Det personlige lederskab

esdhweb.ucl.dk

Det personlige lederskab

DIPLOMUDDANNELSEN

I LEDELSE

MODULBESKRIVELSER

NY BEKENDTGØRELSE

EFTERÅR 2010


Metode

Formål:

Modulet er et tilbud til de studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse, der ikke har et

grundlæggende kendskab til videnskabsteori og metode. Desuden er modulet et tilbud til

de studerende, der ønsker at opdatere deres viden på området, f.eks. hvor studierne ligger

langt tilbage. Der sigtes mod at lette studieprocessen for de studerende.

Formålet med modulet er dels at give studerende indsigt i grundlæggende teorier, retninger

og begreber inden for videnskabsteori og metode. Denne indsigt skal gøre de studerende

i stand til lettere at tilegne sig og reflektere over den teoretiske og praktiske viden de

præsenteres for i uddannelsens øvrige moduler.

Desuden er formålet at udvikle og opdatere evnen til skriftligt at udarbejde velstrukturerede

og velargumenterede opgaver, der er en vigtig del af studiet på Diplomuddannelsen i Ledelse.

Endelig skal evnen til at tilrettelægge og gennemføre empiriske undersøgelser udvikles.

Mål:

Målet er, at de studerende:

• Kender til grundtrækkene i de vigtigste videnskabsteoretiske tilgange og forstår, at ledelsesmæssige

problemstillinger kan behandles ud fra forskellige tilgange.

• Er i stand til at til at relatere ledelsesmæssige problemstillinger til videnskabsteoretiske

tilgange.

• Får indsigt i principper for planlægning og gennemførelse af undersøgelser.

• Forstår hvordan valget af metode har betydning for det resultat, man kommer frem til i

en analyse.

• Er i stand til at disponere rapporter og skriftlige opgaver.

Indhold:

• Videnskabsteori, paradigmer og metodesynsvinkler.

• Forklaringsmodeller, herunder forklaring, forståelse og fortælling.

• Paradigmers og forklaringsmodellers konsekvenser for syn på organisationer,

beslutninger, lederskab og samfundsudvikling.

• Rapport- og opgaveskrivning.

• Problemformulering.

• Anvendelse af teori.

• Planlægning af undersøgelser herunder valg af undersøgelsesdesign.

• Dataindsamlingsteknikker, herunder kvalitative og kvantitative metoder.

Arbejdsform:

En kombination af forelæsninger, øvelser og cases. Modulet er praktisk orienteret, hvor

der lægges vægt på at arbejde med konkrete opgaver og situationer.

Der tages udgangspunkt i flere af de fagområder, der arbejdes med på uddannelsens øvrige

moduler for at skabe sammenhæng og lette den senere studieproces.

Litteratur:

Der anvendes uddrag fra relevante publikationer, der udleveres ved modulstart.

Adresse:

Soldalen 8, 7100 Vejle

Undervisning:

Undervisningsdage:

13/8, 20/8 og 10/9

Bedømmelse:

Efter endt deltagelse i

modulet udstedes modulbevis.

Pris: 2.700 kr.

Tilmeldingsfrist:

15. juni 2010

Modulansvarlig:

André Barsøe Jensen


Det personlige lederskab, del 1

Lederskab og kommunikation

Formål:

Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af lederskabets forskellige

kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. Der arbejdes

derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige teorier, strategier

og metoder. Hensigten er at udvikle forståelsen af, hvordan forskellige kommunikative

tilgange har betydning for forskellige ledelsesidentiteter i relation til den helhed, som lederen/den

studerende er en del af. Der inddrages problemstillinger, erfaringer og fortællinger

fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i

egen praksis.

Mål – i hovedtræk:

Viden og forståelse

• Skal have viden om forskellige perspektiver på, teorier om og metoder til at fokusere

betydning og udøvelse af ledelse som kommunikation.

• Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne forstå, hvordan forskellige kommunikative

perspektiver og kommunikationsteoretiske tilgange har betydning for iagttagelse og

konstituering af forskellige ledelsesidentiteter.

• Skal kunne identificere egne perspektiver og forstå deres forskellige betydninger for

sammenhængen mellem kommunikation, ledelsesidentitet, ledelsesetik og egne ledelsesmæssige

udfordringer i egen lokal praksis.

Færdigheder

• Skal kunne inddrage problemstillinger og erfaringer fra egen organisation, for at give stof

til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen kommunikativ praksis.

• Skal kunne vurdere forskellige kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod

udvikling af egen ledelse og reflektere over deres betydning.

• Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere egen ledelsesmæssig,

kommunikativ praksis og begrunde konsekvenserne heraf.

Kompetencer

• Skal kunne udvikle strategier for og håndtere udvikling af egne kommunikative kompetencer

i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer

• Skal kunne identificere egne perspektiver og reflektere over deres forskellige betydninger

for egen lokal praksis, f.eks. om sammenhænge mellem ledelsesidentitet, ledelsesetik

og egne ledelsesmæssige udfordringer

Indhold:

• Modeller til forståelse og analyse af kommunikationen

• Indholds- og metakommunikation

• Lærings- og kommunikationsdomæner

• Kommunikation set i forhold til eget lederskab og sammenhængen i de organisatoriske

relationer

• Refleksion og analyse af kommunikation i en organisation

• Arbejdet med kommunikation i forhold til egen praksis

• Kommunikation set i forhold til egen kompetenceudvikling

Litteratur:

• Poula Helth (red.): Lederskabelse – det personlige lederskab. Samfundslitteratur.

Seneste udgave (gennemgående på Det personlige lederskab del 1 og del 2)

• Mads Hermansen, Ole Løw og Vibeke Petersen: Kommunikation og samarbejde i professionelle

relationer. Seneste udgave.

• Gitte Haslebo: Relationer i organisationer. Psykologisk forlag. Seneste udgave (gennemgående

på de obligatoriske moduler)

Adresse:

Soldalen 8, 7100 Vejle

Undervisning:

Semesterforløb

4 tirsdage kl. 9.00-14.30,

på følgende datoer:

31/8, 7/9, 21/9 og 28/9

2010

Aflevering af portfolio

12/10

Undervisningsform:

Undervisning med oplæg,

gruppedrøftelser, cases

mv. Inddragelse af problemstillinger

fra egen

praksis er en vigtig del af

forløbet.

Eksamen:

Portfolio med løbende

mindre opgaver

Bedømmelse:

Karakter efter 7-trins karakterskalaen

Censur:

Intern censur

Pris: 4.600 kr.

Tilmeldingsfrist:

15. juni 2010

ECTS point: 5

Modulansvarlig:

Inge Wonsyld


Det personlige lederskab, del 2

Professionelt lederskab

Formål:

Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelse af det professionelle lederskabs

forskellige ledelseskompetencer og ledelsesidentiteter i relation til deres egne ledelsesmæssige

udfordringer.

Der arbejdes derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige ledelsesteorier,

strategier og metoder. Hensigten hermed er at udvikle forståelsen af, hvordan forskellige

ledelsesteoretiske tilgange har betydning for det professionelle lederskab og dets

praksisformer i relation til den helhed, som ledelse er en del af.

Der inddrages problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof

til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen praksis.

Mål – i hovedtræk:

Viden og forståelse

• Skal have viden om forskellige perspektiver på, teorier om og metoder til at fokusere betydning

og udøvelse af det professionelle lederskab

• Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne forstå, hvordan forskellige ledelsesperspektiver

har betydning for forskellige ledelsesidentiteter og ledelsesetikker i relation til den konkrete

helhed, som lederen er en del af.

• Skal kunne identificere og reflektere over egne perspektiver på det professionelle lederskab

og forstå deres forskellige betydninger for sammenhængen mellem ledelsesidentitet, ledelsesetik

og egen ledelsesmæssig praksis

Færdigheder

• Skal kunne inddrage problemstillinger, erfaringer og fortolke fortællinger fra egen organisation,

for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen ledelsesmæssig

praksis.

• Skal kunne vurdere forskellige teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af eget professionelt

lederskab og reflektere over deres betydning.

• Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere egen ledelsesmæssige

praksis og begrunde konsekvenserne heraf.

Kompetencer

• Skal kunne udvikle strategier for og håndtere udvikling af eget professionelt lederskab.

• Skal kunne indgå i samarbejde internt og eksternt og herigennem medvirke til en hensigtsmæssig

organisatorisk udvikling.

• Skal kunne identificere og formulere behov for udvikling af egne professionelle ledelseskompetencer

i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer.

Indhold:

Det samfunds- og videnskabsteoretiske grundlag for ledelsesidentiteter

• Ledelsesteoretiske tilgange og lederroller

• Ledelse og værdier

• Ledelse i den relationsskabte organisation

• Diskursiv ledelse

• Ledelse af læreprocesser og organisatorisk læring

• Personprofilanalyse, herunder afdækning af styrker og udviklingsmuligheder som leder

• Strategier for kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen praksis og organisatorisk

udvikling

Litteratur:

• Poula Helth (red.): Lederskabelse – det personlige lederskab. Samfundslitteratur.

Seneste udgave.

• Gitte Haslebo: Relationer i organisationer. Psykologisk forlag. Seneste udgave

(gennemgående på de obligatoriske moduler).

Adresse:

Soldalen 8, 7100 Vejle

Undervisning:

Semesterforløb

4 tirsdage kl. 9.00-

14.30, på følgende

datoer:

12/10, 26/10, 2/11 og

9/11 2010

Aflevering af opgave

23.11.

Eksamen 7/12+-8/12

Undervisningsform:

Undervisning med oplæg,

gruppedrøftelser,

cases mv. Inddragelse

af problemstillinger fra

egen praksis er en

vigtig del af forløbet

Eksamen:

Skriftlig opgave med

efterfølgende mundtlig

eksamen

Bedømmelse:

Karakter efter 7-trins

karakterskalaen

Censur:

Ekstern censur

Pris: 4.600 kr.

Tilmeldingsfrist:

15. juni 2010

ECTS point: 5

Modulansvarlig:

Inge Wonsyld


Ledelse og organisation, del 1

Organisation og processer

Formål:

Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af interne og eksterne

organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige og organisatoriske

tiltag i egen organisation.

Der arbejdes derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige organisationsforståelser

og –teorier. Hensigten er at tilegne sig kompetencer til at forstå og forholde

sig reflekterende til centrale organisatoriske udfordringer i egen organisation.

Der inddrages problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give

stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i egen organisation.

Mål – i hovedtræk:

Viden og forståelse

• Skal have viden om forskellige teorier om organisationer og ledelsen af dem, herunder i

særdeleshed ledelse af komplekse organisationer i et konstant foranderligt samfund.

• Skal kunne identificere og reflektere over eget perspektiv og betydningen for ledelsesmæssige

og organisatoriske beslutninger, processer og tiltag i egen organisation.

Færdigheder

• Skal kunne iagttage og indsamle empiri i forhold til udvalgte organisatoriske problemstillinger

på en relevant måde.

• Skal kunne analysere rammer og identificere mulighederne for ledelsesrummet i egen

organisation.

• Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske

organisatoriske problemstillinger i egen organisation

• Skal over for organisationens interne og eksterne aktører kunne skabe og formidle forståelse

for ledelsesmæssige beslutninger og organisatoriske tiltag i egen organisation

Kompetencer

• Skal kunne udvikle strategier for og initiere udvikling, realisering og håndtering af innovative

organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser.

• Skal kunne indgå i et konstruktivt samarbejde med organisationens aktører om at håndtere

og skabe organisatorisk deltagelse i og refleksion over organisatoriske udfordringer.

• Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold

til ledelse af organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser

Indhold:

• Organisation og ledelse ud fra forskellige forståelser af organisationen og dens omverden

• Betydningen af forskellige organisationsforståelser for egen organisation

• Analyse af organisationen

• Organisationens opbygning, struktur og processer, herunder team

• Organisationen som kultur og værdier – i et funktionalistisk og symbolsk perspektiv

• Ændringsprocesser og kompetenceudvikling i organisationen

• Egen position og opgave som leder i organisationen

Litteratur:

• Gitte Haslebo: Relationer i organisationer. Psykologisk forlag. Seneste udgave (gennemgående

på de obligatoriske moduler)

• Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur.

Seneste udgave (gennemgående på organisation del 1 og del 2)

• Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdal: Organisationsteori. Struktur, kultur, processer.

Handelshøjskolens Forlag. Seneste udgave (gennemgående på organisation del 1 og

del 2)

• Majken Schultz: Kultur i organisationer. Funktion eller symbol. Handelshøjskolens Forlag.

Seneste udgave.

Adresse:

Soldalen 8, 7100 Vejle

Undervisning:

Semesterforløb

4 onsdage kl. 9.00-14.30,

på følgende datoer:

1/9, 8/9, 22/9 og 6/10

2010

Aflevering af portfolio

13/10

Undervisningsform:

Undervisning med oplæg,

gruppedrøftelser, cases

mv. Inddragelse af problemstillinger

fra egen

praksis er en vigtig del af

forløbet

Eksamen:

Portfolio med løbende

mindre opgaver

Bedømmelse:

Karakter efter 7-trins karakterskalaen

Censur:

Intern censur

Pris: 4.600 kr.

Tilmeldingsfrist:

15. juni 2010

ECTS point: 5

Modulansvarlige:

Bente Trier og Esben

Krægpøth


Ledelse og organisation, del 2

Organisation, styring og strategi

Formål:

Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af de interne og eksterne

organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med vilkår for strategisk ledelse

og styring i egen organisation.

Der udvikles kompetencer til at forstå og forholde sig til, hvordan konkrete strategiske og

styringsmæssige udfordringer form af f.eks. strategiske beslutninger, strategiprocesser,

styringskoncepter og –værktøjer kan/ville kunne tilføres mening i egen organisation.

Der inddrages derfor problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at

give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i egen organisation.

Mål – i hovedtræk:

Viden og forståelse

• Skal have viden om forskellige tænkninger og teorier om strategisk ledelse og styring af

organisationer, herunder i særdeleshed tænkninger og teorier relateret til strategisk ledelse

og styring af komplekse organisationer i et foranderligt samfund.

• Skal kunne identificere og reflektere over eget perspektiv og forstå dets betydning for

strategiske valg og styringstiltag i egen organisation.

Færdigheder

• Skal kunne analysere vilkår og identificere muligheder for strategiske og styringsmæssige

tænkninger og tiltag i egen organisation.

• Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske

strategiske og styringsmæssige problemstillinger, og skal kunne reflektere og begrunde

de organisatoriske konsekvenser heraf.

• Skal over for organisationens forskellige interne og eksterne aktører kunne skabe og

formidle forståelse for forskellige tænkninger, teorier og metoder, vedrørende strategisk

ledelse og styring.

• Skal kunne reflektere og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil.

Kompetencer

• Skal kunne praktisere strategisk ledelse og implementere styringsmæssige tiltag under

hensyntagen til organisationens komplekse interne og eksterne relationer.

• Skal kunne indgå i et konstruktivt samarbejde med organisationens aktører om at håndtere

og skabe organisatorisk deltagelse i strategiske og styringsmæssige udfordringer og

processer.

• Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold

til strategisk ledelse og styring

Indhold:

• Ledelse, styring og strategi

• Vision, mission og værdier

• Strategisk analyse og udarbejdelse af strategier og virksomhedsplaner

• Beslutningsprocesser i organisationen

• Forskellige perspektiver på organisationsudvikling og ændringsstrategier – herunder AI

og Blue Ocean

• Den lærende organisation i strategisk sammenhæng

• Evaluering og kvalitetsudvikling af organisationens aktiviteter

Litteratur:

• Gitte Haslebo: Relationer i organisationer. Psykologisk forlag. Seneste udgave

(gennemgående på de obligatoriske moduler)

• Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur.

Seneste udgave (gennemgående på organisation del 1 og del 2)

• Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdal: Organisationsteori. Struktur, kultur, processer.

Handelshøjskolens Forlag. Seneste udgave

• Hertil kommer en række udvalgte tekster.

Adresse:

Soldalen 8, 7100 Vejle

Undervisning:

Semesterforløb

4 torsdage kl. 9.00-14.30,

på følgende datoer:

13/10, 27/10, 3/11 og

17/11 2010

Aflevering af opgave /12

Eksamen 15/12+-16/12

Undervisningsform:

Undervisning med oplæg,

gruppedrøftelser, cases

mv. Inddragelse af problemstillinger

fra egen

praksis er en vigtig del af

forløbet

Eksamen:

Skriftlig opgave med efterfølgende

mundtlig eksamen

Bedømmelse:

Karakter efter 7-trins karakterskalaen

Censur:

Ekstern censur

Pris: 4.600 kr.

Tilmeldingsfrist:

15. juni 2010

ECTS point: 5

Modulansvarlige:

Bente Trier

Esben Krægpøth


Ledelse og medarbejdere, del 1

Ledelse i dynamiske relationer

Formål:

Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af det dynamiske samspil

mellem medarbejdere og ledelse som et resultat af og som medskabende for organisatoriske

processer og udviklingsmuligheder.

Med udgangspunkt i ledelsesteoretiske perspektiver er formålet at opnå kompetencer til at

forstå og forholde sig til, hvordan organisatoriske værdier, processer og identiteter skaber

vilkår for kompetenceudvikling af såvel medarbejdere som ledelse i praksis.

Der inddrages problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give

stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i egen organisation.

Mål - i hovedtræk:

Viden og forståelse

• Skal have viden om forskellige perspektiver og teorier til forståelse af forholdet mellem

ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes, samt viden om forskellige

metoder til håndtering af heraf.

• Skal kunne identificere eget perspektiv og forstå dets betydning for ledelsesmæssige

etiske valg og beslutninger.

• Skal have indsigt i og forståelse for ledelsens ret, pligt og ansvar for at træffe beslutninger

og handle i relationerne mellem ledelse og medarbejdere.

Færdigheder

• Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske

problemstillinger i forholdet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere

indbyrdes i egen organisation.

• Skal over for organisationens forskellige aktører kunne skabe og formidle forståelse for

det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes,

i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og

værdier.

• Skal kunne reflektere og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil.

Kompetencer

• Skal kunne identificere og udvikle strategier for, kommunikere om og håndtere dynamiske

relationer mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes i

egen organisation.

• Skal kunne forholde sig til og anvende forskelle og konflikter som en mulig ressource i

disse relationer.

Indhold:

• Perspektiver på og teorier om personaleledelse og relationer mellem ledelse og medarbejdere

herunder trivsel, stress og arbejdsmiljø.

• Leder-medarbejderrelationens nye karakteristika og de ledelsesmæssige udfordringer,

der følger heraf.

• Ledelse af team og grupper

• Beslutningstagen og forskellige tilgange til beslutningsprocesser i organisationen.

• Konflikter, magt og forhandling i forhold til egen position i organisationen.

• Repræsentation, magt i et etisk lys, konflikter som ressource.

• Gennemførelse og kommunikation af beslutninger.

Litteratur:

• Carsten Hornstrup m.fl.: Systemisk ledelse. Den refleksive praktiker. Psykologisk forlag.

Seneste udgave (gennemgående på Ledelse og medarbejdere del 1 og del 2).

• Jacob Alsted og Ditte Haslund: Ledelse og medarbejdere: Samarbejdets psykologi.

Samfundslitteratur. Seneste udgave (gennemgående på Ledelse og medarbejdere del 1

og del 2).

• Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdal: Organisationsteori. Struktur, kultur, processer.

Handelshøjskolens Forlag. Seneste udgave

• Gitte Haslebo: Relationer i organisationer. Psykologisk forlag. Seneste udgave.

(gennemgående på de obligatoriske moduler).

Adresse:

Soldalen 8, 7100 Vejle

Undervisning:

Semesterforløb

4 torsdage, kl. 9.00-14.30

på følgende datoer:

2/9, 16/9, 23/9 og 30/9

2010

Aflevering af portfolio 7/10

Fuldtidsforløb

4 dage 9.00-14.30, på

følgende datoer:

30/8, 31/8, 6/9, 13/9 2010

Aflevering af portfolio 28/9

Undervisningsform:

Undervisning med oplæg,

gruppedrøftelser, cases

mv. Inddragelse af problemstillinger

fra egen

praksis er en vigtig del af

forløbet

Eksamen:

Portfolio med løbende

mindre opgaver

Bedømmelse:

Karakter efter 7-trins skalaen

Censur:

Intern censur

Pris: 4.600 kr.

Tilmeldingsfrist:

15. juni 2010

ECTS point: 5

Modulansvarlig:

André Barsøe Jensen


Ledelse og medarbejdere, del 2

Ledelse i lærings- og kompetencerelationer

Formål:

Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelse af lærings- og kompetenceudviklingsprocesser

i det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere

indbyrdes.

Der arbejdes derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med læring, dannelse og

kompetence- og organisationsudvikling. Hensigten er at tilegne sig kompetencer til at forstå og

forholde sig til, hvordan forskellige ledelsesmæssige forståelser og håndteringer af organisationens

menneskelige ressourcer skaber vilkår og muligheder for individuel og organisatorisk læring

og kompetenceudvikling i egen organisation.

Der inddrages derfor problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give

stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen organisation.

Mål - i hovedtræk:

Viden og forståelse

• Skal have viden om forskellige perspektiver og teorier til forståelse af lærings- og kompetenceudviklingsprocesser

samt viden om forskellige metoder til håndtering heraf.

• Skal kunne identificere eget perspektiv og reflektere over dets betydning for ledelsesmæssige

etiske valg og beslutninger.

• Skal have indsigt i den sammenhæng, der er mellem organisatoriske udviklingsstrategier og

strategier for medarbejdernes læring og kompetenceudvikling.

Færdigheder

• Skal kunne iagttage og indsamle empiri på en relevant måde i forhold til en udvalgt problemstilling

relateret til lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i samspillet mellem ledelse og

medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes.

• Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske problemstillinger

i lærings- og komptenceudviklingsprocesser i egen organisation.

• Skal over for organisationens forskellige aktører kunne skabe og formidle forståelse for forskellige

tiltag vedrørende læring og kompetenceudvikling i forhold til organisationens overordnede

udviklingsstrategier, HR-strategier og personalepolitikker.

Kompetencer

• Skal kunne identificere og udvikle strategier for, kommunikere om, realisere og håndtere lærings-

og kompetenceudviklingsprocesser i egen organisation.

• Skal kunne forholde sig til og anvende forskelle og konflikter mellem mål og strategier for læring

og kompetenceudvikling som en mulig ressource.

• Skal kunne identificere behov for egen og medarbejdernes læring og kompetenceudvikling og

skal kunne formidle dem på en hensigtsmæssig måde i forhold til organisationens overordnede

mission, visioner, strategiske mål og værdier.

Indhold:

• Perspektiver på og teorier om HR og kompetenceudvikling.

• Medarbejderledelse og HR i et strategisk perspektiv.

• Tiltrækning, rekruttering, fastholdelse og afskedigelse af medarbejdere.

• Bedømmelse og udviklingsdialog, herunder MUS, GRUS, PULS.

• Kompetencebegrebet.

• Kompetenceudvikling og læring samt visionens betydning for det lærende miljø.

• Ændringsprocesser og modstand mod læring i organisationen.

Litteratur:

• Carsten Hornstrup m.fl.: Systemisk ledelse. Den refleksive praktiker. Psykologisk forlag. Seneste

udgave (gennemgående på Ledelse og medarbejdere del 1 og del 2).

• Jacob Alsted og Ditte Haslund: Ledelse og medarbejdere: Samarbejdets psykologi. Samfundslitteratur.

Seneste udgave (gennemgående på Ledelse og medarbejdere del 1 og del 2).

• Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdal: Organisationsteori. Struktur, kultur, processer. Handelshøjskolens

Forlag. Seneste udgave.

• Gitte Haslebo: Relationer i organisationer. Psykologisk forlag. Seneste udgave. (gennemgående

på de obligatoriske moduler).

Adresse:

Soldalen 8, 7100

Vejle

Undervisning:

Semesterforløb

4 torsdage, kl. 9.00-

14.30 på følgende

datoer:

7/10, 21/10, 28/10

og 4/11 2010

Aflevering af opgave

18/11

Fuldtidsforløb

4 dage 9.00-14.30,

på følgende datoer:

27/9, 28/9, 4/10,

5/10 2010

Eksamen 26/9

Undervisningsform:

Undervisning med

oplæg, gruppedrøftelser,

cases mv.

Inddragelse af problemstillinger

fra

egen praksis er en

vigtig del af forløbet

Eksamen:

Synopsis med efterfølgendemundtlig

eksamen

Bedømmelse:

Karakter efter 7trins

skalaen

Censur:

Ekstern censur

Pris: 4.600 kr.

Tilmeldingsfrist:

15. juni 2010

ECTS point: 5

Modulansvarlig:

André Barsøe


Ledelse og coaching

Formål:

At de studerende tilegner sig og udvikler såvel teoretiske som praktiske kommunikative kompetencer

med henblik på at skabe alternative forståelser og betydninger til eksisterende individuelle

og organisatoriske forestillinger. At give de studerende viden og praktiske færdigheder til at bruge

coaching som en ressource for ledelses- og organisatoriske udviklingsprocesser

Mål – i hovedtræk:

Viden og forståelse

• Skal have viden om forskellige tænkninger og teorier om og metoder til arbejdet med coaching,

med fokus på deres ledelsesmæssige, organisatoriske og kommunikative aspekter.

• Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige

tænkninger og teorier om og metoder til arbejdet med coaching.

• Får øget indsigt og viden og kan reflektere over forskellige positioner i en coachingproces.

Færdigheder

• Kan vurdere forskellige tænkninger og teorier om og metoder til arbejdet med coaching i forhold

til egen organisation og egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer.

• Kan begrunde egen ledelsesmæssig coaching-praksis og kan vurdere betydningen af magtforhold

i kommunikation og coaching.

Kan formidle forståelsen af forskellige tænkninger og teorier om og metoder til arbejdet med

coaching i forhold til egen organisation og egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer samt i

forhold til egen ledelsesmæssig coaching-praksis.

Kompetencer

• Tilegner sig praktiske, kommunikative coaching-kompetencer til at håndtere komplekse og

udviklingsorienterede ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger i forhold til individer,

teams og organisationen og dens omverden.

• Kan omsætte viden og færdigheder i forhold til ledelse og coaching i en kommunikativpraksis i

forhold til ledelsesmæssige etiske udfordringer.

De studerendes egne problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation og egen

ledelse vil blive inddraget.

Indhold:

Coaching i et ledelsesmæssigt og organisatorisk perspektiv

• Teori og læringsperspektiver

• Grundbegreber og basisforudsætninger

• Lederens grundlæggende positioner – ledelsesbaseret coaching

• Etiske spilleregler

• Coaching og magtrelationer

Metoder og værktøjer

• Individuel og team coaching.

• Faser og forløb.

• Metoder og modeller

• Systemisk coaching og anerkendende tilgang til coaching

• Træning og praksis

Tilrettelæggelse af forskellige coachingforløb

• Sproglig vinkling og mønsterbrydning

• Struktureret dialog

• Fortællinger fra dagligdagen

Litteratur:

• Reinhard Stelter (red.): Coaching læring og udvikling. Dansk Psykologisk Forlag. Seneste

udgave.

• Kim Gørtz og Anette Prehn: Coaching i perspektiv- en grundbog. Hans Reitzels Forlag 2008

• Der vil blive udleveret en del materiale undervejs i uddannelsen

Adresse:

Soldalen 8, 7100

Vejle

Undervisning:

Semesterforløb

4 torsdage

9.00-14.30

16/9, 23/9, 30/9,

7/10 2010

Aflevering af portfolio

28/10.

Undervisningsform:

Undervisning med

oplæg der perspektiveres

til teorien,

gruppedrøftelser,

cases mv. Inddragelse

fra egen

praksis er en vigtig

del af forløbet. Der

trænes desuden i

praktiske coachingforløb

bl.a. med

telefoncoaching

mellem undervisningsdagene.

Eksamen:

Portfolio med løbende

mindre opgaver

Bedømmelse:

Karakter efter 7trinskarakterskalaen

Censur:

Intern censur

Pris: 5.600 kr.

Tilmeldingsfrist:

15. juni 2010

ECTS point: 5

Modulansvarlig:

Inge Wonsyld


Team- og netværksledelse

Formål:

Give de studerende viden om forskellige teoretiske koncepter for team- og netværksfunktioner.

Give de studerende teoretisk og praktisk viden om, hvordan forskellige aktører strategisk og operationelt

skaber forskellige vilkår for etablering, udvikling og ledelse i team og netværk.

Mål – i hovedtræk:

Viden og forståelse

• Skal have viden om forskellige teoretiske koncepter for team- og netværksfunktioner.

• Skal have viden om, hvordan aktører og diskurser strategisk og operationelt giver forskellige

vilkår for etablering, udvikling og ledelse i team og netværk.

• Skal i et videnskabsteoretisk og samfundsmæssigt perspektiv kunne iagttage og forstå teori

og metoder i komplekse sammenhænge over mod egen lokal praksis.

Færdigheder

• Skal kunne iagttage og indsamle empiri om ledelse i team- og/eller netværksorganiserede

organisationer samt relatere empirien til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold,

udfordringer og tiltag på en relevant måde.

• Skal kunne formidle forståelsen af forskellige teorier og metoder, der retter sig mod forskellige

former for team- og netværksorganisering i forhold til samspillet med omverdenen, til egen organisation

og til egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer, samt begrunde egen ledelsesmæssig

praksis i forhold hertil.

Kompetencer

• Skal kunne håndtere komplekse problemstillinger og udfordringer i lederrollen og lederopgaven,

som relaterer sig til team- og netværksorganisering.

• Skal kunne agere ledelsesmæssigt i team- og netværksstrukturer, hvor flere faggruppers kultur

og etik bringes i spil og samtidig fastholde et helhedsorienteret perspektiv på organisationen

og dens omverden.

• Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til

udfordringerne i team- og/eller netværksbaserede strukturer.

• De studerendes egne problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation og

egen ledelse vil blive inddraget. Der vil på baggrund af en række teorier og metoder blive arbejdet

aktivt med udviklingen af højtydende teams og ledelsesbaseret teamcoaching og andre

metoder vil blive praktiseret og inddraget i undervisningen.

Indhold:

• Lederens rolle og opgaver i forbindelse med team og netværksledelse

• Koncepter om teams og netværk i organisationsteoretisk perspektiv

• Ledelse af selvledelse i teams og netværk

• Grundlag og overordnet strategi, herunder planlægning, implementering, proces og drift.

Team som ønskværdig organiseringsform

• Netværk og netværksledelse. Betydningen af netværksledelse og praksisformer

• Ledelsesintervention i teamsammenhænge

• Udvikling af højtydende teams. Coaching af teams – modeller og metoder.

• Teamudvikling og teamudviklingssamtaler – struktur og metoder

• Selvledelsesbegrebet og ledelse af selvledende teams

• Ledelse af konflikter og interessemodsætninger i teams

Litteratur:

• Jacob Storch & Thorkil Molly Søholm: Teambaserede organisationer i praksis. Dansk Psykologisk

Forlag

• Birgit Jordansen og Mai-Britt Herløv Petersen: Selvstyrende team – ledelse og organisering

• Thorkil Molly Søholm, Jacob Storch m.fl.: Lederen som teamcoach. Børsens Forlag

• Der vil blive udleveret en del materiale undervejs i uddannelsen

Adresse:

Soldalen 8, 7100

Vejle

Undervisning:

Semesterforløb

4 Torsdage

9.00-14.30

28/10, 4/11, 11/11,

25/11

Eksamen 09/12.

Undervisningsform:

Undervisning med

oplæg, gruppedrøftelser,

cases mv.

Inddragelse af problemstillinger

fra

egen praksis er en

vigtig del af forløbet

Eksamen:

Casebeskrivelse

med efterfølgende

mundtlig eksamen

Bedømmelse:

Karakter efter 7trinskarakterskalaen

Censur:

Ekstern censur

Pris: 5.600 kr.

Tilmeldingsfrist:

15. juni 2010

ECTS point: 5

Modulansvarlig:

Inge Wonsyld


Forandringsledelse

Formål:

Øget kompleksitet i samfundet, herunder en øget globalisering, et stigende antal fusioner og

netværkssamarbejder, krav om øget brugerindflydelse, politiske forbrugere mm. skaber nye

udfordringer. Formålet med modulet er at skærpe håndteringen af de organisatoriske og ledelsesmæssige

udfordringer med hensyn til at kunne omstille og forandre sig. Modulet skal endvidere

give indsigt i og forståelse for forskellige tilgange til forandring herunder gøre den studerende

i stand til at se og analysere organisatoriske dynamikker og sammenhænge samt læring

og kommunikation i forandringsprocesser. Denne indsigt skal gøre den studerende i stand til at

udvikle og gennemføre en udviklings- og forandringsproces.

Mål - i hovedtræk:

Viden og forståelse

• Skal have viden om forskellige teorier om og metoder til ledelse og styring af samfundsmæssige

og organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser.

Skal kunne reflektere over betydningen for egen praksis.

Færdigheder

• Skal kunne vurdere forskellige teorier om og metoder til ledelse og styring af forandringsog

udviklingsprocesser i forhold til egen organisation, til den helhed, som organisationen er

en del af, og til egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer.

Skal kunne formidle forskellige teorier om og metoder til ledelse og styring af forandringsog

udviklingsprocesser samt kunne formidle egen ledelsesmæssig praksis og interventioner

i egen organisation og i den helhed, som organisationen er en del af.

Kompetencer

• Skal kunne håndtere komplekse problemstillinger og udfordringer i forhold til ledelse og

styring af forandrings- og udviklingsprocesser i egen organisatorisk kontekst.

• Skal kunne omsætte viden og færdigheder ift. ledelse og styring af forandrings- og udviklingsprocesser

inden for rammerne af egne organisatoriske samarbejdsrelationer.

• Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til

ledelse og styring af forandrings- og udviklingsprocesser.

Indhold:

Samfundsmæssige ændringer og forandringsprocesser:

• Udfordringer som følge af globalisering og øget kompleksitet i samfundet.

• Nye relationer mellem organisation og interessenter.

• Fusioner, sammenlægninger og netværk.

Forandringsdimensioner og tilgange til forandringsprocesser:

• Forandringsledelse som restrukturering eller ændring af kerneværdier.

• Kulturelle og transformative mekanismer ved at ændre adfærd hos mennesker

Organisatoriske dynamikker i udviklings- og forandringsprocesser:

• Organisationens historiske fortællinger om forandringer og udvikling.

• Vision og værdier og relationers samspil i en forandringsproces.

• Medarbejdere og ledelse som forandringsagenter, medspillere og modspillere.

• Organisatoriske konfigurationer og kræfter i forandringsprocesser.

Ledelse i forandringsprocesser:

• Strategier for udviklings- og forandringsprocesser.

• Iscenesættelse og understøttelse af læreprocesser.

• Kommunikation i forandringsprocesser.

Litteratur:

• Dag Ingvar Jacobsen: Organisationsændringer og forandringsledelse. Samfundslitteratur.

Seneste udgave.

• J.C. Ry Nielsen & Morten Ry, Tanker om organisationsændringer – brikker til mange

ukendte puslespil. Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Seneste udgave.

Adresse:

Soldalen 8, 7100 Vejle

Undervisning:

Fuldtidsforløb

4 undervisningsdage

9.00-14.30

4/10, 5/10, 11/10,

25/10 2010

Aflevere opgave 1/11.

Undervisningsform:

Undervisning med oplæg,

gruppedrøftelser,

cases mv. Inddragelse

af problemstillinger fra

egen praksis er en

vigtig del af forløbet

Eksamen:

Skriftlig opgave.

Bedømmelse:

Karakter efter 7-trins

karakterskalaen

Censur:

Intern censur

Pris: 5.600 kr.

Tilmeldingsfrist:

15. juni 2010

ECTS point: 5

Modulansvarlig:

André Barsøe Jensen


Videns- og innovationsledelse

Formål:

At sætte de studerende i stand til såvel teoretisk som praktisk at problematisere og begrebsafklare

samt konstruktivt at forholde sig til sammenhængen mellem viden, innovation og ledelse.

Mål - i hovedtræk:

Viden og forståelse

• Skal have viden om forskellige teorier om og metoder til håndtering af videns- og innovationsledelse.

• Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige

teorier og metoder, der vedrører videns- og innovationsledelse.

• Skal kunne reflektere over deres forskellige betydninger for en samfundsmæssig og organisatorisk

praksis

Færdigheder

• Skal kunne iagttage og indsamle empiri om videns- og innovationsledelse samt relatere

empirien til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag

på en relevant måde.

• Skal kunne vurdere forskellige teorier og metoder, der retter sig mod videns- og innovationsledelse,

i forhold til egen organisation og egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer,

samt begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil.

• Skal kunne formidle forståelsen af forskellige teorier og metoder, der retter sig mod videns-

og innovationsledelse i forhold til egen organisation og til egne ledelsesmæssige tiltag

og udfordringer.

Kompetencer

• Skal kunne håndtere komplekse ledelses- og styringsmæssige problemstillinger i et videns-

og innovationsledelsesperspektiv.

• Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til videns- og innovationsledelse inden

for rammerne af egne organisatoriske samarbejdsrelationer og ledelsesmæssige professionelle

etikker.

• Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til

videns- og innovationsledelse.

Indhold:

• Forståelse af videns- og innovationsbegrebets kompleksitet, herunder forskellige former

for viden

• Overblik over forskellige innovationstraditioner

• Indsigt i forskellige metoders fordele og ulemper

• Værktøjer til innovation – introduktion og afprøvning

• Mennesker i innovative processer

• Bruger- og medarbejderdrevet innovation

• Hvordan skabes innovative miljøer?

• Projekt- og konceptudvikling af innovation

• Strategier for innovationsproceser

• Innovation og understøttelse af læreprocesser

• Kommunikation i innovationsprocesser

Litteratur:

• Lene Tanggaard: Kreativitet skal læres. Når talent bliver til innovation.

Aalborg Universitetsforlag. Seneste udgave.

• Christian Bason: Velfærdsinnovation. Børsens forlag. Seneste udgave.

Adresse:

Soldalen 8, 7100 Vejle

Undervisning:

Fuldtidsforløb

4 undervisningsdage

9.00-14.30

1/11, 8/11, 15/11,

22/11 2010

Aflevere opgave 26/11

eller 13/12.

Undervisningsform:

Undervisning med oplæg,

gruppedrøftelser,

cases mv. Inddragelse

af problemstillinger fra

egen praksis er en

vigtig del af forløbet

Eksamen:

Skriftlig opgave.

Bedømmelse:

Karakter efter 7-trins

karakterskalaen

Censur:

Ekstern censur

Pris: 5.600 kr.

Tilmeldingsfrist:

15. juni 2010

ECTS point: 5

Modulansvarlig:

André Barsøe Jensen


Projektledelse

Formål:

At give de studerende det teoretiske og praktiske grundlag for at arbejde som projektleder

og projektdeltager. Modulet skal udvikle de studerendes kompetencer til at analysere, tilrettelægge,

tilpasse og lede projekter, og forstå og anvende projekterne som dynamiske og

integrerede dele af virksomhedens strategi og organisation. De studerende skal kunne analysere,

strukturere, planlægge, styre og dokumentere projekter, og skal kunne perspektivere

i forhold til forskellige projekttyper.

Mål:

Viden og forståelse

• Skal have viden om ledelse og styring af projekter, herunder om forskellige teorier om

og metoder til håndtering af projekttyper.

• Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem

forskellige teorier og metoder, der retter sig mod projektledelse og projektstyring.

Færdigheder

• Skal kunne iagttage og indsamle empiri om projektledelse og styring samt relatere empirien

til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på en relevant måde.

• Skal kunne vurdere forskellige teorier og metoder, der retter sig mod projektledelse i

forhold til egen organisation og egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer. Skal kunne

begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil.

• Skal kunne formidle forståelsen af forskellige teorier og metoder, der retter sig mod

projektledelse, i forhold til organisationens/virksomhedens samspil med omverdenen, til

egen organisation og til egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer.

Kompetencer

• Skal kunne håndtere komplekse ledelses- og styringsmæssige problemstillinger og udfordringer

i forbindelse med projektledelse.

• Skal kunne omsætte viden og færdigheder ift. projektledelse inden for rammerne af

egne organisatoriske samarbejdsrelationer og ledelsesmæssige professionelle etikker.

Indhold:

Perspektiver på projektarbejdet

• Industrielle og postindustrielle forståelser

• Projektbeskrivelse, projektets faser, processer og struktur

• Projektstyring, opfølgning på resultater, økonomi, ressourceforbrug, dokumentation

Projektlederrollen og arbejdet i projektgrupper

• Projektlederroller og ledelsespositioner i projekter

• Projektmedarbejdere og arbejdet i projektgrupper

• Projektorganisatoriske ledelsesredskaber

• Kommunikationsprocesser i projektgrupper

Projektorganisering

• Projektorganisationers tilblivelse og opbygning.

• Projekter og organisationer i netværkssamfundet

• Ledelse og deltagelse i forandringsprojekter

• Udviklingsdynamikker i projekter

Processer og kultur i projekter

• Interessenters, relationers og kulturers betydning i projekter

• Refleksion og læreprocesser i projekter

• Projektledelse i løst koblede systemer

Litteratur:

• Mette Lindegaard og John Ryding Olsen: Power i projekter og porteføljer. Jurist- og økonomforbundets

forlag. Seneste udgave.

• Søren Christensen og Kristian Kreiner: Projektledelse i løst koblede systemer.

Jurist og økonomforbundets forlag. Seneste udgave.

• + diverse yderligere tekster

Adresse:

Soldalen 8, 7100 Vejle

Undervisning:

Semesterforløb

4 tirsdage

9.00-14.30

31/8, 7/9, 21/9, 5/10.

2010

Aflevere opgave 26/10.

Undervisningsform:

Undervisning med oplæg,

gruppedrøftelser,

cases mv. Inddragelse

af problemstillinger fra

egen praksis er en vigtig

del af forløbet

Eksamen:

Skriftlig opgave

Bedømmelse:

Karakter efter 7-trins

karakterskalaen

Censur:

Intern censur

Pris: 5.600 kr.

Tilmeldingsfrist:

15. juni 2010

ECTS point: 5

Modulansvarlig:

André Barsøe Jensen


Ledelse, kommunikation og organisation

Formål:

At den studerende får såvel teoretisk som praktisk viden og forståelse for, at organisationer

skabes af og skaber den kommunikation, som foregår i og om organisationen, og at den

studerende bliver i stand til at iagttage, analysere, reflektere og forholde sig fortællende,

fortolkende og forhandlende til den måde, hvorpå kommunikative processer konstruerer

mening og betydning.

Mål:

Viden og forståelse

• Skal have viden om forskellige organisationsteorier og metoder til organisationsudvikling,

med fokus på deres ledelsesmæssige og kommunikative aspekter.

• Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige

organisationsteorier og metoder til organisationsudvikling.

• Skal kunne reflektere over, hvordan de kommunikative aspekter får betydning for deres

ledelsesmæssige og organisatoriske anvendelse.

Færdigheder

• Skal kunne indsamle empiri om forskellige teorier, metoder og koncepter med henblik på

at analysere dem i et kommunikationsteoretisk perspektiv. Skal kunne relatere empirien

til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold.

• Skal kunne vurdere forskellige ledelses- og organisationsteoriers og -metoders aspekter

i forhold til egen organisation og egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer.

• Skal kunne formidle forskellige organisationsteoriers og metoders kommunikative

aspekter i forhold til egen organisation og egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer

og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil

Kompetencer

• Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede ledelsesmæssige og organisatoriske

problemstillinger i et kommunikativt perspektiv.

• Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til ledelse og organisationer i en

kommunikativ praksis inden for rammerne af egne organisatoriske og ledelsesmæssige

professionelle etikker.

• Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold

til en kommunikativ håndtering af komplekse og udviklingsorienterede ledelsesmæssige

og organisatoriske udfordringer.

Indhold:

• Organisationsteorier og metoder til organisationsudvikling, med særligt fokus projektledelsesmæssige

aspekter

• Kommunikative og ledelsesmæssige aspekter i forandringsprocesser og projektforløb

• Organisation, organisationsudvikling, kommunikation og projektledelse i løst koblede

systemer

• Kommunikation, refleksion og læreprocesser særligt i organisationsudvikling og ved

ledelse af projekter

• Interessenters, relationers og kulturers betydning i organisationsudvikling

• Ledelse og deltagelse i udviklingsprojekter

• Organisation- og projekter i netværkssamfundet

• Udviklingsdynamikker og ledelse i organisatoriske projekter

Litteratur:

• Søren Christensen og Kristian Kreiner: Projektledelse i løst koblede systemer.

Jurist og økonomforbundets forlag. Seneste udgave.

• + diverse yderligere tekster

Forudsætninger:

Modulet anbefales læst i

forlængelse af tilvalgsmodulet

Projektledelse

(5 ECTS point)

Adresse:

Soldalen 8, 7100 Vejle

Undervisning:

Semesterforløb

4 tirsdage

9.00-14.30

26/10, 2/11,16/11.,

30/11. 2010

Aflevere opgave 14/12.

Undervisningsform:

Undervisning med oplæg,

gruppedrøftelser,

cases mv. Inddragelse

af problemstillinger fra

egen praksis er en vigtig

del af forløbet

Eksamen:

Skriftlig opgave

Bedømmelse:

Karakter efter 7-trins

karakterskalaen

Censur:

Ekstern censur

Pris: 5.600 kr.

Tilmeldingsfrist:

15. juni 2010

ECTS point: 5

Modulansvarlig:

André Barsøe Jensen


Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering

Formål:

Målet er, at den studerende såvel teoretisk som praktisk tilegner sig viden om og forudsætninger

for at lede arbejdet med kvalitetsstyring, udvikling og evalueringsformer, herunder

kompetencen til at analysere og tilrettelægge implementering af resultater fra kvalitets-

og evalueringsprojekter.

Mål - i hovedtræk:

Viden og forståelse

• Skal have teoretisk og praktisk viden om at lede arbejdet med kvalitetsstyring, udvikling

og evalueringsformer, herunder kompetencen til at analysere og tilrettelægge implementering

af resultater fra kvalitets- og evalueringsprojekter.

• Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem

forskellige teorier og metoder, der omhandler kvalitetsstyring, -udvikling og evaluering.

Færdigheder

• Skal kunne iagttage og indsamle empiri om kvalitetsstyring, -udvikling og evaluering

samt relatere empirien til egen organisation og egne ledelsesmæssige forhold og udfordringer.

• Skal kunne vurdere forskellige teorier og metoder, der omhandler kvalitetsstyring, -

udvikling og evaluering i forhold til egen organisation og egne ledelsesmæssige tiltag

og udfordringer.

• Skal kunne begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil

Kompetencer

• Skal kunne håndtere komplekse ledelses- og styringsmæssige problemstillinger og

udfordringer i forbindelse med kvalitetsstyring, -udvikling og evaluering, eksempelvis

kunne tilrettelægge implementering af resultater fra kvalitets- og evalueringsprojekter.

• Skal kunne sætte det ledelsesmæssige arbejde med kvalitetsstyring, -udvikling og

evaluering ind i en tværfaglig samarbejdskontekst samt kunne agere i forhold til forskellige

faggruppers tilgange til kvalitetsstyring, -udvikling og evaluering.

• Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold

til kvalitetsstyring, -udvikling og evaluering.

Indhold:

Perspektiver i arbejdet med kvalitetsudvikling og evaluering

• Formålet med kvalitetsstyring og kvalitetssystemers anvendelse

• Teoretiske og praktiske perspektiver på kvalitetsstyring, kvalitetsledelse og evalueringsformer

• Evaluering og evalueringsmodeller

Systemer for kvalitetsudvikling og evaluering

• Grundlæggende begreber indenfor kvalitetsudvikling og evaluering

• Kvalitetsmodeller, deres forudsætninger og anvendelse, herunder LEAN, Den danske

kvalitetsmodel m.fl.

• Planlægning, gennemførelse og opfølgning af kvalitetsudvikling og evaluering

• Dokumentation og evaluering som kontrol-og udviklingsredskab, herunder Brugerinddragelse

i Kvalitetsvurdering

Strategier for ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering

• Strategier for kvalitetsudvikling, forandringsprocesser og evaluering

• Anvendelse af kvalitetsledelse og evaluering tilknyttet den aktuelle organisation

• Beslutnings- og kommunikationsprocesser i kvalitetsudvikling og evaluering

• Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering i forhold til egen ledelsesrolle og identitet.

• Anerkendende ledelse i kvalitetsudvikling og evaluering

Litteratur:

Litteratur og bogbestillingsliste meddeles i god tid inden modulstart.

Adresse:

Soldalen 8, 7100 Vejle

Undervisning:

Semesterforløb

4 fredage

9.00-14.30

27/8, 3/9, 17/9, 24/9,

2010

Eksamen 08/10.

Undervisningsform:

Undervisning med oplæg,

gruppedrøftelser,

cases mv. Inddragelse

af problemstillinger fra

egen praksis er en vigtig

del af forløbet

Eksamen:

Skriftlig opgave med

efterfølgende mundtlig

eksamen

Bedømmelse:

Karakter efter 7-trins

karakterskalaen

Censur:

Intern censur

Pris: 5.600 kr.

Tilmeldingsfrist:

15. juni 2010

ECTS point: 5

Modulansvarlig:

André Barsøe Jensen


Ledelse og kompetenceudvikling

Formål:

At give de studerende teoretisk og praktisk viden og forudsætninger for at kunne beskrive,

analysere og vurdere organisatoriske kompetencer samt færdigheder til at arbejde systematisk

med ledelses-, kompetence-, og personaleudvikling og uddannelsesplanlægning.

At opnå indsigt i og forståelse for hvordan konflikter mellem forskellige aktørers forestillinger

om kompetenceudviklinger, og organisationens visioner og strategier udgør et udviklingspotentiale.

Mål - i hovedtræk:

Viden og forståelse

• Skal have viden om forskellige teorier om og metoder til ledelse af et systematisk arbejde

med kompetenceudvikling i organisationen

• Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem

forskellige teorier om og metoder til ledelse af et systematisk arbejde med kompetenceudvikling

i organisationen.

• Skal kunne forstå og reflektere over deres forskellige perspektiver på funktionen af

personalepolitik, kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning, herunder på de

strategiske betydninger heraf.

Færdigheder

• Skal kunne iagttage og indsamle empiri om ledelse af et systematisk arbejde med

kompetenceudvikling i organisationen, samt kunne relatere empirien til egen organisation

og til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag.

• Skal kunne vurdere forskellige teorier om og metoder til ledelse af et systematisk arbejde

med kompetenceudvikling i organisationen.

• Skal kunne begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil.

• Skal kunne formidle forståelsen af forskellige teorier om og metoder til ledelse af et

systematisk arbejde med kompetenceudvikling i organisationen, såvel internt i organisationen

som i den helhed, organisationen indgår i.

Kompetencer

• Skal kunne håndtere komplekse ledelsesmæssige, organisatoriske og styringsmæssige

konflikter, problemstillinger og dilemmaer med henblik på at identificere personlige

og organisatoriske ressourcer og udviklingsmuligheder i forhold til det systematiske arbejde

med strategisk kompetenceudvikling i organisationen.

• Skal kunne omsætte viden og færdigheder mht. ledelse af et systematisk arbejde med

kompetence- og personaleudvikling samt uddannelsesplanlægning i organisationen, i

et samarbejde med alle organisationens aktører om at styrke og udvikle såvel det systematiske

arbejde med kompetenceudvikling.

• Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold

til ledelse af et systematisk arbejde med kompetenceudvikling i organisationen.

Indhold:

• Kompetenceudvikling som et centralt begreb på samfunds-, organisations- og individniveau

• Ledelse- og kompetenceudvikling som strategisk perspektiv for kompetenceudvikling

på samfunds-, organisations- og individniveau

• Personalepolitikkers funktioner og deres strategiske forankring og betydning

• Uddannelsesplanlægning i organisationer

Litteratur:

Litteratur og bogbestillingsliste meddeles i god tid inden modulstart.

Adresse:

Soldalen 8, 7100 Vejle

Undervisning:

Semesterforløb

4 fredage

9.00-14.30

8./0, 15/10, 29/10, 5/11.

2010

Eksamen 26/11.

Undervisningsform:

Undervisning med oplæg,

gruppedrøftelser,

cases mv. Inddragelse

af problemstillinger fra

egen praksis er en vigtig

del af forløbet

Eksamen:

Skriftlig opgave med

efterfølgende mundtlig

eksamen

Bedømmelse:

Karakter efter 7-trins

karakterskalaen

Censur:

Ekstern censur

Pris: 5.600 kr.

Tilmeldingsfrist:

15. juni 2010

ECTS point: 5

Modulansvarlig:

André Barsøe Jensen


Afgangsprojekt

Formål:

Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere de studerende til at identificere, reflektere

og analysere en tværfaglig ledelsesmæssig problemstilling og angive løsninger og

handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder.

Mål – i hovedtræk:

Viden og forståelse

• Skal kunne anvende viden om ledelsesteorier og metoder på en reflekteret måde, og

skal i forhold til den valgte problemstilling kunne anlægge et helhedsperspektiv på relevansen

af de forudgående modulers indhold.

• Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige

teorier og metoder i forhold til en given/egen ledelsesmæssig praksis og den

valgte problemstilling.

Færdigheder

• Skal kunne iagttage, indsamle, bearbejde og analysere empiri i forhold til den valgte

problemstilling, til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og beslutninger på en relevant

måde.

• Skal kunne perspektivere og vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier

og metoder, samt begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil, f.eks. ved at

forholde sig reflekterende til resultaternes mulighed for anvendelse i egen praksis.

Kompetencer

• Skal kunne udvikle strategier for, realisere og håndtere ledelsesmæssige og organisatoriske

udfordringer i forhold til den valgte problemstilling.

• Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til den valgte problemstilling inden for

rammerne af egne organisatoriske samarbejdsrelationer og ledelsesmæssig etik f.eks.

ved at indgå i et konstruktivt samarbejde med organisationens aktører om at håndtere og

skabe deltagelse i og refleksion over organisatoriske udviklingsperspektiver.

• Skal tage ansvar for komplekse ledelses - og organisatoriske problemstillinger og kunne

komme med begrundede forslag til valg af løsninger, styringsmetoder og handlinger.

Indhold:

Arbejdet med afgangsprojektet indledes med temamøder med følgende emner:

• Opstart, mulige projektemner, projektbeskrivelse

• Introduktion til projektmetode, videnskabsteoretisk perspektiv, problemformulering, projektets

faser.

• Oplæg til teorier og modeller, informationsbehov, metodevalg og informationsindsamling.

Parallelt hermed er der projektarbejde under vejledning.

Arbejdsform:

Afgangsprojektet kan gennemføres som forløb over 1 semester eller som 8-ugers forløb

med mulighed for SVU-støtte.

Projektet udarbejdes og udføres individuelt eller i grupper af 2 studerende. I starten af

forløbet er der temamøder omkring projektmetode og informationsindsamling og parallelt

hermed udarbejdes projektbeskrivelse ud fra et godkendt projektemne. Projektgruppen

tildeles vejleder på baggrund af emnevalg og denne godkender projektbeskrivelsen.

Herefter udføres projektarbejde under vejledning.

Litteratur:

• Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne af Ib

Andersen, Samfundslitteratur. Seneste udgave.

• Dertil kommer yderligere tekster fra relevante publikationer, der udleveres.

Adresse:

Soldalen 8, 7100 Vejle

Projektforløb:

Heltid eller deltid

uge 33-50, 2010

Undervisningsdage:

16/8, 6/9, 20/9

Kl. 9.00-14.30

Eksamen: 16/12+17/12

Eksamen:

Der indleveres en afhandling

på 40-60 normalsider

for 1 studerende ekskl.

forside, indholdsfortegnelse,

projektbeskrivelse

og bilag. For 2 studerende

tillægges 20 normalsider.

Bedømmelse:

Individuel karakter efter 7trins

skalaen ud fra en

helhedsbedømmelse.

Censur:

Ekstern censur

Pris: 12.000 kr.

Tilmeldingsfrist:

15. juni 2010

ECTS point: 15

Modulansvarlig:

André Barsøe Jensen

More magazines by this user
Similar magazines