Seniorernes Blad nr. 6 2011 - Pensionisternes Samvirke

pensionisternessamvirke.dk

Seniorernes Blad nr. 6 2011 - Pensionisternes Samvirke

SENIORERNES BLAD

Nr. 6

december

2011

46. årgang

En turleder og 7.000 deltagere

Erik Jensen sagde i november velkommen til deltager nr. 7.000 side 8

Ivar Nørgaard 1922 - 2011

Læs mindeordene side 4

”Det er fedt at være gammel!”

Deltag i Seniorernes blads kronikkonkurrence side 18


Fra hjertet

Arv og gaver forlænger livet

Hjerteforeningen siger tak til alle, der

gennem arv og gaver har gjort det muligt

at støtte forskningen i hjertekarsygdomme

og derved vist, at de tror på et længere og

bedre liv for os alle.

Igennem de seneste 15 år har

Hjerteforeningen støttet dansk forskning i

hjertekarsygdomme med mere end 400

millioner kroner og dermed bidraget til

60% af al forskning på området.

Hjerteforeningen er en privat organisation,

der ikke modtager offentlig støtte.

Derfor er vi taknemmelige for alle de bidrag,

vi modtager gennem arv og gaver.

Uden disse bidrag er det ikke muligt at

støtte forskning i hjertekarsygdomme.

Og derved redde liv – også i fremtiden.

Du kan kontakte

Hjerteforeningen og få

tilsendt en gratis brochure,

der fortæller mere om vores

arbejde eller bestille den på

www.hjerteforeningen.dk

Hauser Plads 10 . 1127 København K . Telefon 33 66 99 15

www.frahjertettak.dk

Fra hjertet

Arv og gaver forlænger livet

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at støtte Hjerteforeningen gennem arv

og gaver, kan du kontakte chefjurist Ann Marie Panduro på:

telefon 33 67 00 56 eller advokatsekretær Helle Christensen på telefon 33 67 00 24


Seniorernes blad udgives

af landsorganisationen

Pensionisternes

Samvirke

Hovedkontor og redaktion:

Griffenfeldsgade 58

2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

Fax: 35 35 28 80

www.PensionisternesSamvirke.dk

e-mail: Samvirket@

PensionisternesSamvirke.dk

Eksp. åben: 9.30 – 14.00

Kontor: 10.00 – 15.00

Ansvarshavende redaktør:

Landsformand Jørgen Fischer

Næste blad udkommer 31.1.2012

Indlæg skal være redaktionen i hænde

senest den 2. januar 2012

Seniorernes blad påtager sig intet

ansvar for manuskripter eller billeder,

der indsendes uopfordret.

Stof fra Seniorernes blad må kun citeres

med tydelig kildeangivelse.

For Samvirkets arrangementer tages

forbehold for trykfejl og prisændringer.

Annonceekspedition

Gl. Jernbanevej 48

2500 Valby

Tlf. 33 21 20 00

Fax: 33 21 42 42

Sats: Grafi sk Trykcenter A/S, www.gte.dk

Tryk: Virage

Oplag: 42.000

ISSN: 0903-0-778

ISSN: 1903-9255 – online version

Forsidefoto:

Et udsnit af deltagerne i en af Erik

Jensens slentretur i november. Baggrunden

er det gamle forsamlingshus

i Herstedvester fra 1906, der stadig er

rammen om det lokale foreningsliv. Læs

mere side 8.

Indhold

Leder

Ivar Nørgaard er død ............................... 4

Billeder fra Ivar

Nørgaards formandstid ........................... 5

En turleder og 7.000 deltagere! .............. 8

Der er brug for almene boliger .............. 11

Det kan vi ikke være bekendt! .............. 12

Vi skaber stadig tryghed og glæde ....... 14

Kronikkonkurrence:

Det er fedt at være gammel! ................. 18

Så bryster

politikerne sig igen

”Der er indgået en aftale om satspuljen for 2012 på det sociale område. Partierne

bag aftalen er Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radiale

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Partierne er enige om udmøntningen af mere end 1,8 mia. kr. over de næste fi re

år i satspuljen for 2012.” Sådan skriver Socialministeriet i en pressemeddelelse.

Ved gennemlæsning af pressemeddelelsen og aftalen i øvrigt, må vi desværre

konstatere, at der intet nyt er under solen i forhold til, hvad jeg blandt andet

skrev i Politiken i september:

”Hen over sommeren har Dansk Folkeparti i pressen krævet, at Satspuljeforliget

opsiges, så alle på overførselsindkomster kan få udbetalt de 0,3 %, der

fratrækkes, når overførselsindkomsterne reguleres efter lønudviklingen.

Tidligere beregninger fra Finansministeren viser, at den nuværende beregningsmetode

koster en folkepensionist 5.500 kr. og en førtidspensionist 7.000 kr.

om året. Pengene bruges til projekter og andre tiltag, der tilgodeser modtagere af

overførselsindkomster og udsatte grupper.

Forslaget lyder umiddelbart besnærende og yderst sympatisk, men Dansk

Folkeparti glemmer i deres iver for at tækkes de svage medborgere at fortælle,

hvorledes de frivillige organisationers mange gode projekter så skal fi nansieres.

Det gælder f.eks. Ældre hjælper Ældre, et projekt der har fået meget ros af politikerne

for den store indsats, frivillige yder i sociale og forebyggende aktiviteter.

På baggrund af, at der de senere år er sket en mere og mere “skæv” fordeling

af midlerne, ville det måske være mere på sin plads at fi nde en mere retfærdig

fordeling af midlerne end foreslå puljen nedlagt. Her er der bestemt plads til

forbedringer af politikernes opfattelse af hvad og hvem, der skal tilgodeses af

Satspuljen.

Blandt de indsatsområder, der er tilgodeset af partierne omkring Satspuljeforliget,

er integration, hjemløse og udsatte, overvågningsudstyr i store centre,

psykiatriaftale, indsats mod kvindehandel, udsatte børn og unge samt bekæmpelse

af prostitution.

Pensionisternes Samvirke sympatiserer bestemt med, at der gøres noget på

disse væsentlige områder, men vi ser ikke med sympati på, at det blandt andet er

de ældres pensioner, der skal fi nansiere disse opgaver.

Vi har stadig en stor gruppe ældre, der kun har folkepensionen og lidt ATP.

at leve af. De mennesker har en overordentlig stram økonomi, og det er helt

urimeligt, at de skal være med til at fi nansiere opgaver, som burde være et fælles

ansvar for samfundet.

Vores forslag er, at alle de nævnte indsatsområder skal fi nansieres over Finansloven,

og folkepensionisternes andel af de 0,3 % af overførselsindkomsterne, der

tilføres Satspuljen, skal tilbageføres til ældreorganisationerne således, at vi kan

udvikle og udbygge det frivillige arbejde, der har vist sig så nyttigt på ældreområdet.”

Fortsættes på side 4.

Bragende Nytårskoncert ....................... 18

Senior surfdagen 2011 .......................... 19

Julekoncert ........................................... 19

Gaven der aldrig skal byttes! .................20

Medlemstilbud:

Pensionist eller efterlønsmodtager ........ 21

Pensionisternes Samvirkes

medlemskort 2012 ................................ 21

Konkurrence: Tilbage til 40’erne ...........22

Rejsehjørnet ..........................................23

Kryds & tværs .......................................24

Bliv medlem ..........................................25

Slagerparade i Fredericia ....................... 27

Formidlingen ........................................28

Loft på boligydelse ...............................28

Indbydelse til medlemsmøde .................30

Ergovitser .............................................32


Fortsat fra side 3.

Der har ikke været lydhørhed overfor

Pensionisternes Samvirkes forslag.

I stedet ligner aftalen til forveksling

tidligere års aftaler.

Ikke desto mindre bryster politikerne

sig igen over, at de faktisk har

fordelt hen mod en milliard kroner

af overførselsindkomstmodtageres

manglende regulering til udsatte grupper.

Man tager fra de fattige og giver

til nogle andre fattige. Gode projekter

søsættes, men de hører retteligen til på

finansloven i stedet.

Midlerne fordeles blandt andet til

følgende:

Der er afsat 146 mio. kr. til en

målrettet indsats for at bekæmpe fattigdom

og hjælpe socialt udsatte.

På området for udsatte børn er

der blandt andet afsat 35 mio. kr. til

efterværn, så tidligere anbragte unge

kan få hjælp til at komme i gang med

en tilværelse som voksen. Et andet

initiativ for at hjælpe udsatte børn og

unge er ”Handlekraftig Indsats”, her

er der afsat 84 mio. kr.

De frivillige organisationer støttes

Ivar Nørgaard er død

Ivar Nørgaard, Pensionisternes

Samvirkes landsformand i 16 år, fra

1992 til 2008, gik den 3. november

bort efter kort tids sygdom.

Ivar Nørgaard blev 89 år og var

indtil for få måneder siden aktiv

som formand for beboerforeningen

i seniorbofællesskabet Hareskovbo i

Bagsværd.

Ivar Nørgaard, var cand. polit. fra

1947. Efter nogle år som forstander

for Esbjerg Højskole og redaktør for

dagbladet Aktuelt begyndte hans

imponerende politiske karriere. Han

sad i Folketinget fra 1966 til 1994, og

i løbet af de år var han minister i ikke

mindre end 7 perioder. Mest kendt

blev han vel for sit store forberedende

arbejde som økonomiminister og

minister for europæiske markedsanliggender

op til den afstemning, der i

1972 førte Danmark ind i De Europæiske

Fællesskaber.

Ivar Nørgaard sluttede sin landspolitiske

karriere i 1994 fordi han

fandt det passende, at en politiker gik

af i en alder, hvor hans embedsmænd

var nødt til at lade sig pensionere.

Denne selvvalgte pensionsalder kom

i høj grad Pensionisternes Samvirke

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 4

med over 194 mio. kr. de kommende

fire år. Foreningen Grønlandske Børn

støttes fremover permanent med seks

mio. kr. årligt fra 2013. Det grønlandske

hus i Aalborg får en permanent

bevilling fra 2012 på en halv million

kroner årligt. Gadejuristen får også en

permanent bevilling, i 2012 er den på to

mio. kr. herefter på 2,5 mio. kr. årligt.

Satspuljepartierne har også prioriteret

bedre hjælp til mennesker, der lider

af senfølger af seksuelle overgreb. Der

afsættes 67 mio. kr., pengene skal

blandt andet bruges til tre regionale

centre, som skal koordinere hjælpen.

Samtidig videreføres den eksisterende

psykologordning til mennesker med

senfølger af seksuelle overgreb.

Der afsættes 131 mio. kr. til

startboliger – en ny type boliger for

udsatte unge, der har brug for hjælp

til at komme i gang med en tilværelse

som voksen.

På integrationsområdet er det

aftalt at bruge 16 mio. kr. til at hjælpe

traumatiserede flygtningefamilier, og

der er afsat seks mio. kr. til en kortlægning

af ekstremisme. I alt er der

Ivar Nørgaard 1922-2011

til gode. Ivar Nørgaard blev allerede

mens han havde sin sidste periode i

Folketinget valgt som landsformand

og blev gang på gang genvalgt, til han

i 2008 valgte ikke længere at stille op.

I de 16 år i formandsstolen opnåede

Ivar Nørgaard meget. Formandskabet

i landsorganisationen Pensionisternes

afsat 74 mio. kr. over de næste fire år

på området.

På handicapområdet er der afsat

470 mio. kr. de næste fire år. Pengene

skal primært anvendes til at hæve

loftet over tabt arbejdsfortjeneste til

forældre, der passer et handicappet

eller sygt barn hjemme, i alt ca. 395

mio. kr. Loftet hæves til 27.500 kr. om

måneden. Der afsættes også 20 mio.

kr. til social teknologi for mennesker

med handicap.

Og endelig er der afsat i alt 93 mio.

kr. på ældreområdet. Heraf bruges der

40 mio. kr. til opfølgende arbejde på

Ældrekommissionens anbefalinger.

20 mio. kr. anvendes til at udbrede

erfaringerne med at rehabilitere ældre i

deres hverdag – målet er længst muligt

i eget liv. Der afsættes også 20 mio. kr.

til at gøre ældre borgere fortrolige med

at bruge internet, NemID og anden

digital kommunikation.

Min konklusion må derfor endnu

engang blive: Ældreområdet er slet

ikke blevet tilgodeset i det omfang,

der er rimeligt.

Jørgen Fischer, Landsformand

Samvirke førte til formandskabet i Ældremobiliseringen,

hvor han med fire

store ældreorganisationer i ryggen fik

igangsat en mængde datastuer landet

over og flere andre store projekter til

gavn og glæde for de ældre. Det mest

kendte, Ældre hjælper Ældre projektet,

blev landets største frivilligbaserede

projekt med forankring i stort set alle

landets kommuner.

Da det i 1996 blev lovfæstet, at

der skulle være ældreråd i alle landets

kommuner, var det på anbefaling

af Ivar Nørgaard, og da det i 2000

blev vedtaget at afsætte tipstilskud til

ældreorganisationerne, var det ikke

mindst Ivar Nørgaards fortjeneste.

I hans formandsperiode udviklede

Tisvilde Højskole til et populært mål

for pensionister, som søger viden og

oplevelser i et kreativt og lærende miljø

Da Ivar Nørgaard begyndte sin16årige

seniorkarriere i Pensionisternes

Samvirke, var han en socialpolitisk

novice, for hans politiske karriere

havde været koncentreret om økonomi

og internationalt samarbejde.

Det blev der nu hurtigt rådet bod

på, for på få måneder var de vigtigste

dele af socialpolitikken læst op. Ivar


Nørgaard var hele sit liv et videbegærligt

og lærende menneske, der altid

satte sig hurtigt og grundigt ind i de

ting, han havde med at gøre.

Ivar Nørgaard var ikke en mand,

der søgte rampelyset. Det havde

han heller ikke behov for, for hans

naturlige autoritet gjorde, at han var

selvskreven til pladsen for bordenden.

Men når forhandlingerne gik i gang

var det altid med stor lydhørhed

overfor andres synspunkter. Han gik

oftere efter koncensus end efter at

få egne ideer realiseret til punkt og

prikke. Han praktiserede med stor

dygtighed det muliges kunst, og han

var en god leder.

De, der har arbejdet sammen med

Ivar Nørgaard vil huske ham som et

venligt og imødekommende menneske.

At han også var et stort selskabsmenneske,

der elskede fest, farver og

swingende jazzmusik, gjorde ham ikke

mindre afholdt.

Ivar Nørgaard vil blive husket og

savnet som et stort menneske. Vore

tanker går i disse dage til hans hustru

Sonja.

Pensionisternes Samvirke

Jørgen Fischer Tove Lindbo Larsen

Landsformand næstformand

Billeder fra Ivar

Nørgaards formandstid

Da Ivar Nørgaard i 1992 sagde ja

til at stille op som landsformand i

Pensionisternes Samvirke, havde han

stadig et krævende hverv som formand

for Folketingets markedsudvalg. Ivar

Nørgaard oparbejdede hurtigt en

stor viden om både ældrepolitik og

socialpolitik. Tiltroen til, at han var

den rette mand på posten var så stor,

at han blev valgt med applaus selv om

han ikke selv deltog i kongressen. Han

var i embeds medfør i New York.

Formanden på kongres

2002. Få udstrålede som Ivar

Nørgaard indsigt og en naturlig

autoritet i en debat. Han

virkede altid overbevisende på

sine tilhørere. Det gjaldt både

mand og mand imellem og som

her på talerstolen i Fællessalen

på Christiansborg, hvor Pensionisternes

Samvirke i en årrække

holdt sine kongresser.

Fortsættes på side 5.

Løse proteser og manglende tænder hører fortiden til.

Tandimplantater er løsningen til øget livskvalitet.

Centralt i København har vi indrettet en topmoderne klinik med det

, specielt indrettet til implantat

behandlinger.

Vi har over 15 års erfaring med denne meget sikre behandlings- metode. Kontakt os for en gratis forundersøgelse med henblik på

implantat behandling.

Fri parkering i gården. METRO og busserne 2A, 3A, 67, 68, 80N,

82N kører lige til døren.

Invitation til gratis informationsmøde om tandimplantater.

Tirsdag kl. 19-21 på denne dag: d. 13/12.

Ring eller se på www.forumtand.dk

Tandlæge Peter Gade

H.C. Ørsteds Vej 50 C

1879 Frederiksberg C

Telefon 38 34 42 22


mail@forumtand.dk

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 5


Fortsat fra side 6.

Ældreorganisationernes formænd valgte Ivar Nørgaard til deres

fælles formand i Ældremobiliseringen, og det var hans store fortjeneste,

at Ældremobiliseringen fik styrke og gennemslagskraft.

Her ved slutningen af hans formandsperiode. Med få måneders

mellemrum sluttede han og sekretariatsleder Hugo Tietze. De blev

afløst af formand Knud Kingo (tv) og Gitte Olsen overtog posten som

sekretariatschef.

Da Ivar Nørgaard sluttede som formand, blev han fejret ved en stor

reception. De mange gæster – og ikke mindst dagens hovedperson –

nød den levende jazzmusik, leveret af Tisvilde Højskole. Her takker

Ivar Nørgaard bassisten Hugo Rasmussen.

Ivar Nørgaard blev husket for sin ældrepolitiske indsats. I 2010 fik

han Ældrerådenes Hæderspris. Kirsten Feld, formand for Danske

Ældreråd, begrundede blandt andet hædringen med, at Ivar Nørgaards

indsats havde været stærkt medvirkende til, at ældrerådene

i dag nyder stor anerkendelse og dermed har stor indflydelse på de

ældrepolitiske beslutninger.

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 6

Målene nås bedst ved samarbejde, mente Ivar Nørgaard. Det blev

fra et tidligt tidspunkt udmøntet i praksis i forhold til LO Faglige

Seniorer. Samvirket og LO Faglige Seniorer udgav i en årrække et

fælles medlemsblad, her ses de to initiativtagere, Ivar Nørgaard og

LO Faglige Seniorers daværende landsformand, Hans Jørgen Jensen.

Da familiens villa blev for stort til Ivar og Sonja Nørgaard, flyttede

de til en pragtfuld lejlighed i bofællesskabet Hareskovbo, som lå ganske

tæt ved. Ivar engagerede sig hurtigt i beboerforeningens arbejde,

og han blev formand, en post han bevarede lige til sin død.

Ivar Nørgaard fik en smuk bisættelse fra Sorgenfri Kirke torsdag d.

10. november. Næstformand Tove Lindbo Larsen, hans mangeårige

samarbejdspartner i Pensionisternes Samvirke, talte ved kisten og

mange personlige venner og politiske fæller fra de mange år i regering

og Folketing var mødt op for at sige et sidste farvel.


Er dine led

kommet op i årene?

Når man kommer op i årene,

kan det normalt mærkes i leddene,

og mange får efterhånden

begrænset deres hverdag

pga. de ændringer, der sker i

leddene efter mange års brug.

Ingen bryder sig om, at de fysiske

muligheder begrænses,

og slet ikke hvis man altid har

været meget aktiv og stadig

ønsker, at de daglige gøremål,

…Styrke til leddene

Køb Movizin - 45 dage til halv pris kun kr. 85,-*

Herefter sørger vores automatiske leveringsservice

for, at du hver anden måned får tilsendt friske

for-syninger af Movizin, som dækker det daglige

behov i 2 måneder, til en pris af kun kr. 169,-*. Du

kan holde pause eller stoppe leveringsservicen

præcis når du ønsker det.

motion og andre former for aktivitet

fortsat skal være en naturlig

del af hverdagen.

Genskaber balancen

i leddene

Movizin er et naturmiddel udviklet

til dig, som ønsker at

styrke leddenes funktion og

genskabe balancen i leddene,

så du kan fortsætte med at leve

et aktivt og rørigt liv uden gener.

Problemer med leddene efter

50 års alderen er noget, mange

oplever, og det mærkes ofte

som ømme og stive led, der

langsomt begynder at give problemer

i hverdagen.

Planter der giver

leddene styrke

Movizins sammensætning er

helt unik. Den indeholder planten

ingefær i kombination med

boghvede, der tilsammen giver

et stærkt resultat, som virker direkte

i leddene.

Køb Movizin - 45 dage for kun kr. 85,-

Bestil nu! 82 30 30 40 eller www.wellvita.dk

Movizin kan bestilles på telefon 82 30 30 40

(hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00) eller på

www.wellvita.dk. Varen sendes sammen med et

girokort, så du først betaler, når du har modtaget

varen. Produktet sendes som maxibrev og bliver

derfor leveret direkte til din postkasse.

*Der tillægges kr. 39,00 i porto pr. forsendelse.

www.wellvita.dk

Ømme og

stive led

Movizin reducerer ømme og

stive led med sin specielle

sammensætning af planterne

ingefær og boghvede, der

virker inde i selve leddet.

Mærk selv

effekten

Vil du også prøve den

gode nyhed for dine led,

har vi netop nu et tilbud,

hvor du kan prøve Movizin

og selv mærke den gode

effekt i dine led.

Movizin hjælper på ømme

og stive led, så du kan

fortsætte et aktivt liv og

gøre det, du har lyst til,

uden at være begrænset

af leddenes funktion.

PRØV

MOVIZIN

TIL HALV PRIS

85,-


En turleder og 7.000 deltagere!

Erik Jensen på 76 år har siden 2004 ledet ture i hovedstadsområdet som frivillig

medarbejder i Pensionisternes Samvirke. Onsdag d. 9. november blev dagen, hvor han

kunne sige velkommen til deltager nummer 7.000.

En gruppe mennesker samles

ved billetsalget på Albertslund

Station vest for København. De har

sat hinanden stævne for at gå en tur

på 4-5 km sammen. Alle er kvinder,

bortset fra en, turleder Erik Jensen,

der tager imod og tæller. Kl. 10.30

konstaterer han, at der nu er ankommet

15 deltagere, og at man skal i

gang med turen.

Albertslund er en forholdsvis

ny kommune. Det var her, man i

1970’erne byggede boligkvarterer med

flade tage, hvilket viste sig at passe

mindre godt til det danske klima, men

det var også her, man begyndte at lave

stisystemer, så gående kunne færdes i

fred for bilerne, og den ide var bedre.

Turen går ad stierne i en blanding

af bebyggelser og grønne områder.

Tempoet er pænt, men tilpasset, så alle

kan være med. Når Erik finder noget

af speciel interesse, stopper vi op og får

en kort orientering. Og det er stort og

småt, der bliver fortalt om. Et par af

de lokale seværdigheder, Statsfængslet

i Vridsløse og Forvaringsanstalten i

Herstedvester, beses på afstand, og vi

runder Vestegnens store politistation,

inden vi besigtiger den nye kommunale

blomstereng, hvor man frit

kan plukke sig en buket, og hvor både

morgenfruer og okseøjer blomstrer

trods det sene tidspunkt på året.

Ved et af kommunens sportscentre

får vi lige et kik på det udendørs

svømmebassin, der opvarmes af solceller

på bygningens tag. Det er her, vi

holder pause. Erik har fundet en plads

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 8

Erik Jensen, 76, føler sig stadig som en

mand i sin bedste alder. Jeg kunne da godt

bruge en medhjælper, så vi kunne lave flere

ture, siger han. Jeg har ikke selv planer om

at stoppe, det bliver da tidligst når jeg i

2014 har været med 10 år.

med borde og bænke, og deltagerne

går i gang med de medbragte madpakker,

mens Erik lidt afsides tryller

en bakke, små glas og en flaske vin

frem fra rygsækken. Der bliver budt

rundt, og Erik fortæller, at man i dag

lige netop har rundet deltager nr.

7.000. Der bliver skålet og klappet, og

deltager nr. 7.000 får en lille gave til

minde om dagen.

Frokosten går hurtigt, for i november

skal man bevæge sig for at holde

varmen. Næste stop er den gamle

En typisk situation under turen. Der lyttes, når Erik Jensen stopper op for at fortælle.

landsby Herstedvester, hvor kirken

helt uforudset er åben, så der går vi

ind, og selv om det ikke var med i

planlægningen, kan Erik også fortælle

lidt om den.

Det er samværet, der tæller

På turen bliver der snakket livligt.

Man kender mere eller mindre

hinanden, nogle har været med mange

gange, andre er lige begyndt. Man

sætter pris på den måde, Erik griber

tingene an på. Han er populær og

forstår at tilpasse tempo, pauser og informationer,

så alle kan være tilfredse.

Det er uomtvisteligt sundt at gå en

tur på ca. 2 ½ time, og det hænder,

man finder gode bekendte eller endda

venner på turene, men der bliver ikke

talt om sundhed eller de magiske

10.000 skridt om dagen. Deltagerne

lægger i stedet vægt på hyggen og det

gode samvær. Og så det uforpligtende

element: man skal ikke melde sig til

på forhånd, man kan deltage, når man

har lyst.

Turen slutter, hvor den startede, ved

Albertslund Station, hvor deltagerne,

der kommer fra forskellige steder i

Hovedstaden, drager hver til sit.

Erik Jensen er selv tilfreds med

dagens tur. Det gik jo godt, siger han,

selv om der ikke var så mange med

i dag. Jeg ved ikke, hvorfor der kun

kom 15, på nogle ture er vi over 50,

men det er også lige mange nok, siger

han, mens vi er på vej hjem til ham,

hvor han har lovet at fortælle om sit

engagement som frivillig turleder.

Erik bor selv i Albertslund. Han

har de sidste 25 år haft et hyggeligt

rækkehus i en andelsforening, hvor

han som et frivilligt bidrag til foreningens

trivsel har påtaget sig at holde

græsarealerne. Han har også tid til at

dyrke korsang, og han er medlem af

den lokale jazzklub, fordi han elsker

traditionel jazz. Om sommeren holder

han sin nyttehave, om vinteren er han

medlem af en filmklub – Og så bliver

der brugt tid på turene. Han leder tre

ture om måneden, og kort før en tur

går han strækningen igennem for at

tjekke, at alt er, som det skal være.

Fortsættes på side 10.


Vores lokale Vores kørende rullendevirksomhed

giver dig nogle klare fordele

service og salgsafdeling

• vi kommer til dig ved service og reparation

• om muligt sørger vi for at din el-scooter bliver lavet på

stedet så du straks er kørende igen

Hovedkontor:

• vi tilpasser el-scooteren til dine specielle behov og

Pegasus-Mobility A/S, Torballegyden 6, 5450 Otterup Tlf: 70 27 27 18

ønsker

• ved køb kommer vi til dig og viser fl ere el-scootere frem

• vi giver en særlig tryghedsgaranti ved handel

Vi leverer

også batterier

til andre mærker

RING 70 27 27 18

Se mere på www.pegasus-mobility.dk

Stæren

Rækkevidde op til 90 km

Motor 1.200 W

Batteri 2 x 100 AH 26.800,-

Lærken 3-hjulet

Rækkevidde op til 30 km

Motor 400 W

Batteri 2 x 35 AH 13.800,-

Mejsen

Rækkevidde op til 30 km

Motor 800 W

Batteri 2 x 35 AH 16.800,-

Svalen

Rækkevidde op til 50 km

Motor 800 W

Batteri 2 x 55 AH 20.800,-

Viben

Modelfoto

Rækkevidde op til 90 km

Motor 1.200 W

Batteri 2 x 100 AH 24.800,-


Fortsat fra side 8.

Meget forskellige

udflugtsmål

Turene er skåret over samme læst:

- En tur skal være på 4–6 km., der

skal være et godt sted med borde og

bænke til at spise frokost, der skal være

mulighed for at komme på toilettet,

og om vinteren er det godt at komme

indendørs og få noget varmt at drikke,

hvis det er muligt. Og så er det vigtigt,

at vi begynder og slutter ved stationer,

understreger Erik. – I mange brochurer

ser man ture, der starter ved den

og den parkeringsplads, det dur ikke

hos os, for de allerfleste af dem, der

går med mig, har ingen bil.

Udflugtsmålene er meget forskellige.

Tommelfingerreglen er, at er der

noget interessant inden for HTområdet,

kan der også laves en tur. Så

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 10

Så er vi tæt på stationen. Deltagerne bærer tydeligt præg af, at de har haft et par gode timer

sammen.

MED EN TESTAMENTARISK GAVE

Foto © Gilles Saussier

KAN VI REDDE LIV

Læger uden Grænser er altid der, hvor nøden

er størst. Midt i katastrofen arbejder

vores læger og sygeplejersker i døgndrift

for at redde liv. Men vi kan kun hjælpe,

hvis vi har penge til medicin og udstyr.

Med en testamentarisk gave til Læger

uden Grænser er du med til at sikre et

håb og en fremtid for nødlidende børn og

voksne.

Arv udgør en vigtig del af de samlede

bidrag til Læger uden Grænser.

Når vi modtager en testamentarisk gave,

tager vi det som et udtryk for stor tillid

og moralsk støtte til vores humanitære

arbejde. Pengene går bl.a. til:

■ Medicinsk nødhjælp ved naturkatastrofer

og i fl ygtningelejre

■ Bekæmpelse af livstruende sygdomme

som malaria, tuberkulose og hiv/

aids

■ Mad og behandling til stærkt underernærede

børn

Læger uden Grænser er fritaget for arveafgift. Hvis du beslutter dig for at inkludere

Læger uden Grænser i dit testamente, kan du få gratis bistand til at udfærdige dit testamente hos

advokatfi rmaet DANDERS & MORE (tlf. 33 12 95 12), der på denne måde støtter Læger uden Grænser.

Bestil vores arvefolder med gode råd om arv og testamente på arv@msf.dk

Læger uden Grænser · Kristianiagade 8 · 2100 København Ø · Tlf. 39 77 56 00 · www.msf.dk

Foto © Mikkel Dalum /MSF

foruden de oplagte og centrale

mål som f.eks. Vestamager,

Dyrehaven ved Klampenborg,

Kastellet og Ryparken, er der

også ture i f.eks. Frederiksværk,

Helsingør og Køge.

Tre ture om måneden

uden hensyn til vejret

Erik Jensen startede i sin tid som

turleder i Dansk Vandrelaug,

men fandt i 2004 ud af, at den

måde, han laver ture på, bedre

passer til seniorerne i Pensionisternes

Samvirke. Første tur var

helt præcis 14. april 2004, og der

var 32 deltagere, og 32 er sjovt

nok det gennemsnitlige deltagerantal,

der har været på turene,

fortæller Erik Jensen efter at

have bladret lidt i sine ringbind,

hvor alt om de afholdte ture er

arkiveret. Der er orden i tingene,

og det gør det også nemmere at

planlægge. Successerne gentages

år efter år, og det knap så populære

glider lige så stille ud.

Men der er også plads til

fornyelse. Der kommer f.eks.

en tur til et nyt stianlæg ved

Erik Jensen har ca. otte

frivillige kolleger, der også

laver ture og udflugter.

Men hans ture er de eneste,

der ikke kræver tilmelding

forud. Samvirkets ture i

Hovedstadsområdet annonceres

i Aktivitetsbladet

KOM MED, de kan også ses

Samvirkets hjemmeside.


Når man har tre ture om måneden i flere år, kan man næsten ikke undgå, at

der sker en fejl. Det er kun sket én gang for Erik Jensen, og fejlen udviklede

sig ganske pudsigt:

En onsdag hvor der var annonceret en tur til det nye Kulturværft i

Helsingør, mødte der godt 40 deltagere op på Københavns Hovedbanegård.

Den eneste, der manglede var Erik. De fremmødte blev enige om alligevel

at tage sammen til Helsingør og gå en tur i byen, så man tog toget som

planlagt. Ved ankomsten mødte man til alles forbløffelse Erik, der var på vej

hjem efter at have prøvegået turen, han havde simpelthen set en uge forkert

på kalenderen. Resultatet blev, at Helsingørturen blev gået som planlagt, og

turlederen fik lidt ekstra motion den dag.

Frederiksberg Hospital. Ideerne kommer

mere eller mindre af sig selv, når

man følger med i aviser, radio og TV,

siger Erik Jensen, der også oplyser, at

stort set alt det, han kan fortælle på

turene, er hentet på internettet. Det

har han været en flittig bruger af de

sidst ti år.

Der er brug for

almene boliger

M inisteriet for By, Bolig og Landdistrikter har

med skrivelse af 13. oktober 2011 anmodet

Ældremobiliseringen om eventuelle kommentarer til

udkast til bekendtgørelse om salg af almene familieboliger.

I et høringssvar den 3. november skriver Ældremobiliseringen

nedenstående til Ministeriet:

”Ældremobiliseringen er generelt meget betænkelig

ved salg af almene familieboliger, da det vil nedsætte

antallet af billige almene boliger, som f.eks. pensionister

har råd til at bo i. Det undrer, at regeringen

her fortsætter den tidligere regerings politik, og at en

socialdemokratisk minister nu vil udsende en bekendtgørelse,

der udstedes i henhold til en lov, nemlig

lov nr. 628 af 1. juli 2011, som socialdemokratiet ikke

stemte for, da den blev vedtaget i juni måned.

I bekendtgørelsens § 7 er anført, at kommunalbestyrelsen

skal godkende salg af visse typer boliger.

Det gælder således som anført i stk. 2.: ”Boliger som

ved tilsagn om offentlig støtte tidligere har været forbeholdt

ældre og personer med handicap, eller som

med offentlig støtte er indrettet til denne gruppe.”

Det er klart, at Ældremobiliseringen er specielt

betænkelig ved salg af almene boliger tiltænkt ældre.

Det bør ikke alene ske, såfremt der indenfor en

overskuelig periode ikke er et potentielt klientel til

sådanne boliger. Det bør under ingen omstændigheder

ske, såfremt det kan indebære, at ældre tvinges til

at flytte fra den almene bolig. En tvungen flytning

kan påvirke en ældre meget stærkt og til tider have

fatale konsekvenser.

Med venlig hilsen

Jørgen Fischer”

Så klart kan det siges! n

Tre ture hver eneste måned uden

hensyntagen til vejrliget med forudgående

gennemgang, forberedelse og

de aftaler, der eventuelt måtte være,

regner Erik ikke for et uoverkommeligt

arbejde. Tværtimod, jeg kan

lide at finde ud af noget om det, der

omgiver mig, jeg kan lide at fortælle

Deltager nr. 7.000. Begivenheden fejres

med et lille glas og en lille gave.

det videre til andre, og så er det at

være sammen med så mange glade

mennesker en belønning i sig selv,

slutter Erik Jensen.

Mox

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 11


Det kan vi ikke være bekendt!

Det digitale Danmark er ikke alle ældres Danmark, siger pensionist Bettina Sandstrøm, og

dr. jur. Ole Espersen, der er formand for retssikerhedsfonden, sætter spørgsmålstegn ved

lovligheden af, at det offentlige går over til digital post.

Det er planen, at borgernes kommunikation

med det offentlige på

sigt skal ske vil internettet. Det er også

planen, at det skal ske inden for få år.

Kommunernes Landsforening afviser,

at kommunerne vil modtage eller sende

breve med frimærker på om fi re år. I en

kommentar 8. november i dagbladet

Politiken får den beslutning følgende

ord med på vejen af Bettina Sandstrøm.

”Dette er en arrogance uden

sidestykke. Kan vi virkelig være så

kolde overfor vores ældste? En af mine

venner på kun 72 år sukker resigneret

”Godt jeg snart skal dø” i betragtning

af disse fremtidsudsigter. Hvad med

de 37.000 pensionister over 90 år? Og

ca. halvdelen af de 389.500 mellem 70

og 80? Kan vi være det bekendt? Det

mindste, man kan forlange, er, at de

ældre kan slippe med naturlig afgang.

Det kan ikke vare mere end 10-15 år

før tiden har elimineret behovet for

frimærker i det offentlige.”

Fagre nye IT-verden

Bettina Sandstrøm giver i samme

kommentar sin personlige og aktuelle

erfaring fra den fagre nye IT-verden,

der tilsyneladende forventer viden og

dygtighed af borgerne uden selv at

kunne præstere en acceptabel service:

”Jeg, som er pensionist med

medium computerkendskab, skulle

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 12

forleden bestille en bopælsattest til

brug for fornyelse af mit svenske pas

(jeg er svensk statsborger). Jeg ledte på

borger.dk efter en blanket til formålet

og blev stoppet af et skilt, som siger:

”Denne service er ikke tilgængelig

Rabatter og fordele med Pensionistkortet.dk

Pensionistkortet er gratis og uforpligtende

Retssikkerheden bygger på, at de regler, man

skal følge, skal være klare, sammenhængende

og forståelige. Men ofte glemmer man, at de

også skal kunne bruges i praksis, siger Ole

Espersen

PENSIONISTKORTET GIVER NU ADGANG TIL 1300

ANNONCER I DANMARK - HERAF OVER 100 I AARHUS

• Pensionistkortet er 100% gratis for 65+ pensionister i Danmark.

• Pensionistkortet giver også rabat til arrangementer og rejser.

• Du får rabatten med det samme - mens du handler.

• Pensionistkortet er uafhængigt, upolitisk, personligt og kommer

direkte til dig med posten.

• Der kommer hele tiden nye annoncer, som du kan se i vores

nyhedsbrev, der sendes cirka hver 14. dag.

Se mere på www.pensionistkortet.dk

for den valgte kommune”. Stop. Så

kommer jeg ikke længere ad denne

internetvej.

Jeg ringer så til Københavns

Borgerservice, som beder mig opsøg

min nærmeste Borgerservice Kvik,

hvor de kan hjælpe mig. Jeg bor i

Vanløse, hvor biblioteket rummer et

Kvik-kontor. Der får jeg at vide, at de

ikke kan hjælpe mig, da de ikke har

adgang til folkeregisteroplysninger (!),

og at jeg skal henvende mig til Borgerservice

Centret i Nyropsgade. Jeg

cykler videre til Nyropsgade, hvor jeg

står i kø over en time …

Heldigvis er jeg kun 69 år og kan

stadig komme rundt i byen til trods

for diverse skavanker, men hvad nu,

hvis jeg var 79 eller 89?”

Ole Espersen: Er det lovligt?

Mandag den 14. november kunne

man i samme blad læse et indlæg af

dr. jur. Ole Espersen, der er formand

for retssikkerhedsfonden. Han fremhæver,

at der ikke kun er tale om

arrogance. ”Der er efter min mening

tale om et brud på meget vigtige

demokratiske retsstatsprincipper.

Noget af det vigtigste inden for demokratiet,

og som er meget væsentligt

for også at opretholde demokratiet,

er retssikkerhed. Retssikkerheden

bygger på, at de regler, man skal følge,

Du kan bestille

Pensionistkortet og

læse mere på

hjemmesiden

www.pensionistkortet.dk

eller ved at ringe på

telefon 2233 0909

Pia Brændstrup

Sygeplejerske / Direktør

Pensionisitkortet.dk

Bestil dit gratis Pensionistkort allerede idag

Og få adgang til 1300 annoncer og fordele i Danmark


skal være klare, sammenhængende og

forståelige. Men ofte glemmer man, at

de også skal kunne bruges i praksis.

Hvis man tilrettelægger forretningsgangen

i samfundet sådan, at der

måske er mange udmærkede regler,

men de er så vanskelige at bruge, at

det opgives, så har man naturligvis

ikke noget retssamfund – andet end

på papiret. Det synes for mange at

affinde sig med i de senere år.

Det har i lang tid gjaldt også for

de ældre, men de nu fremlagte tanker

om at forlade almindelig post med

brevpapir og frimærker (telefon er

allerede håbløs) og at forlange, at de

gamle alene skal henvende sig via

nettet og søge alle oplysninger der,

kommunikere deres krav osv., er et

afgørende nyt skridt.

Der er nu tale om, at en gruppe af

Pensionisternes Samvirke nærer naturligvis de samme

dybe betænkeligheder som de to skribenter.

Vores holdning blev klart udtrykt for over et år

siden, hvor Pensionisternes Samvirkes kongres bl. a.

udtalte følgende:

Aldersdiskrimination

har mange ansigter

IT udviklingen og ny kontrol

diskriminerer mange pensionister

Udviklingen på IT området er til glæde for de fleste,

men til ulempe for mange. Samfundet må ikke lukke

øjnene for, at ca. 40 % af danskerne over 65 år ikke har

internetadgang. De har ringe glæde af udviklingen.

NemID er f.eks. ikke det mindste nemt, hvis man ikke

har netadgang, eller hvis man har svært ved at forstå

det følgebrev, som skulle hjælpe en i gang.

Der er nu adskillige mellemværender med det offentlige,

som forventes skal ske digitalt. Det gælder både

skat og tinglysning. Og når al sagsbehandling af pension

og boligydelse fra 2013 samles i fem store centre, kan

man risikere at skulle køre mere end 100 km, hvis man

ønsker at sidde ansigt til ansigt med en sagsbehandler.

Vil man tage bussen, er der stor sandsynlighed for, at

ruten er nedlagt. Tager man toget, er den billigste måde

ironisk nok at købe billetten over nettet!

Stordriftsulemper

I Pensionisternes Samvirke er vi hverken bagstræberiske

eller IT forskrækkede. Vi tilbyder og støtter IT og edb

undervisning for ældre over hele landet, og vores erfaring

er, at det kræver tid og tålmodighed, inden alle kan

være med. Det skal respekteres, hvis der ikke skal ske en

langsom, men yderst sikker afhægtning af en meget stor

gruppe pensionister. Det, som skulle være stordriftsfordele,

vil blive nogle klare og inhumane stordriftsulemper.

vores medborgere (formentlig omkring

400.000) afskæres fra kommunikation.

De pålægges at forsøge at kommunikere

via nettet, men mange vil ende

op fortvivlede, fordi det er vanskeligt

og besværligt. Det er flovt, at man

gang på gang skal have fat i børn eller

naboer, hvis man har sådanne. Og får

man endelig kommunikeret noget,

ved man ikke hvordan man skal rykke

for svar, eller om det er modtaget. Det

kan vi ikke være bekendt!

Vores lovgivning forudsætter, at vi

har et postvæsen, og at vi kan sende

breve til hinanden. Vores forvaltningsret,

selv i den mest basale form,

forudsætter, at der svares på henvendelser

fra borgerne. Vores retssystem

forudsætter, at de krav, der fremføres i

overensstemmelse med lovgivningen,

opfyldes.

Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

Men hvis kravene ikke kan formuleres,

hvis de ikke kan fremføres på

den rigtige måde, og hvis hjemmehjælp

osv. skæres ned, har vi efterladt

mange af vores medborgere i et hul,

hvad angår retssikkerhed. Det kan vi

ikke være bekendt.

Uden at kunne sige det med sikkerhed

på det nuværende grundlag, vil

jeg mene, at der i hvert fald i en sådan

reform kræves en lovændring, således

at Folketinget må tage ansvar for

forringelser af retssikkerhedsmæssig

karakter i et omfang, som der her er

tale om.

Det må være et minimum ud fra

den nuværende lovgivnings indhold og

forudsætninger og ud fra almindelige

internationale krav til begrebet retssikkerhed

i et demokrati, slutter Ole

Espersen. n

Oplev Kanarieøerne!

De klassiske Kanariske Øer har altid tiltrukket os danskere med

sit behagelige klima, skønne strande og spændende udfl ugter.

Hver ø har sin helt egen charme, så det er bare at vælge.

Puerto de la Cruz, Tenerife

Den frodige nordkyst er perfekt, når du

vil bo i naturskønne omgivelser. Puerto

de la Cruz gemmer bl.a. på en hyggelig

bydel og en smuk botanisk have.

Rejs f.eks. 13/3, 1 uge.

Bambi/Astoria (kat. 3)

fra 3.999,-

Las Palmas, Gran Canaria

Vælger du en ferie i Gran Canarias herlige

hovedby, Las Palmas, får du en skøn

blanding af storby, strand, shopping og

kanarisk hverdagsliv.

Rejs f.eks. 14/3, 1 uge.

Best Western Cantur (kat. 4+)

fra 4.799,-

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 13


Af sekretariatschef

Gitte E. Olsen,

Ældremobiliseringen

Vi skaber stadig tryghed og glæde

Gitte E. Olsen fortæller om projekt ”Ældre hjælper Ældre” og siger: Du må også godt

være med!

vor er det ”Hdejligt at se jer” er en

af de mest brugt

sætninger i Ældre

hjælpe Ældre. En

sætning der bruges

af såvel frivillige

som brugere, for

det er jo ”med risiko for venskab”,

man er med i Ældre hjælper Ældre.

Ældre hjælper Ældre udvikler sig

hele tiden med nye aktiviteter og

services til glæde for alle dem, der er

med. 2.400 glade frivillige knokler

løs for at gøre noget godt for de ca.

14.000 andre ældre, der har brug for

en hånd. Derfor er vi i Ældremobiliseringen

også stærkt optaget af at sikre

de frivilliges vilkår, og fortsat skabe

muligheder for at dette store netværk

kan fungere. Men frivilligheden er

under pres! Ældremobiliseringens

konference ”Længe leve den frie frivillighed”,

der fandt sted i november og

som omtales i næste nummer, havde

netop til formål at sætte fokus på de

forhindringer de frivillige møder, og

på de krav vi som frivillig organisation

kan og bør stille for støtte det frivillige

arbejde.

Hvor går grænsen for

hvad de frivillige kan

og vil påtage sig?

”Først og fremmest sættes grænserne

af den enkelte frivillige, men det er

Ældre hjælper Ældre grupperne og de

frivillige organisationer i fællesskab,

der sikrer at frivilligheden ikke misbruges”

siger ordførende formand for

Ældremobilseringen Jørgen Fischer.

Ældre hjælper Ældre bygger videre

på den rige tradition for frivilligt

arbejde, der er i de 4 organisationer,

der udgør Ældremobiliseringen, men

gennem sine nu 16 år har vi opbygget

vores egen platform. ”Sammen står vi

stærkt”, gensidig erfaringsudvikling

og vidensdeling, er netop baggrunden

for, at Ældre hjælper Ældre-grupperne

nu er knyttet sammen i koordinatornetværk.

Derved sikres, at vi også i

krisetider kan supervisere grupperne

samtidig med at Ældremobiliseringen

stadig har adgang til og kan udnytte

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 14

den viden og idérigdom,

der er i grupperne.

Ældre hjælper Ældregrupperne

fungerer

meget autonomt, hvilket

tiltrækker nye grupper

som fx en ny besøgsvenner

gruppe i Åbenrå, der

gerne vil være med i et

fællesskab, men også ønskede

at kunne gøre som

de selv ville. Og hvad er

det så ”man” vil? Ja der

er næsten lige så forskelligt

som de 210 grupper,

men en fællesnævner er,

at man vil noget ”for og

med hinanden”, fx skabe

glæde og tryghed. Noget

der tydeligt fremgik, da

vi for nyligt besøgte en

gruppe, der foretager

tryghedsopkald.

Sikkerheden betalt

med et smil

Da man ringede op til en 101 årig

ældre herre, brød han ud i sang. Det

kunne ikke undgå at bringe smilet

frem på læben hos den frivillige, der

ringede op. Efter en kort samtale og et

”godmorgen og hav nu en rigtig god

dag” var turen kommet til den næste

bruger, som ikke kunne undgå at høre

smilet i stemmen på ”opringeren”. Således

fik vores 101 årige bruger spredt

solskin vidt omkring på en ellers lidt

grå dag.

Hvad kan projektet

ellers tilbyde?

Meningsfyldt samvær, mange forskellige

aktiviteter og services, mulighed

for at arbejde med lige præcist det

man selv brænder for, og ikke mindst

få en hjælpende hånd, hvis dette er det

man har brug for.

Vores nuværende projektperiode

løber frem til udgangen af 2013. Det

giver os mulighed for også i fremtiden

at udvikle nye tiltag. Vores satspuljebevilling

betyder, at vi kan udbygge

samarbejdet i koordinatornetværket,

tilbyde kurser til de frivillige eller

støtte i en opstartsfase eller i en trængt

situation, men ikke mindst stille

konsulentbistand til rådighed. Og

uden konsulenter går det ikke.

I 2011 har der været afholdt 11

kurser for grupperne, fx om stolemotion,

Hvordan skaffer vi nye frivillige,

første hjælp mv. 36 grupper har fået

en økonomisk håndsrækning fra alt

fra trykning af foldere og rapporter, cd

afspillere og andet materiale til brug

for motionsaktiviteterne, til dækning

af møde- og transportudgifter i en

startperiode o.l.

Du må også

godt være med!

Der er altid brug for nye varme

hænder, men vi har også plads til de,

der skal have en hjælpende hånd. Det

er i øvrigt ofte svært hos Ældre hjælper

Ældre at skelne mellem de, der får

hjælp og de der giver hjælp. For alle

kan noget, ”det gælder bare om at find

ud af hvad”, som man let omskrevet

siger i bogen om Gummi Tarzan: Med

et smil når man langt, og kan være

med til at gøre dage gode for andre.

Det gælder, hvad enten man er yder

eller nyder. Hvem der får mest ud af

samværet er ofte ikke til at afgøre. ”Jeg

får så meget igen” er der flere frivillige,

der siger.

Ring til Ældremobiliseringens

sekretariat eller den lokale konsulent,

hvis du vil være med. n


TOURGUIDE

Singlerejser

Vi ses i Esbjerg!

tlf. 7612 2000

www.fimus.dk

sælannonce2.indd 1 13-03-2006 13:53:40

På ferie sammen med

andre enlige. Vær med

til fælles aftensmad

og andre aktiviteter,

som en vandretur, en

bus- eller sejltur.

Madeira, Brasilien, Fuerteventura og Alanya.

8 dage fra kr. 5495,-. Alle rejsemål inkl.

enkeltværelse og dansk rejseleder.

Fælles ferie for alle singler !

Nadana Tours

BUSREJSE

FÆRØERNE

BORNHOLM

Nygade 7, Sandvig, 3770 Allinge

Tlf. 56481010 Fax. 5648 1889

www.grethaspension.dk

Samarbejder med Samvirket

Fantastisk skibsrejse til Færøerne med busrundrejse på de

smukke øer i Nord atlanten med guide. Overnatning på

4-stjernet hotel og spændende udfl ugts program, 1 uge i alt.

REJSEPERIODE: 28.04-05.05

PRIS PR. PERSON KR. 8.495 * ,-

*Gælder v/2 pers. inkl. opsamlingsbus gennem Jylland. Skibsrejse fra Hirts hals.

75 75 75 95

www.nadana.dk

TEL 96 55 85 00

WWW.SMYRILLINE.DK

Ring og hør

nærmere eller

bestil vores

detaljerede

program

5 Eventyrlige rejser i 2012

Verdens Smukkeste Sørejse

Oplev Nordkap fra første parket.

12 dage inkl. fl y, transfer og

helpension

Pris fra 11.490

Tlf.: 33 12 45 65

www.NorskRejsebureau.dk

MuseuMsCenter

HanstHolm

Besøg nordeuropas

største befæstningsanlæg

fra

2. Verdenskrig.

www.museumscenterhanstholm.dk

Molevej 19 · Tlf. 97 96 17 36

Danmark under forvandling 12.11 - 15.1

Corner 2012 20.1 - 26.2

ROAD - Steen Larsen 3.3 - 12.4

Seeing Landscape 21.4 - 31.5

Jean & Zarah Voigt 9.6 - 16.8

Erik Andreasens samling 25.8 - 20.9

Carnegie Art Award 2012 29.9 - 8.11

Glas – Pipaluk Lake 17.11 - 17.1

www.sophienholm.dk

Guldaldermuseum

Rahbeks Allé 23

www.bakkehusmuseet.dk

Tirsdag - søndag kl. 11 - 16.

Frihed til oplevelser

- også i regnvejr

Danmarks største udvalg af kvalitets-scootere.

Hastighed fra 6,5 – 25 km/t. Rækkevidde fra

10-90 km. Vælg mellem mere end 20 modeller

af høj kvalitet.

Sportster A/S servicerer fra dag til dag hos

kunder over hele landet og har gjort dette i

snart 25 år.

Køb eller lej en af vore el-scooter i morgen.

Ring og bestil brochure eller gratis afprøvning.

SPORTSTER A/S

Tlf.: 97 11 68 46

www.sportster.dk - info@sportster.dk

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 15


BESTIL

HØJSKOLE-

OPHOLDET

I GOD TID

Det er aldrig for sent

at få et lykkeligt og

indholdsrigt liv !

Kurser og foredrag i personlig og

spirituel udvikling

Læs mere på www.vaeksthojskolen.dk

eller ring til os og få kursusprogrammet

tilsendt med posten.

Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000

Korte kurser 2012 mærk verden - eller noget af den

Uge 25 Vandring i Kronjylland og Østjylland | På cykel i Kronjylland og

Østjylland | Mountainbike – over stok og sten | Udeliv

Uge 26 Maleri – akryl | Tegning | Filt | Keramik & Raku | Glas

Digital Foto | Gospel

Uge 27 Seniordans | Seniordanse-instruktør – grundkursus 1

Uge 28 Familiekusus – fra 6 til 100 år

Uge 29 Familiecamp fra 7 år

Fodbold | Basketball | Dance | Tennis | Udeliv | Idræt på tværs

Uge 30 Tennis | Run & Fitness | Vild med dans | Mountainbike

Boldspil på tværs | Outdoor | Tai Chi

Uge 31 Østjylland - på kryds og tværs | Så syng da Danmark

Vandring i Østjylland

Uge 32 Aktive dage for ældre

Uge 38 Vandring – i samarbejde med Dansk Vandrelaug

Cykling – i samarbejde med Cyklist Forbundet

Uge 47 Argentinsk Tango

Uge 51 Julekursus

Vi sender gerne brochure med udførlig kursusbeskrivelse.

Hadsten Højskole

T: 8698 0199 www.hadstenhojskole.dk

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 16

Højskole i Vestjylland

Kursus 2 - 2 uger Pris db.vær. kr. 4000,-

01.02 - 14.02.12 tillæg enk.vær. kr. 400,-

“Kyndelmisse slår sin knude”

2 ugers almen højskole med valgfag, foredrag,

ekskursioner, temadag.

Valgfag - vælg mellem: Nyere Danmarkshistorie.

Kunsthistorie og billedanalyse. Litteraturhistorie.

Vestjyske kunstnere. Musikalske nedslag.

Fortællinger og vintervandringer. Akvarel.

Digitalt foto og billedbehandling.

Ekskursioner til Vesterhavet, Holstebro samt

Lemvig også kendt som byen “Lidenlund”.

Gæsteforedragsholder:

Svend Aage Madsen, forfatter

NYT KATALOG 2012 FRA 1. NOVEMBER

- bestil det nu på 97 89 10 11 11!

= Alle værelser med bad og toilet.

= Svømmebad 30 o varmt vand

= Ingen trapper

= Røgfri skole

= Teleslynge i undervisningslokaler

SeniorHøjskolen, Nørre Nissum Degneparken 22 7620 Lemvig

www.seniorhoejskolen.dk tlf. 97891011 kontor@seniorhoejskolen.dk

Hadsten

Højskole

siden 1876


Højskolen ved Flensborg Fjord

Korte kurser starten 2012

13.03.-18.03 Rejsekursus. Sicilien og Malta

- Højskoledelen den 13. - 18. marts.

Selve rejsen den 18. - 28. marts 2012

04.04.-10.04 Traditionsrig påske for aktive ældre

- Sort sol i Farvernes land Særpris

12.04.-25.04 14-dages forår i Sønderjylland Særpris

29.04.-05.05 Grænseland på kryds og tværs Særpris

06.05.-12.05 Fra Dannevirke til Dybbøl - På opdagelse

i den sønderjyske kulturarv Særpris

15.05.-20.05 Rejsekursus. Classic England - Haver,

kunst og historie

27.05.-09.06 14-dages sommerhøjskole for aktive ældre

27.05.-02.06 Sol, sommer og Revy - Sønderjyske

kulturskatte for aktive ældre krydret

med Sønderborg Revyen

03.06.-09.06 Grænseland på kryds og tværs

10.06.-23.06 14-dages midsommerhøjskole

10.06.-16.06 Traditionsrig sønderjysk højskole

17.06.-23.06 Midsommer højskole

01.07.-07.07 Ø-vandringer

01.07.-07.07 Kor på Rønshoved- Musik der swinger

08.07.-14.07 Slotte og herresæder

www.ronshoved.dk • info@ronshoved.dk • Tlf. 7460 8318

“Livet er en morgengave”

18. – 31. januar. Kr. 4.300,-

Nordisk uge på Rude Strand

22. - 28. februar. Kr. 4.200,-

”Nu leger tidlig morgensol”

29. februar – 13. marts. Kr. 4.300,-

Forår og livsglæde på Rude Strand

14. – 27. marts. Kr. 4.300,-

Påske på Rude Strand

28. marts – 10. april. Kr. 4.800,-

”Jeg vælger mig april”

11. – 17. april.Kr. 4.200,-

KUNST

Programmet

HISTORIE

UDFLUGT

2012 er klar..! MOTION

Korte højskolekurser LIVEGLÆDE

året rundt på Danmarks

bedst beliggende REJSER

højskole

SAMVÆR

GOD MADDEBA

UDFLUGT

Kystvejen 114 · 8300 Odder

tlf. 86 55 89 44

email: rudestrand@mail.tele.dk

www.rudestrand.dk

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 17


KRONIKKONKURRENCE

Det er fedt at være gammel!

Vi har i Seniorernes blad tradition

for at lade læserne komme til orde.

Det er ikke så få læserindlæg, vi har optaget

mellem år og dag, og vi har også

en god tradition for med mellemrum

at udskrive kronikkonkurrencer. Vi

begynder derfor 2012 med at udskrive

en kronikkonkurrence, og temaet er

”Det er fedt at være gammel!”

Titlen har sin egen historie, der går

helt tilbage til 1980’erne, hvor den

daværende ældrekommission udstak

retningslinjerne: Ældre skal have

kontinuitet i tilværelsen, de skal have

selvbestemmelse og mulighed for at

bruge deres egne ressourcer.

Ældrekommissionens tanker blev på

fl ere områder ført ud i praksis. F.eks.

blev lommepengesystemet erstattet

af pensionsudbetaling på plejehjem,

og mange kommuner byggede lokalcentre

med ældreboliger, plejeboliger,

hjemmepleje og aktivitetslokaler, hvor

lokalområdets ældre fi k udfoldelsesmuligheder.

På det område var Århus en af de

fremmeste kommuner, og en af dynamoerne

i udviklingen var kommunens

daværende ældrechef Jørgen Johansson,

der efter et langt liv i sin kommunes

tjeneste, og inspirerede mange med sine

foredrag om aldring.

Her opregnede han på fornøjelig vis

de mange forbedringer, der var sket i

levevilkårene bare i hans egen levetid,

og han talte med smittende begejstring

om de mange glæder, han kunne få øje

Bragende Nytårskoncert

Pensionisternes Samvirke indbyder til stor festlig nytårskoncert

8. januar på Københavns Rådhus

kl. 11.15 - 13.15

Solister: Trompetist Ole Andersen, operasangere ved Det Kgl. Teater,

Susanne Elmark og Peter Lodahl

Konferencier:

Mogens Wenzel Andreasen

Det 60 mand store Københavns Sinfonia Orkester, som blandt andet spiller musik

af Johan Strauss, Emil Reesen, H. C. Lumbye og Verdi.

Desuden medvirker ca.

700 korsangere

Dirigent:

Jesper Grove Jørgensen

Københavns Kommune vil være vært med lidt i pausen!

Medlemspris: 150 kr.

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 18

på i sit eget seniorliv. Derfor kunne

han helhjertet og uden gran af ironi

altid slutte sine foredrag med konklusionen:

”Det er fedt at være gammel!”

Men en ting er 1980’erne en anden

nu! Kan vi også sige, det er fedt at være

gammel?

Mange af os har materielle muligheder,

som aldrig er set før, vi rejser, vi

bor godt, og der er overskud til børn og

børnebørn, men det gælder ikke alle.

Har vi overhovedet lyst til at blive

kaldt gamle, vil vi ikke hellere være

evigt unge?

Og hvordan er det nu med at blive

hørt, nogle siger, man bliver usynlig

som ældre.

Det er nogle af de spørgsmål, der

kan falde en ind, og der er mange fl ere.

Hvad enten du er enig med Jørgen

Johanssons glade budskab fra 1980’erne

eller ej, kan du deltage i kronikkonkurrencen,

Det er tilladt at jonglere med

oplægget og betragte det ud fra netop

den synsvinkel, du har, også hvis den er

ironisk.

Sådan deltager du

Send os en tekst på 600-1400 ord

med overskriften ”Det er fedt at være

gammel”.

Har du mulighed for det, vil vi

meget gerne have dit bidrag pr. mail til

Samvirket@PensionisternesSamvirke.

dk. Men vi modtager det selvfølgelig

også gerne med posten. Adressen er:

Jørgen Johansson, en inspirerende og meget

engageret foredragsholder, 1991

Seniorernes Blad, Griffenfeldsgade 58,

2200 Kbh. N. Husk at mærke kuverten:

Kronikkonkurrence.

Vi skal have dit bidrag i hænde

senest onsdag d. 11.4. 2012.

Blandt de indsendte bidrag vælger

redaktionen de 3 bedste, og præmierne

er:

Førstepræmie: 2.000 kr.

Andenpræmie: 1.000 kr.

Tredjepræmie: 500 kr.

Seniorernes blad forbeholder sig retten

til at offentliggøre de indsendte bidrag,

selvfølgelig med angivelse af forfatterens

navn og evt. i uddrag.

Vinderkronikken bringes her i

Seniorernes blad nr. 3 2012, der

udkommer i juni.

God skrivelyst! n


Senior

surfdagen 2011

Den europæiske sammenslutning af datastuer

(ICT) i Europa, Telecentre Europe har tildelt

Surf-dagen den fornemme hæderspris ”Best European

Telecentre Initiative” 2011

Seniorsurfdagen 2011, der blev afviklet den 7. oktober,

var en åben invitation til ældre it-nybegyndere

om at få et kig ind i den digitale verden. Seniorsurfdagen

blev arrangeret af Ældremobiliseringen, Digitaliseringsstyrelsen

(IT-og Telestyrelsen) ÆldreSagen

og Folkebibliotekerne. Mere end 250 biblioteker og

Datastuer fordelt over hele landet slog dørene op på

dagen, - heraf mere end 70 af Ældremobiliseringens

datastuer. Der var over 3500 besøgende, der prøvede

kræfter med internettet for første gang.

Prisen blev uddelt i forbindelse med Telecentre

Europes topmøde i Brussell d. 27. oktober 2011

MT_POST_IT_ILLUSTRATIONS

Surfdagen 2011. Her dyb koncentration i Ældremobiliseringens

datastue i Fårevejle

Julekoncert

19.12. kl. 15.30 i Matthæus

Kirken, København

En uforglemmelig julekoncert og en

stemningsfuld eftermiddag, hvor juletræet

og alle de levende

lys er tændt i kirken og

hvor vi sammen med

drengekoret synger julen

ind.

Københavns Drengekor,

dirigeret af Ebbe

Munk

Solister: Gert Henning

Jensen og Anne Margrethe

Dahl

Organist: Karsten Jensen

Pris: 140 kr. Medlemspris

110 kr.

Husk dine knogler

Kalk er vigtigt for dine knogler

i de rigtige mængder

Multi-tabs® KALK + D-vitamin

findes i 3 varianter - afhængig af

dit D-vitamin behov

D-vitamin bidrager til

normal optagelse af kalk

Gå på apoteket og find

det rigtige produkt til dig

Multi-tabs®KalK + D3

500 mg 25 µg

Kalk og vitamin D er nødvendige for

opretholdelse af normal knoglesundhed

10 10 µg µg

25 µg

1 tablet om dagen

35 35 µg µg

Fås KUN på

apoteket

10 µg, 25 µg eller 35 µg

D-vitamin pr. tablet -

tilpasset dit behov

500 mg kalk pr. tablet –

optimalt indhold

pr. tablet.

Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret kost • www.multi-tabs.dk

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 19


dspostensforlag.dk

dspostensforlag.dk

dspostensforlag.dk

dspostensforlag.dk

dspostensforlag.dk

dspostensforlag.dk

Ulla Terkelsen fortæller stærkt

personligt om sit liv som omrejsende

reporter med hele kloden som

arbejdsplads.

Bag skodderne

dspostensforlag.dk af Helle Stangerup

POLITIKENSFORLAG.DK

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 20

dspostensforlag.dk

TERKELSEN

OG

STANGERUP

”En forrygende tur

med en veloplagt

fortæller.”

Information

Vi kan sove i

yvemaskinen

af Ulla Terkelsen

& Andreas Fugl

øgersen

Læs med, når Helle Stangerup åbner

op for sine sine livfulde erindringer.

2.

”Helle Stangerups oplag

fornøjelige og vel-

skrevne erindringer

viser, at Henriks

søster og dronningens

veninde hører til

overklassens sejeste

og sjoveste damer.”

Information

2.

oplag

Gaven der

aldrig skal

byttes!

S tår der oplevelser, rejser og underholdning på

ønskesedlen, vil et gavekort fra Pensionisternes

Samvirke helt sikkert skabe glæde.

Køb et gavekort til familie eller venner, beløbet

bestemmer du selv. Modtageren bestemmer til

gengæld oplevelsen,

Det kan være ture rundt i Danmark, ferie på

Azorerne, besøg i Birkehaverne eller et foredrag af

Tribinis datter ect.

Pensionisternes Samvirke har ca. 200 oplevelser

om året i alle prislejer, så det skulle være muligt at

fi nde den helt perfekte gave.

Gavekortet kan købes i Pensionisternes Samvirke,

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N.


MEDLEMSTILBUD

Så er vores populære håndbog snart på gaden igen i en udvidet udgave!

Pensionist eller efterlønsmodtager

- nogle vigtige oplysninger

slutningen af januar er vi klar med

I 13. udgave af den populære håndbog

”Pensionist eller efterlønsmodtager”.

Bogen kan give pensionister og

efterlønsmodtagere et redskab til at

fi nde rundt i lovgivningsjunglen. Den

er et glimrende alternativ og supplement

til de oplysninger, man kan få ad

digital vej.

Mange har den opfattelse, at indtægt

udover pensionen ikke kan svare sig.

Ved at læse håndbogen kan man danne

sig et overblik og se, at det næsten altid

kan svare sig at have indtægter ved

siden af den sociale pension.

Ydermere udmærker håndbogen

sig blandt andet ved at give konkrete

eksempler, som fremmer forståelsen.

Derved kan den enkelte læser selv

regne ud, hvad man er berettiget til.

”Pensionist eller efterlønsmodtager” er

redigeret af Gerda Klemensen, der er daglig

leder i Pensionisternes Samvirke.

Overskuelig forklaring

på indviklede regler.

Håndbogen gennemgår i hovedtræk

følgende:

- Grundbeløb, pensionstillæg og

anden indtægts betydning for disse.

- Personlige tillæg.

- Varmehjælp.

- Boligydelse.

- Helbredstillæg

- Supplerende pensionsydelse (ældrechecken)

- Opsat pension

- Efterløn

Nyt: 2012 udgaven er udvidet med

afsnit om boligformer, arv og testamente

og fornyelse af kørekortet.

Håndbogen ”Pensionist eller Efterlønsmodtager”

er på 60 sider. Redaktion:

Gerda Klemensen. Forfattere:

Gerda Klemensen og Lisbet Graff

Larsen.

Pris: 40 kr.

For medlemmer af Pensionisternes

Samvirke er håndbogen gratis.

Hvordan får man

håndbogen?

Medlemmer af Pensionisternes

Samvirke:

Håndbogen kan afhentes gratis hos

Pensionisternes Samvirke. Eller den

kan rekvireres mod indsendelse af

frankeret svarkuvert (A5 format).

Frankering: 21,00 kr.)

Andre:

Håndbogen kan bestilles på tlf. 35 37

24 22 eller via vores e-mail: Samvirket@PensionisternesSamvirke.dk.

Det

er nu også muligt at rekvirere den via

vores webshop på hjemmesiden:

www.PensionisternesSamvirke.dk

Den kan også købes ved personlig

henvendelse hos Pensionisternes

Samvirke.

Samtlige klubber og foreninger i

Pensionisternes Samvirke får tilsendt

et eksemplar. Yderligere eksemplarer

til klubbens medlemmer kan rekvireres

gratis mod betaling af porto. n

Pensionisternes Samvirkes medlemskort 2012

Klip ud og gem!

Her er medlemskortet for 2012.

Klip det ud, skriv dit navn og medlemsnummer – og gem

kortet.

Vi sparer igen i år på porto og CO2 udslip og trykker

medlemskortet i bladet i stedet for at sende det med posten.

Hvis du er personligt medlem, skal du bare skrive personligt

medlem på den linje, hvor der står klub.

Har I et par-medlemskab, skal I have hvert sit medlemskort.

Den ene kortet her, og den anden får det i blad 1/2012, hvor

vi også trykker kortet.

Med venlig hilsen

Pensionisternes Samvirke n

Pensionist

Medlems-nr.: Din underskrift:

eller

2012

Efterlønsmodtager

&

Pensionisternes Samvirke

Nogle

vigtige

oplysninger

13. udgave LO Faglige Seniorer

2012

Klub

Pensionisternes Samvirke

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

Tlf. 3537 2422

e-mail: Samvirket@PensionisternesSamvirke.dk

www.PensionisternesSamvirke.dk

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 21


KONKURRENCE

Tilbage til 40’erne

Konkurrence og et godt medlemstilbud!

Som tidligere oplyst er historikeren

Ove Dahl, leder af Dansk Center

for Reminiscens, ude med en ny bog

i serien ”Tilbage til …”, hvis samlede

antal nu runder 30.000. Den handler

om 1940’erne, der både rummer

besættelse, smalhals, genbrug og

modstand. Som sædvanligt laver vi en

lille konkurrence, hvor man kan vinde

bogen, eller den tidligere om 50’erne.

Og hvis du ikke er den heldige kan

40’er-bogen fås som medlemstilbud, se

nedenstående.

Konkurrence

Sæt kryds ved de rigtige svar. Klip ud,

mærk kuverten ”konkurrence” og send

os løsningen (ads: Se side 3). Løsningen

skal være os i hænde senest 2.

januar 2012. Navnet på de to vindere

offentliggøres i næste nummer.

A.

I 40’erne er mode

specielt til unge

stadig i sin

vorden. Men

der fi ndes

forskellige

populære

ting, som

f.eks. en høj

og spids kyse af

stof eller skind,

opkaldt efter en

datter til den danske

polarforsker

Peter Freuchen.

Den hed en:

1) Pigalok

2) Pigaluk

3) Pogaluk

Pensionisternes

Samvirke

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

ed

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 22

B.

Mange børn

og unge er

medlemmer

af mindre

som større

klubber. Den

mest kendte

klub er stiftet

af tegneren

Robert Storm

Petersen og har

navn efter en af

hans tegneseriefi gurer. Den hed:

1) Pingo Klubben

2) Pondus Klubben

3) Ping Klubben

C.

Under og efter besættelsen er det

populært at lege englændere og

modstandsfolk mod tyskere, selvom

det ofte er svært at fi nde frivillige til

at indgå på den tyske side. Nogle er så

heldige at få en maskinpistol i træ eller

metal, som på engelsk kaldes en:

1) Stengun

2) Shotgun

3) Montygun

D.

1) En lille

gruppe unge

opfordrer

med orkesterlederen

Leo

Mathisens ord

4 ’

0

ERNE

Alle de ting, du har glemt, du kan huske

Tilbage til 40’erne gør historien om en hel generation levende og

nærværende gennem dagligdagens genstande. Via hundredvis af

illustrationer kan du her opleve eller genopleve et årti i selskab

med husmødre og helte, et samfund i krise, under forandring og

mod bedre tider – og ikke mindst en hverdag under og efter be -

sættelsen. Det er en tid, hvor leg foregår udendørs, hjemmet er et

sted, hvor de voksne bestemmer, og det at hjælpe til er normen,

ligesom familieudflugter er almen fritidsbeskæftigelse.

40’erne er fantasi og hjemmelavet legetøj, gode kriseråd, samt en

tid, hvor genbrug blev moderne. Årtiet er også leg og læsestof,

spejderliv og swingpjatteri, kongefamilie og kosmorama, spartan -

ske forhold, unge sabotører, Poul Reichhardt og en spejden mod

en spændende fremtid med helt nye helte og idoler.

Ove Dahl (født 1953) er historiker og har

tid ligere udgivet bøgerne Tilbage til 50’ er -

ne, Til bage til 60’erne, Tilbage til 70’erne og

Til bage til 80’erne.

Tilbage til

til at ”take it easy”

og de ønsker bare

at feste og danse.

De optræder ofte

i en noget aparte

påklædning med

løsthængende trøjer,

sko med tykke

Ove Dahl

4 ’

0 ERNE

Tilbage til

Ove Dahl

Gyldendal

Tilbage til

Alle de ting, du har glemt, du kan huske

gummisåler, korte nederdele, hvide

halvstrømper med kvaster på samt

lange, ternede jakker for herrernes

vedkommende. Gruppen blev kaldt:

1) Beatnix

2) Swingpjatter

3) Hips

Medlemstilbud:

Samvirkets medlemmer kan få ”Tilbage

til 40’erne” på særligt favorable

vilkår. Afhentningstilbud for medlemmer

af Pensionisternes Samvirke: 249

kr. (Vejledende udsalgspris: 299 kr.)

Ved forsendelse tillægges et beløb på

25 kr.

”Tilbage til 40’erne” er udgivet af

Gyldendal, 208 sider.

Ove Dahls tidligere bøger kan

stadig fås. Hvis du giver familiemedlemmerne

en bog, der handler om

deres egen barndom og ungdom, er du

sikker på succes.

Hvad enten du ønsker Tilbage til

40’erne, Tilbage til 50’erne, Tilbage

til 60’erne, Tilbage til 70’erne eller

Tilbage til 80’erne, er prisen pr. stk.

kun 249 kr.,

Køber du alle fem, kan du få dem

med ekstra rabat. Medlemsprisen er

kun 995 kr.

Ved forsendelse tillægges et beløb på

105 kr.

Denne rabat kan du også få, hvis

du f.eks. bestiller to bøger om et årti

og springer bogen om et andet over,

bare du køber fem bøger er prisen 995

kr. Det er i alt en besparelse på 500

kr. i forhold til vejledende udsalgspris.

Tilbage til – bøgerne kan bestilles på

tlf. 35 37 24 22 n


REJSEHJØRNET

Vi arrangerer rejser i ind- og

udland. Pensionisternes

Samvirke er medlem af

Rejsegarantifonden. Vi

formidler rejser til både

personlige medlemmer og

foreninger. Kom eller ring, vi

har gode tilbud i alle prislag.

Alle priser er pr. person i delt

dobbeltværelse. Rejsehjørnet

har åbent man. - fre. kl.

9.30 – 14.00. Tlf. 35 37 24 22.

Programmer kan rekvireres i

Pensionisternes Samvirke.

Nytår i Nyborg

30.12.-1.1., 3 dages bustur fra Valby st.

kl. 13. Til det hyggelige familiehotel

i Nyborg, lige ved havnen og tæt på

centrum. Gulle sørger for et nytårs

arrangement i den rette stemning. ½

pension begyndende med eftermiddags

kaffe m. kage til. Brunch inden vi

kører hjem på 3. dagen. Bankospil med

fi ne præmier og bustur rundt på Fyn.

Pris 3095 kr. Medlemspris: 2795 kr.

Cafe Hack

9./2-10/2 og 1./3.-2./3. med bus fra

Valby st. Deltag i optagelserne til Cafe

Hack, som foregår i Aarhus Teaters

Cafe, d. 10. feb. og 2. marts. På vejen

til Aarhus skal vi besøge Hørvævsmuseet

på Krengerup Gods, frokosten

indtager vi på Tvillingegården, på vejen

hjem fra Aarhus besøger vi Aros med

den nye Rainbow Panorama. Overnatning

på Hotel Cab Inn. Pris: 1575 kr.

Medlemspris: 1475 kr. inkl. Entre, 1

Skræddersyede rejser

Samson Travel har mange års erfaring

med grupperejser til alle verdens

kontinenter. Vi skræddersyr

turen netop til jer! Til januar søsætter

vi desuden vores første katalog

med inspiration til ferierejser 2012.

x frokost,1 x middag samt brunch på

Cafe Hack.

Hamburg – Medlemstilbud!

24.2.- 26.2. I samarbejde med 5 & 60

Ferie tilbyder vi 3 dage med bus, hvor

vi skal opleve Faust på Staatsoper, museer

og forestillingen Elskovsdrikken på

3. dagen Hamburg Filharmonikerne.

Udførligt program i Pensionisternes

Samvirke. Medlemspris: 3.675 kr.

Tranedans

10.4. kl. 8 med bus fra Valby St. Hvert

forår fi nder et enestående naturfænomen

sted ved Hornborgasøen i Sverige.

Søen ligger ca. 350 km nordøst for

Helsingborg mellem Vänern og Vättern.

Her skal vi se op til 10.000 traner

danse. Udførligt program i Pensionisternes

Samvirke.

Pris: 2.225 kr. Medlemspris: 2.125 kr.

Tønder/Sild

8.-10.5. 3 dage med bus til Grænselandet

- kom med og oplev Tønder og omegn.

Vi skal bo på Rudbøl Grænsekro

og besøge øen Sild med det mondæne

strøg og ”paradiset”, hvor tyske fi lmstjerner

og andet godtfolk ferierer. Her

spiser vi en dejlig frokost og desuden vil

der være lokal guide med. På 3. dagen

tager vi til Møgeltønder, hvor vi besøger

den store antikforretning, der ligger

lige op ad Schackenborg Slot. Herefter

er der besøg i Tønder, hvor vi bl.a. ser

det gamle Apotek (med 46 rum) og så

tager vi over ”æ græns” på hjemvejen.

Pris: 3.195 kr. Medlemspris: 2.795 kr.

Minicruise Polen - Gdansk

23.5. med bus kl. 15 fra København

til Karlskrona på Sveriges østkyst,

hvor vi spiser om bord på færgen, som

sejler os til Gdynia i Polen. Rejseleder

med på hele turen. Udførligt program

i Pensionisternes Samvirke. Pris 1.595

kr. Medlemspris 1.425 kr.

FORÅRSTILBUD - KRETA, 1 uge

Afrejse 21. april fra København / 4. maj fra Aalborg

Foråret på Kreta er yderst behageligt - ikke for varmt, ikke for koldt.

Vi tilbyder en anderledes ferieoplevelse med afslapning i en smuk

oase på 5 * hotel, spændende oplevelser og dansk rejseleder under

hele opholdet - alt sammen til en helt unik pris.

Opholdet krydres med tre spændende udflugter - byrundtur i Chania,

landsbytur til ‘det skjulte Kreta’ og afslappende tur til Elafonissi Beach -

med fastboende, dansk rejseleder.

Prisen er pr. person v/ 2 personer i dobbeltværelse. Tillæg for eneværelse:

kr. 1.200,- Afbestillingsforsikring: kr. 250,- pr. person.

Nykøbing F. Revyen

27.-28.6. kl. 9 med bus fra Valby

station. Oplev Falster og Lolland med

overnatning på Hotel Nørrevang på

Marielyst. Frokost i Lagunen og på 2.

dagen frokost i Bangs Have i Maribo

og ikke mindst skal vi se revyen. For

overnatning i delt dobbeltværelse m.

morgenmad, 3 retters menu og 2 x

frokost samt teaterbillet. Pris: 2.395 kr.

Medlemspris: 2.095 kr.

Senior Fjeldcruise til Norge

3. juni: Vi mødes i D.F.D.S. terminalen

kl. 15.30 4.juni: På en dejlig

bustur til Vrådal, hvor vi skal overnatte

to gange på det smukt beliggende

Quality Straand Hotel. Stop undervejs,

bl.a. ved Heddal Stavkirke. Mulighed

for at købe frokost på turen. 5. juni:

Bustur rundt i Vest Telemark. Vi skal

bl.a. besøge Vest-telemark Museet med

omvisning i Eidsborg Stavkirke. 6.

juni: Retur til Oslo. Vi skal til Vrangfoss

sluseanlæg, måske ser vi et skib på

vej gennem sluserne. Evt. en mindre

rundtur i Oslo. Vi skal være ved båden

senest kl. 16.00. 7. juni: Ankomst

København kl. 9.30.

Cruise København-Oslo i indvendig 2

køjes kahyt (underkøjer),

1 x 2 retters menu inkl. 1 øl/vand eller

et glas vin, 1 x Dinnerbuffet inkl. 1 øl/

Cafe Hack Fortsættes på side 26.

kr. 4.995,-pr. pers.

Prisen inkluderer:

fra Aalborg eller Kbh.

Transfer fra lufth. til hotel t/r

7 nætter på 5 * hotel med

halvpension, 3 udflugter

og dansk rejseleder

Kontakt os på 98 42 78 00 (man-fre 8.30-16) eller mail: samson@samson-travel.dk Frederikshavn - Odense www.samson-travel.dk

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1999 og Danmarks Rejsebureau Forening

Norge

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 23


KRYDS & TVÆRS

Navn: Tlf.:

Adresse: Post Nr.: By:


Løsning

5/2011

Krydsord

Blandt de rigtige løsninger trækkes

lod om en præmie på 100 kr., en på

75 kr. og tre på 50 kr. Løsningen,

der sendes til Seniorernes Blad,

Griffenfeldsgade 58, 2200 Kbh. N.,

skal være os i hænde senest den 8.

november 2011. Mærk konvolutten

“Krydsord”.

Tillykke til de heldige vindere af

krydsen i blad 5 - 2011

100 kr. Niels Kristensen

Thorvaldsensvej 75

7000 Fredericia

75 kr. Rosa Sørensen

Otto Benzonsvej 41

8210 Aarhus V

50 kr. Erik Arndt

Lucernevej 123

2610 Rødovre

50 kr. Marie Ottesen

Frejasvej 42

7620 Lemvig

50 kr. Elisabeth Gravesen

Godsparken 34

2670 Greve

Ovenstående vindere bedes

!

henvende sig til Pensionisternes

Samvirke på tlf.nr. 35 37 24 22.

Klip ud og send ind

Porto betalt

BLIV MEDLEM

INDMELDELSE I PENSIONISTERNES SAMVIRKE:

Indmeldelse af enlige og par:

Navn Født den:

Navn Født den:

Adresse

Postnr. og by

Tlf. Mail:

Indmeldelse af forening/klub: Institution: Anden gruppe:

Skriv navnet her under og benyt adressefelterne ovenfor.

Navn

Mange enkeltpersoner, foreninger

og klubber melder sig ind i Pensionisternes

Samvirke for at nyde godt

af Samvirkets bistand, kurser og de

servicetilbud og rabatter, medlemmerne

får. De gør det også for at støtte

og præge det ældrepolitiske arbejde.

Foreninger

Pensionisternes Samvirke har i

sin kreds en bred vifte af klubber,

foreninger, projekter, brugerhuse og

centre. Årskontingentet for klubber og

foreninger er 12 kr. for de første 100

medlemmer og 7 kr. for hvert af de

efterfølgende medlemmer.

Enkeltmedlemmer

Desuden har vi mange enkeltmedlemmer.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere

er velkomne i Pensionisternes

Samvirke. Som medlem får du

Seniorernes blad tilsendt 6 gange om

året. Du får forskellige rabatter, og du

kan til speciel lav medlemspris deltage

i vore kurser og andre arrangementer.

Du får også indflydelse. Før hver

kongres inviteres du til et møde, hvor

der vælges delegerede. Kontingentet

er kun 100 kr. om året og 130 kr. for

par.

Andre kan være med

Ældreråd, centre, projekter og institutioner,

der ikke har en egentlig

foreningsstruktur, er velkomne som

medlemmer i Pensionisternes Samvirke.

Årskontingentet er 1.000 kr.

Vil du være med i vores fællesskab,

så meld dig ind på nedenstående

kupon, portoen er betalt. Du kan også

melde dig ind via forsiden på vores

hjemmeside:

www.pensionisternessamvirke.dk

Indmeldelse kan også foregå via Webshoppen

på vores hjemmeside, hvor der

kan betales med det samme.

Abonner gratis på

Samvirkets Nyhedsbrev

Hver måned sender vi et Nyhedsbrev

direkte hjem i din

mailboks, hvis du tilmelder dig

via hjemmesiden.

Køb ind i Webshoppen

Lige nu kan du købe bøger,

pjecer, medlemskab mm.

Senere åbner vi for salg af rejser

og arrangementer.


Fortsat fra side 23.

vand eller 1 glas vin + 2 x stor morgenbuffet,

Bus Oslo-Vrådal retur og 2 overnatninger

på Quality Straand Hotel.

2 x aftensmad + 2 x morgenbuffet.

Omvisning i Eidsborg Stavkirke.

Pris: 3995 kr. Medlemspris: 3695

kr. Tillæg for enkeltkahyt/værelse og

udvendig kahyt.

HUSK GYLDIG

BILLEDLEGITIMATION

(PAS ELLER KØREKORT)

Nyborg Voldspil/Drejø

1.-3.8. Vi skal igen bo på det hyggelige

”Villa Gulle”. Voldspillet i år er ”Sommer

i Tyrol”. På 2. dagen tager vi til

Drejø, hvor vi holder picnic samt nyder

kaffe og lagkage på Gammel Elmegård.

På 3. dagen skal vi se Humlemagasinet

i Harndrup og spise 2 retters menu i

Harndrup forsamlingshus. Pris: 3.495

kr. Medlemspris: 3.195 kr.

Malta

8 dage i juni. Vi flyver både fra København

og Billund og vi bliver indlogeret

i det kendte Mellieha Holiday Centre

(Dansk Folkeferie). Til alle feriehusene

er der privat tagterrasse og dejlig

lukket gårdhave. Johnny Reimar vil

holde foredrag om Malteser-riddernes

spændende historie og selv deltage i et

besøg i stormesterens palads i Valletta.

Derudover vil den folkekære entertainer

naturligvis også underholde ved

en festmiddag i centret. Medlemspris

6.549 kr. pr. person v/2 personer i

feriehuset med adskilte soveværelser og

fælles opholdsstue.

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 26

Gotland rundt

3./8-6./8., kl.10 med afgang fra Valby

station

Dag 1. Vi begynder vor miniferie med

at tage færgen over Helsingør - Helsingborg

og kører herefter tværs over

Skåne til Oscarshamn, hvorfra vi sejler

til Visby. Vi skal bo 3 nætter på hotel

Tofta Strandpensionat, der ligger lidt

udenfor Visby.(bademulighed)Gotland

er Sveriges største ø. Øen var oprindelig

dansk, men vi tabte den desværre til

svenskerne i 1645.

Allerede i stenalderen blev øen befolket,

og der er gjort mange fund på

øen fra sten-og bronzealderen samt fra

vikingetiden. middelalderbyen Visby

er en totalt fredet by og helt uden

biler. Byen er desuden omgivet af en

3 km lang bymur, der markerer byens

opståen i 1200 tallet.

Dag 2 på Gotland koncentrerer vi

os om Visby, hvor vi har en hyggelig

byvandring med besøg i bl.a. øens

domkirke og botaniske have.

Efter frokostpause kører vi ud på den

sydlige del af øen, hvor vi besøger

nogle af øens 99 kirker, derefter kører

vi til Roma, øens gamle kongsgård og

undervejs standses der også for at finde

de yndige orkideer, som Gotland er så

berømt for.

Dag 3 kører vi på sightseeing rundt på

øen og herefter sejler vi over til Farö

med den engelske kirkegård og de

fantastiske rauker på øens nordre ende.

Vi besøger også kirkegården hvor

Ingmar Bergman ligger begravet samt

aflægger stedets meget historiske kirke

et besøg. Denne dag er frokost og drikkevarer

inkluderet i turen

Pensionisternes Samvirke

+ + + 11976 + + +

0893 Sjælland USF B

Viborg

Gotland er en meget spændende ø

med vild og barsk natur mod nord og

smilende landskab mod syd. Vi spiser

middag og morgenmad alle dage på

hotellet. Dag 4 sejler vi tilbage til

fastlandet kl. 10.30 hvorefter vi atter

kører til Helsingborg, tager færgen

hjem til Danmark og forventer at være

i Valby ca. Kl. 18.00. Turen er med

3/4 pension og er eks. Drikkevarer,

dog 1 frokost med drikkevare, er med i

prisen. samt forplejning i bussen (kaffe

+ sødt), rejseleder under hele turen

samt lokal guide på Gotland, der taler

tydeligt svensk.

Pris for delt dobbeltværelse 4.775 kr.

Medlemspris 4500 kr.

Tillæg for enkeltværelse 600 kr.

Viborg

8.-10.8. 3 dage med bus. Vi skal bo

på Golf Hotellet i Viborg og skal bl.a.

opleve Randers Regnskov eller Elvis

Presley Museet, Daugbjerg Kalkgruber

og sejle med ”Margrethe 1.” på Viborg

søerne. På hjemturen besøger vi Himmelbjerget.

Pris 3.045 kr. Medlemspris:

2.895 kr. inkl. i prisen: 2 overnatninger

i delt dobb. værelse, 2 x middag med

kaffe, 1 frokost på 2. dagen.


Grønland

19.-28./6 eller 21.-30./8 Højskoleferie

i Qaqortoq, Julianehåb. Vi skal opleve

den grønlandske kultur bl.a. kaffemik,

grønlandsk sang, musik, dans og mad.

Der er udfl ugter til indlandsisen, de

varme kilder, til gamle nordbopladser,

mulighed for at se hvaler og sæler. Vi

oplever det nye Grønland ved besøg

på bl.a. garveriet Great Greenland,

Landbo forsøgsstation, Fåreavlerskolen,

og for jer som godt kan vandre, vil der

være en tur rundt om Storsøen, samt

en tur i byen for at se projekt ”Sten

og Menneske” Vi skal også besøge en

fåreholderfamilie og se hvordan de

lever, og spise aftensmaden sammen

Slagerparade

i Fredericia

- stort 10 års jubilæumsshow

28. februar 2012 kl. 10.30 på

Fredericia Teater

Kom til et festligt show og hør:

- Peter Vesth

- Susanne Lana

- Kisser og Søren

- Arne Lundemann

- Richard Ragnvald

- Them Showband

Priser:

Salen og Balkonen 100 kr

Annekset 80 kr

Billetsalg:

Fredericia Teater og Billetnet.

www.billetnet.dk

Tlf: 70 15 65 65

Arrangør:

Pensionisternes Samvirke, Fredericia

Mød dine gamle kolleger

Deltag i arrangementer i Fødevareforbundet

NNF’s pensionist- og efterlønsklubber

og mød gamle arbejdskammerater.

Den lokale afdeling af forbundet

kan fortælle nærmere.

God jul og godt nytår.

- fagforening for ansatte i fødevarebranchen

med familien. Grønlands nationaldag

den 21. juni hvor hele byen fester og

mange har taget deres nationaldragt

på. Underholdning på torvet hvor hele

byen samles til fest og om aftenen i

deres store hal, hvor der bliver sunget

spillet og danset, festen afsluttes

med fyrværkeri og sang. Turen er

en højskoleferie med både natur og

kultur. Pris pr. person i dobbeltværelse

og enkeltværelse med bad 18.795 kr.

Medlemspris: 17.795 kr. Pris for

enkeltværelse 18.295 kr.

Sort Sol over marsken

Bustur med 1 overnatning. 27.-28.9.

eller 4.-5.10. Første stop er Geografi sk

Grønland

Have i Kolding med planter fra alle

jordens egne. Nyd jeres medbragte

madpakke eller køb frokost på vejen.

I Ribe besøger vi den gamle bydel

og domkirken, inden turen går til

Hotel Ballumhus i Bredebro. Der

er næsten garanti for at se de mange

hundredetusinder stære - men naturen

kan være lunefuld. På 2. dagen kører

vi til Møgeltønder, Schackenborg og

til Tyskland for at handle. Vi spiser

frokost i Flensborg og ser lidt af byen.

Husk pas. Prisen med bus, guide i

Kolding, Ribe, Møgeltønder og

Marsken samt i delt dobbeltværelse:

1.598 kr. Medlemspris: 1.498 kr.

Tillæg for eneværelse 250 kr. n

ønsker seniorerne

g d jul og g dt nytår

Socialpædagogernes Landsforbund

Brolæggerstræde 9

1211 København K

❄ 7248 6000

❄ www.sl.dk


JULE-REJSEGAVEKORT

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 27


FORMIDLINGEN

FORMIDLINGEN er kontaktstedet

for alle medlemmer af Pensionisternes

Samvirke. Du kan få en

gratis annonce i ”Formidlingen”,

hvis du vil bytte noget - efterlyse

en ny bekendtskabskreds, eller

hvis du har en interesse, du vil

dele med andre. Formidlingen

optager ikke salgsannoncer.

Skriv en annonce og send den til

os. Du er naturligvis sikret fuld

diskretion. Husk at oplyse navn,

adresse og telefonnummer. Vil

du svare på en billetannonce, så

send dit svar i en lukket kuvert

påført billetmærket, så ekspederer

vi svaret videre. Redaktionen

forbeholder sig ret til at forkorte

i indlæg over 30 ord.

Med venlig hilsen

Formidlingen

PENSIONISTERNES SAMVIRKE

Griffenfeldsgade 58

2200 København. N

Brønshøj / Husum. Dame 73 år,

savner en sød røgfri veninde. Vi kunne

besøge hinanden til en kop kaffe, en

lille middag eller hvad vi ellers kan finde

på. Bill. mrk. 3135.

København / omegn. Mand se

her. Kvinde 63 år søger positiv, ærlig,

røgfri, kæreste med humor mellem 60

-66 år. Jeg er natur / by menneske.

Kærlig, positiv med humor. Interesser

fuglekikker, kunst, kultur, rejser,

hjemlig hygge, m.m.. Bill.mrk. 3136.

København / Gentofte. Vi søger

en habil og stabil whist–spiller(herre).

Vi mødes hver 2. måned til god mad og

hygge. Vi er alle 3 i 70.erne. Bill. mrk.

3137.

København. Lille strikkeklub i

2450 området søger flere medlemmer.

Vi mødes 1 gang om ugen og strikker

fortrinsvis til sociale institutioner.

HoLd

PArAdentoSen

nede

Prøv fantastiske PARODOL

- meget mere end blot en tandpasta

PARODOLs indhold af stærke og

antibakterielle planteolier

• Bekæmper belastende bakterier

• Dæmper uro og ømhed ved

tænder og tandkød

• Hæmmer tandkødsbetændelse

• Begrænser blister

Prøv den og mærk effekten !

Apoteket kan skaffe den hjem fra deres

grossister eller prøv www.parodol.dk

Paradentoseklinikken

Hovedgaden 16 A, 4270 Høng.

Tlf. 5885 1213

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 28

Naturligvis kan du også strikke til eget

forbrug. Kontakt os for flere oplysninger.

Bill. mrk. 3138.

Amager -pige pensionist.

Jeg mangler venner til rejser, byture,

togture, bus og fly. Er velklædt og slank.

Røgfri 60- 70 årige. Bill. mrk. 3139.

Frederiksberg. Lille, slank quinde,

a- menneske i den 3. alder med mange

interesser. Søger en god røg-, hunde- og

katte fri, præsentabel ven med et godt

hoved og humoristisk sans. Bill. mrk.

3140.

Brøndby. Jeg er slank, røgfri kvinde

i den 3. alder, søger god ven til at rejse

med, opleve steder i ind og udland,

højskoler, naturen, besøge hinanden +

hjemlig hygge m. middag og et glas vin.

Bill. mrk. 3141.

Lyngby. Jeg er en dame på 75 år, der

søger en til at følges med i byen eller

ture og besøge hinanden. Jeg er ikke så

høj og lidt kraftig, men rask til bens.

Bill. mrk. 3142.

København / Vestegn. Jeg er en

slank røgfri kvinde i den 3. alder, der

LÆSERBREV

søger en god ven til rejser og hyggeligt

samvær, samt gode oplevelser, teater,

højskole. Så fat pennen nu. Bill. mrk

3143

Vestegnen. Kvinde 75 år 156, søger

røgfri mand til fælles oplevelser, gerne

musik, ture til Tyskland. o.m.a. Bill.

mrk. 3144.

Gladsaxe. Dame 77 år, ikke ryger,

søger en veninde til fælles oplevelser,

nyde ture ud i det blå, byture, museer

og lign. Bill. mrk. 3145.

København / omegn. Kvinde

medio 70, slank og kreativ med godt

humør. Søger en rar ikke ryger mand

til hyggeligt samvær ude som hjemme.

Alsidige interesser: naturen, musik, gl.

jazz, evt. rejser. Bill. mrk. 3146.

En Frø slev savnes! Min gode ven,

der har siddet som fange i Frøslev lejren

under besættelsen, har mistet sit lille

knaphulsmærke af metal, der forestiller

en Frø slev. Det er han naturligvis

meget ked af. Er der nogen, der vil

hjælpe og sælge mig et sådant mærke.

Bill. mrk. 3147. n

Loft på boligydelse

Jeg bor i et rækkehus på 85 kvadrat

meter i Rødovre i alment

nyttigt boligselskab.

Da min husleje er steget 1.200

kr. på 1½ år til 6.329 kr. uden

varme og antenne..

Loftet på boligudgifter i 2011

er på 78.400 kr. og det højeste i

boligydelse er 41.400 kr.

I 2008 var tallene 71.600 kr. og

37.776 kr. Så pensionerne er slet

ikke fulgt med de store huslejeforhøjelser,

som bliver lagt på os.

Samtidig er antennebidragene også

blevet en stor udgiftspost, som vi

også skal betale kollektivt.

Jeg skriver til jer, da jeg mener

at flere er i samme situation. Jeg

synes beløbet bør forhøjes med ca.

500 kr.

Så jeg syntes det er en sag at tage

op.

Min husleje var i 1994 den 1/11:

Husleje. 2.760,- kr.

Varme. 300,- kr.

Antenne. 6,- kr.

3.066,- kr.

Så på 17 år er den steget med

3.343,- kr., pr. md.

Jeg synes det er en pæn stigning,

og der bliver ikke ændret ret meget

på pensionen ca. 200,- kr. pr. md.

før skat.

Jeg er ked af at skulle flytte og

det er jo også dyrt.

Med venlig hilsen

Birgit Frost

2610 Rødovre.

Kære Birgit Frost

Tak for dit brev. Du har helt ret i,

at pensionerne ikke følger med prisernes

udvikling. Det er et generelt

problem. Pensionisternes Samvirke

gør politikerne opmærksomme på

det, lige så tit vi har muligheden

for det.

Problemet omkring loftet på

boligydelse er endnu et eksempel.

Tak fordi du gjorde os opmærksom

på det. Vi vil fremover også bruge

dette eksempel, når vi skal argumentere

for højere pension – eller

for at loftet på boligydelse skal

hæves.

Med venlig hilsen

Seniorernes Blad


Vi sejler dig til de bedste oplevelser

Sommerrejse

til Nordkap og Svalbard

Kiel

(Tyskland)

Krydstogtet bringer dig tæt på Norges

betagende kyststrækning og Svalbards

barske natur og isbjørne.

Fra/til København

14 nætter

Sejldato: 2. juni 2012

Skib: MSC Magni ca ★★★★

Rederi: MSC Cruises

Krydstogt

er altid med

helpension

Magdaleneord

Ny Ålesund

Longyearbyen

Hellesylt

Bergen

Tromsø

København

Honningsvåg

Fra kr. 13.995,-

De norske orde

direkte fra København

Geiranger

Bergen

København

En tur til Bergen og Geiranger Fjord, den

smukkeste i Norge.

Fra/til København

5 nætter

Sejldato: 21. august 2012

Skib: MS Vision of the Seas ★★★★

Rederi: Royal Caribbean

Fra kr. 3.995,-

En rundrejse i Østersøen

2 dage i Skt. Petersborg

København

Stockholm

(Sverige)

Helsinki

(Finland)

St. Petersborg

Tallinn (Rusland)

(Estland)

Kiel Warnemünde

(Tyskland) (Tyskland)

En luksusrejse til 4 af Baltikums billedskønne

byer.

Fra/til København

10 nætter

Afrejse fra København:

24. juni, 4. & 14. juli 2012

Skib: MS Eurodam ★★★★½

Rederi: Holland America Line

Fra kr. 10.995,-

Læs meget mere på www.how2cruise.dk

Nemt og bekvemt

fra eller til København

Forårskrydstogt

fra Sydeuropa til Danmark

La Coruña

Lissabon

Bilbao

Oporto

Sejl sommeren i møde og besøg nogle af

Europas berømte storbyer.

Fra Lissabon til København

10 nætter inkl. y. Dansk rejseledsager

Sejldato: 2. maj 2012

Skib: MS Empress ★★★½

Rederi: Pullmantur

Tilbury

Ijmuiden

(Holland)

Cherbourg

(Frankrig)

Drinks og vine inkluderet

Hamburg

København

Inkl.

y og

transfer

Fra kr. 9.595,-

Rosenørns Allé 29 · 1970 Frederiksberg C · Telefon 70 200 100 · Reg.nr. 2356 i Rejsegarantifonden

Der tages forbehold for udsolgte bookingkategorier. Hvor intet andet angives, er priserne vejl. cruise only pr. person, ophold i delt indvendig kahyt, inkl. alle måltider,

underholdning ombord, havneafgifter, adm. gebyr. Vi arrangerer gerne y og hotelpakker i forbindelse med krydstogtet.


Indbydelse til medlemsmøde

Der lyttes til beretningerne.

henhold til Pensionisternes Samvirkes

I love skal der på medlemsmødet vælges

delegerede til Samvirkets Kongres,

som afholdes den 2.oktober 2012 Hotel

Clarion i København. Hver landsdels

personlige medlemmer er repræsenteret

på kongressen med 3 delegerede. Såfremt

landsdelskredsen består af mere

end 500 personlige medlemmer, vælges

4 delegerede. Består landsdelskredsen

af mere end 1000 medlemmer, vælges

5 delegerede. Såfremt landsdelen består

af mere end 5.000 enkeltmedlemmer,

vælges 6 delegerede.

Dagsorden:

1: Velkomst

2: Valg af dirigent

3: Godkendelse af dagsorden

4: Valg af stemmeudvalg

5: Beretning fra Pensionisternes

Samvirke

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2011 SIDE 30

6: Ældrepolitisk status og debat

7: Valg af delegerede til kongressen

den 2. oktober 2012

8: Valg af bestyrelsesmedlem til

Landsdelskredsen

9: Eventuelt

Pensionisternes Samvirke er vært ved

kaffe og brød.

Jylland og Fyn

Mødet afholdes i Seniorfællesskabet

Nordbo, Sonnesvej 112, 7000 Fredericia,

mandag den 20. februar kl. 13.00.

Øerne

Øerne består af region Sjælland og

Bornholm.

Mødet afholdes hos Pensionisternes

Samvirke, Griffenfeldsgade 58,

2200 København N, mandag d. 12.

marts kl. 10.00.

Hovedstaden

Hovedstaden består af region Hovedstaden.

Mødet afholdes på Aktivitetscentret

Sankt Joseph, Griffenfeldsgade

44, 2200 Kbh N. onsdag den 14.

marts kl. 13.

Husk, at du ikke må være i kontingentrestance,

hvis du vil deltage i

mødet.

Tilmelding til medlemsmøde

Benyt venligst nedenstående tilmeldingsblanket,

der skal være os i hænde

senest den 1. februar 2012.

Send blanketten til: Pensionisternes

Samvirke, Griffenfeldsgade 58, 2200

Kbh N

Du kan også tilmelde dig pr. mail

til Samvirket@pensionisternesSamvirke.dk.

Ved tilmelding via Email skal vi

have alle oplysninger, som vi beder om

på blanketten.

Inden mødets afholdelse vil de

tilmeldte få tilsendt bekræftelse og

adgangskort. n

Demokratiet i funktion, der kommenteres

og stilles spørgsmål

! ! ! !

Tilmelding til medlemsmøde i Pensionisternes Samvirke

Landsdelskreds: (sæt x)

Hovedstaden 14/3 Jylland/Fyn 20/2 Øerne 12/3

Navn

Adr

Tlf Medlemsnr..

Par, der er medlemmer, bedes krydse af her: Deltager en af jer Deltager I begge


Thailands Vandveje

rundrejse med dansk rejseleder fra kr. 9.998

Top Tours byder som noget helt nyt på denne

rund-rejse på flere af Thailands spændende

seværdigheder lige fra Bangkoks templer og

paladser til et luksus minikrydstogt på kongefloden

fra Bangkok til den gamle hovedstad

Ayutthaya. Vi oplever tropisk jungle

og fascinerende historie ved floden Kwai

krydret med et besøg ved det flydende

marked. Turen afsluttes med badeferie i

Cha Am-Hua Hin på et dejligt hotel lige ved

stranden. Her kan man enten slappe af og

fordøje indtrykkene eller vælge at tilkøbe

en lille udflugtspakke med 2 sjove halv-dagsture

og en dejlig snorkeltur til Koh Talu, alle

med dansk rejseleder.

tlf. 70 201 208 • www.toptours.dk

TV2 tekst tv side 531

Dag 1: Afrejse fra Danmark

Dag 2: Ankomst til Bangkok

Dag 3: Bangkok - Chinatown og Grand Palace

Dag 4: Bangkok - flodkryds - Ayutthaya

Dag 5: Ayutthaya - Kanchanaburi - River Kwai

Dag 6: River Kwai

Dag 7: River Kwai - Flydende marked - Hua Hin

Dag 8-12: Cha Am/Hua Hin - afslapning

Dag 13: Hua Hin - Bangkok Lufthavn - afrejse

Dag 14: Ankomst i Danmark

Florida - 28 nætter i flot 3 værelses

lejlighed nær Orlando. Pris fra kr. 9.998 inkl

flyrejse og ophold. Transport fra lufthavn til

hotel t/r: tillæg kr. 200 pr. person. Leje af

bil fra kr. 240 pr. dag. I kan eventuelt kombinere

med et skønt Bahamas Krydstogt fra kr.

2.500 pr. person.

Alt dette inkluderer rejsen:

Austrian Airlines eller Thai Airways fra København

til Bangkok tur/retur • Flere måltider på flyet

• Drikkevarer på flyet • 2 nætter i Bangkok •

Daglig morgenmad • 3 frokoster • Heldags

kryds på Chao Praya floden • 1 nat i Ayuthaya

på Kungsri River*** i luxus værelse • 2 nætter i

River Kwai Village*** i raft værelse • 6 nætter i

Grand Pacific Sovereign**** i deluxe værelse • Al

transport • Alle entreer • Mulighed for tilkøb af

udflugtspakke i Hua Hin • Dansk rejseleder på

hele rundrejsen • Alle kendte skatter og afgifter.

Tilkøb udflugtspakke: Pakken skal købes

hjemmefra. Pris pr. person kr. 1.200

Udflugt 1: Lokal tur - Kærlighedspaladset

- silkefarm - afternoon tea i pavillionen

på det atmosfærefyldte hotel Sofitel.

Udflugt 2: Snorkletur til Koh Talu. Snorkle

udstyr findes ombord på vores båd, så

det er bare at hoppe i det klare vand og

se alle de farvestrålende fisk.

Udflugt 3: Aber og elefanter: elefantlejren.

En flot tur på elefantryg i området

afsluttes med fodring af elefanterne.

Langtidsrejser til Østen & USA - 1 måned fra kr. 9.998

Langtidsferie i thailand

28 nætter fra kr. 9.998

Villa med stor tagterrasse og jacuzzi, inkl

transfer. 1 måned i sol og varme. Super godt

langtidsrejsetilbud til Hua Hin, Thailand - 28

nætter i Koh Ling Villa.

Vi har først ledige villaer i marts, men kan i

stedet tilbyde lejligheder i bla. Hua Hin og

Jomtien. Ring og hør mere.

Afrejse 10/01, 10/03 eller 20/07 fra kr. 10.998

Afrejse 08/10 fra kr 9.998

florida - 28 nætter nær

orlando - pris fra kr. 9.998

28 nætter på sri lanka

fra kr. 9.998

En måned på et skønt rejsemål som har det

hele. I får: Flyrejse t/r, 28 nætter på 2* guesthouse

i Hikkaduwa med morgenmad. Opgrader

til 3* hotel med halvpension mod tillæg

kr. 1.000. Transport kan tilkøbes - kr. 600 pr.

person ved min. 2 personer i bilen


ERGOVITSER

FOR NOGLE ÅR

siden stod mor

Gerda og bagte

til julen fredag

eftermiddag.

Pludselig kom

Karsten ud i køkkenet

til hende,

slæbende på en

kæmpelastbil.

- Jeg vil ha´ en vaniljekrans.

- Hvad hedder det? spurgte mor Gerda.

- Ka´ du gi´ mig en vaniljekrans?

- Det kan siges meget pænere.

- Må jeg gerne få lov at bede om en

vaniljekrans?

- Nej! Vi skal spise om 10 minutter...

HVEM VAR DE FØRSTE, der fik

nys om Jesu fødsel? spurgte læreren i 2.

klasse. Børnene vred sig i stolene, mens

hun forventede, at de ville svare noget

med ”hyrder” eller ”de tre vise mænd”,

men efter nogen tid var det, at Oda

forsigtigt vovede pelsen, og usikkert

svarede:

- Maria og Josef?

HEMMELIGHEDEN ved at komme

fremad - er at få startet.

DSB’s PROBLEMER med de efterhånden

kendte og berygtede IC4 tog er da

uden ende. Nu har vi i årevis hørt om,

at disse IC4 tog ikke kunne køre. Men

netop som jeg sidder og skriver disse

linjer, hører jeg om et IC4 tog, der ikke

kunne bremse...

FAR HVAD er politik?

- Politik, min dreng, det er lige så svært

at forklare, som at der kommer hvid

mælk ud af en brun ko, der spiser grønt

græs.

DER VAR FULDKOMMEN kaos på

kontoret forleden, og det fik vor ven

Philosoffen til at udbryde:

Teori er, når man ved alt; men intet

fungerer. Praksis er, når alt fungerer;

men ingen ved hvorfor.

Her på kontoret er teori og praksis forenet:

Intet fungerer og ingen ved hvorfor.

ALLE TÆNKER PÅ at forandre verden

- men ingen tænker på at forandre sig

selv.

DET ER SJOVT at se, hvordan navne og

titler ændrer sig. I dag kan vi næsten ikke

forstå de titler, der står i stillingsannoncerne.

Vi vil gerne, at det lyder pænere.

F.eks. hedder det i dag ikke skraldemand;

men renovationsmedarbejder.

Vor hyggelige gårdmand, der ordnede

omkring boligerne, kom til at hedde

servicemedarbejder - og i dag er han

ejendomsfunktionær. Fra vores egen

verden, så findes der næsten heller ingen

journalister - næh vi hedder redaktører

- og snart kan undertegnede måske

ovenikøbet kalde sig seniorredaktør.

Alt dette fordi vi under reseachen i

forbindelse med artiklen om seniorboligerne

i sidste nummer, erfarede, at det

oprindeligt hed Oldingekollektiv. Det

blev ændret til det mere mundrette og

mere hyggelige Oldekolle. Men i dag

kaldes det for Seniorboliger og Seniorfællesskaber.

GAMLE W.C. FIELDS kom med

mange festlige ”Bon Mots” eller sentenser

og vi faldt forleden over denne:

Den mest dovne mand jeg nogensinde

har mødt, kom popcorn i pandekagerne -

så de kunne vende sig selv...

TO GAMLE SKOLEKAMMERATER

løb på hinanden under lørdagens indkøb.

De stod foran Supermarkedet, mens

konerne var inde at handle.

- Nu da du er blevet gift, bør du få dig en

livsforsikring og en ulykkesforsikring.

-- Nå-eh, nå-eh, så farlig er hun da heller

ikke...

DET ER SÅ SANDT så sandt: Vi mennesker

er mærkelige. Alle vil leve længere

- men ingen vil blive gamle.

DER VAR GENERALFORSAMLING i

det lokale skyttelav, og efter beretningen

for det svundne år, kom formanden ind

på de kommende arrangementer. Han

sagde, at bestyrelsen havde planlagt to

fester med damer. Den ene skulle være

munter, den anden mere alvorlig. Der var

tavshed et øjelik; men så spurgte Viggo:

- Ku vi ett lieg´ fo å vide, om det ska vær

mæ de samm´ damer????

TO ADVOKATER kom ind på en café

og bestilte to Cola´er. Derpå satte de sig

og tog hver sin madpakke frem.

Tjeneren så dette og sagde: - Man må

ikke spise sin egen mad her.

De to advokater så op et kort øjeblik - og

byttede herefter madpakke...

LÆRER ANDERSEN fik i går en

seddel afleveret af Peter, der kom to timer

for sent. Der stod:

Undskyld at Peter kommer for sent. Han

fik en lillebror i nat. Det var ikke hans

skyld.

God jul ønsker ERGO n

Afsender: Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

UMM

ID nr. 42405

More magazines by this user
Similar magazines