Eksempel på salgspræsentation - Skovdyrkerforeningen

skovdyrkerne.dk

Eksempel på salgspræsentation - Skovdyrkerforeningen

skovdyrkerne vestjylland

- få bedre råd når skov skifter hænder ...

stenumgård plantage

- potentiale for kronvildt


s t e n u m g å r d p l a n t a g e

Generelt

Stenumgård Plantage er en velarronderet skovejendom beliggende i Storåens opland mellem Vemb og Holstebro. Afstanden

til Holstebro er ca. 14 kilometer i luftlinie, mens der er 3 kilometer til Vemb.

Plantagens etablering kan føres tilbage til den sene del af 1800-tallet, hvor størstedelen af arealet blev tilplantet. Af historiske

kort fremgår det, at næsten hele plantagearealet har henligget som uopdyrket hede indtil tilplantningen. Kun en del

af den vestlige plantage har været under plov. Årsagen til, at denne del af plantagearealet har været opdyrket, skal måske

findes i nærheden til Storåens engarealer og til hovedgården Stenumgaard. Bedømt plantagens bevoksninger er der også

nuværende tidspunkt en tendens til større vækstpotentiale i denne del af ejendommen, end i den østlige del.

Ejendommen beskrives mere indgående i nærværende salgsprospekt med tilhørende bilag, hvortil der henvises. Desuden er

der i 2009 udarbejdet en ‘Grøn driftsplan’ der bla. indebærer kortlægning samt opgørelse af arealer og vedmasser.

Alle billeder i materialet er optaget ejendommen i 2009.

ejendoMsFakta – resUMÉ

Ejendomsnummer 661-181480

Matr.nr. 75a, 75b, 76 Vemb By, Vemb

Areal 122,10 hektar

Adresse Knudsigvej, Råsted, 7570 Vemb, Holstebro Kommune

Zonestatus Landzone

Hovednotering Ejendommen er noteret som en selvstændig skovejendom, uden landbrugspligt.

Ejendommen er fredskovspligtig. Ejendommen er dermed frit omsættelig og kan frit

erhverves af personer eller selskaber.

Servitutter og deklarationer Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Der er ikke fundet særligt byrdefulde

servitutter tinglyst ejendommen.

Områdeudpegninger Der findes beskyttede diger langs ejendommens ydergrænser mod nord og syd. Der

er ingen §3 arealer eller andre fredninger ejendommen.

Offentlig vurdering Vurdering 2008: 11.400.000 DKK – heraf grundværdi 3.237.600 DKK.

Hæftelser/lån Ejendommen sælges ubehæftet.


skovdrIFten

Stenumgård Plantage er drevet som en konventionel hedeplantage. Hovedparten af arealet (110 ha) er bevokset. Den helt

dominerende træart er rødgran (52 ha). Størstedelen af disse bevoksninger er anlagt i 1950’erne og 1960’erne. Sundhedstilstanden

i bevoksningerne er i dag noget varierende og en betydelig andel må forventes afviklet i de kommende år.

Især den vestlige del af plantagen blev hårdt ramt af orkanen i 2005, hvor omkring 30 ha væltede. Dette areal er siden gentilplantet

med en betydelig løvtræandel. De yngre arealer med løvtræ udgør således 26 ha. Ikke alle løvtrækulturer er dog lige

vellykkede.

Siden år 2000 er desuden anlagt godt 9 ha med nobilis til produktion af klippegrønt.

Status for skovdriften og mulighederne for de kommende år er grundigt beskrevet i den grønne driftsplan der er udarbejdet af

Skovdyrkerforeningen Vestjylland i 2009. Som en del af denne planlægning er der lavet to fremskrivninger af driften for henholdsvis

‘en aktiv og fremadrettet skovdrift’ og en ‘fornøden men ekstensiv skovdrift’. Et uddrag af den grønne driftsplan incl.

sammendrag af økonomien i de to plan-scenarier er vedlagt som bilag til salgsprospektet.

jaGten

Jagt og vildtforvaltningen Stenumgård har i dag karakter af ‘typisk plantagejagt’. Jagten er udlejet til et lokalt konsortium,

der afholder 4 årlige fællesjagter med blandet udbytte af de almindelige vildtarter. Der er en fornuftig bestand af råvildt

ejendommen.

Men der er potentiale til mere; Stenumgård Plantage er beliggende i et område med en meget stor kronvildtbestand og med

den rette indsats vurderes, at plantagen i løbet af 5 år kan blive en selvstændig og attraktiv del af dette kerneområde, således

at kronvildtets plads ejendommen overgår fra ‘strejfvildt’ til ‘standvildt.

Forudsætningen for denne udvikling vil være en målrettet indsats, der over perioden skal tilvejebringe de forudsætninger, der

skal til for, at kronvildtet trives:

- Ro

- Fødemuligheder

- Vand

- Skjul

Den afgørende forudsætning for en succesfuld kronvildtforvaltning; den rette beliggenhed i landskabet - er tilstede i forvejen!

Den nuværende jagtlejekontrakt løber til 31. juli 2011, hvorefter den ophører.

P r æ s e n t a t i o n


UdBUdsvIlkÅr

Ejendommen udbydes til salg ved afgivelse af bud. Tilbudsblanket samt beskrivelse af

de nærmere vilkår for udbudet findes i det udarbejdede salgsprospekt.

yderlIGere oPlysnInGer

Ønskes yderligere oplysninger eller besigtigelse af ejendommen kontakt skovrider

Michael Gehlert 96 1010 96 eller mgh@skovdyrkerne.dk.

skovdyrkerne – FÅ Bedre rÅd nÅr skov skIFter HÆnder …

Skovdyrkerne i Vestjylland er med, når der handles skov i vores område. Vores medvirken

skaber tryghed fordi vi har indsigt i både de overordnede forhold omkring handlen

med skov og besidder den nødvendige faglige kernekompetence vedrørende praktisk

skovdrift og jagt.

Vi har nøje kendskab til de lokale forhold egnen, og vi kender rigtig mange af de

konkrete ejendomme – endvidere har vi et stort netværk af folk med interesse for at

investere i skovbrug.

Vi forestår formidling af skov- og naturejendomme i udbud. Udbudet gennemføres med

bistand fra ejendomskonsulenterne fra Heden og Fjordens Landbrugscenter. En billig og

bekvem handelsform for mange ejendomme (fx. bygningsløse skove). I andre tilfælde

samarbejder vi med landets førende skovbrugsmæglere om markedsføringen af konkrete

ejendomme.

Vi arbejder også aktivt med skovinvesteringer i udlandet, især i det tidligere Østtyskland.

Skovdyrkerne tilfører den faglige kompetence og vores strategiske alliancepartner,

Svanen Skov- og Landbrug, forestår handel, investeringsforhold og administration.

Vi værner om vores integritet og melder altid klart ud, hvor vi står, og hvilke relationer vi

har til nærtstående parter. En gennemskuelig handel er en ærlig handel.

skovdyrkerne vestjylland

NuPark 47F 7500 Holstebro - 96 10 10 96 - svj@skovdyrkerNe.dk | www.skovdyrkerNe.dk/svj

More magazines by this user
Similar magazines