Kirkeblad-2009-2.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Kirkeblad-2009-2.pdf - Skalborg Kirke

KIRKEBLADET

2

2009

SKALBORG SOGN


2

Kirkebladet

Udgives af Skalborg Menighedsråd Sogneindsamlingen

Redaktion:

Poul A. Nielsen (ansv. red.), Hannah S. Jensen

Dorte Sandegaard, Søren Thing Andersen og

kirkens præster.

Provst Peter A. Krogsøe, Birke Alle 41

Træffes 11.30-12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 13 83 pakr@km.dk

Sognepræst Heine Hansen, Klarupgårdvej 1

Træffes 11.30-12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 72 57 hloh@km.dk

Sognepræst Helle Rosenkvist

Lindholmsvej 60 st., 9400 Nørresundby

Tlf. 21 62 24 40 hros@km.dk

Sognepræst Mette Nøhr Shaw

Gunderupvej 1, 9260 Gistrup

Tlf. 98 33 30 15 mns@km.dk

Kordegn Bente Schüsler

Tlf. 98 34 33 58

Kirketjener Jane Jensen

Tlf. 20 93 42 05 og 98 13 34 28

Organist Eva-Marie Kjæhr Olesen

Tlf. 98 18 49 44 (Privat), 98 18 22 03 (Kirken)

organist@skalborgkirke.dk

Korleder Sigrid Damsager Frandsen

Tlf. 40 48 11 63 korleder@skalborgkirke.dk

Kirkekontoret

Digtervejen 6, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 00 69. skalborg.sogn@km.dk

Fax 98 18 02 69. www.skalborgkirke.dk

Mandag - fredag 09.30-13.00

Torsdag tillige 16.00-18.00

Lørdag, kun tlf. 10.00-12.00

Menighedslokalerne 98 18 85 92

Menighedsrådets formand

Henning Bentzen, Rungsvej21, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 33 90 hbe@gvdnet.dk

Næste nummer udkommer 22. august 2009

Layout og tryk:

Ballermanns Eftf Bogtryk & Offset A/S

Den 11. sogneindsamling gav rekord med et

landsresultat på i alt 16 mio. kr., med 20.000

indsamlere, hvoraf 1/5 var børn og unge.

Her i Skalborg var der også fremgang. Vores

resultat í år blev nemlig 22.800 kr. for de 30

indsamlere, mod sidste års 12.950 kr., men da

var vi også kun 14 til at samle ind, så ikke alle

ruter blev dækket.

I år var der nærmest trængsel ved bordet med

ruterne. Og stor glæde ved optællingsbordet:

På www.noedhjaelp.dk kan man se resultaterne

for alle deltagende sogne. Dér kan man

også læse om, hvordan Folkekirkens Nødhjælp

bidrager til at bekæmpe sulten i verden.

Udover sogneindsamlingen den 1. marts har

der også været lejlighed til på anden måde at

yde støtte til nogen, der har stærkt behov for

det. Nemlig ved Loppemarkedet den 4. april

til fordel for vores venskabsmenighed i Sierra

Leone. Her blev resultatet 9.300 kr.


Ny præst i Skalborg Sogn

Mange vil gerne være præst i Skalborg Sogn,

og der var mange rigtig gode ansøgere til

det ledige embede (med ansvar for kirkebogsføringen).

Menighedsrådet udvalgte et

antal til prøveprædiken og samtale i sidste

del af marts. Det endelige valg faldt på Heine

Hansen, som Kirkebladet hermed har den

store glæde at præsentere:

Heine Hansen er 42 år. Han blev cand. theol.

i 1996, hvorefter han i 6 år var børne- og ungdomssekretær

i Sudanmissionen. Derpå fulgte

to år med eget teologisk konsulentfi rma, inden

han i 2004 blev sognepræst i Nørre Tranders.

Her er han en særdeles afholdt og værdsat

præst med overskud til også at engagere sig

uden for sognet. Således er han formand for

Aalborg Stifts udvalg for Unge og Kirke, og

stiftsrepræsentant i Kirkefondet. At han for

tiden er i gang med en Diplomuddannelse i

ledelse og organisation på Forvaltningshøjskolen

understreger hans gode forudsætninger for

præstearbejdets alsidige karakter.

Vi har bedt Heine Hansen fortælle om sit

kirkelige ståsted.

- Mit udgangspunkt var KFUM og KFUK,

hvor jeg var aktivt med i mange år. Jeg har

også været Giv-et-år-medarbejder her i Aalborg

KFUM og KFUK. Det er fortsat i den

aktive del af Folkekirken, jeg har mit ståsted,

og hvorigennem jeg har fået stor respekt og

gode erfaringer for samarbejde med en meget

bred vifte af kirkelige retninger.

Hvilke tanker gør du dig om gudstjenester?

- Gudstjenesten er det centrale, som sammen

med kirkens mange forskellige aktiviteter og

udtryksformer er kirkens åndedræt. Gudstjenesteformen

søndag formiddag bygger på

en lang tradition og hviler i sig selv. Jeg vil

indgå i sognets arbejde med at afholde målgruppe-orienterede

gudstjenester for forskellige

grupper, fx rock-gudstjenester for unge.

Det har jeg gode erfaringer med, forudsat de

holdes med og ikke for de unge. Jeg ser i det

hele taget stor åbenhed, og jeg tror, de fl este

mennesker i virkeligheden gerne vil kirken.

Blot skal kirken formulere de kristne svar på

livets store spørgsmål i et nutidigt og vedkommende

sprog.

Hvorfor søgte du embedet her?

- Jeg vil gerne til en ny kirke som jeres, med

velegnede lokaler og et aktivt frivillighedsarbejde.

I har mange spændende projekter, et

stort korarbejde og et godt samarbejde til alle

sider. Ja, jeg kender jo kirken, for jeg har holdt

gudstjenester her og har også haft et af jeres

konfi rmandhold.

Selv om Heine Hansen er en dynamisk og

visionær præst, kan han ikke klare opgaverne

alene.

- Nej, jeg vil gerne engagere fl ere frivillige i

alle aldre i det kirkelige arbejde, så endnu fl ere

føler et medejerskab til Skalborg Kirke.

Vil menigheden få dig at se uden for kirken?

- Ja, det håber jeg rigtignok. Jeg kommer

meget gerne ud til folk. Det er jeg vant til at

bruge megen tid på. Jeg vil også gerne være

en aktiv del af lokalsamfundet. Nogen kunne

måske møde mig på fodboldbanen. PAN

Alle kan møde Heine Hansen ved indsættelsesgudstjenesten

2. Pinsedag den 1. juni kl. 10.00

og efterfølgende frokost i Sognesalen. Tilmelding

til frokosten senest onsdagen før kl. 13.00.

3


Kirke-skole-ugen

Skalborg Kirke har et godt samarbejde med

Sofi endalskolen. Det er kirke-skole-ugen et

godt bevis på - et projekt, hvor alle elever fra

3. klasse sammen med deres lærere kommer

over i kirken i ugen op til påske. Børnene

møder på skolen mandag morgen og følges

ad til Skalborg Kirke med deres lærere. Peter

Krogsøe og Helle Rosenkvist står og tager

imod, og efter morgensang og fortælling er der

rundvisning i alle kroge af kirken.

I år er det Johannes Møllehaves bog:

Påskeæslet, der er arbejdet med. Først blev

den læst op i skolen, så børnene kendte indholdet.

Senere gik de gruppevis i gang med

at male ikoner ud fra nogle linier i bogen. En

gruppe fi k disse linier:

Er æslet et dyr, som de fl este ser ned på?

Det var dog et æsel, Vorherre han red på.

Han bad sine venner gå ud for at fi nde

et æsel på marken, når tiden var inde.

Det blev til en meget

fi n udstilling på Skalborg

kirkes vægge.

For øjeblikket hænger

ikonerne på Sofi endalskolens

bibliotek.

Hele ugen igennem

har børnene også

arbejdet med et dramastykke.

Det hedder

“David” og handler om den tid, hvor David

blev konge.

Signe fra 3.c synes, det sjoveste har været at

spille skuespil. Hun har prøvet det fl ere gange

før sammen med Spirekoret. Der synger hun

stadig, “for det er så dejligt at synge!”

Christian fra 3.a fortæller begejstret om

ugens oplevelser - det er spændende at stå på

prædikestolen som konge. Men jeg er også lidt

nervøs. Det var også rigtig sjovt at være inde

4

i Klosteret, hvor der

var en stor kiste med

en mægtig stor nøgle.

Når man lukkede op,

så vi en masse kranier

fra mennesker. Det

var lidt uhyggeligt.

Men også lærerne

er positive i deres

bedømmelse af ugens

forløb. Det har været en noget anderledes uge

denne gang, for børnene skulle ikke lære

replikkerne udenad. Alle havde teksten i

hånden. Så tiden blev ikke brugt til udenadslæren.

Det gav en vældig ro. Den form for

teater kaldes læseteater.

Kirke-skole-ugen sluttede med en gudstjeneste

søndag den 29. marts, hvor børnene fi k lejlighed

til at vise, hvad de har arbejdet med.

Klædt i farverige dragter stod de oppe i koret

og sang:

Nu rejser vi op til Jerusalem.

Hvad skal Jesus der?

Jo, påsken begynder, hvor han rider frem.

Kom med og syng for Jesus, vor Herre!

En uge var gået, og hvad har eleverne så fået

med i bagagen? Joh - de er blevet lidt klogere

på påskens budskab, og føler sig hjemme i

Skalborg Kirke. HSJ


I Paulus’ fodspor Ny korleder

På en rejse fra nord til syd i Grækenland kan

man følge i hvert fald nogle af Paulus´ fodspor.

En sådan rejse har menighedsrådet planer

om at indbyde til næste år i uge 40 eller 41,

såfremt der er tilstrækkelig interesse for det.

Rejsen vil blive gennemført af Unitas Rejser

med sognepræst og kunsthistoriker Lene

Højholt som rejseleder. Rejsen vil vare 8 dage

og koste ca. 11.000 kr. pr deltager.

Rejsen vil starte i Saloniki og derfra fortsætte

ned over Meteora (med de hængende klostre)

til Delfi og videre til Athen. Der bliver besøgt

steder, som er vigtige for kristendommen, men

også for antikken i det hele taget. Det giver

baggrund for at forstå den kultur, Paulus´

menigheder levede i, og den livsanskuelse der

rådede på hans tid.

For at give det bedst mulige udbytte af rejsen

vil der i vinteren 2009/10 blive afholdt

studiekreds om Paulus ved Peter Krogsøe.

I givet fald vil der også blive indbudt til en

kunsthistorisk aften ved Lene Højholt.

Lige nu er det vigtigste for menighedsrådet at

vide, om der er tilstrækkelig interesse for at

deltage i en sådan sognerejse i Paulus´ fodspor.

Derfor beder vi om inden den 1. juli 2009 at få

en forhåndstilmelding til kirkekontoret. Det er

naturligvis ganske uforpligtende.

Den 1. juni ansættes Sigrid Damsager Frandsen

som korleder for Spirekoret og Ungdomskoret.

Sigrid er

bachelor i

musikvidenskab

fra

Københavns

Universitet

og studerer

nu klassisk

korledelse

hos Søren

Birch på

Nordjysk

Musikkonservatorium,

hvor hun afslutter sin uddannelse

næste år. Hun har siden 2002 dirigeret forskellige

kor først i København og siden i Aalborg,

og hendes erfaringer spænder vidt. Hun har

således arbejdet med blandet voksenkor,

mandskor samt ungdoms- og børnekor, og

sammen med fi re andre unge sangere har hun

netop stiftet vokalensemblet Nordenlyd.

Sigrid har endvidere præliminær organisteksamen

og fungerer ved siden af studierne som

organistvikar.

Korenes nye leder er ikke ny i huset. Hver

onsdag leder hun voksenkoret ”Vokalisterne”

i Sognesalen, og opmærksomme kirkegængere

har allerede kunnet opleve Sigrid i aktion, da

hun fungerer som vikar i perioden indtil sin

tiltrædelse.

I forbindelse med Sigrids overtagelse af korene

vil Spirekorets prøve i næste skoleår blive fl yttet

til torsdage kl. 14.00-15.00. Ungdomskorets

prøve vil fortsat ligge torsdage kl. 16.00-18.00.

Sigrid ser frem til den 1. juni og glæder sig

meget til at arbejde med såvel Spirekoret som

Ungdomskoret. DS

5


Bliv leder i FDF Der er håb forude!

FDF Skalborg er en kreds med ca. 50 børn i

alderen 7 til 17 år, de fl este op til 5. klasse. Ud

over vores hyggelige Bakkehus på toppen af

Digtervejen har vi en super hytte ved Poulstrup

sø midt i et naturskønt område.

Vi er meget udenfor - bygger med rafter, laver

bål, tager på skøjtebane, tager i svømmehal,

cykler, sejler i kano og laver GPS-løb.

Har du lyst til et netværk af nye venner i en

aktiv kreds med nogle dejlige unger, en god

bestyrelse og en stor forældreopbakning, så

kik ind til os i Bakkehuset en onsdag kl. 17-21

eller kontakt Birthe Kyed på 98183389 eller på

birthekyed@gvdnet.dk

At være leder i FDF giver gode muligheder

for personlig udvikling, det gavner på et CV,

og du giver andre - og dig selv fantastiske og

værdifulde oplevelser.

6

Under denne overskrift holder Aalborg Østre

Provsti en fælles friluftsgudstjeneste på festpladsen

i Lundby Krat Kristi Himmelfartsdag,

den 21. maj kl. 11.00.

Der er tale om et samarbejde mellem provstiets

forskellige sogne. Præsterne fra alle sogne

deltager og hjælper til under gudstjenesten.

Kirkernes børnekor er inviteret til at optræde

sammen, og kirkesangere og organister danner

en forsangergruppe. I stedet for orgel

kommer musikken fra et brassband. Det kan

ikke undgå at blive festligt.

Alle, der har

mulighed for

det, opfordres

til at tage en

stol eller et

tæppe med.

Efter gudstjenesten

bydes på kaffe

og sodavand

til medbragte

madpakker.

Der arrangeres en kort pilgrimsvandring, som

vil udgå fra festpladsen kl. 9.30 og slutter

samme sted før gudstjenesten kl. 11.00.

Skulle vejret mod forventning blive dårligt,

fl yttes gudstjenesten til Gunderup Kirke.

Der arrangeres buskørsel fra Skalborg

Kirke kl. 10.15 og tilbage igen fra Lundby

Krat efter gudstjenesten kl. ca. 12.30.

Tilmelding til buskørsel er ikke nødvendig.

Mød bare op ved kirken.

Om sommerudfl ugten: Se bagsiden


Gudstjenester

Maj

Søndag 17. 10.00 Helle Rosenkvist 5. søndag efter påske. Joh. 16,23b-28

Torsdag 21. 11.00 Friluftsgudstj. i Lundby Krat Kristi Himmelfartsdag.

Søndag 24. 10.00 Peter A. Krogsøe 6. søndag efter påske. Joh. 15,26-16,4

Søndag 31. 10.00 Peter A. Krogsøe Pinsedag. Joh. 14,22-31

Juni

Mandag 1. 10.00 Peter A. Krogsøe og Anden Pinsedag. Joh. 3,16-21

Heine Hansen Indsættelsesgudstjeneste. BIL

Søndag 7. 10.00 Mette Nøhr Shaw Trinitatis søndag. Joh. 3,1-15

Søndag 14. 10.00 Heine Hansen 1. søndag efter trinitatis. Luk. 16,19-31

Søndag 21. 10.00 Peter A. Krogsøe 2. søndag efter trinitatis. Luk. 14,16-24

Søndag 28. 10.00 Helle Rosenkvist 3. søndag efter trinitatis. Luk. 15,1-10

Juli

Søndag 5. 10.00 Heine Hansen 4. søndag efter trinitatis. Luk. 6,36-42

Søndag 12. 10.00 Peter A. Krogsøe 5. søndag efter trinitatis. Luk. 5,1-11

Søndag 19. 10.00 Heine Hansen 6. søndag efter trinitatis. Matt. 5,20-26 BIL

Søndag 26. 10.00 Mette Nøhr Shaw 7. søndag efter trinitatis. Luk. 19,1-10

August

Søndag 2. 10.00 Bent Hedemand 8. søndag efter trinitatis. Matt. 7,15-21

Søndag 9. 10.00 Heine Hansen 9. søndag efter trinitatis. Luk. 16,1-9

Søndag 16. 10.00 Peter A. Krogsøe 10. søndag efter trinitatis. Luk. 19,41-48

Søndag 23. 10.00 Heine Hansen 11. søndag efter trinitatis. Luk. 18,9-14

Søndag 30. 10.00 Peter A. Krogsøe og 12. søndag efter trinitatis. Mark. 7,31-37

Peter Hansen Indsættelsesgudstjeneste. BIL

Indsamlingsformål

Indtil næste kirkeblad udkommer i august, går indsamlingerne til det kirkelige børne- og

ungdomsarbejde.

Gudstjenester – Drachmannshave, Sofi egården & Stationsmestervej

Gudstjenesterne er på tirsdage kl. 14.15. Der er altergang ved alle gudstjenester.

Drachmannshave Stationsmestervej

2. juni Mette Nøhr Shaw 19. maj Bent Hedemand

7. juli Mette Nøhr Shaw 16. juni Heine Hansen

4. august Mette Nøhr Shaw 21. juli Heine Hansen

18. august Heine Hansen

Sofi egården

9. juni Peter A. Krogsøe

14. juli Peter A. Krogsøe

7


Kirkens kalender

Maj

Torsdag 21. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Lundby Krat

Juni

Mandag 1. 10.00 Højmesse. Indsættelse af Heine Hansen.

Onsdag 3. 9.00 Sommerudfl ugt til Ebeltoft

Torsdag 11. 19.00 Menighedsrådsmøde

August

Tirsdag 11. 19.00 Menighedsrådsmøde

Sommerudfl ugten

Årets sommerudfl ugt fi nder sted onsdag den

3. juni. Målet er Ebeltoft med afgang fra

Skalborg Kirke kl. 9.

Undervejs får vi formiddagskaffe ved Kalø

Vig. Fra p-pladsen er der en smuk udsigt til

Slotsruin, Knebel vig, Skødshoved og Mols

Bjerge.

Kl. ca. 11.30 bliver vi modtaget af vores guide

udenfor Det gamle Rådhus i Ebeltoft. Han vil

kort fortælle lidt om dette sted.

Derefter går vi de få meter ned til Fregatten

Jylland, som er verdens længste træskib og

som repræsenterer et enestående stykke Danmarks-

og kulturhistorie.

Vi har bestilt

Årstidens Frokostbuffet

på fregattens

restaurant,

hvorfra der er en

fantastisk udsigt

til Ebeltoft Vig

og Mols Bjerge.

Herefter, mens vi

stadigvæk sunder

os oven på

frokostens herligheder,

vil vores

guide fortælle

om skibet, og om

hvordan livet levedes ombord for besætningen

på 437 mand under alle forhold. (Der er elevatorer

til alle etager).

Midt på eftermiddagen kører vi til Dråby

Kirke, også kaldet Domkirken på Mols. Her

vil vi af samme guide få en kort rundvisning.

Hjemkomst til Skalborg Kirke kl. 17.30.

Pris for hele udfl ugten, incl. formiddagskaffe,

frokost og entre: 150 kr.

Tilmelding til Kirkekontoret senest d. 27. maj.

Højskoleudvalget

More magazines by this user
Similar magazines