Mestring af kommunikative vanskeligheder. - Folkeskolen

folkeskolen.dk

Mestring af kommunikative vanskeligheder. - Folkeskolen

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012

Mestring af kommunikative vanskeligheder.

jeg ligeledes beskrive Gardners teori om ”de mange intelligenser”. Jeg vælger disse

overordnede pædagogiske tilgange, da de efter min vurdering giver gode bud på læring og

udvikling i det specialpædagogiske felt.

Efterfølgende kommer turen til en mere praktisk pædagogisk tilgang til kommunikative

vanskeligheder, der kan medvirke til udvikling for min caseperson. I forhold til

fonologiske vanskeligheder vil jeg beskrive ”metafonundervisning”, idet den i Danmark

ofte er anvendt i forhold til disse vanskeligheder. Ligeledes gives et konkret bud på

undervisning af stammeproblematikker hos børn. Dette vil jeg gøre ud fra Carl Dell

(1982): ”Hvad gør man ved børnestammen”.

Opgaven rundes af med tanker og idéer til øvrige indsatser i forhold til casepersonen.

Dette sker på basis af de valgte teoretiske tilgange til sprog, mestring og pædagogik.

Afsnittet kan ses som en sammenfattende analyse og vurdering bragt ned på

praksisplanet. Det er i den forbindelse mit mål at kunne udlede både forebyggende,

foregribende og indgribende indsatser.

En del af den mundtlige eksamens fremlæggelse henledes på en helt konkret didaktisk

handlingsplan for min caseperson. Handlingsplanen har jeg udarbejdet ud fra SMTTEmodellen,

Him og Hippes didaktiske model og LP-modellens fokus på ”opretholdende

faktorer” (bilag1). Planen har ligeledes fokus på denne opgaves teoretiske

grundholdninger. Jeg vælger at tage elementer fra ovenstående modeller, da de efter min

vurdering danner et solidt udgangspunkt for specialpædagogisk intervention.

Da mit arbejdssigte er den logopædiske praksis, vil min indfaldsvinkel primært være

herfra. Ligeledes vil den specialpædagogiske horisont være opgavens holdepunkt. Jeg

erkender dog, at de overordnede valgte tilgange i lige så høj grad ses og anvendes inden

for normalpædagogikken.

Mit udgangspunkt og perspektiv er systemisk og relationelt: Vi udvikles og lærer i

samværet med andre, og alle kontekster og relationer har betydning for udvikling og

læring. Jeg håber i mit handlingskatalog at kunne inkludere disse faktorer.

Lovgrundlaget for folkeskolen vil også være en del af mit grundlag. Særligt er BEK om

specialpædagogisk bistand og specialundervisning væsentlig, hvor det fastslås, at særlige

indsatser gives til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte (§1); med

det formål at fremme udvikling hos disse børn (§1 stk.2). Ligeledes vil mit grundlag være

inklusionstanken (bl.a. §18 og salamanca-erklæringen af 1994) og

samarbejdsdimensionen (folkeskoleloven bl.a. §2 stk. 3; §18 stk.4 – og i BEK om

specialundervisning: bl.a. §3). (www.retsinformation.dk) (bilag2)

Jeg skal pointere, at begreber vil blive præsenteret efterhånden som de optræder, ligesom

analyse og vurdering vil være en integreret del af opgaven.

Af tekniske årsager er det kun muligt håndskrevet at foretage transskription. Derfor vil

kun METHA-testen være i transskriberet form, mens opgavens fonologiske udtale vil

være markeret i // for fonemer og ord.

4

More magazines by this user
Similar magazines