27.07.2013 Views

Download som PDF-fil - FOA

Download som PDF-fil - FOA

Download som PDF-fil - FOA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ungdomsnetværkets

Beretning

2009-2010


Indholdsfortegnelse

Indledning................................................................................................................................3

FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk 2009-2010....................................................................4

FOA Ungdoms kongresdelegerede 2009-2011.............................................................................5

Netværksmøderne ....................................................................................................................6

Netværkets arbejde + opstilling.................................................................................................7

Vores første møde ....................................................................................................................8

Albanien...................................................................................................................................9

Introkursus 23.-24. maj 2009 ..................................................................................................10

Fagforbundet Ungdoms sommerkonference 19.-21. juni 2009 i Norge........................................11

FLORA – FOA Ungdoms nye medlemsblad................................................................................12

Jobpatruljen 2009...................................................................................................................13

Sommerdysten 21.-23. august 2009 i Viby J. ...........................................................................14

Aktivisttræf 18.-20. september 2009 på Ryslinge Højskole.........................................................15

HK Ungdoms kongres..............................................................................................................16

Ny ungdomskonsulent.............................................................................................................17

KNS konference i Stockholm 27. til 29. oktober 2009 ................................................................18

FOAs landselevaktivitet 6. til 8. november 2009.......................................................................19

Kampagne uge 46...................................................................................................................20

LO Ungdom demonstrerer for retfærdig klimaomstilling.............................................................21

Ungdomsnetværksmøde i FOA Guldborgsund 18. og 19. januar 2010 ........................................22

8. marts 2010.........................................................................................................................23

Det lokale og regionale ungdomsarbejde..................................................................................24

Sjælland .............................................................................................................................24

Århus..................................................................................................................................24

Svendborg ..........................................................................................................................24

Herning ..............................................................................................................................24

SOSU København ................................................................................................................25

Midtsjælland .......................................................................................................................25

FOA ungdoms fremtid .............................................................................................................26

2


Indledning

På kongressen i 2008 foreslog vi at FOA lavede løfter til unge medlemmer. Vi kom med 5 forslag,

og dem har vi i netværket arbejdet videre med.

1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden

Fordi det er rigtig vigtigt, at vi unge har mulighed for at deltage i aktiviteter som er relevante for os.

2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look

Ordet kongres lyder rigtig kedeligt, det vil vi gerne ændre på, derfor ønsker vi at flere unge bliver delegerede

FOAs fremtidige kongresser.

3. Direkte indflydelse på egne beslutninger i FOA

Det skal være lettere at komme til indflydelse i FOA, derfor ønsker FOA Ungdom at alle afdelinger stiller

minimum en plads til rådighed i afdelingsbestyrelserne.

4. FOA skal tænke unge menneskers vilkår ind i overenskomsterne

Vi unge ser arbejdsmarkedet på en lidt anden måde. At indsende overenskomstkrav er bare mega-besværligt,

derfor vil vi gerne have muligheden for at indsende dem direkte gennem ungdomsnetværket.

5. Vi vil have et ungdomsblad

Det var så det første løfte vi fik igennem, så nu er der bare 4 to go ☺

Der har været rigtig godt gang i arbejdet og FOA kunne 1. juni 2009 for første gang sende FLORA

ud sammen med fagbladet til alle unge medlemmer under 26 år.

1 down, 4 to go … alle tilbageværende i netværket har lagt et stort stykke arbejde i at få kontaktet

de 42 afdelinger som skrev ungdomskontakter med os under kongressen. Det har desværre været

meget op ad bakke med at få svar. Derfor har vi valgt at lægge kræfter i de afdelinger, som har

udvist interesse og overskud til ungdomsarbejdet.

Vi har det sidste års tid opfordret alle unge til at kontakte deres afdelinger for at score en

delegeretplads på FOAs kongres i 2010. Det er lykkedes for ca. 10 personer, og det betyder at

kongressen til efteråret under alle omstændigheder vil have flere unge delegerede end i 2008.

Sådan, nu mangler vi bare at få igennem at hele ungdomsnetværket automatisk bliver delegerede.

Her i foråret 2010 skal der samles overenskomstkrav ind, og netværket har snakket om, hvordan

vi skal gøre. Det kommer vi til at snakke mere om på landsmødet.

På forbundsplan er der lagt op til en evaluering og redigering af ungdomsarbejdet, og her har vi

mulighed for at præge udviklingen. Vi ser det som en meget god mulighed at dele landet op i lidt

større og anderledes områder end afdelingerne er.

I oktober fik vi en ny ungdomskonsulent i FOA, Dorte Mose Pedersen, som de fleste nok kan huske

fra netværket. Det er en stor gevinst for FOA Ungdom, da hun som en faglig aktiv person har en

masse erfaring som er guld værd for FOA Ungdom. Vi glæder os fortsat til samarbejdet med Dorte

de næste mange år.

I denne beretning vil vi i ungdomsnetværket fortælle om de aktiviteter vi har deltaget i gennem

det sidste år. Og vi skal understrege, at det er ungdomsnetværkets meninger og oplevelser som vi

har skitseret, og at de ikke nødvendigvis deler FOAs generelle politiske og administrative

holdninger.

Vi glæder os til at se jer alle sammen på landsmødet.

FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk

3


FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk 2009-2010

FOAs landsungdomsudvalg skal bestå af 10 ordinære medlemmer og 2 suppleanter der vælges på

ungdomslandsmødet. Her er en kort præsentation af os som på nuværende tidspunkt

repræsenterer ungdommen.

Christian Munk Jensen fra FOA Århus, Marianne Grave fra FOA Kolding, Tommy Flacheberg fra

PMF København Syd og Morten Larssen fra FOA Nordsjælland har alle har i årets løb valgt at takke

farvel til Ungdomsnetværket af forskellige årsager.

Navn: Camilla Svendsen

Afdeling: Køge

Valgår: 2009-2011

Navn: Pernille Nygaard

Afdeling: Sydsjælland

Valgår: 2009-2011

Navn: Patricia Søndberg

Afdeling: Lolland

Valgår: 2009-2011

Navn: Suzi Bygbjerg Bjerge

Afdeling: Herning

Valgår: 2009-2011

Navn: Mette Broberg

Afdeling: Svendborg

Valgår: 2009-2010

Navn: Christina Roslundh

Afdeling: SOSU København

Valgår: 2008-2010

4


FOA Ungdoms kongresdelegerede 2009-2011

FOA Ungdom har ifølge FOAss love 3 kongresdelegerede som vælges for 2 år af gangen i ulige år.

Valget foregik ved landsmødet i 2009 og følgende personer blev valgt. xxx

Da Christina Roslundh er valgt som delegeret igennem sin lokale afdeling, trækker hun sig som

Ungdomsdelegeret ved dette landsmøde. Derfor skal vi her på landsmødet i 2010 have valgt 1

ordinær delegeret og 3 suppleanter som skal deltage ved kongressen fra 17. til 19. november

2010.

Da der kun kan opstilles 1 fra hver afdeling, kan du ikke opstille hvis du er medlem i Køge eller

Herning.

Navn: Camilla Svendsen

Afdeling: Køge

Navn: Suzi Bygbjerg Bjerge

Afdeling: Herning

5


Netværksmøderne

I netværket har vi siden sidste landsmøde for det meste holdt 2-dagsmøder, da vi synes at vi får

mere ud af at være sammen i 2 dage. Det gør vi fordi der altid er nogen som skal rejse langt og så

vi kan arbejde om aftenen.

Inden møderne får vi tilsendt en dagsorden med bilag, og det er den vi holder møde efter.

Netværksmøderne er ret formelle, og vi starter med at vælge ordstyrer, referent, godkende referat

og dagsorden inden vi går i gang med de mange andre punkter.

Punkterne er meget forskellige, nogen er orienteringspunkter om hvordan det står til med vores

kontaktafdelinger. Vi bliver orienteret om hvad der skete på sidste hovedbestyrelsesmøde og

forskellige andre områder, som rører sig i FOA. Så har vi debatpunkter, hvor vi bruger meget tid

på at planlægge de landsdækkende aktiviteter som landsmødet, aktivisttræf og introkursus – vi

diskuterer hvilke emner og program der skal være, og fordeler opgaverne imellem os. Til sidst har

vi beslutningspunkterne, det er her vi diskuterer politiske emner, punkter til hovedbestyrelsens

dagsorden. Her har vi af og til meget behov for en striks ordstyrer, da vi tit kan diskutere et punkt

længe, og vi selvfølgelig ikke altid er enige ☺

Vi forsøger at komme rundt i landet til lokalafdelingerne, og vi har på 2 af vores møder været i

FOA Odense og FOA Guldborgsund. Det er altid dejligt at komme ud i landet og formålet er, at vi i

forbindelse med møderne får snakket med den ungdomsansvarlige for at prøve at opstarte

ungdomsarbejdet. Derudover har vi været med på skolebesøg for at organisere nogle flere, og det

lykkes os faktisk altid meget godt. Det giver god stemning på skolerne, når der kommer en gruppe

unge ind i deres kantine, og eleverne er altid meget nysgerrige og vil gerne snakke med os.

Vi har det rigtig hyggeligt sammen i Ungdomsnetværket. Når vi holder møder laver vi altid noget

socialt sammen om aftenen. Vi tilbringer jo ret meget tid sammen, både under møderne men også

fordi vi arbejde sammen mellem møderne, og derfor lærer vi hinanden godt at kende. Mellem

møderne foregår vores samarbejde primært på mail og MSN.

6


Netværkets arbejde + opstilling

Netværket har mange opgaver mellem landsmøderne. Internt i FOA arbejder vi meget politisk

med, hvordan vi kan gøre os gældende som unge i FOA. Dette er en spændende opgave, som

kræver meget arbejde og en god portion tålmodighed. Men at det kan nytte noget, det ved

vi,…tingene tager bare lidt længere tid, end vi synes de burde gøre. Vi prøver at tænke meget

politisk, og vise at vi har holdninger til de ting der sker ude i samfundet, specielt når det har

konsekvenser for os som unge i FOA.

Derudover er der jo den aktivistiske del, hvor vi forsøger at lave events, der er aktuelle og som er

med til at synliggøre os som FOA Ungdom. Ellers går tingene stærkt, vi afholder internt kursus for

helt nye unge i FOA, aktivistkurser og deltager i kampagneuger, skolebesøg og andre ting hvor

FOA går ud og markerer sig.

Der skal vælges 5 nye medlemmer til vores netværk for 2 år, 1 medlem for 1 år og 2 suppleanter

som vælges for 1 år. For at sikre geografisk spredning, kan der kun opstilles og vælges 1 fra hver

afdeling.

Derfor er det meget vigtigt, at du læser det udsendte materiale omkring hvad man kan forvente,

når man kommer ind i netværket. Du skal gøre op med dig selv, om du er klar til at lægge et

stykke arbejde i netværket de næste 2 år, for det ene medlem og suppleanter i 1 år. For det kan

til tider være hårdt, med en del arbejdsopgaver.

Men det siddende netværk er altid klar til at snakke med eventuelt interesserede omkring hvad

man kan forvente, og er klar til at svare på spørgsmål. Hvis det udsendte materiale ikke har svaret

på netop dine spørgsmål, eller har givet anledning til flere spørgsmål, så ???.

En ting er sikkert, du vil udvikle dig og få en masse fede oplevelser og være tæt på der hvor det

sker. Så vil du være med til at gøre FOA Ungdom endnu bedre. Så vil vi glæde os til at arbejde

sammen med dig.

7


Vores første møde

Det nye netværk holdte det første møde 15.-16. maj 2009 i Forbundshuset.

På det første møde det nye netværk holder efter et landsmøde, er der altid nogle basale ting, der

skal på plads, for at vi kan få et godt arbejde.

Vi arbejdede med forventninger til det nye netværk, hvad vi forventer af hinanden, hvordan vi

bedst arbejder, og hvordan vi vil får samarbejdet til at fungere bedst når vi ikke holder møder. Vi

gennemgik også forretningsordenen og kalender for det nye år. Hvert år vælges der en HBrepræsentant

og suppleant, og dette møde var ingen undtagelse. Camilla blev valgt som HBmedlem

uden modkandidater og for første gang var der kampvalg om suppleantposten, hvor Suzi

vandt valget.

Da det var det første møde efter landsmødet, brugte vi en del tid på at evaluere landsmødet ud fra

de evalueringsskemaer deltagerne havde lavet.

Da der jo kom nogle nye ansigter ind i netværket, skulle der jo også deles nogle arbejdsopgaver

ud. I henhold til de kontrakter der blev lavet på kongressen 2008, med afdelingerne, skulle de nye

også have nogle afdelinger. I den forbindelse holdte Ane et oplæg om, hvordan man kan opstarte

lokalt ungdomsarbejde.

Det nye ungdomsblad var undervejs, og dertil skulle der findes nogle til at sidde i

redaktionsgruppen, så det ikke var hele netværket, der skulle sidde med det på hver eneste

netværksmøde.

Kommunalvalget stod jo i november, og selvfølgelig skulle FOA Ungdom være på banen, vi

begyndt allerede på mødet at komme med de første ideer.

Og selvfølgelig, som det nye netværk, skulle vi lære hinanden bedre at kende, så undervejs i

mødet havde vi nogle rystesammen-lege, hvor vi skulle stille os på en række efter alfabetisk

rækkefølge, uden at måtte snakke.

Om aften brugte vi også tid på at lære hinanden at kende lege v.hj.a. alle mulige sociale lege på

hotellet.

8


Albanien

På sidste FOA kongres i oktober 2008, blev det vedtaget at FOA skulle være med i et projekt om

opbyggelse af fagforeninger i landet. 27. til 30. maj 2009 tog Christina og Camilla fra netværket

samt 2 repræsentanter fra forbundet af sted til Albanien.

Under besøget så vi et hospital, hvor der var rundvisning, og de fortalte om hvordan personalet er

organiseret. Alle der arbejder på et hospital, kan blive organiseret under den fælles fagforening,

Sundhedsforbundet. Hospitalsvæsnet i Albanien er meget anderledes end vores, og består både af

en offentlig og privat del, dog er under samme tag. Der er fx 2 indgange, afhængig af, om man er

offentlig eller privat patient. Det har været et led i at få gang i sundhedssystemet.

Om fredagen var vi til en konference for unge medlemmer af Sundhedsforbundet. Her var FOA

blevet bedt om, at lave et oplæg om ”den danske model”. Vi holdt et oplæg om hvad FOA

Ungdom er, hvad ungdomsarbejdet går ud på, og hvordan det fungerer i Danmark.

Ungdomsarbejdet fungerer noget anderledes i Albanien end i Danmark. I Albanien kan alle unge,

på tværs af arbejde og fagforeninger være aktive. Det er lidt ligesom LO Ungdom. De fleste unge

aktive fra Sundhedsforbundet var medicinstuderende, og tog en del af deres uddannelse i et EU

land, hvilket gjorde det svært for dem at udbrede det.

Sundhedsforbundet organiserer lidt anderledes faggrupper end FOA. Alt fra rengøringspersonale,

farmaceuter, sygeplejersker, læger og lign. Det var der selvfølgelig fordele ved, da alle på

hospitalet var i samme forbund.

Vi ville også meget gerne have besøgt andre typer arbejdspladser inden for FOAs område, men de

er ikke kommet så langt i deres udvikling endnu, så der fx er børnepasning. Det sker stadig ved at

kvinderne går hjemme, eller børnene evt. bliver passet af naboen.

Det var en ret stor oplevelse at være i Albanien, det er et af Europas fattigste lande, som stadig er

meget langt tilbage efter det kommunistiske styre. Det gav os et godt indblik i hvor langt og hvor

godt vi egentlig har det i Danmark.

9


Introkursus 23.-24. maj 2009

Sidste års ungdomsnetværk satte en gammel tradition på tapetet igen – nemlig at holde et

introkursus for nye deltagere på landsmødet. Formålet var at give nye aktive en introduktion til

FOA som organisation og FOA Ungdoms arbejde. De 4 fra netværket som fortsatte efter

landsmødet, påtog sig opgaven at planlægge og undervise.

Under landsmødet opreklamerede vi kurset, og sendte efterfølgende breve ud til alle de nye, og 17

valgte at tage imod kurset.

23. og 24. maj 2009 mødtes vi på Brandbjerg Højskole ved Jelling til et brag af en weekend.

Selvom alle havde været tidligt op, så gik vi i gang med oplægget om FOAs struktur, som

handlede om hvordan forbundet og afdelingerne er skruet sammen. Det var udgangspunktet at

finde ud af hvor ungdommen hører til i systemet, og hvor vi kan få indflydelse.

Herefter var det tid til at få klaret hovederne, og da forårsvejret var med os blev det til en

rundboldkamp ude på græsset. Det virkede rigtig godt, og så var vi klar til oplæggende om opstart

af ungdomsudvalg, og hvordan man laver en aktion. Her kunne alle tænke frit og arbejde videre

med deres forslag.

Efter en hyggelig aften tog vi søndag fat på oplægget om hvordan man planlægger, indkalder og

afholder et møde. For det er vigtigt, at der er en som tager initiativet til den slags ting når man

skal starte et ungdomsudvalg op.

Efter en super hyggelig weekend, med en god afveksling af oplæg og en masse frisk luft, og hvor

alle deltagerne var engagerede, takkede vi af. Netværket er 100% indstillet på at gentage

succesen, så alle aktive, der ikke har været på introkursus, forhåbentlig kan komme det i 2010.

10


Fagforbundet Ungdoms sommerkonference 19.-21. juni 2009 i Norge

I år deltog Morten og Mette fra netværket på Fagforbundets sommerkonference i Norge. Vi tog

tidligt af sted fredag for at været i Stavern til middag. Da vi ankom til Larvik, blev vi hentet og kørt

op til sommerkonferencen. Her blev vi indregistreret på værelser, og vi kunne slappe af til selve

konferencen begyndte. Der blev afholdt en åbningstale og budt velkommen af Formanden fra

Fagforbundet til de ca. 160 unge deltagere.

Efter velkomsten kunne vi vælge mellem 3 forskellige hold. Vi valgte at deltage på ”samfundet s?

opbygning af ungdomsarbejde”. Som handlede om opbygningen af Fagforbundet og historien,

men også hvordan de få fat på de unge. Det ligner meget det vi gør i FOA Ungdom. De tager ud

på skolerne og arbejdspladser og orienterer unge om Fagforbundet. Da vi nåede aften var der

spisning og hygge. De skulle dyste om den store pokal, hvor vinderne først ville blive kåret om

lørdagen.

Lørdag startede vi op med fagligheden. Denne gang handlede det om at få unge til at stemme til

folketingsvalget i september. Vi hørte 2 politikere tale. Den første om hvordan de kunne vinde

valget, og hvordan de ville køre deres kampagne. Den anden fortalte om boligpolitik. Han talte om

at boligpriserne var stigende og at det skyldtes finanskrisen, og det var svært for unge at få egen

bolig, og det er dyrt at leje lejligheder i Norge.

Herefter blev vi opdelt i mindre grupper, hvor vi skulle høre 2 personer med 2 forskellige

sygdomme. Den første var tilflytter fra Afrika. Han fortalte om at han havde hiv/aids, men blev

medicineret på bedste vis og havde mødt mange fordomme. Den anden vi kom hen til havde

sclerose. Hun fortalte hvad sygdommen havde gjort ved hende, at hun sad i kørestol og ikke

havde meget gå-funktion tilbage. Hun havde allerede som 24-årig fået stillet diagnosen, og fået at

vide, at hun aldrig ville kunne få børn. Livsglæden var der ingen der skulle tage fra hende. Hun

havde et højt aktivitetsniveau.

Over middag blev der afholdt foredrag af 2 udenlandske gæster. Den ene var fra Pakistan og den

anden fra Singapore. Hende fra Pakistan fortalte om hvordan det var at flygte ud af et magtstyret

land, hvor der havde været krig. Hende fra Singapore talte om hvordan unge blev udnyttet på

arbejdsmarkedet, i stedet for at komme i skole. Hun arbejdede inden for en organisation for bedre

velfærd.

I Fagforbundet har de et tæt samarbejde med den politiske ungdom. Hele søndagen handlede om

politik. Der var paneldebat om den norske velfærd, hvor de unge politikere kunne forsvare sig.

Bl.a. om hvordan boligkrisen var samt hvilke partier, der gav mest opbagning til det offentlige.

Herefter var det tid til at tage hjem til Danmark. Det har været en rigtig god oplevelse, og vi tog

nogle relevante ting med hjem, som FOA Ungdom kan arbejde med.

11


FLORA – FOA Ungdoms nye medlemsblad

Siden FOA Ungdom stoppede med at udgive Tjek, har netværket længe kæmpet for at få FOA

Ungdoms helt eget ungdomsblad, og sidste år lykkedes det så endeligt! Det kom til at hedde

FLORA.

Det nye blad indeholder en højaktuel midtsiderhistorie, blandt andet har der været en historie om

FOA Ungdom Århus, der sat kampen ind for at få kommunen til at ansætte flere Pædagogiske

Assistenter i Århus Kommune. Derudover har der også været personlige beretninger om mobning,

praktikophold og mange andre ting.

Hver måned er der test af nogle produkter og en voxpop, hvor forskellige unge bliver spurgt om

forskellige ting fra gang til gang. Her kan vi også reklamere for de kommende aktiviteter på

landsplan, og efterfølgende kan der blive skrevet artikler derfra til bladet.

Det er et ungdomsblad, hvor alle har mulighed for at skrive ind, hvis der er nogle som har en god

historie eller et andet emne som de gerne vil have i. Sidste år nåede der at udkomme 3

eksemplarer, og fra 2010 udkommer det hver anden måned til alle under 26 år, sammen med et

almindelige fag og arbejde- blad.

Processen har været lang og hård, og vi er super glade for at vi endelig er kommet til en

udgivelse. Vi håber at I fremover vil være glade for det nye blad, samt melde ind med gode

historier.

12


Jobpatruljen 2009

I år har der været et par stykker fra netværket som har deltaget i LO's jobpatrulje, som kørte i

ugerne 25-28 i deres lokale og regionale område.

Formålet med jobpatruljen er at formidle og oplyse de mange ungarbejdere om de rigtige

arbejdsvilkår. Der bliver vejledt om hvad rigtigt arbejdsmiljø/arbejdsforhold er, og vi deler foldere

ud til de unge, som de kan tage med hjem til deres forældre. Vi giver også arbejdspladserne en

folder.

Rundt omkring i landet på arbejdspladsbesøgene blev man nemt overrasket. Nogle steder mødte vi

arbejdsgivere, hvor der virkelig var styr på arbejdsmiljøforholdene. Der var også steder, hvor det

virkelig haltede bagefter, og det er chokerende, at der er mange arbejdsgivere, som ikke har styr

på arbejdsmiljø og arbejdsforhold for deres unge medarbejdere.

Ting der gjorde et stort indtryk, var de mange interviews med de unge. Der var steder hvor det

viste sig, at de ikke vidste? om de havde en kontrakt, og de ikke var blevet oplyst om deres

rettigheder, bl.a. at unge ikke må arbejde med udskænkning af alkohol. Mange af de unge

arbejdede for mange timer om dagen. Der er også steder, hvor arbejdsgiverne havde meget styr

på hvad deres unge medarbejdere måtte.

Når man kører jobpatrulje, møder man mødekommende arbejdsgivere, der synes, at det var godt

at man kommer med information om arbejdsmiljø. Der er også de steder, hvor vi ikke kunne få en

fod inden for døren, og blev mødt med sure ansigter og negativ stemning. Langt de fleste steder

var det positivt. De unge var meget interesserede i deres løn og deres arbejdsforhold.

At være med til at køre jobpatrulje er en spændende og lærerig oplevelse. Den lidt generte person

udvikler sig i de uger jobpatruljen kører. Der er et godt samarbejde med de mange andre

aktivister. At hjælpe og formidle, og få en god kontakt til de mange unge, er en stor og positiv

oplevelse.

13


Sommerdysten 21.-23. august 2009 i Viby J.

LO Ungdom har afholdt sommerdyst for alle medlemmer under 31 år. I år var der lagt op til at det

skulle være vildere og sjovere end det nogensinde havde været – og det blev det også. Det

startede fredag, hvor der var fælles togtransport fra hele landet. Allerede i toget var der en rigtig

god stemning, og alle var klar til en god weekend. For nogen var det første gang, at de skulle

deltage. Andre tog afsted alene, men der blev der taget rigtig godt af dem, så de følte sig

velkomne. Fra Århus var der fælles bustransport til Viby J. og stemningen var høj.

Så skulle der hejses telte og for nogen gik det som en leg, for andre var det ikke sjovt. Der var

dem, som havde hele udstyret med, og dem der måtte på lånemarkedet. FOA Ungdom havde i år

prøvet på at lave en camp, så vi kunne blive rystet sammen. I FOA camp hjalp vi hinanden selvom

teltene drillede. Udover telthejsning, kunne vi også melde os på de forskellige dyster som fodbold,

udfordringen, volley og workshops.

Under aftensmad var der fælles forbundstime, hvor vi blev informerede om, hvad der skulle ske i

løbet af weekenden. Så var det tid til at høre lidt stand-up med Linda P. Bagefter var det en

hyggelig aften.

Lørdag var det op kl. 9.00! FOA Ungdom havde et fodboldhold. Vi fik 2 sejre, dog ikke nok til at gå

i finalen, men vi kæmpede til det sidste. Derudover var der oplægsholdere. FOAs formand, Dennis

Kristensen var i duel med Villy Søvndal. Der var workshops, mens nogen var til dans og andre

dystede. Der var markedspladsen, både en inde og en ude, hvor forbundene havde hver deres

bod. FOA Ungdom havde en gladiator kampplads og et afslapningshjørne.

Tiden flyver af sted på sommerdysten. FOA Ungdom havde gjort lidt ud af det, men det vigtigste

var at vi skulle have det sjovt. Til festmiddagen var der Hawaii-tema og vi blev blandet med folk vi

ikke kendte. FOA Ungdom fik gang i underholdningen med et kæmpe karaokekor. Vores gæster

fra det norske Fagforbund var med, selvom det var danske sange. Der var god stemning alle

steder.

Så blev det søndag, og ikke alle havde det lige godt, men vi så hen imod den store fodboldkamp.

Slaget stod mellem de forskellige forbundsformænd og LO Ungdom. Opbakningen var stor, men i

år var der ingen sejr til ungdommen. Vi fik et nederlag på 4-2. De unge kæmpede alt hvad de

kunne, men de gamle havde smugtrænet. Så var det tid til hjemrejse, og takke de mange frivillige

hjælpere, som var med til at gøre det til en uforglemmelig og den bedste sommerdyst nogensinde.

14


Aktivisttræf 18.-20. september 2009 på Ryslinge Højskole

FOA Ungdom lagde op til kommunalvalgkampen ved aktivisttræffet i september på Ryslinge

Højskole. Det var det mest kaotiske projekt, som netværket er blevet stillet over for at skulle klare.

Vores forhenværende ungdomskonsulent stoppede 1. september, hvilket betød at der ikke var

nogen til at stå for det praktiske, og programmet var slet ikke færdigt. Det betød at

arbejdsgruppen på 4 personer, nærmest over en weekend, måtte sidde og lave program osv.

Der var 20 tilmeldte, hvilke var næsten dobbelt så mange som i 2008, som ankom til Ryslinge

Højskole fredag eftermiddag. Her startede vi med en gennemgang af den danske valgretshistorie,

og diskussion om hvordan vi ser et drømmesamfund.

Lørdag fik vi et oplæg om de politiske partier og hvad de står for, og der var igen god diskussion

blandt deltagerne. Resten af dagen stod på en blanding af rundbold på græsset i det gode

efterårsvej. Om aften hyggede vi med stoledans og forskellige lege.

Søndag kom Ole Zander og Ditte Poulsen og talte om medlemsorganisering og

skole/arbejdspladsbesøg. Det var ret sjovt, og vi lavede forskellige situationer hvor vi skulle

argumentere for FOA. Det var en rigtig god proces og meget lærerigt.

Efterfølgende var der evaluering og afgang, og vi kunne i netværket for første gang tage meget

blandede evalueringer med hjem. Det var bestemt ikke alle deltagere, som syntes det havde været

en god weekend og vi har efterfølgende brugt meget tid på at gennemgå og evaluere på

processen.

Der var 2 ”grupper” af deltagere. Den ene gruppe havde været aktive et stykke tid, og de var

meget skeptiske og syntes weekenden var kedelig. Den anden gruppe var nye aktive, og de syntes

generelt at det havde været en lærerig weekend. Derfor har vi overveje, hvordan vi fremadrettet

kan skrue aktivisttræffet sammen, så det er gavnligt for begge ”grupper”. Derudover har vi

evalueret på, hvordan vi selv kan udnytte vores personlige ressourcer til de kommende

landsdækkende aktiviteter.

15


HK Ungdoms kongres

I oktober deltog Christina på HK Ungdoms Kongres på Vingstedcentret i Vejle. Sammensætningen

af de delegerede er meget formelt fordelt. Medlemmerne var delegerede gennem deres afdelinger,

og det var afdelingens ansvar at finde delegerede.

Det var nogenlunde lige fordelt mellem uddannede, ikke uddannede og elever. Derudover var der

gæster. Det primære formål med at holde kongressen, var at få gennemgået og vedtaget

vedtægter, og få kigget på hvad HK Ungdom skal arbejde med fremadrettet.

Fredag startede med mad, lidt formalia og så var der standup med Mads Brynnum.

Lørdag startede med styregruppens beretning, nogle stykker gik rundt i lokalet og fortalte

beretningen med mikrofoner. Ungdomssekretæren holdt den organisatoriske beretning og budget,

med efterfølgende stor debat.

Bagefter var der var 2 workshops, ”Fremtidens HK” og ”a-kassen”, hvor man sad og gennemgik

vedtægter og arbejdsplaner, som kom til afstemning søndag. A-kasse workshoppen blev delt op i

nogle små grupper, som så skulle lave en ”reklamefilm” over a-kassen.

Søndag var der paneldebat med forskellige fra forbundet og HK-medlemmer. De havde fået nogle

spørgsmål på forhånd, som de skulle forbedre, og så kunne vi spørge videre til dem. Der var også

valg til LUU – hver region bestemmer selv hvem de vil stille op.

Workshoppen hvor vi skulle lave en reklame over a-kassen, kunne vi nok godt bruge i FOA

Ungdom, bare med et andet tema.

16


Ny ungdomskonsulent

Ane Stær Nissen valgte at stoppe som ungdomskonsulent, da hun skulle i gang med uddannelse.

I stedet er Dorte Mose Pedersen blevet vores nye ungdomskonsulent. Dorte har tidligere arbejdet

som pædagogmedhjælper. Kommer fra det jyske, men er flyttet til København for nylig.

Dorte har gennem flere år været meget aktiv i FOA Ungdom, både som medlem af netværket,

men også som en stor ressource i det lokale arbejde. Hun er en klog pige og meget engageret i

politiske diskussioner. Hun brænder rigtig meget for det faglige arbejde, og sprudler af energi når

hun går i gang med et projekt. Dorte er god til at tænke kreativt og komme med nye ideer, og har

på den korte tid som ungdomskonsulent sat mange skibe i søen. Hun er mester i at finde på de

mest skøre og aktuelle aktioner, når politikkerne rundt omkring træffer dumme beslutninger.

Det er en kæmpe styrke at Dorte har været aktiv i FOA Ungdom, for så ved hun hvordan vi aktive

tænker og mener. Hun er meget engageret og vi glæder os meget til at fortsætte det gode

samarbejde med det nyvalgte netværk efter landsmødet.

17


KNS konference i Stockholm 27. til 29. oktober 2009

Netværket blev inviteret med til KNS konferencen i Sverige, som handlede om

medlemsrekruttering, Dorte og Patricia deltog. Der var deltagere fra hele norden; Danmark,

Norge, Sverige og Finland.

På de 3 dage skulle vi snakke om, hvad der duer og hvad der ikke duer, når man skal organisere

medlemmer, og hvad der skal til for at fastholde dem vi har. Herefter skulle vi udveksle erfaringer.

Det var 3 meget intense dage, men gode og spændende, at høre hvad de forskellige forbund

havde af gode og dårlige erfaringer.

Efter præsentationen snakkede vi om en masse ideer til hvad der skal til, når man er på skole og

arbejdspladsbesøg. Bagefter snakkede hvert land om hvad der virkede for dem.

FOA har god erfaring med at ringe til folk, når de melder sig ud, for at få en snak med dem om

hvorfor de gør det, det hjælper faktisk. Norge skal i gang med at få mere medlemsrekruttering ind

i det arbejde som forbundet laver. Det handler om tryghed i forhold til arbejde og løn, når folk skal

vælge forbund. I Sverige skal de først til at registre deres arbejdspladsbesøg nu, så de kan finde

ud af hvor mange der melder sig ind. Herefter skal de have gjort en del for at få flere medlemmer,

imens de uddanner sig, for halvdelen bliver først medlemmer når de begynder i arbejde. I Finland

har de ikke taget rekrutteringen alvorligt endnu, de har brugt deres ressourcer et andet sted, men

de ved, at de skal til at have nogle flere medlemmer, så de skal til at have fokus på dette.

Senere var der gruppearbejde, hvor vi snakkede om forskellige tiltag i medlemsorganisering. I

nogle lande er det inden for børneområdet der er meget stort organiseringsprocent blandt

medlemmerne, andre er det inden for ældreområdet. Nogle har gode erfaringer med at give fx

elever fordele som rabat på bøger og kontingent.

Det er også en ide at kontakte nyansatte og snakke med dem om hvad det vil sige at være i et

forbund. I Finland har de et pointsystem, som gør, at jo flere medlemmer man organiserer, des

flere point. Når man så har samlet point får man en gave. Det virkede rigtig godt, så det kunne vi

godt bruge i FOA.

Alt i alt var det en rigtig lærerig tur og der blev talt om en masse ting som FOA Ungdom kan

tænke videre på.

18


FOAs landselevaktivitet 6. til 8. november 2009

FOA Ungdomsnetværk blev inviteret til landselevaktiviteten på Vingstedcentret i Vejle for, at få et

tværfagligt samarbejde med eleverne i FOA. Landselevaktiviteten er for SOSU- og PAU-elever.

Hovedemnerne var ”stress og mobning”, da det forekommer meget i deres arbejde.

Vi fik en mappe med forskellige materialer, som vi skulle bruge i weekenden og efterfølgende. Vi

fik en bog, hvor vi kan slå forskellige problemer op og læse om, hvordan vi skal løse dem, nogle

mindre bøger om godt psykisk arbejdsmiljø, APV i praksis og en bog ”stress kan forbygges”.

Om fredagen snakkede vi om PAU og SOSU, der var vi opdelt, Patricia var inde hos PAU og Camilla

var hos SOSU, hvor der blev snakket om, hvad man kan gøre for at blive anerkendt. Der kom

nogle forskellige forslag: fx skal vi sælge vores uddannelser i medierne, være stolte over at være

PAU’er eller SOSU'er.

Lørdag startede med et videnskabsteater, som opførte 2 forskellige skuespil. Først 1 om mobning,

hvor de tog udgangspunkt i vores egen hverdag. Da vi havde set det, skulle vi komme med forslag

til hvordan vi kunne gøre det bedre for den enkelte på arbejdet. Den anden forestilling handlede

om stress, og skuespillerne viste meget godt de reaktioner, som mennesker får når de bliver

presset og belastede. Det var ret skræmmende at se, for alle kan jo genkende de tegn. Og vi har

alle kollegaer, dertit viser tegn på det, og andre som er bedre til at håndtere stress.

Midt på eftermiddagen var der forskellige workshops, som alle handlede om velvære: der var

latterkursus, massage, yoga, fællessang, gå en tur, svømmehal, lær at give hinanden massage og

wellness. Det var rigtig godt at det var små hold, for det gjorde, at man fik mere ud af det.

Om aftenen var der temafest, som var Morten Koch, der var virkelig pyntet op, og de havde lånt

museumsgenstande, så det gjorde det endnu mere fedt. I løbet af aftenen var der en konkurrence

hvor man skulle sidde på en rodeogris, den der sad længst vandt en marcipangris.

Søndag havde vi årsmøder, som også var opdelt i PAU og SOSU. Der skulle de nye bestyrelser

vælges. For PAU, som kun havde eksisteret et år, gjaldt det om at få gang i det hele. I den forrige

bestyrelse var de kun 5, og denne gang blev der valgt 9, så det var flot.

Vi fik en masse ud af at være med, vi fik nogle kontakter til de unge og hjalp bestyrelsen med

praktiske ting, og det var en rigtig god weekend.

19


Kampagne uge 46

Igennem de sidste par år har de forskellige FOA-afdelinger, en uge hvert halve år, været ude af

kontorerne for at besøge arbejdspladser og skoler. FOA Ungdom har traditionelt set været med, og

denne gang ville ungdommen også markere sig i FOAs medlemskampagneuge, og da

kommunalvalget var lige om hjørnet, valgte vi at sætte fokus på dette. Flere unge ildsjæle var

med de lokale afdelinger på skolebesøg, her opfordrede vi alle unge FOA-medlemmer til at

stemme ved kommunalvalget!

De unge ildsjæle er primært med ude for at fortælle eleverne på SOSU-skolerne om, hvorfor det er

godt at være med i en fagforening, men ugen blev brugt på at fortælle eleverne om vigtigheden i

de unges stemme. Som en del af kampagnen var der blevet lavet store plakater, som fungerede

som ønskesedler til politikerne, og hertil flyers hvor eleverne kunne skrive deres ønsker til

kommende kommunale og regionspolitikerne. Blandt de forskellige ønsker var der lodtrækning om

en iPod og ti usb-penne, ugen gik rigtig godt, vi fik diskuteret vores forskellige ønsker til et bedre

velfærdssamfund.

20


LO Ungdom demonstrerer for retfærdig klimaomstilling

Lørdag 12. december 2009 deltog aktivister fra LO Ungdom sammen med klimademonstranterne i

den store verdensomspændende demonstration, der gik fra Christiansborg til klimatopmødet i

Bella Centret. Unge, fra blandt andet FOA, gik med grønne klimahjelme for at kæmpe for en mere

ambitiøs og retfærdig klimaaftale.

12. december 2009 blev kendt som "Global Day of Action". Sammen med LO Ungdom gik folk fra

verdens fagbevægelser i fredelig demonstration med budskabet om, at klimaomstillingen skal ske

retfærdigt.

Klimaomstillingerne skal give mulighed for nye, bedre og grønnere jobs, og derfor er der et

kæmpe behov for at beskytte de millioner af lønmodtagere, som vil miste deres arbejde og

livsgrundlag som følge af denne omlægning. LO Ungdom vil have, at COP15-forhandlerne skal

sikre dette, og det kræver omskoling, opkvalificering og støtte til udvikling af nye grønne job.

Trods en enkelt voldsom episode, var demonstrationen vellykket. Det var en kold og lang gåtur,

men rigtig hyggelig i godt selskab med unge faglige og masse internationale aktivister. Det var

dejligt at opleve, at der var stor folkelig opbakning til at gøre noget for vores klima.

21


Ungdomsnetværksmøde i FOA Guldborgsund 18. og 19. januar 2010

Vi fik en rigtig fin velkomst med kaffe og rundstykker sammen med information om afdelingen og

en rundvisning, hvor vi hilste på alle medarbejderne.

Efter det gik vi i gang med vores eget møde, hvor vi havde en lang dagsorden. Et par punkter tog

meget tid, og disse var ”FOA Ungdoms kommende struktur” og ”planlægning af landsmødet i

april”. Vi havde også en aftalte med Guldborgsund afdeling om, at vi skulle med på skolebesøg i

Nykøbing Falster, så vi kunne fortælle lidt om hvem FOA Ungdom er og vores forskellige

arrangementer og tilbud.

Selve skolebesøget var om tirsdagen, hvor vi delte os i 2 grupper fordi SOSU-skolen er på 2

forskellige adresser i Nykøbing Falster. Der var en med fra afdelingen på hver skole. Her havde vi

taget forskellige materialer med, fx vores FLORA blad, Ungdomspjecen, kondomer, nøgleringe,

kuglepenne og indmeldingsblanketter. Eleverne kom hen til os og spurgte om mange forskellige

ting.

Der var nogen, der ikke var medlemmer, så der kunne vi fortælle om vores sms-indmelding som

der var stor interesse for, hvilket gjorde, at vi fik fat i flere nye medlemmer. Vi fortalte meget om

landsmødet, og om de forskellige arrangementer som FOA Ungdom har. Dem som var medlem,

opfordrede vi til at tilmelde sig landsmødet, for at få en fed weekend sammen med os.

Eleverne på skolerne var glade for at se os, og se at FOA er der for alle aldre. FOA-afdelingen

syntes at det havde været en god oplevelse at have os med på skolerne, og de var glade for at vi

kom rundt i afdelingerne. For os i netværket, er det altid en god måde at få snakket med FOAs

forskellige afdelinger om, hvad vi gør i netværket og hvad afdelingerne kan gøre for deres unge

medlemmer.

Så alt i alt var det en rigtig god oplevelse for netværket at besøge FOA Guldborgsund afdeling, og

vi vil gerne takke dem for et par rigtig gode og hyggelige dage.

22


8. marts 2010

8. marts er Kvindernes Internationale Kampdag, og i år var det 100 året for dens start. Under

parolerne ”Ligeløn – lige nu!” gik FOA, FOA Ungdom og mange andre i fagbevægelsen på gaden.

Allerede kl. 15.00 gik flere fra Ungdomsnetværket fra Skt. Hans Torv i en fordemonstration, som

var arrangeret af Genstart Danmark. Sammen med forskellige faglige og politiske

ungdomsorganisationer dannede man en ungdomsblok. Solen skinnede, og det var som om, at

foråret var på vej. Men da man kom til den store demonstration ved Arbejdermuseet, kunne man

alligevel mærke, at det stadig var vinter.

Trods kulden var der godt humør blandt FOA Ungdom, som først blev filmet og interviewet til FOA

TV, og derefter var på scenen for at synge kvindesange. Så der blev gjort sit til at skabe synlighed

for FOA Ungdom. Der var mange til demonstrationen, et par tusinde i optog, og det var fedt at se,

at der var mange mænd, der også støttede sagen.

Optoget tog et par timer, og til slut ankom demonstrationen til Enghave Plads, her var taler og

musik. Efter demonstrationen startede der et ligelønsarrangement på Store Vega. Det var en

hyggelig fest, Per Vers var en sjov konferencier, og der var god musik fra Annika Aakjær, Speaker

Bite Me, Kira Skov og Sterling. Det var en rigtig god dag, demonstranterne var rigtig trætte, da de

gik hjem.

23


Det lokale og regionale ungdomsarbejde

Sjælland

I Region Sjælland har vi efter landsmødet mødtes en del gange for at få mere struktur på vores

arbejde. Vi lavede en indstilling til formændene for at få fælles retningslinjer og økonomi, men den

afviste de.

Der deltog en del fra regionen på introkurset og der frem kom ideen, at vi kunne lave en DVD,

hvor vi skal indspille en velkomsthilsen, der skal sendes ud til unge medlemmer. Det er planen at

vi afprøver det i 3 afdelinger, for at se om det er en succes.

Camilla Svendsen

Århus

Vi startede året med en nytårskur, med temaet 80´erne for 12 aktive fra FOA Ungdom. På

generalforsamling i FOA Århus, fik FOA Ungdom en plads i afdelingsbestyrelsen. 1. maj gik FOA

Ungdom rundt med t-shirts, hvor der stod: ”girv? et kram for en aktiv ungdom.” for at synliggøre

os, og komme i snak med de unge i Århus.

Vi har været på SOSU-skolen og holde fredagscafe. På en hyttetur i maj, tog vi fat på et nyt og

stort problem, som vi har arbejdet meget med igennem 2009. Problemet drejede sig om, at de

nyuddannede PGU’ere ikke kan få arbejde. Efterfølgende lavede vi en masse aktioner på skoler,

byrådsmøder og på strøget. Til kommunalvalget lavede vi aktioner vedr. PGU-sagen på SOSUskolen

og på gågaden. I slutningen af året var FOA Ungdom Århus på en sommerhustur, hvor vi

begyndte på at lave en film omkring hvem FOA Ungdom er.

I det kommende år vil vi lave filmen færdig, og arbejde videre med at få vores ungdomspjece

færdig. Vi vil lave en ny aktion 1. maj. Men I kan være sikre på, at FOA Ungdom Århus forsat vil

være meget tydelige.

Annemarie Kristjansen

Svendborg

FOA Ungdom Svendborg har i det forgangne år haft en del vanskeligheder med at få tingene til at

køre. Vi er 4. aktive, hvoraf det kun er 2 af os, der deltager på møder og til aktiviteter.

På vores møder arbejder vi med hvordan vi bliver synlige og får fat på de unge. Vi har forsøgt at

stable forskellige ting på banen, men der har ikke været den store opbakning. Vi har bl.a. forsøgt

at lave rundboldturnering, hvor der kun mødte 3 op. Vi har deltaget i LO’s jobpatrulje, 1. maj og

været synlige i afdelingen gennem vores plads i afdelingsbestyrelsen. Vi havde

ungdomsgeneralforsamling 11. februar kl. 18.00 i FOA Svendborgs kantine.

Winni Jørgensen

Herning

Vi har fortsat en observationspost i afdelingsbestyrelsen, og vi er med til at komme med nye ideer

til hvordan man kan gøre tingene. Der er opbakning fra bestyrelsen til at få gang i

ungdomsarbejdet, men det er svært at tiltrække unge til aktiviteter. Der har i efteråret været

afholdt nogle spændende kurser, hvor vi har fået nogle gode ideer til nogle aktiviteter, som vi vil

prøve, om vi ikke kan få gang i.

Vi har i det forgange år har haft deltagere med på både introkurset og aktivisttræffet, hvor de har

lært en masse om, hvordan man laver aktiviteter og FOAs opbygning. Og her var også nogle som

var frivillige under sommerdysten. Så det sidste år er de unge i FOA Herning blevet mere synlige.

24


Vi er 3 der snakker om at arbejde med aktiviteter, næste skridt er at få lavet et arrangement og

skaffe deltagere.

Ida Lundgård og Suzi Bjerge

SOSU København

I 2009 var vi var med på FOA Ungdoms Landsmøde, det nye introkursus, LO Ungdoms

Sommerdyst festival og aktivisttræffet. Vi var også i Fælledparken, hvor vi havde skrevet nogle

forskellige udsagn på nogle t-shirts, hvilket vi fik en del opmærksomhed på.

Der er sket nye og spændende ting i det seneste år. Vi har fået nogle nye aktive og har mødtes en

gang om måneden, hvor vi har arbejdet med kommende arrangementer og fået lavet en god

grobund for vores ungdomsarbejde. Vi har desuden også fået besat vores observationsplads i

afdelingsbestyrelsen, og begyndt at komme fast med ud på skolebesøg.

I efteråret har vi knoklet hårdt for at gøre vores ungdomspjece færdig, så den kunne komme med

ud på skole- og arbejdspladsbesøg, for at vi på den måde kan synliggøre FOA Ungdom noget

mere. Vi nåede at få pjecen gjort færdig til generalforsamlingen, hvor den blev taget rigtig godt

imod, og der har efterfølgende var stor efterspørgsel.

Vores ungdomsarbejde er kort sagt under opblomstring.

Sanne Faber Myrhøj

Midtsjælland

Vi deltog på FOA Ungdoms landsmød i april, hvor vi lærte om retorik og grafik.

Vi har lavede et 1. maj arrangement i sammenarbejde med LO Ringsted, hvor FOA Ungdom havde

en bod og lavede en konkurrence (hvor mange chokolader er der i glassene). Vi havde ballon-dart,

hvor man fik en t-shirt, hvis man fik ramt en ballon. Der var hoppeborg til børnene.

I september lavede vi en Paintball-tur for vores unge medlemmer.

Kommunalvalg i november – Hele dagen for ungdomsudvalget og som gled over i en fælles faglig

aktivitet på torvet i Sorø. Som optakt til dagen, lavede vi aftaler med 4 TR’ere fra 4 af de større

kommunale arbejdspladser i Sorø kommune, og der blev udsendt stemmebokse og stemmesedler.

Formålet med stemmesedlerne var, at de ansatte skrev hvilke krav, de havde til kommunens

politikere under kommunevalget. Ungdomsudvalget kørte rundt til arbejdspladserne i en stor hvid

limousine, vores budskab til politikere var: ”Alle har krav på at køre på første klasse”. Vi sluttede

dagen med et åbent vælgermøde, hvor vi gav FOA-medlemmernes krav videre til politikerne.

Ditte Månsson

25


FOA ungdoms fremtid

Vi står over for et meget travlt år i FOA Ungdom. 2010 er nemlig et kongresår, og det betyder at vi

skal sætte alle sejl ind for at markere os på alle tænkelige måder.

På kongressen i 2008 tegnede vi ungdomskontrakter med 42 afdelinger, og vi var på talerstolen

flere gange og stikke til de gamle hoveder. Vi stillede også 3 konkrete ændringsforslag til FOAs

love, fordi vi mente det ville gøre vejen som faglig aktiv ung lettere. Som bekendt nedstemte

kongressen alle vores forslag, men forbundsformanden var på talerstolen og love os, at man i den

næste kongresperiode ville kigge grundigt på hvordan Ungdomsarbejdet i FOA skulle være

fremover.

I skrivende stund er vi lidt over halvvejs i kongresperioden, og lovudvalget er nedsat. Der har

Ungdomsnetværket fået mulighed for at få en fod indenfor. Det er noget vi skal udnytte, og derfor

er vi i fuld gang med at diskutere, hvordan vi ser unges muligheder for aktivitet og indflydelse i

FOA fremover.

Det er derfor vigtigt, at man råber op på landsmødet, hvis man har en god ide til fremtidens

ungdomsarbejde. I maj afholder vi introkursus for nye aktive i FOA Ungdom. Her vil et af

oplæggende også handle om, hvordan vi sikrer at alle FOAs unge medlemmer, har mulighed for at

deltage i aktiviteter.

Ungdomsnetværkets tanker går på at dele landet op i ca. 10 områder, som ikke nødvendigvis er

afdelingernes og regionernes grænser. Det vil fungere for os, fordi antallet af aktive i området og

transportmæssigt set, giver det god mening ift. at lave aktiviteter der.

På forbundsniveau tænker vi også i indflydelse. Selvom vi har en HB-plads og delegerede med til

kongressen, så går vores tanker også på hvor og i hvilke udvalg, vi fremover skal kæmpe for at få

plads i. Vi mener stadig at hele ungdomsnetværket automatisk skal være delegerede til FOAs

kongresser, da det er unge mennesker fra hele landet, som har valgt os til at repræsenterer dem i

2 år, så det er et forslag som vi vil arbejde videre med.

Vi vil på det allerkraftigste anbefale, at alle som har lyst til at få indflydelse på FOA Ungdoms

fremtid, bør stille op til Ungdomsnetværket, men det er VIGTIGT at gøre sig klart, at der ligger

rigtig meget arbejde forude … både fordi vi skal mødes meget gennem de næste måneder, og der

er også rigtig meget hjemmearbejde. Men er du klar på udfordringen, hilser vi dig hjertelig

velkommen …

26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!