tema: SeniorPoLitik når de grå bli'r til guld - HK

hk.dk

tema: SeniorPoLitik når de grå bli'r til guld - HK

HK BLADET for ansatte i kommuner, amter og fælleskommunale virksomheder | 13 | 11. august 2006

Læs Ledige HK’s indstik stillinger kursustilbud fra Kommunal fra side side 34København

11

Fokus på

retssikkerheden

flere

kommunale

ombudsmænd

Kras kritik

fra topjurist

budgetter

vigtigere

end borgere

tema: SeniorPoLitik

når de grå

bli’r til guld

PLUS: krav om kontroL StjæLer tid fra Ledige • medarbejdere Siger nej tiL reSULtatLøn •

ih hvor er det – ikke Længere – kommUnaLt • nU må det gerne bLive 1. janUar • noter m.m.


xxx | xxx

UDGIVER

HK/Kommunal i samarbejde med HK/Danmark

Weidekampsgade 8

0900 København C

telefon 33 30 43 43

telefax 33 30 44 49

redaktionen@kommunalbladet.dk

www.kommunalbladet.dk

JOBANNONCER

annoncer@kommunalbladet.dk

TEKSTSIDEANNONCER

DG media as, tlf. 70 27 11 55

KOmmUNIKATIONSTEAm

telefon 33 30 49 00

Henrik Munksgaard, ansv. redaktør

44hmu@hk.dk

Ellen Buhl, redaktionssekretær

44eb@hk.dk

Mogens Jepsen, journalist

44mkj@hk.dk

Morten Thomsen, journalist

44mt@hk.dk

Pernille Sigumfeldt, pressemedarbejder

44psi@hk.dk

Lia Ellehuus, webredaktør

44le@hk.dk

May Pedersen, bladsekretær

44mpe@hk.dk

HK/DANmARKS REDAKTION

Niels Møller Madsen

44nmm@hk.dk

Lene Søborg

44les@hk.dk

Alexander Borch Nielsen

44abn@hk.dk

GRAfISK TIlRETTElæGGElSE

[di:zain], www.di-zain.net

PRODUKTION

Datagraf Auning AS

TRYK

Colorprint

læSERTAl

179.000

KONTROllERET OPlAG

68.847

(Perioden 01.07.04-30.06.05)

ISSN: 1901-2209

Næste nummer udkommer 25. august 2006.

Annoncer til dette nummer skal være redaktionen

i hænde senest 16. august 2006.

Forside:

Læs side 16

Foto:

Jonas Ahlstrøm

leder AF ANSv. rEDAKTør HENRIK mUNKSGAARD

Vi pakker flyttekasserne ud

hørt

Kære læser, når du bladrer og læser artiklerne i det blad, du nu

holder i hånden, tænker du formentlig ikke nærmere over det.

Men på mange måder er det et nyt produkt, du sidder med i

hænderne. Vi har brugt sommerferien til at flytte Kommunalbla-

dets redaktion til København, så bladet – nu også fysisk – er en

integreret del af HK/Kommunals kommunikationsteam.

For os er skiftet markant. Nye medarbejdere, og en ny redaktør af bladet. Og

så lige en praktisk detalje med et bjerg af flyttekasser, der skal pakkes ud …

For læserne bliver der mere tale om evolution end revolution. Vi skifter ikke

lay-out eller begynder at udkomme på lyserødt papir, men når vi atter længes

mod den sommerhede, vi lige nu stønner over, og flyttekasserne er tømt, skulle vi

helst være dér, hvor ændringerne begynder at kunne ses.

Først og fremmest vil vi med flytningen styrke sammenhængen mellem

Kommunalbladet og HK/Kommunals hjemmeside. Fremover vil vi udnytte

journalisternes baggrundsviden og research bredere, så vi bruger bladet til dét,

printmediet er bedst til, og hjemmesiden til dét, den er bedst til. Målet er, at

HK/Kommunal samlet kommer til at stå stærkere i et mediebillede, hvor der i dag

er benhård kamp om pladsen.

Vi vil værne om en række af Kommunalbladets kendte kvaliteter. Nu som før

vil vi se verden i skrivebordshøjde, sådan som HK’s kommunalt ansatte oplever

den. Og nu som før vil bladet sætte kritisk spot på såvel regering og kommunale

arbejdsgivere som indadtil i vores egen organisation.

Kommunalbladet er og bliver primært et medlemsblad, men det er vores klare

målsætning at skrive flere historier, der giver genlyd på direktions- og borgmes-

terkontorerne i kommunerne og i dagspressen. Vores mål er at skubbe de emner

og sager, som har størst betydning for HK/Kommunals medlemmer, et stykke op

på dagsordenen. Det kan kun lykkes med det lange seje træk. Lige nu er de store

ændringer svære at på øje på. Om et år er ændringerne forhåbentlig ikke til at

undgå at få øje på.

God læselyst. I dette og kommende numre af Kommunalbladet.

“Danmark høster lige nu nogle meget store fordele af en

historisk lav ledighed, hvor nye grupper kommer i arbejde.

Eksempelvis rasler arbejdsløsheden ned for indvandrere og

også ledige seniorer får i stigende omfang et job. Det burde

vi glæde os over i stedet for straks at advare om faren for

lønpres. Vi kan høste nogle store langsigtede gevinster,

hvis vi får flere af de marginaliserede grupper i arbejde nu.”

LO’s cheføkOnOm Jan kæraa rasmussen tiL BerLingske tidende

HK HK kommunalbladet I 11. I 11. august 2006 2006

HK kommunalbladet I 11. august 2006

14

6

BUDGETTER VIGTIGERE

END BORGERE

Det halter alvorligt med retssikkerheden

i den kommunale

sagsbehandling, mener forhenværende

landsdommer Holger

Kallehauge. Han vil have kommunerne

til at ansætte controllere,

som tjekker retssikkerhed i

stil med de velkendte økonomiske

controllere.

IH HVOR ER DET

IKKE læNGERE

KOmmUNAlT

Op gennem 1970 og 80’erne var kommunalt ansatte yndede

ofre i de danske sommerrevyer og fjernsynets satire-pro-

grammer – godt hjulpet på vej af politiske fyndord som pa-

pirnussere og skrankepaver. Kommunalbladet har spurgt en

række revyforfattere, om de kommunale stadig er lette ofre.

Det er de ikke. De har faktisk fået sympati.

NOTER

4 JOBANNONCER

NU må DET GERNE

BlIVE 1. JANUAR

indhold

Der er efterhånden god

plads på amtsgårdene.

Medarbejderne siver

lige så stille til deres nye

funktioner, mens dyngerne

med arbejde vokser

på bordene foran de

efterhånden få tilbageværende

kolleger.

når de grå ... ... bli’r til guld

18

tema: seniorpolitik

Nedsat tid, fleksibilitet og fuld pension. Hvis de

kommunale arbejdsgivere har fleksible seniorordninger

bliver HK’erne gerne længere i jobbet.

Med et lederjob syntes

Birgit Andersen ikke at

deltid var gangbar option,

i stedet fik hun en senior-

aftale som konsulent.

Efter 46 år på fuld tid var

Aase Grotenberg ved at

køre lidt træt. Derfor fik

hun en seniorordning og

en ugentlig fridag.

5

0


etssikkerhed | ombudsmand

Ombudsmand

på vej i flere

kOmmuner

En række kommuner har besluttet sig for at ansætte en ombudsmand

eller overvejer kraftigt at gøre det.

Der er fokus på retssikkerhed. Og

det får mange nye kommuner til at

indføre det, der svarer til en ombudsmand

– nemlig en borgerrådgiver.

Sejlflod var den første kommune til i

1991 at ansætte en borgerrådgiver. Så kom

Stenløse og sidste år fulgte Københavns

Kommune op. Og indtil videre har en

håndfuld andre besluttet sig for det samme,

men endnu flere overvejer i øjeblikket

muligheden.

I Næstved har man politisk besluttet,

at den nye kommune skal have en borgerrådgiver.

– Vi har skævet meget til København,

da vi skulle finde vores model. Og også

hos os bliver vedkommende ansat direkte

under byrådet. Formålet er at sikre, at der

i den nye kommune er fokus på den gode

forvaltningsskik, og at den fungerer. For

borgerrådgiveren skal ikke bare vejlede

borgere om klagemuligheder og modtage

eventuelle klager. Det ligger også i funktionen,

at vedkommende kan undersøge

sagsområder og af egen drift kigge nærmere

på forvaltningsområder, fortæller

jurist Ulla Rasmussen.

Dertil kommer, at borgerrådgiveren

skal være en slags ventil for borgerne

og helt konkret aflaste politikere, som

tidligere har været dem, der har måttet

lægge øre til frustrationer og konkrete

klager.

fire

anbefalinger

fra

JoHan buSSe

københavns kommunes borgerrådgiver

er det sted, som ligner den rigtige ombudsmand

mest. Johan busse giver her

fire anbefalinger til, hvordan funktionen

fungerer bedst.

• borgerrådgiveren skal være selvstændig

og uafhængig af forvaltningen,

så borgerrådgiveren ikke kan blive

presset i sin vurdering. derfor skal

vedkommende ansættes direkte af og

fungere under et byråd.

der bør være et fagligt miljø omkring

borgerrådgiveren, dvs. med flere ansatte.

i små kommuner kan det sikres

ved at lægge flere funktioner ind i

afdelingen fx kvalitetsudvikling.

der skal være politisk opbakning og

enighed om, at borgerrådgiveren er en

god idé. ellers er positionen utryg for

borgerrådgiveren, der kan begynde at

skele til, om visse afgørelser er upopulære

– og at funktionen trues med

nedlægning.

• administration og forvaltninger skal

være inddraget, så alle kan se fordelene

ved projektet, og dørene dermed

er åbne for borgerrådgiveren.

I den nye Holbæk Kommune er motiverne

i samme boldgade. Det handler især om

ikke at træde i de samme hundelorte igen,

som det så poetisk udtrykkes.

– Borgernes stilling skal styrkes. Vi

skal lære af vores fejl og på den måde

sørge for, at vores medarbejdere bliver opkvalificeret,

siger direktionsmedarbejder

Christian Rasmussen.

En dEl af forvaltningEn

I den nye Guldborgsund Kommune ved

man, at den nuværende kommunaldirektør

i Nykøbing Falster, Peter Rygaard

Andersen, bliver borgervejleder og leder

af den juridiske tjeneste.

Her skal han hjælpe folk med at klage.

Dvs. hjælpe borgeren med at finde ud af,

om der kan klages, til hvem, hvordan, og

hvis det er nødvendigt, også hjælpe med

at formulere og skrive klagen.

Borgervejlederen i Guldborgsund

bliver en del af forvaltningen og altså

ikke uafhængig som i andre kommuner.

Men derfor ser han stadig mulighed for at

bruge klagerne konstruktivt til at forbedre

forvaltningsskikken.

– Vi vil jo efterhånden få en indsigt i,

hvad folk typisk klager over, og den viden

kan vi bruge til at spørge os selv, om vi

har et problem her, og om vi holder os på

forvaltningsrettens smalle sti. Og så må

jeg jo slå et slag med pisken, hvis det er

TEKST MogEnS JEPSEn / mkj@kommunalbladet.dk / illuSTraTion: ClauS riiS / FoTo: MortEn nilSSon

da navnet ombudsmand er en beskyttet

titel, må kommuner og andre

institutioner ikke kalde en stilling,

som ellers svarer til det, for ombudsmand.

den skrivelse har bl.a.

Hk samt 20 andre virksomheder

og offentlige myndigheder fået fra

folketingets retsudvalg. derfor kan

vedkommende hedde alt lige fra

borgerrådgiver, borgervejleder over

kvalitetschef til brugervejleder.

nødvendigt, siger Peter Rygaard Andersen,

der dog understreger, at hans stilling ikke

er løsrevet fra forvaltningen, og at han

dermed ikke er sat i verden for at kritisere

og uddele næser.

Netop spørgsmålet om, hvorvidt borgerrådgiveren

skal være uafhængig af forvaltningen,

er et omdrejningspunkt mange

steder.

I Stenløse og Sejlflod, som er to

af foregangskommunerne inden for

borgerrådgivere, har man dog ingen

problemer med at være en del af forvaltningen.

– I de 15 år jeg har været, hvad der

svarer til den lokale ombudsmand, har

jeg behandlet 53 klager over alt lige

fra visitering til dagplejen, gebyrer og

selve sagsbehandlingen. Og når jeg har

behandlet klagen, hørt udtalelserne og

givet min indstilling til borgeren, har der

efterfølgende ikke været klager over den

til fx folketingets ombudsmand, forklarer

Jens Olav Silkjær, kvalitetschef i Sejlflod

Kommune.

Her er der en borgerrådgiver:

• Stenløse kommune

• københavn kommune

• Sejlflod kommune

• Storstrøms amt

Her kommer der en borgerrådgiver,

efter reformen er

trådt i kraft:

• næstved kommune

guldborgsund kommune

• kalundborg kommune

• Sønderborg kommune

• Holbæk kommune

Her er man i gang med

proceSSen:

• århus kommune

• Hillerød kommune

• ny faxe kommune

Her er der debat / forSlag om

at indføre en borgerrådgiver:

• Helsinge kommune

• Skanderborg kommune

• Høje taastrup kommune

I Århus har politikerne også sat en proces

i gang, som sandsynligvis munder ud i en

model med en borgerrådgiver. Men den

endelige politiske beslutning bliver først

taget i løbet af 2007.

Det næste halve års tid skal en arbejdsgruppe

nemlig analysere hele det århusianske

klagesystem og bl.a. afdække,

hvor der er huller, fortæller jurist Frederik

Gammelgaard med ansvar for processen

og selv tidligere byrådspolitiker i Århus for

de konservative.

– Vi har været på studietur til andre

kommuner for at se, hvordan funktionen

bedst forankres i organisationen, og om

der skal ligge muligheder for kontrol i

stillingen. Men det, vi kan se, er, at der alle

steder er mere fokus på borgernes retssikkerhed.


HK kommunalbladet I 11. august 2006 HK kommunalbladet I 11. august 2006


etssikkerhed | borgerkritik

Det halter alvorligt med retssikkerheden

i den kommunale sagsbehandling,

mener forhenværende landsdommer

Holger Kallehauge. Han vil have kommunerne

til at ansætte controllere, som

tjekker retssikkerhed i stil med de velkendte

økonomiske controllere.

Alenlang sagsbehandling.

Svar, der udebliver. Parter,

der ikke bliver hørt. Vejledninger,

der ikke gives. Medarbejdere, der

ikke ved nok. Og som er både er

uhøflige og uvenlige.

Tidligere landsdommer,

Holger Kallehauge, lægger ikke

fingre imellem i kritikken af kommunernes

mangel på respekt for

Kommunernes sagsbehandling er

under al kritik. Retssikkerheden tilsidesættes

på grund af presset på budgetterne,

mener forhenværende landsdommer

Holger Kallehauge, der er formand

for Foreningen af Polio-, Trafik- og

Ulykkesskadede.

Budgetter

vigtigere end Borgere

borgernes retssikkerhed. Som

formand for Foreningen af Polio-,

Trafik- og Ulykkesskadede lægger

han ofte øre til medlemmer, der er

trætte af at blive behandlet dårligt

af det offentlige. Og selvom mange

stiltiende finder sig i det, er det

hans klare indtryk, at antallet af

skriftlige klager til kommunerne er

for opadgående.

TEKST Berit aNDerseN / redaktionen@kommunalbladet.dk / FOTO lars Bahl

– Hverken politikere eller administrative

chefer lægger særlig stor vægt på borgernes

retssikkerhed. De har simpelthen

for travlt med at overholde budgetterne,

siger Holger Kallehauge.

At økonomien mange steder i det offentlige

kommer før alle andre hensyn var

også konklusionen på en undersøgelse,

som Socialministeriet for tre år siden gennemførte.

Den handlede om retssikkerhed

og borgerinddragelse og dokumenterede

sort på hvidt, at ”økonomiske hensyn

tillægges afgørende vægt på bekostning af

retssikkerhedshensyn i den kommunale

praksis.” Undersøgelsen viste, at det

hyppigt sker, at reglerne om partshøring

tilsidesættes, at sagsbehandlingstiderne

bliver urimeligt lange, at notatpligten ikke

overholdes, og at der mangler begrundelser

i afgørelserne.

Nej tak til smileys

Men trods de klare og kritiske konklusioner

er der ikke sket nogen mærkbar forandring,

konstaterer Holger Kallehauge.

– Realiteten er, at der ikke sker så meget,

de kommunale chefer fortsætter, som

om intet var hændt. Der er ingen respekt

for sanktionsmuligheder i det administrative

led. Og heller ikke i det politiske.

Borgmestre kan ikke afsættes fra deres

poster på samme måde, som ministre kan

det, siger han.

I stort omfang vil alene dét, at flere klager

over usaglige afgørelser dog alligevel

skubbe systemet den rigtige vej, mener

Kallehauge.

– Det er straf nok i sig selv, når klageinstansen

erklærer en afgørelse ugyldig eller

sender den retur til fornyet behandling.

Det sker bare ikke ofte nok, siger han.

Alligevel ser han ingen grund til at

indføre hårdere straffe, som andre har

foreslået det. Økonomiske sanktioner er

generelt heller ikke hans livret, dog med

en enkelt undtagelse:

– Måske kunne man godt skæve til

Menneskerettighedsdomstolens praksis

med erstatninger for tort, hvis sagerne

trækker for længe ud, siger den forhenværende

landsdommer.

Der ikke behov for ’pisk’, men det er

heller ikke for mere ’gulerod’, der skal til.

I hvert fald ikke i den form, som nogle har

foreslået det, via smileys til de kommuner,

der opfører sig, som de skal. Det mener

Kallehauge, decideret er noget pjat.

Dårlig samvittigheD

At komme problemet med manglende

retssikkerhed til livs kræver derimod først

og fremmest en ændret holdning i kommunerne.

Og her mærker han langt om

længe grøde i luften.

– På det seneste synes jeg faktisk, at

kommunerne reagerer markant bedre,

end de har gjort i lang tid. Jeg fornemmer,

at Kommunernes Landsforening er

blevet mere lydhør. Fx har de i nyere tid

arrangeret både kurser og konferencer

om retssikkerhed. Og jeg tror simpelthen,

det handler om, at man rundt om

i kommunerne er begyndt at få dårlig

samvittighed, siger Holger Kallehauge.

Der skal imidlertid mere end en holdningsændring

til for at komme problemet

til livs. Derfor ser han gerne idéen om

borgerrådgivere brede sig. Altså en slags

kommunale ombudsmænd, som fx

København og enkelte andre kommuner

allerede har haft i et stykke tid.

Hans anden idé er at ansætte controllere

på området for retssikkerhed. På samme

de som de fleste kommuner i dag har

ansat økonomiske controllere. Og så

mener han, at det er helt afgørende at få

efteruddannet de kommunale medarbejdere

i retssikkerhed.

HolgeR kalleHauge

– Primært skal de lære at bruge de

instrumenter, de har, ordentligt. Men

også, at retssikkerhed tager tid, fordi det

kræver, at besværlige regler om tidsfrister

og partshøring og den slags overholdes,

siger han. •

med en baggrund som bl.a. dommer i mere end 30 år er holger kallehauge en af

den juridiske verdens 'grand old men' herhjemme. ikke mindst når det drejer sig

retssikkerhed. holger kallehauge har arbejdet i justitsministeriet og har været

dommer i københavns Byret og Østre landsret.

ny tænketank på vej

de Samvirkende Invalideorganisationer,

dSI, nedsatte i 2005 en

arbejdsgruppe, der er ved at se på,

hvordan man kan give borgerne den

retssikkerhed, de har krav på.

til dette formål er gruppen gået i

gang med etableringen af en tænketank.

det sker efter en forgæves opfordring

til socialministeren om at

gøre det samme. Som det første vil

dSI meget snart udpege de professorer,

praktikere og andre uafhængige

personer, der skal have sæde i

tænketanken. og de vil få følgeskab

af to-tre faste medarbejdere, som

vil blive tilknyttet et mindre sekretariat.

Idéen med tænketanken er at foranstalte

undersøgelser af kommunernes

praksis på udvalgte områder

og af, hvordan de forvalter lovgivningen.

Resultatet heraf vil blive

en slags mini-betænkninger, der

på samme måde som ministerielle

betænkninger vil blive forelagt ministre

og Folketingets socialudvalg.

han har et omfattende forfatterskab med emner om lejeret, fri proces, ordre pub-

lic, narkokriminalitet, bagmandssager, agenter, etik, idealer og habilitet for dom-

mere og dommeres ytringsfrihed samt om handicappedes menneskerettigheder.

HK kommunalbladet I 11. august 2006 HK kommunalbladet I 11. august 2006


etssikkerhed | borgerkritik


Lovpause, ja tak

Per støve, der er formand for socialpolitisk udvalg i HK/Kommunal,

er enig med fhv. landsdommer Holger Kallehauge i, at det halter

med retssikkerheden i kommunerne og opfordrer medarbejdere og

ledere til i langt højere grad at sige fra.

– Retssikkerheden er nogle steder

langt fra det ønskelige. Og der er

ikke noget, der tyder på, at den bliver

bedre. Tværtimod, siger Per Støve, der er

formand for Socialpolitisk Udvalg i HK/

Kommunal, i det daglige socialformidler i

Aalborg Kommune.

– Når regeringen sætter kommunerne

på skrump og samtidigt laver nye love i

lange baner, som oven i købet indeholder

krav om mere kontrol, går det i sidste ende

ud over retssikkerheden. For i kontorerne

hos de kommunale medarbejdere er

konsekvensen, at sagsdyngerne vokser,

at ventetiderne bliver endnu længere, og

at vilkårene for god sagsbehandling i det

hele taget bliver ringere, siger han.

FOTO: LaRS HORn

Per Støve understreger, at både ledere og

medarbejdere har pligt til at sige fra, hvis

de tvinges til at udføre deres arbejde

en måde, som ikke lever op lovgivningen.

Hvis de ikke gør det, kan man med rette

klandre dem for den manglende retssik-

kerhed. Men mange kommunale medarbejdere

er for flinke. Per Støve mener

også, de faglige organisationer kan gøre

det bedre.

– Der er ingen tvivl om, at sagsbehandlerne

har brug for at blive bedre til at råbe

gevalt, når deres etik begynder at blive

flosset i kanten på grund af udefrakommende

krav, der gør det umuligt at overholde

loven. Det falder også tilbage på os i

de faglige organisationer, som måske ikke

er gode nok til at støtte op om medlemmerne.

Det skal vi være dygtigere til, siger

Per Støve.

lovsaNeriNg

Som han ser det, er det altså hverken mere

pisk eller gulerod, der er brug for over

for medarbejdere og politikere ude i det

lokale landskab. Derfor giver det for ham

heller ingen mening at udsende mere information

og flere vejledninger, at indføre

øgede sanktionsmuligheder, økonomiske

erstatninger til utilfredse borgere eller

kommunale ombudsmænd, borgerrådgivere

og lignende.

I stedet mener han, at eftersom ansvaret

for den manglende retssikkerhed i

sidste ende skal placeres hos regeringen,

er det også hér, at løsningen skal findes.

– Lige nu har vi nok at gøre med at

få kommunalreformen på skinner. Der

er absolut ingen grund til at belemre

embedsværket med mere. Tværtimod har

vi brug for at få at få saneret i for eksempel

lovene på beskæftigelsesområdet og på

sygedagpengeområdet, der efter de seneste

lovændringer er blevet administrativt

virkelig tunge. Så ja tak til et stop for mere

lovgivning. Det vil gavne både medarbejdere,

borgere og retssikkerheden, siger

Per Støve. •

Sådan SIgeR du FRa

Hvis man som kommunalt ansat

oplever, at sagsbehandlingen er i

strid med lovgivningen, har man

pligt til at sige fra. det kræver straffeloven.

I grove tilfælde kan man

blive straffet med bøde eller fængsel

for at undlade at gøre noget. jo

højere op i hierarkiet man kommer,

des større ansvar har man og des

mere forpligtet er man til at sige fra.

I sidste ende ligger ansvaret hos

kommunaldirektøren, som også kan

straffes.

Som ansat bør man underrette sin

overordnede, hvis man i sit arbejde

medvirker til ulovlig sagsbehandling.

når man først har underrettet

chefen, er det ham, der har ansvaret.

og han må så gå til sin chef og

så fremdeles, indtil sagen lander

hos de politisk ansvarlige, understreger

jurist lene kastaniegaard,

Hk/kommunal. Hun giver følgende

gode råd:

når man vælger at sige fra, er det

vigtigt at sikre sig beviser for, at

man har gjort det. enten kan man

kontakte sin tillidsrepræsentant

og fortælle, at man gør det og bede

vedkommende om at notere det, eller

man kan selv skrive et lille notat

om sin indsigelse og bede chefen

signere det. endnu en mulighed

er at notere indsigelsen i sagens

journalark og tage en kopi, som

man gemmer derhjemme. desuden

kan man skrive den på en e-mail og

bede om kvittering for læsning og

også her tage en kopi med hjem af

de mail og kvittering.

alt dette kan man vælge at gøre

alene eller som en gruppe af medarbejdere.

HK kommunalbladet I 11. august 2006 HK kommunalbladet I 11. august 2006

KURSER

Anbringelsesreformen

for sagsbehandlere

på børne- og ungeområdet

Anbringelsesreformen på børne- og ungeområdet

trådte i kraft pr. 1. januar 2006.

I forbindelse med implementeringen af

anbringelsesreformen gennemfører Styrelsen

for Social Service en række kursusaktiviteter

for politikere, forvaltningschefer, afdelingsledere

og sagsbehandlere på børne- og ungeområdet.

Kurset for sagsbehandlere giver deltagerne

viden om de nye regler og faglige fokuspunkter

i reformen. Deltagerne får endvidere

kendskab til forskning, metoder og redskaber,

som er relevante i forhold til reformens faglige

fokuspunkter. Det drejer sig f.eks. om:

Tidlig indsats

Inddragelse af børn, forældre og netværk

Dokumentation og evaluering

§ 38 undersøgelse

Handleplaner

Indsatsen over for de unge

Netværksanbringelser

Efterværn

Tilsyn og opfølgning

Styrelsen for Social Service

Skibhusvej 52B, 3. sal

5000 Odense C

Tlf.: 6548 4000

Fax.: 6548 4099

servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

www.servicestyrelsen.dk

Kurserne afvikles fra september 2005 og

løbende frem til 2007 og udbydes regionalt

eller som rekvirerede kurser for kommuner

eller sammenlægningskommuner.

Kurserne har et samlet omfang på 5 undervisningsdage

og 2 dage til hjemmeopgaver.

Oplysninger om indhold, rekvirering af

kurser samt tilmelding:

Hjemmeside:

http://www.servicestyrelsen.dk/

anbringelsesreformen

eller:

Danmarks Forvaltningshøjskole,

tlf.: 38 14 52 00

Læs om Styrelsens opgaver i forbindelse

med anbringelsesreformen på

www.servicestyrelsen.dk/

anbringelsesreformen


eskæftigelse | lovkrav

Krav om

kontrol

stjæler tid

fra ledige

Beskæftigelsesminister Claus Hjort

Frederiksen har indført så mange

nye pligter og kontrolregler, at sagsbehandlerne

kun har tid til at tale med ledige

i et kvarter af hver time. Resten af tiden

bruger de på at dokumentere, at de lever

op til lovens krav.

Mængden af administration og ministerens

udtalelser i pressen får mange

sagsbehandlere til at opleve, at hans

virkelige projekt er at så mistillid til deres

arbejde.

– Claus Hjort skyder os i skoene, at vi

holder på de ledige, men vi ser knap nok

borgerne længere, fordi vi skal bruge al

tiden på at skrive og skrive. Vi kan ikke se

stort på kravet om dokumentationen, for

så mister kommunen refusion fra staten,

sukker konsulent Merethe Petersen fra

arbejdsmarkedsafdelingen i Roskilde

Kommune.

I en rundspørge blandt knap 100

ansatte inden for beskæftigelsesområdet,

svarer ni ud af ti, at ændringerne i love

og bekendtgørelser slet ikke eller kun i

mindre grad har ført til forbedringer af

deres arbejde. Også for de berørte borgere

er gevinsterne af de mange nye regler til

TEKST HenriK staneK / redaktionen@kommunalbladet.dk / FOTO scanpix

sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet

bliver dynget til

med så meget administration,

at de knap nok har tid til deres

egentlige arbejde:

at skaffe ledige i job.

Hvis du skal lave et aktiverings-

forløb, kan du bruge 15 minutter

på samtale med klienten og 45

minutter på det administrative

arbejde.

at overse, i hvert fald hvis man skal tro

de sagsbehandlere, som har svaret på

rundspørgen.

Mangler tid

– Vi mangler arbejdskraft i vores område

og har kun borgere tilbage, som ingen

uddannelse har, som er misbrugere og

måske har psykiske problemer, ondt i

ryggen eller kommer fra familier med

store, sociale problemer. Vi skal fjerne

hver en sten på deres vej og at rydde op i

problemerne på hjemmefronten. Måske

skal vi hjælpe dem op om morgenen, og

vi må rykke ud, hvis der opstår problemer

på arbejdspladsen. Det kunne vi få tid til,

hvis Claus Hjort skar ned på sine lovgivningsmæssige

ambitioner, siger Merethe

Pedersen.

Job- og virksomhedskonsulent Sanne

Bjørner fra Helsingør er enig i, at flere

målgrupper kræver en målrettet indsats.

Men der går alt for lang tid med at fortolke

de nye regler.

– Det tager år, inden vi bliver enige

om, hvordan vi skal placere de ledige i de

match-kategorier, vi arbejder med. Det

Det er meget beklageligt, at

vi har en beskæftigelsesmini-

ster, som har så lidt tillid til

den enkelte kommunale sags-

behandler. Det øger ikke lige-

frem arbejdsglæden.

ligger ikke lige til højrebenet, om en ledig

er en klokkeklar toer eller treer. Det afhænger

af, hvor meget føling den enkelte

sagsbehandler har med arbejdsmarkedet,

siger hun.

Sanne Bjørner peger på et andet stort

problem, sagsbehandlerne bakser med,

nemlig utidssvarende it.

Systemerne til journalisering byder

på helt op til otte programmer, som ikke

altid taler sammen, så ofte skal de samme

oplysninger tastes ind flere steder.

ledige Mister Modet

Det problem kender de også i Nakskov,

hvor sagsbehandlerne på arbejdsmarkedscentret

satte sig for at undersøge,

hvor lang tid de rent faktisk bruger på at

administrere.

– Når en borger er gået fra en samtale,

bruger jeg 47 minutter på at administrere.

Vel at mærke når der er tale om en ung,

som der ikke er så forfærdelig meget

at skrive om. For ældre ledige går der

omkring halvanden time med at skrive

og sende jobplan, rådighedsstatistik,

ansættelseskontrakt og så videre, fortæller

sagsbehandler Nina Stangerup.

Hun undrer sig over, hvad den megen

dokumentation bliver brugt til.

– Jeg gad vide, hvordan ministeriet og

direktoratet får tid til at tjekke alle de oplysninger.

Har de mon ansatte til at tjekke,

om vi overholder reglen om opfølgende

samtaler med alle ledige hver tredje måned

– også når de er på barsel?

Nina Stangerup har ikke noget imod

at blive kontrolleret. Men det har taget

overhånd, og det går ud over borgere og

virksomheder.

– De fleste ledige tror ikke, de kan ret

meget. Mange har aldrig været på det

ordinære arbejdsmarked

og har heller

ikke et netværk

omkring sig. Men

jeg kan afklare deres

kompetencer og

dem aktiveret.

Problemet er, at de

mister modet, inden

de ser mig til den opfølgende samtale tre

måneder senere.

Nina Stangerup ville gerne kunne kigge

forbi ledige, der er i praktik i private virksomheder,

en gang om ugen.

Man får på fornemmelsen,

at det ikke handler om at få

borgerne i arbejde, men om

at dokumentere, at man over-

holder lovgivningen.

sagsbeHandlerne siger:

Har ændringerne i love og bekendtgørelser

gjort dit arbejde nemmere?

i høj grad: 0,0 procent

i nogen grad: 9,7 procent

i mindre grad: 43,5 procent

slet ikke: 46,8 procent

– Det ville vise både de ledige og virksomhederne,

at jeg er parat til at hjælpe

dem.

Næstformand Bodil Otto, HK/Kommunal,

ser undersøgelsen som en bekræftelse

det, hun længe har hørt fra det sociale

område.

– Vores rundspørge bekræfter kun det,

vi i forvejen vidste, nemlig at beskæftigelsesområdet

bliver mere og mere detailstyret.

Det virker absurd, at sagsbehandlerne

kun kan bruge 15 minutter ud af en time

på at tale med ledige. Ikke mindst når

de står tilbage med en restgruppe, som

kræver tid at få i job.

Bodil Otto kunne ønske sig, at sagsbehandlerne

fik friere tøjler.

– Før i tiden afprøvede man de lediges

arbejdsevner i spændende projekter, men

dengang var der

ingen reelle job. Det

er der i dag, så det er

beskæmmende, at

statens eneste svar

de tunge ledige er

et krav om kontrol

og dokumentation.

Vores medlemmer

har søgt deres job for at hjælpe folk. Det

er her deres styrke ligger og ikke i administration,

siger hun. •

Har ændringerne Haft positiv betydning

for den service borgerne får?

i høj grad: 0,0 procent

i nogen grad: 21,4 procent

i mindre grad: 37,5 procent

slet ikke: 23,2 procent

ved ikke: 17,9 procent

Svarene bygger på en rundspørge blandt 63 sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet, som alle

deltog i HK/Kommunals socialpolitiske konference i maj. Citaterne på siden er alle kommentarer fra

de adspurgte.

se mere om rundspørgen på www. Hkkommunal.dk

10 HK kommunalbladet I 11. august 2006

HK kommunalbladet I 11. august 2006 11


sagsbehandling | resultatløn

Ingen kan have noget imod regeringens

initiativ ” En ny chance til alle”,

der skal få gruppen af helt tunge kontanthjælpsmodtagere

ud på arbejdsmarkedet.

Til gengæld er mange blevet alvorlig

stødt over, at beskæftigelsesminister Claus

Hjort Frederiksen står og vifter med en

kæmpe gulerod på ti mio. kr., der skal gå

til resultatløn til de sagsbehandlere, der

får borgere væk fra passiviteten.

Det gælder fx gruppen af sagsbehandlere

i Frederikssund Kommune, der klart

har sagt nej tak til at blive omfattet af den

resultatløn. I flere andre kommuner har

medarbejdere og ledelse diskuteret sagen,

dog uden endnu at have taget endelig

stilling.

Anette Kaalund er visitator i Frederikssund

Kommune, hvor hun er med til at få

de borgere, som typisk har været væk fra

arbejdsmarkedet i 10-15 år i gang igen.

Det er typisk misbrugere, alkoholikere

eller langtidssygemeldte, mange er sidst i

50’erne.

Hun bruger selv ordet luderkarle-facon

om den måde, ministeren lokker på.

– Det støder mig, og det støder mange

af mine kolleger, når han tror, at vi kan

gøre tingene bedre, bare fordi han lokker

med en tusindekrone-seddel. For bagved

ligger mistanken, om at vi nok kunne

arbejde lidt mere, hvis vi fik en økonomisk

TEKST MOGENS JEPSEN / mkj@kommunalbladet.dk / FOTO SCANPIX

medarbejdere siger nej

til Claus Hjorts resultatløn

Beskæftigelsesministeren har sat ti mio. kr. af til resultatløn,

hvis sagsbehandlere kan få flere af de tunge klienter i job.

Men tilbuddet mødes flere steder med afvisning.

gulerod. Men det kan vi ikke. Vi kan ikke

gøre mere, siger hun.

DEt vIl SkAbE SPlID

Hendes tillidsrepræsentant, Sif Osterkrüger,

siger, at stort set alle sagsbehandlere har den

holdning. Og argumenterne er mange.

Først og fremmest er det signalet, som

virker mistænkeliggørende over for sagsbehandlerne.

– Det, han i virkeligheden Hanne Madsen siger, tjekker er, at de

ikke yder deres hver bedste, dag, men om hvis de seneste han lokker

sagsbehandlerne rettelser med lidt er ekstra kommet penge, på så

kan de nok lidt mere. plads i Men systemet, lige præcis men med

den gruppe af borgere hun er ikke er der nervøs én grund for, til,

at det ikke er lykkes. om alt Og kan det nås ændrer inden tusinde

deadline 20. oktober.

kroner ikke på, siger hun.

Dertil er hendes og mange sagsbehandleres

frygt, at resultatløn vil skabe splid blandt

medarbejderne. For hvordan skal pengene i

givet fald fordeles? Hvem har egentlig lavet

mest i en sag, og hvad med fx jobkonsulenter

og andre medarbejdere, som også er inde

omkring en sag, men som ikke står som

sagsbehandler.

– Det kommer til at skabe splid, og så

synes vi, at det principielt er forkert at tale

resultatløn, når det handler om mennesker

og liv. Resultatløn passer bedre til fx tasteopgaver,

siger Sif Osterkrüger.

SAGSbEhANDlErE SkAl

IkkE PrESSES MErE

Den holdning står Vicky Hansen, leder af

voksenafdelingen, lidt uforstående over

for. Hun ser det som en god mulighed for

medarbejderne til at få lidt ekstra i lønningsposen.

– Det undrer mig, så jeg vil tage en

drøftelse med dem. Ikke for at overtale,

for hvis de ikke er interesserede, vil jeg

ikke søge om midler til det.

Formand for HK Kommunal i Nordsjælland,

Winnie Axelsen, ser yderligere to

farer ved resultatlønnen til sagsbehandlerne.

– Gruppen er så presset i forvejen, at

en økonomisk gulerod blot vil presse dem

yderligere fx til mere overarbejde, og det

har de altså ikke brug for nu.

– Og så kan jeg frygte, at nogle borgere

kan ende i ordninger eller uddannelsesforløb,

som reelt ikke er det bedste til dem,

fordi de bliver presset eller lader sig rive

med, siger Winnie Axelsen, der på den

anden side også kunne have lyst til at få

resultatlønnen afprøvet.

Så kan ministeren få at se, at det ikke

gør en forskel. •

Gode RÅd

Hk kommunals råd, hvis man indgår

aftale om resultatløn i forbindelse

med ”en ny chance til alle”.

denne form for resultatløn har intet

med ny løn at gøre og tæller ikke

med i udmøntningsgarantien.

• aftalen indgås efter de helt almindelige

regler, fastsat i ”aftale om

resultatløn.”

• aftalen skal indeholde svar på,

hvem der er omfattet, hvorfor, hvordan

pengene udmøntes, hvornår og

hvilket beløb.

• aftalen bør gælde for en gruppe af

medarbejdere – ikke kun sagsbehandlere

– men også administrative

m. fl., så alle er fælles om at nå

et resultat.

Se evt. mere på

www.hkkommunal.dk/sw10702.asp12 HK kommunalbladet I 11. august 2006

HK kommunalbladet I 11. august 2006 13


evy | fordomme

I 1936 sang Valdemar Schiøler Linck

revyvisen ”Ih hvor er det kommunalt”

om den dovne og anløbne kontoransatte

”Jensen”.

Som årene gik tog spydighederne en

drejning – hen mod det direkte nedladende

og bespottende.

Kommunalt ansatte blev skydeskive

og synonyme med sløvsind, bureaukrati,

langsommelighed og ineffektivitet.

Drejningen skyldtes ikke mindst

Mogens Glistrup og andre politikere, der

hetzede løs mod det offentlige. Det afspejlede

sig bl.a. i tv-underholdningen på DR

og ikke mindst i revyerne.

En af dem, der havde andel i mange

tekster var – nu afdøde – Paul Hammerich,

og da Kommunalbladet interviewede

ham i 1990, var han ikke bleg for at

indrømme, at han nok havde været stærkt

medvirkende til det meget dårlige image,

som var bygget op omkring kommunalt

ansatte.

TEKST moGens Jepsen / mkj@kommunalbladet.dk / illuSTraTion: Claus riis

Ih hvor er det

– ikke længere –

kommunalt

Op gennem 1970 og 80’erne var kommunalt ansatte yndede ofre i

de danske sommerrevyer og fjernsynets satire-programmer – godt

hjulpet på vej af politiske fyndord som papirnussere og skrankepaver.

Kommunalbladet har spurgt en række revyforfattere, om de kommunale

stadig er lette ofre. Det er de ikke. De har faktisk fået sympati.

”Ih hvor er det kommunalt”

Jeg vil som så mange andre sjunge om en helt

Heltens navn er ganske simpelt: Jensen

Hans bedrifter skete på det kommunale felt

Jensen hørte til – intelligensen

Hver gang han som barn forbi det stolte rådhus gik

Sagde han med bæven i sit rene barneblik

I hvor er det kommunalt

Der vil jeg med tiden ind og regne galt

Mellem spindelvæv, bøger og papirer

Skal jeg sove trygt hver dag fra ni til fire

Der er lønnen nemlig fyrstelig og sliddet minimalt

Ih hvor er det splitterkommunalt

Første vers af Valdemar Schiøler Lincks revyvise

”ih hvor er det kommunalt”.

– Jeg har været med til at skrive 165 satiriske

revyer, og i slutningen af 60-erne

var der ikke en eneste uden en satire over

den offentlige sektor. Det var en helt fast

genre, og det gik først og fremmest ud

over bureaukraterne, især skattefolkene,

lød det fra en af ophavsmændene til administrative

medarbejderes dårlige image.

Tiden vokseT fra saTire

Sådan er det ikke mere. Tiderne har ændret

sig.

– I er nok væsentligt mere fredede end

tidligere, lyder vurderingen fra Henrik H.

Lund.

– Nu er revyerne blevet meget mere globale.

George Bush er jo det største lokale

kvajhoved, vi har.

Leif Maibom mener også, at HK’erne

kan ånde lettet op.

– Tiden er vokset fra satire over administration.

Det popper slet ikke op som et

superemne hos mig mere. Det gjorde det

i udpræget grad for 15-20 år siden, hvor vi

lavede numre om skrankepaver, men det

optager stort set ikke tankerne hos os mere.

Fra Rene Vase og Jannik Fuglsang lyder det:

– Af de 250 numre vi har skrevet de

seneste ti år, har ikke et eneste handlet om

ineffektivitet i det offentlige. Og vi har heller

ingen planer om at gøre det. Den lille

mand mod overmagten er selvfølgelig en

eviggyldig klassiker, men den kan ligeså

godt foregå hos brugtvognsforhandleren,

hos et forsikringsselskab som i kassekøen

hos Netto.

sympaTi for skaTTefolk

Sagen er, at kommunalt ansatte i høj grad

er gået fra at være dovne, papirnussere og

skrankepaver – kort sagt satireofre – til at

være ofre for besparelser og kommunalreform.

Eller som Jacob Morild formulerer det:

– Ansatte i det offentlige er på mange

der en truet dyreart, der lider under

minimalstat, nedskæringer og andet godt

fra regeringen.

Og fortsætter.

– Når man som borger begynder at have

ondt af skattefolk og andre ansatte, der bliver

flyttet rundt i landet over store afstande,

så siger det vist noget om ændringen.

Hele den gruppe af tidligere latterliggjorte

medarbejdere har fået sympatien på

deres side.

– For det er jo ikke sjovt at slå på nogen,

der ligger ned. Og det gør offentligt

ansatte. Så man kan slet ikke lave de

samme numre som tidligere, i hvert fald

ikke så letkøbt.

poliTifolk for skud

Hvis Carl-Erik Sørensen skulle give et

eksempel på et revynummer, som kunne

vise den ændring, ser han en sketch, hvor

en nedknoklet sagsbehandler har det langt

værre end de klienter, han skal forsøge at

hjælpe.

fordomme | revy

14 HK kommunalbladet I 11. august 2006

HK kommunalbladet I 11. august 2006 15

Hvem er de?

• Henrik H. lund: Har skrevet talrige

revytekster og sketches til tv-underholdning.

• leif maibom: tidligere skolelærer,

men har de seneste 25 år helliget

sig Sønderborg-revyen. to gange

kåret til årets revyforfatter – bl.a.

for sin mest kendte figur ”thorleif”.

• Jacob morild: Skuespiller og satiriker.

bl.a. stået for mogenstrup

revyen, tv2’s ”ugen der gak”, og

det der om søndagen” på dr P3.

• Jan Schou: Har skrevet og medvirket

i de fleste af landets revyer.

Især rottefælden i Svendborg, Cirkusrevyen

og nykøbing F revyen.

• Carl-erik Sørensen: ukendt for

mange, men regnes for kongen

blandt revyforfattere og har de

seneste 20 år skrevet til alle de

store revyer. desuden skrevet ”Jul

i den gamle trædemølle” med Søs

egelind og Peter Schrøder.

• vase-Fuglsang: Århus-baseret

forfatterpar, der har skrevet til

alle danske revyer samt til Finn’sk

fjernsyn, Pallesen & Pilmark, Jacob

& Finn mfl.

Han tror, at de offentligt ansatte betragtes

meget mere nuanceret nu. Folk ved godt,

at ”skranke-personale” ikke selv bestemmer

deres ansættelsesvilkår og desuden

presses af nedskæringer.

Lidt ligesom faderen, der slår barnet,

der sparker hunden, der bider katten.

– Der er kommet meget mere realisme

ind i satiren om det offentlige. Fokus er

flyttet fra skrankepaven til de politikere,

som tager beslutningerne, oplever Leif

Maibom.

Kontoransatte kan til gengæld glæde

sig over, at satire over politifolk ikke går

af mode.

Jan Schou har et aktuelt nummer i sin

Rottefælde-revy, hvor politifolk føler sig

hårdt pressede. Ikke af nedskæringer og

EU-topmøde, men fordi de ikke kan leve

op til det billede, som Anna Pihl og rejseholdet

har skabt af politifolk.

Det er da god humor … •


når de grå ... ... bli’r til guld

tema: SeniorPolitik

grå hår

ingen hindring

for arbejde

Nedsat tid, fleksibilitet og fuld pension. Hvis blot

de kommunale arbejdsgivere har fleksible seniorordninger,

bliver de kommunalt ansatte HK’ere

gerne længere i jobbet, viser ny undersøgelse.

Der skal kun få beskedne ændringer til for at få de kommunalt

ansatte HK’ere til at gøre dét, som politikere og

økonomer så gerne vil have: Blive nogle år længere på arbejdsmarkedet.

Et klart flertal af HK’erne er parat til blive på jobbet et, to og tre

år længere. Det helt afgørende er, at de kommunale arbejdsgivere

tilbyder dem attraktive seniorordninger.

Det er især nedsat arbejdstid, fleksible mødetider og sikring

af fortsat fuld indbetaling på pensionsordningen, som skal til,

hvis kommunerne vil holdeHK’ere med tendens til grå stænk

i håret. Det viser en stor undersøgelse om seniorpolitik, hvor

mere end 700 medlemmer af HK/Kommunal, har givet deres

mening til kende.

Mona Larsen, der er arbejdsmarkedsforsker på

Socialforskningsinstituttet er overrasket over, at så

mange HK’ere er parate til at blive flere år på jobbet

mod beskedne forbedringer.

– Tallene tyder på, at der ligger et stort, uudnyttet

potentiale i gruppen af HK’ere på 60-64 år. De vil

gerne blive længere, men de føler formentlig også en

stor ansvarlighed over for den udvikling, der sker på

arbejdsmarkedet, siger Mona Larsen.

Hvad er det værd?

Kun hver fjerde HK’er er på en arbejdsplads,

hvor man har en seniorpolitik, der målrettet

har sigte på at fastholde folk.

TEKST Pernille siegumfeldt og Berit andersen / redaktionen@kommunalbladet.dk / FOTO jonas aHlstrØm

benytter din arbejdsplads en seniorpolitik, som målrettet søger at fastholde

seniorerne?

Ja 26,8% (196)

nej 36,6% (268)

Ved ikke 36,6% (268)

Ville en attraktiv seniorordning kunne få dig til at blive længere på

arbejdsmarkedet?

Ja 34,7% (251)

nej 22,8% (165)

Ved ikke 42,5% (308)

Hvis ja til ovenstående og du fik dine ønsker for ændrede arbejdsvilkår

opfyldt, hvor meget længere vil du så blive i dit job?

et år 11,2% (27)

to år 47,5% (114)

tre år 28,7% (69)

andet 15,4% (37)

Tallene bygger på en undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af HK/Kommunals medlemmer.

1058 medlemmer er blevet spurgt. Svarprocenten er på 72,4%. Undersøgelsen er gennemført juni

2006. (Tallene i parantes angiver det faktiske antal svar)

Se mere om rundSPØrgen På WWW.Hkkommunal.dk

Af de kommentarer, de adspurgte i undersøgelsen

er kommet med, fremgår det

klart, at der – i hvert fald i nogle tilfælde

– er meget langt mellem at have en seniorpolitik

og så at have en velfungerende

seniorpolitik.

”Virkeligheden er, at seniorpolitik kun

er fine ord på et stykke papir. Min kommune

har ikke råd til at udmønte intentionerne.

Så hvad er det egentlig værd?” lyder

en af kommentarerne.

En ansat i Københavns Kommune giver

sin arbejdsgiver følgende besked med på

vejen:

”Seniorordninger er kun tomme ord.

Ledelsen bidrager ikke med en krone,

medmindre de får tre igen”, skriver vedkommende.

ÅrHus viser vejen

Trods de mange negative kommentarer

er der da også seniorpolitiske lyspunkter.

Århus Amt er et af dem. Det er en af de

offentlige arbejdspladser, der har arbejdet

målrettet med seniorpolitik.

Allerede i 1997 – længe før beslutningen

om amternes nedlæggelse – indførte

amtet en seniorordning med det formål

at holde længere på medarbejderne. Frem

til i dag har ikke færre end 774 medarbejdere

og ledere taget imod tilbuddet, der

betyder, at medarbejdere, der er fyldt 60

år, kan gå fra 37 til 30 timer om ugen og

få økonomisk kompensation fra amtet

med 50 procent. Amtet betaler også fuld

pension i perioden.

Henning Feirup, der er personalechef i

Århus Amt, mener, at effekten af ordningen

er det hele værd, selvom den sidste år

kostede amtet 10,3 millioner kroner.

– Ordningen blev indført, fordi vi allerede

i 1997 kunne se, at rekruttering ville

blive et stadig større problem frem mod

2020, siger personalechefen.

– Seniorordningen betyder, at medarbejderne

i gennemsnit bliver et år og fire

16 HK kommunalbladet I 11. august 2006

HK kommunalbladet I 11. august 2006 17


når de grå ... ... bli’r til guld


måneder længere i jobbet, end de oprindeligt

havde planlagt. Det var mere, end

vi havde turdet håbe, da vi begyndte, siger

Henning Feirup.

Århus Amt er dog en sjælden undtagelse,

når det gælder at sætte penge af til

seniorordningerne. Langt hovedparten

af kommuner og amter har ikke specielle

bevillinger til seniorer. Det gælder for

eksempel i Nyborg kommune, hvor personalechef

Kjeld Outzen siger:

– Som regel koster ordningerne os stort

set ikke noget. Derfor har vi ikke sat penge

af til dem. Men i tilfælde, hvor de er mere

bekostelige end normalt, har vi en central

pulje, vi kan hente pengene fra. Det gælder

eksempelvis, når en afdeling får brug for

ekstra arbejdskraft til at erstatte dén, der

forsvinder, når en medarbejder går ned i

tid.

Kjeld Outzen oplever ikke, at kommunalreformen

har øget efterspørgslen

efter seniorordninger. Hverken fra medarbejder-

eller arbejdsgiverside. Men han

erkender, at gennemsnitsalderen blandt

de kommunale medarbejdere er høj, og

forudser, at stadig flere ældre vil ønske at

arbejde færre timer i slutningen af deres

arbejdsliv.

Mona Larsen fra Socialforskningsinstituttet

mener også, at det kun er et

spørgsmål om tid, før både private og

offentlige virksomheder bliver nødt til at

arbejde langt mere målrettet med seniorordninger.

– For bare fem år siden var den generelle

forventning til de 60-årige, at de da

selvfølgelig skulle på efterløn. I dag er

spørgsmålet snarere, hvor meget man skal

piske folk, og hvor meget man skal lokke

dem til at blive, siger Mona Larsen. Hun

tilføjer:

– Resultaterne af undersøgelsen blandt

HK’erne er utroligt positiv, fordi de med

få midler er parate til at give den en ekstra

skalle. Og lige præcis den gruppe af

medborgere er rigtigt dyre for samfundet,

når de vælger – eller bliver presset på

– efterløn. •

Birgit Andersen syntes ikke selv, at nedsat tid var en gangbar løsning, når hun var ansat i et

lederjob. I stedet fik hun en seniorordning, hvor hun som konsulent er tilknyttet sin tidligere

arbejdsplads, Fyns Amt.

Begejstringen var ikke just

overstrømmendeden fynske

amtsgård, da lederen af løn- og personalekontoret,

Birgit Andersen, for tre år

siden meddelte, at hun agtede at gå på

efterløn.

Men i stedet for at vinke farvel til en

mangeårig medarbejder og med hende

en stor viden og erfaring, lykkedes det

amtet at fastholde Birgit Andersen.

Nøglen hertil var en seniorordning, der

har vist sig at være rigtig god for begge

parter.

I dag arbejder den tidligere leder som

konsulent for amtet cirka to dage om

ugen.

– Med en senioraftale, der i praksis

løber over godt tre år, har jeg haft tid til

at vænne mig til tanken om at holde op

med at arbejde. Og det er godt, for jeg har

altid været glad for mit job, siger Birgit

Andersen.

Aftalen kom på banen i 2003, da hun

var 61 år og syntes, at hendes hidtidige

24 år på amtsgården måtte være tilstrækkeligt.

På forhånd mente hun ikke, at det

nyttede at blive i jobbet på nedsat tid.

– Det duer ikke, når man er leder, som

hun siger. Og enden på det blev derfor, at

hun sagde op.

Men amtet ville ikke slippe hende, og

fra september 2003 overgik hun fra en

TEKST Berit andersen / redaktionen@kommunalbladet.dk / FOTO joHnnY WiCHmann

lederstilling til en konsulentfunktion. Arbejdstiden

blev aftalt til 25 timer om ugen

med fuld indbetaling til den pensionsordning,

hun havde haft som chef. Samtidigt

bevarede hun en del af sit ledertillæg,

hvilket betød, at hendes reelle lønnedgang

ikke blev særlig mærkbar. Hertil kom,

at hun forhandlede sig til to måneders

fratrædelsesgodtgørelse, fra den dag hun

stopper endeligt.

Da det ene år, som aftalen løb, var ved

at rinde ud, var amtet stadig ikke klar til

at slippe Birgit Andersen helt. Med kommunalreformen

politisk på plads var der

endnu mere brug for at holde på nøglemedarbejdere

som hende. Og det kom

På nedtrapning

til pensionistlivet

derfor heller ikke som den helt store

overraskelse, da amtet spurgte, om ikke

hun havde lyst til at blive lidt længere.

– Det havde jeg faktisk. Så vi blev enige

om, at jeg bevarede tilknytningen på

timelønsbasis. Jeg har på den måde ikke

bundet mig mere, end at jeg kan slutte

uden opsigelse, hvis jeg skulle ønske det.

Jeg fortsætter dog senest, til amtet lukker

og slukker og fra nytår bliver en del af

Region Syddanmark. På det tidspunkt vil

jeg være 64 år og klar til at stoppe helt,

fortæller Birgit Andersen.

For første gang i sit liv har Birgit

Andersen på det seneste været glad ved

tanken om sin alder. For i disse reform-

Deltid var ikke en mulighed for

Birgit andersen, som sad i et lederjob.

alternativet blev en tilknytning som konsulent.

tider er det ikke altid lige sjovt at være

amtsligt ansat.

– Vi har virkelig travlt. Og får det stadig

mere, i takt med at kollegerne rejser til nye

job. Hver måned ser vi mange forsvinde.

Og vi bliver færre og færre til at lukke og

slukke. Man fornemmer også, at mange

føler sig usikre og utrygge over at skulle

flytte andre steder hen. Det kan godt føles

frustrerende. Og derfor tager jeg ofte også

mig selv i at tænke, at det er godt, jeg er

så gammel, at jeg ikke har lod og del i dét,

siger Birgit Andersen. •

18 HK kommunalbladet I 11. august 2006

HK kommunalbladet I 11. august 2006 19


når de grå ... ... bli’r til guld

aaSe elSker Sine onSdage

Egentlig kunne hun godt vende sig

om på den anden side og sove videre,

når vækkeuret ringer halv syv onsdag

morgen. Men selvom det er hendes ugentlige

fridag, gør hun det ikke. For så ville

hun ikke få dét ud af den, som var tanken

med det hele, nemlig at lave noget af dét,

hun ikke orkede før.

Så Aase Grotenberg står op og spiser

morgenmad med sin mand, der stadig

arbejder på fuld tid.

– Når han er gået, nyder jeg at tage mig

tid til at læse avisen og får ordnet nogle

ting, som i løbet af ugen har givet mig

dårlig samvittighed. Måske tager jeg en tur

ind til byen. Passer mit nye barnebarn. Eller

begynder at forberede en weekend med

gæster. Og så får jeg som regel også tid til

en lille eftermiddagslur, fortæller hun.

Den ugentlige fridag skyldes den

seniorordning, som Aase Grotenberg

fik med Ballerup Kommune 1. november

sidste år.

– Tanken om at gå ned i tid fik jeg, da

jeg sidste år fyldte 61 – efter 37 år i Balle-

TEKST Berit andersen / redaktionen@kommunalbladet.dk / FOTO morten nilsson

rup Kommune. Efterhånden havde jeg det

sådan, at jeg var ganske udbrændt, når

vi nåede fredag eftermiddag. Og mange

hverdagsaftener sad jeg bare og faldt i

søvn i sofaen derhjemme. Jeg har arbejdet

siden jeg var 16, haft mand og to børn og

altid været på fuld tid. Og nu kunne jeg

ikke mere, fortæller hun.

– På den anden side havde jeg vældigt

lyst til at fortsætte med at arbejde. Og da

jeg havde regnet lidt på det og fundet ud

af, at jeg godt kunne få råd til at gå lidt

ned i tid, gik jeg til min chef og spurgte

om en ugentlig fridag, siger Aase Grotenberg.

Hun arbejder på Genoptræningen i

Ballerup Kommune, hvor hun er eneste

administrative medarbejder. Hendes

chef var derfor ikke umiddelbart særlig

begejstret ved tanken om at undvære Aase

en dag om ugen. Men da hun samtidig

godt forstod hendes ønske og nødig ville

miste hende helt, gik hun med til det.

Også fordi de to enedes om at starte med

en prøveordning.

Efter 46 år på fuld tid var aase

grotenberg ved at køre lidt træt.

Derfor fik hun en seniorordning

og en ugentlig fridag, som giver

tid og overskud. Nettolønnedgangen

er kun omkring 500 kroner

om måneden.

Det var i september sidste år. I mellemtiden

var der kommet en ny senior-politik

i kommunen, som var endnu bedre end

den gamle, fordi den indeholder en kompensation

på 25 procent af den løn, som

medarbejderen over 60 år mister ved at

komme på deltid.

For Aase Grotenberg var lønkompensationen

ikke afgørende. Men hun endte

alligevel med at vente, til den nye ordning

trådte i kraft 1. november. Samtidig fik

hun ja til delpension fra sin bopælskommune,

som er Frederiksberg. Så alt i alt

har lønkompensation, delpension og

en lavere skatteprocent betydet, at den

ugentlige fridag kun koster hende 500

kroner netto om måneden. Og så bevarer

hun også den fulde pensionsindbetaling.

– Jeg er superglad for den ordning,

jeg har fået. Jeg elsker mine onsdage og

har en helt anden energi end før. Og jeg

har også indtryk af, at min chef lever fint

med min deltid, selvom hun ikke har fået

nogen erstatning for de timer, jeg er væk,

siger hun. •

TEKST Berit andersen og Pernille siegumfeldt / redaktionen@kommunalbladet.dk / IlluSTrATIOn sCanPix

sparet efterløn gør staten til den store vinder, hvis flere

seniorer bliver i job. HK/Kommunals formand er alligevel

parat til at se på en delvis finansiering af seniorordninger,

når overenskomsten skal fornyes.

Staten

til lommerne

Mens manglen på arbejdskraft

breder sig , er der stigende behov

for at holdede ældre medarbejdere.

HK/Kommunals formand Kim Simonsen

er parat til at gå nye veje for at løse den

udfordring:

– I dag blokerer stive regler og overenskomstaftaler

for en ”win-win”-situation,

som er til gavn for både den enkelte medarbejder

og for vores samfundsøkonomi.

Vi har brug for nogle langt mere fleksible

aftaler om arbejdstid og tilbagetrækning,

så kommunerne ikke er med til at sende

folk, som både har viljen og evnerne til

at blive længere i et job, på passiv forsørgelse,

siger han.

Kim Simonsen foreslår derfor en

seniorpolitisk ordning, som finansieres

delvis af overenskomstmidler og delvis af

de penge, som staten sparer på efterlønnen,

når der er flere, som udskyder deres

tilbagetrækning.

– Ved den seneste overenskomstforhandling

fik vi forhandlet fuld pensionsindbetaling

for HK’ere på barselsorlov.

Jeg er parat til at foreslå det samme

for seniormedarbejdere, hvis staten til

gengæld dækker en del af deres løntab.

Det vil ikke koste staten noget, da man til

gengæld sparer udgifter til efterløn, siger

Kim Simonsen.

I Kommunernes Landsforening (KL)

betegnes forslaget fra HK/Kommunal

som kreativt, men næppe realistisk.

Aktuelt er der ikke behov for den slags

løsninger, mener afdelingschef Lene

Møller, for lige nu har kommunerne ikke

de store problemer med at skaffe kontorpersonale.

– Hvis kommunerne kan skaffe medarbejdere

til helt normal løn, så skal de da

gøre det, siger KL-afdelingschefen.

Penge er ikke nødvendigvis løsningen,

påpeger Lene Møller.

– Selvfølgelig vil folk da gerne have

penge, men det er lige så meget et

spørgsmål om, at arbejdspladserne skal

indrettes, så folk bevarer lysten til at gå på

arbejde længere. Arbejdsmiljøet skal være

i orden, ellers vil folk jo væk, uanset hvad

det koster dem, siger hun.

forud for sin tid

Prøveballonen fra Kim Simonsen side får

en blandet modtagelse på Christiansborg.

De radikales Elisabeth Geday kalder

det en sympatisk tanke, at staten og

arbejdsmarkedets parter deler udgiften til

fleksible senioraftaler.

– Med velfærdsreformen er der lagt op

til, at vi laver en række nye forsøg og undersøgelser

for at finde nogle nye modeller

for, hvordan vi holder folk længere på

arbejdsmarkedet. Her er det oplagt også at

kigge på det forslag, som HK/Kommunal

skitserer. Jeg er dog skeptisk over for, at

medarbejdere, der var blevet på arbejdsmarkedet

under alle omstændigheder,

pludselig kan blive med tilskud, siger hun.

Venstres Jens Vibjerg afviser enhver

tanke om, at staten skal medvirke til at

finansiere eventuelle seniorordninger.

Han opfatter det som et overenskomstspørgsmål.

Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører

Bent Bøgsted er anderledes positiv.

– Det er en sympatisk tanke og værd

at se nærmere på. Men HK/Kommunal

er nok lidt forud for sin tid. Jeg tror, at

manglen på arbejdskraft skal være et langt

større problem, før du får staten til at

kompensere folk for et løntab, siger han.

Kim Simonsen synes, det er dybt beklageligt,

at velfærdsreformen tilsyneladende

for en stund har sat en prop i al udvikling

af nye modeller for fleksible tilbagetrækningsordninger.

– Jeg er ikke tilhænger af at forgylde

seniorer ud over det rimelige. Der er også

medarbejdere i den generation, som må

indstille sig på, at karriere- og lønkurver

kan gå både op og ned. Men vi ved, at der

bliver mangel på dygtigt kontorpersonale

i løbet af få år, og der skal kun almindelig

høkerregning til at for at slå fast, at

efterlønsordninger er langt dyrere end eksempelvis

en seniorordning, hvor overenskomsten

dækker pensionsindbetalingen,

og staten kompenserer delvist for løntabet,

siger HK/Kommunals formand. •

20 HK kommunalbladet I 11. august 2006

HK kommunalbladet I 11. august 2006 21


etssikkerhed | ombudsmand

når de grå ... TEKST Berit ANderseN / redaktionen@kommunalbladet.dk / FOTO idA schmidt

... bli’r til guld

Det gav flere sidegevinster, da

Niels Tapdrup, Lone Alstrup og

Dorte Tvergaard sammen med

kollegerne i Pensions- og

Boligstøtteafdelingen i Århus

Kommune gik i gang med et

vidensdelingsprojekt.

Her går viden ikke

med på pension

I Pensions- og boligstøtteafdelingen i Århus Kommune er deling af

viden sat i system for at sikre, at store værdier ikke går tabt, når

medarbejderne forsvinder.

Et kik rundt på medarbejderne afslørede,

at de fleste faktisk var temmeligt

gråhårede. Evnerne fejlede intet, men

snart ville de være væk. Gået på efterløn eller

pension. Og med sig ville de have taget

det meste af den viden og de erfaringer,

der skal til for at holde Århus Kommunes

store afdeling for pension- og boligstøtte i

gang.

Noget måtte gøres, tænkte den nye leder

for afdeling Midt, Niels Tapdrup, da

22 HK kommunalbladet I 11. august 2006

han kom til. Og efter at have rettet søgelyset

mod konsekvenserne var medarbejderne

hurtigt med på tankegangen. Snart var

projekt Værdiskabende Vidensdeling sat

på skinner.

Det er nu cirka tre år siden. Og i mellemtiden

har alle afdelingens 50 medarbejdere

haft fokus på at dele deres viden med

hinanden.

– Vi er blevet os meget bevidste, at

når en medarbejder forsvinder, så er det

ikke bare en rar kollega, der går ud af døren,

men også en stor og nyttig viden, siger

Dorte Tvergaard, der til daglig arbejder

med pension og boligstøtte og er IT-koordinator

i afdeling Syd.

– Vi ved nu, at vi er nødt til at få ført

den viden over til andre, før det er for sent.

Derfor holder vi flere møder og taler mere

sammen end nogensinde. Ligesom vi er

gået i gang med at opbygge en vidensbank

i håndbogsform, siger hun.

I realiteten har projektet ikke krævet andet

af medarbejderne, end at de hver har brugt

fire kursusdage, mens deres ledere har

brugt yderligere halvanden dag.

Der har især været fokus på at skabe nye

samarbejder på kryds og tværs. Man har

set på arbejdsmetoder for at vurdere, om

der er ting, der kan gøres på en nemmere

de end hidtil. Og man har set på nye

teknikker, der kunne bruges til at dele viden

i højere grad end før.

NøglepersoNer

For hvert af afdelingens områder – boligydelse,

pension, it og websystemer – er der

blevet udnævnt en såkaldt vidensperson.

Og de vil, også efter projektets afslutning,

fortsætte med at mødes med jævne

mellemrum for at diskutere de konkrete

sager, som kollegerne ikke umiddelbart

kan finde en løsning på. På den måde

bliver medarbejdernes viden delt på tværs

af afdelingerne.

Aktiv lytning har også været på programmet

som led i projektet. Formålet

med det var at gøre medarbejderne bedre

til at høre på hinanden.

– Ofte går megen samtale og mødesnak

ud på at profilere sig selv. Men nu er vi blevet

bedre til at lytte efter, hvad kollegerne

rent faktisk siger, fortæller Lone Alstrup,

som sidder i en afdeling, hvor samtlige

seks medarbejdere kan gå på efterløn eller

pension de næste fem-ti år.

– I min afdeling er vi blevet mere opmærksomme

over for hinanden, og vi er

blevet bedre til at hjælpe hinanden. Specielt

når vi sidder med en problematisk sag og

er i tvivl om, hvad vi skal gøre. Og hvor vi

før mest spurgte dem, vi kendte bedst, går

vi nu i højere grad til dem, der ved bedst,

siger Lone Alstrup.

Afdelingsleder Niels Tapdrup er heller

ikke i tvivl om, at hele projektet har været

en god investering. På flere måder end det

oprindeligt var hensigten.

– Først og fremmest kommunikerer vi

anderledes med hinanden end før. Nu lytter

vi først og diskuterer bagefter. Og det er

blevet mere legalt at blande sig. Desuden

oplever jeg, at medarbejderne er blevet

mere selvstændige. De siger både fra og tager

mere ansvar end før. Så ud over at være

blevet bedre til at dele viden og erfaringer,

har dette projekt gjort noget rigtig godt for

kulturen i hele afdelingen, siger han. •

Ingen kogebog

for vidensdeling

Der er ingen standardopskrift på vidensdeling.

Men lederne spiller altid en afgørende rolle.

– Det skal være sådan, at den ældre medarbejder kan forlade arbejdspladsen

med glæde, fordi hun ved, at hun nu har været med til at

sikre, at den kan køre videre og fungere godt, også efter hendes tid.

Vidensdeling skal med andre ord give mening ikke kun for den, der

modtager viden, men også for den, der afleverer den. Ellers lykkes det

ikke.

Det siger Jan Borregaard fra Silkeborg Kursuscenter, som det

sidste par år har været konsulent på projektet Værdiskabende Vidensdeling

i Århus Kommunes afdeling for Pension- og Boligstøtte.

Inden han sagde ja til projektet, gjorde han det, han altid gør,

inden han sætter vidensdeling i gang. Nemlig at sikre sig, at det rent

faktisk vil kunne ændre noget. Hans første forudsætning er, at alle er

med på ideen. Både medarbejdere og ledere.

Metoderne kan derimod være meget forskellige fra sted til sted,

fortæller han.

Det vigtige er, at den medarbejder, der sidder inde med en bestemt

viden, finder sin egen måde at videregive denne på. Derfor går projekter

om vidensdeling primært ud på at give den enkelte og en gruppe

af medarbejdere nogle værktøjer, som de kan bruge til at udvikle lige

netop den metode til vidensdeling, som er mest brugbar for dem,

siger Jan Borregaard.

Projekterne har ofte et dobbelt formål: Den konkrete overførsel

af viden skal styrkes, og der skal en proces i gang, så det bliver en

naturlig rutine at dele viden.

I den proces spiller lederne en afgørende rolle.

I Århus satte Jan Borregaard derfor et særskilt forløb i gang for

de seks ledere i afdelingen for Pension- og Boligstøtte. Det kørte

parallelt med det overordnede projekt og handlede blandt andet om

at lære lederne at bruge det værktøj, som kaldes gruppeudviklingssamtaler.

– De bruges i situationer, hvor flere medarbejdere bliver enige om,

at de gerne vil være bedre til dette eller hint, eller hvor de har et problem,

der skal løses. Hvor lederen normalt går ind og giver svarene,

går gruppeudviklingssamtalerne ud på i stedet at stille spørgsmålene.

Lederens rolle bliver på den måde mere coachens, hvor opgaven er at

få medarbejderne til selv at finde ud af, hvordan de vil løse et givent

problem, siger Jan Borregaard. •

HK kommunalbladet I 11. august 2006 23


Har din kommune børn

og unge, der ikke kan passe

deres skolegang?

Prøv Ringe Kostskoles

nye Formel E

Vi har indrettet en afdeling med E-klasser.

• Højst 6 elever i hver E-klasse.

• Kombination af specialpædagogisk relationsarbejde og specialundervisning.

• Personlig PC-arbejdsplads til hver elev.

• Socio-emotionel træning med støtte af personlig ressourceperson.

• Samarbejdsaftale med mål og delmål for den unges udviklingsforløb.

• Evaluering og dokumentation af resultater.

• Kompetent personalegruppe.

Sammen med familien og sagsbehandleren laver vi en samarbejdsaftale

med delmål for den unges forløb. Skolens indsats bliver efterfølgende

dokumenteret i henhold hertil.

Vestergade 27 DK • 5750 Ringe • Tlf. 62 62 20 80 • Fax 62 62 20 25

E-mail: skovgaard@ringekostskole.dk • www.ringekostskole.dk

Nyt valgmodul på Den sociale Diplomuddannelse

Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap

– fokus på forebyggelse og behandling

I samarbejdet med Styrelsen for Social Service tilbyder De

Sociale Højskoler og Forvaltningshøjskolen nu et kompetenceløft

med fokus på:

• Forebyggelse, identificering, håndtering og behandling

af såvel børn som voksne med handicap, der har været

eller er i fare for at blive udsat for seksuelle overgreb.

• Udformning af målsætninger og retningslinjer if. til

forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb.

Læs mere på følgende hjemmesider:

www.dfhnet.dk - www.dsh-o.dk - www.dsh-aa.dk - www.servicestyrelsen.dk

De sociale Højskoler og Forvaltningshøjskolen i samarbejde med:

Indvandrere og

beskæftigelse

- hvad virker?

Tirsdag den 19. september 2006

Torvehallerne, Vejle

De sidste nye forskningsresultater fra SFI og AKF, samt

Best Practice fra kommuner og virksomheder

Konferencen sætter fokus på:

De særdeles store udfordringer kommunerne og arbejdsmarkedet har –

og vil komme til at stå overfor i fremtiden.

Hvad ser ud til at fremme beskæftigelseschancerne?

Er nogle arbejdsmarkedsforanstaltninger mere effektive end andre?

Hvad kendetegner de kommuner, der yder den bedste integrationsindsats,

og vil kommunerne kunne lære af de kvikkeste kommuner?

Hvordan kan effekten af integrationsindsatsen forbedres?

Hvordan kommunerne og arbejdsmarkedet kan tackle disse udfordringer.

Arrangør: Rørbæk Centret · Tlf. 9855 7722 · E-mail: rc@rorbak.dk · www.rorbak.dk

Uddannelsestilbudet retter sig både mod leverandør– og

myndighedsfunktionen. Dvs. ledere og medarbejdere

ansat i botilbud, beskæftigelsestilbud, skoler mv. samt

ledere og sagsbehandlere, der har myndighedsfunktioner

omkring mennesker med handicap.

Uddannelsen starter til november, og der ydes tilskud til

uddannelsen fra Styrelsen for Social Service, så deltagerbetalingen

kun udgør kr. 1.700,- samt et mindre beløb til

litteratur.

TEKST karin kaaS / redaktionen@kommunalbladet.dk / FOTO mogenS laier reform | amtsansatte

Nu må det gerNe

blive 1. jaNuar

Vikarer, ekstraarbejde og travlhed.

Det er situationen på amtsgårdene

lige nu, hvor medarbejderne rejser til

deres nye opgaver i regionen, staten eller

kommunerne og efterlader sig tomme

kontorer og masser af opgaver, der fortsat

skal løses, indtil amterne lukkes 31.

december.

Og det bliver værre hen over efteråret,

frygter en række tillidsrepræsentanter,

som Kommunalbladet har talt med. Kollegerne

vil fortsætte med at sive, mens andre

helt forlader den kommunale verden og

ikke erstattes. Tillidsrepræsentanterne

advarer derfor om, at de stresssymptomer,

der allerede er dukket op, bliver værre.

Men trods dette er stemningen mest af

alt præget af forventning, af seen fremad

og af holdningen, ”det skal jo fungere, så

det får vi det til”. I hvert fald i de tre amter,

vi har talt med.

de i Århus, Sønderjyllands og Roskilde

Amt er det lykkedes at opfylde langt

de fleste medarbejderes første prioritet til

nyt arbejdssted. Så selv om de tre amter

hører til dem, hvor hovedkvarteret flyttes

fra den hidtidige amtshovedstad til en

anden by, ser det ud til, at det, der i sidste

efterår lignede en katastrofe, nu mest

opfattes som en ny mulighed.

SkønhedSpletter

Dog med visse skønhedspletter.

– Et par af kommunerne i den nye Region

Sjælland har afvist at antage enkelte

af de medarbejdere, der havde kommunen

som første prioritet, fortæller Joan Wagner,

fællestillidsmand for HK’erne i amtet.

– Det er helt urimeligt, at enkelte kommuner

agerer sådan. Vi kunne måske godt

presse igennem, at de blev tvunget til at

ansætte, men det ville ikke være lykken

for den enkelte. Så i stedet kommer de et

andet sted hen, siger Joan Wagner, der

peger på, at det har haft store personlige

konsekvenser for de medarbejdere, der er

blevet omfordelt.

Det er også en plet på det, Joan Wagner

ellers kalder en sober proces, at Roskilde

Amt generelt ikke vil opslå ledige stillinger

og i stedet tilbyder de omkringsiddende de

overskydende job.

Der er efterhånden god

plads på amtsgårdene.

Medarbejderne siver lige

så stille til deres nye funktioner,

mens dyngerne med

arbejde vokser på bordene

foran de efterhånden få tilbageværende

kolleger.

– Hvad der jo kan være godt nok, understreger

hun, men det betyder også, at der

er medarbejdere, der lige pludselig sidder

med både to og tre funktioner.

– På mit eget område er fire medarbejdere

gået ned med stress, og jeg kan godt

være bekymret for, hvordan efteråret

bliver. Derfor har vi også gjort ledelsen

opmærksom på, at det er dens ansvar at

sørge for, at arbejdspresset ikke bliver

for stort på den enkelte, siger hun.

Joan Wagner skal fremover efter eget

ønske arbejde i Sorø. Hun har valgt et

helt andet område end det, hun hidtil

har arbejdet med, og det samme er der

mange af hendes kolleger, der har gjort.

– Mange har set reformen som en

chance for at prøve noget nyt, og det

er da stærkt, at folk har lyst til at prøve

kræfter med nye områder, siger hun.

tomme kontorer

Også på amtsgården i Højbjerg i udkanten

af Århus er der god plads. Personalet

siver lige så stille til deres nye funktioner

i Viborg, Horsens og kommunerne i Re-

24 HK kommunalbladet I 11. august 2006

HK kommunalbladet I 11. august 2006 25


xxx | xxx

På amtsgården i Højbjerg i udkanten af Århus er der ved at være god plads - også indenfor. Men Titanic-stemningen er udeblevet, fortæller de tre

tillidsrepræsentanter Søren Høgh Thomsen, Sten Nielsen og Peter Bek.

gion Øst. Amtet har her valgt at ansætte

vikarer til en del af opgaverne, samtidigt

med at de tilbageværende medarbejdere

må påtage sig flere opgaver.

Her er dog ingen Titanic-stemning.

Tværtimod giver de tre tillidsrepræsentanter,

Kommunalbladet har talt med,

udtryk for forventning og spænding. De

glæder sig ganske enkelt til at begynde

deres nye job.

Peter Bek i Århus Kommune, Søren

Høgh Thomsen på regionens driftskontor

i Horsens og Sten Nielsen i Norddjurs

Kommune har alle fået opfyldt deres

første prioritet ligesom de fleste af amtets

medarbejdere. Omkring 90 procent fik

deres første eller anden prioritet. Søren

Høgh Thomsen bor syd for Århus, så

afstanden til Horsens er ikke noget

problem, mens Sten Nielsen har valgt

at rykke roden op og er allerede flyttet

til Norddjurs Kommune, hvor kæresten

arbejder.

Det har dog ikke hele tiden set så

lyst ud. Da medarbejderne fik at vide,

at Region Midtjylland skulle have ho-

26 HK kommunalbladet I 11. august 2006

vedkvarter i Viborg, tænkte Søren Høgh

Thomsen, at ”det går aldrig”.

– Men det har slet ikke været den

katastrofe, vi frygtede. En del bor vest for

Århus, og om de skal køre øst eller vest på

har ikke den store betydning, siger han.

Alligevel forudser tillidsrepræsentanterne,

at efteråret i Århus godt kan blive

noget af en udfordring. Enkelte afdelinger

er næsten helt affolket. Og ét er, at det

ikke er spændende at gå ned ad en gang

langs det ene tomme kontor efter det andet,

noget helt andet er, at der jo er en del

opgaver, der bare skal løses lige indtil den

31. december. Og hvad med det sociale og

kollegiale i jobbet.

– Det er et kæmpe netværk, der bliver

atomiseret. Alt det sociale, vi har bygget

op, kan vi jo ikke være sikre på, kommer

igen det nye sted, siger Søren Høgh

Thomsen.

glidende overgang

I Sønderjyllands Amt praktiserer man en

glidende overgang. Der er lavet aftaler,

der indebærer, at man er et par dage om

ugen i den nye og et par dage i den gamle

funktion.

– Det er en rigtig fin proces, hvor man

lærer sine nye kolleger at kende, siger Vibeke

Rendboe, der understreger, at amtets

personale ikke deltager i driften det nye

sted, men at ordningen alene tager sigte

på at ryste personalet sammen, så man

ikke står helt på bar bund 1. januar.

Også i Sønderjylland har langt de fleste

fået opfyldt deres ønsker til det nye arbejdssted

og –indhold, men generelt er det

kun få, der har haft frit valg, fordi en lang

række afdelinger er flyttet samlet.

Vibeke Rendboe er godt tilfreds med

forløbet. Ledelsen har været indstillet på

at tage individuelle hensyn og har fundet

andre muligheder for de enkelte, der har

haft meget store problemer med at skulle

arbejde langt væk fra bopælen.

Og så er der jo heller ikke længere til

Vejle, siger hun – og slet ikke så langt som

for to år siden.

– Turen bliver kortere og kortere. •

noter

Ebeltoft giver

fri adgang til

dokumenter

Som de første i angiveligt hele verden kan borgere i og uden for

Ebeltoft Kommune nu gå på opdagelse blandt næsten 150.000

dokumenter og sagsmapper. Ikke bare postlister, men de faktiske

dokumenter.Det digitale kvantespring inden for offentlig forvaltning

sker, fordi kommunen har købt en løsning hos it-firmaet Assemble,

som betyder, at alle kommunens elektroniske dokumenter

og sagsmapper er tilgængelige for borgerne. Det er blot at skrive

et søgeord og få sekunder efter har man adgang til dokumenter og

arkiver, der er op til ti år gamle, hvilket er den periode, hvor kommunen

har digitaliseret alle papirer.

Hvis man for eksempel søger på dokumenter om Hovedgaden

10 gennem de seneste to år, dukker 15 dokumenter op – blandt

andet med indhold som nabohøring, en klagesag og opførelse af

et toilet.

Er søgeordet borgerservice dukker der 46 dokumenter op, som

umiddelbart kan klikkes på og læses. (mkj)

Har du sikret dig og dine nærmeste, så I kan opretholde det gode liv – så længe I lever?

Læs om dine muligheder på www.sampension.dk

I sampension har vi ansvar for 260.000 kunders pensionsordninger i Kommunernes

Pensionsforsikring, StK:Pension og Grafisk Pension

SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB . Tuborg Havnevej 14 . DK - 2900 Hellerup . Tlf. 77 33 18 77

Overset omstilling

får ekstra medarbejdere

At nyde tilværelsen

- hele livet

Helle Smith er 38 år og har sin

pensionsordning i sampension.

Hun er kontaktchef hos KMD og

nyder at leve et aktivt liv.

xxx | xxx

Medarbejdere i en kommunes omstilling er ofte oversete og lavt

prioriteret – både med uddannelse, resurser eller anerkendelse.

Men nu giver Odense Kommune de ansatte i omstillingen et

skulderklap. En undersøgelse af borgernes tilfredshed med

telefonomstillingen fik kommunen til at få øje på medarbejderne.

Det viste sig nemlig, at mange borgere oplevede lang ventetid,

problematisk omstilling og en afvisende holdning. Derfor ansætter

man nu to ekstra, så der i alt er 11 medarbejdere i omstillingen.

Bemandingen blev tidligere beskåret, da skatten overgik til staten,

idet man troede, der ville komme færre henvendelser. Men det er

ikke sket, fortæller borgerservicechef Hanne Sørud. Hun mener, at

gruppen har levet en skjult tilværelse.

- De har stort set aldrig fået efteruddannelse, men nu starter

vi et forløb for dem til efteråret. Og så bliver de flyttet ned i vores

borgerservicecenter, så de med rette kan føle sig som kommunens

ansigt udadtil og blive til en mere attraktiv arbejdsplads. (mkj)

HK kommunalbladet I 11. august 2006 27


xxx | xxx

På amtsgården i Højbjerg i udkanten af Århus er der ved at være god plads - også indenfor. Men Titanic-stemningen er udeblevet, fortæller de tre

tillidsrepræsentanter Søren Høgh Thomsen, Sten Nielsen og Peter Bek.

gion Øst. Amtet har her valgt at ansætte

vikarer til en del af opgaverne, samtidigt

med at de tilbageværende medarbejdere

må påtage sig flere opgaver.

Her er dog ingen Titanic-stemning.

Tværtimod giver de tre tillidsrepræsentanter,

Kommunalbladet har talt med,

udtryk for forventning og spænding. De

glæder sig ganske enkelt til at begynde

deres nye job.

Peter Bek i Århus Kommune, Søren

Høgh Thomsen på regionens driftskontor

i Horsens og Sten Nielsen i Norddjurs

Kommune har alle fået opfyldt deres

første prioritet ligesom de fleste af amtets

medarbejdere. Omkring 90 procent fik

deres første eller anden prioritet. Søren

Høgh Thomsen bor syd for Århus, så

afstanden til Horsens er ikke noget

problem, mens Sten Nielsen har valgt

at rykke roden op og er allerede flyttet

til Norddjurs Kommune, hvor kæresten

arbejder.

Det har dog ikke hele tiden set så

lyst ud. Da medarbejderne fik at vide,

at Region Midtjylland skulle have ho-

26 HK kommunalbladet I 11. august 2006

vedkvarter i Viborg, tænkte Søren Høgh

Thomsen, at ”det går aldrig”.

– Men det har slet ikke været den

katastrofe, vi frygtede. En del bor vest for

Århus, og om de skal køre øst eller vest på

har ikke den store betydning, siger han.

Alligevel forudser tillidsrepræsentanterne,

at efteråret i Århus godt kan blive

noget af en udfordring. Enkelte afdelinger

er næsten helt affolket. Og ét er, at det

ikke er spændende at gå ned ad en gang

langs det ene tomme kontor efter det andet,

noget helt andet er, at der jo er en del

opgaver, der bare skal løses lige indtil den

31. december. Og hvad med det sociale og

kollegiale i jobbet.

– Det er et kæmpe netværk, der bliver

atomiseret. Alt det sociale, vi har bygget

op, kan vi jo ikke være sikre på, kommer

igen det nye sted, siger Søren Høgh

Thomsen.

glidende overgang

I Sønderjyllands Amt praktiserer man en

glidende overgang. Der er lavet aftaler,

der indebærer, at man er et par dage om

ugen i den nye og et par dage i den gamle

funktion.

– Det er en rigtig fin proces, hvor man

lærer sine nye kolleger at kende, siger Vibeke

Rendboe, der understreger, at amtets

personale ikke deltager i driften det nye

sted, men at ordningen alene tager sigte

på at ryste personalet sammen, så man

ikke står helt på bar bund 1. januar.

Også i Sønderjylland har langt de fleste

fået opfyldt deres ønsker til det nye arbejdssted

og –indhold, men generelt er det

kun få, der har haft frit valg, fordi en lang

række afdelinger er flyttet samlet.

Vibeke Rendboe er godt tilfreds med

forløbet. Ledelsen har været indstillet på

at tage individuelle hensyn og har fundet

andre muligheder for de enkelte, der har

haft meget store problemer med at skulle

arbejde langt væk fra bopælen.

Og så er der jo heller ikke længere til

Vejle, siger hun – og slet ikke så langt som

for to år siden.

– Turen bliver kortere og kortere. •

noter

Ebeltoft giver

fri adgang til

dokumenter

Som de første i angiveligt hele verden kan borgere i og uden for

Ebeltoft Kommune nu gå på opdagelse blandt næsten 150.000

dokumenter og sagsmapper. Ikke bare postlister, men de faktiske

dokumenter.Det digitale kvantespring inden for offentlig forvaltning

sker, fordi kommunen har købt en løsning hos it-firmaet Assemble,

som betyder, at alle kommunens elektroniske dokumenter

og sagsmapper er tilgængelige for borgerne. Det er blot at skrive

et søgeord og få sekunder efter har man adgang til dokumenter og

arkiver, der er op til ti år gamle, hvilket er den periode, hvor kommunen

har digitaliseret alle papirer.

Hvis man for eksempel søger på dokumenter om Hovedgaden

10 gennem de seneste to år, dukker 15 dokumenter op – blandt

andet med indhold som nabohøring, en klagesag og opførelse af

et toilet.

Er søgeordet borgerservice dukker der 46 dokumenter op, som

umiddelbart kan klikkes på og læses. (mkj)

Har du sikret dig og dine nærmeste, så I kan opretholde det gode liv – så længe I lever?

Læs om dine muligheder på www.sampension.dk

I sampension har vi ansvar for 260.000 kunders pensionsordninger i Kommunernes

Pensionsforsikring, StK:Pension og Grafisk Pension

SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB . Tuborg Havnevej 14 . DK - 2900 Hellerup . Tlf. 77 33 18 77

Overset omstilling

får ekstra medarbejdere

At nyde tilværelsen

- hele livet

Helle Smith er 38 år og har sin

pensionsordning i sampension.

Hun er kontaktchef hos KMD og

nyder at leve et aktivt liv.

xxx | xxx

Medarbejdere i en kommunes omstilling er ofte oversete og lavt

prioriteret – både med uddannelse, resurser eller anerkendelse.

Men nu giver Odense Kommune de ansatte i omstillingen et

skulderklap. En undersøgelse af borgernes tilfredshed med

telefonomstillingen fik kommunen til at få øje på medarbejderne.

Det viste sig nemlig, at mange borgere oplevede lang ventetid,

problematisk omstilling og en afvisende holdning. Derfor ansætter

man nu to ekstra, så der i alt er 11 medarbejdere i omstillingen.

Bemandingen blev tidligere beskåret, da skatten overgik til staten,

idet man troede, der ville komme færre henvendelser. Men det er

ikke sket, fortæller borgerservicechef Hanne Sørud. Hun mener, at

gruppen har levet en skjult tilværelse.

- De har stort set aldrig fået efteruddannelse, men nu starter

vi et forløb for dem til efteråret. Og så bliver de flyttet ned i vores

borgerservicecenter, så de med rette kan føle sig som kommunens

ansigt udadtil og blive til en mere attraktiv arbejdsplads. (mkj)

HK kommunalbladet I 11. august 2006 27


HK kommunalbladet I 11. august 2006 31


noter

Reformen ruller

– også for eleverne

Hvad sker der med min løn? Har jeg de samme rettigheder, når jeg

får en ny arbejdsgiver? Hvad betyder reformen for min uddannelsesaftale?

Jo nærmere vi kommer 1. januar 2007, jo mere virkelig

bliver kommunalreformen, og spørgsmålene trænger sig på, også

blandt kontoreleverne i amter og kommuner.

HK/Kommunals elevudvalg oplever, at flere og flere elever

henvender sig, fordi de er bekymrede for, hvordan reformen vil

påvirke deres uddannelse, ansættelse, løn osv. De vigtigste og

oftest stillede spørgsmål er derfor nu forsøgt besvaret i pjecen:

”Kommunalreformen ruller – ruller du med?”, der er sendt ud til

samtlige kontorelever i amter og kommuner . Det er elevudvalget i

samarbejde med HKs reformsekretariat, der står bag pjecen. (psi)

Grønt lys for reklame

på offentliGe byGninGer

Hvad siger du til et rådhus prydet af en kæmpe Coca Colareklame.

Eller hvad med reklameskilte for McDonald’s i

skolegården? Scenariet er blevet muligt, efter at Indenrigsministeriet

– efter pres fra KL og Socialdemokraterne – har

ændret loven fra 1. juli i år. Det skriver Erhvervsbladet.

KL og Socialdemokraterne mener nemlig, at kommunerne

får en god indtjeningskilde, mens forbrugerrådet

råber vagt i gevær. De mener, at der i forvejen er rigelige

muligheder for at reklamere og kræver, at kommunerne får

skrevne etiske retningslinjer. Som det er med den nye lov,

regner Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med, at

kommunalbestyrelserne udøver selvjustits. Ellers er det kun

markedsføringsloven, der er i vejen. (mt)

ERFARINGSUDVEKSLING • NETVÆRK • KURSER • REGIONSMØDER • ÅRSMØDE

Gør som dine 875 kollegaer – de har også

meldt sig ind i Landsforeningen for Skolesekretærer

Årskontingent 300 kr. Læs om foreningen på

www.l-fs.dk eller ring på tlf. 87 54 68 21

reform_pjece.7a_MM 28/06/06 15:38 Side 1

Kommunalreformen ruller

– er du klar til at rulle med?

Har du brug fo r flere eksemplarer, eller har du af en eller anden

grund ikke modtaget materialet, kan du finde alle spørgsmål og

svar på hjemmesiderne:

www.hk.dk/reform og www.kommunalelev.dk.

Har du brug for at printe et eksemplar af pjecen, finder du en

pdf-fil på www.hkkommunal.dk

Kavaleriet

Socialrådgiverens vikarbureau

Fast job

!

på en

ny måde

Kavaleriets team af socialrådgivere har dit drømmejob!

Stop op – grib chancen og bliv vikar i Danmarks eneste vikarbureau

forbeholdt socialrådgivere og socialformidlere.

Som vikar i Kavaleriet får du:

• Job i dit lokalområde

• Stor indflydelse på dine arbejdsopgaver

• Din egen faste personlige konsulent

• Et psykisk godt arbejdsmiljø

• Gode arbejdsvilkår

• Nye faglige netværk

• God løn

Ring til Lisa, Betina eller Birgit på tlf. 39 30 96 03 og få en

uformel snak om livet som vikar.

Kavaleriet I/S . Hollandsvej 12, 2. sal . 2800 Lyngby

Tel. 39 30 96 03 . kavaleriet@kavaleriet.dk . www.kavaleriet.dk

“Hvorfor er der økonomisk støtte til borgere i skattesager,

men ikke i sociale sager. Det er stærkt problematisk.”

På baggrund af omtale i presseomtale har ombudsmand Hans

Gammeltoft Hansen af egen drift taget det højst usædvanlige

skridt at bede Rønnede Kommune redegøre for, hvordan den

mener at kunne overholde lovens krav til blandt andet ældrepleje

og socialt udsatte børn.

Baggrunden er, at kommunen har varslet kraftige nedskæringer

på social- og ældreområdet. Blandt andet tillægsbevillingsstop,

indkøbsstop, ansættelsesstop, midlertidigt stop for nye uddannelser

og kurser og stop for frivillige anbringelser. Ombudsmanden

frygter, at kommunen ikke kan overholde servicelovens regler om

tilbud til borgere hele døgnet.

Kirsten Ketcher, professor i socialret på Københavns Universitet.

sagt til politiKen om det faKtUm, at Klagere i sKattesager delvis Kan få dæKKet

advoKatUdgifter, mens der iKKe er støttemUligheder i sociale sager.

Ombudsmand bekymret

for Rønnede Kommune

Svarene fra Rønnede Kommune har dog ikke afhjulpet ombudsmandens

frygt, og sammenholdt med andre sager i kommunen,

hvor sagsbehandling og forvaltningsskik har været kritisabel, har

ombudsmanden nu underrettet social- og indenrigsministeriet.

HK’ernes tillidsrepræsentant Karen Margrethe Enstrøm siger:

- Vi har jo set nedskæringerne komme, så vi er ikke overraskede.

Det er svært at sige, hvilke konsekvenser nedskæringerne

får, da de jo først lige er vedtaget, men om et par måneder er vi

klogere. (mkj)

MPP Master of Public Policy kompetence til innovation og netværksstyring

MPP MASTER OF PUBLIC POLICY

To speciale retninger: Public Policy og Social Entrepreneurship

Nyt program for 2007-2008

Ansøgningsfrist 1. november 2006

Roskilde Universitetscenter Tlf: 4674 2597

E-mail: mpp@ruc.dk www.ruc.dk/mpp

32 HK kommunalbladet I 11. august 2006

HK kommunalbladet I 11. august 2006 33


ANNONCER i HK|KOMMUNALBLADET

Annonceekspedition:

Tlf. 33 30 49 00

Fax 33 30 44 49

annoncer@kommunalbladet.dk

May Pedersen

Sagsbehandlere/socialrådgivere

til nyt ydelsescenter

Beskæftigelse i Brøndby Kommune har 2 fuldtidsstillinger til besættelse

i det ny ydelsescenter fra den 1. september 2006 eller snarest

derefter.

Hvem er vi

Organiseringen af det ny ydelsescentret er i fuld gang, og er færdigetableret

inden den 1. januar 2007. I ydelsescentret bliver vi i alt 20

medarbejdere, hvoraf 12 medarbejdere arbejder på kontanthjælpsområdet.

Det er til kontanthjælpsområdet vi søger 2 nye kolleger.

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne vil primært være bevilling og udbetaling af kontanthjælp

samt bevilling og udbetaling af enkeltydelser. I alle sager

vil der være et tæt samarbejde med jobcentret. Derudover vil der

være opgaver med råd og vejledning.

Vi forventer, at du …

❅ har kendskab til den arbejdsmarkedsrettede lovgivning,

enten fordi du er socialrådgiver/socialformidler eller

har en HK-baggrund

❅ er udadvendt, ansvarsbevidst og har lyst til at yde en god service

❅ har overblik og arbejder systematisk

❅ kan bevare roen og et godt humør i en travl hverdag

Vi kan tilbyde

❅ et spændende og udfordrende arbejde

❅ nogle engagerede kollegaer

❅ stor kompetence i arbejdet

❅ et godt arbejdsklima

Løn og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst samt efter

principperne om Ny Løn.

Kommunen har en generel politik om, at straffeattest forevises i forbindelse

med ansættelse.

Brøndby Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til

afsnitsleder Anette Schandorph på tlf. 4328 2540 eller til sagsbehandler

Margit Skovgaard på tlf. 4328 2522.

Ansøgning vedlagt eksamensbevis og CV sendes til

BRØNDBY KOMMUNE

Beskæftigelse

Park Alle 160, 2605 Brøndby

senest den 27. august 2006.

Kommunalbladet

– så går du ikke forgæves

Sagsbehandler

til Personaleafdelingen

I Personaleafdelingen er en stilling som sagsbehandler ledig til

besættelse snarest.

Vi søger en kollega, der kan indgå i et team på 6 medarbejdere. Vi er

21 kollegaer i Personaleafdelingen, som er opdelt i tre sektioner - en

sektion, som varetager løn-, budget- og regn-skabsopgaver, en sektion,

som tager sig af uddannelsesmæssige opgaver og en sektion,

som beskæftiger sig med personaleadministration.

Vi søger en person, som har erfaring og interesse inden for

følgende områder:

✔ personaleadministrative opgaver

✔ fortolkning af overenskomster/aftaler

✔ rådgivning og vejledning af interne og eksterne afdelinger/institutioner

Vi kan tilbyde:

✔ et spændende job med stor selvstændig kompetence

✔ gode uddannelsesmuligheder

✔ en god flekstidsordning

✔ et arbejdsmiljø præget af en åben og uhøjtidelig omgangstone

Personen vi søger:

✔ har relevant uddannelsesmæssig baggrund

✔ har flair for IT

✔ kan arbejde selvstændigt

✔ er god til at formulere sig skriftligt og mundtligt

✔ er engageret og indstillet på samarbejde

✔ er i besiddelse af godt humør

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er på 37 timer ugentlig. Aflønningen sker efter gældende

overenskomst og efter principperne om "Ny Løn".

Brøndby Kommune har en generel politik om, at straffeattest skal forvises

i forbindelse med ansættelse.

Brøndby Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Vi du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte vicekontorchef

Mette Søberg, tlf. 4328 2259 eller overassistent Helle B.

Jørgensen, tlf. 4328 2274.

Skriftlig ansøgning med relevant dokumentation for uddannelse,

erfaring mv. sendes til

BRØNDBY KOMMUNE

Personaleafdelingen

Park Alle 160, 2605 Brøndby

senest den 21. august 2006.

- se også vores hjemmeside www.brondby.dk

Beskæftigelseskonsulent

- Team Aktiv

Vi er et arbejdsmarkedsteam på 4 beskæftigelseskonsulenter

og 1 jobkonsulent der søger en ny kollega. Vi lægger

vægt på en person, der kan se ressourcer frem for barriere,

som kan indgå i samarbejdet med at gøre en forskel

i arbejdet med den enkelte borgere. Vi er et team med stort

engagement, der deler viden og ansvar.

Dine opgaver er:

• Afklaring og opkvalificering af arbejdsledige kontanthjælpsmodtagere

i matchkategori 3 – 5.

• Udarbejdelse af jobplaner og udarbejdelse af ressourceprofil

• Indstilling til revalidering, fleksjob og førtidspension.

• Beregning og udbetaling af kontanthjælp m.m.

• Administrative opgaver

Vi tilbyder:

• Et udfordrende og spændende job – 37 timer ugentligt

• Engagerede kollegaer med høj faglighed

• Kollegaer med en god portion humor

• Personlig og faglig udvikling

Vi forventer du:

• Er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller kommunom

• Er fortrolig med EDB systemer

• Har lyst til at arbejde i en organisation i udvikling

• Arbejder struktureret, ansvarsfuldt, målrettet og med sans

for det administrative arbejde

Løn og ansættelsesvilkår

i henhold til gældende overenskomst og aftale om Ny Løn.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte sagsbehandler Hanne

Hansen på tlf. 4796 7070 eller sagsbehandler Joan Andersen

på tlf. 4796 7065 og få mere at vide om stillingen.

Ansøgning

med uddannelsesbevis, oplysning om tidligere beskæftigelse

skal være Hundested Kommune, personaleafdelingen,

Nørregade 61, 3390 Hundested eller via mail:

mho@fhkommune.dk i hænde senest den 20. august 2006.

Socialafdelingen

- Arbejdsmarkedsteamet

Hundested Kommune er opnormeret med en medarbejder

på fuld tid til sygedagpengeområdet. Vi søger derfor 1

socialrådgiver/-formidler til dagpengeteamet.

Har du lyst til at arbejde med sygedagpengelovgivningen, så

har vi en spændende stilling tilde den nyuddannede og/

eller den erfarne sagsbehandler.

Har du lyst til at tage udfordringen op og arbejde med:

• Administrative opgaver

• Opfølgning af sygedagpengesager og udarbejdelse af

opfølgningsplaner og ressourceprofiler

• Afklaring af arbejdsevnen med henblik på tiltag i forhold til

anden social lovgivning f.eks. revalidering, fleksjob og førtidspension

• Styrke og udvikle indsatsen for den sygemeldte

Vi forventer at du:

• Er uddannet socialrådgiver/formidler – eller kommunom

med stor praktisk erfaring

• Har kendskab til lovgivningen

• Kan arbejde selvstændigt, men også indgå i team

• Er udadvendt, engageret og har godt humør

Vi tilbyder:

• Engagerede kollegaer med stor humoristisk sans

• Afvekslende arbejde

• Stor grad af selvstændig kompetence

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og aftale om Ny Løn.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte sagsbehandler Jette Jensen

4796 7073 eller teamleder Lisbeth Lind 4796 7083 og få

mere at vide om stillingen.

Ansøgning

Med uddannelsesbevis, oplysning om tidligere beskæftigelses

skal være Hundested Kommune, personaleafdelingen,Nø

rregade 61, 3390 Hundested eller via mail:

mho@fhkommune.dk i hænde senest den 20. august 2006.

34HK kommunalbladet HK kommunalbladet 35


Økonomimedarbejder

til drift, rådgivning og udvikling

Har du mod på at kaste dig over budget- og regnskabsopgaver og

samtidig varetage en række udviklingsorienterede opgaver og rådgivningsfunktioner?

En af vores medarbejdere har valgt at søge nye udfordringer, så derfor

har vi et spændende job til dig i Økonomiafdelingen under Centralforvaltningen.

Du vil få en bred tværfaglig kontaktflade og indgå i et tæt samspil

mellem medarbejdere og ledelse i et uhøjtideligt miljø.

Du vil blandt andet skulle deltage i opgaveløsningen af …

✎ Koordinering af budgetlægning og regnskabsaflæggelse

✎ Budgetopfølgning

✎ Likviditets- og lånestyring

✎ Udarbejdelse af økonomiske sager til det politiske niveau

✎ Økonomiske analyser

✎ Økonomisk rådgiver/konsulent internt i Centralforvaltningen

✎ Administration af KMD-WebBetaling

✎ Rådgivningsfunktion vedrørende KMD´s økonomisystemer

✎ Kursusafholdelse i økonomisystemet, KMD-WebBetaling m.v.

Brøndby Kommune står i disse år over for betydelige udfordringer.

Ikke mindst ny lovgivning på økonomiområdet, digitalisering af arbejdsprocesserne

samt ændringer i forbindelse med strukturreformen

stiller skærpede krav til den økonomiske styring og opfølgning.

Derfor lægger vi vægt på, at du har interesse for udviklingen indenfor

digitale økonomisystemer og samtidig har kendskab til det kommunale

budget- og regnskabssystem. Du er fleksibel og omstillingsparat,

og som person er du åben og udadvendt med gode kommunikationsevner.

Til gengæld tilbyder vi et spændende job i en dynamisk afdeling, hvor

to dage sjældent ligner hinanden. Du vil få udfordrende og afvekslende

opgaver med stor indflydelse på opgaveløsningen. Og så vil vi

naturligvis give dig den fornødne optræning og uddannelse i forhold

til dine opgaver.

Løn efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.

Vi er desuden en røgfri arbejdsplads og stillingen indebærer flekstidsordning.

I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal

forevise straffeattest.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

kontorchef Søren Wermuth Larsen på tlf. 4328 2204 eller mail

sla@brondby.dk.

Du kan læse mere om Brøndby Kommune, vores organisation, personalepolitik

og meget andet på www.brondby.dk.

Ansøgningsfrist: 21. august 2006

Send din ansøgning til

BRØNDBY KOMMUNE

Centralforvaltningen

Park Alle 160, 2605 Brøndby

Afsnitsleder

til Jobcenter Brøndby

Er du til lederudfordringer i en organisation i forandring?

Kan du motivere og engagere andre i en udviklingsproces?

Har du lyst til at have personaleledelse og har du et godt kendskab

til beskæftigelsesområdet? Så er det måske dig, der skal være den

nye afsnitsleder.

Beskæftigelse i Brøndby Kommune søger en afsnitsleder til det nye

Jobcenter Brøndby.

Du skal være leder for hhv. et kontant- og et sygedagpengeafsnit med

i alt ca. 22 medarbejdere. Din opgave bliver at skabe sammenhæng

mellem ledelse og medarbejdere og være med til at integrere afsnittene

i det kommende jobcenter samt at sikre høj faglig kvalitet.

Afsnittene varetager følgende funktioner:

✔ Opfølgning af sygedagpenge

✔ Kontaktsamtaler og tilbud til match 4 og 5

✔ Iværksættelse af aktivering, revalidering, fleksjob mv.

Du skal først og fremmest fungere som personaleleder, men også

som faglig leder på et strategisk niveau. Der er knyttet to faglige konsulenter

til området, der varetager de daglige problemstillinger.

Organiseringen af det nye jobcenter er i fuld gang, og er færdigetableret

den 1. januar 2007.

I det nye jobcenter bliver vi ca. 52 medarbejdere. Der arbejdes i

teams på ca. fem medarbejdere og de enkelte teams er specialiseret

i lovområder og målgrupper. I samarbejde med ledelse og medarbejdere

får du stor indflydelse på at præge det kommende arbejde i

jobcentret og i dine afsnit.

"Tillid, respekt & engagement" er vores værdigrundlag, og vi lægger

vægt på en ledelse, der inddrager og motiverer medarbejderne.

Du får en spændende arbejdsplads, hvor forandring og udvikling er en

integreret del af hverdagen i disse år. Beskæftigelsesområdet i kommunerne

er i rivende udvikling, og jobbet vil indeholde store faglige

og personlige udviklingsmuligheder.

Har du ledererfaring, eller erfaring fra job der kræver stor beslutningskompetence

og handlekraft?

Kan du organisere en kommunal administration, og samarbejde med

personale og andre interne og eksterne parter - så håber vi, at du vil

søge stillingen som afsnitsleder i Jobcenter Brøndby.

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst samt efter

principperne om Ny Løn.

Kommunen har en generel politik om, at straffeattest forevises i forbindelse

med ansættelse.

Brøndby Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

souschef Morten Sonne på tlf. 4328 2672 eller sektorchef Kirsten

Kyndbo på tlf. 4328 2517.

Ansøgningen:

Ansøgning vedlagt eksamensbevis og CV og mrk. "Afsnitsleder" sendes

til

BRØNDBY KOMMUNE

Beskæftigelse

Park Alle 160, 2605 Brøndby

senest den 28. august 2006

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 36.

- se også vores hjemmeside www.brondby.dk

Sagsbehandlere til Aktiv-team

Et par af vores kolleger har søgt nye udfordringer. Derfor søger vi to

socialrådgivere/socialformidlere, 37 timer ugentligt, pr. 1. september

2006.

Vi beskæftiger os med borgere, der har problemer ud over ledighed,

kontanthjælp, etablering af beskæftigelsestilbud, udarbejdelse af

jobplaner og indstillinger om fleksjob og førtidspension.

Du skal være systematisk, have gode kommunikations- og samarbejdsevner

og lyst til at arbejde målrettet med borgere, der er uden

beskæftigelse pga. arbejdsløshed eller sygdom.

Hør mere: Hanne Gry, tlf. 4477 2000.

Ansøgningsfrist: 23. august 2006

Jobnummer: 06-317

Søg dit nye job på www.ballerup.dk/job

Læs mere om jobbene og send din ansøgning online

www.ballerup.dk/job

Statens Serum Institut

forebygger og bekæmper

smitsomme sygdomme

og medfødte lidelser.

Instituttet varetager et

forskningsbaseret beredskab

over for smitsomme

sygdomme og medfødte

lidelser gennem overvågning,

diagnostik og forebyggelse

samt produktion

af vacciner, plasmaprodukter

og diagnostika.

Statens Serum Institut er

en mangfoldig arbejdsplads

med godt 1200

medarbejdere. Vi opfordrer

derfor alle kvalificerede

uanset alder, køn, race,

religion eller etnisk tilhørsforhold

til at søge.

Instituttet lægger meget

stor vægt på løbende

kompetenceudvikling af

den enkelte medarbejder.

Tænker du på at blive leder?

Så har du chancen for at prøve det af som vikar for vores teamleder,

der skal på barselsorlov i perioden 1. oktober og foreløbigt til

30. september 2007. Har du i forvejen ledererfaring, er dette naturligvis

en fordel. Vi er i en overgangsfase, idet Jobcenter Ballerup

forventes at stå klar den 1. november. Samtidig med Jobcenter

Ballerup etableres der en Social Vejledning på Rådhuset, hvor der

vil være 8 medarbejdere, som du skal være teamleder for.

Du er socialrådgiver/socialformidler, og du er interesseret i at være

med til at udvikle den sociale vejledningsopgave. Du har lederprofil

og kan coache sagsbehandlerne.

Hør mere: Administrationschef Pia Thomsen, tlf. 4477 2991.

Ansøgningsfrist: 25. august 2006

Jobnummer: 06-323

Søg dit nye job på www.ballerup.dk/job

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

www.ballerup.dk/job

TO LØNMEDARBEJDERE TIL REGNSKABSAFSNITTET

Har du lyst til at arbejde med lønadministration, så søger vi en fuldtids- og en deltidslønmedarbejder

til Statens Serum Institut snarest muligt. Lønadministrationen består af

5 personer og er placeret i Regnskabsafsnittet i Økonomiafdelingen. Vi bruger Statens

Lønsystem (SLS) og økonomisystemet SAP/R3.

Jobbet

Vedligeholdelse samt registrering af

variable ydelser

Ferieløntræk og –beregning samt

ferieafregning

Rådgivning af ansatte vedr. løn, sygdom,

ferie, fratræden m.m.

Korrespondance ifm. opsigelser, frivillig

fratræden m.m.

Kvalifikationer

Administrativ uddannelse inden for

kontorområdet

Løn- og regnskabsforståelse

Gerne erfaring med lønadministration

i staten

Kendskab til MS Office (Word, Excel)

Serviceorienteret, udadvendt, omhyggelig

og ansvarsbevidst

Udviklingsorienteret, fagligt såvel

som personligt

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til organisationsaftalen for

kontorfunktionærer mellem HK/STAT og

Finansministeriet samt Fællesoverenskomsten

med Statsansattes Kartel.

Information

Kan fås ved henvendelse til afsnitsleder

Mette Stensgaard, tlf. 3268 3983.

Ansøgning

Send ansøgning mærket ”64003750”

elektronisk via jobsiden på www.ssi.dk/job

senest den 21. august 2006. Samtaler

forventes afholdt i uge 34 og 35.

Statens Serum Institut • Artillerivej 5 • 2300 Kbh S • Tlf: 3268 3268

S T A T E N S

S E R U M

I N S T I T U T

36HK kommunalbladet HK kommunalbladet 37

www.ssi.dk


SEKRETÆR TIL OVER-

BORGMESTEREN

Overborgmesterens sekretariat

Vi søger en erfaren og serviceorienteret sekretær

til overborgmesteren. Det bliver dit daglige

ansvar at holde styr på overborgmesterens

mange aftaler, telefonopkald, post og materialer,

ligesom du vil skulle bistå sekretariatschefen i at

føre en sikker indkøbs- og økonomistyring i

overborgmesterens sekretariat.

Løn og ansættelsesvilkår

i henhold til gældende overenskomst. Ved lønfastsættelsen

lægges der vægt på ansøgerens

personlige kvalifikationer.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som

en ressource og værdsætter, at medarbejderne

hver især bidrager med deres baggrund, personlighed

og evner.

Ansøgningsfristen

er fredag den 18. august kl. 12.

Læs hele stillingsopslaget på vores hjemmeside

www.kk.dk/job under jobnr. kk22725 – eller

rekvirer det via 3366 2184.

www.kk.dk


To ud af tre

kommuner søger nye

medarbejdere gennem

Kommunalbladet.

• 179.000 læsere

- iflg. Gallup Index Danmark

Kommunalbladet

– så søger du ikke forgæves

LEJRE KOMMUNE

Socialrådgiver/socialformidler

til voksen- og handicapområdet

Vi søger en fuldtidsansat sagsbehandler, som er indstillet

på at arbejde med voksne handicappede såvel

som folkepensionister frem til årsskiftet. Herefter vil

arbejdsområdet alene omfatte arbejdet med voksne

handicappede i et team med 3 sagsbehandlere fra

Bramsnæs, Hvalsø og Lejre Kommuner når de sammenlægges

til Ny Lejre Kommune.

Stillingens hovedarbejdsopgaver

• Ansøgning om hjælp efter servicelovens §§ 78 og 84

• Sagsbehandling af voksne borgere med fysisk og/

eller psykisk nedsat funktionsevne, herunder støtteforanstaltninger

efter SL § 73 samt anbringelsesforanstaltninger

efter SL §§ 91, 92 og 93

• Indberetning til KMD af nye folkepensions- og

førtidspensionssager

• Ansøgning om helbredstillæg, udvidet helbredstillæg

og varmetillæg

Forventninger til dig

• Uddannet socialrådgiver eller socialformidler

• Gode skriftlige formidlingsevner

• Er systematisk og har ordenssans

• Er holdspiller med et godt humør

• Er omstillingsparat og kan se muligheder

• Er selvstændig men har det fint med at indgå i

tværgående samarbejde

Vi tilbyder dig

• Et spændende arbejdsmiljø, med gode udviklingsmuligheder

og positive kolleger

• En travl hverdag med interessante arbejdsopgaver

og med stor indflydelse på din egen arbejdsdag

• Et selvstændigt job, hvor kreativitet og engagement

er væsentlige egenskaber.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

mellem KL og DS/HK og reglerne om Ny løn.

Tjenestestedet vil senest 1. januar 2007 flytte fra

Lejre Rådhus til Hvalsø Rådhus.

Hvis du vil vide mere

Kan du kontakte Team Koordinator Marianne Dose,

tlf. 46 46 25 71 eller Borgerservicechef Per Eriksson,

tlf. 46 46 25 70.

Ansøgning

Sendes til Lejre Kommune, Lejrevej 15, 4320 Lejre,

senest den 22.08.2006.

LønkonsuLenter og vikarer

tiL kMD Lønservice

vil du være med til at opbygge Danmarks største lønservice?

Markedet for lønadministration er i vækst. Flere og flere offentlige og private kunder overdrager deres

lønadministration til os, fordi vi er specialister inden for lønområdet. Derfor søger vi nu nye dygtige kollegaer

med erfaring inden for det offentlige lønområde og med lyst til nye udfordringer. Du kan komme til at arbejde

enten i Herlev, odense eller aalborg.

Dit nye job

vi arbejder teambaseret med fokus på den enkelte kunde. Lønsagsbehandling og god service er hovedopgaverne i

vores dagligdag, men de specifikke opgaver kan variere fra kunde til kunde. Vi leverer lønadministrationen via

kMD´s løn- og personalesystemer, bl.a. kMD opus, og vores mål er altid at levere kvalitetssikrede løsninger ud

fra aftalte vilkår.

Din bagage

Det er vigtigt, at du er erfaren inden for lønsagsbehandling, og at du kan lide de udfordringer arbejdet

giver. Du har et godt kendskab til overenskomster og regelsæt, gerne fra offentlig forvaltning, og det er

selvfølgelig en fordel, hvis du kender kMD opus. Du trives med teamarbejde, men kan og vil også bruge din

selvstændighed. Du kan lide at arbejde med kunder og engagerer dig ved initiativ og handling. Humor og en

positiv holdning er naturligvis kun et plus.

vi tiLbyDer

Et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø med dygtige og inspirerende kollegaer med stor faglig kompetence.

Du skal derfor også helst være engageret og aktiv i en levende kultur, hvor både det faglige og det sociale

prioriteres højt.

kMD har som nævnt både lønservice-afdelinger i Herlev, odense og aalborg. Det betyder derfor mindre, hvor

du bor. til gengæld vil vi gerne ansætte dig hurtigst muligt. vi glæder os til at høre fra dig!

Du er også velkommen til at ringe til fagkonsulent keld korsgaard på telefon 44 60 73 14 eller sende en mail på

kk@kmd.dk, hvis du vil vide mere om jobbet.

ansøgning: klik ind på kmd.dk for at søge jobbet

ansøgningsfrist: Der ansættes løbende, men send ansøgning senest 31.8.06

tiLtræDeLse: Hurtigst muligt

arbejDssteD: Herlev, odense eller aalborg

kMD er den største danske it-virksomhed. vi leverer it-systemer, hoster og supporterer, samtidig med

at vi er førende inden for outsourcing og en bred vifte af konsulentydelser. Læs mere på kmd.dk

38HK kommunalbladet HK kommunalbladet 39


ANNONCER PÅ NETTET

· Vi er en del af www.profiljob.dk

- Danmarks mest effektive jobportal.

· Når din annonce trykkes i Kommunalbladet, vises den

automatisk på Kommunalbladets egen jobdatabase

www.hkkommunal.dk/job og www.profiljob.dk.

Greve Kommune

Skolesekretær -

Greve Ungdomsskole

Midtpunktet i ungdomsskolens administration

Vores sekretær har pr. 1. august fået nyt job som administrativ

leder på en større skole, og vi søger derfor snarest muligt en ny

sekretær, der har lyst til at arbejde som et naturligt midtpunkt i

ungdomsskolens administration.

De primære arbejdsopgaver er budget- og regnskabsstyring

(Kompas), Webbetaling, Webbestilling, lønstyring samt elev- og

medarbejderadministration. Herudover lægger vi stor vægt på,

at du har lyst til at servicere elever, forældre og medarbejdere

med et godt humør.

Hvis du har den rette uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund,

vil grundlønnen ligge på løntrin 35, hvortil der tillægges et

funktionstillæg (i alt kr. 307.874 om året). Lønnen vil være omfattet

af aftale om Lokal Løndannelse.

Yderligere oplysninger får du ved henvendelse til ungdomsskoleleder

Niels Kaalund, der fra d. 7. august kan kontaktes på

mobil 20 25 19 73.

Ansøgning med relevante bilag skal være ungdomsskolen i

hænde senest d. 21. august kl. 12.00 og mailes til:

nka@greve.dk eller sendes til:

Greve Ungdomsskole

Gersager Alle 1

2670 Greve

Ansættelsessamtaler er planlagt til d. 24. august.

Se hele stillingsannoncen på: www.greve.dk

Vi er bevidst om, at vi er her for børnenes og de unges

skyld, og vi tager ansvar for, at de har de bedste muligheder

for udvikling.

· 53.000 unikke besøg om ugen

· www.profiljob.dk er et samarbejde mellem en

række faglige organisationer med højt kvalificerede

medlemmer.

Glostrup Kommune

Glostrup Bibliotek søger

leder af ekspeditionen

Vil du være med til at præge udviklingen af Glostrup

Bibliotek?

Vil du være leder for 7 motiverede og dygtige medarbejdere?

Vil du være en del af bibliotekets ledelse?

Så se her:

Stillingen som leder af ekspeditionen på Glostrup

Bibliotek er ledig til besættelse 1.9.2006 eller snarest

derefter. Vores leder gennem 7 år har søgt nye udfordringer.

Om jobbet

Du skal være leder af ekspeditionen, som består af

medarbejderne i udlånsekspeditionen og katalogafdelingen.

Vi har fuld selvbetjening af udlån og

aflevering. Afdelingens ansvars- og arbejdsopgaver er

publikumsbetjening i tilknytning til udlån, aflevering,

reserveringer, hjemkaldelser/regninger og fjernlån.

Afdelingen administrerer bibliotekets abonnementer

på tidsskrifter og aviser og har ansvar for bibliotekets

pjecesamling.

Medarbejderne i katalogafdelingen arbejder selvstændigt

med bestilling, modtagelse, beholdningsregistrering

og klargøring af materialer. I ledelsen af

denne del af afdelingen skal du arbejde sammen med

en faglig koordinator.

Arbejdet består i den daglige ledelse af afdelingens

arbejde. Du indgår i det daglige arbejde med bl.a. en

ugentlig aftenvagt og weekend-vagt hver 4. uge.

Du indgår i bibliotekets overordnede ledelse sammen

med bibliotekschefen og lederen af Informationen

(børne- og voksenudlån). Vi forventer, at du indgår

i tværgående opgaver og projekter.

Om biblioteket

Glostrup Bibliotek ligger i bymidten tæt på station,

rådhus og storcenter. Vi er midt i en spændende proces

med at omsætte visioner for bibliotekets udvikling til

virkelighed. Vi vil udvikle Glostrup Bibliotek til at

være et spændende og levende kultur-mødested – et

informations- og inspirationshus for alle. I 2007 forestår

en mindre ombygning af biblioteket.

I forbindelse med denne ombygning skal der arbejdes

med ændret indretning af biblioteket og nye samarbejds-

og betjeningsformer. Du vil få mulighed for at

være med til at sætte dit præg på denne proces, og du

vil få mulighed for at være med til at udvikle bibliotekets

digitale tilbud.

Se mere om Glostrup Bibliotek på www.glostrupbib.dk

Vi søger en afdelingsleder, der

• er kontoruddannet, kommunom/biblioteksassistent

eller har anden relevant uddannelse

• har lyst og evne til at lede, gerne ledererfaring

• kan arbejde selvstændigt og sammen med andre

• er serviceorienteret, udadvendt og positivt

kommunikerende

• har viden om IT og tænker IT ind i udvikling og

løsning af opgaver

• er indstillet på udvikling og nytænkning

• kan udnytte kompetencerne hos et aktivt og engageret

personale, bl.a. ved hjælp af uddelegering

• lægger vægt på kvalitet i løsning af opgaverne

• har erfaring fra biblioteksverdenen, men vi er åbne for

andre indgange til stillingen.

Løn – og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst

og principperne for ny løn.

Nærmere oplysninger

om stillingen fås ved henvendelse til bibliotekschef

Anne Marie Brems på telefon 43 23 68 22.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag den 28. august kl. 10.

Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 36 eller 37.

Ansøgning med kopi af eksamensbevis og andre relevante

bilag sendes til:

Glostrup Bibliotek

Kildevældets Alle 5

2600 Glostrup

Kuverten mærkes ”ansøgning”

40HK kommunalbladet HK kommunalbladet 41


Flere gode

udfordringer
www.ltk.dk

L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E

...her finder du flere jobtilbud Når du søger job hos os, får du faglige udfordringer med

mulighed for at udnytte din uddannelse og dine evner. Vi tilbyder efteruddannelse samt en aktiv

ligestillingspolitik.

FÅ oVeRblIk

oVeR dIne

JobmulIGHedeR

opret dit personlige CV

på hkkommunal.dk/job

Som medlem af

Hk/kommunal har du

mulighed for at oprette

dit personlige CV og en

jobagent på Hk/kommunals

jobdatabase. Jobdatabasen

er en del af Profiljobnetværket,

der består af

15 faglige organisationer.

netværket er således et

effektivt mødested for

jobsøger og jobannoncør.

med et CV i jobdatabasen

er du synlig over for

arbejdsgiverne 24 timer

i døgnet.

Industriens Pension

arbejder for at sikre en

attraktiv pensionsordning

for 320.000 medlemmer i

ca. 7.900 virksomheder.

Industriens Pension

investerer i 2006

ca. 37 mia. kr. på vegne

af medlemmerne. Vi er i

dag godt 100 medarbejdere;

og vi bliver

flere i de kommende år.

Se også:

www.industrienspension.dk

Industriens Pension søger sagsbehandlere

Til vores forsikringsadministration søger vi sagsbehandlere

med erfaring i helbredsvurderinger - gerne fra en kommune

To af vores kollegaer har valgt

nye udfordringer. Derfor søger vi

nu sagsbehandlere, så vi fortsat

kan yde den bedste service for

vores kunder.

Stillingerne er placeret i afdelingen

“Tilkendelse og Support”, som

i dag består af 16 personer. Vi er

delt op i to sagsbehandlergrupper,

hvor sagsbehandlerne kommer fra

forskellige faggrupper. Endvidere

har vi 2 jurister, 2 lægesekretærer

og 6 speciallæger tilknyttet afdelingen.

Dine arbejdsopgaver

Forsikringsadministration med

hovedvægten lagt på behandling

af ansøgninger om helbredsbetingede

ydelser og sum ved kritisk

sygdom. Arbejdet består blandt

andet i at få oplyst sagerne, lave

sagsresuméer, helbredsvurderinger

og efterfølgende indstille, hvordan

sagerne skal afgøres.

Du skal varetage al kundeservice,

sagsbehandling og vejledning på

det helbredsbetingede område i

overensstemmelse med vores

forretningsgange, forsikringsbetingelser

og servicekoncept.

Dermed er du med til at sikre,

at forsikringsadministrationen i

Industriens Pension gennemføres

på et fagligt sikkert grundlag, og

at vores kunder oplever et højt

serviceniveau.

Dine kvalifikationer

Du har erfaring med konkret

sagsbehandling og helbredsvurderinger

i forhold til erhvervsevnetab.

Du har måske været sagsbehandler

i en kommune, hvor du

har arbejdet med opfølgning af

sygedagpenge eller sager om førtidspension.

Du har også erfaring

med at rådgive telefonisk og

skriftligt om ydelser ved sygdom

og invaliditet.

Vi forudsætter, at

• du er engageret, har gode

samarbejdsevner og lyst til at

arbejde i en teambaseret organisation

• du har erfaring med og kan

lide konkret sagsbehandling

• du er vant til at formulere dig

klart både mundtligt og skriftligt

• du er omhyggelig, kvalitetsbevidst

og tager ansvar for dit

arbejde

• du er serviceminded både over

for kunder, samarbejdspartnere

og kollegaer

• du er fleksibel og forandringsvillig

• du er villig til at efteruddanne

dig i form af moduluddannelsen

på Forsikringsakademiet

• du er vant til at bruge it i dit

daglige arbejde

• du har humor og kan bevare

roen og dit gode humør i stressede

situationer

Vi tilbyder

• et spændende job i et dynamisk

miljø med en åben, uhøjtidelig

og positiv omgangsform

• engagerede og kompetente

kollegaer

• gode muligheder for faglig og

personlig udvikling

• en attraktiv firmabetalt pensionsordning

• flekstid

• en attraktiv og centralt beliggende

arbejdsplads, 5 minutter

fra Vesterport Station

Stillingerne er fuldtidsstillinger til

besættelse den 1. november 2006

eller snarest derefter. Arbejdstiden

er på 36 timer ugentlig

eksklusiv frokost.

Løn- og ansættelsesvilkår er

baseret på overenskomsten

mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening

og Danske

Forsikringsfunktionærers

Landsforening som fuldmægtig.

Vi planlægger at afholde ansættelsessamtaler

i september

måned.

Har du spørgsmål, er du velkommen

til at kontakte

kontorchef Helle Kristensen

på telefon 33 66 80 27,

e-mail: hk@ipf.dk,

teamkoordinator Ulla Hyldvang

på telefon 33 66 80 48,

e-mail: uh@ipf.dk eller

teamkoordinator Pia Karlsen

på telefon 33 66 80 39,

e-mail: pk@ipf.dk .

Yderligere oplysninger om

Industriens Pension kan du finde

på www.industrienspension.dk.

Ansøgning:

Vi vil gerne have din ansøgning

med CV hurtigst muligt og senest

den 28. august 2006 enten pr.

e-mail til brj@ipf.dk eller med

post på adressen:

Industriens Pension

Att. Birgit Roum Jensen

Nørre Farimagsgade 3

1364 København K

42HK kommunalbladet HK kommunalbladet 43


Ishøj Kommune

Medarbejder til sygedagpengeområdet

37 timer ugentligt

Er du vores nye dynamiske medarbejder til arbejdsfastholdelse

og opfølgning på sygedagpenge?

Dagpengeteamet består af 8 dygtige, resultatorienterede

sagsbehandlere samt 1 teamleder. Opfølgningsteamet udgør

5 sagsbehandlere, Beregnerteamet 3 sagsbehandlere.

Endvidere er der tilknyttet en virksomhedskonsulent, som

tager sig af etablering og opfølgning på fleksjob, samt

deltager i rundbordssamtaler og har det opsøgende arbejde

overfor virksomheder i forhold til bl.a. delvise sygemeldinger.

Arbejdsopgaverne består i arbejdsfastholdelse, opfølgning

af sager, aktivitet i sygeperioden, bevilling af revalidering,

fleksjob og indstilling til førtidspension.

Opgaverne vil desuden primært være afklaring af arbejdsevnen

i tæt samarbejde med konsulenter samt eksterne aktører.

Vi ønsker, at du:

• Er uddannet kommunal sagsbehandler, socialformidler eller

socialrådgiver

• Har kendskab til arbejdsevnemetoden og ressourceprofil

• Er åben og udadvendt og god til at samarbejde

• Kan arbejde selvstændigt og tage initiativer til de

nødvendige indsatsområder

• Er velformuleret i skrift og tale

“Det er en del af ansættelsespolitikken i Ishøj Kommune

at fremme kønslig, etnisk- og handicapligestilling”

Mød os på

www.ishoj.dk

Vi tilbyder:

• Et selvstændigt team hvor vi stadig udvikler strukturen

• En travl og spændende arbejdsplads med et stort

ansvarsområde og udstrakt kompetence

• Kollegial faglig sparring

• Flekstidsordning

Vil du vide mere om jobbet og os, er du velkommen til at

ringe til teamleder Kirsten Espersen tlf. 43 56 58 44 eller sagsbehandler

Mette L. Helden tlf. 43 56 58 63.

Du kan også besøge vores hjemmeside på www.ishoj.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende

overenskomst og principperne i ny løn.

Ishøj kommune og Vallensbæk kommune har indgået

forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet, med

Vallensbæk som udførende kommune, hvorfor opfølgningsdelen

overgår til Jobcentret i Vallensbæk pr. 01.01.07.

Ansøgningsfristen er den 21. august 2006, og vi forventer

der bliver afholdt ansættelsessamtaler tirsdag den 29.

august 2006.

Ansøgning med nærmere oplysninger om uddannelse, kopi

af eksamenspapirer, samt CV og eventuelle referencer

bedes tilsendt Jobcentret, Industrigrenen 11, 2635 Ishøj.

kommunalReFoRm

- dRØmmeJobbet

elleR nYe

mulIGHedeR

opret dit personlige

CV på Hk/kommunals

jobdatabase

www.hkkommunal.dk/job

- og bliv headhuntet til

drømmejobbet

Journalmedarbejder

Vestforbrænding står midt i

en forandringsproces, som

også omfatter en fortsat udvikling

af vores elektroniske dokumenthåndtering.

Her bliver du en

vigtig brik med det daglige ansvar

for vores journalisering, videreudvikling

af vores journal- og arkivprocedurer.

Oplæring af medarbejdere og ledere

i journalisering i forbindelse med

sagsbehandling og selve den elektroniske

behandling af dokumenterne.

Stillingen er placeret i Vestforbrændings

Fællessekretariat, hvor du sammen

med dine kolleger varetager journal,

postmodtagelse og -forsendelse,

omstilling, reception og øvrige sekretariatsfunktioner.

Sekretariatet har i alt 4

medarbejdere.

Kvalifikationer:

Du arbejder udpræget systematisk og

struktureret. Du har erfaring fra tilsvarende

stilling – gerne fra amt, kommune

eller lignende.

Du er smilende, lydhør og imødekommende

over for vores kunder (såvel

interne som eksterne). Du er udad-

vendt, god til skriftlig og mundtlig kommunikation.

Du er åben over for nye

ideer og udfordringer og tager gerne

initiativ til udvikling og effektivisering af

vores arbejdsgange. Du kan hurtigt få

overblik i travle og pressede situationer.

Og ikke mindst har du humoristisk sans

og en positiv livsindstilling.

Løn- og ansættelsesforhold:

I henhold til gældende overenskomst

og principperne for Ny Løn. Arbejdstiden

er gennemsnitlig 37 timer pr. uge.

Vi har flekstidsordning. Arbejdet

udføres på vores adresse i Glostrup.

Yderligere information:

Kan fås hos funktionsleder Tove Stenberg

på tlf. 44 85 76 42 og på vores

hjemmeside www.vestfor.dk.

Er du interesseret?

Send en skriftlig ansøgning vedlagt CV

og dokumentation for tidligere beskæftigelse,

det er Vestforbrænding i

hænde senest den 17. august 2006 kl.

12.00. Oplys hvor du så stillingsopslaget

og skriv ”149 journalmedarbejder”

på ansøgningen. Vi forventer at holde

samtaler i uge 34.

44HK kommunalbladet HK kommunalbladet 45

Vestforbrænding

er en alsidig

miljøvirksomhed,

der løser affaldsopgaver

for ca.

875.000 mennesker

i 29 kommuner.

Vi er ca. 250

medarbejdere.

Vi satser på at

skabe et godt

arbejdsmiljø med

mulighed for

personlig og faglig

udvikling. Vi

har en aktiv personaleforening,

kunstforening,

idrætsforening,

kantineordning,

massageordning

og motionsrum.

Ejby Mosevej 219

2600 Glostrup

Tlf. 44 85 70 00

Fax 44 85 70 01

www.vestfor.dk


Tre sagsbehandlere

UngeNetværket søger sagsbehandlere med lyst til at

arbejde med unge i et spændende fagligt miljø. Har du

lyst til faglig udfordring, har vi tre ledige stillinger i Børn

og Unge Kontorets UngeNetværk. Stillingerne er til

besættelse snarest.

Vi søger

• en sagsbehandler, 37 timer ugentligt til nynormeret

stilling i anledning af anbringelsesreformen

• en sagsbehandler, 37 timer ugentligt, i en tidsbegrænset

stilling på 2 1/2 år

• en sagsbehandler, 18 1/2 timer ugentligt, i en tidsbegrænset

stilling på 1 år

UngeNetværket er en spændende og dynamisk tværfaglig

organisation, der arbejder med målgruppen udsatte

unge i alderen 13 til 25 år i Næstved Kommune.

Da Næstved Kommunes SSP-arbejde organisatorisk er

forankret i UngeNetværket, er der et tæt samarbejde

mellem sagsbehandlere og pædagoger på både det

forebyggende felt, sagsbehandling og diverse lokale foranstaltninger.

Nærmere information om Børn og Unge Kontoret og

UngeNetværket kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside

www.naestved.dk under Borger/Børn og under

Borger/Sociale forhold/Sociale tilbud.

Vi forventer, at du har en faglig baggrund som socialformidler

eller socialrådgiver og har lyst og kendskab til

ungeområdet, og at du kan arbejde med pc på brugerniveau.

Udover dette, forventer vi, at du er i stand til “at holde

hovedet klart og maven i ro” i en travl og udfordrende

dagligdag både fagligt og personligt.

Arbejdet er meget teamorienteret, der kalder på standhaftighed

og selvstændighed kombineret med en god

portion kreativitet og humoristisk sans.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst, herunder

aftale om Ny Løn.

Spørgsmål om stillingen kan rettes til UngeNetværkets

leder Michael Hansen på telefon 2166 4312 eller socialfaglig

leder Karin Ernst på telefon 5578 4801.

Personale- og Lønafdelingen skal have din ansøgning

med bilag vedrørende uddannelse og relevante referencer

senest tirsdag den 22. august 2006 klokken 12.00.

Marker venligst hvilken stilling der søges.

Næstved Kommune vil være med til at sikre et rummeligt

arbejdsmarked gennem fleksjob, skånejob, etnisk

ligestilling med videre.

Næstved Kommune forlanger til enhver stilling straffeattest.

Afhængig af den konkrete stillings indhold indhentes

der i forbindelse med ansættelsesproceduren en

børneattest og/eller en almindelig straffeattest. Eventuelle

påførsler i straffeattesten vil blive vurderet konkret

og individuelt.

Ansøgningen skal sendes til:

Næstved Kommune, Personale- og Lønafdelingen,

Teatergade 8, 4700 Næstved.

Du kan også søge jobbet via e-mail til:

personalia@naeskom.dk

Husk at skrive i ansøgningen, præcist hvilket job,

du søger – og hvorhenne. Skriv også hvor du har set

annoncen.
Nyt job i en omstillingstid?

“Vi satser på bredde og relevans i vores kompetencemix. Hos Kommunernes Revision er der

ikke kun én uddannelsesretning der dur! For kommuner og amter er noget særligt ikke

mindst under Danmarkshistoriens største fusioner....”

KR søger kompetente medarbejdere til revisionsog

rådgivningsopgaver hos vores mange kunder

til vores kontorer i Roskilde, Næstved, Vejle,

Esbjerg, Århus, Randers, Viborg, Aalborg og

Thisted.

KR som virksomhed

KR er den største aktør på markedet i Danmark

inden for offentlig revision og rådgivning. Vi har

en samlet andel på 82% af det kommunale og

amtskommunale revisionsmarked.

KR er med, når der sættes normer for god kommunal

regnskabs- og revisionsskik.

Udviklende jobindhold

Dagligdagen foregår ude hos vores mange

kunder, hvor vi har forrygende travlt, og vi skal i

de kommende år løse en lang række spændende

revisions- og rådgivningsopgaver i tilknytning til

bl.a. kommunesammenlægningsprocessen. Vi er

bl.a. med til at “pakke“ den gamle kommune ned

og starte den nye kommune op.

Du får et spændende job i en virksomhed med

mange kontaktflader, hvor kundekontakten er i

fokus. Du får en betydelig indflydelse på dit eget

arbejde og er med til at sætte dit præg på opgaverne.

Du bliver en del af en virksomhed, som satser

på udvikling og uddannelse af sine medarbejdere.

Vi står inde for værdier som ”det hele menneske”

- selv om vi har travlt er det muligt at have et

familie- og fritidsliv ved siden af jobbet.

Fagligt favner vi bredt, og derfor er vi ofte nødt

til at specialisere os. Det er ikke en betingelse, at

du har arbejdet med revision tidligere. Vi sørger

for den nødvendige oplæring og uddannelse.

Du får med andre ord mulighed for at koble dine

Kommunernes Revision er revisor og rådgiver for størstedelen

af landets kommuner og amter.

Vi er mere end 300 medarbejdere fordelt på vores 3 distrikter.

faglige og personlige kompetencer sammen med

vores “revisionsværktøjskasse” og får derigennem

mulighed for at skabe synlige og brugbare

resultater hos vores kunder.

Din baggrund

Da vi fagligt favner meget bredt, forestiller vi os

flere indgangsvinkler til jobbet:

• Du har en baggrund fra en kommune eller et

amt, hvor du er vant til at arbejde selvstændigt

inden for dit faglige område

• Du har en baggrund som cand.merc.aud.,

registeret eller statsautoriseret revisor

- eller er på vej til at blive det.

Fælles for begge er, at du trives med at skabe

resultater, er proaktiv og evner at arbejdede

selvstændigt og i teams.

Da vi arbejder med fagligt komplekse opgaver er

det vigtigt, at du kan bevare overblikket - selv

når det går stærkt.

Det er vigtigt, at du har menneskelig forståelse,

og at du er i stand til at kommunikere på forskellige

niveauer, både internt og eksternt.

Interesseret?

Har du spørgsmål til stillingerne, bedes du kontakte

revisionschef Niels Buhl (Jylland Nord) på

8642 7777, revisionschef Ib Ketelsen (Fyn / Jylland

Syd) på 6617 7707 eller revisionschef Gert Hansen

(Sjælland) på 4637 3033.

Du kan læse mere på www.kr.dk under “Karriere

i KR”. Send din ansøgning til Personaleafdelingen

senest den 28. august 2006 pr. brev eller personale@kr.dk.

Skriv gerne i din ansøgning, hvilke

kontorer du er interesseret i.

Krumtappen 2, 2500 Valby

Tlf.: 33 12 65 45,

fax.: 33 14 85 00

www.kr.dk

46HK kommunalbladet HK kommunalbladet 47


REGNSKABS- OG ADMINI-

STRATIV MEDARBEJDER

Netværket

Netværket hører under Københavns Kommunes behandlingssystem

for stofmisbrugere og beskæftiger sig med stoffri

ambulant- og døgnbehandling. Institutionen består af døgnafdeling

med 14 pladser, ambulant afdeling med 40 pladser, herunder

4 bofællesskabspladser og vores arbejdstræningsprojekt

Hotellet med plads til 20 brugere.

Vi ønsker at styrke vores administration ved en opdeling i to

funktionsområder: En Løn- og personalefunktion og en økonomi-

og regnskabsfunktion.Vi søger derfor en regnskabskyndig

administrativ medarbejder til at varetage Netværkets økonomiog

regnskabsfunktioner samt almene administrative opgaver.

Vi lægger vægt på

• relevant regnskabs-/kontorfaglig uddannelse

• du har erfaring med kassefunktion, regnskab, bogholderi og

administrativt arbejde

• meget gerne erfaring med Københavns Kommunes regnskabssystem

KØR

• du har et godt og bredt IT-kendskab

• du er struktureret i din opgaveløsning og kan overholde

deadlines

• du er god til tal, har overblik og er dynamisk og fleksibel

• du har lyst og evner til samarbejde og udvikling.

Vi tilbyder dig

• en arbejdsplads med dygtige, engagerede og loyale kollegaer

• et krævende og selvstændigt job med udstrakt kompetence

og ansvar

• en dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads, som du

skal være med til at præge

• gode muligheder for intern og ekstern efteruddannelse.

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Løn i henhold til gældende

overenskomst og principperne i Ny Løn.

Mere information

Kontakt Dorte Eriksen på telefon 3325 7744 eller Jørgen

Marthedal på telefon 3646 5100.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource

og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med

deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Ansøgningsfrist

Fredag den 25. august 2006 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 30. august 2006.

Ansøgning med relevante bilag sendes til

Netværket

Oehlenschlægersgade 17

1663 København SV

www.kk.dk

EGEDAL KOMMUNE

Økonomiske konsulenter

til Økonomicentret i Egedal Kommune

Vi er

Egedal Kommune er en sammenlægning af Ølstykke,

Stenløse og Ledøje-Smørum Kommuner. Der bor ca. 40.000

i kommunen, som danner gode rammer for virksomheder og

borgere. I kommunen arbejder ca. 3.500 medarbejdere.

De 3 kommuners økonomiforvaltninger er allerede fusioneret

pr. 1. februar 2006, idet alle økonomiopgaver er samlet i

Økonomicentret hos 35 medarbejdere.

Vi arbejder med alle dele af den kommunale økonomi og

støtter alle øvrige centre i den kommunale administration.

Bl.a. arbejder vi med kommunale budgetter, regnskab,

tværgående analyser, omkostningsregnskaber, finansiel

styring, befolkningsprognoser, benchmarking og

dokumentation.

Vi søger to nye medarbejdere

Vi har brug for to yderligere medarbejdere, som begge

vil få en central opgave, når der skal udarbejdes diverse

økonomiske analyser, beregninger, budgetoplæg og

budgetopfølgninger.

Arbejdsopgaverne for begge stillinger vil være inden for

• Den centrale økonomistyring

• Overordnede styringsmodeller

• Finansiel styring

• Kommunal udligning, bloktilskud og DUT

• Skatter

• Tværgående koordineringsopgaver

Vi leder efter medarbejdere med analytiske evner og med

vilje til samarbejde. Du skal kunne arbejde projektorienteret,

fast-holde detaljen uden at miste overblikket, have politisk

indsigt og strategisk forståelse, og du skal kunne bevare

overblikket i en historisk sammenlægning af 3 kommuner,

hvor mange nye arbejdsgange skal udvikles.

Løn og ansættelsesvilkår

Sker efter gældende overenskomst, med tiltrædelse snarest.

Ansøgningsfrist

Torsdag den 24. august inden kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. august.

Yderligere oplysninger

Kontakt Økonomichef Dorthe Randeris 47 19 31 11

(dr@stenlose.dk) eller Afdelingsleder Morten Figgé

Andersen 47 19 31 30 (mfan@oelstykke.dk).

Ansøgningen sendes til

Stenløse Kommune, Økonomicentret, Rådhustorvet 2, 3660

Stenløse, att.: Tina Haasum eller på e-mail til tvh@stenlose.dk.R Ø D O V R E K O M M U N E

To energiske medarbejdere

Vores nye ledelsessekretariat i Rødovre Kommune sagsbehandler

for forvaltningerne og direktionen – og udarbejder

dagsordener og referater for kommunalbestyrelsen og de

politiske udvalg. Sekretariatet er også center for den digitale

sagsstyring og ind- og udgående elektroniske post.

Du kommer tæt på beslutningsprocessen i en politisk styret

organisation. Du får mulighed for at præge dit arbejdsområde

bl.a. med oplæg til sekretariatschefen, direktionen og

borgmesteren. Du bliver nøglemedarbejder med ansvarsområder

indenfor journalisering og arkivering og du får en

central rolle, når vi afholder valg.

Vi sørger for et godt og inspirerende arbejdsklima, hvor

fællesskab, arbejdsglæde, samarbejde, faglig og personlig

udvikling er vigtige nøgleord.


Du er måske en yngre akademiker eller HK’er med erfaring

de nævnte områder – eller en brændende lyst til at

det. Vi er godt på vej mod en ren digital sagsstyring, så

dine IT-kompetencer skal være i orden.

Mere information

Læs meget mere om jobbet på

www.rk.dk, hvor du kan se den

detaljerede job- og personprofil,

løn- og arbejdsvilkår, – og send os

en ansøgning så vi har den senest

mandag den 21. august klokken

12.
Rødovre Kommune


I Rødovre Kommune ser

vi mangfoldighed som en

48HK kommunalbladet HK kommunalbladet 49

ressource og opfordrer

derfor alle uanset køn,

alder, race, religion eller

etnisk baggrund til at

søge ledige jobs hos os.

Rådhuset • Rødovre Parkvej 150 •

2610 Rødovre

www.rk.dk • E-mail: rk@rk.dk


Kalundborg Kommune

www.kalundborg.dk

Social- og Sundhedsforvaltningen

Socialrådgiver/socialformidler

barselsvikariat

Opgaverne i Kontanthjælps/integrationsteamet er:

• yde rådgivning og vejledning af borgere fra 18 år og opefter

• afklaring af borgeres arbejdsevne i forhold til revalidering/fleksjob/

pension i komplicerede sagsforløb – efter principperne i arbejdsevnemetoden.

Har du lyst til et selvstændigt og spændende job med gode muligheder

for personlig og faglig udvikling, så søg hos os.

Du får mulighed for individuel supervision af ekstern konsulent og faglig

sparring af kollegaer.

Løn efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist den 25. august 2006 kl. 8.00.

Se annoncen på www.kalundborg.dk – Jobnummer 20060001318 – eller

ring til teamleder Henriette Høg på tlf.5953 4243 eller socialrådgiver

Vibeke Lind Jessen telefon 5953 4241.

Kommunen ønsker en mangfoldig sammesætning af medarbejdere

og opfordrer derfor alle uanset køn og etnisk baggrund til at søge.

Vi har en generel politik om indhentning af straffeattest på børne-, unge og ælderområdet.

Løn- og personalekontoret · Postboks 50 · 4400 Kalundborg

Fuldtidsmedarbejder


Til Borgerportalen på Allerød Rådhus søger vi en

fuldtidsmedarbejder med tiltrædelse hurtigst muligt.

Arbejdsopgaver:

• Boligsikring/boligindskudslån.

• Børnefamilieydelse/børnetilskud.

• Underholdsbidrag.

En person med uddannelse/erfaring indenfor nævnte

arbejdsopgaver vil blive foretrukket.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende

overenskomst.

Yderligere oplysninger får du ved at kontakte Helle

Vestergaard Hansen eller Sine Færgemann på telefon

48 100 100.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 24. august

2006 med morgenposten. Samtaler den 29. / 30. august.

Send din ansøgning via Personaleradgivning@alleroed.dk

eller til:

Allerød Rådhus

Forvaltningen

Bjarkesvej 2

3450 Allerød

ANNONCER

Nummer Deadline

Blad nr. 14 16. august

Blad nr. 15 30. august

Blad nr. 16 13. september

Blad nr. 17 27. september

Blad nr. 18 11. oktober

Nummer Udkommer

Blad nr. 14 25. august

Blad nr. 15 8. september

Blad nr. 16 22. september

Blad nr. 17 6. oktober

Blad nr. 18 20. oktober

SOLRØD KOMMUNE | BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN

1 socialrådgiver/socialformidler

til Børn og Unge Rådgivningen,

Handicapområdet

Jobbet

Børn og Unge Rådgivningen søger 1 socialrådgiver/socialformidler

til Familieafsnittet

37 timer ugentlig. Stillingen ønskes besat

pr. 1. november 2006 eller snarest derefter.

Arbejdsområdet er rådgivning og vejledning til

familier, der har børn eller unge med fysiske

og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

Arbejdet omfatter desuden behandling af

ansøgninger efter servicelovens § 28, 29, 40

og 62a. Endvidere skal du arbejde med servicelovens

bestemmelser om undersøgelser efter

§ 38 og børnesamtaler efter § 58.

Jobmiljø

Børn og Unge Rådgivningen omfatter Familieafsnittet,

PPR og Sundhedstjenesten.

Familierådgiverne arbejder distriktsopdelt i

Solrød Kommunes 4 skoledistrikter. Vi har

et veludbygget og meget tæt tværfagligt

samarbejde i kommunen, og du vil indgå i

Børn og Unge Rådgivningens Handicapteam,

hvor der specifikt arbejdes tværfagligt med

handicappede småbørn.

Familieafsnittet består af en socialfaglig leder,

5 familierådgivere, hvoraf den ene primært

arbejder med anbragte unge i alderen 14-18

(23) årige. Derudover består afsnittet af 2

specialrådgivere på handicapområdet, 2

familiepsykologer, 1 1 ⁄2 familiepædagog og 1 ⁄2

unge-medarbejder.

Børn og Unge Rådgivningen har gode rammer

for arbejdet i fælles lokaler i nærheden af

Solrød S-station. Vi har et godt samarbejde

de internt og eksternt, og der er stor

åbenhed over for ideer til udvikling af området.

Kvalifikationer – vi ønsker:

• at du har uddannelse som socialrådgiver eller

socialformidler

• har kendskab til serviceloven og erfaring/

lyst til at arbejde med målgruppen af

handicappede børn og unge samt deres

familier

• har erfaring med tværfagligt samarbejde og

gode samarbejdsevner

• erfaring med administrative funktioner

Se mere på solrod.dk

Vi tilbyder

• engagerede kollegaer

• flextid

• et godt arbejdsklima, hvor der er plads til

de humor og alvor

• et afvekslende og udadvendt arbejde

• ekstern supervision

Løn

Løn og ansættelse er omfattet af principperne i

aftale om Ny Løn og sker efter overenskomst

mellem KL og HK/Dansk Socialrådgiverforening.

Vil du vide mere?

Er du velkommen til at kontakte ledende

psykolog Leif Pedersen på telefon 56 18 28 61,

mail: lp@solrod.dk eller socialfaglig leder

Lone Vandborg på 56 18 28 62, mail:

lv@solrod.dk.

Ønsker du at vide mere om Solrød Kommune,

kan du se kommunens hjemmeside:

www.solrod.dk

Ansøgningsfrist

Onsdag den 30. august 2006 morgenposten.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i

uge 37. Ansøgningen sendes til:

Solrød Kommune

Solrød Center 1

2680 Solrød Strand

50HK kommunalbladet HK kommunalbladet 51


Teamleder i Valby

Pension og Omsorg, Valby

Pension og Omsorg, Valby søger ny teamleder til afsnittet for

pension og boligstøtte.

Hovedopgaverne vil blandt andet være at sikre, at området

lever op til de politiske målsætninger, herunder drift, udvikling,

planlægning, ledelse af afsnittets opgaver, samt overholdelse af

budgetter. du vil indgå i kontorets ledergruppe som kollegial

inspirator og sparringspartner, samt i udvikling og implementering

af såvel lokale som centrale strategier.

Vi tilbyder en spændende stilling i en tværfaglig organisation.

Tiltrædelse den 1. oktober 2006 eller snarest.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource

og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med

deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Ansøgningsfrist: 24. august 2006.

der forventes afholdt ansættelsessamtaler i uge 35.

læs mere om stillingen på www.kk.dk/job

www.kk.dk

KØBENHAVNS KOMMUNE

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

HVIDOVRE

KOMMUNE

Administrativ sagsbehandler/

beregner

Kan du sikre en effektiv og korrekt udbetaling af

kontanthjælpsydelser?

Kender du til udbetalingssystemet KMD-aktiv?

Har du lyst til borgerbetjening såvel personlig som

telefonisk?

Er svarene ja, så er en stilling som administrativ

sagsbehandler/beregner i Hvidovre kommune

måske noget for dig.

Ansøgningsfrist

onsdag den 23. august.

Se stillingsopslag på Hvidovre kommunes hjemmeside

www.hvidovre.dk

møn Kommune

socialrådgiver/socialformidler

til området for Kontanthjælp/revalidering

Møn Kommunes Familiegruppe søger

socialrådgiver/-formidler til en fuldtidsstilling

med tiltrædelse snarest muligt.

Familiegruppens arbejdsområder er kontanthjælp,

revalidering, børn og unge med særlige

behov, fleksjob, forberedelse af pensionssager

samt integration af flygtninge.

Familiegruppen arbejder tværfagligt og helhedsorienteret.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved

henvendelse til afdelingsleder Jens Johansen,

tlf. 55 81 00 33 *5171.

læs mere om stillingen på:

www.ofir.dk

www.stillinger-i-kommunen.dk

eller www.moenkom.dk

Løn og ansættelsesforhold i henhold til

gældende overenskomst. 3 måneders prøvetid.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og

tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af relevante

bilag sendes til Møn Kommune, personale- og

lønkontoret, Storegade 56, 4780 Stege.

Ansøgningsfrist:

25. august 2006 med morgenposten.

Ansættelsessamtaler forventes af holdt i uge 35.

To nye medarbejdere

Borgerservice i Ny Næstved søger to nye medarbej-

dere pr. 1. november 2006. Borgerservice etableres

med udgangspunkt i sammenhængende borgerbetje-

ning ud fra borgernes livssituationer. Den endelige

opgaveløsning er endnu ikke fastlagt, dog er følgen-

de opgaver placeret: information og telefonkontakt-

center, folkeregister, skat, boligstøtte, familieydelser,

barselsorlov, opkrævning, kassefunktionen, pas og

52HK kommunalbladet HK kommunalbladet 53

kørekort.

Vi er i gang med udviklingen af helhedsorienteret

borgerbetjening. Endvidere har vi taget hul på den

digitale forvaltning, idet vi er med i flere fælleskom-

munale projekter.

Borgerservice i Ny Næstved er for tiden på 47 med-

arbejdere og organiseres i team og i tværgående pro-

jekter, hvorfor denne arbejdsform er ganske naturlig

for dig.

Vi søger to nye medarbejdere, der

• har arbejdet med/kendskab til arbejdsopgaverne

• arbejder ud fra princippet ”borgeren i centrum”

• vil medvirke til at videreudvikle de daglige arbejds-

rutiner

Vi forventer, at du

• har en relevant faglig uddannelse, gerne med bag-

grund i et eller flere af fagområderne

• er serviceminded, samarbejdsvillig og engageret

• kan bevare overblikket i en hektisk og travl hver-

dag med mange udfordringer

• har bestået Kommunom eller DK1 og DK 2

Flere oplysninger

Fra uge 32 kan du kontakte

borgerservicedriftschef Bodil Josefsen,

telefon 5769 0131, e-mail bojos@naeskom.dk

borgerrådgiver Conny Klinke Christensen,

telefon 5578 4700,

e-mail ckchristensen@naeskom.dk

borgerrådgiver Susan Halling Schade,

telefon 5578 4700, e-mail shschade@naeskom.dk

eller borgerservicechef Carsten Egevang Nielsen,

telefon 5578 4601, e-mail cen@naeskom.dk

Løn og ansættelse vil ske efter principperne i

Ny Løn.

Ansøgningen med relevant dokumentation skal sen-

des til Næstved Kommune, Personale- og

Lønafdelingen, Teatergade 8, 4700 Næstved eller på

e-mail personalia@naeskom.dk.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 23. august 2006

klokken 12.00.

Ansættelsessamtaler vil finde sted tirsdag den 29.

august 2006.

Ny Næstved Kommune

Den 1. januar 2007 bliver fem kommuner til én. Fladså, Fuglebjerg, Holmegaard, Næstved og Suså kommuner

bliver lagt sammen til den nye Næstved Kommune.

Visionen for den nye Næstved Kommune er at blive Region Sjællands ledende kommune. Vi skaber et

højt serviceniveau for borgerne ved hjælp af et trygt og kreativt arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere.

Vi udvikler nye former for borgerinddragelse og arbejder for et blomstrende kulturliv, et levende

handelsmiljø og en bæredygtig erhvervsudvikling.

Ny Næstved Kommune bliver en af de største kommuner på det nye danmarkskort med

• 80.000 indbyggere

• 7.000 ansatte i kommunen

• 700 ansatte i administrationen

• 31 politikere i Sammenlægningsudvalget


FÅ oVeRblIk

oVeR dIne

JobmulIGHedeR

opret dit personlige CV

på hkkommunal.dk/job

Som medlem af

Hk/kommunal har du

mulighed for at oprette

dit personlige CV og en

jobagent på Hk/kommunals

jobdatabase. Jobdatabasen

er en del af Profiljobnetværket,

der består af

15 faglige organisationer.

netværket er således et

effektivt mødested for

jobsøger og jobannoncør.

med et CV i jobdatabasen

er du synlig over for

arbejdsgiverne 24 timer

i døgnet.

Skælskør Kommune

Socialrådgiver/

socialformidler til

Børn og Unge Afdelingen

Vil du være med til at gøre en forskel, og er du god til at

lytte, formidle, respektere andre og indgive respekt, ja så er

du måske den rette medarbejder til én af de 3 ledige stillinger

vi har som sagsbehandler.

Børn og Unge Afdelingen er 1 ud af i alt 5 afdelinger, der

organisatorisk hører til i Personforvaltningen.

Arbejdsområdet omfatter alt arbejde indenfor Lov om

Social Service`s børneparagraffer, herunder at der foregår et

godt undersøgelses- og udredningsarbejde. Der arbejdes i

tværfaglige teams med afdelingens øvrige medarbejdere,

ligesom der i lokalområderne samarbejdes med skoler og

dagtilbud.

Arbejdet med børn og unge i Skælskør Kommune bygger

på en vedtaget Børne- og Unge Politik.

Vi forventer bl.a. at du er uddannet socialrådgiver eller

socialformidler, og kan arbejde selvstændigt, systematisk

og tværfagligt.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Herudover er der mulighed for forhandling af kvalifikationsløn.

Stillingerne er ledig til besættelse snarest muligt, og er

alle på 37 timer pr. uge.

Der gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet straffeattest.

Hele stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside

www.skaelskoer.dk og yderligere oplysninger om stillingerne

kan fås ved henvendelse til stedfortræder Ole Hem på

tlf. 5816 4473.

Ansøgningsfristen er fredag den 25. august 2006 kl.

8.00.

Samtaler vil finde sted mandag den 30. august 2006.

ANNONCER PÅ NETTET

· Vi er en del af www.profiljob.dk

- Danmarks mest effektive jobportal.

· Når din annonce trykkes i Kommunalbladet, vises den

automatisk på Kommunalbladets egen jobdatabase

www.hkkommunal.dk/job og www.profiljob.dk.

Skælskør Kommune

Deltidsstilling som sagsbehandler

til handicapområdet

Brænder du for handicapområdet?

Så har du mulighed for at udnytte dine kompetencer i en

stilling på 22 timer om ugen fra 1. september 2006 eller

snarest derefter.

Opgaverne består i:

• sagsbehandling og administration af dag- og døgntilbud

til voksne handicappede

• merudgifter til voksne

• ledsagsordninger m.v.

• styring og hjemtagelse af grundtakst via Børn- Voksensystemet.

Der er tale om et selvstændigt arbejdsområde, så derfor

et det et ”must”, at du:

• er uddannet socialrådgiver/formidler

• har styr på lovgivningen

• brænder for administration

• kan samarbejde bredt - også i forhold til kommunesammenlægningen

• kan arbejde i kommunedatas IT-systemer.

Er du interesseret se hele stillingsopslaget på

www.skaelskoer.dk eller kontakt afdelingsleder Helle

Guldager for yderligere information på tlf. 58 16 44 44

eller på mail heg@skaelskoer.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomsten og principperne

i Ny Løn.

Skælskør Kommune indhenter straffeattest ved nyansættelser.

Ansøgningsfrist: 23. august 2006 kl. 8.00.

· 53.000 unikke besøg om ugen

· www.profiljob.dk er et samarbejde mellem en

række faglige organisationer med højt kvalificerede

54HK kommunalbladet HK kommunalbladet 55

medlemmer.


Gundsø

KommuneSØGES TIL HØRSHOLM KOMMUNE

Regnskabskoordinator

I Økonomisk Sekretariat opslås en stilling som regnskabskoordinator

som led i et generationsskifte. Personen skal

træde ind i en tovholder-rolle omkring vores økonomisystem,

kontoplan og overholdelse af regnskabsregler. Hørsholm

Kommune bruger økonomisystemet ØS2000, som driftes på

kommunens egne maskiner. Regnskabskoordinatoren skal

derfor også indgå i en nøglerolle omkring opdatering og fejlsikring

af ØS2000.

Vi tilbyder

• Et ligeværdigt, trygt og åbent miljø, hvor kommunalt

uddannede og akademikere arbejder sideordnet

• En stilling som tværgående koordinator, hvor du vil få

berøring til hele kommunen

• Fleksibel arbejdstid med fridag hver anden fredag og

mulighed for hjemmearbejdsplads

• En løn som matcher dine kvalifikationer og afspejler, at der

er tale om en central stilling i kommunens økonomifunktion

Vi lægger vægt på

• Godt kendskab til det kommunale budget- og regnskabssystem

og evne til at omsætte det til økonomisystemet

• At du kan viderebringe din viden til andre i organisationen

• At du har initiativ og selvstændighed

• At du forstår funktionaliteten i et økonomisystem. Direkte

kendskab til ØS2000 er en fordel, men ikke en betingelse

• At du har grundlæggende IT-forståelse og mod på at

arbejde ”nede i systemet”

Vi er

Økonomisk Sekretariat er en stabsfunktion direkte under

kommunaldirektøren med 20 medarbejdere. Vores opgave

er at koordinere kommunens budget, regnskab og økonomistyring,

drive kommunens økonomisystem, bogføring og

betalinger samt at udføre økonomiske vurderinger og

analyser. Vi er organiseret i 4 team efter kommunens fagområder,

Børn og Kultur, Teknik og Miljø, Social og Sundhed,

Administration og Finansiering.

Yderligere information

Du er velkommen til at kontakte økonomichef Morten Winge

på telefon 45177440, email mowi@horsholm.dk for yderligere

information om stillingen.

Ansøgningsfrist

Onsdag den 23. august 2006, kl. 12.

Vi regner med at holde ansættelsessamtaler tirsdag den 29.

august 2006.

Ansøgning sendes til

Hørsholm Kommune ∙ Økonomisk Sekretariat

Ådalsparkvej 2 ∙ 2970 Hørsholm

Socialrådgivere/socialformidlere

til det kommende jobcenter i Gribskov Kommune

(Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner)

Vi har i øjeblikket opgaver og ledige stillinger inden for integrationsområdet,

beskæftigelsesområdet og sygedagpengeområdet.

Vi har brug for nye kolleger der med høj faglighed og stort

engagement har mod på og lyst til at gå aktivt ind i et af disse

områder, hvor blanding af daglig drift og udvikling af den fremtidige

struktur er to sider af samme aktive hverdag.

Du vil i høj grad få mulighed for at sætte præg på din kommende

arbejdsplads og vi vil som din kommende arbejdsplads i høj grad

give dig muligheder for udfoldelse og udvikling.

Jobprofi ler samt andre oplysninger kan du fi nde

www.gribskov.dk, www.helsinge-kommune.dk og www.ggk.dk

ligesom du er velkommen til at kontakte fagchef Christian Langvad

tlf. 2522 9213 eller afdelingschef Erik Schrøder tlf. 4040 2019.

Løn forhandles ud fra gældende overenskomst og med særligt

fokus på funktions- og resultatløn.

Skriv og fortæl hvad du kan tilbyde og hvad du ønsker at arbejde

med, og send din ansøgning til

Rådhuset, Birkevang 214, 3250 Gilleleje. Att. Ruth Tingsted

eller dir@ggk.dk

så vi har den senest onsdag den 23. august kl. 9.00.

Vi afholder 1. samtale torsdag den 24. august hvor vi udvælger til

2. samtale som afholdes tirsdag den 29. august.

Helsinge Kommune

Græsted-Gilleleje

Kommune

Økonomimedarbejder


Til styrkelse af vores økonomifunktion søger vi en medarbejder

pr. 1. juli 2006 eller snarest derefter på 30 timer fordelt på ugens

5 hverdage. Du bliver en del af et administrativt team på 5

medarbejdere hvoraf 2 primært beskæftiger sig med økonomi.

Økonomifunktionen er i konstant udvikling, så der vil være

mulighed for nye spændende opgaver i tæt samarbejde med

anden økonomisk medarbejder.

Dine primære opgaver

• ressourcestyring

• indberetning i debitorsystem, rykkerprocedure med mere

• bogføring af debitorer og kreditorer

• afstemning af diverse konti

• vedligeholdelse af Navisionkontoplan

• administration af ejendom

• andre forefaldende opgaver

Vi tilbyder

• et arbejdsklima med en god omgangstone

• dygtige og engagerede kolleger

• røgfrit miljø

• grundig oplæring i arbejdsopgaverne

• selvstændigt og udfordrende job i et fagligt spændende miljø

Vi forestiller os, at du

• har en kommunal uddannelse

• har erfaring i kommunal økonomi

• har kendskab til IT på brugerniveau herunder Excel,

Kommunedata og Navision

• kan arbejde selvstændigt og tværfagligt

• udviser engagement og åbenhed for nye opgaver

• er god til at strukturere din arbejdsdag

Løn og ansættelsesvilkår

fastsættes efter forhandling indenfor gældende overenskomst.

Vil du vide mere om jobbet kan du kontakte økonomimedarbejder

Vibeke Jensen eller souschef Helle Jensen, 70 80 85 56.

Ansøgningsfrist Mandag den 21. august 2006 med morgenposten.

Ansættelsessamtaler forventer vi at holde i uge 34 / 35.

Ansøgningen sender du til:

Hjemmeplejen

Rønealle 41, 3450 Allerød

56HK kommunalbladet HK kommunalbladet 57

Helsinge

Kommune

kommunalReFoRm

- dRØmmeJobbet

elleR nYe

mulIGHedeR

opret dit personlige

CV på Hk/kommunals

jobdatabase

www.hkkommunal.dk/job

- og bliv headhuntet til

drømmejobbet


Økonomikonsulent

med fokus på arbejdsmarkedsområdet

Du vil skulle være med til at løfte opgaven med budget og regnskab

på arbejdsmarkedsområdet, hvor blandt andet kommunens

nye jobcenter vil være dit arbejdsområde. Du skal kunne

køre en sikker drift og have blik for udviklingsmuligheder.

Du bliver en del af kommunens Økonomi- og analysecenter, der

udgør et stærkt tværgående og professionelt videns- og styringsmiljø.

Sekretariatsleder

Rønnevangsskolen søger en sekretariatsleder pr. 1. september

2006 eller snarest herefter.

Vi ønsker en sekretariatsleder, som i samarbejde med sekretariatets

medarbejdere og skolens øvrige ledelse, vil sørge for at

administrationen fungerer.

Vi har i en årrække været på vej mod selvstyrende team. Skolen

er delt op i fire afsnit. I de kommende år vil skolen sætte fokus

på udvikling af arbejdet i de enkelte afsnit, evalueringskultur,

trivsel og læsning.

Skolen har 385 elever, 45 lærere og pædagoger. Der er tilknyttet

3 SFO'er til skolen. Vi er to-sporet fordelt fra børnehaveklasse

- 9. klasse. Yderligere er der 5 amtsgrupper på skolen. Der er i

kommunen rigtig gode personaleforhold – herunder en sundhedsordning.

Sekretariatslederen skal være med til at sikre den daglige kommunikation

til personale, elever, forældre og skolens øvrige

brugere.

Som sekretariatsleder får du også til opgave at koordinere og

sørge for at de administrative opgaver, der skal løses for sfo og

områdelederen for daginstitutionerne, bliver en del af skolens

daglige drift.

Vi forventer, at du er dygtig til at formidle både skriftligt og

mundtligt, kan arbejde selvstændigt, er initiativrig og struktureret

i dine arbejdsmetoder samt har lyst til at engagere dig i alle

sider af skolens hverdag.

Ansvarsområder:

• Administrativt ansvar for økonomi/regnskab

• Administrativt ansvar for elevadministration

• Administrative opgaver i relation til organisatoriske opgaver

• Ansvar for personaleadministrative opgaver

• Almindeligt sekretærarbejde.

Generelt

Som sekretariatsleder vil du komme til at arbejde med og få

kendskab til vikaradministration, skemalægningsforhold, udar-

Find dit nye job på

www.htk.dk

Centret har siden etableringen i 2004 inspireret en række kommuner

i forhold til udvikling af fremtidsorienterede tværgående

styringsmiljøer.

Se stillingsopslag på www.htk.dk eller du kan kontakte

Centerchef for Økonomi- og analysecenteret Anders-Peter

Østergård tlf. 4359 1603 eller den daglige samarbejdspartner,

specialkonsulent Gitte Olsen tlf. 4359 1815.

bejdelse af økonomiske konsekvensberegninger, administrative

opgaver i forbindelse med elever og få indsigt i registrering af

lærernes aftalegrundlag og registrering ved hjælp af matrix.

Vi ser gerne en person, som vil være med til at tage ansvar, samt

være i stand til at uddelegere opgaver til de forskellige faggrupper

på Rønnevangsskolen.

Kvalifikationskrav:

• En administrativ uddannelsesbaggrund suppleret med DK/

Kommunom.

• Gerne relevante kurser på forvaltningshøjskolen, merkonom

eller andet.

• Solidt kendskab til IT.

Lederpotentiale:

Har du ledelsesmæssige erfaringer/uddannelser, vil det naturligvis

være et ekstra plus for skolen.

Løn- og ansættelse

sker i henhold til gældende overenskomst.

Læs mere om skolen på vores hjemmeside:

www.roennevangsskolen.htk.dk

Skulle dette have din interesse, er du meget velkommen til at

kontakte skolen på tlf. 4335 2200 eller sende en ansøgning.

Du kan også besøge skolen og bede om at tale med skoleinspektør

Niels Krogdahl eller viceskoleinspektør Henning

Rasmussen.

Ansættelsessamtale forventes afholdt den 28.08.2006.

Ansøgningsfrist: den 22.08.2006 kl. 12.00.

Ansøgningen sendes til:

Rønnevangsskolen

Rønnevangscentret 2-4

2630 Taastrup58HK kommunalbladet HK kommunalbladet 59


60HK kommunalbladet HK kommunalbladet 61

Vision

Vi vil være

kendt som

en ambitiøs

virksomhed,

der har

fokus på

borgerne

og er klar til

fremtiden –

hele tiden

Værdier

Begejstring

Respekt

Udvikling

Samarbejde

Effektivitet

Trivsel

To dynamiske

socialrådgiVere/

socialformidlere

som skal beskæftige sig med hhv. børnefamilier og

servicelovens § 38 og § 40, og familier med handicappede

børn og servicelovens § 28 og § 29 søges.

Udover spændende arbejdsopgaver, tilbyder vi

månedlig ekstern supervision, fokus på trivsel og

udvikling hos den enkelte såvel som i gruppen som

helhed, og deltagelse i en spændende og positiv

sammenlægningsproces.

Hør mere om stillingerne hos Else Hviid Jensen på

tlf. 4778 4137 og se www.frederiksvaerk.dk.

Løn efter overenskomst og principperne i Ny Løn.

Vi indhenter straffeattest og oplysninger om privatøkonomi.

Ansøgningsfrist den 24. august klokken 12.00.

Samtaler afholdes mandag den 28. august.

frederiksværk Kommune • Personaleservice • 3300 frederiksværk

personale@frederiksvaerk.dk • tlf. 47784000 • www.frederiksvaerk.dk


Sagsbehandlere til arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarked søger sagsbehandlere med socialrådgiver-,

socialformidler- eller anden relevant uddannelse.

Vi har brug for sagsbehandlere til følgende områder

• Handicap

• Afklaring

• Sygedagpengeopfølgning

• Revalidering og fleksjob.

Vi tilbyder selvstændige og udfordrende arbejdsopgaver,

supervision og mulighed for personlig udvikling. Vi er en

organisation i bevægelse og præget af humør, tillid og til

tider travle perioder.

Ring og hør om jobbene hos afdelingschef Stine

Hollendsted på tlf. 4824 5744, sektionsleder Anne-

Hillerød Kommune har brug for en faglig stærk sektions-

leder for Social indsats i Voksen og Handicap.

Vi er ved at skabe en ny struktur, der matcher kommunal-

reformen. Vi arbejder målrettet på at arbejde helheds-

orienteret.

Vi har fokus på borgeren, og vi tager ikke udgangspunkt

i et bestemt forsørgelsesgrundlag. Vi er en bestillerenhed

inden for det samlede sociale område for voksne.

Du brænder for det sociale område.

Du har overblik over udviklingen på området, og at der er

fokus på kvalitet i den praktiske udførelse af arbejdet er

en selvfølge.

Du sætter den faglige udvikling.

Du mestrer ressourcestyring, hvor der er krav om tydelige

mål og resultatkrav. Metode-udvikling og evaluering

bruger du som grundlag for ny læring og udvikling.

Du er en tydelig rollemodel for samarbejdet med job-

centret og øvrige interessenter, når det gælder om at

finde muligheder. Du indgår i en spændende ledergruppe,

hvor vi arbejder med ledelse, lederudvikling - du er aktiv i

dialogen med dine lederkolleger. Du har fokus på din

Marie Rao tlf. 4820 2541, teamleder Kirsten Launvig,

tlf. 4820 2360 eller teamleder Vita Lind Nielsen,

tlf. 4820 2538. Løn- og ansættelsesforhold forhandles

i henhold til Ny Løn.

Læs om jobindhold på områderne på www.hillerod.dk.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning til Hillerød Kommune, Arbejdsmarked,

Helsingørsgade 2, 3400 Hillerød, mrk. (det område,

du søger).

Vi skal have ansøgningen senest onsdag den 23. august

inden kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler vil finde sted 28. og 29. august.

ledelse i forhold til udviklingen af rammer og vilkår, der

understøtter din høje faglige indsats.

I forbindelse med strukturreformen er der tale om en

stilling, der fremover ligger i kommunen, og vi forventer,

at sektionslederen deltager i omstillingsprocessen til Ny

Hillerød Kommune 2007 - der henvises til Ny Hillerød

Kommunes hjemmeside, hvor fremtidige organisations-

diagram kan ses.

Ansættelsessted

Social og Skat, Arbejdsmarked, Helsingørsgade 2,

3400 Hillerød.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i henhold til Ny Løn

Vil du vide mere om jobindhold og hvem vi er, så kontakt

socialdirektør Mette Bryde Lind på tlf. 4820 2300 eller

konstitueret afdelingschef Stig Hjermind på tlf. 4820 2560.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning til Hillerød Kommune, Arbejds-

marked, Helsingørsgade 2, 3400 Hillerød, mrk. ”Sektion-

sleder”, så vi har den senest den 24. august 2006. Ansæt-

telsessamtaler forventes afholdt den 28. og 29. august.

ANNONCER

Sektionsleder Nummer Deadline

Blad nr. 14 16. august

Blad nr. 15 30. august

Blad nr. 16 13. september

Blad nr. 17 27. september

Blad nr. 18 11. oktober

Nummer Udkommer

Blad nr. 14 25. august

Blad nr. 15 8. september

Blad nr. 16 22. september

Blad nr. 17 6. oktober

Blad nr. 18 20. oktober

Regnskabsfuldmægtig

Administrativt sekretariat

Misbrugscentret er en teambaseret enhedsorganisation

med decentrale enheder

placeret rundt i amtet. Medarbejderne er

organiseret i selvstyrende teams, der varetager

behandlingsopgaver og administrative

opgaver på tværs af organisationen.

Administrativt sekretariat er en stabsfunktion

til Centerledelsen, der er centralt placeret

i Hillerød på Skansevej.

Administrativt sekretariat yder service i

forhold til hele organisationen.

Misbrugscentret er pr. 1. januar 2007,

hvor amterne nedlægges, en regional institution

i Region Hovedstaden, og ansættelsesmyndigheden

er herefter Regionen.

Administrativt sekretariat består af en

økonomi- og en personalefunktion.

Vi ønsker at styrke økonomifunktionen og

søger derfor snarest en regnskabsfuldmægtig

ansat i en fast fuldtidsstilling.

Da stillingen er nyoprettet, er der god

mulighed for at få indflydelse på

arbejdsopgaverne i tæt samarbejde med

sekretariatslederen og en kontorassistent.

Arbejdsopgaver

• kontrol i forbindelse med såvel regnskab

som budget, herunder bl.a. af kontering

og bogføring i B&R-systemet

• udarbejdelse af månedlige budgetudmeldinger

for såvel drift som løn

• afregninger af moms og A-skat mv.

• afstemninger af drifts og statuskonti

• udarbejdelse af projektregnskaber

• diverse faktureringsopgaver

• back-up opgaver ved kassefunktionen

• udarbejdelse af prognoser og årsregnskab

i samarbejde med sekretariatsleder.

Vi tilbyder

Organiseringen af arbejdet i selvstyrende

team betyder, at du som ansat i

Misbrugscentret:

• samarbejder med kolleger om løsning af

arbejdsopgaver

• har ansvar for egne opgaver og medindflydelse

på, hvordan opgaver løses

• oplever variation i arbejdet.

Arbejdet i Misbrugscentret stiller høje

krav til de ansattes faglige og personlige

kompetencer.

Derfor lægger vi vægt på, at alle ansatte

får:

• en grundig introduktion og oplæring i

arbejdet

den nødvendige kompetenceudvikling.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du har:

• en kontoruddannelse suppleret med

videreuddannelse indenfor økonomi

samt erfaring fra lignende stilling

• gode IT-færdigheder, herunder godt

kendskab til Officepakken – specielt

Exel en engageret og professionel tilgang

til opgaveløsningen

• overblik og arbejder struktureret

• en fleksibel og ansvarlig indstilling.

Endvidere at du er:

• samarbejdsorienteret og servicemindet

• rummelig, tolerant og har et positivt

menneskesyn.

Løn

I henhold til overenskomst løntrin 35 svarende

til 24.766 kr. pr. måned + pension

14,9% samt mulighed for lokal løn efter

kvalifikationer.

Yderligere oplysninger

Du kan få mere at vide om stillingen ved

at ringe til sekretariatsleder Ona Laubjerg

på telefon nummer 48 20 02 91 eller

centerleder Søren Niendam på telefon

nummer 48 20 02 69.

Du kan også læse om Misbrugscentret på

www.misbrugscentret.fa.dk

Ansøgning

Ansøgningsfristen er fredag den 18.

august 2006 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler holdes den 24. og 25.

august.

Din ansøgning sendes til: Misbrugscentret ·

Skansevej 2C · 3400 · Hillerød.

Misbrugscentret

62HK kommunalbladet HK kommunalbladet 63

Et sundhedsvæsen

med udfordringer

til alle

om samarbejde

på tværs

• mellem sygehusene,

de praktiserende

læger

og kommunerne

om udredning,

behandling,

pleje, rehabilitering

og forebyggelse

• mellem sygehusafdelingerne

og de tværgående

funktioner

om gode patientforløb

• mellem faggrupperne

i sygehusafdelingerne

om en helhedsindsats

omkring

patienten.


Rådgivningsenheden søger en rådgiver

til 37 timer om ugen snarest muligt inden

for de psykosociale sager og en rådgiver

til et barselsvikariat pr. 1. oktober 2006 på

37 timer om ugen til specialgruppen for

familier med børn med handicap.

Vi beskæftiger os med forebyggende

foranstaltninger i forhold til Service-

lovens bestemmelser om børn og unge

med særlige behov jf. Kapitel 8.

Rådgivningsenheden omfatter sundhedsplejen,

tandplejen, psykologer, lokal unge

center og lokal familiebehandlingscenter .

Rådgivningsenheden er i løbende

udvikling og vi vægter at fokusere på

familiernes ressourcer og relationer og

det prioriteres at der inddrages lokale

løsninger, hvor familien aktiv inddrages –

løsninger der understøtter at familien

kan blive sammen.


• Et selvstændigt arbejde med stor

kompetence

• Et krævende arbejdsområde med

store udfordringer

• Mange tværfaglige opgaver med

andre personalegrupper

• Gode og dygtige kollegaer

• Oplæringsplaner

• Ekstern supervision

• Fleksibel arbejdstid

• 1 årig intern uddannelse i systemisk

familiearbejde.


• Er uddannet socialrådgiver/

socialformidler

• Har lyst, vilje og gerne erfaring

inden for familiearbejdet

• Kan strukturere dit arbejde og er

fleksibel
• Har vilje og forståelse for at arbejde

tværfagligt

• Er psykisk robust og kan bevare

overblikket i pressede situationer

• Har humoristisk sans


• Børnefamilier med behov for særlig

støtte i henhold til servicelovens

kapitel 8

• Rådgivning og vejledning

• Lave socialfaglige undersøgelser

jf. SL. § 38

• Beslutte forebyggende foranstaltninger

i henhold til Service lovens § 40

• Følge op på iværksatte foranstaltninger

• Udarbejde handleplaner

• Koordinering af den tværfaglige indsats.


• Merudgiftsydelse til børn og unge

med betydelig nedsat fysisk /og eller

psykisk funktionsevne i henhold til

servicelovens §§ 28 og 29.

Har du lyst til at vide mere om stillingerne,

er du velkommen til at kontakte fagspecialist

Gitte Petersen på tlf. 3957 5647 eller

Tine Vesterby Sørensen på tlf. 3957 5648.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter

gældende overenskomst og principperne

om ny løn med udgangspunkt i løntrin 35.

Ansøgningen med CV og kopi af relevante

uddannelsesbeviser sendes til Gladsaxe

Kommune, familieafdelingen, Bygning G,

2860 Søborg, senest den 23. august 2006

kl. 12.00.

Det forventes at der afholdes ansættelsessamtaler

den 30. august 2006.

FÅ oVeRblIk

oVeR dIne

JobmulIGHedeR

opret dit personlige CV

på hkkommunal.dk/job

Som medlem af

Hk/kommunal har du

mulighed for at oprette

dit personlige CV og en

jobagent på Hk/kommunals

jobdatabase. Jobdatabasen

er en del af Profiljobnetværket,

der består af

15 faglige organisationer.

netværket er således et

effektivt mødested for

jobsøger og jobannoncør.

med et CV i jobdatabasen

er du synlig over for

arbejdsgiverne 24 timer

i døgnet.

Sagsbehandlere og barselsvikar

Jobhuset søger to sagsbehandlere og et års/

barselsvikariat, alle på 37 timer.

Karlebo Kommune sammenlægges 1. januar 2007 med Fredensborg-

Humlebæk Kommune og bliver til Fredensborg Kommune. Processen

omkring sammenlægningen er i fuld gang og indtil 1. januar 2007 er

stillingerne placeret i Jobhuset.

Fra 1. januar bliver stillingerne en del af beskæftigelsesområdet, og vil

organisatorisk være en del af i det kommende Jobcenter eller Socialcenter.

I forbindelse med indsatser og mål i NY CHANCE FOR ALLE etablerer

Jobhuset pr. 1. august 2006 et Job-indsatsteam for unge og borgere

med anden etnisk baggrund end dansk.

Teamet skal have fokus på beskæftigelse og uddannelse, men der

skal også arbejdes socialfagligt i form af afklaring, job- og uddannelsesplaner,

sygeplaner og træning af kompetencer i tilbud med henblik på, at

borgerne kommer i ordinær beskæftigelse, uddannelse eller deltager i

aktive tilbud.

Vi søger tre engagerede kollegaer, gerne også ansøgere på 55+, der

interesserer sig for målgrupperne og brænder for at være med til at

skabe resultater i vores nye Jobindsatsteam.

Så har du

• lyst til at beskæftige dig med både unge og voksne kontanthjælpsmodtagere

også med anden etnisk baggrund end dansk

de personlige og faglige kompetencer til, at fokusere på ressourcer

og skabe muligheder for forandring i samarbejde med borgeren

• kreativitet og gode samarbejdsevner

• en positiv indstilling og masser af humor og

• kan du holde hovedet koldt i en travl hverdag,

tilbyder vi

• et spændende job med mange udfordringer

• en travl hverdag med fokus på det beskæftigelsesrettede og socialfaglige

arbejde

• gode kolleger, faglig sparring og coach træning

• selvstændig kompetence og frihed til selv at tilrettelægge arbejdet

• fleksibel arbejdstid

Løn og ansættelse

Ansættelse vil ske efter gældende overenskomst og efter reglerne om

Ny Løn.

Vil du vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte

Jobhus: områdeleder Birgit Andersen 4517 5528 eller faglig konsulent

Anne Christine Svanborg 4517 5646.

Ansøgningsfrist

er onsdag den 23. august 2006. Der vil være ansættelsessamtaler i uge 35.

Ansøgning mærket ”sagsbehandler i jobhuset” sendes til Social- og

arbejdsmarkedsafdelingen, att. Hanne Gray, Egevangen 3B,

2980 Kokkedal.

Jobhuset og Sygedagpengegruppen

Sagsbehandler til sygedagpengegruppen

• Synes du, det er vigtigt at sygemeldte bevarer arbejdsmarkedstilknytningen?

• Vil du være med til at styrke indsatsen for sygemeldte borgere?

• Er du socialrådgiver, socialformidler eller har du anden relevant

baggrund?

• Kan du arbejde selvstændigt, struktureret og systematisk?

• Har du humor og gode samarbejds- og kommunikationsevner?

• Vægter du høj faglighed og udvikling?

• Trives du med et arbejdsmarkedsrettet perspektiv og hele det socialfaglige

spekter i spil?

Så er du måske den nye kollega, der vil være med til at fastholde og

styrke den gode udvikling på sygedagpengeområdet i Karlebo Kommune.

Vi søger en sagsbehandler 37 timer ugtl. til opfølgningsteamet i sygedagpengegruppen.

Stillingen er til besættelse 1. september 2006 eller

snarest derefter.

Opgaverne i forbindelse med opfølgning vil primært være

• At afklare borgerens arbejdsevne og iværksætte samt koordinere den

nødvendige indsats, herunder inddrage relevante samarbejdspartnere

• Udarbejde opfølgningsplaner, ressourceprofiler og jobplaner

• Indgå i tværfagligt samarbejde omkring at fastholde borgerens

arbejdsmarkedstilknytning

• Forberede og indstille sygedagpengesager til fleksjob og førtidspension

Vi kan tilbyde

• Et team af engagerede kolleger, gode fysiske rammer og god normering

• Et sagstal på omkring 20-25 opfølgningssager

• Høj grad af kompetence og udviklingsmuligheder

• Et arbejdsområde i fokus med stor politisk og ledelsesmæssig opbakning

• Fleksibel arbejdstid

• Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter

reglerne om Ny Løn

• God beliggenhed i forhold til privat og offentlig transport (30 min. fra

København / Nørreport station).

Vil du vide mere er du meget velkommen til at kontakte områdeleder

Susanne Rasmussen 4517 5558 eller rådgiver Mia Andreassen 4517 5581.

Send din ansøgning til Karlebo Kommune, Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen

att. Hanne Gray, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, så vi har

den senest onsdag den 23. august 2006.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 28. august

2006, så skriv hvor vi kan træffe dig pr. tlf. og oplys evt. din e-mailadresse.

64HK kommunalbladet HK kommunalbladet 65


Medarbejder

til børneydelser

– og måske også meget andet

Servicecentret søger pr. 1.

oktober 2006 en medarbejder

til et spændende og udfordrende

job i front

Servicecentret består af 16 medarbejdere,

og har borgerkontakten

på stort set alle områder.

Dine hovedopgaver er borgerbetjening

og udbetalinger på

børneområdet (børnetilskud,

-bidrag og -familieydelse). Har

du erfaring med boligstøtte

(boligsikring/-ydelse og -indskudslån)

vil det være en fordel.

Du vil også få kendskab til løsning

af Servicecentrets øvrige

arbejdsopgaver - dog ikke nødvendigvis

på specialistniveau.

Vi beskæftiger os bl.a. også

med folkeregister, sygesikring,

vielser, boliganvisning, skat og

opkrævning.

Vi forventer, at du

• har erfaring med udbetaling

af børneydelser (og evt.

boligstøtte)

• interesserer dig for den nære

kontakt til borgerne

• arbejder loyalt, og er fl eksibel

og ser mulighederne i et

borgerservicecenter

• både kan arbejde selvstændigt

og indgå i mindre team.


To ud af tre

kommuner søger nye

medarbejdere gennem

Kommunalbladet.

• 179.000 læsere

- iflg. Gallup Index Danmark

Vi tilbyder

• ansættelse i en organisation

i udvikling. Karlebo Kommune

bliver sammen med Fredens

borg-Humlebæk Kommune

den 1. januar 2007 til Fredensborg

Kommune

• faglig sparring og personlig

udvikling

• ansættelse i et humoristisk

og uformelt miljø med fokus

på borgerne

Vil du vide mere kontakt Servicecenterchef

Henrik Vendelbo, på

tlf. 45 17 52 35.

Ansøgningsfrist: Onsdag den

23. august 2006 kl. 12. Vi holder

samtaler mandag den 28. august

2006.

Du bedes vedlægge oplysninger

om uddannelse samt tidligere

ansættelser.

Ansøgning sendes til:

Karlebo Kommune

Servicecentret

Att. Henrik Vendelbo

Egevangen 3B

2980 Kokkedal

Servicecentret

Mærk kuverten ”ansøgning”.

Kan også sendes via mail til

hv@karlebo.dk

Kommunalbladet

– så søger du ikke forgæves

Sagsbehandler til Pensionsgruppen

Har du en socialfaglig baggrund – helst inden for pensionslovgivningen

– kan vi tilbyde dig et spændende

job med mulighed for personlig og faglig udvikling i

Afdeling for Pension og Specialgrupper.

Arbejdsområdet er primært pensionslovene og indsatsen

over for ressourcesvage borgere.

Sætter du pris på at arbejde i et godt fagligt miljø med

gode kolleger i en attraktiv kommune, så ring til Jytte

Fischer på telefon 5578 4790, afdelingsleder Marianne

Møller på telefon 5578 4794 eller klik ind på Næstved

Kommunes hjemmeside www.naestved.dk under

Job/Stillingsopslag.

Ansøgningsfrist: Fredag den 25. august 2006 klokken

12.00.

Assistent

til Afregningsservice

Afregningsservice søger en assistent med flair for talbehandling

pr. 1. september 2006 og frem til 31. december 2006.

Der kan være mulighed for fastansættelse efter den 31. december

2006. Arbejdstid 30 timer ugentlig.

Yderligere oplysninger

Fås ved Lone Dahlmann på tlf. nr. 7210 7255 eller Vibeke Thomsen

på tlf. nr. 7210 7251.

Løn

Forhandles med den forhandlingsberettigede organisation i henhold

til overenskomst samt principperne for Ny Løn.

Ansøgning

Mærkes 06/31994 og sendes til

Fredericia Kommune,

Social & Sundhed, Ledelsessekretariatet,

Gothersgade 20, 7000 Fredericia.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i umiddelbar tilknytning til

ansøgningsfristen.

Ansøgningsfrist: 22. august 2006 kl. 12.00.

Se fuldt stillingsopslag på

www.fredericiakommune.dk

Sektionsleder til lønafdeling

Børn og Unge

Lønafdelingen i Børn og Unge søger en

sektionsleder, en person med lyst til

ledelse og lønarbejde. Vi har ansvaret for,

at ca. 15.000 medarbejdere i de århusianske

vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, skoler

mv. får udbetalt deres løn til tiden.

Vi er en ung afdeling med kun et halvt år på

bagen. Vores mål er at blive blandt de bedste.

Dit nye job

Som sektionsleder bliver du daglig leder af

en lønsektion med direkte reference til

lønchefen. I det daglige får du brug for at

kombinere ledelse og lønfaglighed; det forventes,

at du også deltager i den daglige drift.

Din profil

Vi forventer, at du

• Har dokumenteret lønerfaring,

herunder også KMD’s lønsystem

• Brænder efter at have ansvar og er

god til at inspirere og motivere andre

• Er holdspiller, men kan også lide at

arbejde selvstændigt

• Arbejder struktureret og er god til at

organisere

• Har evnen til at navigere i kaos og til

at håndtere stress positivt

• Er god til at sætte aktiviteter i gang og

følge op.

ÅRHUS KOMMUNE

Vi tilbyder

• En central plads på et hold, der har

ambitioner om at være blandt de forreste

på sit felt

• Et udfordrende job med mulighed for

de faglig og personlig udvikling

• Stort selvstændigt ansvar i et uformelt

og fagligt kompetent miljø

• Relevant efteruddannelse

• Hjemme-pc-ordning

• Grundløn på løntrin 46, med mulighed for

funktions- og kvalifikationsløntillæg efter

forhandling og ansættelsesvilkår i henhold

til overenskomst mellem HK og KL.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, før du søger, er du

velkommen til at kontakte lønchef Eivind

Jacobsen på tlf. 89 40 13 66. Her kan du

også rekvirere en stillingsbeskrivelse.

Ansøgningsfristen er onsdag den

6. september 2006, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt

torsdag den 14. september 2006

Ansøgning sendes til

Børn og Unge, Løn

Værkmestergade 15

66HK kommunalbladet HK kommunalbladet 67

Annonceinformation 2006

Hvor langt

Hvor langt

En stillingsannonce

i Kommunalbladet

bringer dig i kontakt

med 157.000 læsere

vil du gå

efter en ny

medarbejder?

vil du gå efter en ny medarbejder?

Bestil vores

annonceinformation via

44mpe@hk.dk,

på tlf.: 3330 4900

eller på www.hkkommunal.dk/

annonceinformation

Kommunalbladet

– så går du ikke forgæves

Design & tryk: Datagraf Auning as

læserprofil

Park Allé 9, 8000 Århus C

Telefon 86 76 13 22, Fax 86 76 13 10, ISDN 87 30 00 43

annoncer@kommunalbladet.dk

redaktionen@kommunalbladet.dk

• socialformidlere

• IT-konsulenter

• projektledere

www.kommunalbladet.dk

Oplag: 68.847 iflg. Dansk Fagpresse

Udkommer: 21 gange om året

Udgiver: HK/Kommunal

Annoncer og adm.: Tina Halvorsen og Ann-Beth Bach

Raster: 54 linjer

Farver: CMYK

Vejledning i aflevering af digitalt materiale kan

læses på www.kommunalbladet.dk

Standsning af en annonce skal ske skriftligt

• løn- og personalekonsulenter

• sagsbehandlere

• lægesekretærer

• tandklinikassistenter

• skolesekretærer

• forvaltningschefer

• personalechefer

Hvis annoncen standses efter deadline, opkræves fuld pris

• sekretariatsledere

• kontorchefer

• kommunaldirektører

• biblioteksansatte

• økonomikonsulenter

• indkøbschefer

• skattemedarbejdere

• kulturformidlere

• jobkonsulenter

• laboranter

• miljøteknikere

• laboratorieteknikere

• integrationsmedarbejdere

• servicebutikchefer og

-medarbejdere

• kvikskrankepersonale

• gymnasiesekretærer

• VUC-sekretærer

• administrativt personale på

døgninstitutioner og plejehjem

• elever

• telefonister

• billetpersonale

• borgmestre og kommunalpolitikere

• folketingspolitikere

Postboks 379

8100 Århus C

Att. Eivind Jacobsen

Du kan også sende din ansøgning via mail

til Børn og Unge: bu@aarhus.dk

Århus kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset alder, køn,

handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingenHK KOMMUNALBLADET

PARK ALLÉ 9

8000 ÅRHUS C.

SORTERET MAGASINPOST

Ja tak – Ring til mig, så jeg kan finde ud af,

hvor meget jeg kan spare på mine forsikringer.

Send kuponen. Portoen er betalt.

Udfyld kuponen og fortæl os, hvornår du helst vil ringes

op og på hvilket telefonnummer. Er du blandt de 200

første, så kvitterer vi med en 256 MB MP3-afspiller som

tak for din tid og interesse.

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Telefon:

Ring til mig en hverdag mellem kl. og kl.

ID.NR.: 41009

Anne-Marie Skou

Kommunikationskoordinator

Timeløn:

3.000 kr.

Hvor meget kan du mon tjene?

Anne-Marie brugte en times tid på at gennemgå

sine forsikringer og få et tilbud fra os. Resul-

tatet var ikke bare, at hun fik nogle bedre og

mere enkle forsikringer. Hun sparede også

hele 3.000 kr. på sit årlige forsikringsbudget.

Kan KommuneForsikring også betale

sig for dig?

Vi vil meget gerne give dig et konkret tilbud

på dine forsikringer. Det kan hurtigt vise sig at

være en rigtig god forretning – for dig.

Besøg www.sparetesten.dk

Hvis du hellere selv vil tjekke, hvad du kan

spare, så besøg www.sparetesten.dk eller ring

på telefon 77 32 55 00.

Kun til dig, der er ansat i

stat, amt eller kommune

KommuneForsikring A/S

Krumtappen 2

+++ 2614 +++

2500 Valby

More magazines by this user
Similar magazines