale- og nedbrydningslære, Konservatorskolen

(Jannie Amsgaard Ebsen)

08.06 Medicinsk Historisk Museum, foredrag om vokskonservering.

22/23.11 Museum Microclimates, Nationalmuseet, København.

29.11 Konflikthåndtering med girafsprog, TL-kursus.

(Dorte Gramtorp)

10.-20.04 Udvidet materiale- og nedbrydningslære, Konservatorskolen.

08.06 Medicinsk Historisk Museum, foredrag om vokskonservering

06.06 Ramanspektroskopi, KEP.

6.16 Repræsentation i eksterne udvalg m.v.

(Asger Lorentzen)

Bydelsplanlægning, referencegruppe

Børnekulturelt fagråd

Liveable City, styregruppe

De Fynske Attraktioner

Bymidteforum

(Anne Lysebjerg Hansen)

Netværkssamarbejdet MASKOT

(Lene Pedersen)

De Fynske Attraktioner

Odense Kommune kommunikationsnetværk

(Enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen arbejder fast sammen med:)

H.C. Andersen-Centret, SDU.

Carl Nielsen Selskabet ved Knud Ketting

Det kgl. Bibliotek

John Fellow, Carl Nielsen Brevudgaven

(Ejnar Stig Askgaard):

Sekretær i H.C. Andersen Samfundet – Odense

Sekretær i bestyrelsen for H.C. Andersen Museets Venner

Sekretær i bestyrelsen for H.C. Andersens Fond

Medlem af MASKOT

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: H.C. Andersens samlede værker

Konsulentbistand til:

80


Bruun Rasmussens Auktioner

Andersen Samlede Skrifter, DSL

Mønthuset Danmark

Odense kommunen P&V vedr. udpegning af egnet placering for Galschiøtz’ ”Fortællebrønd”

(Ane Grum-Schwensen):

Medlem af MASKOT

Konsulentbistand til:

Billedresearch til fhv. museumsdirektør Niels Oxenvads bogudgivelse H.C. Andersens brevveksling

med familien Melchior (udkom 31. august 2007).

Konsulent på seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek Tove Thages bogudgivelse Fotografernes

H.C. Andersen (udkom 4. december 2007).

Fremstilling af skanninger af førsteudgaver til schweizisk doktorand i litteraturvidenskab Cyrille

Francois.

15.05.07-21.05.07: Repræsentant og kurer for museet i forbindelse med udlån og en række arrangementer

til Beijing Childrens Art Theatre, der afholdt forestillinger om H.C. Andersens liv og

værk på fem teatre i Beijing i anledning af Børnenes Dag den 1. juni i Beijing, Kina

(Ida-Marie Vorre):

Udvalg for dannelse af international Carl Nielsen festival og fejring af Carl Nielsen-jubilæet 2015

Markering af 25-års jubilæum i Odense Koncerthus

(Gertrud Hvidberg-Hansen)

Folkeuniversitetet i Odense, programudvalget.

(Anders Myrtue)

Nyere Tids Netværk, ODM

Museernes landbrugspulje

Museernes herregårdspulje (hvilende)

Arbejdsgruppe vedr. bevaring af Lille Pederstrup

Projektgruppe om dansk herregårdsatlas under Dansk Center for Herregårdshistorie

Projektgruppe i Odense Kommune vedr. renovering af Kongens Have

Arbejdsgruppe vedrørende forskning i Odense – Svendborg Motorvej

Medlem af Association of European Open Air Museums

Arbejdsgrupper vedrørende kommuneplanrevision I Odense Kommune

Det Grønne Råd, Odense Kommune

Landbohistorisk Selskab

Arbejdsgruppen vedr. præmiering af bygninger i Odense Kommune

(Jens Toftgaard Jensen)

Historisk Atlas’ styregruppe

Nyere Tids Netværk, ODM

Museernes industri- og håndværkspulje

Medlem af Den jyske Historikers videnskabelige panel

(Lise Gerda Knudsen):

Museernes Landbrugspulje

Nyere Tids Netværk, ODM

Samlingsnetværkets Etikgruppe, ODM

Netværket ’Museer og digitalisering’

81


Styregruppen for Erindringens Træ, Livs- og kulturhistorier fra Vollsmose (afsluttet i 2007)

(Henrik Harnow):

Medlem af Det særlige Bygningssyn

Næstformand i Det faglige råd for nyere tid, Kulturarvsstyrelsen

Medlem af bestyrelsen for Selskabet til bevaring af industrimiljøer

Medlem af Byhistorisk Udvalg, Odense

Medlem af bestyrelsen for HITEK, Ingeniørforeningen Danmarks faggruppe for teknologihistorie

Medlem af bestyrelsen for Danmarks Mediemuseum

Medlem af Styregruppen for Industrikulturens år

Formand for ph.d.-bedømmelsesudvalg, SDU

Ekstern lektor, Institut for Historie, SDU

Koordinator for museernes faglige årsmøde i Fuglsø Centret

Medlem af repræsentantskabet for Dansk center for Byhistorie

Medlem af Dansk Komité for Byhistorie

Medlem af bedømmelsesudvalg for ph.d.-stipendium opslået af Kulturarvsstyrelsen og Københavns

Universitet

(Ellen Warring)

Landbohistorisk Selskab

Arbejdsgrupper vedrørende kommuneplanrevision I Odense Kommune

(Kirsten Jørgensen)

Museernes dragtpulje

(Peter Steen Johansen)

Museernes møllepulje

(Inger Heldbjerg Busk)

Medlem af Havepuljen under ODM.

(Torben Grøngaard Jeppesen)

Styregruppe for MASKOT

Styregruppe for Vision Odense og Planstrategi

Styregruppe for Let’s Play, Udviklingsforum Odense

Bestyrelsen for Musikhøst

Regeringens udvalg vedr. bygningsbevaring

Censor Syddansk universitet

Danish-American Heritage Society, USA

Social Science History Society, USA

(Karsten Kjer Michaelsen)

Indtil udgangen af marts 2007 medlem af Museumsrådet for Fyns Amt (forretningsudvalget).

(Mads Thagård Runge)

2003-2007. Konsulent for Vingsted Historiske Værksted på projekt vedr. opførelse af stormandsgård

fra omkring år 0.

Bestyrelsesmedlem i den selvejende institution ”Museernes UdgravningsData” (MUD).

(Kirsten Prangsgaard)

82


DM, Museumslandsklubben (formand)

DM, Sektorbestyrelsen for Forskning og Formidling (herunder informationsudvalg)

(Mogens Bo Henriksen)

Bestyrelsesesmedlem, Wormianum.

Folkeuniversitetet i Odense, Programudvalget.

Udvalget for arkæologiske arbejder ved større anlægsprojekter. (med KUAS og Vejdirektoratet).

KUAS-arbejdsgruppe vedr. stamtabeller til 4F.

Arbejdsgruppe vedr. bearbejdning og publikation af dyreknogler fra jernalderbopladsen Seden Syd.

(Id 2493).

Kulturarvsstyrelsen udvalg vedr. antikvarisk arbejde og anlæggelsen af læhegn.

Kulturarvsstyrelsens referencegruppe vedr. den løse kulturarv efter DMI.

Det arkæologiske Råds udvalg vedr. udgravningsberetninger.

Kulturarvsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. overvågning af virkningen af museumslovens kap. 8.

(Jakob Tue Christensen)

Medlem af hovedbestyrelsen for Center for Middelalderstudier, SDU

Medlem af MASKOT

Medlem af koordinatorgruppen for ODMs Fuglsømøde

Medlem af bestyrelsen for DM-klubben på Odense Bys Museer

(Poul Rasmussen)

Kasserer i Konservatorernes Efteruddannelsespulje, KEP.

(Jannie Amsgaard Ebsen)

Koordinator i Arkæologisk Emnegruppe, Nordisk Konservatorforbund.

(Pia Berntsen)

Koordinator i papirgruppen, Nordisk Konservatorforbund.

Bestyrelsesmedlem i KEP

(Dorte Gramtorp)

Repræsentation i Bevaringsnetværket under Organisationen danske museer.

(Jens Gregers Aagaard)

Webmaster på Nordisk Konservatorforbunds hjemmeside.

Webmaster på Konservatorernes Efteruddannelsespuljes hjemmeside.

Internationalt samarbejde:

(Mogens Bo Henriksen)

Network Denmark-Poland (netværksarbejde mellem universiteterne i København, Warszawa og

Lublin).

Mitglied des Internationalen Sachsensymposions.

ESF-projekt „Thorsberg und Bornstein“

(Torben Grøngaard Jeppesen)

Danish Heritage Society, USA

Society for the Advancement of Scandinavian Study, USA

Social Science History Society, USA

Danish Immigrant Museum, Iowa, USA

83


6.17 Interne projektgrupper og koordinationsgrupper

Den Fynske Landsby – formidling:

Peter Steen Johansen

Benedikte Jeppesen

Lise Gerda Knudsen

Anne Grønborg

Alex Hansen

Tom Mansfeldt

Web-redaktion:

Lene Pedersen (tovholder)

Brian Høj Andersen

Lise Gerda Knudsen

Fyns Kunstmuseum – formidling:

Hanne Plechinger (tovholder)

Anne Chirstiansen

Asger Lorentzen

Gertrud Hvidberg-Hansen

Anne Grønborg

Henriette Nielsen

Lene Pedersen

Historisk Atlas Fyn:

Asger Lorentzen (formand)

Torben Grøngaard

Karsten Kjer Michaelsen

Rasmus Lorentzen

Jens Toftgaard Jensen

Lise Gerda Knudsen

Middelalder/renæssanceudstilling:

Asger Lorentzen (formand)

Jakob Tue Christensen

Anne Grønborg

Peter Steen Johansen

Jens Toftgaard

Registrering og formidling af arkæologisk samling:

Karsten Kjer Michaelsen

Rasmus Lorentzen

Dorte Gramtorp

Hanne Plechinger (ad hoc økonomi)

Asger Lorentzen (ad hoc formidling)

Projektgruppen vedrørende registrering af værker af Anne Marie Carl Nielsen:

Anne Christiansen (tovholder)

Ejnar Askgaard

84


Dorte Gramtorp

Nana Kildemoes (indtil 31.05.).

85

More magazines by this user
Similar magazines