Erfaringer og fingerpeg uden markeringer.pdf

old.delud.dk

Erfaringer og fingerpeg uden markeringer.pdf

forsvinder, og til at normer, vaner og værdier forandres. Svarene

på, hvorfor der bør fokuseres på innovation i erhvervsuddannelserne,

er således mangeartede.

Hvad er innovation i erhvervsuddannelserne?

Definitionen på innovation i erhvervsuddannelserne er:

Innovation er nyskabelse med forretningsøjemed med værdiskabelse

i bredere forstand for øje, altså en proces, hvor man ser

muligheden, får en idé, gennemfører den, og hvor ideen skaber

værdi.

I det følgende fremdrages pointer, der kan nuancere og perspektivere

begrebet innovation. Pointerne refererer til handlinger eller

processer, der er med til at fremme elevernes kompetence inden

for innovation. Pointerne kan også bruges som inspiration eller

ledetråde, når der skal tilrettelægges læringsforløb, hvor innovation

indgår.

De 7 pointer om Innovation
Innovationer er nyskabelser

Innovation er resultatorienteret med fokus på proces

Innovation frembringer værdi

Processen fra idé til produkt er et resultat af en systematisk

aktivitet

Innovation har både en konstruktiv og destruktiv side

Al innovation kræver viden

Innovation bygger på kreativitet

Innovationer er nyskabelser

Hovedhjørnestenen i alle uddannelser er den løbende udvikling

af elevers kompetencer. Eleverne skal på én gang indføres i såvel

tradition som fornyelse og dermed bibringes forudsætninger for

at udfolde og udvikle fagets traditioner og i den forstand være

nyskabende og innovative.

Det betyder:

• At eleverne skal erhverve forudsætninger for at udvikle nye

produkter og arbejdsprocesser inden for eget fag og brancheområde.

• At underviseren skal understøtte eleverne aktivt ved at formidle

et kreativt syn på udviklingsmuligheder i branchen.

• At eleven ikke blot skal trænes i at reproducere mester, oplærer

eller lærer men også trænes i selv at tænke nyt og at agere på

en ny måde.

Innovation er resultatorienteret med fokus på proces

Det er væsentligt at huske på, at uddannelsen både skal udvikle

proceskompetencer og holde fokus på, at de resulterer i brugbare

produkter. Processerne skal være orienterede mod udvikling af

anvendelige produkter, der opfylder eksisterende minimumskrav og

har en merværdi for slutbrugerne.

Det betyder:


At brugerne altid skal tildeles en central betydning ved

kvalitetsvurderingen. De kan med fordel inddrages aktivt i innovationsprocessen.

Bedst er det, hvis brugerne efterspørger

fornyelsen på forhånd. Brugere, som alene efterspørger det

kendte, kan virke hæmmende

DEL

Similar magazines