Årsrapport 2010 - Falck

da.falck.com

Årsrapport 2010 - Falck

Årsrapport 2010


01

49

97

Ledelsesberetning 1

Årets højdepunkter 4

Hoved- og nøgletal 6

Forretningsområder 8

Assistance 10

Redning 14

Healthcare 20

Træning 24

Regnskabsberetning 28

Corporate governance 36

Risikofaktorer 42

Forretningsmæssige risici 42

Finansielle risici 44

Samfundsansvar 46

Koncernregnskabet 49

Resultatopgørelse 50

Totalindkomstopgørelse 51

Balance 52

Egenkapitalopgørelse 54

Pengestrømsopgørelse 55

Noter 56

Moderselskabsregnskabet 97

Resultatopgørelse 98

Totalindkomstopgørelse 99

Balance 100

Egenkapitalopgørelse 102

Pengestrømsopgørelse 103

Noter 104

Ledelsens påtegning 112

Den uafhængige revisors påtegning 113

Bestyrelse, direktion og revisorer 114

Juridiske enheder i Falck koncernen 116

Nøgletalsdefinitioner 119


USA

Redning

Træning

1.050 ansatte

(LifeStar Response

2.040 ansatte)

Storbritannien

Redning

Healthcare

Træning

100 ansatte

Trinidad

Træning

53 ansatte

Tyskland

Træning

Brasilien

Redning

Træning

920 ansatte

Holland

Redning

Træning

382 ansatte

Spanien

Redning

387 ansatte


Danmark

Redning

Assistance

Healthcare

Træning

9.498 ansatte

Belgien

Redning

270 ansatte

Norge

Redning

Assistance

Healthcare

Træning

474 ansatte

Nigeria

Træning

74 ansatte

Sverige

Redning

Assistance

Healthcare

1.511 ansatte

Slovakiet

Redning

Healthcare

1.593 ansatte

Finland

Redning

Assistance

61 ansatte

Polen

Redning

Healthcare

2.356 ansatte

Estland

Assistance

20 ansatte

Rumænien

Redning

219 ansatte

Rusland

Træning

De Forenede

Arabiske

Emirater

Træning

72 ansatte

Tyrkiet

Redning

3 ansatte

Indien

Redning

Healthcare

2 ansatte

Thailand

Træning

9 ansatte

Malaysia

Healthcare

Træning

75 ansatte

Vietnam

Træning

7 ansatte

Singapore

Træning

7 ansatte


Falcks internationale ekspansion fortsatte gennem

2010, og Falck er nu aktiv i 25 lande på fem

kontinenter. Vi føler os forpligtede til at anvende

de kompetencer, vi gennem mere end 104 år

har tilegnet os inden for forebyggelse af ulykker,

redning af nødstedte og rehabilitering af syge

Assistance

12%

I 2010 udførte Falck 1.458.000 assistancer, hvilket var 12

procent flere end året før

Healthcare

8

Den internationale ekspansion fortsatte med nye opgaver

i Indien, Malaysia, Polen, Slovakiet, Storbritannien og Sverige.

Falck driver nu sundheds- eller lægeklinikker i 8 lande

Redning

600

Falck påtog sig ansvaret for knap 600 amerikanske

ambulancer og lignende køretøjer og blev dermed USAs

tredjestørste ambulanceselskab

Træning

203.000

Falcks 35 træningscentre verden over uddannede 203.000

kursister i sikkerhed, hvilket var 10.000 flere end året før


Ledelsesberetning

Global ekspansion

Falck har i 2010 taget yderligere, væsentlige skridt i retning

af at blive en global organisation. Vores ambulancer betjener

nu også borgere i både Nord- og Sydamerika. Aldrig før har vi

uddannet så mange kursister i redning og sikkerhed på vores

stadigt voksende træningscentre verden over. Og vi har styrket

vores assistanceforretning i Norden betydeligt gennem aftaler

med nye, stærke samarbejdspartnere.

Ved årets slutning havde Falck aktiviteter i 25 lande på fem

kontinenter, mod 23 lande i 2009.

Koncernen opnåede i 2010 en stigning i omsætningen på 11,1

procent til DKK 8,4 mia. Omsætningen fra aktiviteter uden for

Danmark steg i lighed med de foregående år og udgjorde 36,7

procent – mod 34,6 procent året før. Væksten på markeder

uden for Danmark var således 18,2 procent, hvoraf organisk

vækst udgjorde de 6,7 procent. Den organiske vækst i Danmark

var 4,2 procent.

Væksten afspejles i årets resultat, hvor EBITA steg med 16,3

procent til DKK 839 mio. Stigningen indfriede ledelsens forventning,

idet overskudsgraden hermed steg til 10,0 procent.

Der var fremgang inden for forretningsområderne Redning,

Healthcare og Træning, mens Assistance var væsentligt påvirket

af lange perioder med frost og sne i Norden i årets første

og sidste måneder, hvilket betød, at Falck ydede væsentligt

flere assistancer til sine abonnenter.

I 2010 købte Falck det californiske ambulanceselskab Care, og

kort ind i 2011 trådte også ambulanceselskabet LifeStar fra

den amerikanske østkyst ind i Falck-familien. Falck har dermed

påtaget sig ansvaret for knap 600 ambulancer og lignende

køretøjer i USA og driver nu landets tredjestørste ambulancetjeneste.

Ved at erhverve Toesa, det førende ambulanceselskab

i Rio de Janeiro, Brasilien, fik Falcks ambulancetjeneste også

solidt fodfæste i Sydamerika og vi forventer yderligere ekspansion

på dette kontinent.

På assistanceområdet opnåede Falck nye aftaler med en række

af Nordens største forsikringsselskaber om at levere såvel autohjælp

som rejseassistance til disses kunder. Og gennem købet

af det svenske selskab Smart Safety kan Falck tilbyde et væld af

nye, tryghedsskabende ydelser til sine eksisterende kunder og

har samtidig udbygget sin kundeportefølje væsentligt.

Falck udbyggede sin position som verdens førende leverandør

af rednings- og sikkerhedskurser til især offshoreindustrien

og den maritime sektor. Antallet af kursister steg til 203.000

på de 35 træningscentre, som er fordelt i 14 lande på fem

kontinenter.

På healthcareområdet sikrede Falck sig nye aftaler i såvel Sverige,

Slovakiet som Polen. Desuden oprettede Falck sundhedsklinikker

i forbindelse med organisationens træningscentre

i Storbritannien og Malaysia. En klink i Indien blev ligeledes

åbnet.

Sideløbende med denne ekspansion udvidede Falck i løbet af

2010 paletten af ydelser inden for alle forretningsområder og

styrkede dermed yderligere grundlaget for fremtidig vækst.

Som alle andre erhvervsvirksomheder har Falck et behov for at

vokse. Men i Falck handler det ikke kun om vækst af hensyn til

vores forretning. Vi føler os også forpligtede til at anvende de

kompetencer, som vi har tilegnet os gennem 104 års erfaringer

med at forebygge ulykker, redde nødstedte og rehabilitere

syge samt tilskadekomne – først i Danmark, siden i Norden og

senere i Europa. Falck kan langtfra redde hele verden, men det

er vores ansvar, at gøre vores ypperste for at hjælpe mennesker

overalt, hvor vi kan – fordi vi kan.

Lars Nørby Johansen Allan Søgaard Larsen

Bestyrelsesformand Koncernchef


4 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning

Årets højdepunkter

Januar

Indgår samarbejde med indonesisk sikkerhedsleverandør

Falck køber en minoritetsandel i P.T. Samson Tiara, den førende

udbyder af sikkerheds- og træningsydelser i Indonesien. Investeringen

baner vej for, at en lang række internationalt anerkendte,

certificerede sikkerheds- og beredskabstræningsydelser kan

udbydes i Indonesien.

Februar

Skal køre flere ambulancer i Slovakiet

– og stå for luftambulance i Danmark

Et udbud af ambulancetjenesten i Slovakiet afsluttes, og Falck

tildeles ansvaret for driften af 91 slovakiske ambulancestationer.

De foregående fem år har Falck varetaget 74 ambulancestationer.

Dermed bærer ambulancer og reddere i en tredjedel af landet

Falcks logo, og Falck er Slovakiets største ambulanceselskab.

Samme måned vinder Falck DRF Luftambulance et udbud om

at være operatør på en lægehelikopter, der skal komme syge og

tilskadekomne borgere til undsætning i Region Hovedstaden og

Region Sjælland i Danmark.

April

Erhverver stærke kompetencer inden for brandsikkerhed

Falck køber britiske Resource Protection International, der igennem

en årrække har leveret konsulentydelser på højeste niveau

til industrien vedrørende forebyggelse af brande og eksplosioner.

Blandt selskabets kunder er den internationale olieindustri

og den petrokemiske industri.


August

Køber brasiliansk ambulanceselskab

For første gang skal Falck køre ambulancer uden for Europa, da

Falck indgår en aftale om at købe det brasilienske ambulanceselskab

Toesa, der råder over 121 ambulancer og beskæfteiger

knap 1.000 medarbejdere. Selskabet er det førende ambulanceselskab

i Rio de Janeiro og leverer også sine ydelser i andre

brasilienske byer.

September

Køber svenske Smart Safety

Den svenske leverandør af trygheds- og assistanceydelser Smart

Safety erhverves. Smart Safety’s tjenester spænder bredt: Fra

Nordens største cykelregister – et unikt værktøj til at finde

stjålne cykler – over kæledyrsregistrering til spærring af kreditkort.

Med købet får Falck adgang til 500.000 nye unikke kunder

i Norden.

Oktober

Offentliggør intention om at købe

ambulanceselskab i det østlige USA

Falck underskriver et ”Letter of Intent”, som definerer rammerne

for Falcks køb af det amerikanske selskab LifeStar, der leverer

ambulancetjeneste og patienttransport i 6 stater og Washington

D.C. i det østlige USA. LifeStar råder over 440 ambulancer og

lignende køretøjer og udfører årligt mere end 400.000 kørsler.

November

December

Ledelsesberetning | Falck Årsrapport 2010 5

Oprydningen efter oliekatastrofe

i den Mexicanske Golf afsluttes

Falck afslutter sin assistance i forbindelse med oprydningen

efter den katastrofale ulykke med olieboreplatformen Deepwater

Horizon. Siden ulykken i april har Falck uddannet mere

end 5.000 personer til at rydde op efter forureningen på dyrs

levesteder, på strande og på havet.

Køber californisk ambulanceselskab – og får ny medejer

Det amerikanske ambulanceselskab Care Ambulance Service

opkøbes af Falck. Care Ambulance Service råder over 135 ambulancer

i Los Angeles og Orange County i Californien, USA, og

udfører årligt mere end 150.000 kørsler.

Samme måned køber Lundbeckfonden 36 procent af Falck.

Lundbeckfonden donerer betydelige midler til sundheds- og

naturvidenskabelig forskning på højeste niveau.

I januar 2011 køber Falck ambulanceselskabet Lifestar.


6 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Hoved- og Nøgletal

HOVEDTAL DKK mio. 2006 2007 2008 2009 2010

Resultatposter

Nettoomsætning 5.382 6.271 7.066 7.529 8.367

Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger, omkostninger ved

virksomhedskøb og særlige poster (EBITDA) 689 815 842 989 1.119

Resultat af primær drift før omkostninger og afskrivninger ved

virksomhedskøb og særlige poster (EBITA) 445 570 587 721 839

Resultat før finansielle poster 442 578 574 702 763

Finansielle poster m.v. -195 -176 -201 -114 -122

Resultat før skat 247 402 373 588 641

Skat af årets resultat -66 -91 -98 -171 -183

Årets resultat 181 311 275 417 458

Afskrivninger af immaterielle aktiver og transaktionsomkostninger ved virksomhedskøb 4 9 13 19 50

Særlige poster -1 -17 - - 26

Skat af normaliseringer -2 4 -2 -4 -7

Normaliseret resultat efter skat 182 307 286 432 527

Pengestrøm

EBITA 445 570 587 721 839

Af- og nedskrivninger 244 245 255 268 280

EBITDA 689 815 842 989 1.119

Ændringer i arbejdskapital inkl. driftsrelaterede hensatte forpligtelser 143 -31 6 379 -113

Køb af immaterielle og materielle aktiver -232 -257 -295 -336 -401

Salg af langfristede aktiver 35 21 13 64 237

Frit cash flow 635 548 566 1.096 842

Frit cash flow efter særlige poster, renter og skat 407 236 300 801 478

Investeringer i virksomhedskøb -390 -59 -460 -73 -720

Betalte udbytter, afdrag samt ændring i rentebærende gæld 48 -99 258 -528 166

Ændring i likvide beholdninger 65 78 98 200 -76

Balanceposter

Kortfristede aktiver ekskl. likvider, værdipapirer m.v. 603 754 813 1.020 1.464

Gæld ekskl. kreditinstitutter, selskabsskat m.v. -1.607 -1.706 -1.766 -2.365 -2.612

Driftsrelaterede hensatte forpligtelser -74 -74 -75 -68 -85

Langfristede aktiver ekskl. goodwill 1.544 1.562 1.635 1.690 1.665

Nettodriftsaktiver ekskl. goodwill 466 536 607 277 432

Goodwill 3.387 3.594 3.897 4.075 4.711

Immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb 15 28 93 81 261

Selskabsskat -19 -15 -24 -22 -40

Nettodriftsaktiver inkl. goodwill 3.849 4.143 4.573 4.411 5.364

Egenkapital 542 834 908 1.407 1.788

Nettorentebærende gæld 3.336 3.139 3.377 2.577 2.949

Udskudt skat 100 102 63 93 205

Ikke driftsrelaterede aktiver og forpligtelser -129 68 225 334 422

Finansiering 3.849 4.143 4.573 4.411 5.364

NØGLETAL

Resultatposter

Omsætningsvækst % 13,8 16,5 12,7 6,6 11,1

Organisk vækst % 9,5 7,3 9,3 4,3 5,1

Overskudsgrad % 8,3 9,1 8,3 9,6 10,0

Effektiv skatteprocent, normaliseret for ændring i skattepct. i 2007 % 26,6 26,4 26,3 29,0 28,6

Resultat pr. aktie (EPS) DKK 1,7 3,2 2,9 4,4 4,8

Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) DKK 1,7 3,1 2,7 4,3 4,6

Pengestrøm

Cash conversion rate % 142,7 96,1 96,4 152,0 100,4

Nettoinvesteringer fratrukket afskrivninger DKK mio. -47 -9 27 -8 -120

Pengestrøm fra driftsaktivitet DKK mio. 565 449 575 1.063 546

Balanceposter

Balancesum DKK mio. 6.083 6.355 6.979 7.635 9.089

Soliditetsgrad % 8,9 13,1 13,0 18,4 19,7

Egenkapitalens forrentning % 63,8 60,1 32,6 36,0 28,9

Egenkapitalens forrentning ekskl. særlige poster % 4,5 57,1 32,6 36,0 30,6

Nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA, normaliseret Faktor 4,46 3,85 3,76 2,64 2,48

Øvrige nøgletal

Antal medarbejdere, ultimo Antal 13.813 15.083 16.044 16.457 19.174

Koncernen fokuserer på en række hoved- og nøgletal, der ikke alle direkte fremgår af koncernens resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse

og balance. Disse hoved- og nøgletal er vist i ovenstående tabeller.

I koncernen opdeles pengestrømme i henholdsvis frit cash flow, investeringer i virksomhedskøb samt betalte udbytter, afdrag og ændring i rentebærende gæld. I frit cash flow er

fratrukket investeringer i anlægsaktiver, idet koncernen som led i den ordinære drift løbende foretager investeringer i køretøjer, infrastrutur o.lign. Frit cash flow afspejler dermed

det beløb, der er til rådighed til virksomhedskøb samt betaling af afdrag på finansiering.

For definition af nøgletal henvises til side 119


Omsætningsvækst

DKK mio. %

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2006 2007 2008 2009 2010

Omsætningsvækst Organisk vækst Nettoomsætning

Cash conversion rate og frit cash flow

DKK mio. %

1.200

1.000

800

600

400

200

0

2006 2007 2008 2009 2010

Cash conversion rate Frit cash flow

Driftsrelaterede aktiver og passiver

DKK mio.

2.800

2.400

2.000

1.600

1.200

800

400

0

2006 2007 2008 2009 2010

Driftsrelaterede aktiver Driftsrelaterede passiver

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

150

125

100

75

50

25

0

EBITA og overskudsgrad

DKK mio. %

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2006 2007 2008 2009 2010

Overskudsgrad Resultat af primær drift før omkostninger og

afskrivninger ved virksomhedskøb og særlige

poster (EBITA)

Nettoinvesteringer fratrukket afskrivninger

DKK mio.

50

25

0

-25

-50

-75

-100

-125

2006 2007 2008 2009 2010

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA, normaliseret

DKK mio.

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Koncern | Falck Årsrapport 2010 7

0

2006 2007 2008 2009 2010

Nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA, normaliseret

Nettorentebærende gæld

7

6

5

4

3

2

1

0


8 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning


Udvikling i

forretningsområderne


Ville Kalliomäki, 29 år,

assistanceredder,

assisterer en nødstedt bilist i nærheden af

Helsinki, Finland. Falck har været aktiv med

autoassistance til finnerne siden 2005.


Falcks assistanceaktiviteter er koncentreret

om fire nordiske lande – Danmark, Sverige,

Norge og Finland – samt Estland

1,5 mio

Assistance

assistancer i 2010. I et år præget af voldsomme snemængder

i vintermånederne i hele Norden steg antallet af assistancer

til nødstedte abonnenter markant, ligesom der realiseredes

en øget tilgang af nye abonnenter.


12 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning

Assistance

Forretningsområdet Assistance sikrer kunderne

tryghed via rådgivning, forebyggelse og hurtig

hjælp. I 2010 voksede området både omsætningsmæssigt

og organisk, ligesom der blev tilført

500.000 nye kunder

• Ydede 1,5 millioner assistancer – 12 procent flere end

året før

• Købte svenske Smart Safety, som sikrer bolig og ejendele

• Fik 25.000 nye autoabonnenter i Sverige

• Solgte hver tredje nye alarm i Danmark

2.500

Falcks assistanceydelser har til formål at sikre kunderne størst

mulig tryghed, enten i form af forebyggelse af uheld og ulykker

eller ved at sørge for hurtig og kompetent hjælp, hvis uheldet

alligevel er ude.

Serviceydelserne er Auto -, Person -, Bolig – og Rejseassistance,

og de baserer sig som oftest på abonnementsordninger til såvel

private, virksomheder som offentlige kunder.

Falcks assistanceaktiviteter er koncentreret om fire nordiske

lande (Danmark, Sverige, Norge og Finland) samt Estland.

Året var præget af voldsomme mængder sne over hele Norden

i både januar, februar, november og december. Dermed fik

bilisterne god brug for deres autoabonnementer, og Falcks reddere

og vagtcentralpersonale arbejdede på højtryk for at hjælpe

nødstedte borgere. Det hårde vintervejr medførte en pæn

tilgang af nye abonnenter.

I Danmark og Sverige påvirkede den hårde vinter midlertidigt

indtjeningen negativt, idet kunderne i større omfang trak på

deres autoabonnementer, mens indtjeningen tilsvarende midlertidigt

øgedes i Norge, Finland og Estland, hvor assistancerne i

vidt omfang foretages mod betaling pr. ydelse (pay-per-use).

Falcks flådestyringssystem, Falck Sirius Eco Drive, er installeret i 2.500 busser. Det

hjælper chauffører til at køre mere miljøvenligt og mere økonomisk.


I starten af 2011 indgik Falck en aftale om at levere autohjælp

til kunderne i Norges største forsikringsselskab, Gjensidige, som

dækker cirka 700.000 køretøjer. Med samarbejdet forventes

Falcks antal assistancer til nødstedte norske bilister at stige fra

120.000 om året til omkring 170.000.

Over 200.000 bilister fra et af Danmarks største forsikringsselskaber,

Topdanmark, fik i løbet af året Falck som leverandør af

autoassistance, og samarbejdet med Topdanmark blev udvidet

til også at dække selskabets industri- og landbrugskunder.

Falcks kunder i Danmark har taget godt imod et nyt tilbud om

en lejebil, når deres egen er på værksted, og der kører nu 80

personbiler dækket af Falcks logo rundt på vejene.

På erhvervsmarkedet har 2.500 busser fået installeret Falck Sirius

Eco Drive og yderligere 500 er på vej. Falck Sirius Eco Drive

er et flådestyringssystem, som måler chaufførernes kørselsadfærd

og dermed skaber mulighed for en både mere miljøvenlig

og mere driftsøkonomisk kørsel.

Også på boligområdet fik flere kunder brug for deres Falckabonnement,

da flere massive regnskyl i august forårsagede

oversvømmede kældre og andre vandskader over hele Danmark.

Omsætning

DKK mio.

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

06 07 08 09 10

Organisk vækst

%

10

8

6

4

2

0

Den positive udvikling på alarmmarkedet fortsatte i 2010. I

Danmark var cirka hver tredje solgte alarm en Falck Alarm, og

Falck er også begyndt at sælge alarmer i Sverige.

For at give kunderne endnu bedre mulighed for at sikre hjem og

ejendele har Falck købt den svenske virksomhed Smart Safety,

som omsætter for 100 millioner kroner årligt. Smart Safety

leverer en række abonnementsbaserede, tryghedsskabende

serviceydelser til boligen og tilbyder eksempelvis også at opføre

cyklen i et register, så den ved tyveri kan vende tilbage til den

rette ejer; at spærre betalingskort nemt og bekvemt; og at

sørge for at tabte nøgler kan komme hurtigt retur via en Falck

Nøglebrik.

Falck TravelCare vandt i 2010 en kontrakt om at betjene Topdanmarks

kunder med rejseassistance og skal også fra 1. januar

2011 levere en lignende service til kunderne i et andet dansk

forsikringsselskab, Alka. I forvejen har Falck TravelCare aftaler

med den svenske stat, det svenske forsikringsselskab Folksam

samt rejsebureauet Apollo.

I 2010 betjente Falck 1,3 millioner private kunder på assistanceområdet

– heraf 100.000 offentlige institutioner og private

virksomheder. SmartSafety tilførte Falck mere end 500.000

nye kunder, således at den samlede kundeportefølje ved årets

udgang udgjorde 1,8 millioner kunder. Tilsammen ydede Falck

1.458.000 assistancer i løbet af året, hvilket var 12 procent flere

end året før.

06 07 08 09 10

Ledelsesberetning | Falck Årsrapport 2010 13

Antal abonnementskunder

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

06 07 08 09 10


Redning

Valnizete Trindade de Moura, 29 år,

sygeplejerske,

hjælper en tilskadekommen borger i Brasilien. Falck

etablerede sig i 2010 på det brasilianske marked og

råder nu over 121 ambulancer og har omkring 1.000

medarbejdere.


Falck leverede i 2010 ambulancetjeneste i syv

europæiske lande samt i USA og Brasilien. Desuden

slukkede og forebyggede Falck brande i ti lande

1907

var året, da Falck erhvervede sin første ambulance, og det er kompetencerne

fra sin ambulancetjeneste, Falck har anvendt til at opbygge sine øvrige forretningsområder.


16 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning

Redning

Inden for forretningsområdet Redning befæstede

Falck i 2010 sin førende position i Europa, ligesom

aktiviteterne blev udvidet i både Nord- og

Sydamerika

• Etablerede sig i USA som landets tredjestørste ambulanceselskab

• Kører nu 121 ambulancer i Brasilien

• Vandt yderligere 17 slovakiske ambulancestationer gennem

udbud

• Fik kontrakt om brandbekæmpelse på militærflyveplads

samt atomkraftværk i Sverige

2 mio. Falck

Falck er Europas største, internationale ambulance-operatør.

Med over 1.200 ambulancer behandler Falck hvert år op mod to

millioner syge eller tilskadekomne mennesker i ni lande. Tillige

er Falck det største private brandvæsen i verden og slukker samt

forebygger brande i ti lande.

I 2010 etablerede Falck ambulancetjeneste i USA ved at købe

det amerikanske selskab Care Ambulance Service, der årligt

udfører over 150.000 ambulanceopgaver for borgere og

myndigheder i Californien. Kort inde i 2011 erhvervede Falck

også ambulanceselskabet LifeStar, der rykker ud til mere end

400.000 opgaver om året i de seks stater New York, New Jersey,

Maryland, Pennsylvania, Alabama og Georgia - samt i Washington

D.C. Dermed har Falck nu ansvaret for knap 600 ambulancer

og lignende køretøjer i USA og er landets tredjestørste

ambulanceselskab.

behandlede og assisterede hvert år op mod 2 million syge eller tilskadekomne

mennesker i ni lande.


Det er Falcks ambition at anvende de to selskaber på henholdsvis

USAs vest- og østkyst som en platform til ekspansion i hele

Nordamerika.

Også i Sydamerika fik Falck fodfæste som ambulanceoperatør.

Det skete gennem et opkøb af det brasilianske selskab Toesa,

der er baseret i Rio de Janeiro og driver 121 ambulancer. Desuden

leverer selskabet en række andre præ-hospitale services,

eksempelvis transport af nyfødte til og fra hospitaler.

Efter et udbud trådte nye fire-årige ambulancekontrakter i kraft

i Slovakiet, hvor Falck i de seneste fem år har haft ansvaret

for 74 ambulancestationer. I det nye udbud vandt Falck 91

stationer og står dermed for en tredjedel af Slovakiets samlede

ambulancetjeneste.

I Danmark dækker Falck omkring 85 procent af befolkningen

med ambulancer. Herunder er Falck i samarbejde med tyske

DRF Luftrettung operatør af den første lægehelikopterbase på

dansk grund i Ringsted, ligesom man fra basen i Nibøl i Slesvig

udfører lægehelikopteropgaver i Sydjylland.

Desuden anvender de fem danske regioner i stigende omfang

højtuddannede ambulancereddere, kaldet paramedicinere, i

den præhospitale indsats, og Falcks bestræbelser på at styrke

Omsætning

DKK mio.

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

06 07 08 09 10

Organisk vækst

%

12

10

8

6

4

2

0

uddannelsen af sine medarbejdere bærer dermed frugt. Dette

kom også til udtryk ved, at Falck i 2010 vandt en række mindre

udbud af paramedicinske enheder og akutlægebiler. I Region

Nordjylland indsatte Falck en ombygget bus med moderne

hospitalsudstyr – en såkaldt rullende intensivafdeling – der

anvendes til at transportere patienter mellem sygehusene.

I årets løb udførte Falck 438.590 ambulancekørsler i Danmark

mod 444.649 året før. Stadigt flere patienter behandles færdigt

på stedet af ambulancereddere, paramedicinere eller læger.

06 07 08 09 10

Ledelsesberetning | Falck Årsrapport 2010 17

Førende

brandvæsen

Falck er blandt verdens førende private brandvæsener og

leverer tillige rådgivning inden for brandområdet over det

meste af verden.

Antal ambulancer

1.200

1.000

800

600

400

200

0

06 07 08 09 10


18 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning

85%

I Danmark dækker Falck omkring 85% af befolkningen med

ambulancer.

Falcks ambulancer har igennem en årrække også betjent borgere

og myndigheder i Norge, Sverige, Finland, Belgien og Polen.

I 2010 vandt Falck en kontrakt i Tyskland om at levere såvel

brand- som redningsberedskab i forbindelse med et stort

jernbanetunnel-projekt. Falck har etableret en tysk organisation

med henblik på at byde på de ambulanceudbud, som forventes

i Tyskland i de kommende år.

I Saudi Arabien leverede Falck i samarbejde med organisationen

Røde Halvmåne personale til bemanding af ambulancehelikoptere.

Projektet havde deltagelse af reddere fra Danmark,

Forenede Arabiske Emirater, Norge, Polen, Slovakiet, Sverige og

Sydafrika.

På brandområdet tilbyder Falck store industrielle kunder at forestå

drift og udvikling af deres beredskaber. I Spanien er Falck

en førende leverandør på dette område – ikke mindst inden for

atomkraftværkindustrien – og i Rumænien har Falck aftaler med

større petrokemiske anlæg, mens Falck i Slovakiet især hjælper

bilindustrien med at forebygge brande og andre ulykker.

Falcks hollandske brandaktiviteter retter sig primært mod at

rådgive og træne såvel offentlige som private kunder i forebyggelse

og håndtering af brande.

Gennem købet af det britiske selskab Resource Protection International,

der igennem en årrække har leveret konsulentydelser

på højeste niveau til kunder over det meste af verden, blev

Ved at erhverve de to amerikanske ambulanceselskaber,

Care Ambulance og LifeStar, har Falck

nu ansvaret for knap 600 ambulancer og lignende

køretøjer i USA. Dermed er Falck blevet USA’s

tredjestørste ambulanceselskab


Falck tilbyder industrivirksomheder at forestå drift

og udvikling af deres brandberedskaber. Blandt

kunderne er bilindustrien, petrokemiske anlæg og

atomkraftværker

Falcks kompetencer inden for brandområdet udvidet, således at

Falcks samlede produktudbud fuldt ud imødekommer markedets

behov.

Falck står for brandberedskabet i den største svenske lufthavn,

Arlanda, og vandt i 2010 ligeledes en kontrakt om brandslukning

på den militære lufthavn Såtenäs samt på atomkraftværket

Forsmark.

Desuden etablerede Falck en mindre brandaktivitet i Brasilien.

83.000 I

Ledelsesberetning | Falck Årsrapport 2010 19

I Danmark har brandslukningsopgaven været i udbud i flere

kommuner, og Falck har måttet sige farvel til opgaven i enkelte

kommuner og vundet opgaven i andre. Ved årets udgang stod

Falck således for brandtjenesten i 65 ud af de 98 danske kommuner.

Falcks brandvæsen blev i 2010 recertificeret, og er det

eneste danske brandvæsen med ISO 9001-certificering.

Inden for Redning hjælper Falck desuden passagerer med reduceret

mobilitet gennem Københavns Lufthavn og udførte i 2010

cirka 83.000 af sådanne assistancer.

2010 hjalp Falck cirka 83.000 passagerer med reduceret mobilitet gennem Københavns

Lufthavn i Danmark.


Healthcare

Kelly Paterson, 30 år,

sygeplejerske,

måler blodtryk på en offshore medarbejder på

Falcks træningscenter i Aberdeen, Skotland.

Kelly Paterson og hendes healthcarekollegaer på

centeret sundhedstjekker hver dag personer, der

arbejder i olie- og gasindustrien på havet.


Falck driver over 200 sundheds- eller

lægeklinikker i Danmark, Indien, Malaysia,

Norge, Polen, Slovakiet, Storbritannien og

Sverige

260.000

svenske borgere er nu omfattet at Falcks healthcare service

via 30 nye aftaler med eksempelvis forsikringsselskaber.


22 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning

Healthcare

Falck Healthcare hjælper med at skabe sunde

mennesker og sunde arbejdspladser

• Åbnede dørene til sundhedsklinikker for yderligere 55.000

personer i Danmark

• Opnåede en række nye kontrakter i Sverige

• Hjalp 60.000 danskere i seks kommuner tilbage til arbejdsmarkedet

• Fortsatte sin internationale ekspansion

25.000 I

Inden for forretningsområdet Healthcare fortsætter den internationale

ekspansion i 2010. Falck driver 12 polske lægehuse

med familie- og speciallæger, der tilsammen ydede over 50.000

konsultationer. I Polen blev indgået en række nye aftaler, herunder

med to større forsikringsselskaber. I Slovakiet driver Falck

fire sundhedsklinikker og købte desuden selskabet LaSalus,

der leverer sundhedsordninger til en række virksomheder. Og i

Indien oprettede Falck en sundhedsklinik på et luksushotel.

En væsentlig del af Falcks indsats i Norden på dette forretningsområde

består i at forebygge sygdom og nedslidning. En anden

og lige så vigtig del handler om at få sygemeldte hurtigt tilbage

i job.

Der er fire primære gevinster ved den forebyggende tilgang:

Det enkelte menneske får et bedre, længere og sundere arbejdsliv.

Arbejdspladserne opnår større trivsel og lavere udgifter

til sygdom og menneskelig nedslidning. Det offentlige sparer

udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp og tidlig pension. Og

forsikringsselskaberne sparer penge til erstatninger for blandt

andet tabt erhvervsevne.

Centralt i Falcks arbejde på dette område er tværfaglige teams,

som arbejder tæt sammen om hver enkelt sag. Når det eksempelvis

gælder langtidssygemeldte, kan teamet bestå af en læge,

en sygeplejerske, en psykolog og en socialrådgiver. Er der brug

for fysisk behandling, samarbejder fysioterapeuter, kiropraktorer,

massører og zoneterapeuter om den enkelte klient.

2010 modtog 25.000 psykologisk assistance fra Falck


Falck leverer tværfaglig behandling på over 200 sundhedscentre

i Danmark, hvor en halv million danskere kan få behandlet

smerter i eksempelvis ryg, skuldre og arme. I 2010 fik yderligere

55.000 danskere adgang til disse behandlinger igennem deres

pensions- eller forsikringsselskab.

I årets løb leverede Falck psykologisk assistance til 25.000

personer og gennemførte mere end 20.000 forebyggende

sundhedstjek på arbejdspladser.

Også i Sverige hjælper Falck både virksomheder og offentlige

institutioner med at nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne.

30 nye aftaler – heraf flere med forsikringsselskaber

– blev indgået i 2010, således at Falck nu tilbyder healthcareservices

til 260.000 svenske borgere.

I Norge har Falck Healthcare en mindre stab, som er i gang

med at udbygge sine aftaler med forsikringsselskaberne. Der er

forventninger om øget efterspørgsel fra kunderne.

Falck leverer også vikarer til den offentlige sundhedssektor i

de tre skandinaviske lande. I Danmark er den sundhedsfaglige

vikarsektor ramt af, at de danske regioner ønsker at bremse

brugen af eksterne vikarer. Falck vinder dog markedsandele på

dette område.

Omsætning

DKK mio.

1.200

1.000

800

600

400

200

0

06 07 08 09 10

Organisk vækst

%

30

20

10

0

-10

-20

60.000

Falck Hjælpemidler vandt en række udbud og driver nu hjælpemiddeldepoter

for ti danske kommuner, svarende til cirka 12

procent af borgere med behov for hjælpemidler i Danmark.

Falck Jobservice assisterer danske kommuners jobcentre i deres

bestræbelser på at hjælpe borgere tilbage i job efter en periode

på sygedagpenge – eller bidrager på anden vis til at afklare

disse borgeres situation. Gennem sit arbejde i seks kommuner

hjalp Falck Jobservice i 2010 cirka 60.000 borgere tilbage til

arbejdsmarkedet.

Desuden driver Falck Healthcare i samarbejde med forretningsområdet

Træning klinikker i forbindelse med Falcks træningscentre

i Malaysia og Storbritannien. Klinikkerne åbnede i 2010.

06 07 08 09 10

Ledelsesberetning | Falck Årsrapport 2010 23

Falck Jobservice medvirkede til at hjælpe 60.000 danske

borgere tilbage til arbejdsmarkedet i 2010.

Antal sundhedsfaglige medarbejdere

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

06 07 08 09 10


Træning

Olugbenga Kuku, 38 år,

træningsinstruktør,

træner en gruppe offshore-medarbejdere i at overleve

til søs i tilfælde af en ulykke på deres arbejdsplads. Det

sker på et træningscenter i Ipara, Nigeria, som Falck

driver i samarbejde med sin lokale partner.


Falck leverer rednings- og sikkerhedskurser i

umiddelbar nærhed af arbejdspladser i offshore

olie- og gasindustrien verden over

203.000

kursister modtog i 2010 rednings- og

sikkerhedstræning på Falcks 35 træningscentre på

fem kontinenter.


26 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning

Træning

Falck er verdens førende leverandør inden for

rednings- og sikkerhedskurser til især offshoreindustrien.

Kursisterne uddannes til at forebygge

ulykker samt til at tage vare på kollegaerne og sig

selv, såfremt de alligevel skulle komme ud for en

ulykke

• Trænede 10.000 flere kursister end året før

• Uddannede 5.000 personer til at afhjælpe olieforurening i

USA

• Åbnede healthcare-klinikker i Malaysia og Storbritannien

• Otte træningscentre opnåede akkreditering

5.000

Falck leverer rednings- og sikkerhedskurser samt anden sikkerhedsservice

på fem kontinenter, i 14 lande og med i alt 27

træningscentre, som er målrettet offshoreindustrien, samt 8

centre til avanceret brandtræning. Dermed er Falck verdens

førende leverandør på dette område.

Også den maritime sektor, vindmølleindustrien, kemisk industri,

flyindustrien og forsvaret i Danmark og Sverige benytter sig

af Falcks 104-årige erfaringer med redningstjeneste, når de uddanner

deres medarbejdere i at passe på sig selv og hinanden.

På træningscentrene trænes kursisterne i sikker adfærd for

at undgå ulykker på deres arbejdsplads. Desuden lærer de at

reagere korrekt – også under ekstreme forhold – hvis ulykker

alligevel skulle opstå. Falcks træningscentre er indrettet, så det

er muligt, nærmest perfekt at simulere og skabe en illusion af

virkelige katastrofer, brande og eksplosioner.

Efter at olieplatformen Deepwater Horizon eksploderede i Den Mexikanske Golf i

april 2010 uddannede Falck 5.000 personer til at afhjælpe forureningen.


Falck udfører også træning af brandmænd og foretager sikkerheds-

og beredskabsanalyser samt krisestyring for brancher

med høj risiko for medarbejdere og miljø. Dertil kommer andre

serviceydelser inden for sikkerhed, eksempelvis leverance af

brandberedskaber, brandsikre svejseområder, særligt uddannede

sikkerhedsledere og paramedicinere.

Falcks ambition er at bidrage til, at der skabes et mere standardiseret,

højt kvalitetsniveau inden for rednings- og sikkerhedstræning

på globalt plan. Falck deltager konstant i udvikling af

nye træningsmetoder og –teknologier på dette område. Det

drejer sig blandt andet om træningen ombord på offshoreinstallationer

og skibe, e-læring og brug af simulatortræning.

Alle disse aktiviteter afspejler de nyeste krav fra både kunder og

myndigheder.

Den katastrofale ulykke, da olieboreplatformen Deepwater Horizon

eksploderede i Den Mexicanske Golf i april og efterfølgende

forårsagede en af verdenshistoriens største olieforureninger, fik

stor indflydelse på Falcks træningsaktiviteter. På den ene side

blev Falck lige som den øvrige branche ramt af følgevirkningerne

fra et midlertidigt stop for olie- og gasefterforskning på

større vanddybder. På den anden side opstod et stærkt behov

for Falcks erfaringer med at håndtere ulykker. Falck uddannede

således mere end 5.000 personer i at afhjælpe forureningen på

dyrs levesteder, på strande og på havet.

Omsætning

DKK mio.

1.000

800

600

400

200

0

06 07 08 09 10

Organisk vækst

%

20

15

10

5

0

-5

I 2009 åbnede Falck nye træningscentre i Nigeria, Thailand,

Tyskland, USA samt Vietnam, og fokus har i 2010 været på at

integrere disse i Falck. Desuden åbnedes i 2010 endnu et center

i Houston, USA.

I Tyskland og Danmark er Falcks træningscentre særligt indrettet

til sikkerhedstræning af medarbejdere i vindmølleindustrien,

og det er Falcks ambition at blive den førende leverandør på

dette område.

På centre i Malaysia og Storbritannien har Falck oprettet

healthcare-klinikker, hvor kursisterne kan få foretaget sundhedstjek,

inden de tager på job offshore.

Kurser på otte centre i USA, Brasilien, Malaysia, Nigeria, Trinidad

& Tobago og Vietnam opnåede akkreditering i 2010.

I alt trænede Falck 203.000 kursister i 2010 mod 193.000

kursister året før. Det har vist sig at være en fordel for Falcks

asiatiske kunder at kunne sikkerhedstræne sine medarbejdere i

både Malaysia, Singapore, Thailand og Vietnam. Også centrene

i Brasilien, Danmark, Nigeria, og Trinidad & Tobago har oplevet

stigende aktivitet.

06 07 08 09 10

Ledelsesberetning | Falck Årsrapport 2010 27

Antal kursister

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

06 07 08 09 10


28 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning

Regnskabsberetning

Falck opnåede i 2010 en omsætningsstigning på 11,1% til DKK

8.367 mio., heraf en organisk vækst på 5,1%. Omsætningsfremgangen

og den organiske vækst indfriede ledelsens forventninger.

Andelen af koncernens omsætning uden for Danmark

steg til 36,7% (2009 34,6%), idet væksten på markeder udenfor

Danmark var 18,2%, hvoraf organisk vækst udgjorde 6,7%. Den

organiske vækst i Danmark udgjorde 4,2%.

Resultat af primær drift før omkostninger og afskrivninger ved

virksomhedskøb og særlige poster (EBITA) udgjorde DKK 839

mio. (2009 DKK 721 mio.). og var på niveau med tidligere udmeldte

forventninger. Væksten i EBITA udgjorde således 16,3%,

hvilket indfriede ledelsens forventning, idet overskudsgraden

hermed steg til 10,0%, hvilket kan henføres til en fremgang

inden for Redning, Healthcare og Træning. Assistance var i 2010

væsentligt negativt påvirket af de lange perioder med frost og

sne i både januar/februar samt i november/december, hvilket

betød et væsentligt højere antal assistancer.

Årets resultat udgjorde DKK 458 mio. sammenholdt med DKK

417 mio. i 2009, svarende til en vækst på 9,8%.

Falck realiserede i 2010 et frit cash flow på DKK 842 mio. (2009

DKK 1.096 mio.), hvorved 100,4% (2009 152,0%) af EBITA blev

konverteret til likviditet.

Nettogæld i forhold til EBITDA faldt fra 2,64x i 2009 til 2,48x

i 2010, hvilket kan henføres til den øgede indtjening og det

opnåede cash flow.

Ændring af regnskabspraksis

Med virkning for regnskabsåret 2010 er der implementeret en

række nye regnskabsstandarder og fortolkninger.

Med undtagelse af implementeringen af IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger

og IAS 27 Koncernregnskaber og separate

årsregnskaber har implementeringen af de nævnte standarder,

forbedringer og fortolkninger ikke påvirket indregning og

måling for 2010. Effekten af IFRS 3 og IAS 27 har reduceret

årets resultat med DKK 22 mio., reduceret egenkapitalen og

balancen (goodwill) med DKK. 49 mio. samt udvandet resultat

pr. aktie med DKK 0,2.

For en fuldstændig oversigt over nye regnskabsstandarder og

fortolkninger, implementeret med virkning for regnskabsåret

2010, henvises til note 1 i koncernregnskabet.

Regnskabsgrundlag

Regnskabsberetningen er baseret på hoved- og nøgletalsoversigten

på side 6 og kan dermed ikke udledes direkte af koncernregnskabet.

Koncernens udvikling i 2010

Koncernresultatopgørelse

Koncernens nettoomsætning udgjorde i 2010 DKK 8.367 mio.

svarende til en vækst på i alt 11,1%, heraf en organisk vækst på

5.1%. Over de seneste 5 år har væksten i omsætningen i gennemsnit

udgjort 12,1%, hvoraf 7,1% var organisk vækst.

Andre driftsindtægter udgjorde DKK 70 mio. i mod DKK 41 mio.

i 2009. Stigningen i 2010 kan henføres til gevinst ved salg af

ejendomme i Danmark.

Resultat af primær drift (EBITA) udgjorde DKK 839 mio. (2009

DKK 721 mio.) svarende til en overskudsgrad på 10,0% (2009

9,6%).

Nettomsætning og organisk vækst

DKK mio. %

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2006 2007 2008 2009 2010

Organisk vækst Nettoomsætning

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0


Af- og nedskrivninger af immaterielle aktiver erhvervet ved

virksomhedskøb samt omkostninger ved køb af virksomheder

udgjorde DKK 50 mio. (2009 DKK 19 mio.). Stigningen i forhold

til 2009 kunne primært henføres til den ændrede regnskabspraksis

hvorved omkostninger i forbindelse med gennemførte

virksomhedskøb ikke længere aktiveres, men omkostningsføres

når de afholdes. Derudover er afskrivninger af immaterielle

aktiver erhvervet ved virksomhedskøb steget som følge af gennemførte

opkøb.

Særlige poster udgjorde en omkostning på DKK 26 mio. (2009

DKK 0 mio.) og vedrørte omkostninger i relation til en mulig

børsnotering.

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder udgjorde

DKK 0 i mod et underskud på DKK 1 mio. i 2009.

Finansielle poster udgjorde en nettoomkostning på DKK 122

mio. (2009 DKK 113 mio.). Stigningen i de finansielle nettoomkostninger

kan henføres til faldende valutakursgevinster, der

dog delvist opvejes af lavere renteomkostninger.

Resultat før skat udgjorde DKK 641 mio. (2009 DKK 588 mio.).

Stigningen skyldes et markant forbedret resultat af primær drift

(EBITA) der dog delvist opvejes af højere af- og nedskrivninger

EBITA og overskudsgrad

DKK mio. %

1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2006 2007 2008 2009 2010

Overskudsgrad Resultat af primær drift før omkostninger og

afskrivninger ved virksomhedskøb og særlige

poster (EBITA)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

af immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb, den ændrede

behandling af omkostninger i forbindelse med virksomhedskøb

og særlige poster.

Skat af årets resultat udgjorde DKK 183 mio. (2009 DKK 171

mio.) svarende til en effektiv skatteprocent på 28,6% (2009

29,0%). Faldet i skatteprocenten kan primært henføres til et fald

i ikke aktiverede skattemæssige underskud samt reguleringer af

skat for tidligere år.

Årets resultat udgjorde DKK 458 mio. i mod DKK 417 mio. i

2009, svarende til en stigning på 9,8%.

Årets normaliseret resultat efter skat udgjorde DKK 527 mio.

(2009 DKK 432 mio.), svarende til en stigning på 22,0%.

Koncernpengestrømsopgørelse

Frit cash flow udgjorde DKK 842 mio. (2009 DKK 1.096 mio.).

Frit cash flow i forhold til EBITA (cash conversion rate) udgjorde

100,4% (2009 152,0%).

Frit cash flow var i 2010 påvirket af en stigning i tilgodehavender

fra salg, primært fra en højere pay-per-use aktivitet i

Assistance i november/december samt stigende aktivitet inden

for Travelcare og Træning i 4. kvartal 2010 sammenholdt med

Årets resultat

DKK mio.

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Ledelsesberetning | Falck Årsrapport 2010 29

2006 2007 2008 2009 2010


30 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning

2009. Dette blev opvejet af en stigning i forudbetalinger fra

kunder samt lavere investeringer i anlægsaktiver.

Der blev i 2010 investeret DKK 45 mio. (2009 DKK 116 mio.) i

anlægsaktiver relateret til udvidelse og opstart af aktiviteter, i

forhold til totale investeringer på DKK 160 mio. (2009 DKK 262

mio.). Investeringerne var i 2010 påvirket af salg af anlægsaktiver.

Betalt selskabsskat udgjorde DKK 195 mio. (2009 DKK 166

mio.). Skattebetalingen i den danske sambeskatning udgjorde

DKK 120 mio. (2009 DKK 112 mio.).

Betalte renter udgjorde DKK 143 mio. (2009 DKK 129 mio.).

Stigningen i forhold til 2009 kan henføres til omkostninger i

forbindelse med optagelse og ændring af vilkår for langfristede

lån.

Investeringer i virksomhedskøb udgjorde DKK 720 mio. (2009

DKK 73 mio.) og vedrørte primært købet af Care Ambulance

Services i USA, Toesa Service i Brasilien og S Reg i Sverige.

Betalte udbytter, ændring i rentebærende gæld samt andre

egenkapitalbevægelser vedrørende aktionærer udgjorde et cash

inflow på DKK 166 mio. (2009 cash outflow på DKK 528 mio.).

Stigningen i cash inflow sammenholdt med 2009 kan henføres

EBITA, frit cash flow og cash conversion rate

DKK mio. %

1.200

1.000

800

600

400

200

0

2006 2007 2008 2009 2010

Cash conversion rate Frit cash flow

Resultat af primær drift før omkostninger og afskrivninger ved

virksomhedskøb og særlige poster (EBITA)

150

125

100

75

50

25

0

til optagelse af lån på DKK 777 mio. til finansiering af årets

virksomhedskøb delvist modsvaret af betaling ved tilbagekøb af

warrants samt afdrag på lån.

Koncernbalance

Nettodriftsaktiver

Koncernens nettodriftsaktiver ekskl. goodwill udgjorde DKK

432 mio. (2009 DKK 277 mio.).

Stigningen i nettodriftsaktiver kunne primært henføres til

tilkøbte virksomheder, der har øget nettodriftsaktiver eks.

goodwill med DKK 193 mio.

Koncernens nettodriftsaktiver inkl. goodwill udgjorde DKK

5.364 mio. i mod DKK 4.411 mio. i 2009. Stigningen kan

henføres til årets tilgang af goodwill og immaterielle aktiver ved

virksomhedskøb.

Egenkapital

Falck A/S’ andel af egenkapitalen udgjorde DKK 1.723 mio. og

steg således 28,0% fra DKK 1.346 mio. i 2009. Stigningen skyldtes

primært Falck A/S’ andel af årets resultat på DKK 444 mio.

Minoritetsinteresser, der udgjorde DKK 65 mio. (2009 DKK 61

mio.), vedrører primært minoritetsinteresser i de ikke fuldt

Nettodriftsaktiver ekskl. goodwill

DKK mio.

700

600

500

400

300

200

100

0

2006 2007 2008 2009 2010


Investeringer i virksomhedskøb udgjorde

DKK 720 mio. i 2010

ejede træningsaktiviteter i Nigeria og redningsaktiviteter i

Spanien og Slovakiet.

Netto rentebærende gæld

Koncernens netto rentebærende gæld udgjorde DKK 2.949 mio.

svarende til en stigning på DKK 372 mio. i forhold til DKK 2.577

mio. ved udgangen af 2009.

Hensatte forpligtelser ved køb af virksomheder og minoritetsandele

Skyldige betingede købsvederlag og købesummer udgjorde

DKK 146 mio. (2009 DKK 59 mio.). Stigningen vedrørte primært

købet af Toesa. Derudover blev der under andre tilgodehavender

indregnet et tilgodehavende vedrørende virksomhedskøb

på DKK 56 mio. Forpligtelserne til køb af minoritetsandele udgjorde

DKK 311 mio. (2009 DKK 227 mio.) på baggrund af den

forventede indtjening på udnyttelsestidspunktet. Stigningen

i forhold til 2009 vedrørte primært købet af Toesa Service og

Care Ambulance Service. Vælger minoritetsaktionæren ikke at

sælge sine aktier, har Falck en tilsvarende ret til at købe aktierne

i en aftalt periode.

Opgøres forpligtelsen til køb af minoriteter på baggrund af

den i årsregnskabet for 2010 indregnede indtjening udgjorde

forpligtelsen til køb af minoritetsandele DKK 193 mio. (2009

DKK 160 mio.) hvorved den samlede nettoforpligtelse ved køb

af virksomheder og minoritetsandele ville udgøre DKK 283 mio.

(2009 DKK 219 mio.).

Køb af virksomheder

Falck koncernens væsentligste virksomhedskøb i 2010 var:

Care Ambulance Service

Koncernen købte i december 100% af aktierne i Care Ambulance

Service, der driver akut og ikke-akut ambulanceservice i

Californien, USA.

Toesa Service

Koncernen købte i oktober 60% af aktierne i Toesa Service, der

driver ambulanceservice og sundhedsklinikker i flere storbyer i

Brasilien.

S Reg (Smart Safety)

Koncernen købte i september 100% af aktierne i det svensk

baserede S Reg, der udbyder trygheds- og assistanceydelser.

Resource Protection International (RPI)

Koncernen købte i marts 100% af aktierne i RPI, der driver konsulentvirksomhed

med speciale i brandbekæmpelse indenfor

olie- og gasindustrien.

Virksomhedskøb efter statusdagen:

Ledelsesberetning | Falck Årsrapport 2010 31

Den 1. januar 2011 indgik Falck aftale om at købe 100% af

LifeStar Response Corporation i USA for DKK 186 mio. Lifestar

Response driver ambulanceservice i 6 stater og Washington

D.C. i det østlige USA og råder over 440 ambulancer og lignende

køretøjer.


32 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning

Udviklingen i de enkelte forretningsområder

Assistance

Omsætningen inden for Assistance steg med 13,2% til DKK

2.470 mio. (2009 DKK 2.183 mio.) og udgjorde 29,5% af koncernens

samlede omsætning. Den organiske vækst udgjorde

8,0% (2009: 4,2%).

2010 var præget af den hårde vinter i Norden, hvor antal

assistancer steg 12% i forhold til 2009. I Danmark og Sverige

påvirkede de mange ekstra assistancer resultatet negativt, idet

en stor andel af kunderne er abonnementskunder mens indtjeningen

i Norge, Finland og Estland steg, idet assistancerne her, i

større omfang ydes som betaling pr. ydelse (pay-per-use).

På boligområdet fik flere kunder i 2010 brug for deres Falckabonnement

som følge af de massive regnskyl i august, der forårsagede

mange oversvømmede kældre og andre vandskader.

Den positive udvikling på alarmmarkedet fortsatte i 2010, hvor

Falck også begyndte at sælge alarmer i Sverige. Etableringen

af Falck Travelcare i 2009 og købet af S Reg i 2010 har øget

produktporteføljen indenfor rejseassistance og tryghedsskabende

serviceydelser til boligen og har bidraget til den positive

udvikling i omsætningen i 2010.

Den hårde vinter og sommerens kraftige regnskyl har resulteret

i en tilbagegang i resultat af primær drift (EBITA) på DKK 58

mio. til DKK 269 mio.

Redning

Omsætningen inden for Redning, som udgjorde 57,8% af

koncernens samlede omsætning, steg i 2010 til DKK 4.834 mio.

svarende til en vækst på 13,2%. Den organiske vækst udgjorde

7,6% (2009: 11,4%) som følge af en høj vækst på flere markeder.

Redningsaktiviteterne i Danmark har vist en tilfredsstillende

fremgang i omsætningen i 2010, som kan henføres til et højt

aktivitetsniveau på ambulanceområdet, hvor Falck dækker ca.

85% af den danske befolkning med ambulancer. Redning har

endvidere i 2010 solgt flere ydelser til Assistance som følge af

den hårde vinter. De fem danske regioner benytter i stigende

omfang højt uddannede paramedicinere, hvilket har resulteret

i at Falck i 2010 vandt en række udbud af paramedicinske enheder

og lægebiler.

Redning i Sverige oplevede ligeledes en tilfredsstillende fremgang

i omsætningen især som følge af gennembruddet inden

for brandbekæmpelse hvor Falck har kontrakter på brandberedskaber

i lufthavne samt på et atomkræftværk.

De i 2009 vundne ambulance kontrakter i Norge blev i 2010

igangsat på tilfredsstillende vis.

I Slovakiet var der i 2010 en aktivitetsfremgang, idet Falck vandt

yderligere 17 ambulancestationer og nu har 91 stationer, svarende

til en tredjedel af Slovakiets samlede ambulancetjeneste.

Med købene af Ambulanceselskaberne Toesa i Brasilien i oktober

2010, Care Ambulance i USA i december 2010 og LifeStar i

USA i begyndelsen af 2011, har Falck fået et markant og vigtigt

fodfæste på det syd- og nordamerikanske marked, idet selskaberne

yder såvel akut som ikke-akut ambulanceservice. I 2010

bidrog kun Toesa til årets omsætningsstigning.

Den positive aktivitetsudvikling i Redning i 2010 har resulteret

i et tilfredsstillende resultat af primær drift (EBITA) på DKK

329 mio., svarende til en stigning på 48,9% i forhold til 2009.

Resultatet er positivt påvirket af en fremgang i udnyttelsen af

beredskabet som Redning Danmark leverer til forretningsområdet

Assistance. Derudover har tilkøbene af Toesa og Resource

Protection International påvirket indtjeningen positivt i forhold

til 2009.

Healthcare

Healthcares andel af koncernens samlede omsætning blev i

2010 reduceret til 14,3% i forhold til 15,1% i 2009. Omsætningen

steg med 4,9% til DKK 1.196 mio. (2009 DKK 1.139 mio.).

Den organiske vækst var negativ med 4,2% (2009 negativ med

11,0%).

Healthcare i Danmark har oplevet en faldende omsætning

indenfor salg af sundhedsfaglige vikarydelser, idet flere danske

regioner i stigende omfang, ønsker at insource vikaropgaver.

Dette er til dels opvejet af højere omsætning i Falck Jobservice,

der assisterer danske kommuners jobcentre med at hjælpe

borgere tilbage på arbejdsmarkedet efter længere tid på sygedagpenge.


Omsætning og organisk vækst fordelt på forretningsområder

DKK mio. Omsætning EBITA Overskudsgrad (%)

Healthcare-klinikkerne i de Forenede Arabiske Emirater bidrog

positivt til udviklingen i 2010 men disse er ophørt med udgangen

af 2010.

Resultat af primær drift (EBITA) udgjorde DKK 75 mio. (2009

DKK 49 mio.) hvilket udgør en stigning på DKK 26 mio., svarende

til 54,3%. Den væsentlige fremgang i EBITA kan henføres

til omstruktureringer, der blev foretaget i Sverige i 2009, som

nu bidrager positivt til indtjeningen. Derudover er organisationen

relateret til vikarydelserne blevet tilpasset succesfuldt efter

den væsentlige reduktion i omsætningen i 2009 og 2010.

Træning

Omsætningen inden for Træning steg til DKK 958 mio. (2009

DKK 921 mio.) og udgjorde 11,4% af koncernens samlede

omsætning (2009 12,2%). Den organiske vækst var negativ med

1,5% og kan bl.a. tilskrives oliekatastrofen i den Mexicanske Golf

i april, der medførte et midlertidigt stop for olie- og gasaktiviteter

på større havdybder, som især påvirkede aktiviteterne i USA.

Organisk

% af total 1) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 vækst

Assistance 29,5 2.470 2.183 269 327 10,9 15,0 8,0

Redning 57,8 4.834 4.271 329 221 6,8 5,2 7,6

Healthcare 14,3 1.196 1.139 75 49 6,3 4,3 -4,2

Træning 11,4 958 921 142 124 14,8 13,5 -1,5

Andet 24

Eliminering -13,0 -1.091 -985

Koncernen i alt 100,0 8.367 7.529 839 721 10,0 9,6 5,1

1) Omsætning i DKK for 2010 i procent af omsætning for koncernen

Ledelsesberetning | Falck Årsrapport 2010 33

Omsætningen i Holland har ligeledes været negativt påvirket

af tilbageholdenhed i markedet og lavere aktivitet som følge af

den økonomiske afmatning.

Der blev dog konstateret væsentlig fremgang i omsætningen i

2010 i en række lande, primært Brasilien, Nigeria, Thailand og

Trinidad & Tobago. I Brasilien er olieproduktionen i væsentlig

fremgang hvilket har øget efterspørgslen efter træningsydelser.

I Nigeria kom gennembruddet i Falcks nyetablerede træningscenter,

idet der blev realiseret en væsentlig fremgang i antallet

af kursister. Opstarten i de Forenede Arabiske Emirater har

derimod været mere vanskeligt og der er ikke opnået det forventede

aktivitetsniveau.

Træning realiserede et resultat af primær drift (EBITA) på DKK

142 mio. (2009 124 mio.) svarende til en stigning på 15,1%.

Aktivitetsnedgangen i USA og Holland samt et negativt EBITA

fra opstarten i de Forenede Arabiske Emirater er blevet mere

end opvejet af en fremgang i EBITA i de øvrige lande og en

regnskabsteknisk indtægt fra ændring af en ydelsesbaseret

pensionsaftale til at være bidragsbaseret.


34 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning

Omsætning og resultat af primær drift (EBITA) pr. geografisk område

DKK mio. Omsætning EBITA Overskudsgrad (%)

Udviklingen i de enkelte områder

Danmark

Omsætningen i Danmark udgjorde DKK 5.292 mio. (2009 DKK

4.928 mio.) og steg i alt 7,4%, hvoraf 4,2% var organisk vækst.

EBITA blev som følge af omsætningsfremgangen øget til DKK

542 mio. fra DKK 449 mio. i 2009.

Overskudsgraden udgjorde i 2010 10,2% (2009 9,1%).

Norden

I Norden (ekskl. Danmark) realiseredes en fremgang i omsætningen

på DKK 308 mio. til DKK 1.541 mio., svarende til en

stigning på 24,9%. Den organiske vækst udgjorde 9,9% og stammede

fra Assistance og Redning.

EBITA udgjorde DKK 108 mio. (2009 DKK 40 mio.) svarende

til en overskudsgrad på 7,0% (2009 3,2%). Stigningen i EBITA

og overskudsgrad kan henføres til højere indtjening fra både

Norge, Sverige og Finland.

Europa

Omsætningen i Europa (ekskl. Danmark og Norden) udgjorde

DKK 1.087 mio. (2009 DKK 1.040 mio.) svarende til et en stigning

på 4,5%, hvoraf organisk vækst udgjorde 1,3%. Fremgangen

skyldes primært aktivitetsstigning på Redningsområdet i

Organisk

% af total 1) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 vækst

Danmark 63,3 5.292 4.928 542 449 10,2 9,1 4,2

Norden 18,4 1.541 1.233 108 40 7,0 3,2 9,9

Europa 13,0 1.087 1.040 121 156 11,1 15,0 1,3

Resten af verden 5,3 447 328 68 76 15,2 23,2 12,0

Koncernen i alt 100,0 8.367 7.529 839 721 10,0 9,6 5,1

1) Omsætningen i DKK for 2010 i procent af omsætningen for koncernen

Slovakiet, Rumænien og Spanien, mens Redning- og Træningsområdet

i Holland oplevede en nedgang i 2010.

EBITA var DKK 121 mio. i forhold til DKK 156 mio. i 2009,

svarende til en overskudsgrad på 11,1% (2009 15,0%). Faldet i

EBITA og overskudsgrad skyldes lavere indtjening i Slovakiet og

Holland i forhold til 2009.

Resten af verden

Omsætningen i resten af verden udgjorde DKK 447 mio. (2009

DKK 328 mio.), svarende til en vækst på 36,5%, der primært kan

henføres til Træningsaktiviteterne i Brasilien og Nigeria samt

købet af ambulanceselskabet Toesa i oktober 2010. Træningsaktiviteterne

i USA oplevede til gengæld en faldende omsætning

pga. oliekatastrofen i den Mexicanske Golf. Den organiske

vækst udgjorde 12,0%.

Resultat af primær drift (EBITA) var DKK 68 mio. i forhold til DKK

76 mio. i 2009. Faldet i indtjeningen på 10,5% skyldes omsætningsnedgangen

i Træningsaktiviteterne i USA samt omkostninger

til opbygning af træningscentret i de Forenede Arabiske

Emirater. Overskudsgraden faldt tilsvarende til 15,2% fra 23,2%

i 2009.


Forventninger til 2011

Koncernen forventer i 2011 en fortsat positiv organisk vækst,

som sammen med de i 2010 og 2011 gennemførte virksomhedskøb,

forventes at øge omsætningen med i niveau 15%. Der

forventes tilsvarende fremgang i EBITA.

Udtalelser om fremtidige forhold

Visse udsagn i nærværende regnskabsberetning er fremadrettede

udsagn. Disse udsagn er baseret på de nuværende forventninger

og er naturligt behæftet med en række usikkerheder,

der kan få de realiserede resultater og udviklingen til at variere

væsentligt fra fremtidige resultater eller udvikling, der er udtalt

eller underforstået i de fremadrettede udsagn.

Øvrige forhold

I December 2010 købte Lundbeckfonden, igennem det helejede

datterselskab LFI A/S, 36% af aktierne i Falck A/S. Selskabets

aktionærer, der hver ejer mere end 5% af aktierne, udgøres

herefter af:

Aktionærer i Falck A/S

Navn Ejerandel

Falck L.P., Jersey 43,9%

LFI A/S, Hellerup 36,0%

ATP PEP 1 K/S, København 6,4%

Liberatio A/S, Aarhus 5,2%

Begivenheder efter statusdagen

På den ekstraordinære generalforsamling den 25. februar 2011

fik bestyrelsen bemyndigelse til at etablere et nyt warrantprogram.

På bestyrelsesmødet den 15. marts 2011 besluttede

bestyrelsen at etablere et nyt warrantsprogram for direktionen.

Det nye warrantprogram omfatter 4.443.120 warrants. Hver

warrant giver ret til at tegne én aktie med en nominel værdi på

DKK 0,50 den 30. december 2015 til en kurs på DKK 125 per

aktie. De udstedte warrants er erhvervet til markedsværdi og

har ingen betingelser tilknyttet erhvervelsen.

Den 1. januar 2011 indgik Falck aftale om at købe 100% af

LifeStar Response Corporation i USA for DKK 186 mio. Lifestar

Response driver ambulanceservice i 6 stater og Washington

D.C. i det østlige USA og råder over 440 ambulancer og lignende

køretøjer.

Omsætningen i resten af verden udgjorde

DKK 447 mio., svarende til en vækst på

36,5%

Ledelsesberetning | Falck Årsrapport 2010 35


36 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning

Corporate governance 2010

Baggrund

Falcks bestyrelse og direktion forholder sig løbende til udviklingen

indenfor området god selskabsledelse, i det følgende omtalt

corporate governance. Selvom selskabet ikke er børsnoteret

ønsker Falck, at koncernen såvel indadtil som udadtil ledes på

en måde, der er i overensstemmelse med tiden, med nationale

og internationale regler og anbefalinger, i overensstemmelse

med koncernens idégrundlag, og som matcher de forskellige

interessentgrupper i virksomheden, herunder aktionærer, medarbejdere

og kunder.

I Danmark udarbejdes anbefalingerne til corporate governance

af komitéen for god selskabsledelse. Senest har komitéen den

8. april 2010 for tredje gang opdateret anbefalingerne, der

oprindelig blev offentliggjort i 2005.

Corporate governance anbefalingerne er efter den seneste

opdatering opdelt i ni hovedafsnit, 1-9, samt et bilag 1 om

Ledelsesudvalg. Hvert hovedafsnit indledes med et overordnet

rationale, som beskriver baggrunden for, at emnet er genstand

for anbefalinger. Dernæst følger de konkrete anbefalinger.

Endelig er der i varieret omfang knyttet kommentarer til anbefalingerne.

De ni hovedpunkter er:

1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet og selskabets

samfundsansvar

3. Åbenhed og transparens

4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og

ansvar

5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering

6. Ledelsens vederlag

7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering)

8. Risikostyring og intern kontrol

9. Revision

Nedenstående gennemgang redegør for Falcks stilling i forhold

til de opdaterede corporate governance anbefalinger i overensstemmelse

med det ”følg-eller-forklar” princip, der i Danmark er

forankret i årsregnskabsloven og i børsreglerne. I den forbindelse

gengives kun indledningen til hvert af de ni hovedafsnit

(det komplette sæt anbefalinger findes på

www.corporategovernance.dk).

Falcks ledelse

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 til 10 generalforsamlingsvalgte

medlemmer, som ikke må være fyldt 70 år, valgt af

generalforsamlingen for et år ad gangen, samt af medlemmer,

der måtte vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation

af medarbejdere i bestyrelsen.

Bestyrelsen består af:

Lars Nørby Johansen, formand

Lars Terney, næstformand

Thorleif Krarup, næstformand

Steen Hemmingsen

Kim Gulstad

Johannes Due

Mats Jansson

Thorhild Widvey

Vagn Flink Møller Pedersen (medarbejdervalgt)

Jan Heine Lauvring (medarbejdervalgt)

Per Aastrup (medarbejdervalgt)

Ingen af ovennævnte personer er medlem af både bestyrelse og

direktion i Falck A/S. Kim Gulstad (NC),Lars Terney (NC), Thorleif

Krarup (LF) og Steen Hemmingsen (LF) repræsenterer større

aktionærer i bestyrelsen, henholdsvis Nordic Capital (NC) og

Lundbeckfonden (LF). Lars Nørby Johansen har tidligere været

koncernchef i Falck.

Direktion

Selskabets direktion består af koncernchef Allan Søgaard Larsen

og vicekoncernchef Morten Reignald Pedersen.

1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en

fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse

sig skiftende krav og dermed vedblivende er konkurrencedygtigt og

kan skabe værdi. Et positivt samspil mellem ledelse og aktionærer

er derfor af væsentlig betydning. Aktionærernes indflydelse udøves

på generalforsamlingen. Aktionærerne bør ved aktivt at udøve

deres rettigheder og indflydelse som selskabets ejere medvirke til, at

selskabets ledelse varetager aktionærernes interesser bedst muligt

og sikrer en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskabet

på kort og lang sigt.


God selskabsledelse forudsætter hensigtsmæssige rammer, der gør

det enkelt for aktionærerne at indgå i dialog med selskabets ledelse.

Dette kan bl.a. fremmes ved at sikre, at aktionærerne til stadighed

er velorienterede om selskabets situation og fremtidsudsigter og,

at generalforsamlingen reelt er et forum for kommunikation og

drøftelse samt det sted, hvor aktionærerne gør deres synspunkter

gældende og træffer beslutninger.

Falcks stilling

Det er Falcks opfattelse, at koncernen på alle underpunkter

følger anbefalingerne under hovedafsnit 1.

Falck tilstræber at være en troværdig og transparent aktør på

kapitalmarkedet. Falck informerer via internettet, fordi det

skaber umiddelbar tilgængelighed for en bred gruppe interessenter.

Falcks hjemmeside vil til enhver tid indeholde al aktuel

og offentliggjort information både på dansk og på engelsk.

Bestyrelsen vurderer med passende mellemrum, hvorvidt

selskabets kapitalstruktur er i aktionærernes og selskabets

interesse. Generelt er koncernen ikke underlagt særlige kapitalkrav,

udover de almindelige selskabsretlige krav. Selskabets

aktiekapital er ikke opdelt i aktieklasser. Kapitalstrukturen

er fastlagt ud fra en vurdering af, hvilken gæld koncernen er

i stand til at servicere samt den indtjening og cash flow, der

genereres i koncernen, hvor det fortsat er muligt at investere

i vækst.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i Falck. Her har

aktionærerne mulighed for at stille forslag, til at tage ordet og

til at stille spørgsmål til bestyrelsen eller direktionen. Hvis et

punkt er til afstemning, kan aktionærer øve direkte indflydelse

på vigtige beslutninger i Falck.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen i overensstemmelse

med selskabslovens regler. Den ordinære generalforsamling

afholdes i Storkøbenhavn i så god tid, at den reviderede og

godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

rettidigt, senest 5 måneder efter regnskabsårets

udløb.

2. Interessenternes rolle og betydning

for selskabet og selskabets samfundsansvar

For at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig skiftende

krav og dermed vedblivende er konkurrencedygtigt og værdiskaben-

Ledelsesberetning | Falck Årsrapport 2010 37

de, er det afgørende, at selskabet udover dialogen med aktionærerne

har gode relationer til sine øvrige interessenter (stakeholders).

Selskabets ledelse bør drive og udvikle selskabet under behørig hensyntagen

til dets interessenter og i passende omfang indgå i aktiv

dialog med disse for at udvikle og styrke selskabet. En sådan dialog

kan bl.a. foregå ved afholdelse af investormøder.

Falcks stilling

Det er Falcks opfattelse, at koncernen på alle underpunkter

følger anbefalingerne under hovedafsnit 2. For en beskrivelse

af Falcks politik for socialt virksomhedsansvar (corporate social

responsibility), samt interessentpolitik, værdisæt og Code of

Conduct henvises til hjemmesiden falck.com.

Falck bygger såvel som virksomhed og som forretningspartner

på grundlæggende principper om at arbejde for at forebygge

ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede

og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere

syge og tilskadekomne. Udøvelse af denne mission giver Falck

et særligt ansvar både som arbejdsgiver, leverandør og som

kunde for at udvise et socialt virksomhedsansvar.

I takt med den øgede internationalisering af koncernens aktiviteter,

er dette synliggjort gennem vedtagelse og efterfølgende

implementering af et sæt forretningsmæssige regler – Code

of Conduct – der beskriver Falckkoncernens sociale, miljømæssige

og etiske retningslinjer – de standarder, som vi forventer

og forlanger, at alle – såvel medarbejdere som leverandører og

partnere – skal følge. Disse retningsliner blev i 2008 vedtaget af

koncernens bestyrelse og efterfølgende bekræftet af koncernens

Worldwide Workers Council.

3. Åbenhed og transparens

Aktionærer, herunder potentielle aktionærer, og øvrige interessenter

har i forskelligt omfang behov for information om selskabet. Deres

forståelse af og relation til selskabet afhænger bl.a. af omfanget og

kvaliteten af den information, selskabet offentliggør.

Åbenhed og transparens er væsentlige forudsætninger for, at selskabets

aktionærer og øvrige interessenter løbende har mulighed for at

vurdere og forholde sig til selskabet og dets fremtid.

Et frugtbart samspil mellem selskabet og dets interessenter forudsætter

åbenhed og gensidig respekt.


38 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning

En gennemarbejdet og ajourført kommunikationsstrategi hjælper

selskabet til rettidigt at levere pålidelige, nøjagtige og ajourførte

interne og eksterne oplysninger af høj kvalitet og til at opfylde de til

enhver tid gældende oplysningsforpligtelser.

Falcks stilling

Det er Falcks opfattelse, at koncernen i al væsentlighed følger

anbefalingerne under hovedafsnit 3.

Falcks årsrapport aflægges i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards (IFRS) samt yderligere danske

oplysningskrav til årsrapporter. Rapporten udarbejdes både på

dansk og på engelsk og indeholder, udover de finansielle oplysninger,

en gennemgang af koncernens forhold og stillingtagen

til samfundsansvar, virksomhedsledelse samt risikofaktorer.

Herudover beskriver årsrapporten udviklingen i koncernens 4

forretningsområder. Selskabet vurderer således, at årsrapporten

indeholder alle relevante finansielle og ikke-finansielle oplysninger

af interesse for selskabets interessenter.

I kraft af Falcks samfundsrelaterede opgaver kan der fra medier

og andre eksterne interessenter være stor opmærksomhed om

Falck og Falcks arbejde. Et væsentligt element i Falcks kommunikationsstrategi

er, at henvendelser fra medier og andre eksterne

interessenter mødes med åbenhed, både lokalt, regionalt,

nationalt og internationalt. Falck kan altid udtale sig om sine

aktiviteter og konkrete handlinger. Dog må Falck ikke give oplysninger

om patienters eller klienters tilstand, ulykkesårsager,

personlige oplysninger eller om faktuelle forhold, der måtte

kunne skade politiets efterforskning eller lignende. Samtidig

udtaler Falck sig ikke om forhold, som det alene tilkommer

myndighederne at oplyse om. For at sikre den nødvendige

troværdighed giver Falck af egen drift informationer om positive

og negative forhold i organisationen, som må antages at have

væsentlig betydning for offentligheden.

4. Det øverste og det centrale

ledelsesorgans opgaver og ansvar

Det påhviler det øverste ledelsesorgan at varetage aktionærernes

interesser med omhu og under behørig hensyntagen til de øvrige

interessenter.

Det øverste ledelsesorgans væsentligste opgaver er at ansætte en

kompetent direktion, at fastlægge direktionens opgaver, ansættelsesforhold

og arbejdsdeling samt at sikre klare retningslinjer for

ansvarlighed, planlægning og opfølgning samt risikostyring. Det er

det øverste ledelsesorgans opgave at udøve kontrol med direktionen

og at fastlægge retningslinjer for på hvilken måde, denne kontrol

skal udøves.

Et væsentligt element i Falcks kommunikationsstrategi

er, at henvendelser fra medier og andre

eksterne interessenter mødes med åbenhed,

både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt


Det er det øverste ledelsesorgans opgave at sikre, at direktionen

fortsat udvikles og fastholdes eller afskediges, samt at direktionens

vederlag afspejler såvel den langsigtede værdiskabelse i selskabet

som de konkrete resultater, direktionen opnår.

Både det øverste og det centrale ledelsesorgan skal påse, at selskabets

kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt.

Det er det centrale ledelsesorgans opgave at varetage den overordnede

og strategiske ledelse af selskabet. Det centrale ledelsesorgan

skal fastlægge selskabets strategiske mål og sikre, at de nødvendige

forudsætninger for at nå disse mål er til stede i form af såvel finansielle

som kompetencemæssige ressourcer, samt sikre en forsvarlig

organisation af selskabets virksomhed.

Det er væsentligt, at det centrale ledelsesorgan sikrer, at der

løbende sker en udvikling af og opfølgning på selskabets strategiske

mål og på, om forudsætningerne for at nå disse er til stede.

Falcks stilling

Det er Falcks opfattelse, at koncernen i al væsentlighed følger

anbefalingerne under hovedafsnit 4.

Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender.

Rammerne for bestyrelsens arbejde, herunder overordnede

anvisninger vedrørende formandens og næstformandens

opgaver med videre, er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden

og findes passende. Der er ikke udarbejdet yderligere arbejds-

og opgavebeskrivelser, som indeholder en beskrivelse af

bestyrelsesformandens og næstformandens opgaver, pligter og

ansvar.

Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for direktionens

varetagelse af den daglige ledelse af selskabet i form af en direktionsinstruks,

herunder vedrørende ansvarlighed, ansvarsfordeling,

direktionens rapportering til bestyrelsen, bestyrelsen og

direktionens kommunikation og for evaluering af direktionens

arbejde og risikostyring. Den daglige ledelse omfatter ikke

dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art

eller af særlig stor betydning.

Direktionen er ansvarlig for den daglige udvikling og drift med

et primært fokus på at udvikle og udføre strategier og forelægger

væsentlige initiativer til godkendelse af bestyrelsen. Det

Ledelsesberetning | Falck Årsrapport 2010 39

er endvidere direktionens opgave at sikre, at bestyrelsen er

informeret om alle væsentlige forhold.

5. Det øverste ledelsesorgans

sammensætning og organisering

I selskaber, hvor bestyrelsen udgør det øverste ledelsesorgan, bør

bestyrelsen sammensættes således, at den er i stand til at varetage

sine ledelsesmæssige, herunder de overordnede og strategiske

opgaver.

Det er væsentligt, at det øverste ledelsesorgan i et selskab er sammensat

således, at varetagelsen af de kontrolmæssige opgaver kan

ske effektivt, og at der samtidig er en konstruktiv og kvalificeret

dialog med direktionen. Det er ligeledes væsentligt, at medlemmerne

af det øverste ledelsesorgan altid handler uafhængigt af

særinteresser.

Det øverste ledelsesorgan bør løbende vurdere, om dets sammensætning

og medlemmernes kompetencer enkeltvis og samlet

afspejler de krav, selskabets situation og forhold stiller. Mangfoldighed

kan øge kvaliteten af arbejdet i det øverste ledelsesorgan. Det

øverste ledelsesorgan bør med henblik på at øge værdiskabelsen

hvert år evaluere sin personsammensætning og sikre den nødvendige

fornyelse sammenholdt med ønsket om kontinuitet.

Falcks stilling

Det er Falcks opfattelse, at koncernen i al væsentlighed følger

anbefalingerne under hovedafsnit 5. Der er ikke opstillet formelle

rekrutteringskriterier for nye bestyrelsesmedlemmer. Falcks

bestyrelse vurderer løbende behovet for supplerende kompetencer

i bestyrelsen, under skyldig hensyntagen til selskabets

udvikling og ejersituation. I givet fald kan bestyrelsen vælge at

nedsætte nomineringsudvalg for dette formål. I Falck repræsenterer

to af revisionsudvalgets tre medlemmer store aktionærer,

og selskabet opfylder dermed ikke anbefalingen om, at et flertal

af medlemmerne i et ledelsesudvalg er uafhængige. Bestyrelsen

har imidlertid lagt vægt på, at udvalgsmedlemmerne besidder

de fornødne kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller

revision, mens det endelige ansvar for de beslutninger, der er

forberedt af revisionsudvalget, altid ligger hos bestyrelsen.

I henhold til forretningsordenen skal bestyrelsen i Falck sikre,

at bestyrelsen besidder relevant og fornøden viden og kompetence

til at lede selskabet ved indstilling af kandidater til


40 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning

generalforsamlingen. Bestyrelsen tilstræber ikke at indstille

kandidater, der er ældre end 67 år. Forud for valg af medlemmerne

af bestyrelsen på generalforsamlingen gives oplysning

om de opstillede personers CV, herunder med oplysninger om

ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Bestyrelsen afholder møde, når formanden skønner det fornødent,

samt når det begæres af et bestyrelsesmedlem eller et

medlem af direktionen. Der afholdes mindst 5 bestyrelsesmøder

om året.

6. Ledelsens vederlag

Det er vigtigt, at der er åbenhed og transparens om alle væsentlige

forhold vedrørende principperne for og størrelsen af ledelsesmedlemmernes

vederlag. Principperne for vederlaget skal understøtte

en langsigtet værdiskabelse for selskabet.

En konkurrencedygtig vederlæggelse er en forudsætning for at tiltrække

og fastholde kompetente medlemmer af et selskabs ledelse.

Den samlede vederlæggelse, dvs. den faste og den variable del samt

andre vederlagskomponenter, bør ligge på et rimeligt niveau og

afspejle ledelsens selvstændige indsats, ansvar og værdiskabelse for

selskabet. Den variable del af vederlaget skal baseres på realiserede

resultater over en periode med sigte på langsigtet værdiskabelse.

Falcks stilling

Det er Falcks opfattelse, at koncernen i al væsentlighed følger

anbefalingerne under hovedafsnit 6.

Udgangspunktet er, at bestyrelsens vederlag i Falck lægges på

et niveau, der anses for sammenligneligt med selskaber noteret

på NASDAQ OMX København af en tilsvarende størrelse og

internationaliseringsprofil. Selskabet anvender ikke incitamentsaflønning

af bestyrelsen. Følgende retningslinjer gælder for

bestyrelsens faste vederlag:

• Bestyrelsesformanden oppebærer 3 gange grundhonorar

• Næstformændene oppebærer 2 gange grundhonorar

• Der er ikke reguleringsmekanismer tilknyttet grundhonoraret

• Der udbetales særskilt yderligere vederlæggelse for deltagelse

i bestyrelsesudvalg, dog således, at det samlede honorar for

bestyrelsesarbejde for medlemmer af bestyrelsens formandskab

og for øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke kan overstige

4 henholdsvis 2 gange grundhonoraret

Det tilstræbes, at direktionen oppebærer en fast løn, der kan

betragtes som konkurrencedygtig i forhold til, og sammenlignelig

med, direktionsaflønningen i andre selskaber af tilsvarende

størrelse, og som står i rimeligt forhold til de stillede arbejdsopgaver.

Direktionens aflønning tages op til vurdering en gang om

året på bestyrelsesformandens initiativ. Falck viser ikke i årsrapporten

vederlaget til hvert medlem af direktionen, da dette ikke

skønnes at udgøre yderligere relevant information i forhold til

at offentliggøre direktionens samlede vederlag.

Formålet med incitamentsaflønning i Falck er at styrke interessesammenfaldet

mellem selskabets direktion og aktionærer.

Dette sker dels gennem at stimulere direktionens motivation

for at opnå selskabets fastsatte mål, dels ved at gøre det mindre

attraktivt for direktionen at forlade selskabet i utide. Incitamentsaflønning

kan ligeledes være et nyttigt instrument til at

tiltrække nye direktionsmedlemmer. Sådanne programmer kan

bestå af aflønning med aktieoptioner, tegningsoptioner, aktier

og/eller bonusaftaler.

7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering)

Hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan og direktionen

har ansvar for, at årsrapporten og anden finansiel rapportering

udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen, gældende standarder

og eventuelle yderligere krav til regnskaber i vedtægter m.v.

Det påhviler medlemmerne af de pågældende ledelsesorganer at

sikre, at den finansielle rapportering er forståelig og afbalanceret og

giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle

stilling samt resultat og pengestrømme. Ledelsesberetningen skal

indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen

omhandler, herunder for fremtidsudsigter.

Falcks stilling

Det er Falcks opfattelse, at koncernen på alle underpunkter

følger anbefalingerne under hovedafsnit 7.

Der er i Falck etableret en revisionskomite. Revisionskomiteens

formål er løbende at evaluere koncernens finansielle rapportering,

anvendte regnskabsprincipper samt det interne kontrol-

og risikostyringsmiljø. Herudover giver komiteen relevante

anbefalinger i relation til disse forhold til bestyrelsen og sikrer

opfølgning på implementering af initiativer, der skal iværksættes

af direktionen. Komiteen modtager information fra en

række koncernfunktioner samt fra selskabets revisor.


Revisionskomiteen mødes som minimum 3 gange årligt.

Medlemmer af revisionskomiteen består af 3 medlemmer valgt

af bestyrelsen. Derudover deltager direktionen og koncernøkonomidirektøren

i revisionskomiteens møder. Selskabets revisor

deltager i komiteens møder i relevant omfang.

8. Risikostyring og intern kontrol

Effektiv risikostyring og et effektivt internt kontrolsystem medvirker

til at reducere strategiske og forretningsmæssige risici, til at sikre

overholdelse af gældende regler og forskrifter samt til at sikre

kvaliteten af grundlaget for ledelsens beslutninger og den finansielle

rapportering. Selskabets strategivalg medfører naturligt risici. Det

er væsentligt, at risiciene identificeres og kommunikeres, og at

risiciene håndteres på en hensigtsmæssig måde.

Effektiv risikostyring og intern kontrol er en forudsætning for, at det

øverste ledelsesorgan og direktionen hensigtsmæssigt kan udføre

de opgaver, der påhviler disse organer. Det er derfor væsentligt, at

det øverste ledelsesorgan påser, at der er en effektiv risikostyring og

effektive interne kontroller.

Falcks stilling

Det er Falcks opfattelse, at koncernen på alle underpunkter

følger anbefalingerne under hovedafsnit 8.

I Falck betragtes risikostyring som et væsentligt og naturligt element

i forbindelse med realisering af selskabets mål og strategi.

De daglige aktiviteter, udmøntningen af den fastsatte strategi

og løbende udnyttelse af forretningsmuligheder medfører naturlige

risici, hvorfor forretningens håndtering af disse ses som

en naturlig og integreret del af det daglige arbejde og en måde

at sikre stabil og sikker vækst.

Ledelsesberetning | Falck Årsrapport 2010 41

Falcks ledelse forholder sig løbende og tager regelmæssigt stilling

til koncernens risici samt hvorledes disse håndteres for de

enkelte forretningsområder og for hele koncernen for at sikre

effektiv risikostyring. Til at assistere direktionen og den øvrige

organisation er der etableret en central afdeling for risikostyring,

samt en afdeling for Group Controlling.

9. Revision

Sikring af en uafhængig, kompetent og omhyggelig revision er et

væsentligt led i det øverste ledelsesorgans arbejde.

Falcks stilling

Det er Falcks opfattelse, at koncernen på alle underpunkter følger

anbefalingerne under hovedafsnit 9. Falck har ikke etableret

en egentlig intern revision, men Group Controlling foretager

løbende vurderinger af forretningsgange og interne kontroller

i datterselskaber og rapporterer konklusionerne fra foretagne

controllerbesøg til revisionskomiteen.

Forretningsgange og interne kontroller omfatter blandt andet

adskillelse af funktioner og ansvarsområder, beskrivelser af

funktioner, procedurer, kontrolforanstaltninger samt analytiske

kontroller. Koncernøkonomifunktionen har defineret en række

rapporteringskrav, der omfatter både finansielle data, specifikationer,

analysegrundlag samt kommentering heraf. Denne

rapportering kræves månedligt fra de enkelte selskaber i koncernen.

Sammen med forretningsgange og interne kontroller,

der er etableret i selskaberne, er dette defineret med henblik på

at sikre, at den månedlige rapportering fra de enkelte virksomheder,

sker på et dokumenteret og veltilrettelagt grundlag.


42 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning

Risikofaktorer

Bestyrelsen og direktionen i Falck overvåger og vurderer

regelmæssigt den overordnede risikoeksponering for koncernen

i forhold til sandsynlighed og konsekvens samt etablerede

risikoforanstaltninger. Der er etableret en politik for væsentlige

risici, hvor nøglepersoner er udpeget med henblik på at sikre

fornødne kontroller og overvågning af risici. Bestyrelsen og

direktionen følger op på udviklingen i risici i forhold til en etableret

risikostrategi.

Nærværende beskrivelse er eksempler på risici, som, ledelsen

skønner, kan få betydning for koncernens fremtidige vækst,

aktiviteter, finansielle stilling og driftsresultater.

Følgende afsnit omfatter en ikke udtømmende beskrivelse af

risici forbundet med koncernens aktiviteter. Risikofaktorerne er

inddelt i forretningsmæssige risici og finansielle risici og listet i

vilkårlig orden.

Bestyrelsen og

direktionen følger op

på udviklingen i risici i

forhold til en etableret

risikostrategi

Forretningsmæssige risici

Politiske risici

En del af Falcks aktiviteter er baseret på kontrakter med offentlige

myndigheder. Falcks mulighed for fornyelse af eksisterende

kontrakter samt opnåelse af yderligere kontrakter er afhængig

af den politiske beslutningsproces i relation til at udlicitere offentlige

driftsopgaver. Hvis Falck ikke har mulighed for at forny

eller succesfuldt byde på disse opgaver, eller hvis kontrakter

opsiges, kan det således have væsentlig negativ indflydelse på

Falcks forretning.

Image

Falck har et stærkt image, som er opbygget over en lang periode,

hvilket blandt andet hænger sammen med, at Falck opererer

inden for en række områder med stor offentlig interesse.

Dette stærke image har en væsentlig betydning for at fastholde

og udvikle Falcks aktiviteter. Derfor er der meget høj fokus på at

sikre, at Falck opererer moralsk og etisk korrekt, samt med en

høj kvalitet i de ydelser, der leveres.

Omkostningsstruktur

Falcks aktiviteter er arbejdskraftintensive og påvirkes således

af udviklingen i lønomkostninger, pensionsomkostninger,

arbejdstidsregler, sociale bidrag og personalegoder, der stilles

til rådighed for Falcks medarbejdere. Falck kan blive påvirket af

markedets manglende accept af prisstigninger herunder stigning

i lønomkostninger. Det har dog historisk været muligt at

indregne en stor del af stigningerne i lønomkostninger i Falcks

priser.

Omkostningerne er endvidere for især Assistance og til dels

Healthcare afhængige af, i hvilket omfang kunderne trækker

på ressourcer i henhold til indgåede abonnementsaftaler. Et

øget forbrug af assistancer på f.eks. vejhjælpsabonnementer vil

medføre øgede omkostninger hertil.

Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere

Falck er afhængig af evnen til at tiltrække og fastholde medarbejdere

med særlige kompetencer og erfaring for at kunne

opnå sine forretningsmæssige mål. De særlige kompetencer

opbygges i stor grad i løbet af ansættelsesforholdet. Koncer-


nen har historisk haft en lav personaleomsætningshastighed,

men igangsætter løbende initiativer, både lokalt og på tværs af

koncernen, med det formål at sikre en fastholdelse af Falck som

en attraktiv og velrenommeret virksomhed. Udnævnelsen som

”Årets arbejdsplads 2008” i Danmark er en synlig effekt af disse

initiativer.

Koncernens medarbejdere er fordelt således:

Fuldtidsekvivalente medarbejdere (FTE)

2010 2009

1. januar 11.637 11.567

Nye medarbejdere 4.236 2.236

Afskedigede medarbejdere -1.286 -916

Fratrådte medarbejdere -860 -1.250

31. december 13.727 11.637

Vækst

Et vigtigt element i Falcks forretningsstrategi er ekspansion og

vækst på nye markeder eller produktområder, hvilket bl.a. kan

ske via overtagelse af virksomheder. Vedvarende høj vækst kan

dog betyde pres på ledelsesmæssige ressourcer samt andre

faktorer. Falcks evne til at generere vækst afhænger således af

evnen til at fastholde og styrke ledelsen, tiltrække, uddanne

samt fastholde medarbejdere samt evnen til løbende at implementere

og optimere både operationelle, finansielle samt andre

ledelsesinformationssystemer rettidigt.

Vækst afhænger ligeledes af, at Falck fortsat både kan vedblive

med at tiltrække nye kunder og fastholde en væsentlig andel af

de eksisterende kunder, samt at der løbende udbydes produkter

tilpasset forholdene på de enkelte markeder. Falck har på

visse markeder, såsom i Danmark, opnået en væsentlig markedsandel,

hvilket stiller krav om, at produkter skal være konkurrencedygtige

og kunne give kunden en merværdi, således at

Falck vil blive foretrukket frem for eventuelle konkurrenter.

Miljøforhold

Falck tilstræber at holde et niveau, der er bedre end lovbestemte

miljøkrav, i det omfang det er muligt. Koncernens virke

indebærer dog i et vist omfang en mulig risiko for skader på

miljøet og deraf følgende krav eller påbud fra myndigheder og

andre med interesse heri.

Ledelsesberetning | Falck Årsrapport 2010 43

Afhængighed af it- og kommunikations-systemer

Falcks forretningsmodel og driftsafvikling er i stor udstrækning

afhængig af velfungerende it- og kommunikationssystemer.

Falcks centrale driftsafviklingssystemer er således designet

med henblik på i størst mulig udstrækning at kunne modstå

strøm- og datalinjenedbrud og lignende. Historisk har driftssikkerheden

Falcks systemer været meget høj, og der arbejdes

løbende på at optimere de enkelte systemer.

Konkurrenter

Et af Falcks kendetegn er, at der inden for de enkelte forretningsområder

er lokale eller globale konkurrenter, men der er

ingen konkurrent, der yder den samme produktpalette som

Falck. Der er dog stadig risiko for, at en større konkurrent med

den fornødne kapital kan sætte sig for at erobre markeder eller

forretningsområder, hvor Falck har aktiviteter.

For Assistance er de nuværende konkurrenter hovedsagligt markedsførings-/franchisenetværk,

mens der i det øvrige Europa er

en række store assistancevirksomheder, drevet som medlemsklubber

og af forsikringsvirksomheder.

Inden for Redning er der ganske få private ambulanceoperatører,

og ingen der driver international virksomhed. Konkurrenterne

er dermed ofte mindre virksomheder. Inden for brandslukningsvirksomhed

er konkurrenterne oftest kommunale

brandvæsener, mens det for industrielle brandberedskaber

oftest er virksomhedernes egne brandkorps.

Healthcare er kendetegnet ved en del mindre konkurrenter

især i Danmark, mens markedet i Sverige er mere modent og

dermed præget af en række større konkurrenter.

Inden for Træning, er der kun få globale træningsvirksomheder,

mens der på de lokale markeder ofte er mindre træningscentre.

Falck ser en fordel i at kunne betjene kunder globalt og efter en

ensartet høj standard.


44 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning

Finansielle risici

Rente- og valutarisiko

Koncernens renterisiko er væsentligst påvirket af koncernens

overordnede finansiering. På baggrund af den nuværende

markedssituation har direktionen og bestyrelsen besluttet, at

finansieringen skal være baseret på korte renter.

Der er til afdækning af renterisici indgået rentecollars dækkende

DKK 1.709 mio. med floor på 3,25% og cap på 5,5%.

Kreditinstitutter med variabel rentefastsættelse

DKK mio. 2010 2009

DKK 2.271 1.595

EUR 855 999

USD 249 249

Øvrige - 30

I alt 3.375 2.873

Koncernen er derfor følsom for udsving i markedsrenten, hvor

et udsving på 1% vil ændre koncernens renteomkostninger med

DKK 13 mio., idet markedsrenten for indeværende år ligger

under floor på rentecollars. Uden rentecollar vil et udsving på

1% ændre koncernens renteomkostninger med DKK 34 mio.

Følsomhedsanalyse for udsving i markedsrenten på 1 %

DKK mio. 2010 2009

DKK 7 7

EUR - 1

USD 2 2

I alt 9 10

Koncernen overvåger udviklingen i markedsrenten nøje, således

at der kan reageres, hvis markedssituationen ændres.

I relation til valutatransaktionsrisiko begrænses koncernens

risiko af, at udenlandske datterselskaber i stor udstrækning

opererer i lokale valutaer, hvor omsætningen og størstedelen

af omkostningerne i de enkelte datterselskaber sker i samme

valuta. Koncernens væsentligste valutarisiko er relateret til

translationsrisikoen ved omregning af udenlandske datterselskabers

resultat og egenkapital til DKK.

Ved en samtidig reduktion af samtlige valutakurser på 1% vil

dette reducere omsætningen med DKK 31 mio., EBITA med

DKK 3 mio. og egenkapital med DKK 17 mio.

Ved en ændring af valutakursen for EUR på 1% i forhold til

DKK, vil koncernens gæld ændres med DKK 9 mio., der vil blive

indregnet over resultatopgørelsen. Udsving i valutakursen for

USD har ingen effekt i resultatopgørelsen eller egenkapitalen,

idet gælden er sikret.

Koncernen gennemfører løbende en vurdering af valutarisici

med henblik på, om der skal foretages afdækning ved låntagning

i samme valuta eller indgås valutaterminskontrakter.

Kreditrisici

I forbindelse med indgåelse af større kontrakter foretages der

kreditvurdering af kunden for at bedømme kreditrisikoen. For

tilgodehavender hos kunder foretages løbende gennemgang og

vurdering af eventuelt behov for nedskrivning til imødegåelse

af tab.

Koncernens kreditrisiko fra store kunder vurderes til at være lav

som følge af, at større kunder i stor udstrækning er offentlige

myndigheder.

For abonnementssalg til private kunder og virksomhedskunder

anses risici ikke at være væsentlige for koncernen som følge af,

at der er tale om mindre beløb for de enkelte abonnementer,

hvortil der foretages både en generel og individuel nedskrivning

for forventede tab. Pr. 31. december 2010 udgjorde tilgodehavendet

fra sådanne abonnementer cirka DKK 76 mio. (2009

DKK 45 mio.).


Likviditetsrisici

Koncernens likviditetsrisici knytter sig hovedsagligt til at kunne

opfylde forpligtelser til at betale medarbejdere, kreditorer og

afdrag på gæld. Koncernen overvåger løbende det frie cash flow

med henblik på at vurdere likviditetsrisici. Visse af koncernens

lån, herunder Falck A/S’ gæld, er underlagt visse lånebetingelser,

som koncernen løbende overvåger overholdelsen af.

Koncernens likviditetsreserve består af likvide midler og

uudnyttede kreditfaciliteter. Det er ledelsens vurdering, at

koncernens likviditetsberedskab fuldt ud er tilstrækkeligt. Det

er koncernens målsætning at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab

til fortsat at kunne disponere hensigtsmæssigt i

tilfælde af uforudsete udsving i likviditeten.

Ultimo 2010 udgør koncernens uudnyttede kreditfaciliteter i

niveauet DKK 720 mio. Tillagt umiddelbare tilgængelige likvider

og beholdning af værdipapirer på DKK 745 mio. udgør det samlede

likviditetsberedskab i niveauet DKK 1.465 mio.

Der er indgået aftaler med koncernens hovedbanker om

faciliteter til finansiering af fremtidige potentielle opkøb. Disse

faciliteter forfalder i 2013 henholdsvis 2015.

Kapitalstruktur

Generelt er koncernen ikke underlagt kapitalkrav, udover

sædvanlige lovgivningsmæssige krav. Selskabets aktiekapital er

ikke opdelt i aktieklasser. Kapitalstrukturen er fastlagt ud fra en

vurdering af hvilken gæld koncernen er i stand til at servicere

samt den indtjening og cash flow, der genereres i koncernen,

hvor det fortsat er muligt at investere i vækst. Koncernen er

finansieret ved et overordnet syndikeret lån optaget i moderselskabet.

Restgælden udgør pr. 31. december 2010 DKK 3.046

mio. Restgælden er steget med DKK 259 mio. i løbet af 2010

som følge af optagelse af ny gæld. Der skal betales løbende

afdrag på det syndikerede lån i perioden 2011 til 2012, hvorved

gælden nedbringes til DKK 2.406, hvoraf DKK 2.184 mio. indfries

i 2013 og DKK 222 mio. indfries i 2015.

Koncernen har derudover realkredit lån på DKK 384 mio., samt

øvrig rentebærende gæld på DKK 355 mio. Koncernen overvåger

og styrer kapitalstrukturen med henblik på at sikre en

opfyldelse af finansieringsforpligtelser.

Pr. 31. december 2010 udgjorde koncernens nettorentebærende

gæld DKK 2.949 mio., mens koncernens egenkapital

udgjorde DKK 1.723 mio., hvilket vurderes som værende et

rimeligt niveau i forhold til den ønskede finansielle fleksibilitet.

Der er ikke i selskabets vedtægter tildelt generalforsamlingen

eller bestyrelsen nogle særlige beføjelser til udlodning af selskabets

kapital, ligesom der i selskabets vedtægter heller ikke er

nogen begrænsning af ejerandele.

Koncernen overvåger udviklingen i

markedsrenten nøje, således at der kan

reageres, hvis markedssituationen ændres

Ledelsesberetning | Falck Årsrapport 2010 45


46 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning

Samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens

§ 99 a.

Falck bygger både som virksomhed og som forretningspartner

på grundlæggende principper om at arbejde for at forebygge

ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede

og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere

syge og tilskadekomne.

Udøvelse af denne mission giver Falck et særligt ansvar både

som arbejdsgiver, leverandør og som kunde for at udvise et

socialt virksomhedsansvar.

I takt med den øgede internationalisering af koncernens

aktiviteter er dette synliggjort gennem vedtagelse og efterfølgende

implementering af et sæt forretningsmæssige regler

– Code of Conduct – der beskriver Falck-koncernens sociale, miljømæssige

og etiske retningslinjer. Disse standarder forventer

og forlanger vi, at alle – såvel medarbejdere som leverandører

og partnere – skal følge. Retningslinjerne blev i 2008 vedtaget

af bestyrelsen og efterfølgende bekræftet af koncernens

Worldwide Workers Council. Worldwide Workers Council er et

forum etableret på baggrund af en aftale med Union Network

International som et forum til dialog mellem medarbejdere og

ledelsen. Der afholdes et årligt møde, med deltagelse af medarbejdere

fra lande i koncernen, baseret på antal af medarbejdere

i de respektive lande og repræsentanter udpeget af koncernledelsen.

Koncernen har etableret en styregruppe for koncernens sociale

virksomhedsansvar, der skal sikre implementering af disse

regler, samt sikre, at aktiviteterne er i overensstemmelse med

udviklingen på området for socialt virksomhedsansvar.

Falck-koncernen har som en del af implementeringen iværksat

en rapporteringsstruktur således, at alle forretningsansvarlige i

de respektive forretningsområder rapporterer eventuelle hændelser,

der vedrører brud på Code of Conduct til koncernens

HR-funktion.

Falcks code of conduct

De af Falck-koncernen vedtagne regler er baseret på ”United

Nations Global Compact” principper, der dækker følgende

områder:

Menneskerettigheder

Virksomheden bør

• støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede

menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde

• sikre, at den ikke er medvirkende til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder

Virksomheden bør

• opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstagerens

ret til kollektive forhandlinger

• støtte afskaffelse af alle former for tvangsarbejde

• støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde

• støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø

Virksomheden bør

• støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

• tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed

• opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

Antikorruption

Virksomheden bør

• modarbejde alle former for korruption, inklusive økonomisk

udnyttelse og afpresning

Hvert enkelt selskab i Falck-koncernen har et individuelt ansvar

for at leve op til og udmønte principperne i Code of Conduct

samt at rapportere eventuelle overtrædelser heraf til koncernens

HR-funktion. Workers Council foretager på den årlige

møde en gennemgang af alle punkter i Code of Conduct med

henblik på rapportering af eventuelle overtrædelser heraf. På

mødet i 2010 blev der ikke rapporteret nogen overtrædelser

heraf.

Der er i 2010 indført en række redskaber til brug for leverandører

og samarbejdspartnere, der skal medvirke til at sikre deres

overholdelse af Falck’s Code of Conduct, ved en risikovurdering

samt adgang til at foretage kontrol for Falck.

Styregruppen har i 2010 påbegyndt arbejdet med at følge de

enkelte selskabers initiativer og udarbejde retningslinjer herfor.


Generelt

Falck er involveret i adskillige samarbejder med hospitaler, forskere

og myndigheder om innovation, når det gælder sikkerhed

og sundhed for mennesker.

Derudover støtter Falck-koncernen en række projekter blandt

andet omfattende:

Førstehjælp

Falck er aktiv i at øge opmærksomheden på førstehjælp i en

række lande. Der afholdes i Slovakiet årligt en række førstehjælpskurser

for børn i børnehaver og skoler. I Polen, har Falck

afholdt førstehjælpstræning på strande, for at øge opmærksomhed

på førstehjælp og farer på stranden.

Nicaragua

Der blev i 2003 indledt et projekt med det primære formål at

løfte kompetenceniveauet blandt reddere i Nicaragua samt

forbedre køretøjer og materiel i brand- og redningstjenesten.

Projektet drives i fællesskab mellem Falck og 3F og støttes

direkte via overenskomsten hvor der bidrages med ti øre pr.

arbejdstime og dels via Falck’s donationer af fuldt udstyrede

redningskøretøjer og materiel via et Danida-projekt. Der er i

2010 doneret seks ambulancer og fire brandkøretøjer og tyve

reddere fra både Danmark og Nicaragua har været på udveksling.

Der er ligeledes i 2010 tilføjet en uddannelsesplatform til

projektet, hvor et antal nicaraguanske instruktører er trænet i at

anvende et uddannelsesforløb der skal opgradere uddannelsen

af alle ansatte i det nicaraguanske brandvæsen.

Ledelsesberetning | Falck Årsrapport 2010 47

Koncernen har etableret en styregruppe for

koncernens sociale virksomhedsansvar, der skal

sikre implementeringen af disse regler, samt

sikre, at aktiviteterne er i overensstemmelse

med udviklingen for sociale virksomhedsansvar

Træning i brandslukning af unge i Greve

Der er i 2010 afholdt en række kurser i brandslukning, for

særligt udvalgte børn og unge i området, primært med henblik

på at træne i slukning, men også for at lære om brandfarer.

Projektet blev indledt på baggrund af hændelser med ildspåsættelse

og unge der udfordrede brandslukningen i området.

Kurset vil fortsætte de kommende år og er populært blandt de

unge, og har vundet en pris for dets bidrag til at bygge bro mellem

samfundet og unge med vanskelige forhold.

Miljø

Det ligger i Falcks filosofi og etik at udvise omtanke for omgivelserne,

herunder miljø og klima. Falck arbejder derfor aktivt

for at sikre miljøet og klimaet for fremtiden, og det overvejes

løbende, hvordan forbruget af ressourcer kan nedsættes. Falck

har ingen aktiviteter, der kan betegnes som særligt forurenende.

De væsentligste miljøpåvirkninger fra Falck er:

• Brændstofforbrug

• Elektricitetsforbrug

• Varmeforbrug

• Vandforbrug

• Affaldsproduktion

Falck tilstræber generelt at minimere forbrug af ressourcer og

udledning af forurening fra ovenstående kilder. Falck er under

udførelsen af sine aktiviteter opmærksom på at reducere de

negative miljøpåvirkninger og foretager løbende registrering af


48 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning

forbrug. Registrering af miljødata medfører, at udviklingen på

området konstant kan overvåges og optimeres.

Som eksempler på tiltag kan det nævnes at Falck Danmark med

virkning fra 2011 har indført elektroniske lønsedler, der således

afløser næsten 10.000 lønsedler hver måned.

Falck har installeret et overvågningssystem i 30 køretøjer i

Danmark. Systemet overvåger hårde accelerationer, hårde

opbremsninger, skarpe sving og tomgang, der påvirker både

brændstofforbrug og sliddele. Der kan på baggrund heraf

forventes besparelser på 5-20% af brændstofforbruget ved at

ændre på kørselsadfærd.

Medarbejderforhold

Falck-koncernen respekterer medarbejdernes og andre arbejderes

organisationsfrihed i henhold til lovlige fagforeninger

og anerkender arbejdstagernes ret til kollektive forhandlinger.

Falck-koncernen sikrer et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som

beskytter mod ulykker og skader.

Arbejdet med sikkerhed og forebyggelse af skader på arbejdspladsen

sker i et samarbejde mellem de enkelte landes drifts- og

sikkerhedsorganisationer. Sidstnævnte udvikler og afholder

eksempelvis kurser i forflytningsteknik, løfte-/bære-teknikker,

informationsmaterialer, samt materialer til arbejdet med det

psykiske arbejdsmiljø. Tilsvarende har sikkerhedsorganisationen

til hensigt at sikre, at Falck har det rette sikkerhedsmæssige

udstyr til medarbejderne, eksempelvis løftekraner, løftepuder

til patienter, der ligger på jorden, elektriske trappemaskiner til

lufthavnen etc.

I 2001 introducerede Falck en ny sundhedstjeneste til sine

medarbejdere i Danmark i form af Tværfaglig Behandling med

henblik på at behandle og forebygge arbejdsrelaterede skader,

som nedsætter både medarbejdernes trivsel og produktivitet

og derfor skal forebygges effektivt. Uden for de områder, hvor

Falck selv har koncepter, der kan håndtere disse skader, anvendes

eksterne leverandører eller interne specialister. Senere er

sundhedstjenesten udvidet med sundhedsrådgivning, herunder

hjælp til at orientere sig i sundhedssystemet.

På skades- og ulykkessteder oplever reddere og brandmænd

voldsomme hændelser, som kan være belastende for både

deres livskvalitet og deres arbejdsevne. Ligesom ved fysiske

skader foreligger der faste retningslinjer for, hvorledes der skal

ageres, når sådanne problemstillinger opstår. Siden 1993 har

Falck sikret psykologisk krisehjælp til sine medarbejdere, hvilket

både omfatter interne debriefings samt bistand fra psykologer

og andre kriseeksperter. Baseret på disse erfaringer indgår

både psykologisk krisehjælp og tværfaglig behandling nu som

et vigtigt element i de ydelser, Falck tilbyder sine kunder, og

udøvelsen af virksomhedens sociale ansvar har således givet

mulighed for en produktinnovation til glæde for andre danske

og udenlandske virksomheder.

På trods af mange forebyggende og helbredende tiltag sker det,

at medarbejdere – særligt ambulancepersonalet – får fysiske

skader, der forhindrer dem i at fortsætte i udøvelsen af deres

gerning. De psykiske følgevirkninger af jobbet kan ligeledes

gøre, at det er nødvendigt at stoppe karrieren som ambulancemedarbejder.

Der er meget stor fokus på enten at omplacere

disse medarbejdere eller etablere særlige stillinger, der passer til

det, medarbejderen kan magte i sin nye situation.

Der er i 2010 iværksat det hidtil største projekt inden for

arbejdsmiljø i Falck, med henblik på at minimere antallet af rygskader

for redderne. Projektet gennemføres over 20 måneder

i samarbejde med Teknologisk institut og støttes med midler

fra Forebyggelsesfonden. Der involveres omkring 375 reddere i

projektet fra alle regioner i Danmark.

Falck-koncernens Code of Conduct kræver naturligvis, at

menneskerettighederne overholdes. Herunder at der hverken

anvendes børnearbejde eller tvangsarbejde. Derudover er der

fastsat regler med henblik på at undgå diskrimination omkring

arbejds- og ansættelsesforhold.


Indholdsfortegnelse til

koncernregnskabet

Regnskab

Resultatopgørelse 50

Totalindkomstopgørelse 51

Balance 52

Egenkapitalopgørelse 54

Pengestrømsopgørelse 55

Noter

1. Anvendt regnskabspraksis 56

2. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 66

3. Segment oplysninger 67

Noter til resultatopgørelsen

4. Nettoomsætning 70

5. Andre driftsindtægter 70

6. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 71

7. Personaleomkostninger 71

8. Afskrivninger 72

9. Afskrivninger af immaterielle aktiver og

transaktionsomkostninger ved virksomhedskøb 72

10. Særlige poster 72

11. Finansielle indtægter 72

12. Finansielle omkostninger 72

13. Skat af årets resultat 73

14. Resultat pr. aktie 73

Noter til balancen

15. Immaterielle aktiver 74

16. Materielle aktiver 76

17. Kapitalandele i associerede virksomheder 77

18. Varebeholdninger 77

19. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 77

20. Likvider og værdipapirer 78

21. Egenkapital, egne aktier og udbytte 78

22. Pensionsforpligtelser 79

23. Øvrige medarbejderforpligtelser 81

24. Udskudt skat 81

25. Hensatte forpligtelser ved køb af

virksomheder og minoritetsandele 82

26. Øvrige hensatte forpligtelser 83

27. Kreditinstitutter 83

28. Anden gæld 85

29. Periodeafgrænsningsposter 85

Noter til pengestrømsopgørelsen

30. Finansielle poster, netto 85

31. Køb af dattervirksomheder,

minoritetsandele og aktiviteter 85

32. Salg af dattervirksomheder,

minoritetsandele og aktiviteter 88

33. Betalte udbytter til minoritetsinteresser 88

34. Andre bevægelser vedrørende aktionærer 88

Supplerende noter

35. Eventualforpligtelser, kontraktlige

forpligtelser og sikkerhedsstillelser 89

36. Finansielle instrumenter 90

37. Nærtstående parter 96

38. Ny regnskabsregulering 96

39. Begivenheder efter statusdagen 96


50 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december

Note DKK mio. 2010 2009

4 Nettoomsætning 8.367 7.529

5 Andre driftsindtægter 70 41

Indtægter 8.437 7.570

Vareforbrug og fremmed assistance -1.149 -865

6 Andre eksterne omkostninger -1.563 -1.354

7 Personaleomkostninger -4.655 -4.362

8 Afskrivninger -307 -287

Omkostninger -7.674 -6.868

Analyseres således:

Resultat af primær drift før omkostninger og afskrivninger ved virksomhedskøb

og særlige poster 839 721

9 Afskrivninger af immaterielle aktiver og transaktionsomkostninger ved virksomhedskøb -50 -19

Resultat af primær drift før særlige poster 789 702

10 Særlige poster -26 -

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 763 702

17 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder - -1

11 Finansielle indtægter 33 52

12 Finansielle omkostninger -155 -165

RESULTAT FØR SKAT 641 588

13 Skat af årets resultat -183 -171

ÅRETS RESULTAT 458 417

FORDELES SÅLEDES:

Falck A/S 444 402

Minoritetsinteresser 14 15

I ALT 458 417

14 RESULTAT PR. AKTIE

Resultat pr. aktie (EPS) 4,8 4,4

Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) 4,6 4,3


Totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar – 31. december

Koncern | Falck Årsrapport 2010 51

Note DKK mio. 2010 2009

Valutakursreguleringer 86 60

Skat af valutakursreguleringer -33 -45

Aktuarmæssige reguleringer vedrørende pensionsforpligtelser 2 10

Skat af aktuarmæssige reguleringer vedrørende pensionsforpligtelser -1 -3

Værdiregulering af valutasikringsinstrumenter 13 -25

Skat af værdiregulering af valutasikringsinstrumenter -3 6

Værdiregulering af rentesikringsinstrumenter 2 -27

Skat af værdiregulering af rentesikringsinstrumenter -1 7

Værdiregulering af værdipapirer disponible for salg 180 41

Anden totalindkomst 245 24

Årets resultat 458 417

TOTALINDKOmST IALT 703 441

FORDELES SÅLEDES:

Falck A/S 687 426

Minoritetsinteresser 16 15

I ALT 703 441


52 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Balance pr. 31. december

Note DKK mio. 2010 2009

Aktiver

Goodwill 4.711 4.075

Immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb 261 81

Andre immaterielle aktiver 97 94

15 ImmATERIELLE AKTIVER 5.069 4.250

Grunde og bygninger 712 726

Indretning af lejede lokaler 57 56

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 795 812

16 mATERIELLE AKTIVER 1.564 1.594

17 Kapitalandele i associerede virksomheder 23 3

Andre kapitalandele 1 -

24 Udskudte skatteaktiver 75 67

FINANSIELLE AKTIVER 99 70

LANGFRISTEDE AKTIVER 6.732 5.914

18 Varebeholdninger 60 41

19 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.088 741

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 21 -

Andre tilgodehavender 246 154

Periodeafgrænsningsposter 131 102

Tilgodehavender 1.486 997

20 Værdipapirer 372 145

20 Likvide beholdninger 439 538

KORTFRISTEDE AKTIVER 2.357 1.721

AKTIVER I ALT 9.089 7.635


Balance pr. 31. december

Koncern | Falck Årsrapport 2010 53

Note DKK mio. 2010 2009

Passiver

Aktiekapital 46 46

Reserve for egne aktier - -8

Reserve for sikringstransaktioner -10 -21

Reserve for valutakursregulering -11 -62

Reserve for værdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg 217 37

Overført resultat 1.481 1.354

mODERSELSKABETS ANDEL AF EGENKAPITALEN 1.723 1.346

Minoritetsinteresser 65 61

21 EGENKAPITAL I ALT 1.788 1.407

22 Pensionsforpligtelser - 19

23 Øvrige medarbejderforpligtelser 32 36

24 Udskudt skat 280 160

25 Hensatte forpligtelser ved køb af virksomheder og minoritetsandele 388 276

26 Øvrige hensatte forpligtelser 34 11

27 Kreditinstitutter 3.159 2.969

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 3.893 3.471

27 Kreditinstitutter 601 291

25 Hensatte forpligtelser ved køb af virksomheder og minoritetsandele 69 10

26 Øvrige hensatte forpligtelser 20 2

Leverandører af varer og tjenesteydelser 581 400

Selskabsskat 40 22

28 Anden gæld 803 814

29 Periodeafgrænsningsposter 1.294 1.218

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 3.408 2.757

PASSIVER I ALT 9.089 7.635


54 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Egenkapitalopgørelse

Reserve

for dags-

værdi-

regulering

Reserve af finan-

for Reserve sielle

Reserve sikrings- for aktiver

Aktie- for egne trans- valutakurs- disponible Overført minoritets- Egen-

2010 DKK mio. kapital aktier aktioner regulering for salg resultat I alt interesser kapital

Egenkapital 1. januar 2010 46 -8 -21 -62 37 1.354 1.346 61 1.407

Egenkapitalbevægelser i 2010

Valutakursreguleringer 84 84 2 86

Værdiregulering af valutasikringsinstrumenter 13 13 13

Værdiregulering af rentesikringsinstrumenter 2 2 2

Værdiregulering af værdipapirer disponible for salg 180 180 180

Aktuarmæssige reguleringer af pensionsforpligtelser 2 2 2

Skat af anden totalindkomst -4 -33 -1 -38 -38

Anden totalindkomst - - 11 51 180 1 243 2 245

Årets resultat 444 444 14 458

Totalindkomst i alt - - 11 51 180 445 687 16 703

Reduktion i minoritetsinteressers ejerandel - -2 -2

Stigning i minoritetsinteressers ejerandel - 3 3

Tab ved salg og køb af minoritetsandele -32 -32 -32

Reguleringer af hensat forpligtelse til køb

af minoritetsandele 5 5 5

Køb af egne aktier -6 -6 -6

Salg af egne aktier 14 16 30 30

Køb af egne warrants -307 -307 -307

Udbytte - -13 -13

Egenkapitalbevægelser i 2010 i alt - 8 11 51 180 127 377 4 381

EGENKAPITAL 31. DECEmBER 2010 46 - -10 -11 217 1.481 1.723 65 1.788

2009 DKK mio.

Egenkapital 1. januar 2009 45 -3 18 -77 -4 906 885 23 908

Egenkapitalbevægelser i 2009

Valutakursreguleringer 60 60 60

Værdiregulering af valutasikringsinstrumenter -25 -25 -25

Værdiregulering af rentesikringsinstrumenter -27 -27 -27

Værdiregulering af værdipapirer disponible for salg 41 41 41

Aktuarmæssige reguleringer af pensionsforpligtelser 10 10 10

Skat af anden totalindkomst 13 -45 -3 -35 -35

Anden totalindkomst - - -39 15 41 7 24 - 24

Årets resultat 402 402 15 417

Totalindkomst i alt - - -39 15 41 409 426 15 441

Reduktion i minoritetsinteressers ejerandel - -1 -1

Stigning i minoritetsinteressers ejerandel - 25 25

Kapitalforhøjelse 1 38 39 39

Køb af egne aktier -5 -5 -5

Betaling for ændring af vilkår for warrants 1 1 1

Udbytte - -1 -1

Egenkapitalbevægelser i 2009 i alt 1 -5 -39 15 41 448 461 38 499

EGENKAPITAL 31. DECEmBER 2009 46 -8 -21 -62 37 1.354 1.346 61 1.407


Pengestrømsopgørelse for perioden 1. januar – 31. december

Koncern | Falck Årsrapport 2010 55

Note DKK mio. 2010 2009

Indtægter 8.437 7.570

Omkostninger -7.674 -6.868

Resultat før finansielle poster 763 702

8 Af- og nedskrivninger 307 287

Resultat før finansielle poster og af- og nedskrivninger 1.070 989

Tilbageførsel af avance/tab ved salg af langfristede aktiver -52 -10

Forskydning i driftsaktiver -181 -121

Forskydning i mellemværende med associerede virksomheder -21 -

Forskydning i driftskreditorer 89 504

Forskydning i hensatte forpligtelser -21 -4

Pengestrøm fra driftsaktivitet før finansielle poster samt skat 884 1.358

30 Finansielle poster, netto -143 -129

13 Betalt selskabsskat -195 -166

PENGESTRØm FRA DRIFTSAKTIVITET 546 1.063

31 Køb af dattervirksomheder, minoritetsandele og aktiviteter -648 -119

Pengestrømme fra sikring af nettoinvesteringer -25 33

32 Salg af dattervirksomheder, minoritetsandele og aktiviteter 10 13

Køb/salg af andre kapitalandele og værdipapirer -45 -28

Køb af immaterielle aktiver -27 -43

Køb af materielle aktiver -374 -293

Salg af materielle aktiver 289 74

Investering i associerede virksomheder -12 -

PENGESTRØm FRA INVESTERINGSAKTIVITET -832 -363

33 Betalte udbytter til minoritetsinteresser -29 -10

34 Andre bevægelser vedrørende aktionærer -283 35

Optagelse af rentebærende gæld 777 -

Indfrielse og forskydning i rentebærende gæld -299 -553

PENGESTRØm FRA FINANSIERINGSAKTIVITET 166 -528

Ændring i likvider -120 172

Likvider ved årets begyndelse 538 356

Valutakursregulering af likvider 21 10

LIKVIDER ULTImO 439 538


56 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2010

omfatter både koncernregnskab for Falck A/S og dets dattervirksomheder

(koncernen) samt separat årsregnskab for

moderselskabet.

Årsrapporten for Falck A/S er aflagt i overensstemmelse

med International Financial Reporting Standards (IFRS) som

godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter

for regnskabsklasse C stor, jf. IFRS-bekendtgørelsen udstedt

i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporten opfylder

tillige International Financial Reporting Standards udstedt af

IASB.

Bestyrelse og direktion har 15. marts 2011 behandlet og

godkendt årsrapporten for 2010 for Falck A/S. Årsrapporten

forelægges til Falck A/S’ aktionærer til godkendelse på den

ordinære generalforsamling 29. april 2011.

Årsrapporten er udarbejdet efter det historiske kostprincip,

bortset fra at følgende aktiver og forpligtelser måles

til dagsværdi: derivater og finansielle instrumenter målt til

dagsværdi.

Årsrapporten præsenteres i DKK afrundet til nærmeste mio.

NY REGNSKABSREGULERING

Med virkning fra regnskabsåret 2010 er følgende standarder

og fortolkninger implementeret:

• IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger (ajourført 2008)

• IAS 27 Koncernregnskaber og separate årsregnskaber

(ajourført 2008)

• Ændringer til IAS 32 Finansielle instrumenter: Præsentation

og IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling

samt IFRIC 9 Revurdering af indbyggede afledte finansielle

instrumenter: Præsentation og ændringer til IAS 39 sikrede

poster, der opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring

• IFRIC 17 Udlodning af ikke-monetære aktiver til aktionærer

• Ændringer til IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse i koncerner

• Forbedringer af IFRS-standarder april 2009

• IFRIC 18 Overførsel af aktiver fra kunden.

For Falck A/S koncernen gælder IFRS 3 (2008) og IAS 27

(2007) for transaktioner, der gennemføres 1. januar 2010 eller

senere. Standarderne indeholder en række nye bestemmelser,

hvoraf de væsentligste er:

• Valgmulighed med hensyn til indregning af goodwill

relateret til minoritetsinteressers andel af den overtagne

virksomhed. Valget træffes transaktion for transaktion.

• Købsomkostninger og ændringer til betingede købsvederlag

indregnes direkte i resultatopgørelsen

• Præcisering af krav om udskillelse af overtagne immaterielle

aktiver

• Trinvis overtagelse medfører værdiregulering til dagsværdi

direkte i resultatopgørelsen af de hidtil ejede kapitalandele.

• Avance/ tab ved salg af kapitalandele, hvorved kontrol

mistes, indregnes i resultatopgørelsen. Samtidigt skal

eventuelle bibeholdte kapitalandele i den pågældende

virksomhed, genmåles til dagsværdi med værdiregulering i

resultatopgørelsen

• Køb/salg af minoritetsandele, uden kontrol mistes, indregnes

direkte på egenkapitalen.

• Værdiregulering af forpligtelser til køb af minoritetsandele i

forbindelse med virksomhedssammenslutninger indregnes

i egenkapitalen

Med undtagelse af implementeringen af IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger

og IAS 27 Koncernregnskaber og separate

årsregnskaber har implementeringen af de nævnte standarder,

forbedringer og fortolkninger ikke påvirket indregning og

måling for 2010. Effekten af IFRS 3 og IAS 27 har reduceret

årets resultat med DKK 22 mio., reduceret egenkapitalen og

balancen (goodwill) med DKK 49 mio. samt udvandet resultat

pr. aktie med DKK 0,2.

Den anvendte regnskabspraksis, som er beskrevet nedenfor,

er anvendt konsistent i regnskabsåret og for sammenligningstallene.

KONCERNREGNSKABET

Koncern og dattervirksomheder

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Falck A/S samt

dattervirksomheder, hvor Falck A/S direkte eller indirekte har

flertallet af stemmerne eller på anden måde har bestemmende

indflydelse. Ved vurderingen af om der foreligger bestemmende

indflydelse, tages hensyn til, om der er potentielle

stemmerettigheder, som pr. balancedagen kan udnyttes.

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber

for Falck A/S og dattervirksomheder ved sammenlægning af

regnskabsposter af ensartet karakter.

De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen,

udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

Ved konsolideringen foretages eliminering af kapitalandele

i dattervirksomheder, interne indtægter og omkostninger,

interne mellemværender samt fortjenester og tab ved dispositioner

internt mellem koncernvirksomhederne.


Noter til koncernregnskabet

Note

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes

regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressers andel af årets

resultat samt egenkapitalen i dattervirksomheder, der ikke

kontrolleres 100%, indgår som en del af koncernens resultat

henholdsvis egenkapital, men vises særskilt.

Associerede virksomheder

Virksomheder, hvori Falck-koncernen udøver betydelig, men

ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede

virksomheder. Betydelig indflydelse opnås typisk ved direkte

eller indirekte at eje eller råde over mere end 20% af stemmerettighederne,

men mindre end 50%.

Urealiserede fortjenester ved transaktioner med associerede

virksomheder elimineres i forhold til koncernens ejerandel i

virksomheden.

VIRKSOmHEDSSAmmENSLUTNINGER

Virksomheder erhvervet eller stiftet i løbet af regnskabsåret

indregnes i koncernregnskabet fra erhvervelses- eller stiftelsestidspunktet.

Solgte eller ophørte virksomheder indregnes

i resultatopgørelsen frem til afhændelsestidspunktet. Der

foretages ikke tilpasning af sammenligningstal for erhvervede

virksomheder eller for frasolgte/ophørte virksomheder.

Erhvervelse af dattervirksomheder eller associerede virksomheder

behandles efter overtagelsesmetoden. De erhvervede

virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet.

Identificerbare immaterielle aktiver indregnes, såfremt de kan

udskilles eller udspringer af en kontraktlig ret. Der indregnes

udskudt skat af de foretagne omvurderinger.

Overtagelsestidspunktet er den dato, hvor Koncernen opnår

kontrol over den erhvervede virksomhed.

En eventuel positiv forskel mellem købsvederlaget og værdien

af minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed og

dagsværdien af tidligere ejede ejerandele i den overtagne virksomhed

på den ene side og dagsværdien af de identificerbare

aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser på den anden

side indregnes i balancen som goodwill. Goodwill afskrives

ikke men testes minimum årligt for værdiforringelse. Ved overtagelsen

fordeles goodwill på de pengestrømsgenererende

enheder, der efterfølgende danner grundlag for værdiforringelsestesten.

Goodwill og dagsværdireguleringer i forbindelse

med overtagelse af en udenlandsk virksomhed med en anden

funktionel valuta end den præsentationsvaluta, der anvendes

i koncernregnskabet, behandles som aktiver og forpligtelser

tilhørende den udenlandske virksomhed og omregnes ved

første indregning til den udenlandske virksomheds funktio-

Koncern | Falck Årsrapport 2010 57

nelle valuta til transaktionsdagens kurs. Eventuelle negative

forskelsbeløb indregnes i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet.

Købsvederlaget for en virksomhedssammenslutning består af

dagsværdien af den aftalte købspris. For virksomhedssammenslutninger,

hvor aftalen indeholder bestemmelse om en regulering

af købsvederlaget betinget af fremtidige begivenheder,

indregnes dagsværdien af denne del af købsvederlaget på

overtagelsestidspunktet. Eventuelle ændringer i dagsværdien

af det betingede købsvederlag efter første indregning indregnes

i resultatopgørelsen. Udstedte put optioner i forbindelse

med køb af virksomheder, hvis værdi er betinget af fremtidige

begivenheder, indregnes som en del af købsvederlaget på

overtagelsestidspunktet. Efterfølgende måles de udstedte put

optioner til dagsværdi. Eventuelle ændringer i dagsværdien

af udstedte put optioner efter første indregning indregnes i

egenkapitalen. Købsomkostninger, der kan henføres direkte til

overtagelsen, indregnes i resultatopgørelsen.

Reguleringer af forpligtelser i forbindelse med betingede købsvederlag

eller udstedte put optioner, hvis værdi er betinget

af fremtidige begivenheder vedrørende virksomhedssammenslutninger

med en overtagelsesdato, der ligger forud for

1. januar 2010, vil fortsat blive indregnet i henhold til IFRS 3

(2004), dvs. reguleringerne indregnes i goodwill, indtil betingelserne

er opfyldt eller de udstedte put optioner udnyttes.

Hvis der er usikkerhed om målingen af de overtagne identificerbare

aktiver, forpligtelser, eventualforpligtelser eller

købsvederlaget for virksomhedssammenslutningen på

overtagelsestidspunktet, sker første indregning på grundlag

af foreløbigt opgjorte dagsværdier. Hvis det efterfølgende

konstateres, at dagsværdien af de identificerbare aktiver,

forpligtelser, eventualforpligtelser eller købsvederlaget for

virksomhedssammenslutningen er en anden end oprindeligt

forudsat, reguleres goodwill op til 12 måneder efter overtagelsestidspunktet.

Effekten af reguleringerne indregnes i primoegenkapitalen,

og sammenligningstal tilpasses. Efterfølgende

reguleres goodwill ikke, medmindre der er tale om væsentlige

fejl.

Fortjeneste eller tab ved salg eller afvikling af dattervirksomheder

og associerede virksomheder opgøres som forskellen

mellem salgs- eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige

værdi af nettoaktiver inklusive goodwill på salgstidspunktet

samt omkostninger til salg eller afvikling. Desuden måles

eventuelle minoritetsinteresser, der bibeholdes, til dagsværdi.

Gevinst eller tab ved salg eller afvikling af dattervirksomheder

og associerede virksomheder og effekten af fornyet måling af

eventuelle minoritetsinteresser, der bibeholdes, indregnes i

resultatopgørelsen.


58 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

minoritetsinteresser

Minoritetsinteresser måles ved første indregning enten til

dagsværdi (inkl. dagsværdien af goodwill relateret til minoritetsinteresser

i den overtagne virksomhed) eller som

minoritetsinteressernes andel af den overtagne virksomheds

identificerbare aktiver, passiver og eventualforpligtelser målt

til dagsværdi (ekskl. dagsværdien af goodwill relateret til

minoritetsinteressernes andel af den overtagne virksomhed).

Målingsgrundlaget for minoritetsinteresser vælges transaktion

for transaktion.

Erhvervelse og afståelse af minoritetsandele

Forøgelse og reduktion af minoritetsinteresser behandles

regnskabsmæssigt som transaktioner med kapitalejere, i deres

egenskab af kapitalejere. Som følge heraf indregnes eventuelle

forskelsbeløb mellem regulering til regnskabsmæssig værdi

af minoritetsinteresser og dagsværdien af den modtagne eller

betalte købssum direkte på egenkapitalen.

Ved udstedelse af put optioner som en del af købssummen

ved virksomhedssammenslutninger betragtes minoritetsinteresserne,

som modtager put optioner, som indløst på

overtagelsestidspunktet. Minoritetsinteresserne fjernes,

og en gældsforpligtelse indregnes til dagsværdi ved første

måling. Dagsværdien opgøres som nutidsværdien af udnyttelseskursen

på optionen. Den efterfølgende måling foretages

til dagsværdi med løbende indregning af værdiændringer i

egenkapitalen.

Udstedte put optioner relateret til virksomhedssammenslutninger

med en overtagelsesdato, der ligger forud for 1. januar

2010, vil fortsat blive indregnet i henhold til IFRS 3 (2004),

dvs. den efterfølgende måling foretages til amortiseret

kostpris med løbende indregning af renteomkostninger i resultatopgørelsen

og værdiændringer i goodwill. Efterfølgende

udbyttebetalinger til optionsejere indregnes som finansiel

omkostning i resultatopgørelsen i de tilfælde, hvor optionsprisen

er uafhængig af udbyttebetalingen. I de tilfælde, hvor

optionsprisen korrigeres for modtagne udbyttebetalinger

indregnes modtagne udbyttebetalinger i opgørelsen over put

optionernes kostpris.

OmREGNING AF FREmmED VALUTA

For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen

fastsættes en funktionel valuta. Den funktionelle valuta er den

valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori

den enkelte rapporterende virksomhed opererer. Transaktioner

i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner

i fremmed valuta.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning

til den funktionelle valuta efter transaktionsdagens kurs.

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens

kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen

under finansielle indtægter eller omkostninger.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed

valuta omregnes til den funktionelle valuta til balancedagens

kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på

tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller

kursen i det seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen

under finansielle poster.

Udenlandske dattervirksomheders resultatopgørelser

omregnes løbende til transaktionsdagens kurs, og balancen

omregnes til balancedagens valutakurs. Som transaktionsdagens

kurs anvendes gennemsnitskurser for de enkelte

måneder, i det omfang dette ikke giver væsentligt anderledes

billede. Kursforskelle, opstået ved omregning af udenlandske

dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til

balancedagens valutakurser samt omregning af resultatopgørelser

fra transaktionsdagens kurs til balancedagens valutakurs,

indregnes direkte i anden totalindkomst og klassificeres i

egenkapitalen i en særskilt reserve for valutakursreguleringer.

Valutakursreguleringer fordeles mellem moderselskabets og

minoritetsinteressers andel af egenkapitalen.

Kursregulering af mellemværender, der anses for en del af

den samlede nettoinvestering i virksomheder med en anden

funktionel valuta end danske kroner, indregnes i koncernregnskabet

direkte i anden totalindkomst og klassificeres i

egenkapitalen i en særskilt reserve for valutakursreguleringer.

Tilsvarende indregnes i koncernregnskabet valutakursgevinster

og –tab på den del af lån og afledte finansielle instrumenter,

der er indgået til kurssikring af nettoinvesteringer i

disse virksomheder, og som effektivt sikrer mod tilsvarende

valutakursgevinster/-tab på nettoinvestering i virksomheden,

direkte i anden totalindkomst og klassificeres i egenkapitalen i

en særskilt reserve for valutakursreguleringer.

Ved indregning i koncernregnskabet af associerede virksomheder

med en anden funktionel valuta end danske kroner

omregnes andelen af årets resultat efter gennemsnitskurs,

og andelen af egenkapitalen inkl. goodwill omregnes efter

balancedagens valutakurser. Kursdifferencer opstået ved

omregning af andelen af udenlandske associerede virksomheders

egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens

valutakurser, og ved omregning af andelen af årets resultat fra

gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes

direkte i anden totalindkomst og klassificeres i egenkapitalen i

en særskilt reserve for valutakursreguleringer.


Noter til koncernregnskabet

Note

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Ved afståelse af 100%-ejede udenlandske enheder, reklassificeres

de valutakursreguleringer, som er akkumuleret i

egenkapitalen via anden totalindkomst, og som kan henføres

til enheder, fra ”Reserve for valutakursregulering” til resultatopgørelsen

sammen med eventuel gevinst eller tab ved

afståelsen.

Ved afståelse af delvist ejede udenlandske dattervirksomheder,

henføres den del af valutakursreserven, der vedrører

minoritetsinteresser, ikke til resultatopgørelsen.

Ved delvis afståelse af udenlandske dattervirksomheder, uden

at kontrollen afgives, overføres en forholdsmæssig andel af valutakursreguleringsreserven

fra moderselskabsaktionærernes

til minoritetsinteressernes andel af egenkapitalen.

Ved delvis afståelse af associerede virksomheder og joint

ventures reklassificeres den forholdsmæssige andel af akkumuleret

valutakursreguleringsreserve, der er indregnet på

egenkapitalen, til periodens resultat.

Tilbagebetaling af mellemværender, der anses for en del af

nettoinvesteringen, anses ikke i sig selv for delvis afståelse af

dattervirksomheder.

AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUmENTER

Afledte finansielle instrumenter indregnes fra handelsdagen

og måles til dagsværdi.

Dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes som

separate aktiver eller forpligtelser under andre tilgodehavender,

henholdsvis anden gæld.

Dagsværdien af afledte finansielle instrumenter beregnes på

grundlag af markedsoplysninger og anerkendte prisfastsættelsesmodeller.

Sikring af nettoinvestering

Afledte finansielle instrumenter indgået til effektiv sikring af

investering i udenlandske dattervirksomheder indregnes i

balancen på indgåelsestidspunktet og måles til dagsværdi på

balancedagen. Valutakursgevinster og -tab indregnes direkte

på egenkapitalen under en særskilt reserve for sikringstransaktioner.

Dagsværdisikring

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af andre

aktiver og forpligtelser i fremmed valuta indregnes i balancen

på indgåelsestidspunktet og måles til dagsværdi på balancedagen.

Koncern | Falck Årsrapport 2010 59

Kursregulering af afledte finansielle instrumenter indgået til

sikring af andre aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen

i samme linje som kursreguleringen af de sikrede

transaktioner.

Pengestrømssikring

Ændring i den del af dagsværdien af afledte finansielle instrumenter,

der er klassificeret som og opfylder betingelserne for

indregning som sikring af fremtidige pengestrømme, og som

effektivt sikrer ændringer i værdien af det sikrede, indregnes

på egenkapitalen. Når den sikrede transaktion realiseres,

overføres eventuelle gevinster eller tab i forbindelse med

sikringstransaktionen fra egenkapitalen og indregnes i samme

post som det sikrede. Ved sikring af provenu fra fremtidig låntagning

overføres eventuelle gevinster eller tab i forbindelse

med sikringstransaktionen dog fra egenkapitalen over lånenes

løbetid.

Terminstillæg eller terminsfradrag vedrørende valuta-terminsforretninger

indregnes i resultatopgørelsen over løbetiden.

Andre afledte finansielle instrumenter

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne

for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes

ændringer i dagsværdien direkte i resultatopgørelsen under

finansielle poster.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning omfatter værdien af leverede ydelser og varer

samt den del af de fakturerede abonnementsindtægter, der

kan henføres til regnskabsperioden og indregnes i resultatopgørelsen,

hvis levering og risikoovergang til køber har fundet

sted inden årets udgang, og hvis indtægter kan måles pålideligt

og forventes modtaget.

Værdien af leverede serviceydelser medtages på baggrund af

den leverede procentdel af den totale ydelse.

Abonnementsindtægter indregnes lineært i resultatopgørelsen.

Indtægter fra salg af varer indregnes, når alle væsentlige risici

og fordele forbundet med ejendomsretten er overgået til

køber.

Omsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag

eksklusiv moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.


60 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter

i forhold til koncernens hovedaktiviteter, f.eks. gevinst ved

afhændelse af aktiver samt lejeindtægter.

Vareforbrug og fremmed assistance omfatter årets medgåede

forbrug af varer og fremmed assistance til opnåelse af årets

omsætning.

Andre eksterne omkostninger omfatter årets medgåede omkostninger

til drift og vedligeholdelse af materiel og ejendomme

samt salgs- og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger omfatter årets medgåede omkostninger

til lønninger og gager, pensionsbidrag, omkostninger til

social sikring samt øvrige personaleomkostninger.

Nedskrivning af goodwill omfatter årets nedskrivning af goodwill

på grundlag af årlige værdiforringelsestests af de enkelte

pengestrømsfrembringende enheder.

Særlige poster omfatter væsentlige engangsbeløb, der ikke kan

henføres direkte til koncernens ordinære aktiviteter.

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder i koncernens

resultatopgørelse omfatter den forholdsmæssige andel af de

associerede virksomheders resultat efter skat, opgjort efter

koncernens regnskabspraksis og efter eliminering af den forholdsmæssige

andel af koncerninterne fortjenester og tab.

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder og associerede

virksomheder indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse

i det regnskabsår, hvor udbytte deklareres. Hvis der udloddes

mere end periodens totalindkomst i dattervirksomheder

og associerede virksomheder i den periode, hvor udbyttet

deklareres gennemføres nedskrivningstest.

Finansielle poster omfatter årets renteindtægter og renteudgifter,

realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab samt

amortisering i forbindelse med finansielle aktiver og forpligtelser.

Udbytte til kapitalejere, der har modtaget put optioner

i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, indregnes

som en finansiel omkostning i de tilfælde, hvor optionsprisen

er uafhængig af udbyttebetalinger. Finansielle poster indregnes

med de beløb, der vedrører året. Endvidere omfatter

finansielle poster realiserede og urealiserede gevinster og tab

på afledte finansielle instrumenter, der ikke kan klassificeres

som sikring.

SKAT

Skat af årets resultat omfatter den betalbare selskabsskat

samt forskydning i udskudt skat. Den del af årets skat, som

kan henføres til posteringer i anden totalindkomst, indregnes i

anden totalindkomst.

Sambeskatning

Moderselskabet er sambeskattet med indenlandske dattervirksomheder.

Selskabsskat for de sambeskattede danske

virksomheder fordeles i forhold til den skattepligtige indkomst

i disse virksomheder.

Falck A/S er administrationsselskab for den nationale sambeskatning

og afregner som følge heraf alle betalinger af

selskabsskat vedrørende de sambeskattede virksomheder

med skattemyndighederne.

Betalbar selskabsskat

Betalbar selskabsskat omfatter selskabsskat opgjort på grundlag

af den opgjorte skattepligtige indkomst for regnskabsåret

samt regulering af skat for tidligere regnskabsår.

Udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode

af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige

og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Der indregnes ikke udskudt skat af goodwill, hvor denne

ikke er skattemæssigt fradragsberettiget, ligesom der ikke

indregnes udskudt skat på ikke-udloddet overskud i dattervirksomheder

samt midlertidige forskelle opstået på tidspunktet

for indregning i balancen – bortset fra ved erhvervelse af

virksomheder – hvis denne forskel ikke vil påvirke resultatet

eller den skattepligtige indkomst.

I de tilfælde, hvor opgørelse af den skattemæssige værdi kan

foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt

skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis

afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede

skattemæssige underskud, indregnes under

andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes

at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig

indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser

indenfor samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.


Noter til koncernregnskabet

Note

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser modregnes

inden for den samme juridiske skatteenhed eller jurisdiktion.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, de forventes

realiseret til.

Udskudt skat måles ved anvendelse af den skattesats, der

forventes at være gældende på tidspunktet for udligning af

midlertidige forskelle. Ændring i udskudt skat som følge af

ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

BALANCEN

LANGFRISTEDE AKTIVER GENERELT

Immaterielle og materielle aktiver, bortset fra goodwill samt

immaterielle aktiver med udefinerbar levetid, måles til kostpris

med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill

samt immaterielle aktiver med udefinerbar levetid måles til

kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger. Afskrivninger

og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets

scrapværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger.

Scrapværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes

årligt. Overstiger scrapværdien aktivets regnskabsmæssige

værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller scrapværdien indregnes

virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring

i regnskabsmæssigt skøn.

Kostpris omfatter omkostninger direkte knyttet til aktivet

samt de foreløbigt skønnede omkostninger til nedtagning og

bortskaffelse af aktivet samt retablering af grunden, i det omfang

omkostningerne opfylder definitionen på en forpligtelse.

Kostprisen omfatter endvidere låneomkostninger fra specifik

og generel låntagning, der direkte vedrører anskaffelse, opførelse

eller udvikling af det enkelte kvalificerede aktiv.

Hvis et materielt aktivs forskellige dele har forskellig brugstid,

behandles de enkelte dele regnskabsmæssigt separat.

Aktiverne vurderes årligt for en eventuel indikation af værdiforringelse.

Hvis der er en sådan indikation, beregnes genindvindingsværdien

opgjort som den højeste værdi af aktivets

dagsværdi reguleret for de forventede salgsomkostninger og

aktivets kapitalværdi. Kapitalværdien beregnes på grundlag

af forventede fremtidige pengestrømme, tilbagediskonteret

med en diskonteringssats før skat, som afspejler aktuelle

markedsvurderinger af penges tidsmæssige værdi og risici, der

specifikt er forbundet med aktivet.

Koncern | Falck Årsrapport 2010 61

Hvis et aktivs eller dets pengestrømsfrembringende enheds

genindvindingsværdi er lavere end aktivets regnskabsmæssige

værdi, er aktivet værdiforringet. En eventuel værdiforringelse

indregnes i resultatopgørelsen.

For goodwill og immaterielle aktiver med en udefinerbar

økonomisk levetid foretages herudover værdiforringelsestests

pr. hver balancedag, uanset om der er indikation på værdiforringelse.

For nyanskaffelser foretages den første værdiforringelsestest

før udgangen af anskaffelsesåret.

Tab ved værdiforringelse tilbageføres, hvis genindvindingsværdien

stiger. Tab ved værdiforringelse tilbageføres kun i det omfang

kapitalværdien ikke overstiger aktivets regnskabsmæssige

værdi, hvis nedskrivningen ikke var sket. Nedskrivning som

følge af værdiforringelse af goodwill tilbageføres ikke.

Immaterielle aktiver

Goodwill indregnes første gang i balancen til kostpris som

beskrevet under ”Virksomhedssammenslutninger”. Efterfølgende

måles goodwill til kostpris med fradrag af akkumulerede

nedskrivninger. Goodwill afskrives ikke.

Immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb måles til

kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb afskrives

over den forventede økonomiske levetid, der anslås at være

3-10 år.

Andre immaterielle aktiver måles til kostpris inklusive omkostninger,

der direkte eller indirekte kan henføres til de pågældende

aktiver.

Andre immaterielle aktiver omfatter bl.a. software.

Software afskrives over den forventede økonomiske levetid,

der anslås at være 3-5 år. For større administrative systemer

anslås den økonomiske levetid at være 8 år.

materielle aktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

af- og nedskrivninger på bygninger.

Afskrivninger på bygninger foretages lineært over de forventede

økonomiske brugstider, der anslås til mellem 25 og 33 år.

Visse installationer afskrives over 10 år.

Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over lejemålets

levetid.


62 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar afskrives lineært over de

forventede økonomiske brugstider. De forventede økonomiske

brugstider er:

År

Kørende materiel efter kategori 5-12

Øvrige driftsmidler og inventar 3-10

Alarmcentraler, radiosystemer, større administrative

systemer og netværk 8

Øvrigt it-udstyr 3-5

Brandslukningsmateriel og tilsvarende udstyr,

der er installeret hos kunder 3-5

Finansielt leasede aktiver indregnes i langfristede materielle

aktiver og måles til den laveste værdi af dagsværdi eller kapitalværdi

af de fremtidige leasingydelser ved leasingaftalens

indgåelse.

Finansielt leasede aktiver afskrives over aktivernes forventede

økonomiske levetid eller leasingperioden, hvis denne er

kortere.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller skrotning af materielle

aktiver opgøres som forskellen mellem salgspris reduceret

med nedtagelses-, salgs-, og retableringsomkostninger og

den regnskabsmæssige værdi. Eventuel fortjeneste eller tab

indregnes i resultatopgørelsen som andre driftsindtægter

henholdsvis andre eksterne omkostninger.

Finansielle aktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

i moderselskabets regnskab måles til kostpris med fradrag af

eventuelle nedskrivninger ved værdiforringelse. Såfremt den

regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien,

nedskrives til denne lavere værdi.

Kapitalandele i associerede virksomheder i koncernregnskabet

måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt

ejede andel af virksomhedernes egenkapital opgjort efter

koncernens regnskabspraksis med tillæg af merværdier ved

køb, herunder goodwill. Kapitalandele i associerede virksomheder

testes for værdiforringelse, når der er indikation

på værdiforringelse. Associerede virksomheder med negativ

regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr. Hvis koncernen

har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den associerede

virksomheds underbalance, indregnes denne under

forpligtelser. Tilgodehavender hos associerede virksomheder

måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til

imødegåelse af tab.

KORTFRISTEDE AKTIVER

Varebeholdninger

Indkøbte handelsvarer og hjælpemidler måles til kostpris efter

FIFO-metoden.

Hvis nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives

varebeholdningerne til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris med fradrag

for nedskrivning til imødegåelse af tab ved værdiforringelse.

Nedskrivning foretages på individuelt og porteføljeniveau.

Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt

tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på

individuelt niveau. Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger

objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau,

vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige

værdi og nutidsværdien af de forventede

pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle

modtagne sikkerhedsstillelser.

Periodeafgrænsningsposter (aktiv)

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger,

der måles til amortiseret kostpris.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer og andre unoterede værdipapirer,

som alle i øjeblikket er klassificeret som disponible for salg,

indregnes under kortfristede aktiver til dagsværdi, svarende

til børskurs for børsnoterede værdipapirer, og til en skønnet

dagsværdi opgjort på grundlag af aktuelle markedsdata og

anerkendte værdiansættelsesmetoder for unoterede værdipapirer.

Urealiserede værdireguleringer indregnes direkte

på egenkapitalen bortset fra nedskrivninger som følge af

værdiforringelse, som indregnes i resultatopgørelsen under

finansielle poster. Ved realisation overføres den akkumulerede

værdiregulering indregnet i egenkapitalen til finansielle poster

i resultatopgørelsen.

EGENKAPITAL

Udbytte

Udbytte, som er endeligt vedtaget, indregnes som en

gældsforpligtelse. Udbytte, som forventes udbetalt for året,

indregnes som en separat post under egenkapitalen.


Noter til koncernregnskabet

Note

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Reserve for sikringstransaktioner

Sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af

fremtidige betalingsstrømme, og hvor den sikrede transaktion

ikke er realiseret, indregnes i egenkapitalen under reserve for

sikringstransaktioner.

Kursreguleringer vedrørende sikringstransaktioner, der kurssikrer

koncernens nettoinvestering i sådanne enheder, indregnes

i egenkapitalen under reserve for sikringstransaktioner.

Reserve for valutakursregulering

Kursreguleringer, der opstår ved omregning af regnskaber for

enheder med en anden funktionel valuta end danske kroner,

kursreguleringer vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser,

der udgør en del af koncernens nettoinvestering i sådanne

enheder indregnes i egenkapitalen under reserve for valutakursreguleringer.

Ved hel eller delvis realisation af nettoinvesteringen indregnes

valutakursreguleringerne i resultatopgørelsen.

Reserve for dagsværdiregulering af finansielle aktiver

disponible for salg

Reserve for dagsværdiregulering omfatter akkumulerede

ændringer af dagsværdien for finansielle aktiver disponible

for salg. Reserven, som er en del af koncernens frie reserver,

opløses og overføres til resultatopgørelsen i takt med, at

investeringen sælges eller nedskrives.

Reserve for egne aktier

Reserve for egne aktier indeholder anskaffelsessummer for

selskabets beholdning af egne aktier. Udbytte for egne aktier

indregnes direkte i overført resultat i egenkapitalen.

Gevinst og tab ved salg af egne aktier føres på reserve for

egne aktier.

minoritetsinteresser

Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes

resultater og egenkapitaler opføres særskilt

under egenkapitalen. Minoritetsinteresser opgøres ved første

indregning som beskrevet under "Virksomhedssammenslutninger".

Udstedelse af put optioner som en del af købsvederlaget

ved virksomhedssammenslutninger indregnes som

beskrevet under "Erhvervelse og afståelse af minoritetsinteresser".

Warrantsprogram

Warrants udstedes til markedsværdi på udstedelsestidspunktet.

Modtagne og afgivne betalinger relateret til warrantsprogrammet

indregnes på egenkapitalen.

GÆLDSFORPLIGTELSER

Koncern | Falck Årsrapport 2010 63

Pensionsforpligtelser

Hovedparten af koncernens pensionsaftaler er bidragsbaserede

ordninger, hvor betalinger foretages til eksterne

pensionskasser. Bidrag til sådanne ordninger indregnes i

resultatopgørelsen i den periode, hvor ydelserne optjenes af

medarbejderne, og udestående betalinger optages i balancen

under anden gæld.

I nogle lande har koncernen pensionsordninger, som er ydelsesbaserede.

Disse ordninger er enten eksternt afdækkede,

hvor ordningens aktiver holdes adskilt fra koncernens i uafhængigt

administrerede fonde, eller uafdækkede. Forpligtelser

i forbindelse med ydelsesbaserede pensionsordninger opgøres

efter projected unit credit-metoden.

Der foretages, en gang om året, en aktuarmæssig vurdering

af nutidsværdien af de fremtidige betalinger i forbindelse

med de ydelsesbaserede ordninger. Nutidsværdien beregnes

på grundlag af forudsætninger om den fremtidige udvikling

i lønniveau, rente, inflation og dødelighed i de lande, hvor

ordningerne findes. Nutidsværdien beregnes alene for de ydelser,

som medarbejderne har optjent retten til gennem deres

hidtidige ansættelse i koncernen.

Den aktuarmæssigt beregnede pensionsforpligtelse indregnes

som en forpligtelse i balancen. Hvis en pensionsordning

udgør et nettoaktiv, indregnes aktivet kun i det omfang, det

modsvarer fremtidige tilbagebetalinger fra ordningen eller vil

føre til en reduktion af de fremtidige betalinger i forbindelse

med ordningen.

Aktuarmæssige gevinster og tab opstår primært som følge af

ændringer i aktuarmæssige skøn samt forskelle mellem de aktuarmæssige

skøn og den faktiske udvikling. Aktuarmæssige

gevinster og tab indregnes direkte i anden totalindkomst.

For ydelsesbaserede ordninger består omkostninger medtaget

i resultatopgørelsen af pensionsomkostninger vedrørende

det aktuelle regnskabsår baseret på aktuarmæssige skøn

og finansielle forventninger ved årets begyndelse, herunder

forventede pensionsomkostninger, renteomkostninger, det

forventede afkast af ordningens aktiver samt pensionsomkostninger

vedrørende tidligere regnskabsår. Pensionsomkostninger

vedrørende tidligere regnskabsår til forøgelse af pensionsydelserne

medtages, når ydelserne er optjent eller udgør en

faktisk forpligtelse.

Renter fra pensionsaktiver og pensionsforpligtelser indregnes

under finansielle poster.


64 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Andre langfristede personaleydelser indregnes tilsvarende ved

anvendelse af aktuarmæssig opgørelse. Alle aktuarmæssige

gevinster og tab indregnes dog straks i resultatopgørelsen.

Andre langfristede personaleforpligtelser omfatter bl.a. jubilæumsgratialer

samt langfristede fratrædelsesordninger.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge

af en begivenhed før eller på balancedagen har en juridisk

eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse

af forpligtelsen vil medføre træk på koncernens økonomiske

ressourcer.

Omstruktureringshensættelser indregnes, når der foreligger

en detaljeret, formel plan for omstruktureringen før eller på

balancedagen, og de involverede parter er informeret herom.

I forbindelse med erhvervelse af virksomheder, medtages

omstruktureringshensættelser kun i beregningen af goodwill,

hvis den overtagne virksomhed har en forpligtelse pr. overtagelsestidspunktet.

Der foretages hensættelse til tabsgivende kontrakter, når de

uundgåelige omkostninger forbundet med kontrakten overstiger

koncernens forventede fordele.

Når koncernen er forpligtet til at nedtage et aktiv eller genetablere

den grund, hvor aktivet har været anvendt, indregnes

en hensættelse svarende til nutidsværdien af de forventede

fremtidige omkostninger. Den hensatte forpligtelse opgøres

ud fra nuværende pålæg og estimerede omkostninger, der

tilbagediskonteres til nutidsværdi. Der anvendes en diskonteringsfaktor,

som reflekterer samfundets generelle renteniveau.

Nutidsværdien af omkostningerne indregnes i kostprisen for

de pågældende materielle aktiver og afskrives sammen med

disse aktiver. Den tidsmæssige forøgelse af nutidsværdien

indregnes i resultatopgørelsen under finansielle omkostninger.

Finansielle forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter m.v. indregnes ved låneoptagelse til

det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

I efterfølgende perioder måles de finansielle

forpligtelser til amortiseret kostpris.

Restleasingforpligtelser i forbindelse med finansielle leasingkontrakter

indregnes til amortiseret kostpris.

Øvrige finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter (forpligtelse)

Periodeafgrænsningsposter omfatter primært abonnementsomsætning,

der vedrører flere regnskabsperioder.

LEASING

Leasingforpligtelser opdeles regnskabsmæssigt i finansielle og

operationelle leasingforpligtelser.

En leasingaftale klassificeres som finansiel, når den i al væsentlighed

overfører risici og fordele ved at eje det leasede aktiv.

Andre leasingaftaler klassificeres som operationelle.

Den regnskabsmæssige behandling af finansielt leasede aktiver

og den tilhørende forpligtelse er beskrevet i afsnittene om

materielle aktiver henholdsvis finansielle forpligtelser.

Operationel leasing indregnes ikke i balancen. Leasing-forpligtelser

vedrørende operationelle leasingaftaler oplyses under

eventualforpligtelser.

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes

lineært i resultatopgørelsen over leasingaftalens løbetid.

PENGESTRØmSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den indirekte

metode og viser pengestrøm fra driftsaktivitet, pengestrøm

fra investeringsaktivitet, pengestrøm fra finansieringsaktivitet

samt likvider og værdipapirer ved begyndelsen og slutningen

af året.

Pengestrømsopgørelsen inkluderer pengestrømme i tilkøbte

virksomheder fra overtagelsestidspunktet og pengestrømme i

frasolgte virksomheder indtil salgstidspunktet.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet omfatter indtægter med

fradrag af driftsomkostninger og renter reguleret for ikkekontante

driftsposter samt ændring i driftskapital.

Pengestrømme fra driftsaktivitet reguleres for pengestrømme

relateret til særlige poster og selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter pengestrømme

fra køb og salg af virksomheder, minoritetsandele

og aktiviteter, køb og salg af immaterielle, materielle og andre

langfristede aktiver, samt køb og salg af værdipapirer, der ikke

medregnes som likvider.

Indgåelse af finansielle leasingkontrakter betragtes som ikkelikvide

transaktioner.


Noter til koncernregnskabet

Note

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter pengestrømme

fra ændringer i aktiekapital og omkostninger

forbundet hermed, køb og salg af egne aktier, pengestrømme

fra udbytte, optagelse af rentebærende gæld og tilbagebetaling

heraf.

Pengestrømme vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes

som betaling af renter og afdrag på gæld.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede

værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden

hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der

kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Pengestrømme i andre valutaer end den funktionelle valuta

omregnes med gennemsnitlige valutakurser, medmindre

disse afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurser.

SEGmENTOPLYSNINGER

Segmentoplysningerne er udarbejdet i overensstemmelse

med koncernens anvendte regnskabspraksis og følger den

interne ledelsesrapportering.

Koncern | Falck Årsrapport 2010 65

Segmentindtægter og -omkostninger samt segmentaktiver

omfatter de poster, der direkte kan henføres til det enkelte

segment, og de poster, der kan allokeres til det enkelte segment

på et pålideligt grundlag. Ikke-fordelte poster omfatter

primært aktiver samt indtægter og omkostninger vedrørende

koncernens administrative funktioner, indkomstskatter m.v.

Langfristede aktiver i segmentet omfatter de langfristede

aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder immaterielle

og materielle aktiver samt kapitalandele i associerede

virksomheder. Kortfristede aktiver i segmentet omfatter

de kortfristede aktiver, som anvendes direkte i segmentets

drift, herunder varebeholdninger, tilgodehavender fra salg,

andre tilgodehavender, forudbetalte omkostninger og likvide

beholdninger.

NØGLETAL

Nøgletalsdefinitioner fremgår af side 119


66 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note

2 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og

forpligtelser kræver vurderinger, skøn og forudsætninger om

fremtidige begivenheder.

De foretagne skøn og forudsætninger er baseret på historiske

erfaringer og andre faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige

efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre

og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige

eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder

kan opstå. Desuden er koncernen underlagt risici og

usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske udfald afviger fra

disse skøn.

Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages

bl.a. ved opgørelsen af af- og nedskrivninger, pensioner og

lignende forpligtelser, hensatte forpligtelser, fastlæggelse af

dagsværdier, aktiebaseret vederlæggelse samt eventualforpligtelser

og -aktiver.

Afskrivningsperiode og scrapværdi

Ved opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af immaterielle

og materielle aktiver kræves skøn over den forventede økonomiske

brugstid samt vurdering af scrapværdi.

Nedskrivningstest for goodwill

Ved den årlige nedskrivningstest af goodwill, eller når der er

indikation på et nedskrivningsbehov, foretages skøn over,

hvorledes de dele af virksomheden (pengestrømsfrembringende

enheder), som goodwillen knytter sig til, vil være i stand

til at generere tilstrækkelige positive nettopengestrømme

i fremtiden til at understøtte værdien af goodwill og øvrige

nettoaktiver i den pågældende del af virksomheden.

Som følge af forretningens karakter må der skønnes over

forventede pengestrømme mange år ud i fremtiden, hvilket

naturligt fører til en vis usikkerhed. Usikkerheden er afspejlet i

den valgte diskonteringsrente.

Nedskrivningstest for goodwill, de særligt følsomme forhold

i forbindelse hermed og følsomhedsanalyser er nærmere

beskrevet i note 15 til koncernregnskabet.

Hensatte forpligtelser til køb af minoritetsandele

Ved beregning af dagsværdien af udstedte put optioner, der

forpligter koncernen til køb af minoritetsinteressers ejerandel

i dattervirksomheder, anvender ledelsen skøn over bl.a.

dattervirksomhedernes fremtidige finansielle udvikling,

sandsynligheden for at optionsindehaverne udnytter salgsrettigheden

samt tidspunktet for udnyttelsen. Disse faktorer er

af væsentlig betydning for dagsværdiberegningen, som derfor

er behæftet med usikkerhed.

Allokering af købspris ved virksomhedssammenslutninger

I forbindelse med allokering af købspris ved virksomhedssammenslutninger

foretages opgørelser af dagsværdi på overtagne

aktiver og forpligtelser. Som følge af, at disse opgørelser

er baseret på forventede fremtidige pengestrømme relateret

til de overtagne aktiver og forpligtelser er der en naturlig

usikkerhed om, hvorvidt disse pengestrømme realiseres

som forventet. Allokering af købspris ved virksomhedssammenslutninger

kan i henhold til IFRS 3 korrigeres i op til 12

måneder fra overtagelsestidspunktet.


Noter til koncernregnskabet

Note

3 Segmentoplysninger

Forretningsområder

Falcks rapporteringspligtige segmenter udgør de fire selvstændige

forretningsområder Assistance, Redning, Health care og

Træning, der sælger forskellige tjenesteydelser.

Assistance formidler ydelser inden for områderne bil, bolig/

bygning, rejse og sundhed. Ydelserne baserer sig oftest på

abonnementer og har til formål at give abonnenterne tryghed.

Herudover yder Falck assistance på det forebyggende

uddannelsesområde samt rådgivning om sikkerhed og miljø.

Redning består først og fremmest af ambulancevirksomhed

med kørsel i store dele af Europa samt ultimo 2010 Nord- og

Sydamerika og leverer derudover uddannelse og træning

af ambulancemedarbejdere og udannelse i førstehjælp for

ikke-fagfolk. Falck står desuden for driften af brandvæsener

og rådgiver om brandfaglige udfordringer. Falck tilbyder endvidere

større industrielle virksomheder at overtage ansvaret

for brand- og redningsberedskaber gennem outsourcing og

tilbyder brand ydelser med brand- og redningsberedskaber til

industrielle og offentlige kunder.

Koncern | Falck Årsrapport 2010 67

Healthcare leverer tværfaglig behandling med bl.a. fysioterapi,

kiropraktik, massage og zoneterapi, psykologisk krisehjælp,

afhjælpning af sygefravær, vikarservice til sundhedssektoren

samt læge- og sundhedsklinikker.

Træning er på verdensplan førende inden for rednings- og sikkerhedskurser

samt anden sikkerhedsservice til især offshoreindustrien

og den maritime sektor. Også den kemiske industri,

flyindustrien og forsvaret benytter sig af Falcks kompetencer.

Regnskabspraksis for alle forretningsområder er identisk med

dem, der er beskrevet i noten for anvendt regnskabspraksis.

Udviklingen i forretningsområderne evalueres på baggrund

af resultat af primær drift før omkostninger og afskrivninger

ved virksomhedskøb og særlige poster. Omsætning og andre

transaktioner inden for og mellem forretningsområderne

behandles, som om disse var sket til tredjemand i overensstemmelse

med Falcks regler for transfer pricing og intern

afregning.


68 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio.

3 Segmentoplysninger (fortsat)

Eliminering

og ikke-

fordelte

Forretningsområder 2010 Assistance Redning Healthcare Træning poster I alt

NØGLETAL

Overskudsgrad (%) 1) 10,9 6,8 6,3 14,8 10,0

RESULTATPOSTER

Nettoomsætning 2.470 4.834 1.196 958 -1.091 8.367

Resultat af primær drift før

af- og nedskrivninger 280 508 96 188 -2 1.070

Afskrivninger -22 -204 -26 -55 -307

Resultat før finansielle poster 258 304 70 133 -2 763

Analyseres således:

Resultat af primær drift før omkostninger

og afskrivninger ved virksomhedskøb

og særlige poster 269 329 75 142 24 839

Afskrivninger af immaterielle aktiver og

transaktionsomkostninger ved virksomhedskøb -11 -25 -5 -9 - -50

Resultat af primær drift før særlige poster 258 304 70 133 24 789

Særlige poster - - - - -26 -26

Resultat før finansielle poster 258 304 70 133 -2 763

Finansielle poster m.v. -122 -122

Resultat før skat 641 641

Skat af årets resultat -183 -183

Årets resultat 458 458

BALANCEPOSTER

Aktiver i alt 2.572 3.875 1.071 1.750 -179 9.089

Nettoinvesteringer i immaterielle

og materielle anlægsaktiver 49 33 11 41 -22 112

1) Resultat af primær drift før omkostninger og afskrivninger ved virksomhedskøb og særlige poster i procent af nettoomsætning.


Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio.

3 Segmentoplysninger (fortsat)

Koncern | Falck Årsrapport 2010 69

Eliminering

og ikke-

fordelte

Forretningsområder 2009 Assistance Redning Healthcare Træning poster I alt

NØGLETAL

Overskudsgrad (%) 1) 15,0 5,2 4,3 13,5 9,6

RESULTATPOSTER

Nettoomsætning 2.183 4.271 1.139 921 -985 7.529

Resultat af primær drift før

af- og nedskrivninger 342 410 74 163 989

Afskrivninger -15 -196 -29 -47 -287

Resultat før finansielle poster 327 214 45 116 702

Analyseres således:

Resultat af primær drift før omkostninger

og afskrivninger ved virksomhedskøb

og særlige poster 327 221 49 124 721

Afskrivninger af immaterielle aktiver

erhvervet ved virksomhedskøb - -7 -4 -8 -19

Resultat af primær drift før særlige poster 327 214 45 116 702

Særlige poster - - - - -

Resultat før finansielle poster 327 214 45 116 702

Finansielle poster m.v. -114 -114

Resultat før skat 588 588

Skat af årets resultat -171 -171

Årets resultat 417 417

BALANCEPOSTER

Aktiver i alt 2.210 2.700 1.103 1.582 40 7.635

Nettoinvesteringer i immaterielle

og materielle anlægsaktiver 48 144 19 51 - 262

1) Resultat af primær drift før omkostninger og afskrivninger ved virksomhedskøb og særlige poster i procent af nettoomsætning.


70 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio. 2010 2009

3 Segmentoplysninger (fortsat)

Langfristede Langfristede

aktiver ekskl. aktiver ekskl.

Netto- udskudte Netto- udskudte

Geografisk fordeling omsætning skatteaktiver omsætning skatteaktiver

Danmark 5.292 4.075 4.928 4.218

Norden 1.541 773 1.233 571

Europa 1.087 596 1.040 524

Resten af verden 447 1.213 328 523

I alt 8.367 6.657 7.529 5.836

Nettoomsætning er fordelt på lande ud fra kundernes bopælsland. Ingen enkeltkunde står for 10% eller mere af nettoomsætningen.

Under Norden indgår følgende lande:

Norge, Sverige og Finland.

Under Europa indgår følgende lande:

Polen, Slovakiet, Holland, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Estland, Rumænien, Tyrkiet og Belgien.

Under Resten af verden indgår følgende lande:

Brasilien, Malaysia, Nigeria, Singapore, Thailand, Trinidad & Tobago, Vietnam, De Arabiske Emirater, Rusland, Indien og USA.

Note DKK mio. 2010 2009

4 Nettoomsætning

Levering af tjenesteydelser 8.318 7.464

Salg af varer 49 65

Nettoomsætning i alt 8.367 7.529

5 Andre driftsindtægter

Avance ved salg af aktiver 52 8

Øvrige driftsindtægter 18 33

Andre driftsindtægter i alt 70 41

Øvrige driftsindtægter vedrører primært indtægter ved udlejning af lokaler.


Noter til koncernregnskabet

Koncern | Falck Årsrapport 2010 71

Note DKK mio. 2010 2009

6 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

KPmG

Revision -6 -5

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed - -1

Skatterådgivning -2 -3

Forberedelse til en mulig børsnotering -8 -

Andre ydelser -2 -1

Honorar i alt -18 -10

7 Personaleomkostninger

Lønninger til medarbejdere -3.771 -3.544

Ordinært vederlag til direktion -10 -8

Vederlag til direktion vedrørende forberedelse til en mulig børsnotering -7 -

Vederlag til bestyrelse -2 -1

I alt -3.790 -3.553

Heraf viderefaktureret 3 -

Lønninger og vederlag i alt -3.787 -3.553

Bidragsbaserede pensionsordninger -255 -245

Ydelsesbaserede pensionsordninger 18 -9

Andre omkostninger til social sikring -330 -282

Øvrige personaleomkostninger -301 -273

Øvrige personaleomkostninger i alt -868 -809

Personaleomkostninger i alt -4.655 -4.362

Antal fuldtidsbeskæftigede 14.352 12.258

Antal deltidsbeskæftigede 4.791 4.199

Stigningstakten for direktionens vederlag ekskl. bonus har i 2010 udgjort 2% (2009: 0%).

I vederlag til direktion, indgår bidrag til pensionsordning med - 1

I direktionens ansættelseskontrakter indgår fratrædelsesordninger, som ved fratræden på en

direktørs foranledning har et varsel på 6 måneder og fra selskabets side 12 måneder.

Warrantsprogram, direktionen

Antal warrants pr. 1. januar 4.443.120 4.443.120

Tilbagekøb i perioden, jf. note 21 -4.443.120 -

Antal warrants pr. 31. december - 4.443.120

På den ekstraordinære generalforsamling den 25. februar 2011 fik bestyrelsen bemyndigelse til at etablere et nyt warrantprogram. På bestyrelsesmødet

den 15. marts 2011 besluttede bestyrelsen at etablere et nyt warrantsprogram for direktionen. Det nye warrantprogram

omfatter 4.443.120 warrants. Hver warrant giver ret til at tegne én aktie med en nominel værdi på DKK 0,50 den 30 december 2015 til

en kurs på DKK 125 per aktie. De udstedte warrants er erhvervet til markedsværdi, svarende til DKK 11 mio. og har ingen betingelser

tilknyttet erhvervelsen.


72 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio. 2010 2009

8 Afskrivninger

Immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb -27 -19

Andre immaterielle aktiver -28 -27

Grunde og bygninger -36 -30

Indretning af lejede lokaler -10 -10

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar -206 -201

Afskrivninger i alt -307 -287

9 Afskrivninger af immaterielle aktiver og

transaktionsomkostninger ved virksomhedskøb

Afskrivninger af immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb -27 -19

Transaktionsomkostninger ved virksomhedskøb -23 -

Afskrivninger af immaterielle aktiver og transaktionsomkostninger ved virksomhedskøb i alt -50 -19

10 Særlige poster

Omkostninger i forbindelse med forberedelse til en mulig børsnotering -26 -

Særlige poster i alt -26 -

11 Finansielle indtægter

Valutakursgevinster 21 37

Renter af likvide midler 6 9

Renter af værdipapirer 1 3

Øvrige finansielle indtægter 5 3

Finansielle indtægter i alt 33 52

12 Finansielle omkostninger

Valutakurstab -14 -7

Tab vedrørende værdipapirer - -1

Renter vedrørende kreditinstitutter -119 -138

Renteelement, diskonterede forpligtelser -12 -9

Øvrige finansielle omkostninger -10 -10

Finansielle omkostninger i alt -155 -165


Noter til koncernregnskabet

Koncern | Falck Årsrapport 2010 73

Note DKK mio. 2010 2009

13 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat -184 -195

Ændring i udskudt skat for året -1 28

Regulering af skat vedrørende tidligere år 2 -4

Skat af årets resultat -183 -171

Skat af anden totalindkomst -38 -35

Skat i alt -221 -206

Betalt selskabsskat i året -195 -166

Forklaring af skatteprocent:

Skat af årets resultat -183 -171

Basis for skat af årets resultat 641 588

Effektiv skatteprocent 28,6% 29,0%

Afstemning af skatteprocent:

Dansk skattesats 25,0% 25,0%

Forskelle i udenlandske skattesatser i forhold til Danmark 0,4% 0,5%

Koncernens gennemsnitlige skattesats 25,4% 25,5%

Ikke-fradragsberettigede omkostninger/(skattefrie indtægter) 2,8% 0,5%

Årets ikke-aktiverede skattemæssige underskud 0,3% 2,0%

Anvendelse af ikke-aktiverede skattemæssige underskud -0,4% -0,5%

Øvrige reguleringer herunder vedrørende tidligere år 0,5% 1,5%

Effektiv skatteprocent 28,6% 29,0%

14 Resultat pr. aktie

Årets resultat 458 417

Minoritetsinteressernes andel af koncernresultatet 14 15

Falck koncernens andel af årets resultat 444 402

Gennemsnitligt antal aktier 92.786.800 91.522.851

Gennemsnitligt antal egne aktier 268.079 140.102

Gennemsnitligt antal aktier i omløb 92.518.721 91.382.749

Udestående warrants gennemsnitlige udvandingseffekt 3.553.820 1.119.812

Udvandet gennemsnitligt antal aktier i omløb 96.072.541 92.502.561

Resultat pr. aktie (EPS) a DKK 0,50 4,8 4,4

Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) a DKK 0,50 4,6 4,3


74 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio.

15 Immaterielle aktiver

Immaterielle

aktiver

erhvervet Andre

ved virk- immaterielle

2010 Goodwill somhedskøb aktiver I alt

Kostpris 1. januar 2010 4.075 127 169 4.371

Valutakursreguleringer 91 12 3 106

Tilgang ved køb af virksomheder 575 197 1 773

Tilgang - - 27 27

Regulering af putoptioner og betingede købsvederlag -30 - - -30

Afgang og reklassificeringer - - -30 -30

Kostpris 31. december 2010 4.711 336 170 5.217

Af- og nedskrivninger 1. januar 2010 - -46 -75 -121

Valutakursreguleringer - -2 -2 -4

Afgang og reklassificeringer - - 32 32

Årets afskrivninger - -27 -28 -55

Af- og nedskrivninger 31. december 2010 - -75 -73 -148

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010 4.711 261 97 5.069

Immaterielle

aktiver

erhvervet Andre

ved virk- immaterielle

2009 Goodwill somhedskøb aktiver I alt

Kostpris 1. januar 2009 3.897 120 126 4.143

Valutakursreguleringer 44 1 4 49

Tilgang ved køb af virksomheder 74 6 - 80

Afgang ved salg af virksomheder -1 - - -1

Tilgang - - 43 43

Tilgang ved salg af minoritetsandele 75 - - 75

Regulering af putoptioner og betingede købsvederlag -14 - - -14

Afgang og reklassificeringer - - -4 -4

Kostpris 31. december 2009 4.075 127 169 4.371

Af- og nedskrivninger 1. januar 2009 - -27 -48 -75

Valutakursreguleringer - - -3 -3

Afgang og reklassificeringer - - 3 3

Årets afskrivninger - -19 -27 -46

Af- og nedskrivninger 31. december 2009 - -46 -75 -121

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2009 4.075 81 94 4.250

Immaterielle anlægsaktiver erhvervet ved virksomhedskøb vedrører primært kundekontrakter og andre kunderelationer. Akkvisitionerne

er primært foretaget med henblik på at opnå synergier med eksisterende forretningsområder, at videreudvikle eksisterende markeder

samt etablering på nye markeder. Som følge heraf er en stor del af købesummerne allokeret til goodwill.

Andre immaterielle anlægsaktiver udgør primært software.

Bortset fra goodwill er det vurderet, at alle immaterielle aktiver har en begrænset brugstid.


Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio.

15 Immaterielle aktiver (fortsat)

Koncern | Falck Årsrapport 2010 75

Nedskrivningstest af goodwill

Goodwill testes minimum en gang årligt for værdiforringelse og hyppigere, hvis der er indikation på værdiforringelse. Ved nedskrivningstesten

sammenholdes hver af de pengestrømsfrembringende enheders tilbagediskonterede værdi af fremtidige nettopengestrømme

(kapitalværdien) med de regnskabsmæssige værdier.

2010 2009

Goodwill vedrører følgende forretningsområder:

Assistance 1.948 1.805

Redning 956 480

Healthcare 761 781

Træning 1.046 1.009

Goodwill i alt 4.711 4.075

I forbindelse med selskabets overtagelse af aktierne i Falck A/S i 2004/05 (fusioneret med moderselskabet 1. januar 2009) blev goodwill

til en bogført værdi på DKK 2.630 mio. allokeret til de respektive forretningsområder.

For de ovennævnte forretningsområder har ledelsen foretaget nedskrivningstest af den regnskabsmæssige værdi af goodwill på de

underliggende cash generating units ud fra følgende parametre og forudsætninger:

De fremtidige nettopengestrømme er baseret på koncernens budget for 2011 og koncernens strategiplan frem til 2015. Herudover er

vækst i terminalperioden sat til 2-3% (2009: 3,0%).

De væsentligste parametre for nedskrivningstesten er udviklingen i omsætningen samt udviklingen i overskudsgraden. Da koncernens

binding af kapital i nettodriftsaktiver generelt er lav, har denne parameter ikke væsentlig betydning for nedskrivningstesten.

Assistance aktiviteter består primært af abonnementer og er derfor stabil fra år til år. Tilbagediskonteringsrenten er fastsat til 8%

(2009: 8%).

Redningsaktiviteter består primært af ambulancekørsel, herunder patientbefordring, og brandslukning for offentlige kunder og udviser

ikke væsentlige udsving fra år til år. Redningsaktiviteter omfatter endvidere Fire Services, der udgøres af længerevarende kontrakter

samt uddannelses- og rådgivningsaktiviteter for private selskaber i en række lande. Tilbagediskonteringsrenten for Redning er fastsat til

8% (2009: 8%).

Healthcare aktiviteter består primært af abonnementer samt længerevarende kontrakter og er derfor stabil fra år til år. Tilbagediskonteringsrenten

er fastsat til 8% (2009: 8%). Healthcare forventes i de kommende år at have en væsentlig vækst.

Healthcare omfatter endvidere vikarydelser, der primært består af betalinger fra sag til sag, hvorfor diskonteringsrenten herfor er fastsat

til 9% (2009: 9%).

Træning bliver i et vist omfang påvirket af aktivitetsniveauet indenfor olieindustrien. Derfor er tilbagediskonteringsrenten fastsat til 9%

(2009: 9%). De væsentligste forudsætninger i strategiplanen frem til 2015 er den forventede organiske vækst, samt at offshore olieudvindingsaktiviteterne

øges.

De foretagne værdiforringelsestests af goodwill har ikke medført nedskrivninger.


76 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio.

16 Materielle aktiver

Indretning Andre anlæg,

Grunde og af lejede driftsmateriel

2010 bygninger lokaler og inventar I alt

Kostpris 1. januar 2010 844 82 1.100 2.026

Valutakursreguleringer 16 4 41 61

Tilgang ved køb af virksomheder - 2 63 65

Tilgang 152 7 215 374

Afgang og reklassificeringer -154 -4 -245 -403

Kostpris 31. december 2010 858 91 1.174 2.123

Af- og nedskrivninger 1. januar 2010 -118 -26 -288 -432

Valutakursreguleringer -4 -1 -30 -35

Afgang og reklassificeringer 12 3 145 160

Årets afskrivninger -36 -10 -206 -252

Af- og nedskrivninger 31. december 2010 -146 -34 -379 -559

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010 712 57 795 1.564

Heraf udgør aktiver under opførelse 14 - 18 32

Heraf udgør finansielt leasede aktiver 12 - 12 24

Indretning Andre anlæg,

Grunde og af lejede driftsmateriel

2009 bygninger lokaler og inventar I alt

Kostpris 1. januar 2009 816 74 1.014 1.904

Valutakursreguleringer 23 2 19 44

Tilgang ved køb af virksomheder 26 - 13 39

Tilgang 12 10 271 293

Afgang og reklassificeringer -33 -4 -217 -254

Kostpris 31. december 2009 844 82 1.100 2.026

Af- og nedskrivninger 1. januar 2009 -94 -18 -238 -350

Valutakursreguleringer -7 -1 -12 -20

Afgang og reklassificeringer 13 3 163 179

Årets afskrivninger -30 -10 -201 -241

Af- og nedskrivninger 31. december 2009 -118 -26 -288 -432

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2009 726 56 812 1.594

Heraf udgør aktiver under opførelse 51 - 34 85

Heraf udgør finansielt leasede aktiver 11 - 15 26


Noter til koncernregnskabet

Koncern | Falck Årsrapport 2010 77

Note DKK mio. 2010 2009

17 Kapitalandele i associerede virksomheder

Kostpris 1. januar 2 2

Tilgang ved køb af virksomheder 20 -

Kostpris 31. december 22 2

Andel af værdireguleringer 1. januar -5 -4

Andel af resultat efter skat - -1

Afgang og reklassificeringer 1 -

Nedskrivning og andel af værdireguleringer 31. december -4 -5

Regnskabsmæssig værdi før modregning i tilgodehavender 31. december 18 -3

Heraf virksomheder med negativ regnskabsmæssig værdi modregnet i tilgodehavender 5 6

Regnskabsmæssig værdi 31. december 23 3

Der henvises til afsnittet om juridiske enheder for en oversigt over selskaber

Regnskabsoplysninger i sammendrag vedrørende associerede virksomheder (100%):

Omsætning 19 18

Årets resultat 3 -2

Aktiver i alt 283 246

Forpligtelser i alt 275 245

18 Varebeholdninger

Færdigvarer og handelsvarer 60 41

Varebeholdninger i alt 60 41

Værdi af varebeholdninger indregnet til nettorealisationsværdi - -

Nedskrivninger i årets løb 3 -

Tilbageførsel af nedskrivninger i årets løb - -

19 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.012 696

Tilgodehavender fra abonnementer 76 45

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.088 741

Nedskrivninger 1. januar 27 23

Nedskrivninger i årets løb 27 17

Realiserede nedskrivninger i årets løb -25 -13

Nedskrivninger 31. december 29 27

Nedskrivninger indregnes i andre eksterne omkostninger.

Nedskrivning af tilgodehavender er baseret på individuelle vurderinger af kundernes betalingsevne.

Endvidere kan der foretages erfaringsmæssige generelle nedskrivninger baseret på aldersfordelingen af tilgodehavender hos kunder.

Kreditkvaliteten af ikke-nedskrevne uforfaldne tilgodehavender vurderes ud fra koncernens interne kreditvurderingsprocedurer at være

af høj kvalitet med lav risiko for tab som følge af de typiske mindre abonnementstilgodehavender hos enkelte kunder, samt at en væsentlig

del af tilgodehavender er hos offentlige myndigheder og andre store virksomheder.


78 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio. 2010 2009

19 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser (fortsat)

Forfaldsperiode

Ej forfaldne 703 474

Forfaldne 1 - 30 dage 167 163

Forfaldne 31 - 90 dage 97 58

Forfaldne mere end 90 dage 150 73

1.117 768

Nedskrivninger til imødegåelse af tab -29 -27

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt 1.088 741

Dagsværdi af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser udgør 1.088 741

20 Likvider og værdipairer

Likvider 439 538

Værdipapirer 372 145

Likvider og værdipapirer i alt 811 683

DKK 66 mio. (2009: DKK 58 mio. ) af koncernens likvider og værdipapirer er i behold i en svensk

dattervirksomhed omfattet af svenske forsikringsregler og dermed underlagt regler om solvenskrav.

21 Egenkapital, egne aktier og udbytte

Kapitalstyring

Generelt er koncernen ikke underlagt kapitalkrav, ud over sædvanlige lovgivningsmæssige krav.

Koncernen overvåger og styrer kapitalstrukturen med henblik på at sikre en opfyldelse af finansieringsforpligtelser.

Der er ingen ændringer i koncernens kapitalstyring sammenholdt med 2009.

Ændringer i aktiekapitalen de seneste 7 regnskabsår

Aktiekapital 1. januar - -

Tilgang ved kapitalforhøjelse i 2004 44 44

Tilgang ved kapitalforhøjelse i 2006 1 1

Tilgang ved kapitalforhøjelse i 2008 0 0

Tilgang ved kapitalforhøjelse i 2009 1 1

Aktiekapital 31. december 46 46

Aktiekapitalen består af 92.786.800 aktier (2009: 92.786.800 aktier) med en nominel værdi på DKK 0,50.

Aktierne er fuldt indbetalte og er ikke opdelt i klasser.

Nominel værdi

Antal stk. DKK (1.000 kr.) % af aktiekapitalen

Egne aktier 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Egne aktier 1. januar 258.219 79.291 129 40 0,29 0,09

Køb 95.238 178.928 48 89 0,10 0,20

Salg -353.457 - -177 - -0,39 -

Egne aktier 31. december 0 258.219 0 129 0 0,29

Alle egne aktier var ejet af Falck A/S.

Købesum for egne aktier i regnskabsåret udgør DKK 6 mio. (2009: DKK 5 mio.).

Salgssum for egne aktier i regnskabsåret udgør DKK 30 mio. (2009: DKK 0 mio.)


Noter til koncernregnskabet

Koncern | Falck Årsrapport 2010 79

Note DKK mio. 2010 2009

21 Egenkapital, egne aktier og udbytte (fortsat)

Warrants

Koncernen har i december 2010 via et kontant tilbagekøb til markedsværdi erhvervet de

eksisterende warrants fra selskabets direktion, jf. note 37. Dette warrant program er

efterfølgende blevet annulleret i februar 2011.

Warrantsprogram

Antal warrants pr. 1. januar - -

Erhvervelse af egne warrants 4.443.120 -

Antal warrants pr. 31. december 4.443.120 -

Udbytte

Der foreslås et udbytte på DKK 0 mio. (2009: DKK 0 mio.).

22 Pensionsforpligtelser

Koncernen indbetaler til pensionsordninger, der omfatter medarbejdere i forskellige koncernvirksomheder. Pensionsordningerne er

typisk bidragsbaserede ordninger. Koncernen har ydelsesbaserede ordninger i Norge og i Holland.

Den ydelsesbaserede ordning i Norge er i 2010 ændret til en bidragsbaseret ordning, således at den ydelsesbaserede ordning herefter

kun omfatter allerede pensionerede medarbejdere. Ændringen af pensionsordningen resulterede i en indtægt på DKK 20 mio., der er

indregnet under personaleomkostninger i resultatopgørelsen.

Koncernen har en ydelsesbaseret pensionsordning i Sverige, som er delvist afdækket af et eksternt pensionsselskab. Det er ikke muligt

for pensionsselskabet at foretage en aktuarmæssig opgørelse af pensionsforpligtelsen. Som følge heraf behandles ordningen som en

bidragsbaseret ordning.

De ydelsesbaserede ordninger medfører uafdækkede pensionsforpligtelser, som ikke er afdækket i et uafhængigt forsikringsselskab. I

koncernens balance indgår uafdækkede pensionsforpligtelser baseret på aktuarmæssige opgørelser. Ændringer i aktuarmæssige tab eller

gevinster indregnes fuldt ud på egenkapitalen.

2010 2009

YDELSESBASEREDE ORDNINGER

Omkostninger for indeværende regnskabsår 2 9

Engangseffekter af overgang til bidragsordning -20 -

Renteomkostninger vedrørende pensionsforpligtelser 1 3

Forventet afkast af pensionsmidler -1 -3

Omkostningsført pensionsomkostning -18 9

Hensættelse til koncernens forpligtelser kan opgøres således:

Nutidsværdi af pensionsforpligtelser 24 75

Dagsværdi af pensionsordningens aktiver -26 -56

Pensionshensættelser i alt -2 19

Indregnet således i balancen:

Pensionsaktiver 2 -

Pensionsforpligtelser - 19

I alt 2 19

Pensionsaktiver indgår under andre tilgodehavender.


80 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio. 2010 2009

22 Pensionsforpligtelser (fortsat)

Udviklingen i nutidsværdien af pensionsforpligtelser

Pensionsforpligtelser pr. 1. januar 75 72

Valutakursreguleringer 4 14

Omkostning for indeværende regnskabsår 2 9

Aktuarmæssige ændringer -37 -23

Engangseffekter af overgang til bidragsordning -20 -

Kalkulerede renter 1 3

Udbetalt i perioden -1 -

Pensionshensættelser pr. 31. december 24 75

Forventet bidrag for næste år - 8

Udviklingen i dagsværdien af pensionsaktiver

Pensionsaktiver pr. 1. januar 56 49

Valutakursreguleringer 3 8

Forventet afkast af pensionsordningens aktiver 1 3

Bidrag til ordningen i perioden fra arbejdsgiveren 2 10

Aktuarmæssige ændringer -35 -13

Udbetalt i perioden -1 -1

Pensionsaktiver i alt pr. 31. december 26 56

Faktisk afkast på pensionsordningers aktiver -1 1

Samlede aktuarmæssige gevinster indregnet i totalindkomstopgørelsen 2 10

Samlede akkumulerede aktuarmæssige gevinster indregnet i totalindkomstopgørelsen -7 -9

Sammensætning af pensionsordningens aktiver

Aktier 4 3

Obligationer 16 34

Ejendomme m.v. 4 9

Øvrige 2 10

Pensionsordningens aktiver 26 56

De bidragsbaserede ordninger afregnes og omkostningsføres løbende, og koncernen har herefter

ingen forpligtelser over for medarbejderne.

Beregningen af forpligtelsen er baseret på følgende forudsætninger:

Norge

Lønstigningstakt 4,0% 4,3%

Forventet afkast på pensionsaktiver 5,0% 5,6%

Diskonteringsrente 3,6% 4,4%

Holland

Lønstigningstakt 3,8% 3,8%

Forventet afkast på pensionsaktiver 5,5% 5,5%

Diskonteringsrente 5,5% 5,5%

Afkast på pensionsaktiver er fastsat på baggrund af markedsforventningerne til afkastet.

Beløb for indeværende år og de foregående 4 år for koncernens pensionsforpligtelser er som følger:

2010 2009 2008 2007 2006

Aktuarmæssigt opgjorte pensionsforpligtelser -24 -75 -72 -70 -58

Pensionsaktiver 26 56 49 53 54

Over-/underdækning(-) 2 -19 -23 -17 -4

Erfaringsændringer til forpligtelserne -1 -9 -2 -5 0

Erfaringsændringer til pensionsaktiverne 0 -3 -3 0 0


Noter til koncernregnskabet

Koncern | Falck Årsrapport 2010 81

Note DKK mio. 2010 2009

23 Øvrige medarbejderforpligtelser

Medarbejderforpligtelser pr. 1. januar 36 40

Regulering indeværende regnskabsår 1 2

Udbetalt i perioden -5 -6

medarbejderforpligtelser pr. 31. december 32 36

Medarbejderforpligtelser er primært relateret til en særlig fratrædelsesordning for ledere,

som var ansat før 1991. Fratrædelsesordningen er lukket for tilgang.

24 Udskudt skat

Udskudte skattepassiver 1. januar 93 63

Valutakursregulering -1 -7

Tilgang ved køb af virksomheder 73 -

Ændring i udskudt skat for året 39 22

Ændring i udskudt skat vedrørende tidligere år 1 15

Udskudt skat 31. december 205 93

Udskudt skat (aktiv) -75 -67

Udskudt skat (forpligtelse) 280 160

Udskudte skattepassiver 31. december 205 93

Udskudt skat vedrører:

Immaterielle aktiver 115 44

Materielle aktiver 111 132

Kortfristede aktiver 13 -2

Langfristede gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser -17 -15

Kortfristede gældsforpligtelser 12 -4

Fremførbare skattemæssige underskud -36 -35

Egenkapital 7 -27

Udskudte skattepassiver 31. december 205 93

Skatteværdien af fremførbare skattemæssige underskud, der ikke er indregnet i udskudte skatteaktiver udgør DKK 35 mio.

(2009: DKK 35 mio.).

Udskudte skatteaktiver er indregnet på baggrund af forventet fremtidig indtjening.


82 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio. 2010 2009

25 Hensatte forpligtelser ved køb af virksomheder og minoritetsandele

Hensatte forpligtelser vedrørende køb af minoritetsandele 311 227

Skyldige købesummer og betingede købsvederlag 146 59

Hensatte forpligtelser 31. december 457 286

Langfristet del:

Hensatte forpligtelser vedrørende køb af minoritetsandele 311 219

Skyldige købesummer og betingede købsvederlag 77 57

I alt 388 276

Kortfristet del:

Hensatte forpligtelser vedrørende køb af minoritetsandele - 8

Skyldige købesummer og betingede købsvederlag 69 2

I alt 69 10

Hensatte forpligtelser i alt 457 286

Hensatte forpligtelser vedrørende køb af minoritetsandele

Hensatte forpligtelser 1. januar 227 216

Valutakursreguleringer 28 7

Tilgang ved virksomhedskøb 103 -

Tilgang ved salg af minoritetsandele 41 75

Afgang ved køb af minoritetsandele -49 -57

Renteelement, diskonterede forpligtelser 12 9

Udbetalt udbytte -16 -9

Reguleringer indregnet i goodwill -30 -14

Reguleringer indregnet på egenkapitalen -5 -

Hensatte forpligtelser vedrørende køb af minoritetsandele 31. december 311 227

Forfaldstidspunkterne for hensatte forpligtelser vedrørende køb af minoritetsandele forventes at blive:

Inden for 1 år - 8

Mellem 1 og 3 år 59 64

Mellem 3 og 5 år 97 78

Over 5 år 155 77

Hensatte forpligtelser vedrørende køb af minoritetsandele 31. december 311 227

Skyldige købesummer og betingede købsvederlag

Hensatte forpligtelser 1. januar 59 24

Valutakursreguleringer - -

Tilgang ved virksomhedskøb 134 35

Betalinger i året -47 -

Skyldige købesummer og betingede købsvederlag 31. december 146 59

Forfaldstidspunkterne for skyldige betingede købsvederlag og købesummer forventes at blive:

Inden for 1 år 69 2

Mellem 1 og 3 år 25 57

Mellem 3 og 5 år 52 -

Over 5 år - -

Skyldige købesummer og betingede købsvederlag 31. december 146 59

I forbindelse med at Falck har indgået en forpligtelse til at købe minoritetsandele, er der samtidig indgået en tilsvarende ret for Falck til

at købe de samme minoritetsandele i en aftalt periode. Købspris for forpligtelser og rettigheder til at købe minoritetsandele opgøres på

baggrund af resultatet forud for udnyttelsen multipliceret med en allerede aftalt multipel, typisk fratrukket nettogæld i de pågældende

selskaber. Ved indregning i balancen opgøres denne værdi til dagsværdi på baggrund af indtjening og nettogæld på det tidspunkt hvor

minoritetsinteresserne forventes, at udnytte sin ret til at sælge sine aktier til Falck. Den herved beregnede dagsværdi forudsætter en

stigning i indtjening og et fald i nettogælden i de pågældende selskaber i forhold til det indregnede i årsregnskabet.

Opgøres værdien af Falck's forpligtelse til at købe minoritetsandele på baggrund

af den i 2010 (2009) indregnede indtjening og nettogæld udgør værdien 193 160


Noter til koncernregnskabet

Koncern | Falck Årsrapport 2010 83

Note DKK mio. 2010 2009

26 Øvrige hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser 1. januar 13 13

Tilgang ved køb af virksomheder 43 -

Hensættelser foretaget i året - 1

Hensættelser anvendt i året -2 -1

Øvrige hensatte forpligtelser 31. december 54 13

Forfaldstidspunkterne for hensatte forpligtelser forventes at blive:

Inden for 1 år 20 2

Mellem 1 og 3 år 11 5

Mellem 3 og 5 år 14 -

Over 5 år 9 6

Øvrige hensatte forpligtelser 31. december 54 13

Hensatte forpligtelser vedrører verserende retssager, en tabsgivende lejekontrakt vedrørende udlejning

af lejede lokaler samt koncernens forpligtelse til rengøring og nedrivning af faciliteter på lejet grund.

27 Kreditinstitutter

Langfristet del:

Finansielt leasede aktiver 13 17

Langfristede lån 3.146 2.952

I alt 3.159 2.969

Kortfristet del:

Finansielt leasede aktiver 5 5

Kortfristede lån 596 286

I alt 601 291

Kreditinstitutter i alt 3.760 3.260

Af de samlede langfristede lån udgør prioritetsgæld DKK 385 mio. (2009: DKK 387 mio.)

Fordelt på løbetid:

Forfald inden for 1 år 601 291

Forfald mellem 1 og 3 år 2.543 691

Forfald mellem 3 og 5 år 226 1.885

Forfald efter 5 år 390 393

I alt 3.760 3.260

Fordelt på valuta:

DKK 2.554 1.982

EUR 886 999

NOK 6 6

USD 283 249

SEK 18 24

BRL 13 -

I alt 3.760 3.260

Rentefastsættelsesperiode:

Inden for 3 måneder 3.375 2.873

Efter 12 måneder 385 387

I alt 3.760 3.260

Der er i ovenstående opgørelser ikke indregnet forpligtelser vedrørende renter for efterfølgende regnskabsperioder. Der henvises i øvrigt

til note 36 for en beskrivelse af koncernens risici og likviditetsberedskab.


84 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio.

27 Kreditinstitutter (fortsat)

Den effektive rentesats er opgjort til 3,4% (2009: 3,8%).

For gæld med rentefastsættelsesperiode inden for 3 måneder bliver det løbende vurderet, hvor lang renteperioden skal være. Pr. balancedagen

var renten i DKK fast i 1 måned og udgjorde gennemsnitligt ca. 1,8% (2009: 1,8%).

Pr. balancedagen var renten i EUR fast i 1 måned og udgjorde gennemsnitligt ca. 1,0% (2009: 0,8%). Pr. balancedagen var renten i USD

fast i 3 måneder og udgjorde gennemsnitligt ca. 0,7% (2009: 0,6%).

For gæld med rentefastsættelsesperiode efter 12 måneder (i DKK) er den effektive rente p.t. ca. 4,5% (2009: 4,5%).

Markedsværdien af gæld med rentefastsættelsesperiode indenfor 3 måneder er ca. DKK 3.378 mio. (2009: DKK 2.785 mio.) og markedsværdien

af gæld med rentefastsættelsesperiode på over 12 måneder er ca. DKK 411 mio. (2009: DKK 404 mio.).

I den bogførte værdi af gæld er der fratrukket DKK 26 mio. (2009: DKK 7 mio.) i aktiverede låneomkostninger.

Finansielt leasede aktiver

Finansielt leasede aktiver omfatter leasede biler og bygninger. I henhold til leasingkontrakterne er der ingen betingede lejeydelser.

Forpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver kan opgøres således:

Nutidsværdi af minimums-

2010 leasingydelser Rente leasingydelse

Forfald inden for 1 år 5 1 6

Forfald mellem 1 og 5 år 10 1 11

Forfald efter 5 år 3 - 3

I alt pr. 31. december 2010 18 2 20

Nutidsværdi af minimums-

2009 leasingydelser Rente leasingydelse

Forfald inden for 1 år 5 1 6

Forfald mellem 1 og 5 år 13 1 14

Forfald efter 5 år 4 - 4

I alt pr. 31. december 2009 22 2 24


Noter til koncernregnskabet

Koncern | Falck Årsrapport 2010 85

Note DKK mio. 2010 2009

28 Anden gæld

Skyldige feriepenge, løn m.m. 552 525

Skyldig A-skat m.m. 62 132

Skyldig merværdiafgift 77 60

Skyldige renter 1 3

Øvrige 111 94

Anden gæld i alt 803 814

29 Periodeafgrænsningsposter

Periodiserede abonnementer 1.013 991

Andre periodiserede indtægter 281 227

Periodeafgrænsningsposter i alt 1.294 1.218

30 Finansielle poster, netto

Finansielle indtægter og omkostninger -122 -113

Heraf urealiserede avancer og tab -7 -27

Renteelement, diskonterede forpligtelser 12 9

Ændring i amortiserede låneomkostninger -24 -

Forskydning i skyldige renter -2 2

Finansielle poster i alt -143 -129

31 Køb af dattervirksomheder, minoritetsandele og aktiviteter

Aktiver

Immaterielle aktiver -1 -

Materielle aktiver -65 -39

Likvider -96 -11

Øvrige kortfristede aktiver -256 -64

Passiver

Rentebærende gæld 43 -

Kortfristede gældsforpligtelser, hensatte forpligtelser m.v. 216 70

Minoritetsinteresser 2 20

Overtagne nettoaktiver -157 -24

Goodwill og øvrige immaterielle aktiver -772 -80

Udskudt skat af immaterielle aktiver 71 -

Forskelsbeløb ved køb af minoritetsandele 5 -

Hensatte forpligtelser til køb af minoritetsandele anvendt i året -49 -57

Hensatte forpligtelser til køb af minoritetsandele tilgang i året 103 -

Købspris -799 -161

Regulering for overtagne likvider 96 11

Skyldig købesum 43 31

Effekt ved sikring af købesum i valuta 31 -

Købesum betalt vedrørende tidligere års virksomhedskøb -19 -

Kontant kostpris ved køb af tilknyttede virksomheder -648 -119

Udgiftsførte transaktionsomkostninger ved køb udgør 23 -

Aktiverede transaktionsomkostninger ved køb udgør 2 7


86 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio.

31 Køb af dattervirksomheder, minoritetsandele og aktiviteter (fortsat)

Ud over immaterielle aktiver med DKK 197 mio. (2009: DKK 6 mio.), er der ikke identificeret aktiver eller passiver som ikke var indregnet

i de overtagne virksomheder på overtagelsestidspunktet.

Som følge af at væsentlige opkøb fandt sted i slutningen af 2010 er den indregnede åbningsbalance baseret på foreløbige opgørelser, idet

dagsværdien af visse tilgodehavender og forpligtelser ikke kunne opgøres endeligt inden regnskabsaflæggelsen.

Virksomhedssammenslutninger kan korrigeres op til 12 måneder efter overtagelsen.

Korrektion af goodwill i 2010 relateret til virksomhedssammenslutninger i 2009 udgør DKK 6 mio. (2009: DKK 1 mio.).

Nominel værdi af øvrige kortfristede aktiver udgør DKK 358 mio. (2009: DKK 64 mio.).

Ingen købte virksomheder i 2010 udgør mere end 5% af koncernens omsætning, hvorfor de vises samlet i ovenstående speficikation af

overtagne nettoaktiver.

I løbet af regnskabsåret er der foretaget følgende akkvisitioner. Alle akkvisitioner er indregnet ved brug af overtagelsesmetoden:

Procentdelen

af overtagne

Hoved- Købs- Købspris stemmeberet-

Virksomhedskøb 2010 aktivitet Land tidspunkt Købspris erlagt ved tigede aktier

Resource Protection International Ltd. Redning Storbritannien Mar. 78 Likvider 100%

S Reg AB Assistance Norden Sep. 181 Likvider 100%

Toesa Service S.A. Redning Brasilien Okt. 170 Likvider 60%

Care Ambulance Service, Inc. Redning USA Dec. 322 Likvider 100%

Falck AVD B.V. Redning Holland Apr. 20 Likvider 20%

Øvrige 28 Likvider

Virksomhedskøb 2010 i alt 799

Resultat i tilkøbte virksomheder efter købstidspunktet 11

Helårlig omsætning inklusiv tilkøbte virksomheder 8.966

Helårlig resultat inklusiv tilkøbte virksomheder 510

Resource Protection International (RPI) er et britisk selskab, der er specialiseret i forebyggelse af brande og eksplosioner med primært

fokus på store olie- og gasvirksomheder.

Købet vil tilføje en service af højt specialiseret sikkerhedsviden indenfor industrien. Købet skete primært med henblik på at opnå synergier

med eksisterende aktiviteter og yderligere udvikle både eksisterende og nye markeder.

Som følge heraf er en stor del af købesummen allokeret til goodwilll.

Den endnu ikke afregnede købspris omfatter betalinger med forfald inden for de kommende 9 måneder og en earn out-betaling, der beregnes

som en procentsats af indtjeningen fra aktiviteter i forbindelse med RPI siden overtagelsen. Der er et loft på earn out-betalingen.

S Reg er en svensk virksomhed, der primært leverer abonnementsbaserede sikkerhedsydelser i form af erstatning i tilfælde af tyveri eller

tab af ting, såsom cykler. Købet giver mulighed for krydssalg af både S Regs produkter og Falcks produkter til abonnenterne samt mulighed

for at øge salget af S Regs produkter via Falcks brand, hvor dette er relevant. På grund af virksomhedens art er en del af købsprisen

allokeret til de eksisterende kundeaftaler. Restværdien er allokeret til goodwill, der omfatter den forventede værdi fra krydssalgsmulighederne

og driftsmæssige synergier.

Købet giver mulighed for betingede betalinger, der afhænger af opfyldelse af visse mål inden for et separat produktområde frem til

2012. På grundlag af de nuværende forventninger til udviklingen forventes det, at der ikke skal erlægges betingede betalinger.

Toesa er et brasiliansk selskab, der leverer ambulancekørsel og driver sundhedsklinikker i en række byer i Brasilien. Ambulancekørslen er

hovedsageligt ikke-akut kørsel for de kommunale myndigheder. Overtagelsen tilfører yderligere forretningsområder til den nuværende

aktivitet i Brasilien og etablerer en platform for yderligere vækstmuligheder på dette marked. En del af købsprisen er allokeret til kundekontrakter,

mens den resterende værdi er allokeret til goodwill i form af virksomhedens forventede vækst.

Care Ambulance Service er et amerikansk ambulanceselskab, der dækker akutkørsel ved opkald til 911 samt ikke-akutkørsel i områder

i Los Angeles og Orange County i Californien. Med købet af Care træder Falck ind på verdens største ambulancemarked, hvor Care er en

af regionens største leverandører med en solid baggrund. Det forventes, at det amerikanske marked har et stort vækstpotentiale baseret

på de demografiske ændringer i landet. En del af købsprisen er allokeret til kundekontrakter, mens resten er allokeret til goodwill, der

udgør den forventede værdi af de fremtidige vækstmuligheder og de synergier, der forventes opnået.


Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio.

31 Køb af dattervirksomheder, minoritetsandele og aktiviteter (fortsat)

Koncern | Falck Årsrapport 2010 87

Procentdelen

af overtagne

Hoved- Købs- Købspris stemmeberet-

Virksomhedskøb 2009 aktivitet Land tidspunkt Købspris erlagt ved tigede aktier

Falck TravelCare AB Assistance Sverige Feb. 5 Likvider 100%

Falck OY Assistance Finland Jun. 12 Likvider 30%

Falck AVD Holding B.V. Redning Holland Jun. 53 Likvider 49%

Falck Prime Atlantic Limited Træning Nigeria Okt. 25 Likvider 51%

Pleje & Omsorg Healthcare Danmark Okt. 32 Likvider 100%

Dansk HjemmePlejeService Healthcare Danmark Dec. 30 Likvider 100%

Øvrige 4

Virksomhedskøb 2009 i alt 161

Resultat i tilkøbte virksomheder efter købstidspunktet 0

Helårlig omsætning inklusiv tilkøbte virksomheder 7.765

Helårlig resultat inklusiv tilkøbte virksomheder 431

Procentdelen

af overtagne

Hoved- Købs- Købspris stemmeberet-

Virksomhedskøb 2011 aktivitet Land tidspunkt Købspris erlagt ved tigede aktier

LifeStar Response Redning USA Jan. 186 Likvider 100%

Starowka Healthcare Polen Mar. 27 Likvider 75%

Virksomhedskøb 2011 i alt 213

Helårlig omsætning i tilkøbte virksomheder 590

Helårlig resultat i tilkøbte virksomheder 17

Falck har pr. 1. januar 2011 overtaget alle aktierne i LifeStar Response.

LifeStar Response er et amerikansk ambulanceselskab, der hovedsageligt kører ikke-akut transport i en række stater i det østlige USA.

Overtagelsen af LifeStar Response giver Falck yderligere tilstedeværelse i USA, hvor LifeStar Response er en af de største leverandører i

regionen. Det forventes, at det amerikanske marked har et stort vækstpotentiale baseret på de demografiske ændringer i landet. Det forventes,

at en del af købsprisen vil blive allokeret til kundekontrakter, mens resten vil blive allokeret til goodwill, der udgør den forventede

værdi af de fremtidige vækstmuligheder og de synergier, der forventes opnået.

Ifølge den foreløbige åbningsbalance udgør de overtagne nettoaktiver DKK 92 mio. og goodwill inkl. immaterielle aktiver udgør DKK 94

mio.

Falck har pr. 1. marts 2011 overtaget 75% af aktierne i Starowka.

Starowka driver fire sundhedsklinikker i Warzawa-området i Polen. Klinikkerner leverer både offentlige og private sundhedsydelser.

Købet af Starowka er en geografisk udvidelse af forretningsområdet i Polen. Det forventes, at en del af købsprisen vil blive allokeret til

kundekontrakter, mens resten vil blive allokeret til goodwill, der udgør den forventede værdi af de fremtidige vækstmuligheder og de

synergier, der forventes opnået.

Ifølge den foreløbige åbningsbalance udgør de overtagne nettoaktiver DKK 0 mio. og goodwill inkl. immaterielle aktiver udgør DKK 27

mio.


88 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio. 2010 2009

32 Salg af dattervirksomheder, minoritetsandele og aktiviteter

Aktiver

Likvider - 2

Øvrige kortfristede aktiver - 2

Passiver

Kortfristede gældsforpligtelser, hensatte forpligtelser m.v. - -1

Frasolgte nettoaktiver - 3

Afgang på goodwill - 1

Hensatte forpligtelser til køb af minoritetsandele tilgang i året 41 75

Forskelsbeløb ved salg af minoritetsandele -37 -75

modtaget vederlag 4 4

Regulering for afgangsførte likvider - -2

Tilgodehavende salgssum -3 -12

Salgssum modtaget vedrørende tidligere års virksomhedssalg 9 -

Salg af kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 23

Salg af tilknyttede virksomheder 10 13

Salg i 2010 omfatter minoritetsandele i Falck Hjemmepleje A/S i Danmark, Falck Investments N.V.

i Belgien, Falck Jobservice A/S i Danmark, Falck Eurasia B.V. i Holland, Falck Nutec (Thailand) Ltd.,

Care Ambulance Service Inc. i USA og Falck Yardim Hizmetleri Limited S¸irketi i Tyrkiet.

Salg i 2009 omfatter dattervirksomhederne Tesia AB i Sverige og RISC Fire & Safety Services B.V.

i Holland samt minoritetsandele i Falck Emergency AS i Slovakiet, MSTS Asia Sdn. Bhd. i Malaysia,

Falck Aktiv Arbetsmedicin AB i Sverige og Falck Hjemmepleje A/S i Danmark.

33 Betalte udbytter til minoritetsinteresser

Udbytte til minoritetsinteresser, ført på egenkapitalen -13 -1

Udbytte til minoritetsinteresser, ført på hensatte forpligtelser til køb af minoritetsandele -16 -9

Betalte udbytter til minoritetsinteresser i alt -29 -10

34 Andre bevægelser vedrørende aktionærer

Kapitalforhøjelse - 39

Køb af egne aktier -6 -5

Salg af egne aktier 30 -

Betaling for ændring af vilkår for warrants - 1

Tilbagekøb af warrants -307 -

Andre bevægelser vedrørende aktionærer i alt -283 35


Noter til koncernregnskabet

Koncern | Falck Årsrapport 2010 89

Note DKK mio. 2010 2009

35 Eventualforpligtelser, kontraktlige forpligtelser og sikkerhedsstillelser

Eventualforpligtelser

Øvrige kautions- og garantiforpligtelser 11 15

Kautions- og garantiforpligtelser i alt 11 15

Falck-koncernen er part i visse retssager og krav. Det er ledelsens opfattelse, at afgørelserne heraf

ikke vil have en væsentlig indflydelse på koncernens finansielle stilling.

Falck A/S hæfter solidarisk for koncernens samlede momsforpligtelse sammen med øvrige fællesregistrerede

danske virksomheder.

Koncernen har i et vist omfang udstedt arbejdsgarantier i tilknytning til en række kontrakter, herunder

arbejdsgarantier stillet i forbindelse med ambulancekontrakter i Danmark på i alt DKK 249 mio.

(2009: DKK 240 mio.)

Som led i koncernens virksomhed er der indgået sædvanlige leverandøraftaler samt afgivet visse

hensigtserklæringer.

I forbindelse med salg af virksomheder og aktiviteter afgives sædvanlige indeståelser m.v. Der

er på nuværende tidspunkt ikke udestående krav, som ikke i tilstrækkeligt omfang er indregnet i

balancen.

Kontraktlige forpligtelser

Minimumsleasingydelser for operationelle leasingforpligtelser:

Forfald inden for 1 år 262 223

Forfald mellem 1 og 5 år 674 601

Forfald efter 5 år 799 721

Operationelle leasingforpligtelser 31. december 1.735 1.545

Nutidsværdi af leasingforpligtelser 1.444 1.346

Nutidsværdien er beregnet på baggrund af markedsrenten, der er gældende i de enkelte lande.

Omkostningsførte leasingydelser 275 238

Operationelle leasingforpligtelser vedrører hovedsagelig leasing af biler og bygninger.

Leasing perioden af biler er typisk en periode på mellem 4 og 9 år.

Ingen af leasingkontrakterne indeholder væsentlige betingede lejeydelser, mens Falck har en købsret

på en del bygninger til en forudbestemt værdi.

Sikkerhedsstillelser

Aktierne i dattervirksomheden Falck Danmark A/S er stillet til sikkerhed for gæld i Falck A/S.

Regnskabsmæssig værdi af koncernens ejendomme, hvori der er stillet sikkerhed for lån 512 552

Udstedte pantebreve, anvendt til sikkerhed for kreditter 385 388

Ikke anvendte pantebreve 15 16

Der henvises i øvrigt til noten likviditetsrisici vedrørende betingelser på de pantsatte aktiver.


90 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio.

36 Finansielle instrumenter

Finansielle risici

Koncernen er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for en række finansielle risici, herunder markedsrisici

(valuta- og renterisici), kreditrisici og likviditetsrisici.

Det er koncernens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod

styring og reduktion af de finansielle risici, der er en direkte følge af koncernens drift, investeringer og finansiering.

Der er ingen ændringer i koncernens risikoeksponering eller risikostyring sammenholdt med 2009.

Valutarisici

Koncernens udenlandske virksomheder påvirkes ikke i betydelig grad af valutakursudsving, da omsætningen og størstedelen af omkostningerne

i de enkelte datterselskaber sker i samme valuta. Koncernens væsentligste valutarisiko er relateret til omregningsrisikoen ved

omregning af udenlandske datterselskabers resultat og egenkapital til DKK.

Koncernen gennemfører løbende en vurdering af valutarisici med henblik på, om der skal foretages afdækning ved låntagning i samme

valuta eller indgås valutaterminskontrakter. Nedennævnte terminskontrakter er indgået med henblik på at reducere koncernens valutarisici

vedrørende omregningsrisikoen for investeringer i dattervirksomheder. Der henvises til nedenstående afsnit vedrørende regnskabsmæssig

sikring.

63% af koncernens omsætning og indtjening er i DKK (2009: 65%). Øvrige valutaer, der udgør mere end 5% af omsætning eller indtjening,

er NOK, EUR og SEK.

Resultatopgørelsen påvirkes i mindre grad af ændringer i valutakurserne, idet de udenlandske tilknyttede virksomheders resultat omregnes

til danske kroner på baggrund af gennemsnitskurser.

Valutarisici 2010 2009

Den hypotetiske indvirkning på årets Hypotetisk Hypotetisk Hypotetisk Hypotetisk

resultat og koncernens egenkapital Sandsynlig indvirkning indvirkning Sandsynlig indvirkning indvirkning

på grund af rimelig sandsynlige ændring af på årets på egen- ændring af på årets på egen-

ændringer i valutakurser: valutakurs resultat kapital valutakurs resultat kapital

EUR/DKK 1% 9 9 1% 10 10

USD/DKK 10% - - 10% - 25

BRL/DKK 10% - 6 - - -

NOK/DKK 5% - 3 5% - 3

GBP/DKK 5% - 4 5% - 2

PLN/DKK 10% - 6 10% - 5

SEK/DKK 5% - 14 5% - 6

Forudsætninger for oplysninger om følsomhed:

Følsomhederne relateret til finansielle instrumenter er beregnet på baggrund af de finansielle instrumenter, som er indregnet pr. 31.

december. De angivne følsomheder er opgjort på baggrund af en forudsætning om uændret afsætning, prisniveau og renteniveau.

Ovenstående valutarisici tager således ikke hensyn til omregningsrisikoen ved omregning af udenlandske datterselskabers resultat og

egenkapital til DKK.


Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio.

36 Finansielle instrumenter (fortsat)

Koncern | Falck Årsrapport 2010 91

Renterisici

Koncernens renterisiko er væsentligst påvirket af koncernens overordnede finansiering. På baggrund af den nuværende markedssituation

har koncernens direktion og bestyrelse besluttet, at finansieringen skal være baseret på en kort rente. Koncernen er derfor følsom for

udsving i markedsrenten, hvor et udsving på 1% vil ændre årets renteomkostninger med DKK 13 mio. (2009: DKK 10 mio.), idet markedsrenten

for indeværende år ligger under floor på rentecollars. Uden rentecollar vil et udsving på 1% ændre koncernens renteomkostninger

med DKK 34 mio. (DKK 29 mio.)

Koncernen overvåger udviklingen i markedsrenten nøje, således at der kan reageres, hvis markedssituationen ændres.

Til afdækning af renterisici er der indgået en rentecollar, der sikrer, at såfremt markedsrenterne overstiger 5,5%, vil en betydelig del af

den øgede renteudgift være afdækket. Rentecollaren indeholder også en floor rente på 3,25%, hvilket medfører at det afdækkede beløb

til alle tider vil blive pålagt en rente i intervallet 3,25% til 5,5%.

Forudsætninger for oplysninger om følsomhed:

De angivne følsomheder er opgjort baseret på de indregnede finansielle aktiver og forpligtelser pr. 31. december 2010. Der er ikke korrigeret

for afdrag, lånoptagelser og lignende i løbet af 2010. Endvidere forudsættes alle sikringsforhold af variabelt forrentede lån at være

effektive.

Kreditrisici

Koncernens kreditrisici knytter sig hovedsageligt til primære finansielle aktiver. Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de i

balancen indregnede værdier.

Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. I forbindelse med indgåelse af større kontrakter

foretages der kreditvurdering af kunden for at reducere kreditrisikoen. Generelt vurderes koncernens kreditrisiko fra store kunder til

at være lav som følge af, at større kunder typisk er offentlige kunder.

For abonnementssalg til private kunder og virksomhedskunder anses risici ikke at være væsentlige for koncernen som følge af, at der er

tale om mindre beløb for de enkelte abonnementer, hvortil der foretages både en generel og individuel nedskrivning for forventede tab.

Tilgodehavendet fra sådanne abonnementssalg pr. 31. december 2010 udgør i niveauet DKK 76 mio. (2009: DKK 45 mio.).

Likviditetsrisici

Koncernens likviditetsrisici knytter sig hovedsageligt til at kunne opfylde forpligtelser til at betale medarbejdere, kreditorer og afdrag på

gæld.

Der henvises til note 27 for en forfaldsfordeling af forpligtelser til kreditinstitutter. Koncernen har ud over de indregnede forpligtelser mulighed

for at trække på en række korte kreditter.

Koncernen overvåger løbende det frie cash flow med henblik på at vurdere likviditetsrisici.

Ultimo 2010 udgør koncernens uudnyttede kredit- og øvrige faciliteter i niveauet DKK 720 mio. (2009: DKK 542 mio.).

Tillagt umiddelbare tilgængelige likvider og beholdninger af værdipapirer på DKK 745 mio. (2009: DKK 625 mio.), udgør det samlede

likviditetsberedskab i niveauet DKK 1.465 mio. (2009: DKK 1.167 mio.).

Visse af koncernens lån, herunder Falck A/S' gæld, er underlagt visse lånebetingelser, som koncernen løbende overvåger overholdelsen

af.

Finansielle instrumenter indregnet i balancen er opgjort til en værdi svarende til markedsværdien.


92 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio.

36 Finansielle instrumenter (fortsat)

Forfaldsanalyse for finansielle aktiver og forpligtelser

Forudsætninger for forfaldsanalysen:

Forfaldsanalysen er baseret på alle udiskonterede pengestrømme inkl. estimerede rentebetalinger. Rentebetalinger er estimeret baseret

på de nuværende markedsforhold.

De udiskonterede pengestrømme fra afledte finansielle instrumenter præsenteres brutto, medmindre parterne har en kontraktligt ret/

forpligtelse til at afregne netto.

Kontrakt-

Forfald Forfald Forfald Forfald lige I alt

inden for mellem mellem efter penge- bogført markeds-

Kontraktlige pengestrømme inkl. renter 2010 1 år 1 og 3 år 3 og 5 år 5 år strømme værdi værdi

Finansielle aktiver:

Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 1.088 - - - 1.088 1.088 1.088

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 21 - - - 21 21 21

Andre tilgodehavender 246 - - - 246 246 246

Likvider 439 - - - 439 439 439

Udlån og tilgodehavender 1.794 - - - 1.794 1.794 1.794

Værdipapirer 372 - - - 372 372 372

Finansielle aktiver disponible for salg 372 - - - 372 372 372

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring

af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder 5 - - - 5 5 5

Finansielle aktiver i alt 2.171 - - - 2.171 2.171 2.171

Finansielle forpligtelser:

Kreditinstitutter 687 2.895 35 488 4.105 3.760 3.789

Hensatte forpligtelser ved køb af virksomheder

og minoritetsandele 71 90 171 191 523 457 457

Leverandører af varer og tjenesteydelser 581 - - - 581 581 581

Anden gæld 733 - - - 733 733 733

Finansielle forpligtelser, der måles

til amortiseret kostpris 2.072 2.985 206 679 5.942 5.531 5.560

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring

af fremtidige pengestrømme 32 25 - - 57 64 64

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring

af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder 6 - - - 6 6 6

Finansielle forpligtelser anvendt

som sikringsinstrumenter 38 25 - - 63 70 70

Finansielle forpligtelser i alt 2.110 3.010 206 679 6.005 5.601 5.630


Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio.

36 Finansielle instrumenter (fortsat)

Koncern | Falck Årsrapport 2010 93

Kontrakt-

Forfald Forfald Forfald Forfald lige I alt

inden for mellem mellem efter penge- bogført markeds-

Kontraktlige pengestrømme inkl. renter 2009 1 år 1 og 3 år 3 og 5 år 5 år strømme værdi værdi

Finansielle aktiver:

Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 741 - - - 741 741 741

Andre tilgodehavender 154 - - - 154 154 154

Likvider 538 - - - 538 538 538

Udlån og tilgodehavender 1.433 - - - 1.433 1.433 1.433

Værdipapirer 145 - - - 145 145 145

Finansielle aktiver disponible for salg 145 - - - 145 145 145

Finansielle aktiver i alt 1.578 - - - 1.578 1.578 1.578

Finansielle forpligtelser:

Kreditinstitutter 351 794 1.925 509 3.579 3.260 3.189

Hensatte forpligtelser ved køb af virksomheder

og minoritetsandele 10 121 78 77 286 286 286

Leverandører af varer og tjenesteydelser 400 - - - 400 400 400

Anden gæld 814 - - - 814 814 814

Finansielle forpligtelser, der måles

til amortiseret kostpris 1.575 915 2.003 586 5.079 4.760 4.689

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring

af fremtidige pengestrømme 39 29 - - 68 66 66

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring

af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder 4 - - - 4 4 4

Finansielle forpligtelser anvendt

som sikringsinstrumenter 43 29 - - 72 70 70

Finansielle forpligtelser i alt 1.618 944 2.003 586 5.151 4.830 4.759


94 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio.

36 Finansielle instrumenter (fortsat)

Regnskabsmæssig sikring og afledte finansielle instrumenter

Koncernen har anvendt valutaterminskontrakter til at afdække risici relateret til valutakurser.

Den effektive del af de udestående valutaterminskontrakters dagsværdier pr. 31. december, som anvendes til og opfylder betingelserne

for regnskabsmæssig sikring af fremtidige transaktioner, er indregnet direkte i egenkapitalen, indtil de sikrede transaktioner indregnes i

resultatopgørelsen.

2010 2009

Kontrakt- markeds- Kontrakt- markeds-

Salg/(-)køb af fremmed valuta på termin: værdi værdi værdi værdi

BRL (udløber i 2011) -63 3 - -

NOK (udløber i 2011) 69 -2 67 -1

GBP (udløber i 2011) 76 2 39 -

PLN (udløber i 2011) 62 - 47 -2

SEK (udløber i 2011) 289 -4 126 -1

USD (udløber i 2011) -239 - - -

I alt 194 -1 279 -4

Heraf indregnet i resultatopgørelsen - -

Til fremtidig indregning -1 -4

Markedsværdien er indregnet i andre tilgodehavender/anden gæld.

Alle kontrakter udløber i 2011, og da der er tale om sikring af

nettoinvesteringer i udlandet og køb af dattervirksomhed i fremmed

valuta, påvirkes resultatopgørelsen ikke.

2010 2009

Afdækket markeds- Afdækket markeds-

Rentecollar: værdi værdi værdi værdi

DKK-collar (floor 3,25% / cap 5,5%) udløber i 2013 855 -30 960 -25

EUR-collar (floor 3,25% / cap 5,5%) udløber i 2013 855 -34 960 -41

I alt -64 -66

Heraf indregnet i resultatopgørelsen - -

Til fremtidig indregning -64 -66

Markedsværdien er indregnet i anden gæld.

Både DKK-collar og EUR-collar udløber i 2013 og indregnes over resultatopgørelsen frem mod udløb, jf. forfaldsanalysen for finansielle

aktiver og forpligtelser.


Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio.

36 Finansielle instrumenter (fortsat)

metoder og forudsætninger for opgørelsen af dagsværdier

Beholdningen af børsnoterede værdipapirer værdiansættes til noterede priser eller priskvoteringer.

Dagsværdien af realkreditgæld er værdiansat på baggrund af dagsværdien på de underliggende obligationer.

Dagsværdien af kreditinstitutter er værdiansat ved tilbagediskontering i henhold til markedsforventninger.

Koncern | Falck Årsrapport 2010 95

Valutaterminer og renteswaps værdiansættes efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker baseret på relevante observerbare

swap-kurver og valutakurser.

Noterede Observer- Ikke observer-

Dagsværdihieraki for finansielle instrumenter, priser bare input bare input

der måles til dagsværdi i balancen (Niveau 1) (Niveau 2) (Niveau 3) I alt

Finansielle aktiver

Værdipapirer 372 - - 372

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af

nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder - 5 - 5

Finansielle aktiver i alt 372 5 - 377

Finansielle forpligtelser

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring

af fremtidige pengestrømme - 64 - 64

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring

af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder - 6 - 6

Finansielle forpligtelser i alt - 70 - 70

Noterede Observer- Ikke observer-

Dagsværdihieraki for finansielle instrumenter, priser bare input bare input

der måles til dagsværdi i balancen (Niveau 1) (Niveau 2) (Niveau 3) I alt

Finansielle aktiver

Værdipapirer 145 - - 145

Finansielle aktiver i alt 145 - - 145

Finansielle forpligtelser

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring

af fremtidige pengestrømme - 66 - 66

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring

af netto-investeringer i udenlandske virksomheder - 4 - 4

Finansielle forpligtelser i alt - 70 - 70

2010

2009


96 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Noter til koncernregnskabet

Note DKK mio. 2010 2009

37 Nærtstående parter

Nærtstående parter for koncernen udgøres af Falck L.P., LFI A/S, bestyrelse og direktion

samt disse personers nære familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere

selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser.

Selskabets aktionærer, der hver ejer mere end 5% af aktierne, udgøres af:

LFI A/S, Hellerup 36,0% -

Falck L.P., Jersey 43,9% 71,9%

ATP PEP 1 K/S, København 6,4% 10,5%

Liberatio A/S, Aarhus 5,2% 4,8%

Endvidere omfatter de nærtstående parter de tilknyttede og associerede virksomheder, hvor

selskabet har bestemmende eller betydelig indflydelse, samt selskabernes bestyrelse, direktion og

ledende medarbejdere. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori føromtalte personkreds

har væsentlige interesser.

Selskabet har kun i begrænset omfang haft samhandel med nærtstående parter. Transaktioner med

nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår.

Samhandel med nærtstående parter har omfattet følgende:

Køb af ydelser fra associerede virksomheder 38 19

Modtaget betaling for ændring af vilkår for warrants, direktion - 1

Omkostninger faktureret til Falck L.P. 6 -

Erhvervelse af egne warrants, direktion 307 -

Kapitalforhøjelse, bestyrelse - 39

Erhvervelse af egne aktier - 5

Salg af egne aktier, bestyrelse 1 -

Salg af egne aktier, direktion 29 -

Transaktioner med tilknyttede virksomheder er elimineret i koncernregnskabet i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis.

Tilbagekøb af warrants er foretaget til DKK 69,05 pr. warrant.

Der har i årets løb ikke været transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere eller væsentlige aktionærer, ud over som

omtalt ovenfor samt aflønning som omtalt i note 7.

38 Ny regnskabsregulering

IASB har udsendt følgende nye regnskabsstandarder (IAS og IFRS) og fortolkningsbidrag (IFRIC), der ikke er obligatoriske for

koncernen ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2010:

IFRS 9, ændringer til IFRIC 14, IFRIC 19, ajourført IAS 24, ændringer til IFRS 1, ændringer til IFRS 7, ændringer til IAS 32, forbedringer af

IFRS (maj 2010) og ændringer til IAS 12.

IFRS 9, samt ændringer til IFRS 1, IFRS 7 og IAS 12 er endnu ikke godkendt af EU.

De standarder og fortolkningsbidrag, der godkendes med en anden ikrafttrædelsesdato i EU end de tilsvarende ikrafttrædelsesdatoer

fra IASB, førtidsimplementeres, så implementeringen følger IASB's ikrafttrædelsesdatoer for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar

2011 eller senere. Ingen af de nye standarder eller fortolkningsbidrag forventes at få væsentlig indvirkning på regnskabsaflæggelsen for

koncernen og Falck A/S.

39 Begivenheder efter statusdagen:

På den ekstraordinære generalforsamling den 25. februar 2011 fik bestyrelsen bemyndigelse til at etablere et nyt warrantprogram. På bestyrelsesmødet

den 15. marts 2011 besluttede bestyrelsen at etablere et nyt warrantsprogram for direktionen. Det nye warrantprogram

omfatter 4.443.120 warrants. Hver warrant giver ret til at tegne én aktie med en nominel værdi på DKK 0,50 den 30 december 2015 til

en kurs på DKK 125 per aktie. De udstedte warrants er erhvervet til markedsværdi, svarende til DKK 11 mio. og har ingen betingelser

tilknyttet erhvervelsen.

Den 1. januar 2011 indgik Falck aftale om at købe 100% af LifeStar Response Corporation i USA for DKK 186 mio. Selskabet driver ambulanceservice

i 6 stater samt i Washington D.C. i det østlige USA og råder over 440 ambulancer og lignende køretøjer.


Indholdsfortegnelse til

Moderselskabsregnskabet

Regnskab

Resultatopgørelse 98

Totalindkomstopgørelse 99

Balance 100

Egenkapitalopgørelse 102

Pengestrømsopgørelse 103

Noter

1. Anvendt regnskabspraksis 104

Noter til resultatopgørelsen

2. Andre driftsindtægter 104

3. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 104

4. Personaleomkostninger 104

5. Særlige poster 104

6. Finansielle indtægter 105

7. Finansielle omkostninger 105

8. Skat af årets resultat 105

Noter til balancen

9. Kapitalandele i dattervirksomheder 105

10. Aktiekapital og egne aktier 106

11. Udskudt skat 106

12. Kreditinstitutter 107

13. Anden gæld 107

Noter til pengestrømsopgørelsen

14. Finansielle poster, netto 107

15. Andre bevægelser vedrørende aktionærer 108

Supplerende noter

16. Eventualforpligtelser, kontraktlige

forpligtelser og sikkerhedsstillelser 108

17. Finansielle instrumenter 108

18. Nærtstående parter 111

19. Ny regnskabsregulering 111

20. Begivenheder efter statusdagen 111


98 Falck Årsrapport 2010 | Moderselskab

Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december

Note DKK mio. 2010 2009

2 Andre driftsindtægter 7 7

Indtægter 7 7

3 Andre eksterne omkostninger -18 -7

4 Personaleomkostninger -13 -9

Omkostninger -31 -16

Analyseres således:

Resultat af primær drift før særlige poster -4 -9

5 Særlige poster -20 -

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER -24 -9

Udbytte fra tilknyttede virksomheder 557 250

6 Finansielle indtægter 14 23

7 Finansielle omkostninger -96 -115

RESULTAT FØR SKAT 451 149

8 Skat af årets resultat 20 26

ÅRETS RESULTAT 471 175

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Foreslået udbytte - -

Overført resultat 471 175

I alt 471 175

UDBYTTE PR. AKTIE

Udbytte pr. aktie - -


Totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar – 31. december

Moderselskab | Falck Årsrapport 2010 99

Note DKK mio. 2010 2009

Værdiregulering af rentesikringsinstrumenter 2 -27

Skat af værdiregulering af rentesikringsinstrumenter -1 7

Anden totalindkomst 1 -20

Årets resultat 471 175

TOTALINDKOmST I ALT 472 155


100 Falck Årsrapport 2010 | Moderselskab

Balance pr. 31. december

Note DKK mio. 2010 2009

Aktiver

9 Kapitalandele i dattervirksomheder 3.249 3.249

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 378 172

FINANSIELLE AKTIVER 3.627 3.421

LANGFRISTEDE AKTIVER 3.627 3.421

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 992 471

Selskabsskat - 2

Tilgodehavender 992 473

Likvide beholdninger 8 1

KORTFRISTEDE AKTIVER 1.000 474

AKTIVER I ALT 4.627 3.895


Balance pr. 31. december

Moderselskab | Falck Årsrapport 2010 101

Note DKK mio. 2010 2009

Passiver

10 Aktiekapital 46 46

10 Reserve for egne aktier - -8

Reserve for sikringstransaktioner -48 -49

Overført resultat 1.454 967

EGENKAPITAL I ALT 1.452 956

11 Udskudt skat 30 45

12 Kreditinstitutter 2.721 2.522

Gæld til tilknyttede virksomheder 34 41

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 2.785 2.608

12 Kreditinstitutter 302 265

Selskabsskat 24 -

13 Anden gæld 64 66

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 390 331

PASSIVER I ALT 4.627 3.895


102 Falck Årsrapport 2010 | Moderselskab

Egenkapitalopgørelse

Reserve for

Aktie- Reserve for sikringstrans- Overført

2010 DKK mio. kapital egne aktier aktioner resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2010 46 -8 -49 967 956

Egenkapitalbevægelser i 2010

Værdiregulering af rentesikringsinstrumenter 2 2

Skat af anden totalindkomst -1 -1

Anden totalindkomst - - 1 - 1

Årets resultat 471 471

Totalindkomst i alt - - 1 471 472

Køb af egne aktier -6 -6

Salg af egne aktier 14 16 30

Egenkapitalbevægelser i 2010 i alt - 8 1 487 496

EGENKAPITAL 31. DECEmBER 2010 46 - -48 1.454 1.452

2009 DKK mio.

Egenkapital 1. januar 2009 45 -3 -29 753 766

Egenkapitalbevægelser i 2009

Værdiregulering af rentesikringsinstrumenter -27 -27

Skat af anden totalindkomst 7 7

Anden totalindkomst - -20 - -20

Årets resultat 175 175

Totalindkomst i alt - -20 175 155

Kapitalforhøjelse 1 38 39

Køb af egne aktier -5 -5

Modtaget betaling for ændring af vilkår for warrants 1 1

Egenkapitalbevægelser i 2009 i alt 1 -5 -20 214 190

EGENKAPITAL 31. DECEmBER 2009 46 -8 -49 967 956


Pengestrømsopgørelse for perioden 1. januar – 31. december

Moderselskab | Falck Årsrapport 2010 103

Note DKK mio. 2010 2009

Indtægter 7 7

Omkostninger -31 -16

Resultat før finansielle poster -24 -9

Forskydning i mellemværender med tilknyttede virksomheder 42 42

14 Finansielle poster, netto -82 -92

8 Betalt selskabsskat 30 31

PENGESTRØm FRA DRIFTSAKTIVITET -34 -28

Modtagne udbytter fra tilknyttede virksomheder 557 250

15 Andre bevægelser vedrørende aktionærer 24 35

Forskydning i forrentede mellemværender med tilknyttede virksomheder -776 -6

Optagelse af rentebærende gæld 522 -

Indfrielse og forskydning i rentebærende gæld -286 -250

PENGESTRØm FRA FINANSIERINGSAKTIVITET 41 29

Ændring i likvider 7 1

Likvider ved årets begyndelse 1 -

LIKVIDER ULTImO 8 1


104 Falck Årsrapport 2010 | Moderselskab

Noter til moderselskabsregnskabet

Note DKK mio. 2010 2009

1 Anvendt regnskabspraksis

Der henvises til note 1 for koncernregnskabet.

2 Andre driftsindtægter

Management fee fra tilknyttede virksomheder 7 7

Andre driftsindtægter i alt 7 7

3 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

KPmG

Revision -1 -1

Forberedelse til en mulig børsnotering -8 -

Honorar i alt -9 -1

4 Personaleomkostninger

Ordinært vederlag til direktion -7 -8

Vederlag til direktion vedrørende forberedelse til en mulig børsnotering -7 -

Vederlag til bestyrelse -2 -1

I alt -16 -9

Heraf viderefaktureret 3 -

Personaleomkostninger i alt -13 -9

Antal fuldtidsbeskæftigede 2 2

Stigningstakten for direktionens vederlag ekskl. bonus har i 2010 udgjort 2% (2009: 0%).

I vederlag til direktion, indgår bidrag til pensionsordning med - 1

I direktionens ansættelseskontrakter indgår fratrædelsesordninger, som ved fratræden på en

direktørs foranledning har et varsel på 6 måneder og fra selskabets side 12 måneder.

Warrantsprogram, direktionen

Antal warrants pr. 1. januar 4.443.120 4.443.120

Tilbagekøb i perioden, jf. note 21 i koncernregnskabet -4.443.120 -

Antal warrants pr. 31. december - 4.443.120

Koncernen har i december 2010 via et kontant tilbagekøb til markedsværdi erhvervet de

eksisterende warrants, jf. note 37 i koncernregnskabet. Dette warrant program er efterfølgende

blevet annulleret i februar 2011.

På den ekstraordinære generalforsamling den 25. februar 2011 fik bestyrelsen bemyndigelse til

at etablere et nyt warrantprogram. På bestyrelsesmødet den 15. marts 2011 besluttede bestyrelsen

at etablere et nyt warrantsprogram for direktionen. Det nye warrantprogram omfatter

4.443.120 warrants. Hver warrant giver ret til at tegne én aktie med en nominel værdi på DKK

0,50 den 30 december 2015 til en kurs på DKK 125 per aktie. De udstedte warrants er erhvervet

til markedsværdi, svarende til DKK 11 mio. og har ingen betingelser tilknyttet erhvervelsen.

5 Særlige poster

Omkostninger i forbindelse med forberedelse til en mulig børsnotering -20 -

Særlige poster i alt -20 -


Noter til moderselskabsregnskabet

Moderselskab | Falck Årsrapport 2010 105

Note DKK mio. 2010 2009

6 Finansielle indtægter

Valutakursgevinster - 1

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 14 22

Finansielle indtægter i alt 14 23

7 Finansielle omkostninger

Valutakurstab -2 -

Renter vedrørende kreditinstitutter -94 -115

Finansielle omkostninger i alt -96 -115

8 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 6 14

Ændring i udskudt skat for året 15 11

Regulering af skat vedrørende tidligere år -1 1

Skat af årets resultat 20 26

Skat af anden totalindkomst -1 7

Skat i alt 19 33

Modtaget selskabsskat 30 31

Forklaring af skatteprocent:

Skat af årets resultat 20 26

Resultat før skat 451 149

Udbytte fra tilknyttede virksomheder -557 -250

Basis for skat af årets resultat -106 -101

Effektiv skatteprocent 18,9% 25,3%

Afstemning af skatteprocent:

Dansk skattesats 25,0% 25,0%

Ikke-fradragsberettigede omkostninger/(skattefrie indtægter) -4,6% 0,3%

Øvrige reguleringer herunder vedrørende tidligere år -1,5% -

Effektiv skatteprocent 18,9% 25,3%

9 Kapitalandele i dattervirksomheder

Kostpris 1. januar 3.249 3.249

Kostpris 31. december 3.249 3.249

Regnskabsmæssig værdi 31. december 3.249 3.249

Der henvises til afsnittet om juridiske enheder for en oversigt over selskaber.


106 Falck Årsrapport 2010 | Moderselskab

Noter til moderselskabsregnskabet

Note DKK mio. 2010 2009

10 Aktiekapital og egne aktier

Ændringer i aktiekapitalen de seneste 7 regnskabsår

Aktiekapital 1. januar - -

Tilgang ved kapitalforhøjelse i 2004 44 44

Tilgang ved kapitalforhøjelse i 2006 1 1

Tilgang ved kapitalforhøjelse i 2008 0 0

Tilgang ved kapitalforhøjelse i 2009 1 1

Aktiekapital 31. december 46 46

Aktiekapitalen består af 92.786.800 aktier (2009: 92.786.800 aktier) med en nominel værdi på DKK 0,50.

Aktierne er fuldt indbetalte og er ikke opdelt i klasser.

Nominel værdi

Antal stk. DKK (1.000 kr.) % af aktiekapitalen

Egne aktier 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Egne aktier 1. januar 258.219 79.291 129 40 0,29 0,09

Køb 95.238 178.928 48 89 0,10 0,20

Salg -353.457 - -177 - -0,39 -

Egne aktier 31. december 0 258.219 0 129 0 0,29

Købesum for egne aktier i regnskabsåret udgør DKK 6 mio. (2009: DKK 5 mio.).

Salgssum for egne aktier i regnskabsåret udgør DKK 30 mio. (2009: DKK 0 mio.)

Note DKK mio. 2010 2009

11 Udskudt skat

Udskudte skattepassiver 1. januar 45 53

Ændring i udskudt skat for året -15 -11

Ændring i udskudt skat vedrørende tidligere år - 3

Udskudt skat 31. december 30 45

Udskudt skat (forpligtelse) 30 45

Udskudte skattepassiver 31. december 30 45

Udskudt skat vedrører:

Immaterielle aktiver 32 42

Kortfristede aktiver 0 4

Langfristede gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser -2 -1

Udskudte skattepassiver 31. december 30 45


Noter til moderselskabsregnskabet

Moderselskab | Falck Årsrapport 2010 107

Note DKK mio. 2010 2009

12 Kreditinstitutter

Langfristet del:

Langfristede lån 2.721 2.522

Kortfristet del:

Kortfristede lån 302 265

Kreditinstitutter i alt 3.023 2.787

Fordelt på løbetid:

Forfald inden for 1 år 302 265

Forfald mellem 1 og 3 år 2.499 640

Forfald mellem 3 og 5 år 222 1.882

I alt 3.023 2.787

Fordelt på valuta:

DKK 1.921 1.594

EUR 853 956

USD 249 237

I alt 3.023 2.787

Rentefastsættelsesperiode:

Inden for 3 måneder 3.023 2.787

I alt 3.023 2.787

Der er i overstående opgørelser ikke indregnet forpligtelser vedrørende renter for efterfølgende

regnskabsperioder. Der henvises i øvrigt til note 36 i koncernregnskabet for en beskrivelse af

koncernens risici og likviditetsberedskab.

Den effektive rentesats er opgjort til 3,2% (2009: 3,8%)

For gæld med rentefastsættelsesperiode inden for 3 måneder bliver det løbende vurderet,

hvor lang renteperioden skal være. Pr. balancedagen var renten i DKK fast i 1 måned og udgjorde

gennemsnitligt ca. 1,8% (2009: 1,8%).

Pr. balancedagen var renten i EUR fast i 1 måned og udgjorde gennemsnitligt ca. 1,0% (2009:

0,8%). Pr. balancedagen var renten i USD fast i 3 måneder og udgjorde gennemsnitligt ca. 0,7%

(2009: 0,6%).

Markedsværdien af gæld med rentefastsættelsesperiode inden for 3 måneder er ca. DKK 3.024 mio.

(2009: DKK 2.700 mio.).

I den bogførte værdi af gæld er der fratrukket DKK 25 mio. (2009: DKK 7 mio.) i aktiverede

låneomkostninger.

13 Anden gæld

Dagsværdi af rentecollar 64 66

Anden gæld i alt 64 66

14 Finansielle poster, netto

Finansielle indtægter og omkostninger -82 -92

Finansielle poster i alt -82 -92


108 Falck Årsrapport 2010 | Moderselskab

Noter til moderselskabsregnskabet

Note DKK mio. 2010 2009

15 Andre bevægelser vedrørende aktionærer

Kapitalforhøjelse - 39

Køb af egne aktier -6 -5

Salg af egne aktier 30 -

Modtaget betaling for ændring af vilkår for warrants - 1

Andre bevægelser vedrørende aktionærer i alt 24 35

16 Eventualforpligtelser, kontraktlige forpligtelser og sikkerhedsstillelser

Falck A/S hæfter solidarisk for koncernens samlede momsforpligtelse sammen med øvrige fællesregistrerede danske virksomheder.

En andel af selskabets likvide beholdninger er indsat på bankkonti, der indgår i en cash pool-ordning, hvor Falck Danmark A/S råder over

hovedfacilitetskontoen. Selskaberne hæfter solidarisk med de samlede indeståender på de omfattede konti i forhold til den omhandlede

bank.

Aktierne i dattervirksomheden Falck Danmark A/S er stillet til sikkerhed for gæld i Falck A/S.

17 Finansielle instrumenter

Der er ingen ændringer i Falck A/S' risikoeksponering eller risikostyring sammenholdt med 2009. I øvrigt henvises til note 36 i koncernregnskabet.

Valutarisici 2010 2009

Den hypotetiske indvirkning på årets Hypotetisk Hypotetisk Hypotetisk Hypotetisk

resultat og egenkapital på grund Sandsynlig indvirkning indvirkning Sandsynlig indvirkning indvirkning

af rimelig sandsynlige ændringer ændring af på årets på egen- ændring af på årets på egeni

valutakurser: valutakurs resultat kapital valutakurs resultat kapital

EUR/DKK 1% 9 9 1% 10 10

USD/DKK 1% - 25 1% - -

Renterisici

Renterisikoen er væsentligst påvirket af selskabets overordnede finansiering. På baggrund af den nuværende markedssituation har direktion

og bestyrelse besluttet, at finansieringen skal være baseret på en kort rente. Selskabet er derfor følsom for udsving i markedsrenten,

hvor et udsving på 1% vil ændre årets renteomkostninger med DKK 13 mio. (2009: DKK 10 mio.), idet markedsrenten for indeværende

år ligger under floor på rentecollars. Uden rentecollar vil et udsving på 1% ændre selskabets renteomkostninger med DKK 34 mio. (2009:

DKK 28 mio.).

Selskabet overvåger udviklingen i markedsrenten nøje, således at der kan reageres hvis markedssituationen ændres.

Til afdækning af renterisici er der indgået en rentecollar, der sikrer, at såfremt markedsrenterne overstiger 5,5%, vil en betydelig del af

den øgede renteudgift være afdækket. Rentecollaren indeholder også en floor rente på 3,25%, hvilket medfører at det afdækkede beløb

til alle tider vil blive pålagt en rente i intervallet 3,25% til 5,5%.

Forudsætninger for oplysninger om følsomhed:

De angivne følsomheder er opgjort baseret på de indregnede finansielle aktiver og forpligtelser pr. 31. december 2010. Der er ikke korrigeret

for afdrag, lånoptagelser og lignende i løbet af 2010. Endvidere forudsættes alle sikringsforhold af variabelt forrentede lån at være

effektive.


Noter til moderselskabsregnskabet

Note DKK mio.

17 Finansielle instrumenter (fortsat)

Moderselskab | Falck Årsrapport 2010 109

Forfaldsanalyse for finansielle aktiver og forpligtelser

Forudsætninger for forfaldsanalysen:

Forfaldsanalysen er baseret på alle udiskonterede pengestrømme, inkl. estimerede rentebetalinger. Rentebetalinger er estimeret baseret

på de nuværende markedsforhold.

De udiskonterede pengestrømme fra afledte finansielle instrumenter præsenteres brutto, medmindre parterne har en kontraktligt ret/

forpligtelse til at afregne netto.

Kontrakt-

Forfald Forfald Forfald Forfald lige I alt

inden for mellem mellem efter penge- bogført markeds-

Kontraktlige pengestrømme inkl. renter 2010 1 år 1 og 3 år 3 og 5 år 5 år strømme værdi værdi

Finansielle aktiver:

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 992 378 - - 1.370 1.370 1.370

Likvider 8 - - - 8 8 8

Udlån og tilgodehavender 1.000 378 - - 1.378 1.378 1.378

Finansielle aktiver i alt 1.000 378 - - 1.378 1.378 1.378

Finansielle forpligtelser:

Kreditinstitutter 368 2.836 - - 3.204 3.023 3.024

Gæld til tilknyttede virksomheder 34 - - - 34 34 34

Finansielle forpligtelser, der måles

til amortiseret kostpris 402 2.836 - - 3.238 3.057 3.058

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring

af fremtidige pengestrømme 32 25 - - 57 64 64

Finansielle forpligtelser anvendt

som sikringsinstrumenter 32 25 - - 57 64 64

Finansielle forpligtelser i alt 434 2.861 - - 3.295 3.121 3.122

Kontrakt-

Forfald Forfald Forfald Forfald lige I alt

inden for mellem mellem efter penge- bogført markeds-

Kontraktlige pengestrømme inkl. renter 2009 1 år 1 og 3 år 3 og 5 år 5 år strømme værdi værdi

Finansielle aktiver:

Likvider 1 - - - 1 1 1

Udlån og tilgodehavender 1 - - - 1 1 1

Finansielle aktiver i alt 1 - - - 1 1 1

Finansielle forpligtelser:

Kreditinstitutter 302 707 1.889 - 2.898 2.787 2.706

Finansielle forpligtelser, der måles

til amortiseret kostpris 302 707 1.889 - 2.898 2.787 2.706

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring

af fremtidige pengestrømme 39 29 - - 68 66 66

Finansielle forpligtelser anvendt

som sikringsinstrumenter 39 29 - - 68 66 66

Finansielle forpligtelser i alt 341 736 1.889 - 2.966 2.853 2.772


110 Falck Årsrapport 2010 | Moderselskab

Noter til moderselskabsregnskabet

Note DKK mio.

17 Finansielle instrumenter (fortsat)

Regnskabsmæssig sikring og afledte finansielle instrumenter 2010 2009

Afdækket markeds- Afdækket markeds-

Rentecollar: værdi værdi værdi værdi

DKK-collar (floor 3,25% / cap 5,5%) udløber i 2013 855 -30 960 -25

EUR-collar (floor 3,25% / cap 5,5%) udløber i 2013 855 -34 960 -41

-64 -66

Heraf indregnet i resultatopgørelsen - -

Til fremtidig indregning -64 -66

Markedsværdien er indregnet i anden gæld.

Både DKK-collar og EUR-collar udløber i 2013 og indregnes over resultatopgørelsen frem mod udløb, jf. forfaldsanalysen for finansielle

aktiver og forpligtelser.

metoder og forudsætninger for opgørelsen af dagsværdier

Renteswaps værdiansættes efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker baseret på relevante observerbare swap-kurver.

Noterede Observer- Ikke observer-

Dagsværdihieraki for finansielle instrumenter, priser bare input bare input

der måles til dagsværdi i balancen (Niveau 1) (Niveau 2) (Niveau 3) I alt

Finansielle aktiver

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring

af fremtidige pengestrømme - - - -

Finansielle aktiver i alt - - - -

Finansielle forpligtelser

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring

af fremtidige pengestrømme - 64 - 64

Finansielle forpligtelser i alt - 64 - 64

Noterede Observer- Ikke observer-

Dagsværdihieraki for finansielle instrumenter, priser bare input bare input

der måles til dagsværdi i balancen (Niveau 1) (Niveau 2) (Niveau 3) I alt

Finansielle aktiver

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring

af fremtidige pengestrømme - - - -

Finansielle aktiver i alt - - - -

Finansielle forpligtelser

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring

af fremtidige pengestrømme - 66 - 66

Finansielle forpligtelser i alt - 66 - 66

2010

2009


Noter til moderselskabsregnskabet

Moderselskab | Falck Årsrapport 2010 111

Note DKK mio. 2010 2009

18 Nærtstående parter

Falck A/S har som moderselskab bestemmende indflydelse i koncernen.

Nærtstående parter for koncernen udgøres af Falck L.P., LFI A/S, bestyrelse og direktion samt

disse personers nære familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber,

hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser.

Selskabets aktionærer, der hver ejer mere end 5% af aktierne, udgøres af:

LFI A/S, Hellerup 36,0% -

Falck L.P., Jersey 43,9% 71,9%

ATP PEP 1 K/S, København 6,4% 10,5%

Liberatio A/S, Aarhus 5,2% 4,8%

Endvidere omfatter de nærtstående parter de tilknyttede og associerede virksomheder, hvor

selskabet har bestemmende eller betydelig indflydelse, samt selskabernes bestyrelse, direktion

og ledende medarbejdere. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori føromtalte

personkreds har væsentlige interesser.

Selskabet har kun i begrænset omfang haft samhandel med nærtstående parter.

Transaktioner med nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår.

Samhandel med nærtstående parter har omfattet følgende:

Koncernbidrag, betalt 3 3

Koncernbidrag, modtaget 7 7

Omkostninger faktureret til Falck L.P. 6 -

Modtaget betaling for ændring af vilkår for warrants, direktion - 1

Kapitalforhøjelse, bestyrelse - 39

Erhvervelse af egne aktier - 5

Salg af egne aktier, bestyrelse 1 -

Salg af egne aktier, direktion 29 -

Der har i årets løb ikke været transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere

eller væsentlige aktionærer, ud over som omtalt ovenfor samt aflønning som omtalt i note 7 i

koncernregnskabet.

19 Ny regnskabsregulering

Der henvises til note 38 i koncernregnskabet.

20 Begivenheder efter statusdagen

På den ekstraordinære generalforsamling den 25. februar 2011 fik bestyrelsen bemyndigelse til

at etablere et nyt warrantprogram. Der henvises til note 7 i koncernregnskabet for yderligere

oplysninger om warrantprogrammet.


112 Falck Årsrapport 2010 | Påtegninger

Ledelsens påtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for Falck A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere

danske oplysningskrav til årsrapporter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at koncernregnskabet og årsregnskabet

giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010

samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets

aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og moderselskabets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København den 15. marts 2011

Direktion:

Allan Søgaard Larsen Morten R. Pedersen

Koncernchef Vicekoncernchef

Bestyrelse:

Lars Nørby Johansen Lars Terney Thorleif Krarup

Formand Næstformand Næstformand

Steen Hemmingsen Kim Gulstad Johannes Due

Mats Jansson Thorhild Widvey Vagn Flink Møller Pedersen *

Jan Heine Lauvring * Per Aastrup *

* Valgt af medarbejderne


Den uafhængige revisors påtegning

Påtegninger | Falck Årsrapport 2010 113

Til aktionærerne i Falck A/S

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Falck A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010, side 49-118. Koncernregnskabet

og årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse

og noter for såvel koncernen som moderselskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International

Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav.

Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, og afgivet udtalelse herom.

Ledelsens ansvar

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Dette

ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et

koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes

besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er

rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende

redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores

revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og

udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig

fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet.

De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet

og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne

kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende

billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at

udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af

ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af

den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme

for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt

af EU og yderligere danske oplysningskrav.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte

revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen

er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

København den 15. marts 2011

KPmG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Flemming Brokhattingen Søren Kok Olsen

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor


114 Falck Årsrapport 2010 | Bestyrelse og direktion

Bestyrelse, direktion og revisorer

BESTYRELSE I FALCK A/S

Lars Nørby Johansen, født 1949

Bestyrelsesformand

Medlem af bestyrelsen for:

• William Demant Holding A/S (formand)

• Georg Jensen A/S (formand)

• Danmarks Vækstråd (formand)

• DONG Energy A/S (næstformand)

• Index Award A/S

• Rockwoolfonden (næstformand)

• Codan A/S og Codan Forsikring A/S

• Arp-Hansen Hotel Group A/S

• Institut for selskabsledelse

Lars Terney, født 1967

Næstformand

Partner i NC Advisory A/S, rådgiver for Nordic Capital Fund V

Medlem af bestyrelsen for:

• EDB Gruppen Holding A/S (formand)

• EG Holding A/S (formand)

• EG A/S (formand)

• NC Advisory A/S

Thorleif Krarup, født 1952

Næstformand

Medlem af bestyrelsen for:

• Sport One Danmark A/S (formand)

• Exiqon A/S (formand)

• ALK-Abelló A/S (næstformand)

• H. Lundbeck A/S (næstformand)

• Lundbeckfond Invest A/S (næstformand)

• Lundbeckfonden

Steen Hemmingsen, født 1945

Administrerende direktør i Lundbeckfonden og Lundbeckfond

Invest A/S

Medlem af bestyrelsen for:

• H.J. Hansen Holding A/S (formand)

• H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S (formand)

• Obel-LFI Ejendomme A/S (næstformand)

• Amagerbanken af 2011 A/S

• Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond

Kim Gulstad, født 1976

Director i NC Advisory A/S, rådgiver for Nordic Capital Fund V

Johannes Due, født 1949

Administrerende direktør i Sygeforsikringen "danmark"

Medlem af bestyrelsen for:

• Forsikringsselskabernes Data Central (formand)

• Administrationsselskabet "danmark" A/S (formand)

• Syddansk Universitet (formand)

• Forebyggelsesfonden (formand)

• Danske Universiteter (formand)

• Bikuben Fonden af 1989 (næstformand)

• Forsikring og Pension

• International Federation of Health Plans

mats Jansson, født 1951

Medlem af bestyrelsen for:

• Danske Bank A/S

Thorhild Widvey, født 1956

Medlem af bestyrelsen for:

• Akvagroup ASA

• Align AS

• Stream AS

• RXT ASA/Reservoir Exploration Technology

• IRIS AS (International Research Institute of Stavanger)

• Hitec Vision Private Equity

• ENI AS

• Sysco AS

• NBT AS

• Morpol ASA

Vagn Flink møller Pedersen, født 1957

Ambulancebehandler

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Jan Heine Lauvring, født 1953

Ambulancebehandler

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Per Aastrup, født 1959

Ambulancebehandler

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem


DIREKTION I FALCK A/S

Allan Søgaard Larsen, født 1956

Koncernchef

Medlem af bestyrelsen for:

• PensionDanmark Holding A/S

• Hovedbestyrelsen DI

morten R. Pedersen, født 1968

Vicekoncernchef

GENERALFORSAmLINGSVALGTE REVISORER

KPMG

Borups Allé 177

2000 Frederiksberg

v/statsautoriseret revisor Flemming Brokhattingen

og statsautoriseret revisor Søren Kok Olsen

SELSKABSINFORmATION

Falck A/S

Polititorvet

1780 København V

Danmark

Tlf.: 70 33 33 11

WWW.FALCK.COM

WWW.FALCK.DK

CVR-nr. 28 10 13 76

Bestyrelse og direktion | Falck Årsrapport 2010 115


116 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Juridiske enheder i Falck koncernen pr. 31. december

Selskabsnavn Land Ejerandel

Falck A/S Danmark 100%

Falck Danmark A/S Danmark 100%

Falck Health Care Holding A/S Danmark 100%

Falck Health Care A/S Danmark 100%

ActivCare A/S Danmark 100%

ActivCare Privat A/S Danmark 100%

Ulfab Danmark A/S 2) Danmark 100%

Vikteam A/S Danmark 80%

Falck Hjælpemidler A/S Danmark 91,6%

Falck JobService A/S Danmark 84,5%

Falck Hjemmepleje A/S Danmark 100%

Lone Hovmand Sundhedsafdeling A/S Danmark 100%

North Securities A/S 1) Danmark 20%

Falck Norge Holding AS Norge 100%

Falck Redning AS Norge 100%

Falck Emergency AS Norge 100%

Falck Ambulanse AS Norge 100%

Falck Norge Leasing AS Norge 100%

Falck Health Care Norge AS Norge 100%

Falck Nutec Holding A/S Danmark 100%

Falck Nutec Esbjerg A/S Danmark 100%

Falck Nutec Management A/S Danmark 100%

Falck Global Safety B.V. Holland 100%

Falck Nutec AS Norge 100%

Falck Nutec Ltd. Storbritannien 100%

Nutec Centre for Safety Ltd. 2) Storbritannien 100%

Falck Onsite Limited Storbritannien 100%

Onsite Training Services Limited. 2) Storbritannien 100%

Falck Nutec Trinidad and Tobago Limited Trinidad & Tobago 80%

Nutec UK Ltd. 2) Storbritannien 100%

Nutec Belgium Holding BVBA 2) Belgien 100%

Nutec Belgium BVBA 2) Belgien 100%

Falck Nutec B.V. Holland 100%

RISC Fire and Safety Services B.V. Holland 100%

Accentus B.V. Holland 100%

Marinesafety International Rotterdam B.V. Holland 100%

MSTS Asia Sdn. Bhd. Malaysia 70%

Risktec (M) Sdn. Bhd. Malaysia 100%

Falck Bestari Healthcare Sdn Bhd Malaysia 82%

MSTS Asia (S'pore) Pte. Ltd. Singapore 100%

Falck Bedrijfshulpverlening BV Holland 100%

Falck Prime Atlantic Limited Nigeria 51%

Falck Nutec Brasil Participacoes Ltda Brasilien 100%

Falck Nutec Brasil Treinamentos em Segurança Marítima Ltda Brasilien 100%

Southfield Ltd Thailand 49,5%

Falck Nutec (Thailand) Ltd Thailand 65%

Falck Nutec Nigeria Limited Nigeria 100%

Falck USA Holdings, Inc USA 100%

Falck Alford Holdings, Inc USA 80%

Alford Services, Inc USA 100%

Alford Safety Services, Inc USA 100%

Alford Safety & Compliance, L.L.C. USA 100%

Haztec Services - West Indies, L.L.C. USA 100%

Haztec Services St. Lucia Ltd St. Lucia 100%

Haztec Services Trinidad Limited Trinidad & Tobago 100%

Falck Alford International BV Holland 100%

Falck Alford Holding S.A. de C.V. Mexico 100%

Falck Alford Training S.A.I.P. de C.V. Mexico 100%

Falck Nutec Vietnam Limited Vietnam 80%

Falck Safety Services LLC De Forenede Arabiske Emirater 49%


Juridiske enheder i Falck koncernen pr. 31. december

Koncern | Falck Årsrapport 2010 117

Selskabsnavn Land Ejerandel

Falck Investment Norge AS Norge 100%

Falck Followit Norge AS Norge 100%

VIFA AB Sverige 100%

Falck Sverige Holding AB Sverige 100%

Falck Investment Sverige AB Sverige 100%

Falck Räddningskär AB Sverige 100%

Falck Forsäkrings AB Sverige 100%

Falck TravelCare AB Sverige 100%

Falck Ambulans AB Sverige 100%

Falck Räddningstjänst AB Sverige 100%

Falck Services AB Sverige 100%

Svensk Sjöambulans AB 1) Sverige 50%

Ulfab Sairaankuljetus OY Finland 100%

S Reg Holding A/S Danmark 100%

S Reg AB Sverige 100%

S Reg Service AB Sverige 100%

S Reg A/S Danmark 100%

S Reg Oy Finland 100%

S Reg AS Norge 100%

Falck EMS Holdings, Inc. USA 100%

Falck EMS Corp. USA 100%

FCA Corp. USA 100%

Care Ambulance Service, Inc. USA 87%

Falck Health Care Sverige Holding AB Sverige 100%

Falck AM Health Care AB Sverige 70%

Falck Health Care AM A/S Danmark 100%

Falck Aktiv Arbetsmedicin AB Sverige 100%

Falck Healthcare AB Sverige 100%

Falck Investments Finland Oy Ab Finland 100%

Falck Finland Oy Finland 100%

Falck Oy Finland 100%

Falck Autoabi OÜ Estland 90%

Falck Benelux NV Belgien 60%

Ambuce Rescue Team BVBA Belgien 100%

Ambuce Limburg BVBA Belgien 100%

MDV International BVBA Belgien 100%

Falck Investments NV Belgien 80%

Falck Medical Services LLC De Forenede Arabiske Emirater 49%

Falck Eurasia B.V. Holland 95.05%

Falck Foundation VZW Belgien 100%

Falck Medycyna Sp.z o.o. Polen 100%

Falck SK a.s. Slovakiet 92,5%

Falck Emergency AS Slovakiet 50,89%

Falck Záchranná a.s. Slovakiet 100%

Falck Academy s.r.o. Slovakiet 100%

La Salus, a.s. Slovakiet 100%

La Salus Phrama s.r.o. Slovakiet 100%

Falck Fire Services a.s. Slovakiet 100%

Falck CZ a.s. Tjekkiet 92,5%

Lainsa Servicios Contra Incendios, S.A. Spanien 51%

Falck France SAS Frankrig 100%


118 Falck Årsrapport 2010 | Koncern

Juridiske enheder i Falck koncernen pr. 31. december

Selskabsnavn Land Ejerandel

Falck AVD Holding B.V. Holland 100%

Falck AVD B.V. Holland 100%

Advisebureau van Dijke B.V. Holland 100%

AVD-ICT B.V. Holland 100%

Safety Center Holding B.V. Holland 100%

Safety Center Holland B.V. Holland 100%

Safety Center Zuid Holland B.V. Holland 100%

Safety Center Colleage c.v. Holland 51%

Safety Center Zuid Holland c.v. Holland 52%

MIT B.V. Holland 100%

Safe Building B.V. Holland 100%

Safety Center Team B.V. Holland 100%

AVD Consultancy N.V. Belgien 100%

Falck Brasil AVD Participações Ltda. Brasilien 100%

Falck Brasil Plano de Saúde Ltda. Brasilien 100%

Falck Brasil 747 Participações Ltda. Brasilien 100%

Toesa Service S.A. Brasilien 60%

Tefe Tefe Servicos de Saude Ltda Brasilien 100%

Falck Brasil FF Participações Ltda. Brasilien 100%

Falck Brasil Fire Fighting Participações Ltda. Brasilien 100%

Falck Rettungsdienst GmbH Tyskland 100%

Falck Österreich GmbH Østrig 100%

Falck Yardim Hizmetleri Limited S¸irketi Tyrkiet 95%

Falck UK Limited Storbritannien 100%

Falck EMS UK Limited Storbritannien 100%

Resource Protection International Ltd. Storbritannien 100%

Falck India Limited Storbritannien 100%

Falck Services Limited Mauritius 100%

Falck India Pvt. Ltd. (India) Indien 100%

Falck Services Pvt Ltd. (India) Indien 100%

Falck Fire Services S.R.L Rumænien 100%

Falck Treasury A/S Danmark 100%

Investeringsselskabet af 17. december 2007 A/S Danmark 100%

Falck Asset Management 9 A/S Danmark 100%

Falck DRF Luftambulance A/S Danmark 51%

A C Trafik A/S Danmark 100%

A C Trafik 2 ApS Danmark 100%

KPC Ejendomme af 6. juni 2002 A/S 1) Danmark 25%

Falck Nederland Holding B.V. Holland 100%

1) Associeret selskab.

2) Selskabet er uden aktivitet.


Nøgletalsdefinitioner

Nøgletal beregnes som udgangspunkt på grundlag af den aflagte

årsrapport og den anvendte regnskabspraksis i koncernen. Falckkoncernen

har valgt at beregne en række nøgletal på grundlag af

hovedtal, der fremgår af afsnittet om hoved- og nøgletal på side

6, og definitioner af disse nøgletal er derfor angivet nedenfor.

Organisk vækst

Vækst i ekstern omsætning i forhold til foregående år, målt i lokal

valuta og reguleret for omsætning fra virksomhedskøb og afhændede

dattervirksomheder, hvorefter disse først indregnes efter

12 måneder. Væsentlige kontrakter vundet efter overtagelsen af

mindre selskaber medregnes i den organiske vækst.

Overskudsgrad

Resultat af primær drift før omkostninger og afskrivninger ved

virksomhedskøb og særlige poster (EBITA) i procent af nettoomsætning.

Effektiv skatteprocent

Udgiftsført skat vedrørende regnskabsåret i procent af resultat før

skat.

Nettoinvesteringer

Investeringer i ejendomme, driftsmidler og andre immaterielle

aktiver fratrukket salg af ejendomme, driftsmidler og andre immaterielle

aktiver.

Soliditetsgrad

Egenkapital i alt ultimo i procent af samlede passiver ultimo.

Egenkapitalens forrentning

Falcks andel af årets resultat i procent af den gennemsnitlige

egenkapital eksklusiv minoritetsinteresser.

Nettodriftsaktiver

Nettodriftsaktiver eksklusiv goodwill er defineret som tilgodehavender

fra salg og tjenesteydelser og øvrige driftsmæssige

omsætningsaktiver tillagt materielle og immaterielle aktiver

(eksklusiv goodwill), fratrukket leverandører af varer og tjenesteydelser

og andre gældsforpligtelser samt øvrige driftsmæssige

forpligtelser.

Koncern | Falck Årsrapport 2010 119

Nettorentebærende gæld til EBITDA

Netto-rentebærende gæld samt skyldige købesummer i forhold til

resultat af primær drift før af- og nedskrivning (EBITDA). Resultat

af primær drift før af- og nedskrivning (EBITDA) er normaliseret

for helårs-effekt af foretagne virksomhedskøb i perioden.

Frit cash flow

Resultat af primær drift før omkostninger og afskrivninger ved

virksomhedskøb og særlige poster (EBITA) reguleret for ikke-

kontante driftsposter samt ændring i nettodriftsaktiver.

Cash conversion rate

Frit cash flow i procent af resultat af primær drift før omkostninger

og afskrivninger ved virksomhedskøb og særlige poster

(EBITA). Sammenhængen mellem resultat af primær drift før

omkostninger og afskrivninger ved virksomhedskøb og særlige

poster (EBITA) og frit cash flow (cash conversion rate) viser koncernens

evne til at generere pengestrømme fra driftsaktiviteten

efter foretagne investeringer i immaterielle og materielle aktiver

samt pengebinding i arbejdskapital, der er nødvendig for at

kunne generere vækst.

Resultat pr. aktie (EPS)

Resultat henførbart til moderselskabets aktionærer pr. gennemsnitligt

antal udestående aktier.

Udvandet resultat pr. aktie (DEPS)

Udvandet resultat henførbart til moderselskabets aktionærer pr.

udvandet gennemsnitligt antal udestående aktier.

Normaliseret resultat efter skat

Årets resultat fratrukket omkostninger og afskrivninger ved køb

af virksomhed og særlige poster samt skat heraf.


120 Falck Årsrapport 2010

Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as


Falck A/S

Polititorvet

1780 København V

Danmark

Tlf.: 70 33 33 11

www.falck.dk

CVR NR. 28 10 13 76

Similar magazines