Nr. 1/2009 - Øresunds Sejlklub Frem

oesf.dk

Nr. 1/2009 - Øresunds Sejlklub Frem

l2009 Januar/Februar 28. årgang Fastelavn i klubben 22. Februar 2009


Øresunds seJlklub Frem Bestyrelsen i FREM: Formand: Leif Beyer Næstformand/Kapsejladschef: Mads-Peter Galtt 3535 7 30 Regnskab/Bogholderi: Flemming Vornøe 2035 545 Sekretær/Kontorass.: Jan Pepke Skolechef: Birgit Ryaa Hansen 2648 6944 Ungdomsrepræsentant KØS: Morten Meyer Müller 38 0 87 6 www.kos-sejlsport.dk Pladsudvalg/Måler: Poul Levin pladsudvalg@oesf.dk maalebrev@oesf.dk Festudvalg: Laila Hansen Restaurations- og Klubhusudvalg: Jens Uve Skoleudvalg i FREM: Seniorleder Jørn Henriksen 4390 6758 sejlerskolen@oesf.dk 2 Strandvænget 65 2 00 København Ø Telefoner: Kontoret, torsdage 8.30-20.00 3929 0386 Restauratøren 3929 3385 Hjemmeside: www.oesf.dk Mail: frem@oesf.dk Koøjet Medlemsblad for Øresunds Sejlklub Frem Mail: koojet@oesf.dk Bladudvalg Redaktører (Ansvarshavende) Lene & Robert Mariager Tlf. 5 52 5 77 Tove Christensen Oplag: ca. 800 stk. Trykkeri: XL Print Deadline: Se skema under kalenderen Kommentarer og artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladudvalgets eller bestyrelsen i Frem’s holdninger. Forside: Foto: Robert Mariager Fra fastelavnsfesten 2008


IndholdsFortegnelse 2 Nye medlemmer 2 Nyt fra skolen 3 Indkaldelse til generalforsamling 4 Torskegilde - nu med sild 5 Jubilarer 5 Fastelavn 6 Nyt fra bestyrelsen 7 Referat fra bådejermødet 9 Sejlerberetning: Balladen i Sverige, del 2 19 Kystskipperlauget 21 Kæmpe succes for Ballad kapsejlads 22 Ballad - regler for mandagssejlads 24 Noget i kikkerten - kalender Svanemøllehavnen: Formand Preben Barner, SS Bestyrelsesmedlem Kaare Kjerulf, ØSF Svanemøllekredsen Paul Silberg Drejøgade 26B Administration Strandvænget 43, 2 00 KBH Ø 3920 222 , E-mail: info@smhavn.dk web: www.smhavn.dk Kontortid: Lør-søn lukket Man-tirs: kl. 9- 0, 2.30- 3.30 og 6- 7 Ons-tors-fre: 9- 0 og 2.30- 3.30 I ferieperiode også åbent efter særskilt opslag


2 FØlgende nye medlem bydes velkommen I klubben Husk altid dit medlemsnummer ved henvendelse til klubben 2008-0065 Poul Vehn Carl Langesvej 49 st. mf tv. 2500 Valby nyt Fra skolen Så er der igen et nyt år, der er startet. Vi har allerede fået tilmeldinger fra de, der skal sejle 2. års og fortsætter sejlads i denne sæson. Vi udsender meget snart melding til de nye elever, der er plads til - husk at overholde tidsfristen for tilmelding, bådene fyldes i den rækkefølge man melder sig. Efter tilmeldingsfristen tilbydes resterende pladser, til de der stadig står på vores venteliste. Denne vinters navigationsundervisning er snart slut, og der er skriftlig prøve mandag 26. januar og mundtlig prøve mandag 2. februar. Her kommer de første datoer til skolens aktiviteter: Søndag 8/ Lærermøde hos Birgit Mandag 26/ Skriftlig navigations prøve Mandag 2/2 Mundtlig navigations prøve Lørdag 4/3 Første klargøringsdag Onsdag 29/4 Introduktionsmøde for alle elever og lærere Hilsen Skoleudvalget


generalForsamlIng Indkaldelse til Generalforsamling – 2009 Øresunds Sejlklub Frem indkalder til ordinær generalforsamling: Mandag den 23. marts 2009 - klokken 19.00 i klubbens lokaler. Iflg. Punkt 9 i klubbens vedtægter skal forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse – være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer dog senest . februar. Bestyrelsen har udarbejdes følgende forslag til generalforsamlingen 2009: A/ En tilføjelse i forbindelse med vores repræsentation i A/S Svanemøllehavnen. B/ Fastsættelse af aldersgrænse for medlemsgruppen – ungdom. Forslag/tilføjelser i kursiv: Ad A/ 3. Medlemskab af organisationer Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og derigennem af Dansk Idrætsforbund, og er omfattet af disses love og bestemmelser. Klubben er aktionær i A/S Svanemøllehavnen, og har 2 repræsentanter i bestyrelsen. 14. Bestyrelsens virksomhed og klubbens administration Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene. Bestyrelsen vælger en repræsentant til A/S Svanemøllehavnens bestyrelse. Ad B/ 7. Medlemsgrupper A. Aktive - betalende B. Aktive – kontingent frie jvf. pkt. 6 C. Ægtefæller og samboende P. Passive U. Ungdom - til det 21. år. 3


torskegIlde 2009 nu med sIld Ved torskegildet 2008 vendte Frem tilbage til en meget gammel tradition: Deltagere af alle køn. Efter en længere årrække, hvor kvinder ikke kunne tåle at høre sandheden og de herrelige vittigheder, vendte de tilbage for fuld kraft. Og de kunne selv. Alle, der kan lide torsk er meget velkomne (der kan kompenseres - ved allergi og lignende - med anden menu). Omgangstonen efter spisningen er ikke for sarte øren og slet ikke for mindreårige. Men der er ikke nogen kønsdiskrimination, fordi samtalen og de ramsaltede vittigheder i en vis udstrækning handler om kvinder. 4 Men det er nu et af de mest interessante emner, sejlere kan tale om, når pralerierne om sejlads er uddebatteret. Kvinder og ikkemedlemmer er meget velkomne. Tonen bliver dog ikke anderledes af misforstået hensyn. Torskegildet i 2009 finder sted fredag den 16. januar kl. 18 i klubhuset. Prisen er afhængig af dagsprisen på fisken. Men vi bliver ikke flået. Skriv dig på listen hos restauratøren senest søndag den . januar. Med venlig hilsen Gorm Boa 39630952


Fastelavn 2009 Igen i år holder vi fastelavn i sejlklubben. Det er SØNDAG den 22. februar 2009 kl. 4. Vi har 5 tønder, der skal slås ned. En for de små, en for de store og en for de største børn. Derudover er der en dametønde og en herretønde. Der er fastelavnsboller og sodavand til alle børnene. Vi håber rigtig mange fremmere med børn og gode venner vil deltage i denne dag. Mvh Festudvalget JubIlarer stiftelsesfesten 2008 Foto: Lonnie Ingvardtsen 5


nyt Fra bestyrelsen Samarbejdet mellem Svanemøllehavnens klubber, f.eks. vedr. sejlerskole, bedding og bådplads fungerer tilfredsstillende. Bestyrelsen ser gerne en fremtid, hvor andre af klubbernes fælles områder/gøremål inddrages i et samarbejde. Økonomi Kontingentopkrævningerne for 2009 er på vej ud til medlemmerne. I forbindelse med betalingsrestance, er det vigtigt at overholde de med kontoret indgåede aftaler om betalingsrater og frister. Det er meget tidskrævende at administrere ekstra aftaler og restancer generelt, tid der kunne bruges langt mere hensigtsmæssigt. Bestyrelsen står fast på, at misligholdelse af aftaler og restancer, i yderste konsekvens må bevirke, at vedtægterne § 8 udmeldelse og eksklusion tages i anvendelse. Pladsen Kulpladsens optagning med storkran – fra vand til plads i et løft har været en kæmpe succes, et løft med fremtids perspektiver. Det er tanken at udvide succes’en til også at gælde på den ”gamle bådplads”. Bestyrelsen vil ud fra praktiske og økonomiske betragtninger tage stilling til fremtidens nye tiltag. Udsætning til foråret - bliver dog som vi ”plejer”. Der skal opsættes et forhæng/ 6 presenning foran verandaens vinduer mod beddingen – således at vinduer og facade skånes for trykspuling. Priserne på pladsen gennembearbejdes og præciseres – således at eventuelle misforståelser/tolkninger undgås. Klubbens El-stik ved bedding og masteskur renoveres efter/til gældende standard. Havnen PÅ A/S Svanemøllehavnens generalforsamling - blev det fastlagt, at havnens fremtidspriser får en stigning på 6% om året, indtil en stigning på 30% er nået. Den 9. januar er der Øst-mole brugermøde. Sejlerskolen Annonceringen efter en ”tovholder” til at hjælpe og bistå med klargøring af skolebådene – har dags dato ikke båret frugt! Sejlerskolen 2009 har 22 pladser til nye elever – der er 35 personer på interesselisten. Der afholdes igen i år et førstehjælpskursus – alle klubbens medlemmer kan deltage. Frem-cup 2009 afholdes den 29.- 30. august. Onsdagsmatch - de nye op - ned sejladser er blevet modtaget med stor tilfredshed. Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 3. januar kl. 800


bådeJermØde - reFerat 7. november 2008. Der var ca. 60 fremmødte bådejer til mødet. Dagsorden for mødet: A) Bådoptagningen B) Pladsen C) Havnen ad A) Der er pt. optaget 4 stk. ekstra både på den gamle plads og der er plads til flere. Dette skyldes oprydning på kirkegården, mindre både og afsat på en anderledes måde – ”puslet” mere sammen. Kulpladsens optagning med storkran – fra vand til plads i et løft har været en kæmpe succes til stor tilfredshed for alle parter. Det overvejes om storkran modellen kan anvendes på gamle plads. Rengøringen/spulingen af både som skal på kulpladsen – først på bedding enten hos ØSF eller hos KAS – en bedre løsning kan måske udtænkes. Med baggrund i en kritik af blandt andet priserne på pladsen vil bestyrelsen gennemarbejde pladsreglementet, som startskud til revideringen af reglementet vil der via en debat på bådejermødet indsamles ønsker og erfaringer fra bådejerne. Ad B) Bådbukkene skal have en god kvalitet – en enkelt båd væltede sidste vinter – der er tanker og overvejelser klubberne Sundet, KAS og ØSF imellem om en fælles løsning på evt. et fælles bukke/stativsystem – som er let håndterbare og kan stables/sættes sammen. Det skulle så være de nævnte klubber som stod for anskaffelsen af bukke/stativer til vinterbådene. Klubbens anskaffelse af ”hunde” har lettet flytningen af stativer – et godt tiltag. Opretningen af pladsen – har ikke bevirket en vandpyt fri plads – men vanddybden på pytterne er blevet mindre. Der opstod en diskussion om restaurantens gæster kan benytte bådpladsen til parkering – eller om parkering på pladsen kun var for klubbens medlemmer. Det blev konkluderet, at der var plads til begge parter på pladsen. I forbindelsen med denne diskussion blev der spurgt ind til den gamle plan om etablering af bom for pladsen – således, at udefra kommende biler ikke kunne benytte området til billig langtidsparkering. Kulpladsen vil om sommeren fungere som P-plads – porten åbnes med Svanemølle kortet. Nye skure bliver etableret sammen med tømmerafdelingen på en tekniskskole – vi skal kun betale materiale prisen – størrelse og skurenes enkelte detaljer er ved at være på plads. Det nye tag på masteskuret er næsten på plads - stor tak til ”drengene” i bygge/vedligehold sjakket. 7


Der er problemer med overfladevand i skurene ud mod Strandvænget – der er et problem pladsudvalget i nærmeste fremtid vil kikke på. Det blev fremlagt, prisforskellen mellem sommer og vinter - kroner i døgnet – bestyrelsen lovede at se nærmere på udregningerne. Ad C) Kaare – der er lavet en brugerundersøgelse vedrørende tilfredshedsgrad af de nye moler/broer. Undersøgelsen ligger på nettet. Østmolen er lovet færdig til den 9. april 2009. Pladslejen i Svanemøllehavnen vil stige med /3 – regnet fra påbegyndt renoverings tidspunkt til nu – plus inflationsstigningen – den præcise prisstigning kommer, når der er afholdt generalforsamlingen i Svanemøllehavnen – i begyndelsen af december. John Vestergaard/Svanemøllehavnen holdt derefter et oplæg om havnens udvikling, fremtiden og den aktuelle udbygning. Referatet indeholder ikke detaljer fra dette oplæg – da de væsentligste områder er blevet nævnt på Svanemøllehavnens hjemmeside samt i nyt fra havnen/Koøjet. Det anbefales, at holde sig a jour via havnens hjemmeside - for medlemmer uden netadgang – kan udskrift fås/læses på klubbens kontor. 8 Dog skal lige nævnes: Der afholdes orienteringsmøde for Østmolens bådpladser – mødet ligger medio januar 2009. Havnen tilstræber en høj grad af fleksibilitet i forbindelse med at indfri brugers ønsker om at bytte/flytte i de tilfælde, hvor anden plads eller forhold ønskes. Det er vigtigt at overholde de fastsatte regler/cirkulærer i forbindelse med strøm til både. Havnens både, skal have tydeligt navn på forskibet – skal kunne ses fra broen. I forbindelse med tyveri fra både er det af stor vigtighed at det meldes til politi og havnen, med angivelse af tidspunkt og dato. Hjertestarter kursus plus førstehjælpskursus starter i begyndelsen af december. Det er planen at alle moler forsynes med et hjertestop aggregat. Der bliver til sæsonen 2009 – med brugerbetaling – etableret trådløst Internet i Svanemøllehavnen. Salen: Bedre udsyn for udadgående både – fjerne et bræt i rækværket på de yderste molehoveder. Opfordrer bådejere til at sætte fender på den frie låring – når man ligger i ”bås” og agere indsejlings punkt. Der blev udtrykt nervøsitet i forbindelse med privatlivets fred – når havnen opsætter Webcam i forbindelse med hjemmesiden.


balladen I sverIge Dette er en rejsebeskrivelse for en sejltur op langs den svenske østkyst af 2 sejltosser Birgit og Henrik. Det er ikke en kronologisk gennemgang af turen, men derimod en samling af nogle højdepunkter/oplevelser på vores tur, taget ud af nogle rejsebreve vi sendte hjem under vores tur. Vi har gennem de seneste år haft en drøm om at sejle højt op ad Sveriges østkyst, gerne helt op til Luleå, og da vi i år fik mulighed for at have en arbejdsfri periode på 5 måneder, var det bare at komme afsted. Turen blev foretaget i en Albin Ballad ved navn Viva som vi købte umiddelbart inden vores afrejse. I sidste nummer af Koøjet sluttede første del af beretningen med, at Birgit og Henrik var sejlet fra Härnösand til Barsta – et lille fiskeleje, hvor de, efter at være kommet i havn, kørte en cykeltur og får gået en tur i omegnen...... DEL 2 Vi nyder det skønne sted og glæder os allerede nu for i morgen tager vi formentligt til Ulvön. Vi sejler i dag ( 5. juli) fra Barsta til Ulvön i det skønneste sommervejr. Vi kan godt mærke at det er højsommer nu. Der er kommet mange både på vandet og havnene bliver tidligere fyldt op. Men i dag har vi intet problem, vi ankommer nemlig til Ulvön allerede før kl. 3. For vi skal nemlig ud at spise frokost. Birgit som jo altid mener, at vi skal spise lokalt og at vi skal spise egnsretter, har bestemt at vi skal spise Ulvöns specialitet – Surströmming. Så det er lidt med blandede følelser Henrik går med for at finde en mulig restaurant, der vil kunne servere os denne ”godbid”. Restaurant Måsen har lavet en Surbistro, hvor man bliver sat ind når man skal have dette måltid. Ejeren kommer og forklarer disse dumme turister, hvordan vi skal gribe et sådan måltid an. Vi er i denne surbistro sammen med 2 svenske par som heller ikke er eksperter udi denne form for sild. Han fortæller, forklarer og viser - hvordan den kolde surstrømming skal filetteres, skæres i småbidder, lægges på en kartoffelbund af varme kartofler som ligger på Norlandsk knækbrød smurt med smør. 9


Ovenpå dette lægger man rødløg, tyrkisk yoghurt, lidt tomatskiver og måske lidt persille. Spis det med fingrene som værten sagde, hvis man spiser med kniv og gaffel sidder man jo fremover bøjet, men hvis du spiser med fingrene sidder du med rank ryg og du kan bedre kommunikere med de andre ved bordet. I det hele taget var han virkelig skæg og interessant, og han opnåede at gøre hele dette måltid til en rigtig god og lærerig oplevelse. Man vi kan sige en ting – lugten af disse surstrømming var ubeskrivelig. Smagen var bedre og det kunne sagtens spises, selvom det nok ikke er en ret vi vælger hver gang vi er ude. Surstrømming skulle været ”opfundet”, da man i 700 tallet ikke fik saltet dine strømming godt nok ned, vistnok på grund at saltpriserne var blevet meget høje. Resultatet blev nogle gærede sild, som man måtte spise for ikke at dø af sult. Vi måtte herefter tilbage på båden, for Henrik var lidt i tvivl om fisken forsat gærede videre i hans mave. Efter en time og en kop kaffe måtte han indrømme at han indtil videre ikke havde taget skade. Vi sejler fra Ulvön til Örnsköldsvik, til den nok mest velordnede byhavn vi endnu har været i. Havnefogden 0 er venligheden selv, og står på pinde hele dagen for at hjælpe os sejlere. Lidt udenfor havnen møder vi en dansk båd på vej hjemover, så det danske flag flagrer ikke fra flagmasten på land, da vi ankommer – men 0 min. efter ankomst er flaget oppe igen, det kan vi godt lide. Og så bliver der holdt bådråd på Viva, skal vi videre eller skal vi stoppe her i Örnsköldsvik ? Der tales for og imod – næste stræk mod Luleå kræver 5 dage – alle i størrelsen 35-40 sømil og tiden er snart til at vende om igen. Det kræver altså 0 dages sejlads for at nå frem og tilbage og så er over halvdelen af vores tid gået. Höga Kusten er også så smuk at vi vil meget gerne bruge mange dage derinde, så beslutningen bliver taget. Vi kommer ikke højere nordligt end Örnsköldsvik i denne omgang, og som Henrik siger – så har vi jo noget at komme heroptil en anden gang ! Det var en svær beslutning og der blev talt meget frem og tilbage. Men som alle gode tv-kokke har vi selvfølgelig snydt lidt, for vi blev enige om at Luleå skulle vi altså se – så vi lejede bare en bil i Örnsköldsvik, lod båden blive liggende, og så kørte vi op til Luleå. Bilen kunne kun lejes for 3 dage. Men vi brugte den første dag til at køre ind og se lidt nærmere på nogle grotter ved Skallberget. Desværre er Henrik lidt af en højdekylling, og vi havde ikke fået læst godt nok på lektien hjemmefra. Vi skulle nemlig have haft lygte og hjelm med hjemmefra, da grotterne mange steder var lave og snævre. Selve nedstigningen var


en 50 m nedstigning af en stige, og selvom vi havde haft udstyret iorden havde Henrik nok ikke kunnet overtales til at kravle rundt dernede. Udtrykket i hans ansigt var i hvert fald ikke lutter begejstring. Turen til Luleå var en pragtfuld tur selvom den foregik ad E4 deropad. Vi var nede i Luleå havnen og var ude at se Gammelstaden. Gammelstaden er en gammel kirkeby, fra dengang der var kirkepligt i Sverige. Dengang byggede folk så et meget lille hus i umiddelbar nærhed af kirken, så var det jo let at komme i kirken. Der var og er forbud mod at benytte boligerne udenfor kirkeperioderne. En meget interessant by og kirke som er medtaget i verdensarven. Men hvad skulle vi så ?? Vi havde talt om at køre helt til Haparanda, men i Luleå besluttede vi at tage til Jokkmokk – en by lidt nord for polarcirklen mest kendt for deres samermarked i februar måned. Vi nåede ikke at se midnatssol, da vi kom herop ca. 4 dage for sent, men det var ikke mange timer at solen var væk mens vi var her. Turen gik fint og man kan sige meget om Sverige, men tage fra dem at de har mange træer - det kan man ikke. På hele turen fra Örnsköldsvik var der næsten overalt træer og træer allevegne. Fantastiske view giver det når man kommer kørende ad snorlige veje. Velankommet til aftenstid i Jokkmokk finder vi en stuga der udlejes, og så begynder den vilde jagt ind til Jokkmokk inden forretningerne lukker for vi skal nå at handle i dag. For hvis der er en ting Sverige har i større antal end træer, så skulle det nok lige være myg. De sværmede i lårtykke stråler omkring os og nogle af dem tillod sig den frækhed at stikke os. Så det vi skulle handle var selvfølgelig myggebalsam, hvad ICA’en i Jokkmokk gudskelov ikke var i restordre med. Inde i forretningen påførte vi os myggebalsam og kunne lidt bedre rustet bevæge os ud i den svenske natur. Aftensmaden måtte så blive den lokale specialitet som var Laplands pizza. Altså pizza med renkød og lingon. Ja hvad de ikke gør for os turister. Vi kører næste dage retur mod Örnsköldsvik og ser en del af det Lapland som vi som dansker betages af. Renerne mødes på landevejen, man skal være lidt vågen på disse 0 km/t landeveje når renerne pludselig kommer ud på vejen. Udsigt fra vores hytte lige udenfor Jokkmokk


Vi ser mange rener især på det første stykke vej. Vi tager også en afstikker til Storfossen, en kæmpemæssig fos, som er den største i Norden som endnu ikke er udnyttet elkraftsmæssigt. Et fantastisk skue med denne fos som leverer .000.000 liter vand i sekundet i forårsmånederne. Det er en anden måde man oplever ting på når man kører bil end når man sejler. Men begge måder er dejlige og krævende, vi er i hvert fald bombede da vi ankommer til Örnsköldsvik kl. 2 efter at have kørt ca. .200 km på 2 dage. Ja man kommer unægtelig noget hurtigere frem i bil. Vi donerede en ældre ØSF stander i havnehuset i Örnsköldsvik Meteorologer og vejrmeldinger er en fantastik ting. Vi sad i søndags og glædede os til godt vejr i den næste periode, og hvad skete så. Fra mandag eftermiddag til tirsdag eftermiddag regnede det hele tiden. Samtidig begyndte det mandag aften at blæse kraftigt med nogle meget kraftige vindpust. Så natten var noget urolig i Trysunda, hvor vi sejlede til mandag 22. juli. 2 Trysunda lagune set lidt oppefra Trysunda er en perle af en by og ø. Med 2 fastboende hele året, er det ikke nogen stor ø, men der er både en lille by og nogle dejlige omgivelser i form af klipper og en meget flot sandbadestrand. Trysunda er af flere kilder blevet kåret til Sveriges flotteste/dejligste ø, hvordan man så kan gøre noget sådant i et land med så mange øer. Vi bliver også i Trysunda om tirsdagen, om formiddagen mest ”indendørs” i båden grundet regnvejr, men om eftermiddagen fik vi vandret øen rundt. Vi fik tillige badet for første gang på turen. Det var ikke et af de særlige lange havbade for temperaturen var stadig kun 6 grader. Og så er det videre – vi skal sejle til Docksta – der ligger tæt op ad Skuleberget som er en nationalpark her i Sverige. Om Docksta står der i havnelodsen at den ligger tæt på E4, og det kan man roligt sige. Det virkede som om vi nærmest boede på midterrabatten af E4, men skidt nu med det, for der er jo Skuleberget vi skal til.


Og så i dag viser det sig at skipperen igen har taget fejl – ikke sådan at han indrømmer sådan lige – men Docksta ligger i nærheden af Skuleberget som ikke er nationalpark i Sverige, hvorimod Skuleskogen som er nationalpark i Sverige ligger noget længere borte og ville have været meget nærmere at besøge hvis man lå i Näske havn. Men det gør vi ikke, så vi starter dagen med at cykle de par kilometer eller tre til Skulebergets fod og så vandre de små 3 kilometer op ad Skuleberget og så halvdelen ned igen for at se en fantastisk fin grotte, så op igen til toppen og så vandre ned igen til vores cykler. Der går ellers en fin linebane til toppen men vi skulle ud og vandre i dag. Vel nede igen talte vi lidt med linebane bestyreren, og han fortalte at Slåtdalsskreven, som var det vi gerne ville se, lå ca. 0 km mere vestpå. Det skal dog lige siges, at det havde vi opdaget på et kort på toppen af Skuleberget. Men han gav os også en hurtig kørevejledning, så det var bare derudaf. 0 km mod vest og adskillige højdemetre senere når vi frem til Skuleskoven og kan stille cyklerne for at vandre de 4,5 km ud til Slåtdalsskreven. De første par kilometre var rimeligt lette, men så begyndte det ellers at blive kuperet, så det var meget med at klatre op og ned. Ca. :45 time senere var vi fremme og så det mest fantastiske skue. En 6-7 meter bred slugt med 50 m høje sider gik vi igennem. Slugten var ca. 300 m lang. Det var alt besværet værd og vi gispede af fryd over de naturværdier man har adgang til, bare man giver sig god tid og selvfølgelig en indsats for at nå. Birgit havde altså ikke fået nok, så hun foreslog lige at vi på vejen hjem gik en mindre omvej som hun så pænt sagde. Slåtdalsskreven - kan I høre gispet Omvejen var i størrelsen 4 kilometer, så da vi nåede tilbage til cyklerne havde vi gået 3 km i denne fantastiske nationalpark. Det var måske nemesis at Birgit fik 2 store vabler på sine fødder, og det var i hvert fald en træt Kjeldsen og Hansen der fik cyklet tilbage til båden. 20 km vandring og 25 km cykeltur tager selv på den bedste. Så tager vi den næste lange distance, omkring 5 sømil i fugleflugt og omkring 0 sømil når vi sejler udenom øerne. Vi skal nemlig til Mjältön, som er Sveriges højeste ø. Men ikke nok med det, den har også en lagune som man kan bruge som naturhavn. Efter den 2, kilometer lange gåtur til Mjältöns top 235 m og på sommerens indtil nu varmeste dag, og en 3-4 km ekstra vandretur/klatretur - så peb fru Hansen over vablerne på fødderne, så vi holdt fri resten af dagen (fra ca. kl. 7). Vi badede lidt fra bå- 3


den og nød sommeren i Sverige på Mjältön. Lagunen her på Mjältön har vi ikke helt alene. Vi ligger ca. 20 både herinde, men det er jo helt ok. Så når vi til Häggvik. I dag viste GPS’en at der skulle være 7,2 sømil fra Norrfällsviken til Häggvik og efter 2 timer på motor med 5 knob i snit manglede vi fortsat 5,2 sømil. Ja vi sejler meget ind i fjärderne som fjordene så smuk hedder heroppe. Det er altså ikke navigationsfejl vi foretager, ihvertfald ikke til vands. Det klarer navigatøren dog fint inde på land. Da vi er landet i Häggvik et fantastisk hyggeligt sted udenfor byen, læser vi at der er 3 km til nærmeste indkøbsmulighed. Der er 3 veje fra Häggvik og navigatøren beordrer os ud ad den første vej. Efter en 3-4 km ud er der ikke skyggen af en by, og vi må i fællesskab nok erkende at vi nok er kørt en gal vej. Vejen vi kørte ad indeholdt i de bedste autobahn termer rigtigt mange spurrillen, og det var som at køre på et vaskebrædt – tror vi nok. Vi vendte så om igen kørte tilbage til udgangspunktet og efter at have kigget minimalt på vejkortet (man er vel navigatør) beslutter vi at tage nummer 2 vej. Efter 3-4 km vendte vi da bare om igen, men den 3. gang fandt vi den rigtige vej til ICA. Til alt held var den ikke lukket, da vi nåede frem. Sådan kan en lille tur til ICA på 6 km lige pludselig komme op på 20 km og tage lidt meget af vores energi på en dejlig varm sommerdag. Vi når det hele alligevel – når at grille med mere, og nyder denne – synes vi – rigtigt dejlige naturhavn. 4 I dag torsdag (3 /7) skal vi videre til Skatan, som vi har hørt skulle være en lille perle, der ligger ved Björköfjärden. En rigtig flot indsejling af en meget smal og snoet sejlrende. Vi får den sidste plads ved gæstebroen og vi ligger ca. 3 meter fra husene der er bygget på pæle ud i vandet. Vi er lidt bekymret for at ligge så tæt på husene, da vi vi ikke ved hvor dybt her er. Da vi sejlede ind havde vi ekko der sagde ,3 meter, og da vi smed vores anker tog det ikke fat i starten, så ankeret ligger også rigtig tæt på husene. Men en af husejerne fortæller at der er 2,5 meter vand helt ind til terrassen, så der er ingen problemer. Skatan er et herligt sted med masser af mennesker, fin restaurant og ikke mindst et meget lækkert fiske røgeri. Så det var en rigtig god dag vi havde i Skatan og vi kom også derfra uden problemer. Dagen i Skatan blev afslutningen på en 0 dages periode med rigtigt godt vejr. Om søndagen sejler vi en tur med gæster fra Danmark ved Öregund, og vi sørger selvfølgelig for at vi alle ser en kungsörn som kongeørnen jo så malende hedder på svensk. Ørnen står på en klippe og vi sejler rimeligt tæt på, så vi kan se denne rigtig flotte fugl. Henrik siger at det godt nok ikke er en havørn, men han er også rimelig imponeret over denne fantastiske fugl. Ørnen står stille på klippen i lang tid, men til sidst letter den, og det er et imponerende syn. Vingefanget er som /5 del af Viva’s længde og større end vores højde. Fra Öregrund sejler vi til Grisslehamn i Sverige ud mod Åland. Tænk


at sådan en lille flække kan have 3 havne. 2 indenskærs og en ud mod Ålandshavet. Vi har nemlig besluttet os for at sejle til Åland på vejen hjem. Fra Grisslehamn til Eckerö på Åland er der kun omkring 25 sømil, så det er jo faktisk ikke særligt langt selvom det er åbent hav. På Eckerö skal færgeturister ikke forvente shoppe muligheder i den store stil, der er ikke så meget herovre. Dog er der jagt og fiskerimuseum og en dyrepark, så der er da lidt at foretage sig her inden turen går retur til Grisslehamn. På Eckerö møder vi endnu et spændende dyr – flyvemyren. Da vi sætter vores beige cockpittelt op lyder det nærmest som om det regner, så mange flyvemyrer lander hele tiden på teltet. I ny og næ kommer der også et par stykker eller 00 myrer indenfor teltet og her kan man konstatere at navigatøren på båden ikke er vildt begejstret for disse dyr, og næsten går amok på disse forsvarsløse væsener. Heldigvis er flyvemyrens liv kort og allerede om aftenen er bestanden meget aftagende og næste morgen er de helt væk. Den 3. august forsætter vi fra Eckerö til Mariehamn – Ålands hovedstad. I Mariehamn lever der ca. .000 personer af de 27.000 der bor på hele Åland. Efter en ekstra dag i Mariehamn – hvor vi får gået en god tur i centrum og også lidt udenfor byen - er det så videre mod Degerby på Föglö. En af de små kommuner der er her på Åland. Den mindste af kommunerne på Åland har 350 indbyggere, så her er måske basis for lidt kommune sammenlægning, Lars Løkke. Det skal nu siges at vi faktisk ikke aner hvad en kommune har af opgaver her på Åland. Vejrmeldingerne, så længe vi kan se frem, lover meget vind og i en dårlig retning for os når vi skal hjemad fra Åland. Henrik syntes så at vi skal tage af sted i dag lørdag den 6/08 og det gør vi så. Vi ligger jo i Degerby, så der en bid vej over til det svenske fastland. Vi regner med at vi skal sejle omkring 50 sømil i den nordlige vind de lover. Vi kommer afsted tidligt mest fordi vi inden vi sejler havde stillet uret en time tilbage. Åland er nemlig i samme tidszone som Finland GMT-2. Altså afgang 8:30 og så derudaf. Og hvad ser vi så siddende på en klippe lige før vi når Øgruppen Rödhamn. En havørn som dog ikke ville lette, så vi måtte nøjes med at se den lidt på afstand siddende på sin klippe. Vi har bestemt os for at sejle til Furusund, lidt ind mod Stockholm, men i vejrmeldingen kl. 6:30 hører vi at der er kulingvarsel med vind fra nordøst. I den vindretning er broerne i Furusund ikke det bedste sted at opholde sig, så vi beslutter at sejle videre til Ingmarö ca. 5 sømil længere væk. Så det bliver en lang dag på vandet. Vi anløber Ingmarsö i tiltagende tusmørke kl. 20:45, men det var en helt ny oplevelse at sejle her indenskærs, mens solen gik ned bagom klipperne. Lyset var helt anderledes og gav os nye indtryk og nuancer, det var en sjælden god oplevelse at være herude, mens lyset blev svagere og svagere. Og så fik vi også tændt lanternerne - ja det hele var som det skulle være. 5


Vi sejlede plat læns med saksede sejl det meste af vejen. Søen var rolig det var jo indenskærs så vi kunne lave mad og nyde tilværelsen, mens vi sejlede en 5-6 knob. I alt blev det til 66,3 sømil over en periode på 2 timer og 5 min, så det er allerede besluttet at vi ligger stille i morgen og nyder kulingen eller hvad der nu kommer. Det er tydeligt af de lyse nætter er slut. Vi nåede også til Ornö og lægger os i Kyrkviken. Spændende ø, der er en af de større øer i Stockholms skærgård. Der er 300 fastboende på øen, og det siges at det ikke kun er frisører der lever af at klippe hinanden. Vi nåede en tur på Ornö stigan, hvor lokale skoleelever har lavet info om øen, så vi turister kan blive meget klogere. Rigtig god ide og imponerende. Der er elg på øen og der skulle være pænt mange, men elgene har det med at gemme sig, så desværre får vi heller ingen elge at se på Ornö. Fra Nynäshamn går turen til øen Öja – med det store fyr Landsort. Havnen er lukket for vinteren, men vi vil gerne lige gense øen, og vi tager cyklerne og kører til byen og fyret. Bagefter spiser vi frokost og sejler videre til en naturhavn 6 Landskab på Öja på øen Fifång. Vejret er fint med et par byger og man kan nyde de dejlige klipper. Henrik når også lige at vise at klipperne stadig er glatte efter regnen. Han siger at han ikke slog sig, men helt elegant så det ikke ud. Vinden er gået i nordøst, hvilket betyder at vi har vinden ind agten fra. Det udnyttes til en ca. 40 sømil sejlads i rigtig frisk vind. Vi passerer Oxelösund, nok Sveriges grimmeste by set fra nordsiden, men vi sejler også i den perfekte skærgård og opnår i dag af se en flot kongeørn. Og ikke nok med det lidt senere på dagen ser vi 3 havørne. Vi forsætter mandag til Lagnöströmmen, hvor der i butikken er totalt lukket undtagen i weekenden mellem 9 og 8. På vejen hertil ser vi 2 gange havørn, den første gang er det Henrik der spotter den, men sidenhen er alt ved det gamle og det er igen Birgit der spotter den ”lille” fugl. Vi forsætter til Tyrislot og her er vi heldige – vi får handlet til et par dage så vi undgår dåse hakkebøfferne i denne omgang – men de spøger stadig. Her er det så man kan fundere lidt over dåse hakkebøffer contra surströmming – men det vil vi undlade i denne omgang. Videre går det denne mandag til Harstena i den yderste Gryts skærgård. Det var et mål vi havde allerede inden vi sejlede hjemmefra og det skuffer ikke. Vi sejlede ikke hertil på vores . tur, da vi syntes at vejen hertil var svær at overskue, men med vores kortplotter gik det rigtigt fint. Harstena er en gammel fisker ø, hvor man på kollektiv basis har drevet sælfangst helt


op til 940’erne. Byen er en genuin skærgårdsby med husene liggende meget tæt, da forældre lod børn bygge på deres jordlodder og på den måde øgede bebygningsprocenten. I dag er der kun omkring 0 helårsboende på øen, resten af husene bruges så til sommerhuse, men det betyder også at husene er meget, meget velholdte. Harstena set fra vores ankerplads Lige inden vi skulle afsejle fra øen, var et hold skrubber lige blevet færdig røget og vi måtte selvfølgelig lige støtte lidt svensk sort økonomi ved at at købe et par røgede skrubber og en røget ål. Hele dagen kunne man dufte disse fisk nede fra kabyssen og man glædede sig ekstra til måltidet. Maden er rimelig billig heroppe i Sverige, hvilket jo kan bero på at der kun er 2% moms på fødevarer. Visse ting er der slet ikke moms på, men det er vel som i Danmark (sort økonomi). Om aftenen/natten på Harstena var vi begunstiget af en nat uden skyer og dette frembragte bare den flotteste stjernehimmel. Vi københavnere er ikke vant til at se en himmel helt uden baggrundslys, men det var tilfældet her på Harstena. Millioner af stjerner var deroppe og nogle af stjernebillederne blev vanskeligere at genkende mellem så mange stjerner. Vi har de sidste dage befundet os i Östgötaskärgården, som jo består af Tryst, Gryt og St.Anna skærgård. Det er en rigtig flot skærgård med meget tæt sejlads og mange rigtig gode steder. Vi sejler en lille distance til Blankaholm i kraftig modvind og derfor næsten kun motorsejlads. Blankaholm har haft et stort savværk gennem 00 år og der har været flådning af tømmer til værket. Men i 979 var det slut og savværket blev nedlagt, men byen formåede alligevel at holde lidt sammen på det hele. Købmanden er der stadig og det samme er Gæstgivergården, og havnen er lavet til gæstehavn, men Blankaholm ligger lidt væk fra farleden og turen derind er en omvej på små 6 sømil hver vej. Turen var flot ind over Gåsfjärden med nye klippe indtryk. Der er stadig en rigtig frisk sydvestlig vind og vi krydser lystigt nedad kysten mod i første omgang Kristianobel. Det når vi ikke i dag. Henrik gider ikke mere, da han kan se Bergkvara. Og godt det samme. Båden er ikke helt tæt i dag. Dynerne, lagnerne - alt er vådt, så det gjorde faktisk ikke noget at komme i havn ved 5:00 tiden i dag. Mellem kl. 5 og 8 ligner Viva mest af alt et tørrestativ. Heldigvis er det solskin og blæst så alt tørrer rimeligt hurtigt. I Bergkvara får vi gået os en tur og når ind i Bergkvaras eneste butik og hvilken butik. Indehaveren er - lad os sige det rimeligt diplomatisk - meget speciel og butikken lader ikke meget tilbage. 7


Der er tøj, glas, søm og skruer og det er ikke alt sammen fra efterårskollektionen. Måske den i 962. Men vi får købt avisen og det er den rigtige årgang. Der er dømt afslapning i Karlskrona og selv om dagen starter regnfuld og vejrudsigten lover heldagsregn klarer det allerede op ved 0-tiden og vi får endnu en rimelig dag. Vi er begyndt at planlægge den sidste del af turen, men vi kan ikke helt blive klar over vindretningerne i de nærmeste dage. Vi har et ønske om at komme til Hanö, men vi ønsker heller ikke at sidde derude i flere dage og vente på vind fra andre retninger end sydvest. Spindelvæv i det fugtige vejr Turen til Hanö starter i regnvejr og vi sejler indenskærs gennem Hasselöbroen, som de var så venlige at åbne for os. Halvdelen af turen i dag går for motor, vi er blevet rigtig gode til det, men i dag skyldes det dog mangel på vind. I det disede vejr er vi rimeligt tæt på Hanö før den rigtig vil give sig til syne. Vi bliver på Hanö endnu en dag for vi vil gerne ud at gå en lang tur herovre. 8 Vi genser fyret med dens lange rækkevidde, Bønsacken, grotten og dragemærket, samt alt det på Hanö der ikke er skrevet historier om. Der er en skæg historie, der fortæller at der tidligere levede en drage på Hanö. Hver dag fløj den til Tärnö om natten for senere at vende hjem til Hanö igen. Dragen kunne klare den 20 kilometer lange tur med 2 vingeslag, så det må have været en ordentlig krabat. Den nat hvor fyret blev taget i brug første gang, blev dragen blændet af det voldsomme lys fra fyret på sin vej hjem og den fløj direkte ind i klippen på Hanö og døde, det eneste den efterlod var dragemærket. Der er flere at disse gode historier herovre på Hanö, men dem får I en anden god gang. Dagen herovre er tåget, det er faktisk første gang vi har haft en rigtig tåget dag på turen, tidligere har vi kun haft indslag af mosekonebryg i et par tilfælde. Og herfra er det næsten direkte hjem til Danmark. Efter 03 dage og i alt 2.000 sømil på farten ankommer vi til Svanemøllehavnen mange oplevelser rigere. Billede af sejltosserne


Referat af ordinær laugssamling 2008 Der var af laugsstyrelsen indkaldt til Laugssamling i Klubbens Restauration i Klubhuset Torsdag d. 27. november 2008 kl. 9.00 Valgs af lods samt optagelse af nye brødre/søstre Der var mødt 5 laugsbrødre m/ k, desuden mødte 2 aspiranter, ialt 7 personer. Oldermanden foreslog Aage til den vanskelige og lidet taknemmelige post som lods. Denne gang var der 2 nye brødre/søstre, der ønskede at blive optaget i lauget. Jens Lyndrup og Jesper Kamp Nielsen som er yachtskippere af 3. grad. Da Jens og Jesper havde svaret på de vanskelige spørgsmål udi navigationens kunst, var alle overbevidste om, at de var værdige til optagelse i lauget. Oldermandens beretning Nye standere er nu klar til salg til 00 kr./stk. Der blev desuden fortalt om bowlingaftenen på Big Bowl i Valby 2. april 2008 - resultatet var at Jørn Henriksen blev nr. 3, Øjvind Gosmer nr. 2 og Henrik Kjeldsen vandt, så laugets pokal er nu hos Henrik. I år var der 2 laugsmedlemmer, der havde deltaget i 24 timers- Øresunds Sejlklub Frem Kystskipperlauget sejladserne, Tue Christensen 53,6 sm og Øjvind Gosmer 38,2 sm. Der har også været en rundvisning på Orlogsmuseet hvor vi udover samlingen så særudstillingen om Københavns bombardement. Skatmesteren stilles til regnskab Skatmesteren Charlotte havde revideret regnskab med, både i bogen og som moderne excel fil. Det går godt med laugets finanser, selvom der er givet tilskud til bowling og andet. Indkomne forslag Der var ingen forslag. Valg af laugsstyrelse Oldermand Birgit Ryaa Hansen nyvalgt Skriver Poul Koldsø nyvalgt Skatmester Charlotte H. Bak genvalgt Revisor Aage Poulsen genvalgt Fortsat næste side 9


Eventuelt Under eventuelt blev der fortalt lidt om de bedrifter nogle af laugbrødre/søstre har bedrevet siden sidste laugssamling, dette førte til forslag om en billedaften. Lodsen takkede for god ro og orden og den afgåede oldermand erklærede laugssamlingen for afsluttet. Kommende arrangementer i Kystskipperlauget Billedaften Som ønsket på laugssamlingen afholdes billedaften for Kystskipperlaugets medlemmer med ledsager, med indslag fra Anne-Marie Børresen, Henrik Kjeldsen & Birgit Ryaa Hansen samt Aage Poulsen. 20 Det bliver torsdag 5. februar 2009 i klubhuset på verandaen De der har lyst, mødes til spisning kl. 8, og ellers mødes vi kl. 9:00 Tilmelding til Birgit senest 28. januar på telefon 26486944 eller på mail birgit@pildamsvej.dk Bowlingaften Årets bowligaften bliver torsdag 2. marts 2009 i Grøndalscenteret, nærmere kommer senere, men reserver allerede nu aftenen. Laugsstyrelsen


kÆmPe suCCes For ballad kaPseJlads…! Efter en massiv markedsføring, artikler i Ballad-Klub samt i alle relevante klubblade og hjemmesider, er vi nu ikke mindre end 0 stk. Ballad’er, der sejler ”Kapsejlads for sjov” hver mandag aften i sommeren 2009. Det vil foregå nær Svanemøllehavnen med runding af en rød bøje, Middelgrunden, rød bøje og mål. 7 fartøjer er fra Svanemøllehavnen, fra Hellerup Sejlklub, fra Sundby og fra Lynetten. Fra Kastrup vil der måske dukke nogle op af og til..? Der er jo tale om en uformel og afslappet måde at dyste på (ingen spiler, rullefok tilladt, ingen krav til målerbrev, ej heller kendskab til kapsejladsregler) og jeg glæder mig meget til sæsonstart. Jeg har været så dum at invitere en Scampi til at deltage i vores race. Den har et lystal på 09 mod vores 08 – men mon ikke det går med vores lidt bedre sømandsskab…? Er der andre Scampier 30 fod er de velkomne til at deltage. Hvordan bliver jeg medlem..? Du kan ikke blive medlem – men du kan sejle med. Hvordan administreres det..? Nærmest som en ”gør det selv” model. Man kommer når man kan (starten går kl. 8.00), man tager selv sin tid og SMS’er til Leif på 28303243. Ikke skippermøder før eller efter start. Hvad kan jeg vinde…? Mere sejlerfaring og en masse sejlglæde blandt Ballad-sejlere. Endvidere har formanden Torben Pless sat i udsigt, at der vil blive præmier til de 3 bedste både for hele sæsonen. Hvad koster det..? Intet – bortset fra din tid mandag aften. Er der plads til flere..? Der er god plads på Sundet mandag aften, så du vil nok kunne knibe dig ind i feltet. Hvordan kommer jeg videre? Du sender en mail til Leif Leif.woodstock@gmail.com eller ringer på tlf: 28303243. Så vil jeg fremsende regler for kapsejlads og deltagerliste. Leif Carrie 477 PS: Sidste nyt: Det ser ud til at vi når op på 2 tilmeldte både i sæson 2009 2


ballad - regler For mandagsseJlads Kapsejlads for sjov for Ballad’er ved Svanemøllen i Øresund Generelt: Fra og med den 4. maj, hele juni, hele august og i hele september sejles der mandagskapsejlads for Ballad’er på Øresund med start og mål umiddelbart ved Fiskerihavnen. Der er intet tilmeldingsgebyr. Der sejles efter ganske almindelige søfartsregler, uden spiler og uden krav til målerbrev. Tidspunkt Første sejlads i 2009 finder sted den 4. maj. Kapsejladserne afvikles hver mandag i ugerne 9 – 26 og 32 – 39. Starttidspunktet er kl. 8.00 i hele sæsonen Banen Start- og mållinie: En linie mellem rød bøje ved hjørnet af Fiskerihavnen og en sort kompasbøje, helt ude ved pynten. 1. mærke: Rød lystønde på position 55 44,3’N; 12 37,3’Ø. Holdes om styrbord 2. mærke: Middelgrunden. Valg fri vej rundt. 3. mærke: Samme som 1. mærke. Holdes nu om bagbord 4. Mål (samme som startlinie) 22 Banens længde som ovenfor beskrevet er ca. 7,5 sømil. Ved ringe vind afkortes banen til kun at gå til . mærke (den røde lystønde), der skal holdes om styrbord – og retur til mål. Banen er i dette tilfælde ca. 3,75 sømil. Startprocedure Starten går kl. 8.00 GPS-tid. Der vil blive givet et klarsignal 5 min før start samt startsignal. Begge signaler er lydsignaler ( trut i horn) og vil blive afgivet af CAR- RIE 477. Ved afkortet bane gives 2 trut i stedet for trut (både 5 min før start samt ved starten). Det er tidspunktet for det første af de to trut, der tæller. Flag Før og under kapsejladsen sejles der uden nationalflag. Både der udgår skal sætte nationalflag agter som tegn på at de udgår. Både der er gået over mållinien sætter flag for at vise at de ikke mere sejler kapsejlads. Tidtagning Deltagere der ønsker deres sejltid registreret skal SELV tage tiden. For at minimere usikkerheden på tidtagningen opfordres der til, at der bruges et digitalur, der er stillet præcist inden start. Eller et stopur. Allerbedst er uret i GPS-en – hvis der findes sådan en ombord. Ved passage af mål-


linien gives et trut i tågehornet og man noterer sin sejltid (timerminutter-sekunder) regnet fra starttruttet. Sejltiden oplyses via SMS til Leif hurtigst muligt på 28 30 32 43 Der er en tidsbegrænsning for kapsejladsen på 3 timer, hvorfor sejltider over 3 timer kun vil blive registreret som startende (= point). Pointsystem Nr får ligeså mange points som antallet af startende både plus ¼ point. Nummer 2 får ligeså mange points som antallet af startende både minus et point, nummer 3 som antal af startende minus 2 og så fremdeles. Diskvalificerede eller udgåede fartøjer får point. Både der ikke starter får ingen points. Løb Der er udsigt til præmier til vinderne for hele sæsonen fra Dansk Ballad-Klub (Formanden Torben Pless har lovet at støtte os og bakke op). For hver båd sammentælles points for de 0 sejladser med flest points. Hvis der herefter er pointlighed mellem 2 eller flere både i klassen vinder båden med flest 1. pladser. Hvis der fortsat er pointlighed, vinder båden med flest 2. pladser og så fremdeles. Aflysning pga. for meget vind Der sejles ved vejrmeldinger der lyder på vind under 5 m/s inkl eventuelle meldinger om vindstød. Det er vejrmeldingen som den fremstår i tidsrummet 2- 8 på sejladsdagen på www.dmi.dk, Danmark, Øresundsvejr, København gældende for perioden kl 8.00 på sejladsaftenen der er afgørende for sejlads eller ej. Ved aflysning giver CARRIE 1477 5 trut 0 minutter før start. Hvis der sejles alligevel (uden points) følges sædvanlig startprocedure. Hvis der sejles efter aflysning, sejles der med nationalflag. Forsikring Arrangøren Dansk Balladklub og andre involveret i organisation af sejladsserien kan ikke påtage sig noget ansvar for skader hverken på materiel eller personer før, under eller efter sejladserne der indgår i regattaen. Det påhviler deltagerne i regattaen, at der er en gyldig 3.die mands ansvarsforsikring. Leif Carrie 477 6 dec. 2008 23


Fredag 6. januar Torskegilde kl. 8 Søndag 22. februar Fastelavn kl. 4 Mandag 23. marts Generalforsamling kl. 9 køkkenet er åbent fra klokken 700 Lørdag 25. april Standerhejsning Lør-søndag 30.-3 . maj Pinsetur Lørdag 22. august Sommerfest Lørdag 3. oktober Standernedhaling/skolefest Søndag 4. oktober Havnetur Lørdag 2 . november Stiftelsesfest Søndag 6. december Bankospil Søndag 3. december Børnejuletræ 24


Eberspächer Marine Airtronic D 2 og D 4 Dieselluftvarmere indbygget i polerede rustfri kasser og mariniseret med specielle kabelstammer, elsystem m.m. Let montering. Trinløs regulering med termistorstyring sikrer jævn og behagelig varme. Høj effekt, - men alligevel næsten lydløs. Utroligt lavt strømforbrug. Pris fra kr. 10,400,- + komplet marine-monteringskit med slanger og alt tilbehør kr. 3.400,- = kr. 13.800,- (D 2). Stort program med 2 kW, 4 kW og 5,5 kW luftvarmere samt 5 og 10 kW vandvarmere. Se mere på: www.kjoeller.com ARDIC ”Varmse” Varmeanlæg/defroster varmer via motorkølevand = udnytter spildvarmen. Stor effekt: Maks 10 kW, luftmængde. 360 m 3 /h, 3-trins blæsemotor. Perfekt til den større motorbåd/fiskebåd som defroster og varme under sejlads. Bruges hvor motor næsten altid kører. Kan kombineres med dieselcentralvarmeanlæg. Godkendt af motorfabrikanter. Alle metaller galvanisk afstemt. Pris 3.493,- Pris 1.863,- (4,2 kW) Pris 1.488,- (1,5 kW) Isotemp varmtvandsbeholdere i syrefast rustfrit stål med kraftig polyurethan isolering Opvarmes af motorkølevand (markedets største motorspiral) og 220V. Elpatron med termostat og overkogssikring. Rustfri monteringsbøjler. Mix-ventil (termostatsblander), overtryksventil og monteringsnipler er standard. Isotemp, det komplette program fra helt lav model til de større mere buttede. Erstatter de gamle Ardicbeholdere. PRIS fra 4.200,- (15L) 4.300 (22L) komplet. Findes fra 15 til 55 L SHURflo Marine Trykvandspumper SHURflo lancerer nu en ny serie trykvandpumper, endnu mere holdbare og støjsvage. Alle SHURflo Marine pumper er med ny forseglet trykafbryder, der foruden at være vandtæt giver bedre drift og mindre strømforbrug. Alle bolte, skruer m.m. i rustfrit stål. Alle SHURflo pumper er med 3 membraner, meget driftsikker og tåler tørkørsel. Marinepumperne er gnist- og stænktæt/spuletæt. Leveres incl. filter og slangefittings. Kontraventil og trykbeholder unødvendig. Strømforbrug kun 2 alt. 4 amp. SHURflo Junior er en extrem støjsvag pumpe, beregnet for max. 1-2 tappesteder ad gangen, perfekt for de fleste. De lidt større turbåde med 2-3 tappesteder, varmt vand, måske en bruser, er bedst tjent med Aqua King. Større pumper: forlang prospekt. SHURflo Junior 12v 7 liter 2,1 bar kr. 875,- SHURflo Aqua King 12V 10,6 liter 2,8 bar kr. 1.095,- SHURflo Marine 24v 10,6 liter 2,8 bar kr. 1.323,- www.kjoeller.com info@kjoeller.com 25


Afsender: Øresunds Sejlklub Frem Strandvænget 65 2 00 København Ø ID-nr. 4753 26

More magazines by this user
Similar magazines