Erfaringer og fingerpeg uden markeringer.pdf

old.delud.dk

Erfaringer og fingerpeg uden markeringer.pdf


de idéer, de arbejder med.

at eleverne må trænes i innovation igennem hele deres

uddannelse, og at innovationskompetencer bør indtænkes som

et mål i elevernes afsluttende eksamener og prøver.

Innovation bygger på kreativitet

Kreativitet er en grundsten i innovation. Uden en god idé kommer

der ingen innovation, og innovationen bliver aldrig bedre end

den grundlæggende idé. Der kan f.eks. være tale om, at eleverne

udvikler (for dem) nye produkter inden for branchen ved at anvende

materialer og redskaber på en ny måde, eller ved at produktet

opstår gennem nye arbejdsformer.

Det betyder:

• at eleverne må trænes i at skabe og forbedre idéer inden for

egen virksomhed og branche

• at eleverne må trænes i at stille spørgsmål til det eksisterende

og være nysgerrige på de helheder, som fagligheden skal

fungere i

• at eleverne må trænes i at komme frem med deres idéer

Disse syv pointer om innovation skal omsættes til praksis på

skolerne. Hvordan gør man det? Hvordan kan de syv pointer blive

en del af skolens pædagogiske kultur?

Her er lærernes pædagogiske kompetencer centrale. Først og

fremmest skal alle elever deltage i innovative forløb på både uddannelsernes

grundforløb og hovedforløb. Arbejde med innovation

er jo relevant for såvel stærke, målrettede og afklarede elever

som svage og/eller uafklarede elever. Det stiller særlige krav

til lærernes håndtering af de forskellige elevgrupper og til deres

kompetence til at organisere differentierede innovationsforløb.

Hvilke konsekvenser har innovation for

erhvervsuddannelserne?

Innovation er ikke et teoretisk fag. Det er ikke tilstrækkeligt,

at eleverne i erhvervsuddannelserne blot hører om innovation.

Erhvervsuddannelserne har en lang tradition for praksislæring, og

det er vigtigt at arbejdet med innovation bliver integreret i arbejdet

med de enkelte faglige områder - at eleverne faktisk gennemfører

innovationsforløb i praksis. En lang række forhold fremmer muligheden

for det:

Forståelse for virksomhed og branche

Innovative produkter og processer bygger på autenticitet. Autenticitet

fremkommer, når nyskabelser udvikles på baggrund af

faktiske muligheder, og værdien måles i forhold til en virkelig

verden. Vekseluddannelsessystemet kan derfor være til stor

støtte i arbejdet med innovation, forudsat at muligheden udnyttes.

Virksomhedsbesøg og brug af autentiske problemstillinger fra

virksomhederne er vigtige elementer på såvel grundforløb som

hovedforløb. Man tilegner sig ikke innovative kompetencer ved blot

at deltage i enkelte innovationsforløb men ved at arbejde kontinuerligt

med det. I virksomheden får eleverne faglig viden og indsigt.

Det er en forudsætning for at kunne udvikle ideer. De får også et så

nært indblik i arbejdsprocesserne, at de har mulighed for at undres

over forhold, de kan bidrage til at udvikle og forbedre.

DEL

Similar magazines