Bestyrelsesmøde 11 - 7 - 2011 - Brøndby Havn

brondbyhavn.dk

Bestyrelsesmøde 11 - 7 - 2011 - Brøndby Havn

Bestyrelsen for Brøndby Havn

Deltagere: Peter Christophersen (PC), Bjarne Jørgensen (BjJ), Mogens Hansen (MH), Eddie Vogel (EV),

Hanne Schollert (HS) Mogens Bruhn (MB) og Henrik Rademacher (HR)

Afbud: Jean Nordberg (JN), Birgit Jeppesen (BJ)

Personale: Flemming Andresen (FA) og Jette Lehrmann Jensen (JLJ)

Dato: 11. juli 2011

Emne: Bestyrelsesmøde 19:00 – 21:00

Referent: Jette Lehrmann Jensen

Møde referat

1. Godkendelse af referat

Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen.

2. Formandens beretning

(PC) aflagde formandens beretning.

Vi kommer til at savne et af vores ordinære bestyrelsesmedlemmer, Steen Kongsbak, som desværre er

død pludseligt for nyligt. Steen har været et stort aktiv – også i bestyrelses sammenhæng.

Det har været en stille periode.

(FA) havde været på Vallensbæk Havn til møde med politiet. (FA) orienterer senere.

Der er kommet regning på ramning af pæle – glædeligt nok, er det lidt billigere end forventet.

Uddybningsskibet har forladt havnen. Afmærkningsbøjer over sejlrende er der stadig. Forhåbentligt er det

slut med udledninger af u renset vand i havnens bassiner.

Havnereglementet er godkendt af Kystdirektoratet, og er afsendt til godkendelse hos Brøndby Kommune.

Omkring grejskure er der 1 lejer = 1 skur. Dvs. at hvis der ejes 2 havnepladser – og de er udstedt på

forskellige navne, kan både f.eks. mand og hustru begge leje 1 skur, - hvis i øvrigt ancienniteten på

ventelisten er høj nok.

Omkring afvaskning af både i ferskvand. Dette er absolut forbudt, i.h.t. havnereglementet. Der accepteres

en kort af skylning. Tilsigtet udledning af forurenet bundvand er ubetinget ikke tilladt og vil, hvis det

konstateres, medføre øjeblikkelig opsigelse af kontrakter.

3. Rep. og vedligehold

a. (FA) El i grejskure. Havnen betaler kun materialer. Ejer af grejskure skal fremvise

dokumentation fra aut.elektriker. (MH) og (FA) udarbejder liste over materialer og placering

af disse på skurene.

b. (FA) Henrik Lyng forlader havnen fredag 15. juli 2011.

c. (FA) orienterede om møde i Vallensbæk med Politiet omkring særtransport (kran).

Der fremsendes oversigtsplan over Havnen til Politiet, der skal bruge denne til at

afgrænser Havnens område for kran-kørsel. Der opsættes skilt ved indkørsel/adgang (dvs.

også ved Hvide Bro) til Havnen med ”Anden fare og undertavle Bådhåndtering”.

Omkring parkering på området blev det aftalt at lave gule skraverede felter hvor der ikke må

parkeres (f.eks. ved enden af Lindormen/Havmågen/nedgang til H-bro).

3.1. Konstituering af bestyrelsen. (Efter Steen Kongsbaks død.) (PC) anbefalede indtræden af længst

siddende suppleant som nyt ordinært bestyrelsesmedlem. Mogens Bruhn accepterede, at indtræde som

nyt bestyrelsesmedlem.

4. Bådpladser:

a. Venteliste bådpladser: (JLJ) listen blev fremlagt. Der var en enkelt rettelse.

b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden. Opdateres løbende. Der er en lille smule bevægelse i

genudlejning.

referat 11.07.11.doc side 1 af 2


Bestyrelsen for Brøndby Havn

5. Regnskab

a. Drift: (HS) Gennemgik regnskabet. Omkring indtægter var regnskabet t.kr. 95 bedre end i 2010.

Vores udgifter er dog meget større end 2010, bl.a. pga. et meget lille forbrug i 2010. I 2011 har vi bl.a.

fået rammet pæle, bygget grejskure etc., samt haft ekstra lønudgifter i overlapnings-perioden.

b. Debitorer: (JLJ) Saldolisten blev gennemgået. Der udarbejdes entydige rykkerprocedurer, samt

rykning af forfaldne saldi pr. 1. august 2011.

6. Nyt fra udvalg

a. Havne- og pladsudvalg: (MH) Parkbelysning virker igen – ellers intet at berette.

b. Hjemmeside: (PC) Generalforsamlingsreferat er blevet underskrevet af dirigent og modtages snarest

til offentliggørelse på hjemmesiden.

Havnens hjemmeside blev på Fritidsfiskernes generalforsamling ”angrebet” for ikke at være faktuel –

og at den skulle opdateres.

Bestyrelsen finder dette påfaldende, og udbad sig (på sidste møde) oplysninger fra Fritidsfiskernes

bestyrelse om hvori fejlene består, og hvor på hjemmesiden de kan læses. (BjJ) havde ikke kunnet

få svar på dette.

7. Brøndby Kommune: (HR) forespørger (i Teknisk Forvaltning) status for modtagelse af:

a. Ansøgning vedr. Hvide Bro.

b. Ordrens og Havne- & Fartøjsreglement til fornyet godkendelse.

Eller intet nyt

8. Korrespondance

a. Brev fra Brøndby kommune vedr. H-14:

I skrivelse fra Brøndby Kommune vedr. ansøgning om dispensation for medlemskab jf. §17 i

vedtægterne for S/I Brøndby Havn giver Kommunen H-14 afslag.

b. Aktuel status – jollepladser BSS (FA) har modtaget en flot opgørelse over BSS’s jollepladser.

c. Ansøgning om plads R08 / Mette M.S. Gamlex: Denne afvises pga. størrelsen af båd.

d. Ansøgning om tilbagekøb af plads B-10/Per Alsbæk: Afvises i.h.t. indgåede kontrakt.

e. R20/Tom Duli: Fortøjning beskadiget efter rammeslagning. Der udleveres nyt tovværk.

f. Ansøgning om opstilling af telt og forlængelse/Leif Henningsen: Ansøgningen om opsætning af

telt imødekommes. Dog skal Leif Henningsen være færdig til 1. september 2011.

9. Diverse forretninger

a. Renovering af grejskure: Det er observeret at der er nogle skure der bliver renoveret men ikke andre.

b. Ska’nokken: Blev ikke fremlagt – derfor ingen ændringer.

10. Eventuelt: intet nyt

11. Næste møde: Mandag d.12. september 2011 kl. 19 i Eventyrstuen. Der afholdes ikke møde i august.

ALLE ØNSKES EN GOD SOMMER

referat 11.07.11.doc side 2 af 2

More magazines by this user
Similar magazines