27.07.2013 Views

Velkommen til Esbjerg Kommune

Velkommen til Esbjerg Kommune

Velkommen til Esbjerg Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Velkommen til

Esbjerg Kommune


Indholdsfortegnelse

Tæt på dig - om borgerservice Side 5

Bramming - det grønne centrum Side 8

Ribe - en kulturhistorisk perle Side 10

Esbjerg - en moderne storby Side 12

Børnefamiliernes kommune Side 16

På fornavn med professoren Side 18

Solo med muligheder Side 20

Inbetweeners Side 24

Selfmade og innovativ Side 26

Særligt for seniorer Side 30

Din kommune på nettet (om selvbetjening) Side 34


Velkommen til Esbjerg Kommune

En kommune med storbyens puls, historiens

vingesus, åbne landområder og dejlige småbyer

med nærvær og ro. Det er, hvad vi kan tilbyde dig

som tilflytter i Esbjerg Kommune.

114.000 borgere og landets 5. største kommune.

Vores service gør kommunen til et både trygt og

vedkommende sted at slå sig ned, hvad enten man

er børnefamilie, studerende, erhvervsdrivende,

single, ældre eller udlænding.

Med hæftet her i hånden kan du hurtigt danne dig

et indtryk af Esbjerg Kommune. Det fortæller om

vores særkende og de mange tilbud, der gør det til

noget særligt godt at bo her.

Velkommen til Esbjerg Kommune – et valg med

mange muligheder!

Johnny Søtrup

Borgmester

3


Tæt på dig

Nærhed og én indgang for borgeren til det

offentlige. Det er den tankegang, som sikrer, at

Esbjerg Kommune trods sin størrelse er tæt på

borgeren.

Vi håndterer princippet om nærhed i Kommunens

tre borgerservicecentre. På rådhusene i Bramming,

Esbjerg og Ribe vil kompetente medarbejdere svare

på dine spørgsmål og ekspedere dine papirer for

dig.

Medarbejderne i borgerservicecentrene er klædt på

til at sætte sig ind i netop din situation og få alle

hjørner med. Det kalder vi helhedsorienteret

sagsbehandling. Smidigt og let for dig.

Kig forbi dit nærmeste rådhus, ring eller klik ind på

esbjergkommune.dk og læs, hvad dit

borgerservicecenter kan hjælpe dig med.

Esbjerg Kommune er landets 5. største med

omkring 114.000 indbyggere

75.543,00 ha eller 755 kvadratkilometer. Cirka

56 kilometer i luftlinje fra det nordvestligste til

det sydøstligste hjørne af vores kommune

Vores husholdningsbudget er på omkring 8 mia.

kroner

Tlf: 7616 1616 – herfra omstilling til alle afdelinger

Fax 7616 1617

Mail: raadhuset@esbjergkommune.dk

www.esbjergkommune.dk

Der er tre BorgerServicecentre i Esbjerg Kommune:

BorgerServicecenter Esbjerg

Rådhuset

Torvegade 74

6700 Esbjerg

BorgerServicecenter Bramming

Rådhuset

Sct. Knuds Allé 7

6740 Bramming

BorgerServicecenter Ribe

Rådhuset

Giørtz Plads

6760 Ribe

Åbningstider I alle tre servicecentre:

Mandag – onsdag kl. 9.00 - 15.00

Torsdag kl. 9.00 - 15.00

Fredag kl. 9.00 - 13.00

Byrådet og udvalgene:

Byrådet har det overordnede politiske ansvar

for kommunens styring og økonomi

Det er de syv politiske fagudvalg, der arbejder

med sagerne, inden de kommer i byrådet

De syv udvalg er:

Økonomiudvalget

Plan & Miljøudvalget

Teknik & Forsyningsudvalget

Borger & Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Kultur & Fritidsudvalget

Børne & Familieudvalget

5


6

Mod nye mål

Siden starten i 1983 har VL Staal A/S udviklet, produceret

og monteret flere tusinde stålskorstene og tilhørende

kanalsystemer. VL Staal A/S har desuden en betydelig

position indenfor relaterede områder, f.eks. som underleverandør

af stålkonstruktioner, vindmølletårne og kedler

samt CNC-bearbejdning af store emner.

Der arbejdes med den mest moderne produktionsteknologi,

hvor præcision og effektivitet går op i en højere

enhed, og der foretages løbende investeringer i såvel

maskinpark som i opkvalificering af medarbejdere.

Omkring 60% af produktionen eksporteres, hovedsagelig

til Tyskland, Østrig og Schweiz samt de øvrige nordiske

lande. Markedsføring og salg på eksportmarkeder forgår

via forhandlere og i Sverige via vort datterselskab IF

Stål skor stenar AB.

www.vlstaal.dk

TripleNine Fish Protein

I over 50 år har der været drevet

fiskeri efter forskellige fiskearter til

brug for fremstilling af fiskemel og

-olie på TripleNine Fish Protein.

De mest fangede arter er tobis,

brisling og sperling, som i øvrigt

ikke anvendes som spisefisk.

TripleNine Fish Protein er et andelsselskab ejet af fiskerne, der leverer råvarer til

fabrikken.

I nogle perioder har visse fisketyper bedre vækstbetingelser end andre, og det er

med biologiske og politiske overvejelser, at industrifiskeriet så høster af de fiskearter,

der har mindst værdi som menneskeføde. Disse fisk kan tåle at blive tyndet

ud, uden at den indbyrdes balance og disse arters ydeevne forstyrres.

Det kalder vi og FN-organisationen FAO et bæredygtigt fiskeri.

a.m.b.a.

Fiskerihavnsgade 35 . 6700 Esbjerg

Telefon: 7912 0999 . Telefax: 7912 0888 www.999.dk


Q-STAR er en bredt funderet koncern med hovedaktiviteter inden for manpower,

VVS, blik, ventilation, fjernvarme, spa- og svømmebadsteknik samt administration

og ejendomsinvestering.

Alle aktiviteterne er samlet under navnet Q-STAR, i en velfungerende koncernstruktur

med sporten som værdigrundlag, derfor mottoet: Kvalitet er en sport.

Q-STAR´s motto efterleves i kraft af de mange medarbejderes ønske om, at

udføre alle opgaver, så både de og vore kunder til enhver tid kan være stolte af

Q-STAR.

Tlf. Manpower: 75 45 63 22 . Tlf. VVS: 75 45 33 22

Stormgade 99 . 6701 Esbjerg

www.q-star.dk

7


Brammning – det grønne centrum

Vidste du at:

Der er en halv snes supermarkeder og

discountbutikker i Bramming by

Der er lavet planer for udbygningen med

boliger og grønne arealer i såvel Bramming

by som Gørding


Bramming er geografisk placeret centralt midt i

den nye store Esbjerg Kommune. Området er

kendetegnet af grønne arealer og et godt

handelsliv.

Landskabet omkring Bramming er præget af

dyrkede landbrugsarealer samt en række større og

mindre byområder. Bramming by er hovedbyen

med et aktivt handelsliv og mange butikker.

Gørding, Hunderup, Vejrup og St. Darum fungerer

som lokalcentre.

Området har flere store åer: Sneum Å, Holsted Å,

og Ilsted å, hvor der foregår en del sportsfiskeri.

På flere af åerne er der mulighed for kanosejlads.

En af byens styrker er den centrale beliggenhed

ved motorvejen og jernbanen. Motorvejen Esbjerg -

Kolding passerer gennem området nord for

Bramming by tæt ved Endrup og Vejrup. Det giver

en særlig position og særlige muligheder.

Bramming by er et vigtigt jernbaneknudepunkt,

hvor den overordnede jernbaneforbindelse mellem

Esbjerg og det østlige Danmark passerer igennem.

Fra Bramming er der endvidere gode togforbindelser

til Ribe og videre sydpå til Tønder og Tyskland.

Bramming har en velbesøgt og velbeliggende

golfbane: www.kaj-lykke-golfklub.dk

Bramming by og småbyerne i området er

populære nybygger-områder. Midt i det

grønne og tæt på storbyen Esbjerg

Bramming er kendt for især sin møbel– og

plastindustri og leverer i dag også til B & O

samt de kendte Arne Jacobsen stole Ægget

og Svanen

I alle områdets bysamfund eksisterer der et

aktivt forenings- og klubliv, hvor mange

mennesker via lokalråd og bestyrelser er

involveret i at arrangere og deltage i såvel

byfester, sportsaktiviteter som kulturelle

arrangementer

9


Ribe – en kulturhistorisk perle

Vidste du at:

Ribe Domkirke hedder Vor Frue kirke Maria

og, at biskop Thure startede byggeriet af

kirken i 1110.

Læs mere på www.ribe-domkirke.dk

Ribe er blevet hædret for sit arbejde i

bykernen med priser for helhedsorienteret

byfornyelse og brolægning


Ribe har som Danmarks ældste by en stor

plads i den danske befolknings bevidsthed.

Ribes unikke middelalderbykerne er et af de

mest velbevarede bymiljøer i landet.

Ribe kan tilbyde en attraktiv gammel bykerne med

en unik mulighed for bosætning i et historisk miljø

med intime handelsgader. Det er lykkedes at sikre

en god balance mellem det bevaringsværdige miljø

og et aktivt erhvervsliv med virksomheder og et

mangfoldigt butiksmiljø.

Ribe by har en særlig beliggenhed i det smukke

landskab, og den nære kontakt mellem bykernen

og naturen giver en helt enestående kvalitet.

Ribe har hvert år besøg af omkring 1 million

turister.

Den gamle historiske by giver en perfekt ramme for

en række kulturelle arrangementer af høj kvalitet.

Ribe har en række nyere oplevelsessteder,

som understøtter byens historie:

Læs mere på: www.ribevikingecenter.dk

www.ribesvikinger.dk og

www.vadehavscentret.dk

“Den Røde Tråd” forbinder det gamle og det

nye Ribe

I Ribe holder vægteren rundvisninger hele

sommeren i den gamle bykerne. Her kan du

høre ham synge den særlige vægtersang af

Thomas Kingo

Vadehavs-øen Mandø ligger lidt syd for Ribe

som en lille perle. Man kan kun besøge øen

med en lille bus, når tidevandet tillader det

Du kan opleve ”Sort sol” omkring Ribe, når

stærene flokkes i fantastiske formationer

som optakt til den årlige rejse mod varmere

himmelstrøg

11


Esbjerg – en moderne storby

Vidste du at:

Esbjerg er en af landets yngste købstæder

– udnævnt i 1899

Musikhuset Esbjerg blev opført 1997 i et

enestående samarbejde mellem private og

offentlige investorer.

Læs mere på www.mhe.dk


Esbjerg er Vestdanmarks hovedcenter med

storbyatmosfære. Byen tilbyder et attraktivt

handels- og kulturliv og et alsidigt erhvervsliv.

Centrum syder af liv året rundt. En spændende

kombination af kulturhuse, mange specialbutikker,

rigt cafe- og restaurationsliv i et interessant bymiljø

kendetegner handels- og kulturcenteret i Esbjerg.

Esbjerg er en livlig og moderne by med mulighed

for at afprøve nye ideer.

Esbjerg er i kraft af sin ungdom og status som

havneby markant ved sin gæstfrihed. Turisterne

sætter deres præg på byen. Udover de besøgende

fra sommerhusområderne, anløber store

krydstogtskibe byen, og Ryan Air bringer dagligt

besøgende til byen fra London. I Esbjerg kan

besøgende opleve et pulserende handels- og

kulturcentrum og samtidig have kort afstand til

natur og gode badestrande.

Byen er opbygget omkring det specielle retvinklede

vejnet efter amerikansk forbillede.

Esbjergs forstæder er præget af grønne kiler, som

er med til at gøre Esbjergs boligområder attraktive.

Det rytmiske spillested Tobakken får støtte

som regionalt spillested: www.tobakken.dk

Esbjergs bymidte har fået flere priser for

blandt andet lyssætning og utraditionelle

samarbejder

Esbjerg er to gange udnævnt som Årets By.

I 1997 og igen i 2006 for sit arbejde med unge

talenter

Torvets vinterattraktion er en smuk og sjov

skøjtebane

Esbjerg Festuge trækker med sine mange

tilbud titusindevis af mennesker til midtbyen

Esbjerg har badestrande ved Hjerting,

Sjelborg og Marbæk

13


BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S

B. P. I.

“Skumplast

til ethvert formål”

Vardevej 9 - DK-6740 Bramming

Tlf. +45 7957 1000 - Fax +45 7517 2611

E-mail: bpi@bpi.dk - www.bpi.dk

Holger Christiansen A/S blev grundlagt i 1963.

Siden grundlæggelsen er forretningsgrundlaget løbende blevet udbygget og

tilpasset tiden, hvilket har muliggjort udviklingen fra en regional til en international

leverandør af autoelektriske komponenter med egne salgsselskaber i

England, Tyskland, Holland, Sverige, Frankrig, Italien, USA og Polen samt

produktionsselskaber i Tyskland, Slovakiet og Ukraine.

Koncernen råder i Danmark over 27.500 m2 og i datterselskaberne over yderligere

27.000 m2 til produktion og lager. Medarbejderstaben er på ca. 900 ansatte.

www.hcdk.com

15


Børnefamiliens kommune

Vidste du at:

Der er 26 idrætshaller i Esbjerg Kommune

Den største folkeskole i Esbjerg Kommune er

Vestervangskolen i Esbjerg med 762 elever,

den mindste er Jernved Skole med 66 elever

Esbjerg Kommune har en god håndfuld

efterskoler inden for kommunegrænsen


Esbjerg Kommune er børnefamiliernes trygge

base og rammen om et sjovt og udfordrende

fritidsliv. Kerneydelserne er på plads i Esbjerg

Kommune. Pasningsgaranti for de yngste, en

visionær folkeskole og fritidstilbud for enhver

smag.

Fælles for vores kerneydelser er fokus på kvalitet og

tryghed.

Tryghed hos os betyder eksempelvis udviklende

pasning og læring for de mindste med veluddannede

medarbejdere, en sikker skolevej for de

større børn og en skole, der giver plads til både

mangfoldighed og eneren med et særligt talent.

Esbjerg er en alsidig kommune at bosætte sig i.

Foretrækker I en hverdag med storbyens liv,

landsbyens ro eller en mellemting i en af vores

mindre byer? Esbjerg Kommune har det hele.

Landets 5. største by Esbjerg, Nordens ældste by

Ribe eller de mindre byer som Grimstrup, Gørding,

Bramming, Vejrup, Hunderup eller St. Darum. Vi

har sågar en ø – perlen Mandø I Vadehavet.

Esbjerg Kommune har alle de kendte ungdomsuddannelser

inden for kommunegrænsen. Oven i

det har vi to universiteter og en række mellemlange

videregående uddannelser.

Esbjerg Kommune har eliteidrætsklasser for

7. – 10. årgang

Esbjerg Kommune fremmer arbejdet med

talentfulde børn inden for billedkunst og

musik med særlige klasser der ruster til

optagelse på kunstakademi eller

musikkonservatorium

Der er kulturskole i Esbjerg – også med

undervisning i både Ribe og Bramming

Bibliotekerne I vores kommune ligger I

Esbjerg, Ribe og Bramming, og der er

bogbusbetjening i flere mindre bysamfund

17


På fornavn med professoren

Vidste du at:

På www.studiebyenesbjerg.dk kan du læse

mere om Esbjergs uddannelsessteder

Om sommeren tager esbjergenserne natten

til brug og fyrer den af med blandt andet

idrætsnat og festuge

Esbjerg har sit eget hus for studerende.

Læs mere på: www.husetesbjerg.dk

Esbjerg Kollegieforening har overblik over

byens kollegie- og ungdomsboliger:

www.e-k-f.dk


Jordemoder. Off-shore ingeniør. Bachelor i

turisme og fritidsmanagement. Kirkemusiker.

Miljøplanlægger. Marinearkæolog. Det er bare

nogle få af de mere end 50 videregående

uddannelser, Studiebyen Esbjerg har at byde på.

Vores studiemiljø er ungt og uformelt. Med flere

end 50 uddannelser på seks studiesteder har

kommunen et bredt udbud. Her er den studerende

med til at sætte sit fingeraftryk både fagligt og

socialt.

Vi tilbyder nærhed. Alt kan nås i cykelafstand. Du

er altid tæt på det, der er vigtigst for dig; byens

puls, dit studiested, de studerendes hus,

biblioteket, dit fritidstilbud og en unik natur.

Studiebyen Esbjerg har boliggaranti til studerende

og er klar med et tilbud, der passer til dit behov, til

din pengepung og til din livsstil.

Vores studiesteder er præget af gode faciliteter og

en ung tone. Størrelsen er overskuelig, så du er

sikker på at komme på fornavn med professoren

og blive lagt mærke til. I Esbjerg har vi fået pris for

at udvikle talenter. Her er det OK at være god til

noget og blive bedre.

Esbjerg Kommune har et hav af idræts- og

foreningstilbud.

Læs mere på www.esbjergkommune.dk

Tobakken er kommunens fyrtårn for den

rytmiske musik og indrettet i en nedlagt

tobaksfabrik. Læs mere på: www.tobakken.dk

Der er omkring 5000 studerende på Esbjergs

videregående uddannelser

Aalborg Universitet Esbjerg har Danmarks

mest tilfredse ingeniørstuderende

Hvert år i september afholdes Innovationsfestival

i Sydvestjylland – en hel måned med

arrangementer, foredrag og aktiviteter, der

sætter fokus på innovation og iværksætteri

19


Solo med muligheder

Vidste du at:


Individualisten vil opleve Esbjerg Kommune som et

sted med muligheder og plads til at være sig selv.

Shopping. Et alsidigt kulturliv. Historie. Byliv.

Natteliv. God infrastruktur.

I storbyen Esbjerg er det let at finde en plads som

single. Gode boliger midt i byens travlhed eller et

stille hjørne i gåafstand til det hele: cafeerne,

butikkerne og de kulturelle tilbud. Vore mindre

byer har også alt det, man kan forvente af tilbud,

der gør fritiden sjov og spændende. Alt er tæt på.

Vores geografiske placering ved havet har hen over

historien præget menneskene på vores egn. Vi

møder mennesker med åbenhed og interesse.

Derfor vil du som solo sikkert hurtigt falde i snak

med andre. Start med et ”goddaw” – så er isen

brudt!

Musikhuset Esbjerg er tegnet af Jørn og

Jan Utzon. www.mhe.dk

Tobakken er regionalt spillested og får støtte

af Statens Musikråd. www.tobakken.dk

Vi har fremragende golfbaner. Esbjergs

golfbaner er kåret som Danmarks bedste i

engelske Golf Magazine

Esbjerg Kunstmuseum har en unik samling,

som høster stor anerkendelse langt ud over

Danmarks grænser

Esbjerg Kommune har en af landets største

teaterkredse

Fiskeri- og Søfartsmuseet er regionens

største turistattraktion: www.fimus.dk

Tilflytterne har deres eget netværk:

www.esbjerg-tilflytter.dk

21


22

Stürup A/S er en af Vestjyllands største og ældste entreprenørvirksomheder.

Vi har siden 1950 opbygget en stor viden omkring udførelsen af alle former for

anlægsopgaver, som gør at vi i dag har ekspertisen og maskinparken til at løse

enhver opgave til den aftalte tid og i den ønskede kvalitet.

Jord-, vej- og kloakarbejde Maskin- og materieludlejning

Belægnings-, og gartnerarbejde Vognmandsforretning

Måde Industrivej 17 - 6705 Esbjerg Ø

Telefon: 76 10 44 00

Telefax: 76 10 44 01 - ent@styrup.dk

www.styrup.dk


Sejt sted at vokse op

Esbjerg Kommune er et sejt

sted at vokse op. Er du til

skateboard, klassisk ballet,

rock eller bare lidt af det hele,

så har vi noget for dig.

Vores idrætsfaciliteter er i top.

Her kan du blive bedre til det,

du er god til eller interesseret i

– hvad enten du dyrker din sport

for hyggens skyld eller på eliteplan

og vil helt til tops.

Vi skaber plads til talenterne!

Vidste du at:

Esbjerg Kommune har eliteidrætsklasser for

de bedste idrætsudøvere på de ældste trin i

folkeskolen. Læs mere på:

www.eliteidraetsklasse.dk

Esbjerg fik i 2006 titlen som Årets By for sit

arbejde med unge talenter inden for idræt,

kultur og billedkunst.

Læs mere på www.talenternesby.dk


Der er fritids- og ungdomsklubber spredt ud

over hele kommunen med masser af tilbud til

dig! Her kan du selv være med til at præge

din fritid og bruge den sammen med andre.

Læs mere på www.esbjergkommume.dk

Ét af Danmarks bedste svømme- og

badeanlæg ligger i Esbjerg. Læs mere på

www.svommestadiondanmark.dk

Esbjerg Kommune har alle de gængse

ungdomsuddannelser og flere end 50

videregående uddannelser inden for

kommunegrænsen

25


Selfmade og innovativ

Vidste du at:


Esbjerg Kommunes erhvervsliv har gode

kvaliteter som virketrang, initiativ og

handlekraft. Kvalitet, service og sikkerhed er i

højsæde. Driftige mænd og kvinder med lokal

stolthed har gennem historien båret udviklingen

frem med entreprenørskab og traditioner. Ønsket

om udvikling og hårdt arbejde gør, at erhvervslivet i

Esbjerg kommune får tingene til at ske.

Meget er ændret siden pionér-dagene, som for

Nordens ældste by, Ribe, ligger mere end 1000 år

før Esbjerg.

Vores kommune kan i dag tilbyde alsidige

industrikvarterer, fornuftige jordpriser, en hurtig og

fleksibel sagsbehandling og lave kommunale

afgifter, der gør Esbjerg til én af landets absolut

billigste kommuner at drive virksomhed i. Vi har en

driftig og økonomisk stærk havn, mange store

eksportvirksomheder og en offshore-branche i

hastig udvikling. Hertil kommer et blomstrende

forretningsliv, både i vores hovedbyer og de mindre

bysamfund.

Med til det fulde billede af Esbjerg Kommunes

erhvervsliv hører også et stort antal veldrevne

landbrug.

Esbjerg er Danmarks offshoreby med 6000

ansatte

Ribes erhvervsliv rummer plastindustri,

jern- og maskinindustri og turisme

Brammings erhvervsliv er præget af

møbelindustri og anden fremstillingsindustri

Du kan læse mere om kommunens erhvervsliv

på: www.esbjergerhvervsudvikling.dk

Fakta om iværksætteri – www.eeu.dk

International forskning på to universiteter

med tæt relation til kommunens erhvervsliv

27


28

IEsbjerg Kommune fornemmer man en stærk og positiv erhvervsvenlig

stemning. Det gælder fra politikere, myndigheder, rådgivere, andre

virksomheder, befolkningen og medarbejdere. Esbjerg har ikke på noget

tidspunkt fået noget foræret. Erhvervslivet er kendetegnet ved en usnobbet

tone og omgangsform. Fine fornemmelser – ikke hos os!

Det er resultaterne, der tæller.

Esbjerg Kommune har en forsknings- og udviklingspark: www.fuv.dk

Over 50 videregående uddannelser og omkring 5000 studerende

Esbjerg og Ribe besøges af 2,7 mio. turister om året


Særligt for seniorer

Vidste du at:

Esbjerg Kommune er i gang med at opføre et

nyt og fremtidssikret specialcenter i Sædding

for blandt andet demente ældre

Svømmestadion Danmark har masser af

aktiviteter i vand for seniorer. Læs mere på:

www.svommestadiondanmark.dk


Esbjerg Kommune er et trygt og levende sted

for ældre medborgere, hvad enten du er frisk

og i vigør, plaget af sygdom eller bare ikke

længere er så let til bens.

På vores områdecentre finder du en række tilbud

om aktiviteter lige fra snedkerier og knipling til

stolemotion og foredrag. På områdecentrene

møder du andre ældre, falder i snak, møder måske

gamle bekendte eller kolleger. Du kan også købe et

måltid mad og spise sammen med andre ældre.

Langt de fleste seniorer bliver i deres eget hjem til

langt op i årene. Det er nu én gang det, de fleste

drømmer om. Men sygdom og svækkelse kan

komme pludseligt. Esbjerg Kommune har et stort

antal ældreboliger, der er placeret tæt på

ældrecentrene og praktisk indrettet med god plads

til hjælpemidler.

Til vores svageste ældre har vi plejeboliger, hvor

omsorgen og respekten for den enkelte beboer

er i centrum. Værdighed er nøgleordet i vores

samarbejde med beboere og pårørende.

Et stort antal ældre i Esbjerg Kommune

bruger deres ældrecenter mindst én gang om

ugen for at mødes, spise sammen og dyrke

fælles interesser

Gennemsnitslevealderen stiger støt. I dag er

den 80 år for kvinder og 75 år for mænd.

Til sammenligning så var det i begyndelsen af

1900-tallet 53 år for mænd og 56 år for

kvinder. Flere og flere bliver altså 100 år og

derover

I dit borgerservicecenter kan du få meget

mere at vide om dine rettigheder som senior i

Esbjerg Kommune

31


32

Et godt håndværk, hele dagen!

Bramming

Storegade 36, tlf. 75 17 31 88

Esbjerg

Nørregade 73, tlf. 75 12 28 66

Esbjerg V

Havbakken 2, tlf. 75 11 66 55

h

å

n

d

v

æ

www.guldbageren.dk

Ribe

Mosevej 16, tlf. 75 42 03 85

r

k


håndværkervej 32, 6710 esbjerg v.

tlf. 75 12 18 88, www.dto.as

Fordelene er mange

når man bor i boligforening:

Stor indflydelse på egen bolig

Ingen uforudsete udgifter

Højt serviceniveau fra viceværten

Ingen udvendig vedligeholdelse

Ingen snerydning

Rådighed over hele friværdien ved hussalg

Muligheder

Du kan ændre og tilpasse boligen efter dine ønsker. Udgiften kan afholdes af dig selv med mulighed for

refusion ved evt. fraflytning, eller den kan betales over en huslejeforhøjelse.

Er du pendler, ældre, handicappet eller studerende - så forhør om de fleksible udlejningsregler.

Vi repræsenterer ca. 12.000 boliger i alle dele af Esbjerg. Vi har fælles indmeldelse - så kontakt blot en af os.

Bliver du medlem hos os, gælder det hele livet.

www.esbjergbolig.dk

33


Din kommune på nettet

Hvornår holder dagsinstitutionerne åbent? Hvornår

bliver mit storskrald hentet? Hvem sidder i Børn &

Familie Udvalget? Har Esbjerg Kommune

venskabsbyer? Du finder svaret på det og meget

mere på Esbjerg Kommunes hjemmeside,

www.esbjergkommune.dk, hvor du også kan læse

aktuelle nyheder og pressemeddelelser.

Selvbetjening

Nogle få minutter ved computeren kan spare dig

for megen ulejlighed. På forsiden kan du straks

klikke dig videre til selvbetjening. Her kan du

hurtigt klare mange af de ærinder, der ellers kræver

et besøg på rådhuset, posthuset eller biblioteket.

Beregn fx selv hvad du skal betale i skat. Skift læge.

Betal varmeregningen. Bestil en bog. Flere end 100

kommunale blanketter kan du hente fra hjemmesiden,

udfylde dem og underskrive med digital

signatur.

Det er let og hurtigt – og så er der åbent hver dag,

døgnet rundt.

Har du ikke allerede en digital signatur, kan du

bestille en på www.digitalsignatur.dk


"Velkommen til Esbjerg Kommune" udgives af Esbjerg Kommune

Ansvarshavende redaktør: Otto Jespersen

Redaktion: Kommunikationssekretariatet, Esbjerg Kommune

Foto: Torben Meyer, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Ribe Turistbureau,

Bent Medvind og Bramming Ugeavis

Salg, opsætning og tryk: DTO A/S, Esbjerg


BorgerServicecenter Esbjerg

Rådhuset

Torvegade 74

6700 Esbjerg

BorgerServicecenter Bramming

Rådhuset

Sct. Knuds Allé 7

6740 Bramming

BorgerServicecenter Ribe

Rådhuset

Giørtz Plads

6760 Ribe

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!