Victoria Line – ny containerrute til England - Esbjerg Havn

portesbjerg.dk

Victoria Line – ny containerrute til England - Esbjerg Havn

J U N I 2 0 0 6

N Y H E D E R I N F O R M A T I O N

Personalia Side 2

Stort kajbyggeri

i gang Side 3

Platform til tiden Side 4

Optimisme

i fiskeriet Side 5

To nye

turistsejladser Side 5

Veje i fokus Side 6

Silva-sagen slut Side 6

Bedre affalds-

håndtering Side 7

Ny kæmpekran

på vej Side 7

Esbjerg

Trosseføring ApS Bagsiden

Victoria Line ny

containerrute

til England

Kendt britisk havne- og transportkoncern yder stærkt

finansielt rygstød til alternativ rute mellem Esbjerg og

Boston UK

Tirsdag den 13. juni fik Esbjerg Havn en ny

direkte containerrute til UK Victoria Line.

Den er etableret af Victoria Group Ltd.,

Plymouth, der er en velkonsolideret havne-

og transportkoncern - kendt for bl.a. privatejet

havnedrift.

Victoria Line er således den britiske koncerns

første forsøg med linietrafik i eget regi,

og der knytter sig pæne forventninger til

nyskabelsen. Ruten besejles af ”Carina” et

velkendt containerskib inden for europæisk

shortsea-trafik. Det har kapacitet til 78

enheder (45 fod), og der er afgang to gange

ugentligt begge veje - tirsdage og fredage fra

Esbjerg, torsdage og søndage fra Boston.

Den britiske anløbshavn er med en beliggenhed

mellem Harwich og Immingham i en linie

ud for Birmingham godt placeret i forhold til

hele det engelske marked specielt midtlandet.

Derfor regner den nye linie da også med

at kunne tiltrække bl.a. kunder med dør-tildør

transporter.

”Vi tror naturligvis på mulighederne. I lyset af

den stigende danske eksport til UK mener vi,

at der er opstået en naturlig plads til at drive

en alternativ”, siger Victoria Lines daglige

leder, Hardy Jørgensen.

Fort. næste side


Solid fremgang

Væksten i

godsmængderne

viser

fortsat en

meget positiv

udvikling. For

årets første

fem måneder

er de steget

med godt

10 pct., og

bag disse tal

gemmer der

sig en solid vækst på trailere og containere.

Dette er meget opløftende, fordi tallene

understøtter Esbjerg Havns strategi

med fokus på shortsea-shipping.

Potentialet er enormt. Først og fremmest,

fordi væksten i godstransport forventes at

stige dramatisk frem mod år 2020 - faktisk

forventer EU en fordobling. Men også,

fordi der er et stort overflytningspotentiale

fra vej til sø. Dette potentiale knytter sig

især til de havne, hvor der kan etableres

ruter til parallel besejling med det overbelastede

vejnet. Som eksempel kan nævnes,

at der stadig er mange virksomheder, som

kører gods ned over Den engelske Kanal.

Lastbilerne kører altså fra Danmark og

ned til Holland/Belgien, hvor de sejler med

Ro-Ro-færger til UK. Det er et oplagt mål

at få flyttet denne trafik over kajerne i

Esbjerg!

Derfor følger vi også med stor interesse

Victoria Lines initiativ med at etablere

en ny containerrute fra Esbjerg til Boston

(UK). Vi ønsker ruten velkommen - der er

masser af gods at sejle med!

En anden udvikling, som Esbjerg Havn

følger med interesse, er den øgede

anvendelse af 45 fods containere indenfor

shortsea-trafik. Potentialet i denne

“maxibox” er åbenlys. Der kan stuves

mere gods i containeren (så længe max

load overholdes), og håndterings-omkostningerne

er næsten de samme som ved

de mindre 20 og 40 fods containere. Pt.

anløbes Esbjerg af to rederier, som alene

fokuserer på denne box.

Men, lur mig - om ikke andre snart ser

potentialet.

God sommer!

Ole Ingrisch

Havnedirektør

Fortsat fra forsiden ...

Han er et kendt ansigt på Esbjerg Havn, har

mange års erfaring inden for shipping, spedition

m.v. og har nu fået kontor i Esbjerg

Container Terminal, som også betjener den

nye rute.

Victoria Group Ltd. har meddelt, at koncernen

er villig til at yde et stærkt finansielt

Mærkedage

Tiltrådte:

01.02.06: Carsten Scherning Sandbæk,

servicemedarbejder

Fratrådte:

31.03.06: Jørn Jacobsen, tømrer

Jubilæer i 2006

25 år

29.06.06: Flemming Carlsson, tømrer

01.12.06: Allan Hug, dykker

Fødselsdage

60 år

17.06.06: Knud Rasmussen, smed

30.07.06: Alf Eriksen, specialarbejder

02.10.06: Eigil Petersen, kranfører

29.10.06: Flemming Nielsen,

havneassistent

22.11.06: Torben Poulsen, civilingeniør

50 år

18.08.06: Ole Michael Jensen,

havneassistent

Side 2

rygstød for at få Esbjerg/Boston-ruten godt

i gang. Koncernen driver ud over havnen

i Boston også havne i Sharpness (Bristol),

Plymouth, Mersey (Liverpool) samt i Seaham

på den engelske østkyst.

Yderligere information:

www.victoriagroup.co.uk

I Esbjerg er en begrænsning blot en

udfordring, vi ikke har klaret endnu.

Esbjerg er fuld af energi og skaberkraft.

Vi arbejder vedholdende og

ligetil med et internationalt fokus og

skaber gang på gang store resultater.

Udgiver:

Esbjerg Havn

Ansvarshavende:

Salgs- og marketingchef

Søren Clemmensen

Redaktionelt arbejde:

Bondrup Communication

Produktion:

Reese Grafisk


Stort kajbyggeri i gang

Ny Atlantkaj til 55 mio. kr.

styrker Ro/Ro-trafikken og

handlingen af stykgods

Sydhavnen udvikler sig som Esbjerg Havns

nye vækstområde. Et godt eksempel er den

netop igangsatte etablering af Atlantkaj i

forlængelse af Australienkaj. Projektet, der

tidligere er omtalt i forbindelse med havnens

masterplan, omfatter 250 meter kaj med 10,5

meters vanddybde samt en ny betonrampe.

Placeringen betyder, at den nye kaj hovedsageligt

udnytter det eksisterende bagland til

Side 3

Ny Atlantkaj

250 m lang og 60 m bred

opmarch og handling af mange typer gods

ikke mindst på Ro/Ro-området samt stykgods,

vindmøller m.v. Også den nye mobilkran

vil kunne benytte kajen.

Efter planen skal Atlantkaj stå færdig den 1.

maj 2007.


Platform

til tiden

Esbjerg Oilfield Services

A/S leverer endnu en STAR

til Mærsk Olie og Gas A/S

til tiden!

Endnu knejser den stolt som et midlertidigt

vartegn for EOS-værftet på Esbjerg Havn.

Men i løbet af kort tid er der ”load out”.

En kæmpekran og udstyr fra det hollandske

specialfirma Heremag skal rulle og løfte

den næsten 2.000 ton tunge STAR-platform,

Valdemar BA, over på en stor pram,

der skal fragtes ud til Dansk Undergrunds

Consortiums Valdemar-felt i Nordsøen.

Tidspunktet for udskibningen ligger endnu

ikke fast, fordi det naturligvis skal passe ind i

DUC-feltets udbygningsarbejde i øvrigt. Men

EOS skal ifølge aftalen med operatørselskabet

Mærsk Olie og Gas A/S aflevere platformen

den 30. juni, og det er værftet parat

til. Dermed følger EOS en god tradition for

levering til tiden, som har meget høj prioritet

hos ordregiverne.

EOS oplyser ikke, hvor mange timer der i alt

er anvendt på fabrikationen af STAR-platformen.

Men for værftets eget vedkommende

er der tale om 120.000 mandetimer siden

produktionsstarten sidste efterår, hvortil

kommer et betragteligt antal underleverandørtimer.

STAR-projektet består af en jacket-konstruktion

på 1.000 ton, piles på 480 ton samt en

top-side konstruktion på ca. 450 ton. Alle

dele placeres på samme pram i øvrigt sammen

med en ventil-station samt en caisson

(rørsamlingsenhed) med tilhørende top-side,

som skal sejles ud til DUC`s Dan-felt.

Forårsmånederne har således været særdeles

travle for EOS, og beskæftigelsen er p.t. på et

højdepunkt med ca. 580 medarbejdere.

”Vi har grund til at være tilfredse og kan se

frem til en række nye spændende opgaver”,

siger værftets ejer Henning G. Kruse. Hvilke,

ønsker han dog ikke at oplyse. Men det er

ikke nogen hemmelighed, at der forestår en

del rig-repair i Esbjerg Havn i sommermånederne,

ligesom man vel kan håbe, at endnu en

platformopgave kan være på vej.

Optimisme i fisk

Esbjerg Havn understøtter fremgang v

værdiafgiften på fisk

Der er syn for sagn

Dansk fiskeri er ganske vist ikke, hvad det

har været. Men det hele er nu slet ikke så

ringe endda. Optimismen er til at få øje på.

Tobisfiskeriet er vendt tilbage med en styrke,

der allerede nu har resulteret i landinger af

samme omfang som i hele 2005. Og bevæger

man sig rundt på kajerne i Esbjergs fiskerihavn,

er der aktivitet også omkring de fartøjer,

der indtil for få måneder siden blot lå til

kaj med henblik på salg.

Esbjerg Havn har ønsket at understøtte

denne positive udvikling, og det er sket med

en 20 procents lempelse af værdiafgiften på

fisk. Den virker forskelligt i konsumfiskeriet

og industrifiskeriet. Mens der er tale om en

klar gevinst for konsumfiskerne, er der med

industrifiskeriet indgået aftale om, at fiskemelsfabrikken

TripleNine Fish Protein a.m.b.a.

i en foreløbig tre-årig periode overtager

driften af Velfærdshuset på Fiskerihavnen.

Triple Nine-formanden Erik Bonde Pedersen

vurderer, at der med et industrifiskeri på lavt

niveau vil vise sig et 0-resultat af aftalen. Men

med et bedre fiskeri kan der opnås en økonomisk

gevinst.

Fint tobisfiskeri

”Det går da også bedre i år”, fortæller Erik

Bonde Pedersen. Han oplyser om tobisfiske-

Rederiet Cattleya A/S leverer

også et godt eksempel

på, at der stadig er

tro på fiskeriets fremtid.

Manden bag selskabet,

fiskeskipper Flemming

Pedersen, har bestilt en ny

storkutter med 1300 ton

lastekapacitet en kombineret

notbåd/trawler hos

Karstensens Skibsværft,

Skagen. Skipperens to

eksisterende kuttere, E349

Cattleya og E170 Torson,

indgår kvote- og tonnagemæssigt

i den nye E

349 Cattleya, der ventes

at kræve en investering på

over 100 mio. kr.

Side 4

riet, at der i årets første måneder frem til

udgangen af maj er landet 79.700 ton i Esbjerg

altså tæt på sidste års resultat i samme

periode, 80.000 ton. Men det skal bemærkes,

at landingerne er foretaget af færre fartøjer

21 mod 27 sidste år (47 i 2005!) Desuden

er der tale om prisstigninger på ca. 25 pct. på


eriet

ed at lempe

grund af god international efterspørgsel.

Formanden betegner situationen som ganske

god og ser man på det økonomiske resultat,

kan både havnen og industrifiskeriet være tilfredse

med aftalen, mener han.

God planlægning

Også formanden for Esbjerg Fiskeriforening,

Jesper Juul Larsen, er optimist og betegner

situationen som en ”new beginning”. Årsagen

skal man ikke lede længe efter. Det har vist

sig, at erhvervet skulle få sørgeligt ret i, at

manglende fasthed i administrationen af de

EU-fastlagte kvoter var en lige så hård belastning

som kvoterne i sig selv. Derfor kan man

kun glæde sig over, at de nye regler om at

fordele kvoterne med en tildeling pr. fartøj

har givet erhvervet mulighed for at planlægge

arbejdet fra årets begyndelse. Man ved, hvad

man har at gå efter!

”De gode erfaringer har allerede fået fin

gennemslagskraft. Trods fortsat høje brændstofpriser

er der generel enighed om, at der

nu endelig er mulighed for at drive nogenlunde

lønsomt fiskeri. Nok er fiskeriet blevet

mindre, men med færre kuttere i et planlagt

fiskeri, er der blevet bedre plads for den

enkelte. Så der er lys forude”, mener Jesper

Juul Larsen.

MS Græsholm - tidligere inspektionsskib - fungerer fint til Vadehavs-turisme.

To nye turistsejladser

Esbjerg-Fanø kan nu også byde på fisketure, udflugter til

vindmøller samt Vadehavs- og Sælsafari

Der er masser af sæler og marsvin i

Vadehavet. Denne friske melding kommer fra

naturvejleder Iver Gram, der er ankermand

for den ene af Esbjerg-Fanøs to nye turistsejladser:

Vadehavs- og Sælsafari. Den anden

drives af partsrederiet Larus og har Rolf

Pedersen og Jens Peder Hvolby ved roret.

Vadehavs- og sælsafarierne af ca. 2 1⁄2 times

varighed har to afgange (kl. 13 og kl. 17

og et kvarter senere fra Nordby) ugens

fire første dage samt søndage kl. 13. De

foregår fra Kullenkaj i Fiskerihavnen ved

Museumsfyrskibet og sejles med det tidligere

inspektionsskib MS Græsholm, der ejes

af Svendborg-rederiet Nord-Line. Skibet

blev under 2. verdenskrig bygget af Flåden

på Holmen og fungerede ud over som

Turister har igennem flere år efterlyst Vadehavsruter - nu

kan Esbjerg og Fanø præsentere hele to af slagsen.

inspektionsskib også som ledsageskib for

minestrygere, inden det en tid blev anvendt

til bl.a. fiskeri. Nu fungerer det fint til turistsejlads,

hvor passagererne også kan opleve

fiskeri med et mini-trawl og tage søstjerner,

rejer, krabber, muslinger og småfisk i nærmere

øjesyn. Desuden er der mulighed for at købe

et let, billigt måltid ombord.

Side 5

Hallo - der er masser af sæler i Vadehavet!

”Vi har fået en fantastisk flot modtagelse

siden starten i Esbjerg den 1. maj”, fortæller

Iver Gram, der også er kendt i forbindelse

med Sortsafari. Han erkender, at passagertallet

endnu ikke er nået helt i top, men det forventes

at ske i forbindelse med sommerens

og feriens komme. Foreløbig er det planen,

at sejladserne fortsætter til udgangen af september.

Rederiet Larus startede tirsdag den 13. juni

sejladsen med Fanø en tidligere 48 ton

E-kutter. Den er ombygget til turistsejlads

og er godkendt til at medtage 48 passagerer.

Fartøjet skal sejle én gang ugentligt, og Larus

vil tilbyde forskellige ture sælsafari, fisketure

og udflugter til vindmøllerne på Horns Rev.

Dermed også ture af varierende længde fra

tre og op til måske ti timer (hvis der skal

fiskes). Der kan indhentes nærmere oplysning

og købes billetter hos Fanø Turistbureau.

Rolf Pedersen oplyser, at der normalt vil være

afgang fra Fanø. Men det er aftalt med Fiskeri-

og Søfartsmuseet, at der også ind imellem kan

arrangeres ture ud af Esbjerg Havn.


Veje i fokus

Omfattende program med omlægninger og reparationer

af havnens veje i 2006

Bevidstheden om det fornuftige i at sørge

for godt vejvedligehold udmøntes i 2006 i

et budgetteret program til mere end 2 mio.

kr. på Esbjerg Havn. Deri er også indregnet

udgifter til flere trafikforbedrende omlægninger,

fortæller teknisk chef Kjeld Dahl

Sørensen, Esbjerg Havn.

Den største post i det forholdsvis store budget

kan henføres til hele logistikken omkring

udvidelsen af Hjem-Is, der har medført

regulering af trafikken fra Fiskebrogade og

Fiskerihavnsgade langs Fiskerihavnens 1. og

2. bassin. Med færdiggørelsen af fabriksudvidelsen

gennemføres der nu en omlægning, så

Fiskerihavnsgade får et forløb ned til 1. bassin

samtidig med, at Auktionsgade rettes ud til

et forløb langs Isingkaj og dermed tilbage til

Fiskerihavnsgade.

Omlægningen, der endvidere

omfatter etablering af

større bredde på

Læssevejen, vil medføre

en forenkling

og forbedring af

trafikken i hele

området og

skabe mere velordnede vejanlæg for en

række virksomheder.

Vedligeholdelsesprogrammet omfatter desuden

bl.a.:

Silva-sagen slut

Med produktvirksomheden Smedegaards

ophugningsprojekt er der sat punktum for

føljetonen om spøgelsesskibet Silva

Efter at have ligget ved kaj i Esbjerg Havn

siden den 24. oktober 2003 får Silva endelig

fred. Det meget omtalte spøgelsesskib blev

på en tvangsauktion den 15. december 2005

overtaget af Saga Shipping & Trading, Oslo,

som nu har valgt at lade skibet ophugge af

produktvirksomheden Smedegaard i Esbjerg.

Maritim chef Karl-Johan Madsen, Esbjerg

● H. E. Bluhmesvej, hvor der langs den

nordlige del lægges ny belægning på cykelstier

og fortove.

● Adgangsvejen får på strækningen mellem

Målerhusvej og Nyhavnsgade fjernet

spor i rabatten og forskønnes med græs

og beplantning.

Havn, finder efter omstændighederne denne

udgang på sagen tilfredsstillende:

”Silvas tilstedeværelse i Esbjerg Havn er jo

egentlig blevet forlænget, fordi miljømyndighederne

krævede, at skibets ejer skulle

dokumentere, at ophugningen kunne ske på

en miljømæssig forsvarlig vis herunder fjernelsen

af asbest. Efter flere måneders frug-

Side 6

● Vesterhavsgade får på strækningen

mellem Målerhusvej og Fiskebrogade nyt

slidlag.

● Estrupvej får på strækningen fra Østre

Havnevej til Exnersgade nyt slidlag.

● Taurusvej mellem Sahara og

Estrupvej bliver ny ”hovedport” til hele

Sønderhavns-området og udvides med

et vejanlæg med to baner i hver retning

ved porten. Samtidig flyttes hegnet ud til

banesporet langs Estrupvej ganske enkelt

fordi et stigende antal virksomheder gerne

vil være inden for i det kommende store

Sydhavns-område.

● Europakaj/Vestkraftkaj får ny belægning

samtidig med, at der etableres en bredere

rampe for at forbedre forholdene for Ro/

Ro-skibene.

tesløse forhandlinger mellem myndighederne

og ejeren blev der så fundet en løsning, så

ophugningen kunne ske i Danmark. Og efter

at Silva den 3. maj i år blev solgt til den lokale

produktvirksomhed Smedegaard, betyder

det altså nu, at skibet ophugges i Esbjerg.”


Bedre affaldshåndtering

Ny container-forsøgsordning

for kabysaffald

på Fiskerihavnen

Det er ingen hemmelighed, at den almindelige

omgang med affald på Fiskerihavnen godt

kunne være bedre. Derfor har Esbjerg Havn

nu medtaget en ny håndteringsordning i den

plan for miljø-tiltag, som skal godkendes af

myndighederne hvert tredje år. Foreløbig

er der tale om en forsøgsordning over

ca. to måneder, hvor der vil være opstillet

en lille snes 800 liters containere langs

Fiskerihavnens bassiner (to stk 40' containere

i Trafikhavnen) til modtagelse af kabysaffald.

Det er altså en slags dagrenovationsordning,

der gennemføres i samarbejde med et renovationsfirma,

som vil betjene området med

komprimatorvogne.

Teknisk chef Kjeld Dahl Sørensen, Esbjerg

Havn, glæder sig over, at forsøget er modtaget

positivt bl.a. af Esbjerg Fiskeriforening

og Esbjerg Kommune. Håbet er nu, at ordningen

bliver benyttet rigtigt.

Det understreges derfor også, at olieforurenet

affald, filtre, klude m.v. fortsat skal afleveres

på de sædvanlige opsamlingssteder.

Er man i tvivl, kan der rettes forespørgsel til

Bjørn Eriksen på Servicegården tlf. 76 12

41 23.

Ny kæmpekran på vej

Havnen overvejer tre tilbud fra nogle af verdens

største mobilkranproducenter

Det er kun to år

siden, at Esbjerg

Havn modtog en ny

mobilkran, LHM 400,

fra den østrigske producent

Liebherr. Kranen

var på dette tidspunkt med

110 ton løftekapacitet den

største af denne type på

dansk område. Men nu er havnen

på udkig efter en endnu

større kran med min.

30 % større kapacitet altså

min. 140 ton for at imødekomme

det stigende behov for

tunge løft i forbindelse med bl.a.

handlingen af vindmøller og stykgods

i øvrigt. Det er således foreløbig

planen, at havnen beholder

LHM 400 også efter leveringen af

en ny kran.

Udbuddet har, som det skal, været i

EU-licitation. Der er indkommet tre

tilbud, som alle opfylder de opstillede

kriterier. Havnen vurderer nu

tilbuddene nærmere. Det skønnes,

at nyanskaffelsen vil beløbe sig til

20-22 mio. kr.

Side 7


M I N I P O R T R Æ T

Trosseføring

- en livsstil

To ”gamle drenge” tog springet og startede for

sig selv - Esbjerg Trosseføring ApS

Poul Hede (65) og Bent Nyborg (60) har

netop startet egen virksomhed, selvom de er

tæt på pensionsalderen. De kunne simpelthen

ikke lade være, da Svitzer i 2005 besluttede

sig for at afhænde rederiets trosseføringsforretning

i Esbjerg. Paul og Bent havde hhv. 25

og 20 års anciennitet i firmaet og var ikke

indstillet på, at det skulle være slut. Så de

besluttede sig for at videreføre virksomheden.

”Helt let var det ikke. Der måtte da nogle

seje forhandlinger og advokatbistand til”, fortæller

de om forløbet, inden de den 1. april

sidste år kunne overtage aktiviteterne med

deres nystiftede selskab Esbjerg Trosseføreri

ApS. I dag har de ikke fortrudt. Forretningen

går godt, og der er udført flere tusinde

assistancer med trosseføring og handling af

skibsanløb i det hele taget.

God udvikling

Faktisk har de senere år budt på nye forretningsområder

f.eks. trosseføring og fortøjning

af de store borerigge, der i stigende

antal lægges til kaj i Esbjerg i forbindelse med

reparation, overhaling m.v. Og forleden handlede

det om endnu en olierelateret opgave

nemlig trosseføring i forbindelse med placeringen

af en stor barge ved EOS-værftet i

forbindelse med ”load out'en” af en platform

til DUC`s Valdemar-felt.

”Jo, vi har da en lille god forretning. Men

omvendt vil vi ikke lægge skjul på, at der er

tale om et ofte fysisk hårdt arbejde. Så lidt

skal vi jo have for det”, fastslår Bent.

Arbejdet er da også at betegne som lidt af en

livsstil. For de to ejermænd skal være til rådighed

hver dag alle døgnets 24 timer året rundt

og i al slags vejr!

Ud af køjen

”Vil du være med her, skal du være parat til at

stå ud af køjen kl. tre om natten for at rykke

Poul Hede (65) og Bent Nyborg (60) har netop

startet egen virksomhed, selvom de er tæt på

pensionsalderen.

til assistance i en hård snestorm”, forklarer

Bent. Det hører nemlig til de absolutte sjældenheder,

at vejret kan blive så barskt, at selv

de hærdede trosseførere må give op. Bent

erindrer faktisk kun orkanen i 1999. Dengang

gik de i gang med at fortøje en skib ved 13tiden,

men allerede inden for en time stod

vandet ind over kajen. De måtte skyndsomt

forlade havnen, men kunne vende tilbage ved

21-tiden for at fortøje skibet igen.

”Syv-ni-tretten har vi aldrig været udsat

for alvorlige uheld. Men der har da været

faretruende episoder, så det handler om at

være 100 % opmærksom hele tiden. Der kan

hurtigt ske noget - et tov kan briste osv. Men

vi nyder godt af en slags håndværksmæssig

rutine. Vi ved, hvad det drejer sig om. Sådan

er det”.

Jollens tur

Det er da klart, at alderen presser sig på, så

Poul og Bent siger ikke noget om, hvor længe

de bliver ved. Men de har fem gode hjælpere

omkring sig på freelance-basis. Så hvem ved,

om man ikke her kan finde arvtagerne....

”Det kunne da godt ske. Men foreløbig har vi

ikke tid til at tænke så meget på det, for nu

skal jollen have en tur”. Her henvises til den

dobbeltskrogede glasfiber-”grønlandsjolle”,

som Esbjerg Trosseføring har liggende nede

foran kontoret ved Vagervej. Poul og Bent

giver den en overhaling og udstyrer den med

en 100 HK-motor.

”Så kan vi jo også lige klare nogle småjobs

med den!”

Der skal 6 mand til,

når de helt store skibe kommer ind.

More magazines by this user
Similar magazines