27.07.2013 Views

hornbæk - TIL 3100.DK

hornbæk - TIL 3100.DK

hornbæk - TIL 3100.DK

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hornbæk Idrætsforening

I N F O R M E R E R

4 sider ekstra

HORNBÆK

MENIGHEDSRÅD

midt i bladet

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 7 september 2003 • 28. årgang

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 1


Hovedafdelingen

HIF Hovedbestyrelse

Formand

Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03

Løvvænget 16, 3100 Hornbæk

E-mail: peterp@danskmetal.dk

Næstformand

H.H. Schmidt Tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk

E-mail: hatten 1@mail.dk

Kasserer

Jørn Lien Tlf.: 49 70 48 28

Sauntevej 111, 3100 Hornbæk

E-mail: revision@lien.dk

Sekretær

Dorthe Lykkegaard Tlf.: 49 70 35 80

Holmegårdsvej 3, 3100 Hornbæk

E-mail: lykkegaard@pc.dk

Suppleant

Anne Marie Jørgensen

Tlf.: 49 70 28 48

Kleinsmedevej 6, 3100 Hornbæk

E-mail: mums.@stofanet.dk

– samt

Afdelingsformændene

Nye klubhus &

Hornbækhallen

Tlf.:49 70 27 91 fax: 49 70 25 03

kontortid: hverdage kl.9-11

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Gamle klubhus

Tlf.: 49 70 27 25

Halinspektør

Stig Petersen

Mobil 40 25 58 64

Drejervej 15, 3100 Hornbæk

Hjemmeside: www.3100.dk

jb@bc-solution.dk

Redaktør:

Lone Schmidt Tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1

3100 Hornbæk

E-mail: hif-info@mail.dk

Layout og tryk:

Hafnia Tryk A/S

2620 Albertslund

Tlf.: 43 22 52 00

Oplag: 3710

Stof til næste nummer

senest lør. d. 4. okt. kl. 22.

Så nærmer tiden sig, hvor vinter aktiviteterne starter op, så se under de

enkelte afdelinger, hvor og hvornår man starter sæsonen. Det bliver særligt

spændende at følge håndbolddamerne i sjællandsserien og serie 1

sammen med Borsholm Idrætsforening i deres nye holdfællesskab, men

der er selvfølgelig mange andre aktiviteter at gå til. Følg også løbende

med om HIF’s aktiviteter på vores hjemmeside www.3100.dk

Held og lykke til alle med sæsonen 2003/2004.

Klubbladet.

I august måned præsenterede vi det nye klubblad, i nyt format og layout.

Vi har i den forbindelse fået mange positive tilbagemeldinger på det nye

blad, hvilket tegner godt for fremtiden. Som nævnt i sidste nummer af

klubbladet har vi lavet en foreløbig 1-årig aftale, gældende fra den 1. september

2003, med Hornbæk Menighedsråd om, at de får de 4 midterste

sider i bladet til at skrive om de aktiviteter Hornbæk Kirke og

Menighedsråd har – jeg vil i den forbindelse endnu engang sige tak til

Menighedsrådet for dette noget unikke og specielle samarbejde og håber,

at alle parter det kommende år kan nyde godt af det nye samarbejde.

Havnefesten.

På et møde den 25. august med deltagelse af de 4 formænd fra de arrangerende

foreninger og havnefestkomiteen, blev årets havnefest evalueret.

På mødet blev der fra flere sider udtrykt en positiv holdning til en udvidelse

af havnefesten til 2 dage og et forbedret koncept med mere underholdning

og musik. På bl.a. denne baggrund, drøftede Hornbæk

Idrætsforenings hovedbestyrelsesmøde den 4. september, om vi forsat

ønsker at være med til arrangere havnefesten ud fra det 1-dages koncept,

havnefesten afvikles efter i dag. Hornbæk Idrætsforening besluttede,

at afvente de aftalte drøftelser der skal være den 22. september

mellem de 4 formænd fra de arrangerende foreninger, hvor bl.a. varigheden

og konceptet af selve havnefesten skal drøftes. Endelig er det de 4

foreningers bestyrelser der skal beslutte sig for hvad man ønsker at være

med til omkring fremtidens havnefester. Hornbæk Idrætsforenings

hovedbestyrelse har dog den klare holdning, at det skal være en 2 dages

havnefest der gennemføres i 2004. Omsætningen på årets havnefest blev

på 282.000 kr. inkl. entré – og årets samlede overskud blev på 35.000

kr. mod 77.000 kr. sidste år – det må give anledning til eftertanke.

Peter Poulsen, Hovedformand

Forsidefoto:

Hornbæk Kirke,

en flot sensommerdag.

2 Hornbæk Idrætsforening · September 2003

Sodavands Diskotek

for 5 – 6 og 7 klasser i Multisalen (Hornbæk Hallen)

Fredag den 26. september Kl. 19.00 - 23.30

Entre: kr. 35,-

Billetsalg: Ved indgangen, og på forhånd kan billetter købes hos SEEDS i Helsingør Bycenter.

Kiosken tilbyder:

Toast, Chips, Popcorn, Sodavand, Schlossice og slik.

Med venlig hilsen

Karina Ginge og Lone Schmidt


Hornbæk bådeklub

Godt vejr, gode sejlere, god stemning

og et stærkt HBK-team

Den 28. til 30. august slog Hornbæk Bådeklub til igen med en flot afvikling

af et klassestævne. Denne gang med åbent danmarksmesterskab for

Aphrodite 101. Programmet sagde 7 sejladser på tre dage. Og sådan blev

det. Først på eftermiddagen lørdag den 30. august bragede et sidste skud

på kongebroen som markering af sejladsernes fuldtallige afvikling og den

igangværende opknapning af mole øller til alle deltagere.

Optakten til 101 DM var ikke den bedste. Rent faktisk stod den stiv ind

fra nord med noget der absolut lignede kulingstyrke. Bestyrelsen for

Hornbæk Havn sparede igen op i sandbanken; desværre som sædvanlig

lige i havneindløbet. I løbet af eftermiddagen steg vindstyrken mens

vanddybden i indsejlingen tilsvarende minimeredes til en regulær gyser.

Hovedparten af feltet af 101’er på vej til Hornbæk valgte at lurepasse

i Helsingør, mens en enkelt specielt entusiastisk 101’er, Nr. 52, Tine fra

Egå sidst på eftermiddagen koldblodigt anduvede fra nord. Det var gys

så det klodsede, da båden på toppen af en enorm, brækkende sø blev

fejet først i retning af østmolens yderside, for så i suget at komme på

højde med havnehullet igen, og med efterfølgende “brækker” blivet spyet

ind i yderhavnen. Et sted i nærheden af 50 personer på HBK-balkonen,

holdt vejret under hele forløbet...

Situationen forud for 18 Aphroditers forventede ankomst til Hornbæk

illustreres glimrende ved følgende ucensurerede skildring fra det virkelige

sejlerliv, ude på den anden side af Hornbæk Havns sandbanke, fortalt af

Morten N. Møller-Andersen, Aphrodite 134, Infinity, stævnets senere

sølv-vinder:

“Vejret var ret skidt onsdagen før DM, så medens D9 og flere andre hyggede

sig med kuling i Kattegat, nappede vi en burger og en kaffe på

Bryggen. Efter burgeren fik vi solnedgang over Øresundskysten på vej

mod Hornbæk. Rent lykkeland indtil vi skulle anløbe Hornbæk klokken

23:30 i tung sø og uden andet end et lillebitte indsejlingslys. Der var

nemlig meget lavt. Omkring 1,5 meter i vestlige del af indløbet, og så var

der tung sø. Ret spændende var det, at give fuld skrue 10 meter fra østmolen

og så tordne 2 meter

forbi molehovedet medens vi

sad ovenpå en brusende sø.

Men ind kom vi”.

Mens onsdagsoptakten til 101

Om fredagen var det igen super

vejr. I den smukke morgen lignede

rækken af 101’er noget der var

klipppet ud af sidste nummer af

Riviera Nyt; men sådan er Hornbæk

jo altså bare på en god dag.

Formand

William Leedgaard

Tlf.: 49 70 49 45

Skovvænget 7, 3100 Hornbæk

e-mail: william@leedgaard.dk

Kasserer

Per Thordal

Tlf.: 49 26 22 60

Sudergade 12D-2.tv

3000 Helsingør

Sekretær/PR

Jonna Fritzen

Tlf.. 49 70 23 61

Willmoesvej 11

e-mail: jonnaf@privat.tele.dk

Kølbåde

Thorkil Ratzlaff

Tlf.: 49 70 14 19

Borsholmvænget 8 F

3100 Hornbæk

e-mail:

thorkilratzlaff@hotmail.com

Motorbåde

Hans Erik Nørgaard

Tlf.: 49 70 17 42

Sauntevænget 13 B

Optimister

Jens Pedersen

Stolemagervej 12

Tlf.: 49 70 09 69

Joller

Michael Kørner

Tlf.: 49 70 10 82

Løvvænget 18 B

Stævner/kapsejladser

Henrik „Hønse“ Paulsen

Tlf.: 45 65 19 35

Gøngehusvej 217

2950 Vedbæk

e-mail: plaun@ADSI Home.dk

Mini 12:

Ove Hansen · Tlf.: 49 70 28 14

Rødtjørnevej 6, 3100 Hornbæk

Hornbæk Bådeklub

Tlf.: 49 70 23 98

Havnevej 30

Kantine/klubhus udlejning

nøgleudlevering & afregning

Nis Kragelund

Tlf.: 49 70 12 76

Skovvænget 16C

3100 Hornbæk

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 3


En overbevisende vinder:

Den Svedige Sild,

Aphrodite-101 nr. 45,

med Kasper Bonnevie, Lars

Gottfredsen, Niels Dam og

Teis Svejstrup. Humøret

i cockpittet er højt og smilet

bredt efter den klare sejr.

DM var mere dramatisk

end godt var, viste DMI

– og vejret – sig fra den

bedste side, da vi skulle

igang for alvor. Udsigten lovede 5 – 8 m/s fra

forskellige, men fortrinsvis nordlige retninger de

følgende tre dage. De mere præciserende lokalmeldinger

fra vejrtjenesten, som hentedes hjem

kort før start hver dag, lød på det vejr, sejlerne på

banen rent faktisk fik.

Som det er tradition i Hornbæk Bådeklub er der

er lang række personer som træder til, når klubben

har påtaget sig sådan noget som et stort

stævne. Der er rækken af folk i selve afviklingen

af sejladserne på banen, hvor John Gunn med en

enkelt dags varsel påtog sig – og succesfuldt

gennemførte – baneledelsen. Stærkt og loyal

sekunderet af de øvrige folk på dommerbåden

“Store Bjørn” og af alle de andre på deres poster

i joller og motorbåde ved mærkerne.

På land er der som bekendt tilsvarende behov for

en masse folk som sikrer, at alle funktionerne fra

stævnets start til den uigenkaldelige afslutning

kører og klapper. Fra dagens afhentning af brød

og friske rundstykker til morgenmad og smørselvfrokostpakke,

til grill-stegning og borddækning

til lørdagens afsluttede gallamiddag

med alt godt fra havet, ved hvilken lejlighed der

i øvrigt med 85 siddende gæster på 1. salen blev

slået klubrekord...

Kølbådsafdelingen

Indtil nu er sæsonen forløbet fint. Alle planlagte

sejladser på nær 2 (tilsanding i havneindløbet) er

gennemført i godt vejr, og ingen større skader er

observeret.

Vi har fået 4 nye både med i år, nemlig en Maxi

Magic, en Albin Nova, en Molich 12-meter og en

Fritzen Yacht – velkommen, det er dejligt med nyt

blod.

4 Hornbæk Idrætsforening · September 2003

Tidligere nævnte 101-sejler, Morten N. Møller-

Andersen opregner på sin hjemmeside eksempler

på stævnets kvaliteter. Her således Frank

Godby’s udfoldelser på grill’en: “Umiddelbart herefter

var der grillaften, og selvom jeg ikke lige har

et billede af det, så tro mig... de serverer nogle

fremragende grillbøffer i Hornbæk Baadeklub”.

Altså alt i alt – og i al ubeskedenhed – en succesfuld

afvikling af et danmarksmesterskab

i Hornbæk Bådeklub, som ikke mindst holdt

vejen hjem, fordi skæbnens forsyn – og nok også

lidt bestyrelsen for Hornbæk Havn – lod et

orange uddybningsfartøj dukke op netop denne

torsdag, hvor 17 Aphrodite-101 sejlere skulle

have deres 1,7 meter dybgående ud over

Hornbæk Havns 1,5 meter lave havneudsejling.

101-sejlerne var meget tilfredse. Tillad et sidste

citat fra nr. 134, Infinity:

“Nå, – alting har en ende, og efter en lang nat

i Hornbæk Baadeklub og på Cafe Paradis vågnede

vi til en morgen hvor skyerne trak sig sammen.

På hjemturen regnede og tordnede det

fuldstændig vildt fra Hornbæk til Humlebæk, men

det kan nu ikke rokke ved, at Hornbæk var rammen

om et godt og velafviklet arrangement, som

på alle mulige måder bar præg af positiv stemning

og vilje. Tak til Club 101 & Hornbæk

Baadeklub for tre rigtigt fede dage”. SG

John Gunn påtog sig med en enkelt dags varsel baneledelsen.

Stærkt og loyalt sekunderet af de øvrige folk på

“Store Bjørn” og af alle de andre på deres poster i joller

og motorbåde ude ved mærkerne. Her er feltet umiddelbart

efter første start om fredagen.

Og det er hørt, at der til næste år kommer en

Diva 39.

Som det ser ud for nuværende, er favoritterne til

klubmestermesterskabet i de mindre både nok

Sifon eller Viola og blandt de større Fire Hoff og

Smil. Men det vil de resterende sejladser jo vise.

Fra og med den 13. september sejler vi om lørdagen

til og med den 27. september med 1. start

kl. 10. Kølbådsfest den 27. september kl. 19.00 i

klubhuset.

Vel mødt ! Thorkil Ratzlaff


Fodbold

Chancen er der stadig

I skrivende stund resterer der stadig fem kampe for vores førstehold

i serie 2. I foråret fik vi kun i alt otte point, mens vi i efterårets første seks

kampe allerede har fået syv point. Efteråret har således bedre for vores

førstehold, der er kommet op i langt højere gear. 15 point er dog langt fra

nok til at forblive i serie 2. Hvis vi skal klare frisag kræver det nok sejr i fire

af de sidste fem kampe, så det er hårde odds. Også andetholdet er placeret

i den tunge ende af serie 4, men har dog lidt bedre muligheder for

at blive i rækken. Intet er dog afgjort, så der venter seniorspillene en

spændende periode.

Afslutningsfest 25. oktober

Afslutningen for seniorspillerne samt alle vores

ledere er fastsat til lørdag 25. oktober. Husk at

sætte kryds i kalenderen.

Mikrofodboldskolen i weekenden 5. – 7. september

havde samlet omkring 40 børn, der hyggede sig med

både forældre og trænere.

Hjemmekampe

Mandag 15. september

Kl. 18.00 Old Boys –

Nivå/Kokkedal

Onsdag 17. september

Kl. 18.00 Mikroput 96 –

Hellebæk (7M)

Kl. 18.00 Lilleput 91 –

Humlebæk

Fredag 19. september

Kl. 17.30 Miniput 93 (2) –

Hellebæk (7M)

Kl. 18.15 Mikroput 95 –

Humlebæk (7M)

Kl. 18.15 Lilleputpige –

Espergærde (7M)

Lørdag 20. september

Kl. 11.00 Miniput 94 (4/1)

– Hellebæk (7M)

Kl. 11.30 Miniput 94 (2) –

Nivå/Kokkedal (7M)

Søndag 21. september

Kl. 12.00 Junior – Melby

Mandag 22. september

Kl. 17.00 Lilleput 92 –

Gilleleje

Kl. 17.45 Veteran –

Helsinge

Onsdag 24. september

Kl. 17.45 Drenge 89 –

Frederiksværk

Kl. 17.45 Lilleput 91 –

Helsingør IF

Fredag 26. september

Kl. 17.30 Miniput 93 (1) –

Helsinge (7M)

Lørdag 27. september

Kl. 10.00 Drenge 89 –

Helsinge

Kl. 11.00 Miniput 94 (4/1)

– Hørsholm (7M)

Kl. 12.00 Junior –

Store Lyngby

Onsdag 1. oktober

Kl. 17.30 Miniput 94 (4/4)

– Ålholm (7M)

Fredag 3. oktober

Kl. 17.45 Mikroput 95 –

Hørsholm (7M)

Lørdag 4. oktober

Kl. 10.00 Lilleput 92 –

Humlebæk

Kl. 14.00 2. senior –

Brede

Kl. 16.00 1. senior –

Virum

Onsdag 8. oktober

Kl. 17.15 Mikroput 96 –

Lillerød (7M)

Torsdag 9. oktober

Kl. 17.15 Miniput 93 (1) –

Jægerspris (7M)

Fredag 10. oktober

Kl. 17.15 Lilleputpige –

Hørsholm (7M)

Lørdag 11. oktober

Kl. 10.00 Drenge 89 –

Hundested

Kl. 10.00 Lilleput 91 –

Nivå/Kokkedal

Kl. 11.00 Miniput 94 (4/1)

– Humlebæk (7M)

Kl. 11.30

Miniput 94 (2) – Helsingør

IF (7M)

Postadresse

Hornbæk IF – fodbold

Postbox 48, 3100 Hornbæk

peter.clausen@mail.tele.dk

peter.clausen@tipsbladet.dk

Formand

Kaj Flyger

Ndr.Strandvej 285 B,

3140 Ålsgårde

Tlf.: 49 76 39 37 – 36 14 47 51

– 29 23 47 51

k.flyger@stofanet.dk

kflyger@csc.com

Kasserer

Betina Porsgaard

Søvænget 29, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 11 78 – 49 70 45 05

– 40 72 52 55

info@hornbaek.danbolig.dk

Styregruppe, ungdom

Steen Nilsson (Sportschef)

Løvvænget 29 B, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 17 09 – 49 28 37 13

sni14@helsingor.dk

Ivan S. Jensen (Formand)

Smedevænget 8, Saunte,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 76 50 55 – 20 80 32 00

danijos@worldonline.dk

Henrik Olsen (Administrator)

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 45 47

ho@helsinge-kommune.dk

ho@ferieifrankrig.dk

Piger

Bjørn Hoffmann

Hornebyvej 7, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 07 07 – 26 24 66 90

b1hoffdk@yahoo.dk

Seniorformand

Thomas Lynge

Sauntevej 55 B, 3100 Hornbæk

Tlf.:49 70 44 28 – 26 10 07 75

– 21 43 60 60

thomaslynge@mailme.dk

Sponsorer · Vakant

Sekretær

Peter Clausen

Saturnvej 24, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 83 – 49 70 89 00

– 22 55 00 25

peter.clausen@mail.tele.dk

peter.clausen@tipsbladet.dk

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 5


hornbæk

materialhandel

ndr. strandvej 342a

3100 hornbæk

tlf.: 49 70 00 26

MATAS støtter

idrætten i

Hornbæk

DanBolig

– samarbejder med Unibank

Vi har altid

mange

bolde

i luften!

Ndr. Strandvej 341 B

3100 Hornbæk

Telefon 49 70 45 05

Fax 49 70 32 06

E-mail: Info@hornbaeck.danbolig.dk

DanBolig - Hornbæk

• Træfældning

• Flishugning

• Hegnsopsætning

(Folde, dyre

& raftehegn)

• Nyplantning

• Brænde

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager

Hornbækvej 708 – “Abellund”

3100 Hornbæk

Tlf. 4975 8355

Mobil: 2044 7133

E-mail: Lumberjacks@get2net.dk

www.lumberjacks.dk

DRACHMANN

ADVOKATER

AUT. BOBESTYRER

Læs mere om os på:

WWW

drachmann-advokater.dk

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK


4F Foreningen for forhenværende formænd

Hvem skal være vinderholdet den 4. oktober i Helsingør?

Hermed aktivitetskalender

for efteråret 2003

Placeres på jeres opslagstavle

Lørdag den 20. september.

Besøg i Dunkers Kulturhus i Helsingborg.

Vi mødes ved Scandlines færgerne kl. 10.00.

Efter ankomst i Helsingborg går vi til Dunkers Kulturhus.

Der er afgang med Scandlines fra Helsingborg kl. 14.10.

Vi spiser “ta’ sel’bord” på færgen, det tager vel et par timer.

Pris pr. person er 300 kr. Vi ringer rundt for

tilmelding. Betaling sker før ombordstigning

og tilmelding er bindende.

Lørdag den 4. oktober.

Golfturnering på LO-skolen,

med tilhørende frokost.

Program herom senere.

Næstformand

Ellen Jørgensen

4970 1476

Skovvej 2

3100 Hornbæk

Kasserer

Michael Kørner

4970 1082

Løvvænget 18 B

3100 Hornbæk

Sekretær

Thomas Jørgensen

4970 0157

Holmegårdsvej 21

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Lone Bruun

4970 2446

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Henning Andersen

4970 2474

Hornebyvej 59

3100 Hornbæk

Fredag den 28. november.

Juleafslutning i det gamle

klubhus.

Program herom senere.

Lørdag den 30. januar 2004.

Årsfest.

Program herom senere.

På gensyn, bestyrelsen.

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 7


Gedden

Klubhus :

Per Bjørnsvej 20

3100 Hornbæk

Bestyrelse:

Formand

Thomas Ratzlaff

Tlf.: 49 25 13 20

Mobil: 23 39 23 08

Lindehøj 1.

3000 Helsingør

(Adm. & koordination )

T.Ratzlaff@12move.dk

Kasserer

Flemming Nielsen

Tlf.: 48 28 78 05

Kagerupvej 13

3400 Hillerød

(Økonomi)

Flemmingogbirgit@mail.dk

Best. medl.

Erik Ibsen

Tlf.: 49 70 22 99

Ll. Ewaldsvej 3

3100 Hornbæk

(Klubhus)

Ibsenhornbk@get2net.dk

Best. medl.

Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 13 95

Mobil: 23 23 56 77

Søvænget 23

3100 Hornbæk

(Klubture)

Best. medl.

Michael Ogilvie-Bronee

Tlf.: 40 82 24 49

Per Bjørnsvej 20 kld.

3100 Hornbæk

Ogilvie@ofir.dk

Best. medl.

Børge Nilsson

Tlf.: 49 70 11 34

Karetmagervej 34

3100 Hornbæk

Best. medl.

Henrik Willum Petersen

Tlf.: 21 27 15 08

Karetmagervej 23

3100 Hornbæk

Hwp@mailtdcadsl.dk

www.3100.dk/gedden

e-mail: gedden@dk2net.dk

En karussehistorie

Det har i efterhånden mange år været et mål, at forbedre min PR karusse,

men vande med en god bestand af de smukke fisk er desværre ikke

sådan lige at finde. Normalt kræver det at fange store karusser over kiloet

en solid indsats i det rigtige vand samt en god portion held.

Og når nu både karper og suder trækker om sommeren er det svært at

få tid til så krævende et fiskeri. Jeg har dog forsøgt i flere vande gennem

tiden, men fangsterne af karusser har været få og tilfældige.

Karussen er den ultimative match-fisk.

Den lever som de andre store

fredfisk, brasen og suder, da den

finder størstedelen af sin føde på

bunden f.eks. bloodworms,

insekter og snegle. Karussens

mund er meget lille, og den æder

meget forsigtigt.

Voldsomme hug og store boble

Fantastisk guldkarusse.

8 Hornbæk Idrætsforening · September 2003

skyer fra bunden, ser man ikke

hos karusser, som er i stand til at

sutte et majskorn fladt, uden at

man ser noget på flåddet. Frustrerende?? Ja, meget men også et udfordrende

og krævende fiskeri. Danmarksrekorden for karusse er pt. 2,675

kg af Henrik Brøns Nielsen og er fanget i Kalvemosen i nærheden af

Holte.

Jeg havde i årevis gået og kigget på et spændende vand, som jeg havde

set indeholdt nogle store fredfisk. Jeg var sikker på, at det var karper og

suder, men ellers vidste jeg ikke så meget om vandet udover, at det ikke

var til at få tilladelse til at fiske der. En dag var tilladelsen pludselig på

plads, og jeg var klar med karpestængerne. Om morgenen vågnede jeg

ved det første lys og begyndte matchfiskeriet med 2 majskorn på en str.

12 krog under et let flåd. Jeg missede de første mange hug, som var

meget forsigtige, men endelig fik jeg sat krogen i en god fisk, som efter

en hård fight afslørede sig som en karusse på 1,05 kg. Lidt senere landede

jeg karusser på 1,40 og 1,60 kg, begge større end min hidtil største

på 1,35, helt fantastisk. I alt gav morgenen 6 karusser med 5 over

kiloet og 5 suder op til 2 kg. Dejligt fiskeri med matchstangen, når nu

karpestængerne ikke gav noget. Et par dage senere var jeg på plads

igen med en lettere matchstang, da jeg havde mistet mange hug pga.

krogholdet røg. Nu kunne jeg tage lidt lettere på fiskene, men mistede

stadig mange. Fiskeriet var igen fantastisk.

Jeg fodrede med hønsepiller og 1 ⁄2 dåse majs og fiskene gik helt amok.

7 karusser over kiloet op til 1,35, 7 suder op til 2 kg og en helt fantastisk

guldkarusse på 1,10 kg var resultatet af en morgentur.

Jeg måtte selvfølgelig af sted 3. gang, og der gik fiskeriet amok igen.

Den lette matchstang kom virkelig på hårdt arbejde og jeg fightede fisk

mere eller mindre konstant.

Mange gode karusser kom i nettet, og så fik jeg et helt anderledes kontant

hug. Flåddet kun 1 1 ⁄2 meter ude blev flået under og i tilslaget bukke-


de stangen helt sammen. Fisken drønede ud

mod midten af søen og jeg løsnede hurtigt bremsen

for ikke at miste krogholdet i den formodede

karusses sprøde mund. Fighten var hård og kontant

og mange gode udløb fik det til at løbe mig

koldt ned at øreflipperne. Da fisken endelig var

klar til landing viste den sig at være endnu en

storkarusse, som viste sig at veje 1,70 kg, igen

en PR fra vandet, fantastisk. Turen gav 8 karusser,

4 over kiloet, 6 suder og 1 guldkarusse. Alt i

alt må jeg nok sige, at jeg på de 14 dage oplevede

et rent drømmefiskeri, som jeg aldrig havde

turdet håbe på. Fiskene var endda meget slanke,

så jeg skal selvfølgelig prøve igen til efteråret,

hvor fiskene som regel tager en del på i vægt.

Hvem ved, måske er 2 kg’s fisken lige om hjørnet.

Se i øvrigt mere under fangstrapporter på

www.3100.dk/Gedden Formanden

ÅBNINGSTIDER 2003

Put & take konkurrence 28. nov.

Turen går i år igen til Lynge p & t. Vi mødes ved klubhuset

kl. 06.30, sharp!! Så må vi se, hvor mange som er

morgenfriske. Vi fisker i ca. 5 timer og er så tilbage ca. kl.

13.30. Bedst fangende i søen er gennemløbsblink og

powerbait, men andet kan selvfølgelig også give fisk f.eks

en spinner. Fiskene findes op til ca. 12 kg, så husk minimun

0,25 line eller spunden / flettet line og fisk nu ikke

med for hård bremse!! Turen koster pr. senior 100 kr. inkl.

transport og fiskekort. Juniorer fisker gratis, så det er

bare at møde op hr. og frøken Junior.

Hvor får du et bedre tilbud?

Husk bindende tilmelding til undertegnede senest torsdag

den 25. september på tlf: 49 25 13 20, eller på

opslag i klubhuset. Konkurrencen indgår i klubmesterskabet.

Chauffører er velkomne! Benzinen bliver

betalt af klubben. Formanden

Hornbæk lystfiskerforening “GEDDEN” · Klubhuset Per Bjørnsvej 20 Kl. 19.00 til 21.30

Ugedag Dato Måned Aktiviteter Åbnevagt Ansvarlige Lukkevagt

Mandag 15. September Grejfremstilling Peter Erik Henning

Torsdag 18. September Spinner & Blink Thomas B.A. Bjørn Børge

Mandag 22. September Grejfremstilling Peter Erik Henrik J.

Torsdag 25. September Støbning af pirke / blink Jacob Christoffer Børge

Mandag 29. September Geddeforfang & Video Peter Erik Thomas R.

Torsdag 2. Oktober Spinner & Blink Morten Henrik W. Børge

Mandag 6. Oktober Grejfremstilling Peter Erik Henrik J.

Torsdag 9. Oktober Geddeforfang Mic Thomas R. Børge

Mandag 13. Oktober Grejfremstilling Christian Erik Morten

Torsdag 16. Oktober Spinner & blink Jacob Christoffer Børge

Mandag 20. Oktober Grejfremstilling Peter Erik Henrik J.

Torsdag 23. Oktober Fluebinding Thomas B.A. Bjørn Henning

Mandag 27. Oktober Grejfremstilling Peter Erik Henrik W.

Onsdag 29. Oktober Rengøring Alle(tilmelding)

Kontrollèr hvilke dage du har og find selv en afløser hvis du er forhindret en dag

Christian Skands · Karetmagervej 19 · 49 70 12 27/29 45 46 41

Peter Hansen · Nordre Strandvej 355 · 49 70 16 70

Jacob Thorman · Mads Holms vej 38c 2.th. · 49 21 28 24/27 29 28 24

Børge Nilsson · Karetmagervej 34 · 49 70 11 34/23 41 15 74

Bjørn Andersen · Søænget 23 · 49 70 13 95/23 23 56 77

Thomas Bjørn Andersen · Hornebyparken 7 · 49 70 35 95

Henning Blom Nielsen · Kobbersmedevej 13 · 49 70 15 01

Erik Ibsen · Lille Ewaldsvej 3 · 49 70 22 99

Henrik Jessen · Gl. Havreholmvej 18 · 49 70 07 92

Thomas Ratzlaff · Torvegade 5D 1.-5 · 49 25 13 20/23 39 23 08

Henrik Willum Petersen · Karetmagervej 23 · 21 27 15 08

Mic · 40 82 24 49

Ny PR karusse på 1,60.

Morten Skands · Spicavej · 22 88 05 75

Christoffer Jørgensen · A R Friisvej · 49 70 20 63/40 45 74 94

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 9


Golf

Hornbæk Golfklub

Bøtterupvej 2C

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 75 95 70

Fax: 49 75 95 71

e-mail: hgolf@worldonline.dk

Sekretariat:

Forretningsfører:

Steen Andersen

Sekretær:

Birgit Aaholm

Web-adresse:

www.hornbaekgolf.dk

Web-master:

Gitte Poulsen

Greenkeeper:

Louis Jakobsen

Tlf.: 49 75 95 74

Restaurantchef:

Gunilla Holm

Tlf.: 49 75 95 78

Shoppen:

Tlf.: 49 75 95 72

Bestyrelsen:

Formand

K.A.Søgaard tlf.: 49 13 18 99

Næstformand/hon.sekretær

Niels E. Clausen

Tlf.: 49 70 11 11/36 14 41 86

Finalisterne i pigejuniorfinalen

om klubmesterskabet.

Det er vinderen til venstre

Nicoline Engstrøm og

nr. 2 Philippa Kjær th.

Hornbæk Open

10 Hornbæk Idrætsforening · September 2003

Der er lige en rettelse til det resultat af Hornbæk Open, som vi bragte

i forrige klubblad . Det var ikke Jacob Aaholm der vandt, selvom han

lavede banerekord og gik i 69 slag netto, for vores ven P. E. Larsen gik

også i 69 netto, men vandt, fordi han var bedst på de sidste 6 huller.

Klubmesterskaber.

Fredag d. 22. aug. blev finalerne i hulspil afviklet, og resultaterne blev følgende:

Damer fra scratch: Birgit Aaholm over Daisy Bohrvang 9 ⁄8

Herrer fra scratch: Emil Meulengracht over Claus Brixtofte 4 ⁄2

Seniorherrer fra scratch: Peter Bojsen Schmidt over Christer Jensen 2 ⁄1

Herrer 3 ⁄4 hcp.: Peter Schrøder over Niels Schibbye WO.

Lørdag og søndag d. 23. og

24. aug. afviklede juniorer og

seniorer deres klubmesterskab.

Lørdag blev der spillet

i meget kraftig blæst og lidt

regnbyger. Søndag var det til

gengæld rigtigt godt vejr

med sol og kun frisk vind.

Alle spillede fra scratch,

pigerne 18 huller, øvrige 36

huller.

Resultaterne blev følgende:

Juniorpiger: 1. Nicoline

Engstrøm 103,

2. Philippa Kjær 118.

Juniordrenge: 1.Simon

Petersen 217 (111, 106),

2. Joachim Corell 239 (131, 108).

Klubmesteren Simon Pedersen hos

juniordrenge nyder solen efter sejren.

Seniordamer: 1. Daisy Bohrvang 192 (95, 97), 2. Pia Jensen 214

(102, 112), 3. Lotte Gøtrik 215 (102, 113).

Seniorherrer: 1. Rolf Henning-Jensen 166 (84, 82), 2. Christer Jensen

182 (95, 87), 3. Jørgen Grumstrup 183 (94, 89).

Weekenden efter spillede damer og herrer om klubmesterskabet. Efter

en lørdag med få byger betød søndagens uvejr med lyn, torden og masser

af vand at klubmesterskaberne fik en anderledes afslutning. Spillet

måtte allerede tidligt suspenderes og da banen senere var uspillelig, så

turneringsledelsen sig nødsaget til at annullere søndagens runder.

Klubmestrene blev herefter kåret på baggrund af lørdagens indledende

runder.

Desværre var fotografen ikke til stede da kåringen fandt sted, men billeder

af vinderne vil blive bragt ved en senere lejlighed.

Tillykke til klubmestrene:

Damer: Birgit Aaholm 91

Herrer: Per Kammer Damtoft 158 (78, 80)


Skandia Pige Tour

Endnu en dejlig turnering i Hornbæk med alle de dygtige piger fra klubber

over hele landet blev gennemført lørdag d. 16. aug., med glade

piger, super golf og rigtigt godt golfvejr. De 83 fremmødte spillere og

deres familier hyggede sig på den veltrimmede bane og i klubhuset, hvor

Gunilla og hendes team stod for de kulinariske oplevelser.

Hornbæk var repræsenteret ved Philippa Kjær og Nicoline Engstrøm,

som begge klarede sig flot i C-rækken. Philippa blev nummer 10 og

Nicoline blev nummer 4 ud af 22 deltagere. I den samlede stilling blev

Nicoline nummer 3 og klubben ønsker et stort tillykke med de flotte

resultater.

Resultater fra junior-matcherne 2003.

Thomas Bjørn Cup 14 Gilleleje – Hornbæk 4 – 2

Hulspil Mølleåen – Hornbæk 6 – 0

Hornbæk – Gilleleje 1 – 5

Hornbæk – Mølleåen 0 – 6

Asserbo – Hornbæk 6 – 0

Hornbæk – Asserbo 2 – 4

Thomas Bjørn Cup 15 Hillerød – Hornbæk 4 – 2

Hulspil Hornbæk – Gilleleje 0 – 6

Hornbæk – Hillerød 4 – 2

Gilleleje – Hornbæk 6 – 0

Hornbæk – Fredensborg 0 – 6

Fredensborg – Hornbæk 6 – 0

Mini tour 1 Hornbæk – Hillerød 2 – 4

Hulspil 18 huller Fr.sund – Hornbæk 2 – 4

Hornbæk – Fredensborg 4 – 2

Fredensborg – Hornbæk 4 – 2

Hillerød – Hornbæk 4 – 2

Hornbæk – Fr.sund 4 – 2

Mini tour 2 Hornbæk – Asserbo 2 – 4

Hulspil 9 huller Asserbo – Hornbæk 6 – 0

Hornbæk – Gilleleje 4 – 2

Hornbæk – Furesøen 1 – 5

Furesøen – Hornbæk 6 – 0

Gilleleje – Hornbæk 6 – 0

Til Juniorerne

Husk at tilmelde dig til træningslejren i efterårsferien d. 13. – 14. og

15. oktober. Tilmeldingsliste er opsat i klubhuset. Sidste tilmelding er den

5. Oktober. Breve er sendt ud.

OBS! OBS! OBS!

Ulrik har sidste træningslektion i denne sæson, Onsdag d. 8 Oktober.

Med venlig hilsen

Flemming Vindahl Andersen

Kasserer

Alice Nielsen

Tlf.: 49 70 82 68

Beg. –og ungd.udvalg

Flemming Andersen

Tlf.: 49 70 26 48

Match – og hcp.udvalg

Klaus Hansen

Tlf.: 49 71 91 27

Husudvalg/festudvalg

Marianne Schubert

Tlfl: 45 80 26 48/45 26 02 23

Baneudvalg

Jørgen Jensen

Tlf.: 49 70 30 58/46 30 01 43

Mob.: 40 64 66 88

Bygningsudvalg

Peter Rasmussen

4970 0988

PR-udvalg

Henning Andersen

Tlf.: 49 70 24 74/46 30 01 40

Mob.: 40 85 08 58

E.mail: ha@jjstenoggrus.dk

Rolf Henning-Jensen,

klubmester i seniorrækken

for herrer.

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 11


Golf

'Poul Erik har lige fundet ud af, at han ikke er blevet

krediteret i klubbladet for sin sejr i Hornbæk Open'.

Skift af medlemsstatus

Hvis du vil skifte medlemsstatus fra aktiv til passiv,

eller fra passiv til aktiv pr. 1. januar 2004, skal

sekretariatet have skriftlig besked inden den 1.

oktober i år.

Som aktiv har du naturligvis altid mulighed for at

melde dig passiv, men hvis du vil undgå at betale

aktiv kontingent for et helt år, skal ovennævnte

dato overholdes.

Som passiv er det din ret at melde dig som aktiv

i det kommende kalenderår, men det skal ske

inden 1. oktober (jvnf. ovenfor) i indeværende år.

Sponsorer

Enhver sportsklub har brug for sponsorer. Dette

gælder naturligvis også Hornbæk Golfklub.

Vi er så heldige at have over 50 gode sponsorer,

som sponserer huller, bænke, havemøbler, driv-

12 Hornbæk Idrætsforening · September 2003

ing-range, puttinggreen, indspilsområde, sponsor,

resultat- og andre tavler samt meget andet.

Alt dette beløber sig til ca. kr. 350.000 om året.

Sponsorerne får naturligvis noget for pengene,

idet de er nævnt på dels på sponsortavlen og

dels på de genstande de nu sponserer.

For at vore medlemmer skal vide lidt mere om

vore sponsorer, som de nu kender fra diverse

skilte, vil vi i de kommende blade fortælle nærmere

om dem. Vi starter med nogle af de nyere,

men skal nok komme rækken rundt:

ILSE JACOBSEN • Hornbæk

er sponsor for såvel klubmesterskaberne i hulspil

som for Andeturneringen den 9. november.

ILSE JACOBSEN • Hornbæk

designer, produceres og sælger sko -og tøjkollektioner

samt tilbehør – både i egne forretninger

og gennem forhandlere.

Designfilosofien bygger på en kombination af

skandinavisk enkelthed og internationale trends.

Resultatet er blevet vel modtaget i de nordiske,

europæiske og asiatiske markeder.

ILSE JACOBSEN • Hornbæk har adskillige

konceptforretninger både i Danmark og Holland.

Er du interesseret i at åbne en konceptforretning

eller en “shop-in-shop” med Ilse Jacobsens

mærke kan du kontakte Ilse Jacobsen via hjemmesiden

www.ilsejacobsen.dk .

Der findes ILSE JACOBSEN • Hornbæk butikker

i Hornbæk, Skagen, Charlottenlund og

Väster Hamnen i Malmö.

Tikøb Dæk

er et firma, der handler og servicerer alt indenfor

dæk. Lige fra starten i 1984 har de haft det mål

at blive bedst indenfor branchen. Kvalitet vil altid

være vigtigt både når det gælder materialevalg

og udførsel.

Tikøb Dæk er et firma, der handler og servicerer

alt indenfor dæk. Lige fra starten i 1984 har de

haft det mål at blive bedst indenfor branchen.

Kvalitet vil altid være vigtigt både når det gælder

materialevalg og udførsel.

Dygtige medarbejdere, godt samarbejde med

erfarne leverandører og effektiv planlægning er

altafgørende for det bedste produkt til en rimelig

pris, således at der leves op til kundernes tillid.

Tikøb Dæk har 3 servicevogne, som står til

rådighed døgnet rundt. Kort sagt – Tikøb Dæk

har alt i dæk – døgnet rundt.


Derudover udfører Tikøb Dæk:

Dæk reparationer af alle dæk. Olie Skift på alle

køretøjer. Styretøjsreparation og justering på alle

former for styretøj. Batterier: Stort udvalg af batterier

til biler, traktorer, entreprenørmaskiner, lastbiler

og varevogne. Støddæmpere monteres og

udstødning udskiftes.

Opbevaring af hjul og fælge, af -og påmontering,

lufttrykkontrol, afbalancering, rengøring samt

kontrol af slidbane. Tikøb Dæks hjemmeside

finder du på www.tikoeb-daek.dk.

Viasat

Alle kender Viasat og TV3 og 3+. De indgår i selskabet

Viasat Broadcasting Danmark A/S, der

er TV-divisionen i det nordiske medieselskab

Modern Times Group. I Danmark kan over 3,5

mio. personer eller godt 1,7 mio. husstande se

TV3. Dette svarer til, at godt 70% af alle danske

TV-husstande kan modtage kanalen. Det kræver

en miniparabol (kun 40 cm. i diameter) med

tilhørende Viasat godkendte digitalmodtager,

adgang til teleselskabernes kabel-tv eller fællesantenneanlæg

for at se TV3.

Skal signalet modtages via parabol er det nødvendigt

at anskaffe et såkaldt “smartcard”, som

dekoder signalet. Læs nærmere om smartcart og

priser på www.viasat.dk.

Viasat Broadcasting Danmark A/S har sponseret

Hornbæk Golfklubs parabol med modtager

siden 2002 og har givet os mange gode timer

foran fjernsynet i klubhuset med transmission fra

de store europæiske golfturneringer.

Steen Andersen

Nye udendørsmøbler

Vi har fået nye møbler på terrassen, og det har alt

andet lige givet noget af et kvalitetsløft i forhold til

det tidligere møblement. Det er takket være leverandøren,

Indoor- Outdoor v. vort medlem Finn

Søren Nielsen, som har leveret møblerne til en

meget favorabel pris, og Tuborgfondet, at vi har

været i stand til, rent økonomisk, at anskaffe

disse møbler.

Allan Mollerup fra Carlsberg var, som repræsentant

for Tuborgfondet, onsdag d. 20. aug. i

Bøtterup for at overrække 25.000,- kr. til vores

formand til hjælp til anskaffelsen af møblerne. Det

er vores forretningsfører Steen Andersen, som

via utrætteligt ansøgningsarbejde, har formået

Tuborgfondet til at give de mange penge. Tak til

Tuborgfondet for gaven.

Billedet af overrækkelsen viser Allan Mollerup og

vores formand K. A. Søgaard (i færd med at vejlede

fotografen fra Helsingør Dagblad i, hvordan

billedet skal tages).

Alle de nye møbler + alle andre tyvetækkelige

ting i golfklubben er blevet tydeligt mærket

med ’Hornbæk Golfklub’, så det vil være

umuligt for eventuelle tyveknægte, at skille

sig af med ’varerne’.

Det ’nye’ klubblad

Til HIF og redaktør Lone Schmidt skal der lyde et

stort tillykke med det nye udseende på klubbladet.

Mange af golfklubbens medlemmer har bedt

mig overbringe roserne til Jer, det er virkeligt blevet

flot og læsevenligt. Men det forpligter jo, nu er

man nødt til også at sørge for, at det der kommer

i bladet, også er læseværdigt og vedkommende.

Så kære golfspillere fat pennen og fortæl lidt om

Jeres golfoplevelser i Hornbæk Golfklub og også

gerne på andre baner. Både ris og ros modtages.

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 13


Gymnastik

Bestyrelse:

Formand

Kirsten Grønlund

Tlf. 49 70 11 03

Kasserer

Sussie Outzen

Tlf. 49 70 19 67

Sekretær

Anne-Marie Jørgensen

Tlf. 49 70 28 48

Bestyrelsesmedlem

Karin Hvid

Tlf. 49 70 24 15

Bestyrelsesmedlem

Malene Ølbye

Tlf. 49 75 17 10

Bestyrelsesmedlem

Ulla Larsen

Tlf. 49 70 06 36

Bestyrelsesmedlem

Helle Andersen

Tlf. 49 70 12 05

Bestyrelsesmedlem

Hanne Gordon Jensen

Tlf. 49 70 01 61

Kontingent for sæson 03/04

Voksne Børn/pens.

1 lek. 680 kr. 455 kr.

11 ⁄2 lek. 795 kr. 535 kr.

Forældre/barn 655 kr. Mere

end et barn 100 kr. pr. barn

Der er stor rabat ved deltagelse

på flere hold samt søskenderabat

25%.

HJÆLP

Vi mangler stadig en instruktør

til forældre/barn holdet

og minilopperne Lørdag

formiddag 10.00 – 12.15.

14 Hornbæk Idrætsforening · September 2003

Nanna i et flot split-spring. Fotograf: Thomas Nielsen.

Vi véd det jo godt!

Det kan være utrolig svært at tage sig sammen alene til at dyrke den

motion, som vi alle sammen ved er så godt for os både børn og voksne.

Vi gør det lidt lettere for dig at komme i gang!

Meld dig til et af vore hold!

Det er meget nemmere at komme ud af døren, når man ved at “holdet”

står og venter på én nede i gymnastiksalen. Samtidig får du

• undervisning af en dygtig og

motiverende instruktør!

• garanteret rørt lattermusklerne!

• delagtiggjort i byens nyheder!

• og meget mere!

Så derfor:

VELKOMMEN TIL GYMNASTIKSÆSONEN 2003-2004

Vi håber at se rigtig mange “gamle” såvel som nye medlemmer, når den

nye sæson starter op i uge 38.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at byde Søren Ravnholt velkommen

som ny instruktør i foreningen. Søren afløser Birgitte, som desværre ikke


har tid at fortsætte som instruktør. Vi håber, at

den store søgning, der var til Birgittes hold, vil

være lige så stor til Sørens. Søren er – på trods af

sine kun 26 år – uddannet fysioterapeut og en

meget erfaren instruktør bl.a. indenfor styrketræning.

Der er ingen tvivl om, at alle vil få sved på

panden på den “rå” måde, når Søren tager over!

Samtidig vil vi sige tak til Birgitte for de år, du har

været instruktør i gymnastikafdelingen. Du har

været med til at udvikle afdelingen til det, den er

i dag med din inspirerende, konstruktive, aktive

og humørfyldte instruktion. Vi håber det bare er

“på gensyn”…

Og så et STORT hjertesuk…..

Siden Pia stoppede som instruktør for vores yngste

medlemmer, fordi familien valgte at tilbringe

nogle år i USA, har vi ledt med lys og lygte efter

hendes afløser, desværre uden resultat. Og det

undrer os! Kan det virkelig være rigtigt, at der ikke

i Hornbæk findes ét menneske, som har lyst til at

bruge et par timer lørdag formiddag sammen

med en masse dejlige, glade børn – og deres forældre?

Det eneste krav vi har, er at vedkommende skal

være et motiverende og humørfuldt menneske,

som er god til at inspirere. Om du er af han- eller

hunkøn er fuldstændig underordnet. Du behøver

heller ikke at have prøvet det i forvejen. Vi sørger

for at “uddanne” dig, og give dig al den støtte, du

mener at have brug for. (I øvrigt er jobbet lønnet).

Kontakt undertegnede eller en anden fra bestyrelsen,

hvis du vil vide mere!

Hermed vil jeg, på bestyrelsens vegne, ønske alle

en rigtig god sæson. Kirsten Grønlund

Formand

Program for gymnastiksæson 2003-2004 Hornbæk gymnastikafdeling

Start uge 38

Nr. Hold Dag Tid Sted Instruktør

1 Tons for tøser 3.- 4. klasse Man 16.30-17.30 Store sal Malene

2 PowerGym fra 5. klasse Man 17.30-18.30 Store sal Malene

3 Clogging begyndere og let øvede Man 18.30-19.30 Fællesrum B Lise S. H.

Hornbækspringerne (Udtaget hold)

– Første mandagstræning uge 40 Man 19.00-20.00 Storesal Laila Hø/Michael/Laila Hy

4 Stepaerobic Man 20.00-21.00 Multisalen Lise F.

5 Spillopperne 5 år + bh.kl.

(Begynder uge 43) Tirs 17.00-18.00 Store sal Helle

6 Motion Mix Tirs 18.00-19.00 Gamle sal Lise S. H.

7 Herrer Tirs 19.00-20.30 Gamle sal Teddy

8 Motion M/K Ons 10.00-11.00 Hornbæk Hallen Lise S. H.

9 Body Motion for voksne piger Ons 18.00-19.15 Gamle sal Maria

10 Krop og holdning M/K Ons 19.00-20.15 Multisalen Annette

11 Aerobic Ons 20.15-21.45 Multisalen Lise F.

12 Pigefræs 1.-2. klasse Tors 15.30-16.30 Store sal Malene

13 Springfrøene

– begyndere min. 5 år Tors 16.30-17.30 Store sal Malene/Helena/Karina/Martin

14 Springspirerne - øvede min. 7 år Tors 17.30-18.30 Store sal Michael/Laila Hø./Martin/Rune

15 Hornbækspringerne (Udtaget hold) Tors 18.30-20.00 Store sal Marianne/Michael/Laila

Hy./Laila Hø.

16 Styrke Herrer Tors 18.30-19.30 Gamle sal Søren Raunholt

17 GymFunk & styrke Tors 20.15-21.30 Gamle sal Marianne

19 Motion M/K Fre 10.00-11.00 Hornbæk Hallen Lise S. H.

20 Barn/Far/Mor Lør 10.00-11.00 Gamle sal Instruktør søges

21 Minilopperne 3-5 år Lør 11.15-12.15 Gamle sal Instruktør søgesr

Hold 14 og 15 træner sammen torsdag uge 38 og 39 fra kl. 17.30-20.00, herefter deling til de annoncerede hold

På skolen finder du: Fællesrum B, Store sal, Gamle sal • I hallen finder du: Hornbæk Hallen, Multisalen

Tilmelding sker på de enkelte hold uge 38 og uge 39.

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 15


Gymnastik

Lidt fra Gang & Løb:

Sommeren er ved at være bag os og temperaturerne

er mere behagelige at motionere i. Derfor:

Lad os indhente det eventuelt forsømte og prioritere.

Minimum 2, men gerne 3 gange motion pr.

uge. Netop lidt lavere temperatur giver mere lyst

til at træne for at øge konditionen.

Hvordan øge konditionen?

Det kunne være intervaltræning og dertil

har vi nu 100 m pælene på Midtlinievej helt

fra skovløberboligen til Sandagerhusvej (i alt

900 m).

Så frem med stopuret! På med vanten.

Vi ses i det grønne!!

Helsingør

svømmehal

Offentlige tider:

Mandag 14.30-22.00

Onsdag 13.00-22.00

Fredag 08.00-17.00

Borgmester P. Christensensvej 14 · 3000 Helsingør · 4928 1280 · www.svommehallen.dk

16 Hornbæk Idrætsforening · September 2003

Tirsdag 08.00-17.00

Torsdag 14.00-17.00

Lør.-søn. 09.00-16.00

Motionssvømning:

Mandag til og med fredag 06.30-08.00

Samt onsdag 20.00-22.00

Sol, massage, velvære, leg

og hygge for familien

i Helsingør svømmehal.

Så blev kondibanen indviet !

Brug den til kondi-, balance-og/eller styrketræning, til leg

eller hygge, kun fantasien sætter grænser.

HUSK INDENDØRS KRÆMMERMARKED

Dette bliver afholdt den 1. og 2. november 2003 – i Hornbækhallen.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer – læsere.

Fodboldens Venner.


Hornbæk Scenen

Opråb til alle Hornbæk-borgere og omegn!

Besynderligt nok har HornbækScenens tilbageværende bestyrelse IKKE

i løbet af disse dejlige sommermåneder modtager utallige henvendelser

fra personer, der vil arbejde for foreningens fortsatte beståen.

Det kan jo være at de (I) bare har nydt sommervejret og blot afventede

det tidligere annoncerede (stor)møde, som ikke blev afholdt den 26.

aug., men i stedet er

Tirsdag den 30. sept. kl. 19 i kantinen på skolen.

Så vi håber på et stort fremmøde på denne dag og på masser af konstruktive

forslag til hvordan vi kommer ud af det nuværende dødvande

og får stablet en arbejdsduelig bestyrelse på benene.

På gensyn, Lone Bruun

2003 modeller

GÆSTEHYTTER

med termoglas-vinduer

Hytte på 9,55 m 2 og 45 mm dobbelt not

og feder vægmateriale

Vi sælger 2003 modellen

til 2002 priser

m/veranda NU 16.995,uden

veranda NU 14.995,-

Redskabsskur 5 m 2 NU 6.995,-

Vi har 8 nye hyttemodeller i år fra 12 m 2 til 40 m 2

+ veranda.

Hestestald fra 12 m 2 til 25 m 2

Bestil brochurer eller besøg

vor hytteudstilling

Holmegårdsvej 29B, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 48 74 - Fax 49 70 48 64

E-mail danfo@email.dk

www.danfonordic.dk

Idræt for sjov

Idrætsskole i uge 42, 2003

Tre dage med sjov og ballade, udfordringer og spænding,

anderledes oplevelser, venner og meget mere…

Tre første dage i efterårsferien – sprængfyldt med action

Har du ikke lyst til at prøve f.eks.:

Springgymnastik

med airtrack

Trærepelling

Cykelcross

Friluftsspil

Formand

Helle Pedersen

Maltavænget 10

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 17 86

E-mail:

maltav@get2net.dk

Næstformand

Jacob Scheel

Bødkervej 26

3100 Hornbæk

Tlf.: 40 91 99 58

E-mail:

scheel_@hotmail.com

Kasserer

Lone Bruun

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 24 46

E-mail:

lone-bruun@mail.tele.dk

Overnatning

i hallen

Herudover – specielt for 6.-9.klasserne:

Funk-/breakdance

Selvforsvar

Ultimate

Atletik

Forskelligt boldspil

Overnatning i skoven

Kampsport

Rulleskøjter

Havkajak

– Og hvad si´r I til det hér? Det er aften!!! Vi har hele svømmehallen

for os selv!!! –Og fed musik strømmer ud af højtalerne!!!!

Tilmeldinger kan hentes på nettet:

www.3100.dk, på skolen og på biblioteket

– deadline 26/9.

Håber vi ses! Hilsen Kirsten Grønlund (Kisser) og Ole Raslow,

Hornbæk I.F. og D.G.I. Frederiksborg Amt

NB.: Der er sendt forhåndstilmeldinger ud til deltagere fra

sidste år. og vi har begrænset antal pladser, – så den,

der kommer først til mølle…

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 17


Viden er god

medicin

– spørg på

apoteket

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

49 70 25 48

Mad ud af huset / Seher’s just the best…!

Kim Lykkegaard

Bygningskonstruktør

Blomsterværkstedet

Jensen Jensen

Havnevej 20

3100 Hornbæk

49 75 50 90

Rådgivning · Renovering

Om- og tilbygninger · Byggestyring

Døre og vinduer

Holmegårdsvej 3 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk

DYHL ELECTRIC

• Lys

• Kraft

• EDB

• Nybygning/ombygning

HORNBÆK

4976 00 40 - 2711 7700

KØRESKOLE

Små hold

DVD undervisningsudstyr

Engholmvej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 49 25

Fax 49 70 49 23

Kirsten Stilling

Øresundsvej 20

3100 Hornbæk

www.hornbaekkoereskole.dk

Medlem af DKU


Hornbæk Kirke

Om præsters tro....

Et af sommerens – og dermed agurketidens –

hotteste emner har været sagen om en nordsjællandsk

præsts bombastiske udmelding om sin tro

– eller manglende tro på Gud. Denne udmelding

har udløst en sand forvirring både blandt teologer

og lægfolk. For hvad er det nu for noget?

Når man har fulgt debatten for og imod præsters

ret til at udtale sig om tro eller ikke tro på Gud –

hvordan denne tro så ellers defineres og hvordan

denne Gud så ellers skal forstås – tegner der sig

et billede af såvel præsters som lægfolks tanker

om præstens funktion i menigheden. Og i grunden

i ikke ringe grad et billede, som på mange

måder ligner reformationstidens.

En af Luthers hovedanker mod den katolske

kirke, som den havde udviklet sig op gennem

middelalderen, var, at kirken havde lukket sig om

sig selv. Præsternes evne til at kommunikere med

Gud gennem ritualer og ceremonier var lægfolkets

garanti for, at deres eget forhold til Gud var

i orden. Alene kunne den enkelte intet gøre for at

nærme sig Gud eller det hellige. Til gengæld var

det ikke afgørende, at folk selv var til stede i kirken

under messen, det var det rituelle, der betød

noget. Det eneste krav, man stillede til lægfolket,

var ubetinget tillid til, at kirken nok skulle være

mellemled mellem dem og Gud. For at sikre den

tillid, kunne kirken true med helvedes flammer,

hvis troen på Gud og kirken skulle svigte. Og det

var et system, der virkede.

Denne kirkens magtovertagelse var for Luther

i modstrid med selve evangeliet, som jo var for

enhver døbt og ikke forbeholdt de få – i bogstavelig

forstand indviede. En opgradering af lægfolkets

viden og en heraf følgende myndiggørelse

var målet for reformatorernes virke. Og en naturlig

følge heraf var en tilsvarende nedprioritering

af præstens rolle som eneindehaver af viden og

tanker om Gud.

Men hvad er det, man i dag giver udtryk for, når

der er en forventning om, at præsten i det mindste

bør og skal både sige og mene, at han tror på

Gud? Det er han/hun jo ansat til, ligger der ligesom

i luften.

Reaktionerne på en præst, som melder ud, at han

ikke tror på Gud, er derfor gået i flere forskellige

retninger, som synes uforenelige.

På den ene side er der dem, der mener, at det

såmænd kan være lige meget, om præsten tror på

Gud – det gør man måske ikke selv så meget –

bare han/hun udfører de ritualer, man mener,

man har behov for i forbindelse med de store

begivenheder i livet, fødsel, død, bryllup og konfirmation.

For det kan jo ikke nægtes, at det også er en gammel

luthersk tanke, at forholdet til Gud må den

enkelte selv tage ansvaret for, det kan man ikke

have mellemmænd til. Det er en prisværdigt synspunkt.

På den anden side står dem, der mener, at netop

fordi så få har et afklaret forhold til, hvad kristendom

og gudstro går ud på, er det vigtigt, at præsten

i det mindste har det. Og at præsten er den

person, som får sin løn for at tro på Gud, er for

mange ubestrideligt. Han/hun skulle også gerne

være i stand til at formidle denne tro til sine sognebørn

på en levende og forståelig måde og helst

uden for mange store teologiske begreber. Også

det er en absolut hæderlig tanke.

Hvordan der så kan tales meningsfuldt om Gud

og det guddommelige i dag, er en anden og betydeligt

mere kompliceret sag, som angår såvel

præster som lægfolk. Og en sag, som kun kan

udfoldes i en dialog mellem præster og menigheder.

Derfor også en sag, som kræver en vis portion

interesse for at afføde spørgsmål og svar. Det

er påfaldende så meget debatten har kredset om

præsters tro og så lidt den har drejet sig om alle

andre folkekirkemedlemmers.

Og med hensyn til præsters tro: Lige så lidt som

præster og bisper ved deres tro kan være garanter

for hverken Gud, opstandelse eller evigt liv, er

deres tro eller manglende tro afgørende for om

sakramenterne og handlinger er virksomme. Så

skulle nogle være bekymrede for om den dåb,

nadver eller jordpåkastelse, der er forestået af en

præst, der siger at han, eller hun for den sags

skyld, ikke tror på gud – i hvert fald i folketroudgaven

– kan man trøste sig med de ord, der

blev sagt allerede i oldkirken i forbindelse med

spørgsmålet om værdien af de kirkelige handlinger

der var udført af frafaldne præster: En solstråle

bliver ikke forurenet af at skinne gennem et

kloakrør.

Eller med Luthers ord: “’Tag det og spis det’, for

her spiser også de vantro og uværdige Kristi legeme,

som også Judas gjorde og mange af korintherne.

Derfor behøver de, der uddeler nadveren

og de, der døber, ikke nødvendigvis at være bun-

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 19


det til den forudsætning, at de skal tro. Det

samme er tilfældet med dem, der prædiker om

disse ting”.

Så måske er der i virkeligheden grund til at sige:

“Tak Gud for dette gode bidrag til fornyet interesse

for hvordan man kan forstå evangeliet på

en måde, der er meningsfuld for os her i det ny

årtusinde!”. Aldrig i nyere tid har det i medierne

og i offentligheden været så stor en lyst til at

drøfte emner, som indgår i det kristne bekendelsesgrundlag,

som er folkekirkens. Intet er så galt,

at det ikke er godt for noget! Og så er det for en

gangs skyld en diskussion, som er affødt af en

indenfor kirkens egne rækker og ikke af udefra

kommende “provokationer”.

Bodil Olesen

GUDSTJENESTER…

i Hornbæk Kirske i september:

21. september. 14. s. e. trin.

Kl. 10. Kristian Hein. Høstgudstjeneste

28. september. 15. s. e. trin.

Kl. 10. Bodil Olesen

5. Oktober. 16. s. e. trin. Kl. 10. Bodil Olesen

12. Oktober. 17. s. e. trin. Kl. 10. Bodil Olesen

19. Oktober. 18. s. e. trin. Kl. 10. Lone Fatum

Hornbæk Sogns Menighedsråd…

afholder menighedsrådsmøder i efteråret på

følgende datoer:

Tirsdag d. 23. september

Onsdag d 22. oktober

Torsdag d. 27. november

Alle møder er offentlige, og afholdes i konfirmandstuen,

Hornbæk Præstegård.

Mødetid kl. 19.15 – 21.30.

BIBELTIME PÅ BØGEHØJGÅRD:

Torsdag d. 18. september er der bibeltime ved

Bodil Olesen i pejsestuen på Bøgehøjgård.

Gudstjeneste på Bøgehøjgård:

Torsdag d. 2. oktober kl. 14. 30 er der

gudstjeneste med altergang i pejsestuen på

Bøgehøjgård,

og torsdag d. 23. oktober kl. 14 – 15

i pejsestuen.

20 Hornbæk Idrætsforening · September 2003

FREDAGSTRÆF:

Efterårssæsonen begynder d. 19. september

kl. 14.00 i konfirmandstuen i Hornbæk præstegård.

Denne dag vil formand for Naturfredningsforeningen

i Helsingør området Ebbe Kanneworff

for tælle om den nyligt fredede, bag

præstegården beliggende Indlandsklit.

3. oktober. Udflugt til Slangerup kirke, som bl.a.

var salmedigteren Kingos kirke. Tilmelding

senest ved mødet d. 19. september.

17. oktober. Sognepræst Per Kofoed-Nielsen,

Ullerød, fortæller om sin rejse sidste år til Sinai.

Vi fortsætter fredage i lige uger kl. 14.00 efteråret

igennem. Sidste gang i denne sæson bliver fredag

d. 12. december. Da det er sidste gang før jul,

begynder vi denne dag kl. 13.00. (Til dette arrangement

er tilmelding nødvendig).

På gensyn.

På vegne af “Fredagstræf”, Ruth Svensson

Høstgudstjeneste for børn

i Hornbæk Kirke

Søndag den 21. september kl. 14.00

Vi har haft en pragtfuld sommer i år med masser

af sol og godt vejr. Sommeren er nu ved at gå på

hæld og vi træder det begyndende efterår i møde.

Det betyder, at det nu er ved den tid, hvor årets

høst er ved at være overstået.

I den anledning vil vi gerne invitere alle børn, forældre,

bedsteforældre og andre interesserede til

høstgudstjeneste for børn i Hornbæk Kirke søndag

den 21. september kl. 14.00.

Hvert år bliver man jo forundret over alt det, som

marker og haver frembringer til os af korn, frugt,

grøntsager o.s.v. Det er en helt fantastisk mangfoldighed

og rigdom, som naturen giver os ved

høsttid og traditionen tro markerer vi dette i kirken

ved at pynte den op med alskens korn, frugt


og grøntsager.Vi vil derfor også i år anmode børnene

hver især at tage noget af høstens udbytte

med op i kirken, hvor vi vil pynte kirken op med

det.

I forbindelse med høstgudstjenesten vil vi synge

en høstsalme af Johannes Johansen. Den hedder:

Nu går vi glad vor kirkegang. Den står som nr.

196b i Den Danske Salmebog for Børn og Unge.

Vi glæder os til at se jer,

Venlig hilsen, Hornbæk Kirke

Sommermøde 2003

Hornbæk Sogns Menighedsråd afholdt det årlige

sommer møde d. 6. juli. Mødet blev indledt med

gudstjeneste i kirken, hvor Ingelise Wagner prædikede.

Ingelise Wagner er kendt som bl.a. gøglerpræst,

og netop gøgler-& cirkuslivet var vores

emne for dagens foredrag.

Efter gudstjenesten mødtes vi alle i konfirmandstuen

i Hornbæk præstegård til et let traktement.

Vi havde inviteret Kurt Wagner til at holde foredrag,

og vi kan vist alle sige at tæppet blev løftet

for en helt anden verden. Kurt Wagner er cirkuslærer

og rejser med cirkus rundt i landet i hele

sommerperioden. Det han kunne fortælle om,

hvordan det er at undervise børn i alle aldre, og af

flere forskellige nationaliteter, var meget spændende,

og vel ikke altid helt let, bl. a. fortalte han

hvordan han på trods af sine egne gode sprogkundskaber,

måtte undervise på et sprog, og herefter

bede en af eleverne om at oversætte det han

sagde, til det sprog en anden af eleverne kunne

forstå. Disse børn havde også helt andre familiemønstre

end dem vi normalt kender til, hensynet

til hinanden var helt almindeligt, familierne boede

tæt sammen hele sommeren, og alle havde opgaver

de skulle løse for at få et cirkus til at fungere,

bare det at flytte til ny pladser flere gange om

ugen, kræver at alle tager hensyn og hjælper til.

Flere af børnene skulle også træne hver dag, da

de var deltagere i forestillingen om aftenen, og så

var der naturligvis lektier der skulle laves. Kurt

Wagner havde til opgave at undervise i alle fag,

og det gav ham mange pudsige oplevelser, og

udfordringer, men som han flere gange nævnte,

var disse børn meget glade og harmoniske. For

ham det både et frit og givende liv, og han havde

helt fra barn været tiltrukket af gøglerlivet. Efter

foredraget kunne vi stille spørgsmål både til

Ingelise og Kurt Wagner, og spørgelysten var

stor, det kunne kun bekræfte, at vi alle var enige

om, at vi havde været inde og snuse til en helt

anden verden, som trods alt ligger lige

i nærheden. Jytte Berthelsen

Hornbæk sogn overgår til

elektronisk kirkebogsføring

Så sker det også her i sognet.Vi går over til at føre

kirkebøgerne elektronisk i stedet for, som hidtil, i

hånden. Den officielle overgang til DNK, som

kirkebogen fremover benævnes, sker d. 9. september.

Forinden skal såvel kordegn som den kirkebogsførende

sognepræst på kursus for at lære

den rigtige teknik. Det vil være sådan, at der en

tid endnu vil blive ført en gammeldags kopi af

sognets kirkebog, men ellers er en epoke, som

begyndte med gåsefjer og endte med statsautoriserede

kuglepenne med uforgængeligt blæk,

uigenkaldeligt forbi. Det skulle fremover blive lettere

f. eks. at få en ny dåbsattest, idet oplysningerne

fra ethvert sogn i Danmark kan slås op på

skærmen og en attest udstedes med det samme.

Bodil Olesen og Helle Winther

Leksikon

Af sognepræst Kristian Hein

Folkekirken

Den danske folkekirke har i den senere tid været

genstand for usædvanlig megen bevågenhed

i medierne og for stor interesse i den offentlige

debat. Derfor skal folkekirken være emnet

i Sognebladets leksikonartikel denne gang.

Den danske folkekirke er evangelisk-luthersk og

til folkekirkens vigtigste bekendelsesskrifter hører

Bibelen, Den Apostolske Trosbekendelse, Den

Augsburgske Trosbekendelse og Luthers Lille

Katekismus.

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 21


Den mand, der mest af alle er blevet opfattet som

åndelig inspirator og grundlægger af den danske

folkekirke er N.S.F. Grundtvig. Og selve ordet

“folkekirke” blev da også første gang anvendt

tilbage i 1841 af grundtvigianeren P. Chr.

Kierkegaard, der ironisk nok var bror til én af

Grundtvigs stærkeste åndelige modstandere,

nemlig Søren Kierkegaard.

Folkekirken er indskrevet i Grundloven af 1849,

hvor den nævnes allerede i § 4: “Den Evangelisk

– Lutherske Kirke er den danske folkekirke og

understøttes som sådan af staten”. Det betyder,

at folkekirken lige siden grundlovens indførelse

i Danmark har haft en stærk tilknytning til den

danske stat og til det danske samfund. Og folkekirken

er den dag i dag én af de kirker

i Nordeuropa, der har den største andel af medlemmer

set i forhold til befolkningen generelt.

Det er et af de positive særkender ved den danske

folkekirke, at der er højt til loftet. Det skyldes, at

der både formelt og i kraft af den almindelige fol-

Kirken

Sognepræst, kbf.

Bodil Olesen, Hornebyvej 10 A, 3100 Hornbæk.

Træffes i Hornbæk Præstegård kl. 11-12 tirsdag til fredag

samt torsdag kl.17-18. Tlf. 49 70 00 35.

Sognepræst

Kristian Hein. Træffes på kontoret Orøvej 24

3140 Ålsgårde. Mandag, onsdag og fredag kl. 10-11

samt torsdag kl. 16-18 Tlf. 4970 71 65.

Kordegen

Helle Winter Poulsen, kontor Hornebyvej 4

3100 Hornbæk. Træffes mandag-fredag kl. 10-13,

samt torsdag kl. 16-18. Tlf. 49 78 19 60

Organist

Jan Reich, Saunte Bygade 32, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 75 04 00

Kirkesanger

Jannie Høeg, Marienlyst Allé 17C, 3000 Helsingør

Tlf. 49219673

Kirketjener

Lone Bregning, Solhøj 1, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 06 83

Menighedsrådet

Formand

Jytte Berthelsen Bøgevej 56 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 04 31

Kirkeværge

Lis Rud Petersen Ndr. Strandvej 313 A 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 33 53

Gaver til kirkebladet kan indbetales til kassereren:

Giro 5188733

22 Hornbæk Idrætsforening · September 2003

kelige bevidsthed gennem tiden er blevet indarbejdet

en høj grad af rummelighed og åbenhed i

folkekirken. En rummelighed, der betyder, at der

både er plads til lang række kirkelige retninger

med hver deres tolkningstradition, for eksempel

Indre Mission, Grundtvigianisme og Tidehverv,

og til det man kan kalde almindelige folkekirkekristne

uden noget bestemt retningspræg.

Det enkelte sogns anliggender styres af menighedsrådet,

der består af mindst seks folkevalgte

medlemmer og med sognets præst(er) som fødte

medlemmer. De forskellige funktioner i sognemenighederne

er under tilsyn af provst og biskop.

Overordnet set varetages tilsynet på stiftsplan af

biskoppen, der dog ikke har hjemmel til at udtale

sig om eksempelvis politiske emner på kirkens

vegne, men alene på egne vegne.

Som øverste tilsynsmyndighed og som biskoppens

overordnede varetager kirkeministeren på

regeringens vegne lovgivningen for folkekirken.

Kirkelige handlinger

Fødsler

skal registreres i det sogn, hvor moderen bor, d.v.s. at

alle, uden hensyn til kirkeligt tilhørsforhold, skal anmelde

fødslen til kordegnen, uanset hvor fødslen har fundet

sted.

Forældreanmeldelsen, som af jordmoderen bliver udleveret

ved fødslen, skal i udfyldt stand afleveres til kordegnen

inden 2 døgn, sammen med forældrenes

dåbs-/navneattester. Evt. vielsesattest eller Ansvars –

og omsorgserklæring medbringes.

Navngivning ved dåb

sker efter henvendelse til præsten i det sogn, hvor

dåben skal finde sted. Oplysninger om navne og adresser

på tre til fem dåbsvidner (barnets faddere), sendes

til kordegnen.

Navngivning uden dåb

ske at den/de, der har forældremyndigheden henvender

sig til kordegnen og udfylder en særlig formular.

Husk, at ifølge den nye navnelov skal barnet have et

navn inden 6 måneder efter fødslen.

Vielse

Man aftaler først vielsens dato og tid med præsten.

Dernæst henvender man sig til vielseskontoret I brudens

bopælskommune, hvor man får udsted en prøvelsesattest,

der sammen med Dåbsattesterne afleveres

til kordegnen.

Begravelse

Aftales med præst og kirkegårdsleder, samt

Begravelsesforretning.

Dødsfald i Hornbæk sogn anmeldes til kordegnen, selv

om begravelsen skal foregå andetsteds.


Vi gør forskel!

Sten Nielsen

Ndr. Strandvej 355

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 1312

e-mail:

hornbaek@home.dk

www.home.dk

Tilbud på Bilvask!

Vaskekort værdi 1.000,-

Rabat ÷40%

Nu kun 600,-

Tilbuddet gælder hele maj måned

Shell Hornbæk

Ndr. Strandvej 359

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 0022

Hornbæk Sol & Negleklinik tilbyder

opbygning af kunstige negle, som er

holdbare og præsentable

Hornbæk

Sol & Negleklinik

Pilevej 2 (bag Shell-tanken)

40 28 84 44

Dansk/fransk a la carte

Selskaber op til 50 personer

Mad ud af huset

Bordbestilling

4970 0479

www.hansenscafe.dk

Havnevej 19 · 3100 Hornbæk

DANSK SIKKERHEDS SERVICE

Nordsjællands største Vagt og Alarm firma

Vagtsikring · Tyverisikring

tlf. 7022 2054

Email: vagt@dss.nu www.dss.nu


Håndbold

Bestyrelsen 2003 / 2004

Formand

Frank Fager

Støberens Vænge 22 B

Tlf.: 49 70 28 44

frank.fager@globalconnect.dk

Næstformand

Lise Bertram

Solvej 23

Tlf.: 49 70 07 03

Mobil: 20 29 10 03

l.bertram@get2net.dk

Kasserer

Per Holst

Holmevænget 2 D

Tlf.: 49 70 15 08

Sekretær/

medlemsregistrering

Marianne Vinther

Ndr. Strandvej 341 C

Tlf.: 49 70 06 16

Mobil: 51 88 71 89

m.vinther-hif@mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Caroline Schrøder

Kystvej 7

Tlf.: 49 70 18 09

Mobil: 40 91 79 17

carooliine@ofir.dk

Jørgen Mortensen

Hattemagervej 5

Tlf.: 49 70 30 51

Carsten Skaarup

Saturnvej 42

Tlf.: 49 70 07 67

cskaarup@jubiimail.dk

Ungdomsudvalg

Ungdomsformand

Mona Høst

Løvvænget 29 B

Tlf.: 49 70 17 09

moh@jubiimail.dk

Karina Nikolajsen

Hornebyvej 36

Mobil: 23 80 21 06

karina.nikolajsen@wanadoo.dk

Conny Friis

Holmegårdsvej 22 A

Tlf.: 49 70 49 55

nsf@tdcadsl.dk

www.3100.dk/hand/

24 Hornbæk Idrætsforening · September 2003

Først og fremmest et velkommen til alle til en ny sæson i Hornbæk

Håndboldklub. Vores medlemstal er nu ca. 55 voksne og ca.125 ungdomsspillere,

hvilket gør os til en af de større idrætsforeninger i Hornbæk

og dette er vi selvfølgelig stolte over.

I bestyrelsen har vi således i lyset af ovenstående arbejdet med målsætningen

for Håndboldafdelingen og vores nuværende målsætning bringes

her i sin helhed.

Hvis der er aktive (eller andre), der har kommentarer til denne, må de

meget gerne kontakte enten undertegnede eller et medlem af bestyrelsen.

En målsætning er kun noget værd, hvis den efterleves og hvis

den er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker.

Målsætning:

Ungdom: Fokus for Hornbæks Håndboldafdeling er at have en velfungerende

ungdomsafdeling i en stadig positiv sportslig udvikling.

Vi ønsker at kunne tilbyde Håndbold til alle ungdomsspillere i alle aldre

på et sportsligt attraktivt niveau. Niveauet må selvfølgelig hænge sammen

med vores ressourcer; dette være hal-tider såvel som klubbens

økonomi. For at sikre ovenstående udvikling har vi dels oprettet en udviklings-funktion,

der koordinerer arbejdet indenfor specielt ungdomsafdelingen,

dels tilføres ungdomsområdet øgede ressourcer.

Senior Damer: På damesiden er dannet et Holdfællesskab mellem

Borsholm og Hornbæk, hvor målsætningen er at have minimum 2 velfungerende

Damesenior-hold i minimum Sjællandsserien samt Serie 1.

Indenfor en 3-årig periode fastholdes disse placeringer som minimum og

målsætningen på sigt er et hold i Danmarksserien.

Senior Herrer: På Herresiden er der p.t. hold i Serie 2 og 3. For

Sæsonen 2003-2004 er målsætningen minimum at fastholde disse placeringer

samt ønske om oprykning af 1. Hold til Serie 1. Fra Sæsonen

2004-2005 kan træner-kompetence udefra/øgede ressourcer overvejes

og indenfor en 3-årig tidshorisont er målet yderligere oprykning, således

at der er et 1. Hold i Sjællandsserien.

Som det fremgår af ovenstående ønsker Hornbæk Håndboldklub at

være en klub for alle og vi ønsker også at hovedvægten lægges på ungdomsarbejdet,

da Håndboldklubben er med til at give en mulighed for

socialt samvær og aktivitet i vores lokalsamfund.

Derudover har vi som tidligere beskrevet et projekt i gang mellem

Hornbæk’s og Borsholm’s dameseniorer, som har dannet et samlet hold

under navnet HF Nordkysten. Held og lykke til dem.

Alt dette har nødvendiggjort en mindre kontingentstigning; taksterne vil

fremgå andet steds i bladet sammen med de nye træningstider. Det har

som altid været et puslespil at få træningstiderne til at gå op, men

udgangspunktet har været, at tiderne tilgodeser flest mulige. I

Håndboldafdelingen, ligesom i de andre afdelinger, prøver vi selvfølgelig

at få det bedste ud af de ressourcer, vi får stillet til rådighed.

Endelig en tak til alle trænerne, alle de frivillige hjælpere og til alle spillere

og forældrene, der gør Hornbæk Håndboldklub til et sjovt sted at

være. Uden jer ville der ikke være nogen Håndboldklub!

Med ønske om en udbytterig sæson.

Formanden


Som sagt vil ovenstående kræve øgede ressourcer,

der søges dækket med besluttede kontingent-stigning

samt øget fokus på vores gode

arbejde med sponsorer, hvor et sponsorudvalg er

blevet etableret.

Endvidere kan vi forudse ønske om/behov for

mere hal-tid, når vi har 2 Hold i Sjællandsserien/

Danmarksserien.

Hallo – hallo motionsdamer!

Vi mangler flere spillere til håndbold-motionsdameholdet.

Har du lyst til håndbold for sjov og lidt

alvor træning hver uge og måske kampe en gang

imellem sved på panden og et godt grin sjove

fester og andre fornøjelser – så kom til træning

om onsdagen kl. 18 – 19 i Hornbæk Hallen.

Måske har du spillet håndbold engang, måske

har du aldrig spillet håndbold – uanset hvad, kan

du sagtens være med. Vi glæder os til at se dig –

og måske din veninde! Du kan få mere at vide

hos Karina Nikolajsen tlf. 23 80 21 06.

Kære ungdomsspillere og forældre

Sæsonen 2003/04 er for de fleste hold gået

i gang i august måned, og i september starter de

sidste.

Vi har fået ny minitræner- og hjælper: Jeanett og

Knirke. Velkommen til jer, vi glæder os til samarbejdet

og er spændt på at se hvor mange nye

spillere der kommer til i sæsonen. Der trænes

onsdag. Vores tidligere minitræner Mette J. er

startet med at træne lilleput piger/drenge.

Allerede nu er der ca. 25 spillere, så det bliver et

stort hold at holde styr på for Mette J og Stine

hver onsdag.

Vores puslingepiger/drenge træner i år sammen,

da vi desværre ikke har et fuldt hold på drengesiden.

Majbritt, med to nye hjælpere, Conny og

Jørgen, vil tage sig af dette blandede hold.

Pigerne trænes som sidste år af Chr. Palm, og

drengene af Jens Munk. Sidste år måtte vi undvære

et damejunior hold, men de er nu på banen

igen, og trænes af Jens Bertram. Herrejuniorerne

er med i holdfællesskab med Borsholm og

Helsingør, ”Team Nordsjælland”, hvor Kim Staahl

er den faste træner. Og endelig har vi også et

”Team Nordsjælland” hold på herreynglingesiden,

som består af Hornbæk og Helsingør, og her er

Jens Bertram med som træner.

Så vi er godt repræsenteret i næsten alle ungdomsrækker.

Velkommen til alle trænere, gamle som nye, med

håb om en rigtig vellykket sæson!

Vores drenge/piger/damejunior og de to ”Team

Nordsjælland” hold er allerede nu i gang med

spille kvalifikationsturnering til Eliterækkerne, og

har derfor i august måned trænet hårdt. Vi venter

spændt på at se og høre hvordan I har klaret

jer. Mere om dette i næste klubblad.

Kære forældre, I kan hjælpe både spillere og trænere

med at få en god sæson ved at møde op og

se jeres børn spille håndbold. Kom og vær med

til at skabe en hyggelig stemning på hjemmebanen,

det er altid dejligt for spillerne når der er

mange tilskuere i hallen.

Træningstiderne og trænerne for denne sæson er

omtalt andet steds i bladet. I er altid velkommen

til at kontakte trænerne eller ungdomsudvalget

for yderligere spørgsmål.

Og sidst, men ikke mindst, til alle ungdomsspillerne:

Rigtig god sæson, vi glæder os til at følge

jer på tilskuerrækkerne! – og hvis alle gør deres

bedste – kan det igen i år kun blive sjovt at være

med til at følge alle vores ungdomshold og være

en del af ungdomsarbejdet.

Mange hilsner Ungdomsudvalget

Fordeling af kontaktpersoner

for ungdomsholdene:

Minier: Lise Bertram tlf. 49 70 07 03/20 29 10 03

Lilleput: Karina Nikolajsen tlf. 23 80 21 06

Puspiger/drenge: Conny Friis tlf. 49 70 49 55

Piger: Karina Nikolajsen tlf. 23 80 21 06

Drenge: Mona Høst tlf. 49 70 17 09

Damejunior: Conny Friis tlf. 49 70 49 55

Herrejunior (TNS): Mona Høst tlf. 49 70 17 09

Herreyngl. (TNS): Mona Høst tlf. 49 70 17 09

Annoncer 49 70 09 84

e-mail: hif-info@mail.dk

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 25


Oversigt over træneres adresse, tlf.nr., e-mail:

MINIER:

Jeanett Hansen

Odsvej 10C

3000 Helsingør

tlf. 49200850

e-mail: odsvej10@ofir.dk

Hjælper:

Knirke Holm

Stjernevej 10

3100 Hornbæk

tlf.49703037

LILLEPUTPIGER/DRENGE:

Mette Johanson

Sauntevænget 43

3100 Hornbæk

tlf. 49703059

e-mail: fam.munk@wanadoo.dk

Hjælper:

Stine Nielsen

Sauntevej 11B

3100 Hornbæk

tlf. 49701446 mobil 26578889

26 Hornbæk Idrætsforening · September 2003

PUSLINGEPIGER/DRENGE:

Maibritt Nørgaard

Steenstrupvænget 7

3100 Hornbæk

tlf. 49702250

e-mail: tn.mail@12move.dk

Hjælper:

Conny Friis

Holmegårdsvej 22A

3100 Hornbæk

tlf. 49704955

e-mail: nsf@tdcadsl.dk

PIGER:

Christian Palm

Plantagevej 21

3100 Hornbæk

tlf. 49700055 mobil 20608686

e-mail: crp@buksesnedkeren.dk

DRENGE:

Jens Munk

Sauntevænget 43

3100 Hornbæk

tlf. 49703059 mobil 27348081

e-mail: fam.munk@wanadoo.dk

DAMEJUNIOR

Jens Bertram

Solvej 23

3100 Hornbæk

tlf. 49700703 mobil: 25217706

e-mail: j.bertram@get2net.dk

Hjælper:

Janne Nikolajsen

Bretagnevej 8A,1.

3100 Hornbæk

tlf. 49750621

HERREJUNIOR

– TEAM NORDSJÆLLAND:

Kim Staal

Mimersvej 5

3000 Helsingør

tlf. 21752464

HERREYNGLINGE

– TEAM NORDSJÆLLAND

Jens Bertram

Solvej 23

3100 Hornbæk

tlf. 49700703 mobil: 15217706

e-mail: j.bertram@get2net.dk

Tirsdag Hold Onsdag Hold Torsdag Hold Fredag Hold

15.00-16.00

16.00-17.00

Puspiger

/drenge

16.30-17.15

Puspiger

/drenge

17.00-18.00 Drenge 17.00-18.00 Lilleput 17.15-18 Piger

18.00-19.00 Piger 18.00-19.00 Minier 18.00-19.00

19.00-20.00 Damejunior 19.00-20.00

20.00-21.00 Herreyngl. 20.00-21.00

Team NS

herrejun.

Drenge

/damejunior

Herreyngl.

/senior

21.00- 22.00 Herresenior 21.00-22.30 Damesenior

18.00-19.00

Motionsdamerne

på skolen

Tirsdag Hold Onsdag Hold Torsdag Hold Lørdag Hold

15.00-16.00 10.00-11.00 Mini

16.00-17.00

Puspiger

/drenge

16.30-17.15

Puspiger

/drenge

17.00-18.00 Drenge 17.00-18.00 Lilleput 17.15-18.00 Piger

18.00-19.00 Piger 18.00-19.00 Motion 18.00-19.00

19.00-20.00 Damejunior 19.00-20.00

20.00-21.00 Herreyngl. 20.00-21.00

Team NS

herrejun.

Drenge

/damejunior

Herreyngl.

/senior

21.00- 22.00 Herresenior 21.00-22.30 Damesenior


Petanque

Rykker Hornbæk op i 2. division?

I weekenden 27.-28. september skal Hornbæks bedste hold i Dansk

Petanque Forbunds turneringer for andet år i træk prøve at spille sig op

i 2. division. Der sker på Boule Hedebos baner i Karlslunde, hvor der traditionen

tro afvikles slutkampe i alle divisioner – og oprykningsspil til

2. division. 32 divisionshold og 10 oprykningskandidater med tilsammen

omkring 450 af landets bedste petanquespillere vil i to dage være samlet

på banerne syd for København.

I oprykningsspillet mødes de ti puljevindere fra DPF´s regionalpuljer, og

de kæmper om fire ledige pladser i divisionerne. Om det skal lykkes

Hornbæk at rykke op i år vil tiden vise, men umiddelbart er holdet ikke

blandt favoritterne. Det måtte nemlig grueligt meget igennem, før førstepladsen

var sikret, da man 24. august spillede de sidste tre kampe

i Roskilde.

Det startede med at man tabte meget knebent 2-4 til Kalundborg, hvor

Harry Duus og Lasse Christensen var uheldige med at tabe en double

12-13. I den næste kamp mod Tune fik man uafgjort 3-3 og i den sidste

kamp vandt man over Hedebo med 4-2.

Dermed stod Hornbæk og Tune lige med hver 12 matchpoint for sæsonens

ti kampe. Man skulle derefter kigge på de indbyrdes holdkampe,

men begge var endt uafgjort. Dermed blev antallet af sejre i sæsonens

60 individuelle kampe afgørende. Her var Hornbæk noteret for 34, mens

Tune “kun” havde vundet 32.

Andetholdet havde hjemmebane i sidste spillerunde, hvor Ølsted,

Hedebo, Helsinge og Hillerød var på besøg. Espergærdes hold havde

trukket sig. Ølsteds unge løver blev suveræne vindere af puljen, mens

Hornbæk kom på andenpladsen. I den sidste og afgørende triple mod

Hillerød vandt man 13-12, og dermed kampen 4-2. Havde man tabt triplen

var kampen endt 3-3 og det var blot blevet til en samlet fjerdeplads!

I øvrigt bliver der til næste år lavet om på regionalspillet. Hidtil har hold i

denne række bestået af syv spillere, men fra næste år skal de bestå af

ni. Det er så et spørgsmål om Hornbæk kan stille med to hold når kun

godt en snes har licens.

På vej mod amtsmesterskabet

Førsteholdet i DPF’s turnering er også med i DGI´s turnering om amtsmesterskabet.

Her er holdet også blevet puljevinder og efter redaktionens

slutning har det spillet kvartfinale på hjemmebane mod Ølstykke.

Er denne kamp blevet vundet, skal holdet på søndag 21. september spille

om amtsmesterskabet i Søllerød, hvor der afvikles semifinaler og finale.

Vokser træerne ind i himlen og holdet eventuelt vinder dette stævne,

venter der en ny opgave søndag 5. oktober, hvor Storkøbenhavn er vært

for et stævne for amtsmestre fra Frederiksborg, København, Roskilde,

Vestsjælland, Storstrøm og Bornholm.

Klubbens to øvrige hold under DGI blev begge nr. 4 ud af 5 hold i deres

puljer. Resultater og slutstilling kan ses på www.3100.dk/HIF-petanque.

Snekkersten løb med Hornbæk Open-pokal

Der var sol, sommer og højt humør, da der for 13. gang afvikledes

Président

Henning Jørgensen

Kleinsmedevej 6

Tlf.: 49 70 28 48

e-mail: mums.@stofanet.dk

Næstformand

Irene Serup

Holmegaardsvej 23

Tlf.: 49 70 30 26

e-mail: seruph@mail.tele.dk

Kasserer

Alice Ibsen

Lille Ewaldsvej 3

Tlf.: 49 70 22 99

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk

Sekretær (og klubblad)

Svend Hermansen

Rødtjørnevej 19

Tlf.: 49 70 14 45

e-mail:

hermansen@dj-freelance.dk

Bestyrelsesmedlem

Lasse Christensen

Løvvænget 39 B

Tlf.: 49 70 12 12

e-mail: ikm@tdc.dk

Joe Johnston får travlt på

petanquebanerne i den kommende

tid. 27.-28. september

skal hans hold spille om

oprykning til 2. division.

Og måske skal der allerede på

søndag spilles om amtsmesterskab

i DGI-regi i Søllerød.

(Foto: Jørgen Timmann)

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 27


Din motor er i orden, den starter hver gang –

Også når du har allermest brug for den.

Vi er eksperter i nye og brugte motorer.

• Salg

• Service

• Reservedele

Vore service vogne kommer

over hele Sjælland.

Kontakt os for information om:

• Ny motor

• Reservedele og tilbehør

• Reparation

Tel. 48 30 01 36 • info@BrdrPetersen.dk

www.BrdrPetersen.dk • Havnevej 19 • 3250 Gilleleje

Forsikringsarbejde

Alm. termoruder

Energi termoruder

Reparationsarbejde

Forsatsruder

Alm. glassalg

Kvistgaard Tæppemarked

Kongevejen 322

3490 Kvistgård

Tlf. 49 13 94 94

Inspiration til gulve


Petanque

Hornbæk Open i petanque i weekenden 16.-17.

august. 20 doubler deltog om lørdagen, mens 12

tripler mødte til start søndag. Begge dage blev

der spillet fra kl. 9:30 og godt otte timer frem –

kun afbrudt af den traditionsrige frokost i klubhuset.

Doubleturneringen lørdag endte med at blive

præget af udenbys hold. Før frokost blev der spillet

i fire puljer á fem hold, hvor de to bedste gik til

A-turneringen om eftermiddagen. Der var fire

Hornbæk-hold blandt de otte sidste i kvartfinalerne,

men da man nåede frem til semifinalerne, var

blot ét tilbage. Det var Kirsten Madsen og Jørgen

Timmann, der imidlertid tabte og siden hen snuppede

tredjepladsen.

Finalen stod mellem Snekkersten-parret Max

Kappel og Niels Jørgen Hansen der spillede

mod Lillan Buch og Oluf Jensen fra Hillerød.

Efter en lidt nervøs forestilling endte pokalen i

Snekkersten, der vandt med 13-8.

B-turneringen blev et Hornbæk-anliggende og

blev vundet af Lars Fisker og Karl Wiedemann.

De besejrede i finalen Alice og Erik Ibsen.

I søndagens tripleturnering blev de 12 hold delt

op i tre puljer. Nr. 1 og 2 i hver pulje samt de to

bedste 3´ere gik til A-turneringens kvartfinaler

efter frokost.

Mange havde gerne set, at de seneste tre års

mestre – Hornbæks Joe Johnston, Henning

Jørgensen og Peter Hansen – var kommet ned

med nakken, men det lykkedes ikke. De vandt en

spændende finale 13-11 over Vibeke Nielsen,

Connie Nyborg og Per Gullberg, der startede

dagen som Espergærde-spillere. Men for Nyborg

og Gullberg sluttede den som medlemmer af

Hornbæk Petanque…

Gæsterne førte med 10-4 inden Johnston,

Jørgensen og Hansen fandt storspillet frem og fik

skubbet de afgørende kugler ind.

Årets turnering var flyttet en måned frem, idet

den plejer at blive afviklet i slutningen af september.

Det betød, at vejret var fortrinligt med op til

25 grader begge dage.

Atter gang i rødvinsturneringerne

Efter 10 ugers pause kommer der lørdag 11.

oktober atter gang i rødvinsturneringerne. August

og september har været travle måneder for

mange spillere med deltagelse i diverse holdkampe

samt turneringer udenbys. Bl.a. blev

Søren Duus og Svend Hermansen nr. 3 ud af

38 doubler ved Espergæde Open på den sidste

dag i august.

Men nu gælder det atter de interne rødvinsturneringer.

Der resterer fire af slagsen – og de afvikles

lørdagene 11. og 25. oktober og 15. november.

Sæsonen afsluttes søndag 30. november. Alle

fire dage spilles der kl. 10.

Der er fortsat stor spænding om hvem der løber

med den samlede førsteplads.

Stillingen ser således ud efter otte turneringer:

Henning Serup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Jørgen Timmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Kirsten Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Karl Wiedemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Hans Holten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Lars DK Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Svend Hermansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Niels Serup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Erik Ibsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Joe Johnston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Jørgen Bo Wind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Grethe Wiedemann . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Irene Serup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Ingrid Korsholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Inger Skaarup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Erik Helmer Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Runa Brokær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Kirsten DK Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Søren Duus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Alice Ibsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Henning Jørgensen . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jeanne Simonsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Gerda Laugesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Anni Poulsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Rasmus K. Christensen . . . . . . . . . . . . . . 4

Harry Duus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Steen Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Lasse Christensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Gitte H. Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Werner Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Jørgen Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Erik Jessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Martin H. Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Peter Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Tage Skaarup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Bodil Frederiksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Bjørn Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Bjørn Mogensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Torben Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Susan Nicolaisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 29


Skiklub

Formand

Peter Anderskou

Tlf.: 49 70 05 79

Kasserer

June Kring

Tlf.: 49 70 00 25

Sekretær

Marie-Louise Krabbe

Fasanvænget 303

2980 Kokkedal

Tlf.: 51 62 15 42

Best. Medlem

Bøje Larsen

Tlf.: 49 70 45 40

Best. Medlem

Finn Larsen

Tlf.: 49 70 29 88

Klubadresse

Hornebyvej 4

3100 Hornbæk

E-mail:

kiosk@post11.tele.dk

Internet:

www.infosport.dk

Brugernavn.: 10487

Brugerkode.: skib85

Klubturen

30 Hornbæk Idrætsforening · September 2003

Så er bookningen allerede i fuld gang. Det bliver spændende at se hvor

hurtigt vi får fyldt såvel bus som fly!!! Så går du og overvejer at tage

med?? Tøv ikke – skynd dig ned i banken og indbetal depositum på kr.

1.000,- på vor rejsekonto: Nordea Bank i Hornbæk, konto-nr. 7552 905

777. Husk at opgive dit navn og evt. transportønske. Alle vil blive kontaktet

i starten af oktober.

Fortræning til vinterferien!

Ta’ en tur til Hafjell i uge 49

Skiklubben Hareskov gennemfører en åben tur til Hafjell ved Lillehammer

i Norge i uge 49. Alle er velkomne - uanset om man planlægger at deltage

i de åbne Nordkredsmesterskaber eller hellere vil køre frit.

Udrejse:

Onsdag den 3. december 2003. Der vil være mulighed for påstigning et

sted i Københavns omkreds, Holte Station eller ved Helsingør Scandlines

færge. Tidspunkter vil blive oplyst senere.

Forventet ankomst til Hafjell torsdag den 4. december 2003.

Hjemrejse:

Lørdag den 6. december 2003. Du kan stå af bussen i Helsingør, Holte

station eller et sted i Københavns omkreds. Tidspunkter vil blive oplyst

senere.

Transporten frem og tilbage foretages i ikke-ryger og sovebus.

Vi ved endnu ikke hvor vi skal bo, men du skal regne med at du kommer

til at bo sammen med andre skiløbere.

Du skal selv medbringe sengelinned og håndklæder. Lejlighederne skal

være rengjorte ved afrejsen.

Prisen:

Incl. mad er prisen for voksne kr. 1850,-, børn u. 16 år kr. 1750,- og børn

u. 7 år kr. 1400,-.

Excl. mad er prisen for voksne kr. 1650,-, børn u. 16 år kr. 1550,- og

børn u. 7 år kr. 1200,-.

Prisen inkluderer transport, ophold og liftkort i 3 dage.

Der tages forbehold for ændringer til prisen, idet hytteleje og forplejning

endnu ikke er faldet endeligt på plads. Eventuelle ændringer vil blive

oplyst til turdeltagerne så hurtigt som muligt.

Hvis du ønsker transport til og/eller fra Hafjell men ikke skal deltage i

turen, kan du købe en plads så længe der er ledige pladser i bussen.

Prisen er kr. 800,00 hvis du skal med begge veje og kr. 450,00 hvis du

kun skal med den ene vej.

Tilmelding til konkurrencen skal ske via din egen klub.

Træning/skiskole:

Der vil blive træning/skiskole for alle, dog tilpasset hensynet til konkurrenceafviklingen.

Tilmelding skal ske senest den 1. november 2003 til:


Karina Meland

Kastaniehaven 42, 3500 Værløse

Tlf: 44 47 70 48

eller e-mail: kmeland@sca.csc.com.

Tilmelding er bindende og skal indeholde navn,

adresse, fødselsdato.

Hele beløbet kan sendes på en crosset check

eller indsættes på konto 5472 1506501 med teksten

’Uge 49’ og ’Navn’

Næste information er ca. 14 dage før afrejse.

Er du kommende skibums?

Så er der god hjælp at hente på det danske site

skibum.dk. Her finder du info om meget af det

man skal forholde sig til inden turen går sydpå

Overvejer du at debutere som skibums næste

vinter, var det måske en idé at bruge 10-15

minutter på det overskuelige site skibum.dk.

Sitet imponerer ikke ligefrem ved sit visuelle

layout, men ser man bort fra det, rummer det en

god mængde informative oplysninger om hvad

der venter en i det fremtidige liv som skibums

i syden.

De ret få korte tekster under de enkelte menupunkter

bærer præg af at være baseret på personlige

oplevelser som skibums, men dén tilgangsvinkel

er netop sitets største force. Visse

steder savner man lidt mere information, men der

er der så i de fleste tilfælde link til eksterne websites

der har mere om det enkelte emne.

Siden om de obligatoriske lavinebippere er en af

de bedste. Her finder man en beskrivelse og

oversigt af de forskellige modeller der findes på

det ellers lidt uoverskuelige danske marked. Som

det nævnes på sitet, vil man som næsten-hardcore

skibums efter et par måneder på samme

sted, typisk begynde at søge nye græsgange og

styre skiene udenfor pisterne mod off piste-løb

og uberørte bjergsider. Derfor kan man roligt

regne med at skulle investere i en lavinebipper

først som sidst.

Du kan læse mere om hvilke skiområder du som

debuterende skibums bør gå efter, om bagage,

transport, økonomi og jobs.

Dansk skicenter ved

at falde på plads

Alt ser nu ud til at det store skicenter ved

Frederikshavn kommer til at åbne bakkerne for

skiløbere allerede næste efterår. – Det er en lykkelig

Tormod Rype skiportal.dk har talt med: Med

den netop indgåede aftale med Geilo Tau og

Skiheiser ser det nu ud til at den norske idémand

kan se sine drømme opfyldt: Et helårs-skicenter

af internationalt format i Danmark.

Samarbejdsaftalen betyder at Geilo Tau og

Skiheiser hjælper med finansiering, udviklingsekspertise

og driften af skicenteret, med Rype

som daglig leder.

Man kan levende forestille sig vanskelighederne

ved etableringen af et helårs-skicenter til mere

end 70 millioner i Danmark. Men troen på projektet

og velviljen ser ud til at være der, og også politisk

bakker man op om skicenteret. Byrådet

i Frederikshavn støtter énstemmigt skicenteret.

Man kan ikke andet end ønske Tormod Rype og

Geilo tillykke med aftalen!

Udover at få sat Frederikshavn på ski-/landkortet,

er en af planerne med samarbejdet med Geilo

blandt andet et fælles liftkort til bakkerne ved

både Geilo og Frederikshavn.

Bakkerne ved skicenteret bliver anlagt for alle skiløbere,

med bakker med forskellig hældning og

sværdhedsgrad. Derudover vil man med en professionelt

anlagt halfpipe og diverse hop for freestylerne

satse stort på den danske skiungdom.

Efter engelsk forbillede er håbet således at et

freestyle- og snowboardmiljø på internationalt

niveau vil kunne vokse op omkring bakkerne.

Frederikshavn Skicenter har forventet åbning

3. september 2004.

Annoncer 49 70 09 84

e-mail: hif-info@mail.dk

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 31


Simon Jørgensen & Søn A/S

Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård

Stil krav. Det gør vi

5% dividende

HORNBÆK

Sauntevej 1 · 49 70 19 84

Anette Nielsen

49 70 02 13

MANDAG LUKKET

Salon Musette

Margit Fritzbøger

A. R. Friisvej 2 · 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98

FINN VINDAHL ANDERSEN

VVS-entreprise A/S

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester

Tlf. 49 70 06 24

Hornbæk Stationsvej 11

3100 Hornbæk


Tennis

Holdturneringer:

Holdturneringerne synger nu på sidste vers. Kun

veteranholdet mangler… Næ! det gør de ikke, for

Snekkersten har trukket sig i 11. time, så

Hornbæk vandt på W.O. Veteranholdet blev nr. 2

i deres række og skulle spille mod Snekkersten

om oprykning til serie 5. Det lykkedes jo let. Til

lykke.

Motionist 1 (middel) blev nr. 4 i deres pulje. Efter

at have vundet den første puljekamp tog holdet til

Hjortespring og fik tørre tæsk. De er derfor færdige

i turneringen for i år.

Motionist 2 (svag) kom i taberfinalen mellem

”seksere” i de forskellige puljer. Det blev en

spændende kamp, som endte uafgjort i sæt. Det

viste sig desværre ved optælling af partier, at

Hedehusene havde vundet 49 og Hornbæk 48.

1.holdet

Desværre endte det med en sjette- og sidsteplads

i serie 4 for vores 1.-hold efter fem nederlag

ud af fem mulige.

Vi fik dog skrabet to point sammen, fordi to af

kampene kun blev tabt med knebne 5-4!

Samme point-antal scorede Humlebæk 3, men

de har vundet sølle en kamp mere end os, dvs.

13 mod vores 12!

“Nedrykningsdramaet” blev faktisk allerede

afgjort i første runde, hvor vi tabte med 5-4 i

Humlebæk.

Formentlig betyder dette nedrykning til serie 5,

og det kan ikke undre nogen, da vi sidste år med

nød og næppe undgik nedrykning til serie 6.

Derfor er det også lidt af en gåde, at vi blev rykket

op i serie 4 i år.

I de to sidste kampe, som blev spillet i august

efter sommerpausen, kunne vi desværre ikke

drage fordel af hjemmebane, da vi led to forsmædelige

nederlag på 6-3 og 8-1 til henholdsvis

Frederiksværk og Græsted.

Til de to kampe kan der knyttes disse bemærkninger,

at vi reelt kun vandt en kamp i begge dyster,

da Frederiksværk manglede en spiller, og vi

derfor førte 2-0 på forhånd. I begge tilfælde var

det Lis Garhøjs fortjeneste, at vi reddede æren,

da hun vandt begge singler!

Konklusionen må være, at vi til trods for at have

en professionel træner til rådighed et par timer

om ugen, som et skuffende antal benyttede sig af

og var begejstrede over, så led herrespillerne i

hvert fald under at have alt for lidt kamptræning,

når det gælder single!

Christian V.

Afviklede arrangementer:

Klubturneringsfinaler:

Klubturneringsfinalerne blev afviklet lørdag den

23. august. Det blev ikke nødvendigt at tage søndagen

til hjælp.

Det var en dejlig dag, hvor vejret var med os. Der

var et pænt fremmøde, så selv de “dyre pladser”

var besat.

Der blev spillet nogle meget flotte, spændende

og velspillede kampe. Uden at sige noget om

den store masse i klubben, så var niveauet af

finalekampene overraskende højt.

Grundspillet i de forskellige rækker har tilsyneladende

foregået uden de store problemer,

men lidt “muggen” i krogene har der dog været.

Bestyrelsen har efterfølgende evalueret arrangementet

og drøftet andre afviklingsformer. Man

valgte dog at lade den nye bestyrelse for sæson

2004 tage stilling, når den tid kommer.

Vindere af klubmesterskaberne

i de forskellige rækker blev:

Herre single A.:

1. Gert Gade

2. Christian Vejrup

Dame double A.:

1. Pia Brun/Lis Garhøj

2. Kate Rørbæk/Dorrit Danker

Herre double A.:

1. Hans J. Beck/Christian Fritzen.

2. Hans Pedersen/Ole Gommesen

Mix double A.:

1. Jette Beck og Hans J. Beck

2. Jette Fritzen og Christian Fritzen

Dame double B.: (uden kamp)

1. Jette Fritzen/Jeanett Müller

2. Jane Nikolajsen og Karina Nikolajsen

Herre single B.:

1. Hans Pedersen

2. Ole Gommesen

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 33


Dame single B.:

1. Gitte Børresen

2. Tine Michaelsen

Herre single Vet.:

1. Uffe Bjørn

2. Jørgen Anker

Mix double Vet.:

1. Lone Brun/Uffe Bjørn

2. Doris Schwerdfeger/Carsten Dencker

Herre double Vet.:

1. Uffe Bjørn/Carsten Dencker

2. Jørgen Anker/Poul Jacobsen

Vi ønsker dem alle til lykke!

Klubturnering Juniorer:

Trenden fra de sidste år tegner til at blive den

samme i år. Vi ser ikke meget til juniorerne efter

sommerferien. Der er meget ringe interesse for

klubturneringen (få tilmeldte), og der er i skrivende

stund kun afviklet en drengesingle kamp og

2 pigesingle kampe. Da der ikke var afviklet nogle

doublekampe, er spilleplanen taget ned.

Kære juniorer – se nu at få afviklet de resterende

kampe inden udgangen af september, så vi kan

kåre junior klubmestre.

Månedens aktiviteter:

Der er ingen officielle aktiviteter i september

måned.

Kommende aktiviteter i sæson 2003:

(vigtige datoer)

Afslutningsfest:

Lørdag d. 11/10 kl. 16.00 - ??

Husk at tilmelde jer – tilmeldingsliste er ophængt

i klubhuset – sidste frist er søndag den 21/9.

Der bliver tale om et andet arrangement end det

sædvanlige. Arrangementets karakter afhænger

af antal tilmeldte.

”Afrigning”

Bestyrelsen har besluttet, at afrigningen skal

finde sted søndag den 19 oktober fra kl. 10.00

til vi er færdige.

Husk at reservere formiddagen, så vi kan få luk-

34 Hornbæk Idrætsforening · September 2003

ket ned i en fart, og kan få sagt: ”På gensyn

næste år”.

”Skumtennis”

Check i næste nr. af bladet hvornår der er ”skumtennis”.

Der er desværre gået ”kuk” i halfordelingen.

Faste arrangementer:

”Grilltennis” fredage fra 17.00 til 20.00.

Bemærk!!! Starttidspunktet er rykket frem til

kl. 17.00, da det bliver tidligere mørkt nu.

Check selv med Rita hvornår ”Grilltennis” stopper.

Der kan dog efterfølgende på eget initiativ

spilles i nævnte tidsrum, men grillen tændes ikke

mere.

”Good old Tennis”

Torsdage fra kl. 9.00 – 11.00.

Alle medlemmer over 60 år af begge køn er velkomne.

Tilmelding ikke nødvendig. Deltagelse er

gratis – dog betaler man selv bolde.

Check selv med Ib Hjort hvornår dette arrangement

stopper.

”Onsdagskvindetræf”

Onsdage fra kl. 10.00 –12.00. Check selv hvornår

arrangementet stopper og hvem der har

ansvar.

Opfordring:

Da Christian af personlige årsager ønsker at

trække sig fra formandsposten, og Kell efter flere

års bestyrelsesarbejde blot ønsker at nyde det

ædle spil (uden bøvl), er der ved næste generalforsamling

ledige pladser i bestyrelsen. Interesserede

bedes rette henvendelse til bestyrelsen.

Undlad venligst at parkere på græsrabatten

foran klubhuset. Benyt parkeringspladsen eller

græsarealet ved spejderhytten. Vi har selv repareret

rabatten og udkørslen fra parkeringspladsen,

da vi frygtede, at en cyklist (barn eller fulderik)

en dag ville falde i de dybe huller, som den

ulovlige parkering havde afstedkommet.


Klubtilbud:

Boldkanonen udlejes til voksne medlemmer for

kr. 50,00 pr. time på specielle vilkår. (Se opslag

i klubhuset).

Bolde kan købes til favorable priser i klubben. (Se

opslag i klubhuset).

Privattræning er muligt: Se opslag i klubhuset.

Klubbladet:

Stof til tennissiderne efterlyses – Kontakt Kell K.

Nielsen hvis du har et indlæg.

Hjemmesiden:

Prøv at klik ind på vores hjemmeside

http://hjem.get2net.dk/hot, hvor resultater, arrangementer,

turneringer, bookingregler, gæstespilsregler,

love m.m. vil være at finde.

Vi har været med i en holdturnering, hvor vi sluttede med

finalekamp mod Hedehusene. Vi spillede uafgjort og en

vinder skulle der være, så vi talte bolde. Resultatet blev

48-49 til Hedehusene ”ØV”, men vi havde det sjovt.

Tak til klubkammeraterne og Merete Falk

der hver gang stod for serveringen.

Margit

Flügger farver

støtter

sporten

Malermester Flemming Larsen

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

Ndr. Strandvej 343, 3100 Hornbæk. Tlf. 49 70 02 56

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

www.flugger.dk

0051R 03

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 35


Turistforening

Kontakt Hornbæk

Turistforening

og -Turistinformation

Formand

Lise Lotte Bjørnestad

Tlf.: 49 70 49 03

e-mail:

liselottebjoernestad@hotmail.com

Næstformand

Lone Kuhlmann

Tlf.: 49 70 46 80

e-mail:

lone@kuhlmann-hornbaek.dk

Sekretær

Jytte Madsen

Tlf.: 4970 3490

e-mail: jyttema@get2net.dk

Kasserer

Per Thordal

Tlf.: 49 26 22 60

Best.medlem

Åse Kjær Rald

Tlf.: 49 70 16 35

Suppleant

Barbara Mogensen

Tlf.: 49 70 13 07

Suppleant

Karin Plummer

Tlf.: 49 70 02 94

Turistinformation

Dorthe Lykkegaard

Tlf.: 49 28 17 02

49 70 47 47

4970 4142

e-mail: dlm68@helsbib.dk

Lisbeth Jensen

Tlf.: 49 28 17 04

e-mail: lje68@helsbib.dk

Opdateret 06.08.2003

36 Hornbæk Idrætsforening · September 2003

Knap er indeværende sæson afsluttet før vi i Hornbæk Turistforening nu

allerede har taget fat på at markedsføre vores skønne by overfor næste

års feriegæster.

Således deltog vi i Nordic Open arrangementet på Simons Golfklub, hvor

vi tilbragte 3 dage med at fortælle deltagere og gæster om hvilken vidunderlig

ferie der venter dem, såfremt de vælger at henlægge næste års

ferie til Hornbæk.

Vi fik en virkelig god respons på vores tilstedeværelse – folk var meget

interesserede i at høre hvad vi havde at fortælle.

Ved den efterfølgende evaluering af turistforeningens indsats ved Nordic

Open er vi dog kommet frem til, at såfremt vi deltager i lignende arrangementer

så må vi have et bredere fundament at bygge på..

Vi ville f.eks. gerne have kunnet uddele specialtilbud fra restauranterne

på udsøgte golfmenuer samt et program med hvad nattelivet derefter

kunne tilbyde, for til sidst at kunne lokke med en attraktiv overnatningsmulighed

på et af hotellerne eller hos vore mange Bed & Breakfast

værter.

Det kan vi forhåbentligvis gøre næste gang vi er ude for at markedsføre

Hornbæk, men det kræver at vi samarbejder om den fælles sag.

Turismen er vigtig for Hornbæk og det er i stor udstrækning vore turister

der muliggør, at vi har så rigt et forretnings- og restaurationsliv som vi har.

Derfor kan vi også med rette sige at ”Hornbæk er byen der lever hele

året”.

I turistforeningen har vi studeret feriemønstret i de øvrige europæiske

lande.

I lande som Tyskland, Spanien, Italien, Holland, England og Frankrig holdes

hovedferien forskudt fra vores egen, idet den i disse lande afholdes

helt frem til september måned.

En del af vores markedsføringsstrategi går derfor på, at Hornbæk skal

have fat på disse turistgrupper og derved få udvidet vores højsæson..

Dette kan vi som turistforening ikke gøre alene – det kræver samarbejde

på kryds og tværs, mellem handelsstanden, restaurationslivet, overnatningsstederne

samt det hav af foreninger, der hver især kan bidrage med

at gøre Hornbæk til det bedste og mest interessante feriemål.

Vi påtænker sidst på efteråret at indkalde til et møde hvor vi kan diskutere

muligheden for en fælles handlingsplan for udvidelse af højsæsonen

med flere gode ”udenlandske kroner” til følge.

På bestyrelsens vegne

Lise-Lotte Bjørnestad

Det Sker i Hornbæk 2003

ONSDAG D. 17. SEPTEMBER KL. 18 – 19.30

Rundvisning i det historiske Hornbæk v/ Henney Lohse og Lone

Kuhlmann.

Pris: Voksne 20 kr. Yderligere oplysninger tlf.: 49 70 46 80

Mødested: Ankeret ved havnen

Arrangør: Hornbækegnens Historiske Forening


FREDAG D. 19. SEPTEMBER KL. 19

Up Town Jazz

Dronningens ceremonimester og hans band

underholder og spiller op til dans fra kl. 22.

Entré. Yderligere oplysninger tlf.: 49 75 86 00

Sted og arrangør: Havreholm Slot

SØNDAG D. 28. SEPTEMBER

KL. 16 OG KL. 19.15

Film: Hornbæk ifølge Holger. Se eller gense

Hornbæk-filmen fra 1997 på storskærm. Entré

40 kr. Filmarrangementet kan kombineres med

kaffebord kl. 15 eller middag kl. 18.

Yderligere oplysninger & billetsalg fra 6. september

på Hornbæk Bibliotek tlf.: 49 28 17 00.

Bordbestilling på tlf.: 49 70 16 66.

Sted: Hotel Bretagne, Sauntevej 18

Arrangør: Hornbæk Børnefond og

Hornbæk Bibliotek

FREDAG D. 3. OKTOBER KL. 21

Christina Nielsen og Carsten Dahl

På henholdsvis saxofon og klaver hører disse

to fremragende jazzmusikere til blandt den

absolutte elite

Entre: 50 kr. (medl.)/70 kr. (ikke medl.).

Billetsalg en uge før: Hornbæk Bibliotek

Yderligere oplysninger tlf.: 49 70 47 04

eller www.hornbaek-jazzklub.dk

Sted: Café Paradis, Havnevej 3, Hornbæk

Arrangør: Hornbæk Jazzklub

NærKØB

MANDAG D. 6. OKTOBER –

LØRDAG D. 18. OKTOBER I ÅBNINGSTIDEN

Else Marie Deichmann udstiller

stentøjskeramik: borde, fuglebade, skulpturer,

fade, vaser m.m.

Yderligere oplysninger tlf.: 49 28 17 00

Sted og arrangør: Hornbæk Bibliotek

MANDAG D. 13. OKTOBER KL. 10.15 – 11.45

Efterårsfilm for børn. Kl. 10.15:

Børns egne film: Se de små tegnefilm, som

blev lavet på sommerskolen i Hornbæk. Kl.

10.30: 3 film for de 6 – 10 årige: “Ryd op”,

“Børn på skinner” og “Showdanser”, en af filmene

i serien med “Wonderkids”.

Gratis adgang, tilmelding til Hornbæk Bibliotek

fra 29. september.

Yderligere oplysninger tlf.: 49 28 17 00

Sted og arrangør: Hornbæk Bibliotek

ONSDAG D. 15. OKTOBER KL. 12.30 – 16.30

Warhammerværksted for børn fra 9 år.

Her kan du få hjælp til at male dine egne figurer

og til at komme i gang med at spille. Gratis

adgang, tilmelding til Hornbæk Bibliotek fra

1. oktober.

Yderligere oplysninger tlf.: 49 28 17 00

Sted og arrangør: Hornbæk Bibliotek

Havnen · Havnekiosken · Hornbæk

Byens eneste rigtige slikbutik!

Ta’-selv-slik (75 boxe) · Hjemmelavet chokolade

og flødeboller · Is · Øl/vand · Tobak · Konfekture

Aviser · Ugeblade - Telekort · Taletidskort

Skrabelodder · Varelotteriet · Renseservice

Nordkystens største bladudvalg

Tlf.: 4970 0354 · Fax: 4970 0374 · E-mail: Kiosk@post11.tele.dk

Ndr. Strandvej 345

Tlf. 49 70 00 85 • Fax 49 70 41 85

Hornbæk Idrætsforening · September 2003 37


ØLPAUSE..!

Hornbæk Installationsforretning A/S

Ahrendt-Jensen & Søn

Havnevej 6, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 01 75

Telefax 49 76 11 75

Alt i elektriske anlæg

Hvidevareservice

EDB-installationer

TV og antenner

Tagrenovering · Døre-vinduer

Sommerhuse · Om- og tilbygning

TØMRERFIRMAET

OLE FØGE JENSEN

HORNBÆK

TLF 4970 3237 • FAX 4970 3074

BIL 2811 3040

Værksted: Engholmvej 3

3100 Hornbæk · e-mail: ole@foge.dk

MODERIGTIG

BØRNETØJ

2-16 ÅR.

williams as

49 70 01 75

• Service

• Fjernvarme

• Naturgas

• Badeværelser

JAN BORG

VVS INSTALLATØR

Tlf. 4970 0892 • Mobil 2013 0892

Støberens Vænge 19 A

3100 Hornbæk

BK-revision

Registrerede

Revisorer

Bjarne Kring

Rødtjørnevej 11 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 1513

bk@bkrevision.dk

www.bkrevision.dk

Tømrer- og Snedkerfirmaet

FRITZEN

Ole Piisvej 1B

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 02 04

Fax: 49 70 41 04


Blandet godt

Hornbæk Bridgeklub

Formand

Steen Jacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Månevej 13B

3100 Hornbæk

Kasserer

Pia Knak Jacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Sekretær

Lise Ebsen

Tlf.: 49 13 08 70

Karate

Formand

Claus linnè

Klyveren 45

3070 Snekkersten.

Tlf.: 26 22 67 08

E-mail: cll@hur.dk

Næstformand

Jens Børgesen

Hejreskovvej 18c

Tlf.: 21 42 43 46

E-mail: jens@dss.nu

Best. medlem

Erik Grønvald

Tlf.: 49 70 98 01

Best. medlem

Aase Haagensen

Tlf.: 49 75 51 52

Fodboldens venner

Formand

Stig Petersen

Drejervej 15

Tlf. arb.: 49 70 27 91

Mobil: 40 25 58 64

Kasserer

Gitte Pedersen

Hornebyvej 40

Tlf.: 49 70 15 90

Mobil: 51 55 37 02

Gehelmer@post.tele.dk

John Sørensen

Toftemosevej 7 a

Tlf.: 49 70 18 83

Arb.: 25 31 13 83

Jjs41@helsingor.dk

Sekretær

Joan Timmner

Månevej 21

3100 Hornbæk.

Tlf.: 40 50 16 98

E-mail: timmner@mail.dk

Kasserer

Henrik Timmner.

Månevej 21

3100 Hornbæk.

Tlf.: 26 22 55 37

E-mail: timmner@mail.dk

Brian “Joe” Johnston

Ndr.Strandvej 343, 1

Tlf.: 49 70 36 76

Arb.: 4970 2791

Johnston.danmark@

post.tele.dk

Hans Strand

Jupitervej 73

Tlf.: 49 70 15 48

Bhstrand@postu.tele.dk

Birthe Larsen

Skovvænget 13

Tlf.: 49 70 07 45

Birthelarsen@ofir.dk

Ib Nicolajsen

Jupitervej 71

Tlf.: 49 70 06 40

Annette Flyger

Ndr.: Strandvej 285 b

Tlf.: 49 76 39 37

Formand

Flemming Hansen

4970 1723

Stolemagervej 1

3100 Hornbæk

Mobil: 40 78 17 23

Badminton

Bestyrelsen:

Formand

Niels Fritzbøger

Tlf.:49 70 07 73

Rødtjørnevej 8,

3100 Hornbæk

e-mail: nfr@nccrs.dk

Næstformand

Kjeld Hansen

Tlf.: 49 70 24 77

Jupitervej 67,

3100 Hornbæk

e-mail:

keldh@mobilixnet.dk

Sekretær

Liselotte Kartman

Tlf.: 48 38 28 90

Direkte: 48 38 69 14

Holmevænget 2C,

3100 Hornbæk

e-mail:

lika@buksesnedkeren.dk

Kasserer

Karin Mathiesen

Tlf.:49 70 04 40

Havreholmvej

3100 Hornbæk

e-mail: kasm@bgbank.dk

Banefordeler

Margit Fritzbøger

Tlf.: 49 70 01 98

Tlf.: 49 70 01 83

Bødkervej 18,

3100 Hornbæk

Vollyball

Næstform. + Beach

Erik Christensen

1970 0552

Månevej 2

3100 Hornbæk

Mobil: 20 33 53 90

Suppleant

Spilleudvalg:

Motionistformand

Hans Jørgen Beck

Tlf.: 49 70 22 30

Ole Piis Vej 4,

3100 Hornbæk

e-mail:

hjb@bc-solution.dk

Seniorformand

Mette Fritzbøger

Tlf.: 39 18 06 26

Lyngbyvej 136 4.tv.

København Ø

e-mail:

mettefritzboeger@

hotmail.com

Juniorformand

Christine Bogattke

3000 Helsingør

Mobil: 22 54 43 21

e-mail:

bogatteservice@mail.tele.

dk

Turneringsudvalg

Hanne Bredesen

Tlf.: 49 75 01 81

Saunte Bygade 15

3100 Hornbæk

Sekretær

Kim Jensen

4970 8101

Sejerøvej 3

3140 Ålsgårde

Mobil: 40 29 78 50

Kasserer

Joan Andersen

Tlf.: 49 70 07 07

Hornebyvej 7

3100 Hornbæk

Best. medlem

Thomas von Magius

Tlf.: 49 22 62 98

Parkvej 10

3070 Snekkersten

Mobil: 40 32 72 04


Hornbæk – Hornebyparken

Velholdt rækkehus

Velbeliggende arkitekttegnet rækkehus på 120 kvm.,

bygget i 1979 i forskudte planer og indenfor de sidste år

flot istandsat med indvendig filsning af vægge, nye lofter,

nyt køkken og bad.

Indeholder: Vindfang, klinkebelagt entre med trappe til

øvre og nedre plan samt adgang til gæstetoilet, lækkert

spisekøkken/alrum med udgang til sydvendt have, forældresoveværelse

med hel skabsvæg, to børneværelser,

lækkert brusebadeværelse samt bryggers/fyrrum med

vaskemaskine og tørre-tumbler. Endvidere skøn flisebelagt

gårdhave mod vest. Herudover carport og udhus.

Sag A5324. Tlf. 49 70 23 04.

Brt./nt. 12.727 /10.741

Udb./knt. 100.000 / 1.995.000

Bolig m2 Grund m2 Stuer/vær. Opført

120 240 2 / 3 1979

Visa Electron – kun i Nordea

Betal med kortet i butikker

Visa Electron er et nyt kort til dig

mellem 15 og 17 år. Du kan bruge

kortet i Danmark og over hele verden

– både til betaling i butikker

og på internettet og som hævekort

i pengeautomater.

Vi tjekker altid, om der er penge

på kontoen, inden du betaler

eller hæver. Så undgår du at gå

i minus.

Kom ind til os, eller bestil kortet

på www.unge.dk.

Hvad er din plan?

Ndr. Strandvej 346 . 3100 Hornb k . Tlf. 4970 25 11 . Fax 4970 3101

Åbningstider:

Mandag - torsdag 09.00 -17.00

Fredag 09.00 -16.00

Lørdag 10.00 -13.00

Søndag 10.00 -16.00

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 Hornbæk · 4970 2304

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!