Seniorernes Blad nr. 4 2012 - Pensionisternes Samvirke

pensionisternessamvirke.dk

Seniorernes Blad nr. 4 2012 - Pensionisternes Samvirke

SENIORERNES BLAD

Nr. 4

juli-august

2012

47. årgang

Til te hos dronningen

Blandt de 800 frivillige, der besøgte regentparret, var der fem fra

Ældremobiliseringen. Se Sommer i Samvirket, side 12

Endeligt forslag til fusion

Læs om de tre ældreorganisationers sammenlægningsplaner side 4

Det er fedt at være gammel!

Læs vinderkronikken side 6


Foto: Ken Hermann

”Når jeg græder

får jeg lov til at ringe

til min familie”

Eti er 11 år. Hun bor og

arbejder hos en fremmed

familie i Bangladesh. To

gange om året ser hun sin

far og mor.

Red Barnet kæmper

for bedre vilkår for

børnearbejdere som Eti.

Meld dig som

indsamler

til Red Barnets landsindsamling

søndag den 2. september.

Ring 80 24 25 26

Sms TILMELD til 1277

+alm. sms-takst

redbarnet.dk

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 2

Højskolen ved Flensborg Fjord

Korte kurser 2012

Familiehøjskole - Leg, samvær og kultur for 3 generationer.

15. - 21. juli, 22. - 28. juli, 13. - 19. oktober

Slotte og herresæder - Enestående kulturoplevelser nordog

syd for grænsen 23. - 29. september

Det klassiske Rønshoved møde - i samarbejde med

Grundtvigsk Forum 10. - 14. september

Madeira, malerisk og mangfoldig - højskoledelen 12. - 17.

november med efterfølgende rejse fra 17. - 24. november

Advent - Dannelse og Hvid Sol 2. - 8. december

14-dages jul og nytår i Sønderjylland - En rose så jeg

skyde 20. december - 2. januar 2013

Jul i Sønderjylland - Tradition, kultur og fællesskab

20. - 26.12 december

Nytår i Sønderjylland - Musik, foredrag og god mad

27. december - 2. januar 2013

Starten 2013

16 dages oplevelsestur til Grækenland. Højskoledelen

den 18. - 22. marts. Selve rejsen 23. maj - 7. juni

Traditionsrig påske - I kongernes fodspor og besøg

Marskens ørne 27. marts. - 2. april

14-dages grænselandshøjskole - Hallig Hooge og forår

i frisernes land 8. - 21. april

www.ronshoved.dk • info@ronshoved.dk • Tlf. 7460 8318

Højskolevej 4 • 6340 Kruså

Skotland

5 dage guidet busrundrejse i Skotlands

mest spektakulære naturområder.

Besøg de dramatiske

bjergområder og oplev de

isolerede kyster.

En tur der byder på nogle af

de bedste udsigter i Skotland.

En oplevelse som man

må ikke gå glip af.

Pris fra kr. 8.150 pr. person

Kør selv ferie!

Vi tilbyder attraktive

Fly, Hotel & Bilpakke!

Fly, Bil & Sommerhus

www.ice-travel.dk

Tel: +45 3332-9995

info@ice-travel.dk


Seniorernes blad udgives

af landsorganisationen

Pensionisternes

Samvirke

Hovedkontor og redaktion:

Griffenfeldsgade 58

2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

Fax: 35 35 28 80

www.PensionisternesSamvirke.dk

e-mail: Samvirket@

PensionisternesSamvirke.dk

Eksp. åben: 9.30 – 14.00

Kontor: 10.00 – 15.00

Ansvarshavende redaktør:

Landsformand Jørgen Fischer

Næste blad udkommer 29. 9. 2012

Indlæg skal være redaktionen i hænde

senest den 28. 8. 2012

Seniorernes blad påtager sig intet

ansvar for manuskripter eller billeder,

der indsendes uopfordret.

Stof fra Seniorernes blad må kun citeres

med tydelig kildeangivelse.

For Samvirkets arrangementer tages

forbehold for trykfejl og prisændringer.

Annonceekspedition

Gl. Jernbanevej 48

2500 Valby

Tlf. 33 21 20 00

Fax: 33 21 42 42

Sats: Grafisk Trykcenter A/S, www.gte.dk

Tryk: Grafisk Trykcenter A/S

Oplag: 42.000

ISSN: 0903-0-778

ISSN: 1903-9255 – online version

Forsidefoto:

Til te hos dronningen. Den 19. juni var

800 frivillige til te hos Dronningen på

Fredensborg Slot. Blandt dem var 5

fra Ældremobiliseringen sammen med

sekretariatschef Gitte E. Olsen. På

venstre fløj ses en Benny Lauridsen fra

Fredericia, der tillige er en af Samvirkets

næstformænd.

Indhold

Endeligt forslag til fusion ....................... 4

Kronikkonkurrence

Det er fedt at være gammel.. ................. 6

Lever sin drøm ud ................................... 8

Aktivt ældreliv ...................................... 11

Sommer i Samvirket .............................. 12

Digitaliseringen – en gave til de ældre ... 16

Leder

Opbrud og gennembrud

Stem ja til fusion

Det er et spændende år for Pensionisternes Samvirke. Vi står overfor at skulle

tage en stor og betydningsfuld beslutning: Vil vi opløse os selv som organisation

for straks at blive en del af en ny, større organisation? Ja, anbefaler en enig

Hovedbestyrelse - vi bør sammenlægges med Danske Pensionister og Sammenslutningen

af Pensionistforeninger.

Der er i disse år store ældrepolitiske opgaver, som trænger sig på, og det er

en klar hensigt, at den nye organisation skal bruge den større styrke, 140.000

medlemmer giver, til at få indflydelse, når opgaverne skal løses. Der er en

række emner, der bør tages fat på. I overskrifter er det: En anstændig økonomi

i alderdommen for alle - En ordentlig ældreomsorg for alle i hele alderdommen

- Fornyelse af kørekort - Ældre medicinske patienter – Forebyggelse - Hjemmehjælp

og plejehjem.

Men frem for alt er ideen at få en større fælles synlighed og en større styrke.

Det vil man bl.a. opnå ved at satse på et godt, fælles blad, der skal udkomme

otte gange om året, på en god hjemmeside og i det hele taget på kommunikation,

både internt i organisationen og med omverdenen.

Pensionisternes Samvirke blev etableret i 1965 af fremsynede idealistiske mennesker,

der kunne se, at der var en kæmpe opgave at løfte i forhold til datidens ældre.

Med vedtagelsen af Omsorgsloven, som gav kommunerne mulighed for at

støtte frivillige organiseringer på ældreområdet åbnedes en verden af nytænkning

og aktiviteter. Vi var de første der chartrede fly til varmere himmelstrøg

til pensionister, og vi var de første der åbnede en højskole for pensionister – og

sådan kunne der nævnes mange flere eksempler. Vi åbnede aktivitetscentre, der

tilbød aktiviteter som før havde været utænkelige for ældre: Sprogundervisning,

gymnastik, malerværksteder, litteraturstudiekredse o.m.a. Vi har sammen med

andre frivillige organisationer på mange måder været nyskabende og idegivere til

senere kommunale aktiviteter.

Hvordan kan det så være, at vi i en alder af 47 år lægger op til opbrud? Jo,

det gør vi, fordi vi tror på, at vi sammen med de andre kan få et gennembrud så

ældrepolitikken kommer til at fremstå mere nuanceret og afbalanceret, og at der

ved en sammenlægning bliver skabt en solid platform for at intensivere og videreudvikle

de mange ældrepolitiske aktiviteter. En sammenlægning vil ligeledes

sikre, at vi er stærke nok til at holde fast I, at vi som frivillig organisation vil være

med til at sætte dagsordenen for, hvilke sociale opgaver der skal løses ad frivillig

vej. Vi vil gøre alt for at sikre, at vi ikke bare bliver et vedhæng til det offentlige,

som kommunerne kan styre efter for godt befindende. Vi vil vise, at vi stadig er

de nyskabende.

Derfor: Vil du sikre at vi får en fremtidssikret gennemslagskraftig, økonomisk

sund og uafhængig organisation, så skal du gå ind for en fusion.

Jørgen Fischer

Landsformand, Pensionisternes Samvirke

Et godt årsmøde ................................... 18

Rejsehjørnet ..........................................20

Legende let Internet..............................22

Mad- og måltidspolitik .........................22

Kryds & tværs .......................................24

Bliv medlem ..........................................25

Ergovitser .............................................26

Pensionist og Hjertefest

er en succes ..........................................28

Medlemstilbud

Pensionist eller efterlønsmodtager ........28

Tisvilde Højskole –

En anderledes højskole for seniorer .......29

To store høstfester ................................30

Formidlingen ........................................30


Endeligt forslag til fusion

Efter godt et års forberedelse foreligger nu det endelige forslag til fusion mellem

landsorganisationerne Danske Pensionister, Sammenslutningen af Pensionistforeninger

i Danmark og Pensionisternes Samvirke. Forslaget kan ses på de tre organisationers

hjemmesider, og Pensionisternes Samvirkes medlemmer kan bestille papirudgaven på

hovedkontoret (adresse: se side 3).

Forslaget om fusion, der bygger på

mange måneders debat i de tre

organisationer, har følgende hovedpunkter:

De tre nuværende organisationer

nedlægges og erstattes af én ny organisation,

der vil få ca. 140.000 medlemmer,

fordelt på 130.000 i foreninger

i hele landet og ca. 10.000 personlige

medlemmer.

Der skal fortsat bygges på det rige

lokale foreningsliv, der er grundstammen

i de nuværende organisationer.

I det hele taget ønsker man, som der

står i forslaget, at den nye organisation

”ligger så tæt som muligt på de strukturer

og sædvaner, der er i de nuværende

organisationer, så de nuværende

medlemmer kan se sig selv og deres

forening i en ny fælles organisation”. I

praksis betyder det bl.a., at kontingenterne

holdes på et behersket niveau:

foreningskontingentet bliver 12 kr.

pr. medlem plus 3 kr. til arbejdet i

den lokale kreds, og kontingentet

for personlige medlemmer, der alle

kommer fra Pensionisternes Samvirke,

ændres ikke.

Den nye organisation bliver

selvfølgelig demokratisk opbygget,

hvor medlemsindfl ydelsen går fra

foreningerne til 18 lokale kredse til

hovedbestyrelsen og forretningsudvalget

og til kongressen, hvor der vælges

en landsformand, der til sin hjælp får

to sideordnede næstformænd.

Vi skal bruge vores

indfl ydelse

Det var oprindeligt Sammenslutningen

af Pensionistforeningers formand,

Jørgen Andreasen, der i foråret 2011

foreslog en sammenlægning af de tre

organisationer. Hans idé var, at man

derved ville opnå driftsbesparelser og

en meget bedre brug af de ressourcer,

de tre organisationer råder over tilsammen.

Men frem for alt var ideen at få en

større fælles synlighed og en større

styrke. Det vil man bl.a. opnå ved at

satse på et godt, fælles blad, der skal

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 4

udkomme otte gange

om året, på en god

hjemmeside og i det

hele taget på kommunikation,

både internt i

organisationen og med

omverdenen.

Der er i disse år

store ældrepolitiske

opgaver, der trænger

sig på, og det er

en klar hensigt, at

den nye organisation

skal bruge den

større styrke, 140.000

medlemmer giver,

til at få indfl ydelse,

når opgaverne skal

løses. I forslaget

nævner formændene

en række emner,

der børe tages fat

på. I overskrifter

er det: En anstændig

økonomi i

alderdommen for

alle - En ordentlig

ældreomsorg for alle

i hele alderdommen

- Fornyelse af

kørekort - Ældre medicinske patienter dygtiggøres, så de kan

– Forebyggelse - Hjemmehjælp og varetage fl ere opgaver, og der skal

plejehjem.

udvides med nyansættelser, men først

når der er penge til det. Det kan være

i form af fondssøgninger, strategiske

partnerskaber, en mere målrettet brug

af de ældres egen ressourcer eller større

medlemskontingenter - eller en blanding

af alle delene, siger formændene i

rapporten.

Visionerne

De nuværende medarbejdere i de tre

organisationer er sikret fortsat ansættelse

i den nye, og med deres viden og

indsigt vil de yde et værdifuldt bidrag

til opbygningen af den nye organisation.

De økonomiske vurderinger, viser,

at man i starten skal holde et udgiftsniveau,

der svarer til niveauet i de tre

”gamle” organisationer. Der er altså

fra dag ét ikke mulighed for den helt

store fornyelse, f.eks. ved en væsentlig

udvidelse af medarbejderstaben.

Men det afholder ikke formændene

fra at have visioner og et stærkt

ønske om at få visionerne ført ud i

livet. Nuværende medarbejdere skal

Hvornår har vi en ny

organisation?

Vi har begyndelsen til en ny organisation

når – og hvis – de tre organisationer

beslutter det her i efteråret.

Danske Pensionister tager stilling på

deres generalforsamling 11. september.

Pensionisternes Samvirke og Sammenslutningen

af Pensionistforeninger

i Danmarks beslutter det på deres

kongresser hhv. 2. og 4. oktober, men


dermed har man ikke en ny organisation.

Der skal de følgende måneder

først bygges en ny administration op,

og derefter skal selve organisationen

sættes på skinner. Det arbejde ledes af

de tre landsformænd. Man forventer

at være færdigt med arbejdet hen i

foråret 2013, hvor man kan holde den

stiftende generalforsamling. Når det

sker, ser den nye organisation dagens

lys, og de tre gamle lukker og slukker.

Fusionen mellem de tre organisationer

vil afhænge af, om alle beslutter

det. De tre landsformænd er enige

om, at det er dén løsning, man ønsker,

men hvad nu hvis én organisation

siger nej?

Det vil man tage højde for på

efterårets kongresser således, at der

åbnes mulighed for en fusion mellem

to organisationer. I så fald vil den

nye organisation få omkring 100.000

medlemmer.

Alle, der har været involveret i

planlægningen, ser frem til en sammenslutning

af alle tre organisationer.

Under alle omstændigheder bliver

der mange opgaver, der skal løses og

meget, der skal tages stilling til i det

kommende efterår.

Mox

Blomsterøen Madeira

Madeira er en frodig og farverig oase i Atlanterhavet

med unikke naturoplevelser, fantastiske

udsigter og pittoreske landsbyer.

Vi bor i Funchal på det flotte Hotel Savoy

Gardens og har god tid til både at gå på opdagelse

på egen hånd og til at nyde de 3 udflugter.

KATALOG 2012

100 sider med flotte temarejser, krydstogter, sol

og storby. Bestil det nu på www.besttravel.dk

Foreningerne bliver spurgt

Forudsætningen for en sammenlægning af de tre organisationer er, at den

nuværende organisation opløses.

I Pensionisternes Samvirkes love fremgår det, at opløsning af Samvirket

kræver, at 2/3 af de tilsluttede klubber/foreninger med mindst 2/3 fl ertal

beslutter sig herfor.

Derfor har vi sendt spørgsmålet om eventuel opløsning ud til urafstemning

i klubberne/foreningerne.

Det er et stort spørgsmål at tage stilling til, så det er vigtigt, at alle

deltager.

Sammen med materialet om afstemningen har vi sendt den afsluttende

rapport, så alle får mulighed for at sætte sig ind i perspektiverne ved en

opløsning og efterfølgende sammenlægning med Danske Pensionister og

Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark.

Resultatet af urafstemningen vil ligge klar inden kongressen den 2.

oktober.

Det siger Samvirkets vedtægter:

§13. Samvirkets opløsning: Samvirket kan ophæves på en ordinær kongres,

såfremt 2/3 af de tilsluttede klubber/foreninger med mindst 2/3

fl ertal beslutter sig herfor.

Formand, næstformænd samt Samvirkets revisor og advokat skal, hvis

beslutning om ophævelse træffes, foretage det fornødne for afvikling af

Samvirkets funktioner.

Hvis der, når afvikling er tilendebragt, er nogen formue tilstede, skal

nævnte afviklingsudvalg foranledige, at denne formue på passende måde

bliver overdraget til én eller fl ere institutioner til anvendelse udelukkende

til omsorgsarbejde.

Inkluderet i prisen:

• Fly København-Madeira t/r

• Transfer lufthavn-hotel t/r

• 7 overnatninger på det

4-stjernede Hotel Savoy Gardens

• Halvpension

• 3 udflugter ekskl. evt. entréer

• Dansk rejseleder

4 hotel

3 udflugter

halvpension

dansk rejseleder

Best Travel

www.besttravel.dk

Tlf. 70 20 98 99

5.995

fra

Pris pr. person i db. værelse

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.400

Tillæg for værelse med med havudsigt kr. 450

Afrejsedatoer fra KBH

17.11 / 24.11 2012

05.01 / 12.01 / 26.01 / 02.02 / 09.03 2013

Oplys annoncekode

SENIOR ved bestilling

Ekspeditionsgebyr pr. bestilling

ved fremsendelse af billet pr.

e-mail kr. 65,-/post kr. 95,-.

Medlem af Rejsegarantifonden

nr. 2190.

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 5


KRONIKKONKURRENCE

Det er fedt at være gammel!

Tak til de mange bidragydere til

vores kronikkonkurrence ”Det

er fedt at være gammel”. Det var en

dejlig og opløftende opgave kronikredaktionen

kom på, da vi skulle gennemgå

de mange kronikker, læserne

har sendt os.

Der var mange gode og spændende

indlæg - og det var meget opmuntrende

at læse, hvordan mange ældre

føler, de har det, og hvor rart de synes,

de har det som ældre, og ikke mindst

det humør og den optimisme, der

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 6

stråler én i møde. Som vinderbidraget

indledes: ”Det er bevist, at det er

sundt at fejre fødselsdag. Statistikken

viser, at de mennesker, der fejrer flest

fødselsdage, bliver ældst.” Eller hvad

med følgende mening, man også kan

skrive under på ”Det ville være dejligt

at være ung igen - med al den livserfaring

man er i besiddelse af i dag.”

Så kom vi til det virkelig svære

- nemlig at finde de tre bedste - for

mange kandiderede til titlerne. Der er

garanteret nogle blandt kronikørerne,

Det er fedt at være gammel..

...hvis du i tide

har sat til side

i den indre interessebank!

Det er bevist, at det er sundt at

fejre fødselsdag. Statistikken

viser, at de mennesker, der fejrer flest

fødselsdage, bliver ældst.

For ganske nylig hørte jeg i en bus

en kvinde fortælle sidemanden om en

spændende oplevelse. Hun og hendes

mand havde siddet ude en sen aften

foran sommerhuset i liggestole med

tæpper på og stirret op på planeterne

Jupiter og Venus og alle stjernerne.

”Og det har vi da aldrig gjort før!”

fastslog hun med forundring i stemmen.

At det havde været en dejlig

oplevelse var ganske tydeligt, og jeg

vidste uden at vende mig om, at hun

var et sted i tresserne. En herlig tid

med nye oplevelser og mulighed for

at skifte slidte tankemønstre ud. Alt

kan ske, alt kan prøves i tresserne, om

man selv vil. Nu er det tid til at skrue

op for de interesser, man havde FØR

arbejdsliv og børn.

Og man tænker over livet og spekulerer

på, hvad de forrige generationer

mon tænkte. Hvordan levede de?

Det er som et biologisk ur, der tikker

også her. Når man bliver den ældste

i flokken, begynder man på slægtsforskning.

Computeren er en herlig

opfindelse til netop det. Man kan være

på Facebook, hvis man vil, og lade

være, hvis man synes, livet er for kort

til Facebook og al dens (u)væsen. Her

bestemmer fødselsåret ikke noget.

Man kan også downloade mangt

og meget til sin iPhone, f.eks. vejrapplikationen

Byvejr. Man kan også

bare kigge ud af ruderne og overveje

om paraplyen skal med på tur. Det

har mennesker klaret sig med før, kan

man tænke. Men en GPS er nu en god

ting og ”Rejseplanen”. For rejseplaner

det har vi, vi der er fyldt 60 eller

70. Vi kan ses med eller uden støttestave

eller rollatorer overalt i verden.

Rollatoren er en fantastisk opfindelse,

for nu kan mennesker, som er længst

der mener, at deres bidrag er lige så

godt, som de valgte; men der skulle

vælges, og redaktionens valg blev

følgende:

Førstepræmien på 2.000 kr. går til

Karin Bjørkå, Vanløse.

Andenpræmien på 1.000 kr. går til

Grethe Rasmussen Kujack, Rødovre

Tredjepræmien på 500 kr. går til Erik

Stubtoft, Helsingør

Du kan læse de to sidste kronikker

i de kommende blade., vinderbidraget

har du her:

I min taske har jeg et ” værdipapir”. Der står: ” Lykken kommer, når et

menneske kan udfolde sine muligheder. Man brænder uden at brænde over eller brænde ud”,

fortæller Karin Bjørkå i sin vinderkronik.

muligt i eget hjem, opholde sig længst

muligt i indkøbscentre, restauranter

og feriesteder.

For 50 år siden tog min farmor for

at adsprede sig lidt med forskellige

sporvogne fra den ene endestation til

den anden. Så fik hun set lidt nyt på

vejen, som hun kom hjem og fortalte

om. Da var hun i tresserne.

Til en rund fødselsdag sad jeg

for nogle år siden ved siden af den

gamle mor til festens midtpunkt. Da


snakken gik om det arbejde, datteren

og flere af gæsterne har, hviskede den

gamle dame til mig: ”Jeg ved, jeg

kunne være blevet en god postmester!”

Hun havde fået sin uddannelse, men

var blevet gift og havde fået børn, som

hun ”naturligvis” skulle passe hjemme.

Så dybt et hjertesuk gjorde indtryk.

En stor sorg ikke at måtte bruge gode

evner til at tjene egne penge. Det var

en del af hendes historie.

En anden historie kom fra en lille

nydelig dame på et aktivitetscenter

ved et plejehjem, hvor jeg fortalte om

Selma Lagerlöf og bogen ”Mårbacka”.

Hun sagde: ”Det var fuldstændig

som at høre om mig og min far! Bare

der var nogen, der ville skrive min

historie.”

Somme tider skal man prøve noget

nyt, det gjorde jeg den dag ved at love

damen at komme og skrive hendes

historie. Det er nu blevet til et par

hæfter med til sammen 17 livshistorier

fra min arbejdskommune lavet i min

fritid! Interessant viden om forskellige

”almindelige” liv i den samme kommune.

En spændende måde at være

besøgsven på. Personalet på plejehjem

har ofte ikke tid til at tale om andet

end medicin, maden og vejret i

forbifarten til de mange beboere. Men

fortællinger skal der til, både den

enkeltes og de store fortællinger, som

man bare skal lytte til.

”Jeg tror virkelig på, at vi føler med

hinanden ved at fortælle hinanden

historier. Ved at fortælle hinanden,

hvem vi er, og hvor vi kommer fra,

og hvad vi drømmer om. En stor del

af verdens problemer skyldes ikke

manglende penge eller konkurrerende

idealer, men manglende medfølelse.

August-tilbud!

Se alle vores hoteller og bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

Der bliver ikke udvekslet nok historier.

Samtalen mangler.”

Ordene er den unge forfatter

Jonathan Safran Foers fra et interview

i 2005. Jeg er fuldstændig enig med

ham. Den dybe lytten kan man ofte

levere, når man er over 60 år. Det er

en af grundene til, at bedsteforældre

og børnebørn er så god en kombination.

Facebook handler om hurtig

skriftlig snak, den dybe lytten er noget

helt andet.

Er man færdig med at arbejde, når

man er færdig med sit job? Nej, de

fleste finder sig et nyt frivilligt arbejde

og skruer op for interesserne. Men

kunstnerne bliver ved med at arbejde

med det, de har lavet hele livet. Viktor

Borge fortalte i en tv-udsendelse, at

mange spurgte ham om, hvornår han

ville trække sig tilbage fra arbejdslivet.

”Men hvorfor skal jeg da trække mig

tilbage”, spurgte han. Og hvorfor dog

trække sig tilbage når det, man laver,

er det man elsker at lave.

Kunstnere bliver ikke bare pensionister

midt i tresserne, men er ordet

”pensionist” for nogle nærmest et

skældsord?

I 1990’erne var jeg søndagsvagt på

Sophienholms kunstudstillinger. En

dag dukkede skuespilleren Ebbe Rode

op med en yngre kvindelig ledsager.

Han stillede sig et par meter fra

skranken, mens hun ordnede købet af

billetterne. Hun bad om to billetter. Jeg

havde et par dage før læst et avisportræt

af skuespilleren i anledning af en rund

fødselsdag, og jeg lagde derfor en pensionistbillet

og en almindelig voksenbillet

frem og nævnte beløbet. Damen blev

rasende, hun nærmest råbte: ”Jeg sagde

to billetter, ikke noget med pensionist!”

Der er mange penge at spare, hvis du venter med at holde

sommerferie til august. Her er bare et par eksempler:

Mallorca

Ponent Mar, kat. 4. Rejs 18/8, 1 uge 4.799,-

Madeira

Alto Lido, kat. 3+. Rejs 20/8, 1 uge 3.599,-

Spar

1.100,-

Spar

1.075,-

SPIES SENIORKLUB

Det modsatte kunne man også

opleve der på stedet. Ældre herrer

sprang som vårharer gennem døren

hen til skranken for at købe to

billetter. Billetterne blev lagt frem,

indigneret lød det nu: ”Det skal

være pensionistbilletter!” Lidt efter

kunne deres begejstrede teaterhvisken

til fruen høres ind til udstillingen:

”Hun troede ikke, jeg var pensionist!”

Sådan kan man forsøde tilværelsen

for mange ældre mennesker eller det

modsatte. Men folk i billetluger skal

ikke sidde og gætte publikums alder.

De er ligeglade med, om vi har rynker

eller ej. Smil til billetlugemennesket,

tænk ved dig selv, at hjertet har ingen

rynker og sig med høj og tydelig røst:

”En pensionist, tak.” For kunst og

kultur det skal der til, så er det fedt

at være pensionist eller gammel eller

ældre, eller hvad det nu hedder. Vi

skal synge i kor, male, skrive eller

hjælpe andre. I min taske har jeg

et ”værdipapir.” Der står: ”Lykken

kommer, når et menneske kan udfolde

sine muligheder. Man brænder uden

at brænde over eller brænde ud.” Så

lad os udfolde vores muligheder i den

udstrækning, det er muligt.

I Birgitte Rahbeks bog om Henny

Harald Hansen fortæller HHH: ”Når

jeg vågner om morgenen, tænker jeg,

at det er jublende pragtfuldt, for det

kan kun blive værre, og det er det ikke

blevet endnu. Jeg synes hver dag er en

gave, også selvom døden kan fremstå

som en ønskværdig afslutning. Jeg har

fået så meget, og døden er den pris,

man betaler for overhovedet at leve.”

Se det er taknemmelighed over livet

med glæde og sorg og det hele.

Så er det fedt at være gammel! n

Meld Meld dig dig ind ind i i Spies Spies Seniorklub Seniorklub og og modtag modtag unikke unikke

rejsetilbud pr. e-mail ca. 6 gange om året. Du skal

være fyldt 60 år for at blive medlem, og medlemskabet

koster 100,- om året.

Lyder det som noget for dig? Så kig forbi en af vores

butikker, ring på 70 10 42 00 eller send en e-mail

til seniorklub@spies.dk

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 7


Af Povl Rasmussen,

journalist

Lever sin drøm ud

Ud over spændende rejseforedrag giver Jørgen Oulund også gode råd til dem, der går

med en indre globetrotter i sig.

Globetrotter,

eventyrer,

fotograf, foredragsholder,

guide, skribent,

kursuslærer,

reklamemand,

motorcyklist og

livsnyder står

der på den 71-årige Jørgen Oulunds

visitkort.

Der står ikke pensionist?

- Funktionerne i alle titlerne har

været en del af mit liv, især de sidste

21 år, så det med at være pensionist

er ikke noget, jeg tænker så meget

over. Alt det andet fylder mit liv, siger

en smilende Jørgen Oulund denne

dag i juni, hvor han er sat stævne i sit

kolonihavehus i H/F Vennelyst.

Inden vi når at sætte os ved den

ternede dug og den frisklavede kaffe,

er Jørgen Oulund allerede med stor

entusiasme i gang med at fortælle

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 8

historien om Vennelyst, der blev anlagt

i 1892 uden for Christianshavns

Vold i starten af Kløvermarksvej på

Amager. Vennelyst er Københavns

ældste haveforening, og blev den

første af mange kolonihaveforeninger

i København. Tanken bag kolonihaverne

var, at arbejderne fra byens tæt

befolkede kvarterer kunne få et fristed,

hvor de både kunne få frisk luft og

dyrke lidt grøntsager som et tilskud til

husholdningen.

Jørgen Oulund arrangerer guidede

ture i Vennelyst, der er en oplevelse

for sig selv og nok mest kendt for de

mange små haver med fi nurlige huse,

hvoraf et har løgkuppel. I øvrigt har

Samvirket haft mange hold på denne

rundtur gennem de senere år.

49 år og rejseklar

Jørgen Oulund har altid villet rejse.

Den første rigtige rejse ligger tilbage

i 1955, hvor han sparede sammen til

en konfi rmationsrejse med tog fra

København til Lugano i Schweiz.

- Så gik der mange år, hvor jeg var

ansat i reklamebranchen. Gode år med

velbetalt job og villa, volvo og vovse.

Jeg havde dog sagt til alle, der gad

høre på det, at jeg senest i 1989 ville

stoppe, fordi jeg og min kone ville

ud at rejse. Og da vores to børn var

fl yvefærdige, var vi rejseklare. Børnene

havde andre planer, og ville ikke med,

men jeg sagde farvel til jobbet, huset

blev solgt – kort sagt sagde vi farvel til

det hele. Jeg var 49 år og rejseklar.

- Vores første tur var i 1990, og

det store rejsemål var Sydamerika.

Min kone foreslog, at vi skulle sejle

for at få sjælen med til dette helt nye

liv med rygsæk og støvler. Vi fi k

hyre som sejlerbumser på en sejlbåd

fra Kanarieøerne til Caribien, og fi k

vitterligt sjælen med på en vidunderlig

rejse, kun for sejl og gammeldags

instrumenter.

INVITATION TIL FORPREMIERE!

- På Wallmans nye dinnershow ”REVIVAL”

Revival er et enestående show, der med egne fortolkninger, men

med respekt for originalen, puster nyt liv i kendte klassikere, og

tager dig med på en bevægende musikalsk og visuel rejse gennem

tidens største hits.

Nyd en 4-retters menu i godt selskab, mens du også bliver serveret

for 10 varierede shows, der alle rummer magiske øjeblikke, du længes

tilbage til. Med erfaringer fra internationale opsætninger som

bl.a. Catz, Mary Poppins og Jesus Christ Superstar vil vores passionerede

artister føre jer fra Bruce Springsteen over til en overraskende

cABBAret opsætning og elskede evergreens fra Frank Sinatra.

Som læser af Seniorernes inviteres du til forpremiere torsdag

den 30/8 eller fredag den 14/9. Priser fra kr. 380,- til kr. 612,-

Køb billetter på telefon 33 16 37 00 og oplys koden

Seniorernes forpremiere”

Dette tilbud kan ikke kombineres med andre rabatter og gælder ikke eksisterende ordrer.


Rejserne forberedes, men det er først når rejseplanen ændres, at eventyret begynder, siger

globetrotteren Jørgen Oulund, der fortæller eventyr fra både kolonihaven og mere eksotiske

himmelstrøg. Foto Povl Rasmussen.

Turen over Atlanten varede 20

døgn og 10 timer, og de næste godt

fire måneder gik over land gennem

Venezuela, Equador, Costa Rica

og Guatemala. Blandt de største

oplevelser var mødet med den 4.500

år gamle Otavalo-indianerkultur, at

møde de farvestrålende Mayaindianere

i Guatemala og at se de kæmpemæssige

pyramider 250 km inde i junglen.

Verden på kryds og tværs

Et andet af Jørgen Oulunds spændende

rejseforedrag, tager udgangspunkt

i hans rejse til Borneo og New

Guinea. Målet med turen var blandt

andet at møde dani-folket, et stammefolk,

der har levet i Ny Guineas

dale i årtusinder, og som tidligere

var menneskeædere. Ruten gik også

over Bali og Komodoøerne, hvor han

mødte verdens største giftige dyr, den

tre meter lange komodovaran.

Siden den første rejse i 1990 har

Jørgen Oulund været af sted 13 gange

i 2-5 måneder hver gang. De første år

var det mest Sydamerika og Østen, og

senere kom også Afrika til. I begyndelsen

rejste han og konen sammen, men

hun har nu måtte sige stop på grund

af sygdom. Nogle ture har han rejst

alene, andre sammen med en god ven.

Dårlige og gode oplevelser

Er der lande, som du ikke vil rejse til?

- Ja, fx Columbia. Selv om jeg af

natur ikke er bange, skal man heller

ikke friste skæbnen. Der er for

meget kriminalitet, fx kidnapninger,

og narko-mafiaen har på en meget

uheldig måde infiltreret samfundet.

Du kan vel ikke helt have undgået

ubehagelige oplevelser?

Sommer i dejlige Nordjylland

I nærheden af Hotel Viking ligger

Voergård Slot, Sæbygård Slot, Sæby

Golfbane, Sæbys hyggelige midtby og

havn – og meget mere!

Med kun godt en halv times kørsel er

der mulighed for at være på toppen

i bogstaveligste forstand – nærmere

betegnet på Skagens Gren.

Tilbudet gælder i august,september og oktober 2012.

Frederikshavnsvej 70 - 72 • 9300 SÆBY

Telefon: 98 46 17 00 • E-mail: info@hotelviking.dk

www.hotelviking.dk

Miniferie

• 1 x overnatning i Økonomiværelse

• 1 x 2-retters middag • 1 x morgenbuffet

• Entré til Aqua-Spa og Fitness-centret

Tilbud

pr. person pr. døgn – minimum 2 døgn - kr. 495,-

BOOK i august

og få billet til

Krøyer-udstillingen

på Skagen Museum

(slutter 2. sept.)

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 9


Havets fornemmeste storvildt, en Blue Marlin

på 2 meter og 30 centimeter, er mad nok

til et par uger på turen over Atlanterhavet.

Foto: Jørgen Oulund.

- Nej, ikke helt. Det mest ubehagelige

var nok, dengang min kone og jeg

blev udsat for et overfald og forsøg på

røveri ved højlys dag i Dar Es Salam i

Tanzania. Vi led ikke overlast, og det

lykkedes ikke røverne at få vores penge

og pas, men det var lidt ubehageligt.

I Peru var der en, der løb med min

rejsekammerats rygsæk, medens vi

var ved at tjekke ind på et hotel. Men

sådan noget kan ske for alle over hele

verden.

- Som globetrotter har min største

oplevelse været at se bjerggorillaer i

Uganda. Vi var så heldige at møde

en flok på 11 medlemmer: en han,

tre hunner og unger i alle aldre. De

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 10

lå der i junglen og lignede nærmest

en familie på skovrur. Farmand lå

og snorkede, mødrene passede deres

børn, der løb rundt og legede. Efter en

times tid vågnede faderen og gav tegn,

hvorefter alle gik videre ind i junglen,

med den ældste mor bagerst for at

holde styr på tropperne.

- Men ellers er det bedste i hele

mit liv, at jeg overværede min datters

fødsel, siger Jørgen Oulund.

Kast sikkerheden overbord

Hvordan vælger du dine rejsemål?

- Det er svært at sige præcist, men

på en eller anden måde tager det ene

rejsemål det andet. Oprindelig blev

jeg inspireret af sejleren og eventyreren

Troels Kløvedal, men jeg bliver også

inspireret ved at møde andre, fx i De

Berejstes Klub.

I hvor høj grad planlægger du

rejserne?

- Den første

rejse var meget

planlagt, men

ellers har jeg

kun en råskitse.

Der opstår altid

situationer undervejs,

som ikke

er til at forudse.

Jørgen Oulund ved

siden af en af Vest

Papuas bueskytter.

Krigerne er

ringe af højde, meget

muskuløse.

Foto: Jørgen Oulund.

Se info og book på www.faergen.dk

Og det er jo også sådan, at eventyret

først begynder, når rejseplanen ændres.

Mange går med en drøm om at

gøre bestemte ting eller ønske noget

særligt. De fleste må nok erkende, at

det bliver ved drømmene. Men sådan

var det ikke med Jørgen Oulund,

der på et meget tidligt tidspunkt i sit

liv besluttede at leve drømmen ud i

virkeligheden.

Vil det sige, at alle kan blive

globetrottere?

- Måske næsten alle. Jeg har aldrig

fortrudt, og jeg aldrig haft så rigt et

liv. Men man skal have modet til at

kaste sikkerheden overbord.

På hjemmesiden

www.jørgenoulund.dk kan der læses

meget mere om både de guidede ture i

Vennelyst, om rejseforedrag og rejseberetninger

fra den store verden. n

Øst for Bornholm ligger Danmarks østligste øgruppe, Ertholmene, som består af to beboede øer,

Christiansø og Frederiksø samt fuglereservatet Græsholmen og et antal større og mindre skær.

Tag båden fra Gudhjem eller Allinge og få en naturoplevelse ud over det sædvanlige.

Rejs via Ystad med den nye hurtigfærge Leonora Christina. Det tager kun 3 timer fra København til Rønne.

pEnSioniSTBiLLET - bil inkl. 1 pensionist og 1 ledsager DKK 537,- enkelttur


Af Jørgen Fischer,

landsformand for

Pensionisternes Samvirke

g på

st-

avn

en

Aktivt ældreliv

- også for borgere med behov for hjælp

2012 er udnævnt til Europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer,

hvilket er en kærkommen lejlighed til i Danmark og i Europa at sætte ældrepolitik på

dagsordenen.

Derfor var det

også helt i

tråd hermed, at

Danske Ældreråd

inviterede til en

ældrepolitisk

konference på

Nyborgt Strand

den 15. maj. d.å.

Konferencen stillede skarpt på, hvad

der skal til for at fjerne evt. barrierer

for et aktivt ældreliv. – Følgende

overordnede spørgsmål blev drøftet:

- Hvad kan samfundet gøre for, at

ældre borgere har mulighed for at

leve et aktivt ældreliv?

- Kan samfundet stille krav til den

enkelte og i så fald hvilke?

- Hvordan kan ældrerådet være med

til at fremme et aktivt liv for ældre?

UISE I KØBENHAVNS

PÅ ROSKILDE FJORD

SENIOR CRUISE PÅ

ROSKILDE FJORD

Tirsdag til fredag på

2 timers sejlads på Roskilde Fjord

inkl. frokost (sejlads og 1 øl, fra vand 3/4 eller - 1 26/10) glas vin samt kaffe

Kr. 329,00 pr. person

2 timers (sejlads til 31. frokost-

oktober)

Tilbuddet er gældende til seniorer 60+,

minimum sejlads 10 personer på

Roskilde Fjord

Frokost

kr. 265,00

Reserver allerede nu plads til julefrokosten

og jeres familiefest ved kaj på Sagafjord.

Du bestemmer tidspunkt og dato for jeres arrangement.

Fra 1. november til 21. december henter og bringer

vi selskaber, ved minimum 20 personer, samlet i bus

indenfor en radius af max. 40 km fra Roskilde.

Stor julebuffet inkl. 1 øl, vand eller

1 glas vin samt kaffe

Kr. 329,00 pr. person

skibe er incl. 1 glas øl, vin eller vand og

t sejlads (min. 10 couverter)

egge skibe ring på telefon 46 75 64 60

eller info@sagafjord.dk

aqueen.dk www.sagafjord.dk

Reservation på telefon 4675 6460

www.sagafjord.dk

- Hvad skal ændres i plejeboliger for

at fremme det aktive ældreliv?

På konferencen blev ideer, projekter

og erfaringer repræsenteret af rådmænd,

projektledere, specialister og

andre fagfolk.

Blandt andet havde formanden for

Etisk Råd Jacob Birkler et tankevækkende

indlæg.

Etiske overvejelser

og dilemmaer

Formanden for Etisk Råd Jacob

Birkler indledte sit oplæg med at

konstatere, at der er såvel nedskrevne

som uskrevne etiske regler, og begge

”sæt” fungerer bedst, når der ikke er

behov for at tale om dem.

Den etiske dimension begynder,

når ”den anden” kommer ind på

Læserrejse for

Pensionisternes Samvirke

På jagt efter Nordlyset

og de varme kilder ?

Vi tager dig med ud i den islandske nat, hvor nattehimlen

er mørk, og chancerne for nordlys er rigtig gode.

Det er vinter, luften er tør, vandfaldene er frosne

– de varme kilder er varmere end nogensinde!

Afrejse

20. januar

8 dages rundrejse

inkl. hotel, fly,

dansktalende rejseleder,

besøg på museer mv.

Pris pr. person i

dobbeltværelse

kr. 8.795,-

Enkeltværelsestillæg

kr. 1.000,-

Hvert år vælger EU et tema for

kampagne rettet mod at øge

offentlighedens bevidsthed om

et specifi kt emne og støtte nationale

regeringers udarbejdelse af

initiativer inden for emnet.

EU`s ministerråd har udnævnt

2012 til europæisk år for aktiv

aldring og solidaritet mellem generationer.

Året blev skudt i gang

med en åbningskonference i Bella

Centret den 19. januar.

scenen. Etik er det, som vi har at rette

os efter i forholdet til ”den anden”,

forklarede Jacob Birkler, og der kan

både være tale om juridiske, praktiske

og etiske spørgsmål.

Tlf. 70 27 78 00

Amagertorv 33, 2. sal

1160 København K

Se mere på www.icelandexplorer.dk

eller ring og få tilsendt program

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 11


Et etisk dilemma er en vanskelig

værdikonflikt, hvor der skal træffes et

valg blandt flere handlingsalternativer.

Et valg, hvis udfald får konsekvenser

for andre menneske, fastslog Jacob

Birkler og nævnte som eksempel en

svag, stærk dement person, der kræver

behandling. Her er der på sin vis tale

om ”tvangsbehandling”, idet den

pågældende ikke forstår situationen.

Her skal man også sikre respekten for

det pågældende Menneske og samtidig

afstemme værdigheden og sagligheden.

Der kan således, - hvis dette

ikke sker – blive tale om en konflikt

mellem omsorgspligt og omsorgssvigt.

Vi har aldrig haft så megen kommunikation

tidligere mellem mennesker/

patienter som nu, men det foregår på

afstand. Digitaliseringen fjerner os fra

hinanden, så vi skal passe meget på, at

der ikke kommer for mange dataer ind

i systemet på bekostning af personlig

medmenneskelighed. Aldrig systemer

og regler højere end mennesket.

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 12

Omkring etik og prioritering, sagde

Jacob Birkler, at det drejer sig om,

at vi vurderer, hvad der er rigtigt og

forkert, før vi prioriterer, og uetisk

hvis vi undlader at prioritere. Hvis

vi ikke prioriterer, vil det foregå i det

skjulte. Vi skal have større åbenhed

om en prioriteringsmodel.Nogle har

større krav på behandling end andre.

Her kan ”selvforskyldte” sygdomme

blive et etisk dilemma. Skal den slags

sygdomme vige for ”uforskyldte”

sygdomme?

Jacob Birkler omtalte endvidere

situationer på et plejehjem, hvor en

beboer har nogle klare definerede

seksuelle behov. Skal disse imødekommes?

– eller imødegås? Er der grænser

for hjælp? Og i så fald er der tale om

den faglige eller personlige grænse?

Det kan være meget svære dilemmaer,

som også skal løses, sagde Jacob

Birkler.

Der har også været tale om ”tvangsbehandling”

af inhabile demente.

Sommer i Samvirket

Hvad laver Samvirkets medlemmer om sommeren?

Hvad laver formanden? Der er selvfølgelig mange svar

på disse spørgsmål.

Så her er blot et par eksempler på, hvor Pensionisternes

Samvirke blev set i sommerens løb.

Folkemøde i Allinge

Pensionisternes Samvirkes formand og ordførende formand

i Ældremobiliseringen Jørgen Fischer talte på ”Speakers

Corner”, hvor mange var mødt op for at høre mere om

vores holdning til aktuelle ældrepolitiske problemstillinger,

bl.a. blev der spurgt ind til Ældremobiliseringens holdning

til skattereformen, og hvad den kommer til at betyde for

landets pensionister.

Gensyn med og en ældrepolitisk snak med gamle kollegaer

Hvem er det vi skal respektere, når

de pårørende presser på? Spørgsmålet

om overvågning af demente ved chip

i skoene er også et spørgsmål om

respekt – eller manglende respekt - for

det enkelte menneske.

Man kan også let komme i et etisk

dilemma ved livets afslutning. Derfor

er det af stor betydning, at man får

talt med den døende. Hvad er meningsløs

behandling? Hvad er udsigtsløs

behandling? Misforstået respekt,

hvis man ikke yder det bedste. Er det

respektløs ikke at anvende hjertestartere

i alle situationer på et plejehjem?,

spurgte Jacob Birkler og nævnte

eksempler, hvor der efter hans mening

ikke skulle ydes hjælp, idet døden kom

som en befrielse for alle – ikke mindst

for den døende.

Et meget interessant og lærerigt

indlæg i debatten, og indholdet blev

da også ivrigt debatteret videre i

pausen. n

Jørgen Fischer indtog Speakers Corner

Ældremobiliseringens telt holdt

åbent 30 timer i løbet af Folkemødet

og blev passet af 24 frivillige fra

Telefonstjernen i Allinge og forskellige

stolemotionsgrupper på Bornholm

samt sekretariatschef Gitte E.

Olsen og konsulent Morten Lembke.

Til te hos dronningen

Den 19. juni var Ældremobiliseringen

til te hos Dronningen og Prinsgemalen.

Fortsættes på side 14.


Schou


Tur

Menu

• Lakseterrin anre et på plukket salat, caviar creme

og friske krydderurter. Hjemmebagt brød og smør.

• Helstegt kalvefi let, sauteret grøntsager, spinat/

pære salat, råstegte kartofl er der l kra ig skysauce.

• Mandeltoff ee tærte, brombærcoulis og limecremé.

Mandelbund med toff eecreme og karamelglasur.

Julemenu, se mere på vores hjemmeside.

Priser

Billet, menu inkl. kaff e/the, revy og musik og dans

l kl. 01.00.

Pr. person 625,-

MØD OS PÅ FACEBOOK:
Menstrup Kro præsenterer...


SHOW . REVY

2012

Menstrup Bygade 29

4700 Næstved Tlf. 5544 3003

www.menstrupkro.dk

Premiere

den 14. september 2012.

Here er hver fredag

og lørdag l og med

den 8. december 2012

(ingen fores lling

i uge 42).

Susanne Breuning og Jan Schou

"Jeg har valgt at bruge

tid på at gøre en forskel

for mennesker,

der står i deres livs

måske sværeste situation"

Livslinien søger rådgivere

Brug din mangeårige faglige erfaring og livserfaring til at hjælpe mennesker i

krise til at se andre løsninger end selvmordet. Vi giver dig en solid grunduddannelse

som telefon- eller netrådgiver, en masse engagerede og dygtige

kolleger, supervision og tilbud om videreuddannelse og temaaftener.

Rådgivningen varetages fra gode lokaler i Nyhavn i København.

Du skal kunne engagere dig helhjertet i 4 timer om ugen og have en relevant

faglig baggrund. Ansøgningsfrist den 11. september 2012.

Læs mere på www.livslinien.dk - send ansøgning til frivillig@livslinien.dk

Har rammen til en

vellykket familiefest...

(Fyns populæreste tilbud med overnatning)

• Velkomstdrink

• 3 retters veltillavet

selskabsmad

• Kaffe og småkager

• Natmad

• Hvidvin, rødvin,

portvin, øl, vand,

vermouth ad libitum

• Lys og blomster

• Kvalitet til populær pris pris

fra

419,-

Drikkevarer

ud over 7 timer:

45 kr./time.

Inge Marie og Thorkild Kaspersen

Adelgade 56, Bogense · Tlf. 64 81 11 08

www.bogensehotel.dk · e-mail: info@bogensehotel.dk

Fest

til fast pris fra

299.- pr. pers.

Giv deres

gæster et

TILBUD:

Overnatning i dobbeltværelse

inklusive stor

morgenbuffet. Lørdag og

helligdage: Fra kr. 150,- 190,-

Søndag til fredag gives 15% rabat.

Rabat i 3- og 4-sengs værelser.

Alene på værelset

alle dage fra

kr. 190,- 300,-

• Dagskursus: Kr. 275.-

• Kursusdøgn: Fra kr. 750.- i enkeltværelse.

15% rabat i dobb. vær.

• Weekendophold:

4 retters menu fra kr. 656.-

• Diner Transportable

• Turistbusser modtages

Tilbud søndag: 3 retter kr. 134,-

KREATIVITET

DEBAT SANG

14 dage på højskole KUNST

HISTORIE

Få ledige pladser på disse kurser UDFLUGT

MOTION

”Oktoberdagens skiften” KREATIVITET

HISTORIE

26. september – 9. oktober Kr. 5.000

DEBAT

”Du skal plante et træ”

24. oktober – 6. november Kr. 4.200

Livsglædens nødvendighed

7. – 20. november Kr. 4.200

”Der er noget i luften” - Advent på Rude Strand

21. november – 4. december Kr. 4.200

Kystvejen 114 · 8300 Odder

tlf. 86 55 89 44

email: rudestrand@mail.tele.dk

www.rudestrand.dk

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 13


Når man nu alligevel er til Folkemøde på Bornholm kan man ligeså

godt besøge nogle seværdigheder.

Fortsat fra side 12.

Sekretariatschef Gitte E. Olsen var sammen med fem

frivillige fra organisationen inviteret til regentparrets haveselskab

for ”Det frivllige Danmark” på Fredensborg Slot.

Udover regentparret deltog 800 frivillige fra hele landet,

Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary, Prins Joachim,

Prinsesse Marie og Prinsesse Benedikte.

Pensionistfest i Hevring

på Djursland

Gratis adgang. Medbragt kaffe. Sand

på gulvet. Sponsoreret lagkage fra

bageren. Så er scenen sat for en stor

pensionistfest.

For tiende år i træk holdt Hats

(Hevring amatørteater forening)

fest i Hevring på Djursland. 580

pensionister havde fundet vej til den

noget utraditionelle ramme om festen:

Maskinstationen med sand på gulvet

og sværmende svaler under taget.

Det er John fra Hats, der har været

tovholder gennem alle årene. Man har

John fra Hats og Harry Simonsen fra

Allingåbro Pensionistforening får de sidste

aftaler på plads, inden det går løs med fest

og stemning.

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 14

En af Samvirkets næstformænd Benny Lauridsen fra Fredericia

deltog i Regentparrets haveselskab sammen med 4 andre frivillige

samt Gitte Olsen.

formået ved sponsorhjælp at have navne som Grethe Sønck,

Johnny Reimar, James Rasmussen m.fl. I år var det så Fede

Finn og Funny Boyz. n

John Frausing Andersen fra Vågekonerne i Kalundborg fik en lille passiar med Dronningen.

Der lyttes intenst til Fede Finn og Funny Boyz


Bohemian.dk

Dagsprogram 10 dage:

Fredag Afrejse fra Danmark.

Lørdag Ankomst til Nyati. Velkomstmøde og

middag.

Søndag Bushwalk safari om morgenen. Big 5

safari i åbne biler om eftermiddagen.

Mandag Oplev livet i en lokal landsby og besøg

den lokale heksedoktor.

Tirsdag Udfl ugt til verdens bedste Big 5 safari

område: Kruger Nationalpark.

Onsdag Bushwalk og morgenmad over bål i

naturen. Solnedgangssafari.

Torsdag Panoramaruten. Oplev verdens 3. største

Canyon i Drakens bjergene, de fantastiske

jættegryder Bourkes Luck potholes

og guldgraverbyen Pilgrims Rest.

Fredag Bushwalk, gamedrive eller afslapning

ved pool’en.

Solnedgangssafari i åbne biler.

Lørdag Gå på bushwalk og slå et par bolde på

Nyatis egen driving range.

Afrejse fra Nyati.

Søndag Ankomst til Danmark.

Medlem af Rejsegarantifonden reg. nr. 1803

Afrik Afrik A a

på første række

Priser fra kun

15.950 kr.

Prisen er for 10 dages luksus

safari med fuld pension, fuldt

safari program og fl y t/r

Nu oplevet af mere end 25.000 danskere:

”Det er bare perfekt!!!! Simpelthen alle pengene værd!!!” (Morten og Lotte)

★ ★ ★ ★ ★

”En forrygende tur!!!!! Og vi vil anbefale Nyati frem for alle de andre,

da det er som at træde ind i et eventyr.” (Marianne og Thomas)

Luksus Safari i Afrika på første række

På Nyati Safari Lodge får du dit livs safarioplevelse. Tag med på 10 dages safari eventyr og lad dig

forkæle i din egen eksklusive Bush Bungalow midt i Great Kruger National Park med direkte udsigt til

Olifants River – elefantfl oden. Fra din private terrasse vil du hver dag kunne følge det rige dyreliv langs

fl oden, Du kan også vælge at bo i vores luksuriøse private villaer på 200 kvm med egen pool og plads til

hele familien.

Opholdet på Nyati Safari Lodge indeholder et fuldt safariprogram i egne åbne safari biler med danske guider.

Imellem aktiviteterne vil der være tid til fx at slappe af i Lodgens store pool-, lounge- og barområde

eller til et par tilvalgsaktiviteter som fx jagt og golf. Maden på Nyati Safari Lodge er et højdepunkt i sig

selv. På ægte Blixen maner serveres kulinariske menuer i stearinlysets skær ved smukt dækkede borde

eller i ”bomaen”, den traditionelle afrikanske grillplads.

Vil du opleve endnu mere Afrika, kan du kombinere dit safarieventyr med fx Cape Town, Mauritius,

Mozambique, Victoria Falls og mange andre Rejsemål.

Læs mere om

Nyati Safari Lodge her.

Få mere information og book din rejse på www.nyati.com. Tlf. 7026 0407. Oplys rejsekode 1532 og få 500,- i rabat.


Af Jens Fonnesbech

Digitaliseringen – en

gave til de ældre

Lisbet Dahl har meldt sig som frivillig for at udbrede kendskabet til den digitale verden.

Der ligger store muligheder i den digitale verden, sjov og spændende, siger Lisbet Dahl til

Pensionisternes Samvirke

Digitaliserings styrelsen er

gået sammen med

Kulturstyrelsen,

Ældremobiliseringen

og Ældre Sagen

om Seniorsurfdagen,

hvor ældre

it-nybegyndere

får en oplagt mulighed for at blive

introduceret til internettet i deres eget

lokalmiljø.

Over 120 steder over hele landet

har allerede nu annonceret, at de

13. september inviterer ældre itnybegyndere

til at blive introduceret

til internettets mange muligheder. Det

er i den forbindelse Lisbet Dahl har

besluttet, at hun vil yde en frivillig

indsats for at lette de gamle ældre med

at blive introduceret til computeren og

internettet.

- I mine foredrag rundt om i landet

taler jeg meget om digitaliseringen.

Det er en helt ny verden og en gave

også til os i den ældre alder. Det er

med til at holde vore hjerner friske,

det er spændende, og så er det nemmere,

når man først har sat sig ind i

det. Folk ved slet ikke, hvor sjovt det

er.

Den 13. september bliver der med

Seniorsurf-dagen sat særligt fokus

på de ældre som målgruppe ved en

national kampagnedag. Danskerne

er generelt klar til digital

selvbetjening - 82 % af befolkningen

mellem 16 og 89 år var ifølge

Danmarks Statistiks tal fra 2011

på nettet hver uge eller oftere.

Men tallet udtrykker ikke hele

sandheden: For de 60-65 årige var

tallet over 70 pct., mens det for

de 70+ årige var 50 pct. Dog var

tallet for dem over 80 år omkring

10 pct. Det er her de digitalt svage

borgere befinder sig. Det er dem,

Seniorsurf-dagen skal i kontakt

med.

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 16

Digitaliseringen er en helt ny verden og en gave også til os i den ældre alder, siger Lisbet

Dahl.

Det er længe siden Lisbet Dahl

fik hul igennem til computeren – det

skete da hun skulle skrive til en

brevkasse i Ekstra Bladet. Der lærte

hun at skrive i Word og flytte rundt på

teksten. Senere begyndte børnene at

bruge det i skolen.

- Jeg tror det handler om at gøre det

simpelt. Du skal have det ned i

nogle punkter: Hvis du gør sådan,

så sker der det, og så gør du bagefter

sådan…. Så kan du begynde at

lægge kabale, og det er skide sjovt,

ik? Så kan man gå videre - så kan du

få hjælp f.eks. af de unge i familien

– jeg lærte resten, efterhånden som

det blev et behov. I dag har jeg en

IPhone som er en lille computer,

som også kan ringe, siger Lisbet

Dahl.

På Seniorsurf-dagen

Som optakt til Senior-surf dagen i

august måned kommer Lisbet Dahl

ud til biblioteker og datastuer rundt

om i landet. Hvor og hvornår ligger

ikke helt fast endnu, men tjek hos

Ældremobiliseringen eller Digitaliseringsstyrelsen.

På selve Seniorsurf-dagen 13.

september står biblioteker, ældreorganisationernes

datastuer, folkeoplysningen

og andre it-undervisningssteder

over hele landet klar til at tage imod

borgere, som gerne vil have en hjælpende

hånd til at komme i gang med

musen og nettet, eller som ønsker at

forbedre it-kompetencerne.

Seniorsurf-dagen handler om at

åbne dørene for nye ansigter og hjælpe

dem med at gennemgå en digital

skattejagt, hvor de bliver introduceret

for nogle af de mange muligheder på

internettet.

Den digitale Skattejagt, der er

udviklet af Danmarks Radio, er en

quiz, som på en sjov måde viser den

ældre gennem forskellige hjemmesider,

der kan være nyttige at lære at kende.

Alle Seniorsurf-arrangementer i hele

landet har det samme indhold og er

Fortsættes på side 18.


TOURGUIDE

WEEKEND OPHOLD OG

MINIFERIE PÅ GRÆNSEN

TIL TYSKLAND

LØRDAG

kaffe m. kringle, 3 retters festmiddag,

musik, dans, overnatning og brunch

799 kr. pr. pers.

eller i lejl./hus 729 kr. v. min. 4 pers.

ekstra døgn + halvpension 399 kr.

MIDTUGE FERIE

Søndag til fredag med halvpension

1898,- pr. pers.

Ved 2 nætter 1098,-

STORT SOLOPHOLD

MED GUIDET TUR

fra 9 sept. til 30 okt.

Søndage - tirsdage - torsdage og fredage

bestil nu på 7473 8263

6280 Højer. Tlf. 74738263 eller -58

E-mail: rudbol@rudbol.dk | www.rudbol.dk

Forhør ang. kursus

Vingård

Vinbutik

Danske medaljevine

fra egne druer

Vi arrangerer smagning,

rundvisning og foredrag

Butiksåbent:

fredag 15 – 18; lørdag 11 – 14

eller efter aftale tlf.: 4828 5804

Vi bor smukt på Margueritteruten

nær Arresø:

Præstevej 89, Annisse

3200 Helsinge

www.annisse-vingaard.dk

annonce_seniorposten.pdf 1 10/05/12 12.17

Besøg

dejlige Ærø

LÆS MERE PÅ

WWW.SMYRILLINE.DK

– mere info:

tlf. 6252 1300

www.arre.dk

FRED OG RO

KULTUR I NATUREN

For yderligere oplysninger kontakt:

VISITFANØ

Tlf 70264200

mail@visitfanoe.dk

www.visitfanoe.dk

FaceBook: www.facebook.com/VisitFanoe

Har du lyst til en anderledes

udflugt med spændende

historier, grubeost og et

glas rødvin dybt

under jordens

overflade..?

Tlf. 97 54 83 33

www.daugbjerg-kalkgruber.dk

Vi ses i Esbjerg!

tlf. 7612 2000

www.fimus.dk

sælannonce2.indd 1 13-03-2006 13:53:40

Ta’ på Viking Cruise over Nordatlanten

Få en fantastisk sørejse og

oplev Islands vidunderlige

natur incl. 2 pitstop på

Færøerne undervejs.

Pr. pers. pr. døgn

v/2 personer kun

428 * ,-

* i perioden 01.09-29.09.

SPAR

25%

TEL 96 55 85 00 · OFFICE@SMYRIL-LINE.DK · WWW.SMYRILLINE.DK

BORNHOLM

• Pakkerejser, inkl. færge og bro

• Pensionistrabat (max. 2 pers.)

• Øens største udvalg: hotel,

pensionat, feriehus, lejlighed

eller campinghytte

BORNHOLMTOURS · tlf. 56 49 32 00

www.bornholmtours.com

MuseuMsCenter

HanstHolm

Besøg nordeuropas

største befæstningsanlæg

fra

2. Verdenskrig.

www.museumscenterhanstholm.dk

Molevej 19 · Tlf. 97 96 17 36

Historie og sjove oplevelser

med gas, energi

og det gode liv...

Gasværksvej 2 - Hobro

Verdens Smukkeste Sørejse

2013 rejser med op til 25 % rabat

Vi har solgt Hurtigruten i over 100 år.

Ring allerede nu for et godt tilbud.

25 %

RABAT

Tlf.: 33 12 45 65

www.NorskRejsebureau.dk

Guldaldermuseum

Rahbeks Allé 23

www.bakkehusmuseet.dk

Tirsdag - søndag kl. 11 - 16.

Velkommen

på eventyr i

Faaborg

Faaborg Turistbureau

Torvet 19 · 5600 Faaborg

Tlf. 62610707

www.visitf aaborg-midtf yn.dk

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 17


Fortsat fra side 16.

et led i den Hjælpeplan for overgang til

digital kommunikation, som kommuner,

regioner og regeringen har lavet i

forbindelse med overgangen til digital

kommunikation mellem borgerne og

det offentlige frem mod 2015.

Det skal være sjovt

Selv om over halvdelen af de ældre mellem

65 og 89 er på nettet, er der stadig

en gruppe, der gerne vil have hjælp til

at komme i gang og høste de fordele,

der er ved at kunne klare tingene selv.

- Jeg tror, at hvis man skal have de

gamle til at få interesse for den

Et godt årsmøde

Det er aldrig for sent

- at møde nye mennesker, få hyggelige stunder og nye udfordringer.

Tag på højskoleophold - langt forløb med mulighed for

at gå i dybden med din personlige udvikling og få ændret store

og små problemstillinger. Du fortjener at nyde livet.

19 ugers højskoleophold

fra 6. august ’12

Pris 1200,- kr. pr. uge

inkl. undervisning, spændende

økologisk mad og lille eneværelse

Vi tilbyder både lange og korte kurser

Læs mere på www.vaeksthojskolen.dk

Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 18

digitale verden, så skal de opleve, at

det er sjovt. Der er lige et par ting,

man skal kunne, men kan du dem,

så er det nemt. Det handler om at

vide, hvad man har lyst til, og hvad

du har brug for? Er det at snakke

med fjerne slægtninge over Skype, så

er det den vej, du skal. Efterhånden

bliver man så nysgerrig, og så kan

man have stor glæde af en computer,

selv om man kun kan fem ting.

- I en opstart er det nok nødvendigt

at engagere sig med andre, der

ved mere. Det er jo en helt anden

verden. Men så kan man lave

en telefonlinje, hvor man kan

spørge: Hvad gør jeg nu, når den gør

sådan…? Den digitale verden er sjov

og spændende, slutter Lisbet Dahl.

En ting står dog fast: Borgere, der

ikke har mulighed for at betjene sig

selv digitalt, vil fortsat kunne modtage

hjælp i f.eks. borgerservicecentre og

over telefonen. Her handler det dog

om at holde kommunen i ørerne:

Hvad har den tænkt sig at gøre for

ikke at lade de ældre borgere i stikken?

Der er allerede eksempler på, at

borgere afvises på rådhuset, hvis de

ikke er på nettet. Den går naturligvis

ikke – så her drejer det sig om vågne

øjne. n

- en god stemning og en konstruktiv debat prægede Årsmødet i Ældremobiliseringen

Et godt årsmøde – så kort og godt

kunne man nøjes med at omtale

Ældremobiliseringens årsmøde 2012,

men vi vil ikke ”nøjes” så her er nogle

af de væsentlige emner, man drøftede.

Ordførende formand Jørgen Fischer

kunne byde velkommen til en veloplagt

deltagerkreds.

Han beklagede, at LO Faglige

Seniorer ikke var med på mødet og

sagde, at selv om de p.t. har nulstillet

deres aktiviteter i Ældremobiliseringen,

er de altid meget velkomne tilbage.

Jørgen Fischer rettede en tak til

Knud Kingo Christensen for det store

arbejde, han har lagt i Ældremobiliseringen

gennem de 6½ år, han har

været formand. Knud har altid talt

pensionisternes sag og har i særdeleshed

kæmpet de svage pensionisters sag.

Siden Knud Kingo Christensens

afgang har Ældremobiliseringen haft

en kollektiv ledelse bestående af formændene

fra organisationerne. Dette

fortsætter, indtil strukturen efter den

forventede fusion falder på plads.

Dus med Datastuer

og digitalisering

Et af Ældremobiliseringens kerneområder

er Datastuerne, hvor arbejdet

Samarbejde med Alka

Bibi Rosengaard fra Alka Forsikring

præsenterede samarbejdet

mellem Alka og Ældremobiliseringen.

Samarbejdet kan komme til

at betyde økonomisk gevinst for

både Ældremobiliseringen og de

tre organisationer, samt gunstige

priser for medlemmerne. Læs mere

om tilbuddet andetsteds i bladet.

Udfl ugt til Ramsømagle Forsamlingshus

-- med den gode mad og skøn natur i området. -- vi giver gerne forslag til spændende udfl ugts besøg

Vi tilbyder dejlig varm mad, serveret ved bordet:

Vælg mellem:

- Kalvesteg steg som vildt, m. waldorfsalat, hvide & brune

kartofl er, tyttebær, vildtsauce.

- Flæskesteg m. sprød svær, rødkål, hvide & brune kartofl er,

agurkesalat, skysauce.

- Gl. Davs oksesteg m garniture, perleløg, hvide kartofl er,

skysauce, surt.

- Wienerschnitzel m. braiserede kartofl er, ærter, skysauce.

pris pr. person. kr. 110,-

Vælg mellem:

- Sprængt nakkekam, m. garniture, hvidekartofl er,

peberodssauce.

- Steg fl æsk m. hvide kartofl er, rødbeder, persillesauce.

- Karbonader m. stuvet hvidkål, surt.

- Ungarsk gullasch m. kartoffelmos, surt.

pris pr. person. kr. 80,-

Kaffe m. valgfri hjemmelavet kage:

Æblekage, kringle, eller lagkage.

Pris pr. person. kr. 45,-

med at opruste er i fuldt sving. ”Vi er

i øjeblikket ved at oprette nye datastuer,

og vi forventer, at der i 2015 er dobbelt

så mange datastuer som de 173, vi har i

dag med 9000 kursister”. – sagde Jørgen

Fischer og fortsatte: ”Det er selvfølgeligt

afhængig af, om vi får en ny bevilling.

Ældremobiliseringen lægger samtidig stor

vægt på, at de ældre, der ikke ønsker at

deltage i digitaliseringen, skal have ret

til at være fri. Det er uværdigt for mange

ældre at skulle bede om hjælp til opgaver,

de selv har kunnet klare før. KL har

lovet, at ingen kommer til at gå forgæves

til Borgerservice-centrene, og det vil vi i

Ældremobiliseringen holde dem op på.”

Digitaliseringen vil i det hele

taget komme til at fylde rigtig meget

fremover. Ældremobiliseringen har en

satspuljeansøgning inde på omkring

9. mio. kr. til et projekt, der vil hjælpe

mange af de svage brugere, og som

Frokost:

3 stk. lækre smørrebrød

pris pr. person. kr. 66,-

Frokost anretning, serveret på bordet.

Hvide sild, fi skefi let m. remoulade, ribbensteg m. rødkål,

høns i tarteletter, 2 slags ost.

pris pr. person. kr. 95,-

Øl, vand, pris pr. stk. kr. 22,-

Vi glæder os til at byde jer velkommen

i Ramsømagle forsamlingshus

Syvvejen 29 · 4621 Gadstrup

Tlf. 21 29 7 52

www.ramsoeforsamlingshus.dk


Mange tog ordet på årsmødet. Her er det Eddy Marrup fra Nordjylland.

vil bygge på de erfaringer, man har i

datastuerne.

”Når det offentlige ønsker at digitalisere,

må de også afsætte midler hertil.

Noget vi har slået til lyd for mange

gange, og som vi vil holde politikerne

fast på. Derfor er det heller ikke nok at

afsætte 18 mio. kr. over 4 år. Det giver

en rund 10-er pr. mand pr. år. Et rent ”

coin offer” som man siger på nudansk.

Nej, der skal fl ere penge til, ikke mindst

ude i kommunerne. Derfor er vi også

glade for, at vi har et godt samarbejde

med mange kommuner, medarbejderne

i KL, og takket være vores arbejde i

Rødovre, nu også med formanden for

KL.” – sagde Jørgen Fischer.

På ”hjemmefronten” er den nye

hjemmeside kommet op og stå. Her

kan man bl.a. se datastuerne og

Ældre hjælper Ældre grupperne rundt

omkring i landet.

Øget synlighed

Gennem årene har det været en

tilbagevendende anke, at Ældremobiliseringen

ikke er synlig nok i

medierne, men en opgørelse viser,

at Ældremobiliseringens synlighed

er øget. Der bliver skrevet mere om

Ældremobiliseringen i pressen, især i

de lokale dagblade.

Formændenes deltagelse i Fjernsyn

for Voksne på dk4 er også med til at

øge Ældremobiliseringens synlighed.

I løbet af 2011 har de fi re formænd

optrådt i adskillige programmer, og

samarbejdet vil fortsætte i 2012.

Ældrepolitikken

i centrum

Umiddelbart op til årsmødet barslede

regeringen med sin skattereform.

Indholdet af denne gik naturligvis

ikke upåagtet hen. Blandt andet blev

konsekvenserne af forslaget om at

nedsætte grundbeløbet for alle mod

at sætte pensionstillægget tilsvarende

op for de økonomisk svageste livligt

debatteret. En udtrykte det lakonisk:

”Det svarer til at sætte hunden til at

spise sin egen hale”.

Igen kom man ind på digitaliseringen.

Der skal bruges mange penge

på at udvikle brugbare systemer og

uddanne borgerne i at bruge de mange

muligheder, men vi må ikke glemme

de sociale eller menneskelig aspekter.

Der er stadig brug for det almindelige

ældrearbejde i klubberne og foreningerne

eller i Ældre hjælper Ældre.

”Vi frygter, at kommunerne kan

være fristet til at skære i § 18 og 79 –

midlerne. Vi ved, at der i Københavns

kommune lægges op til en besparelse

på 3,5 mio. kr. i 2013. Det går ikke!

Det er derfor nu, inden kommunerne

fastlægger deres budget, vi skal

løfte vores røst og fortælle politikerne,

at sociale netværk er vigtige.” – opfordrede

Jørgen Fischer. n

”Fint skal det være” – til te hos dronningen

Som en påskønnelse af indsatsen havde Regentparret den 19. juni inviteret

udvalgte frivillige til haveselskab. Sekretariatschef Gitte Olsen deltog sammen

med 5 frivillige fra Ældremobiliseringens projekter og organisationer.

De frivillige var:

Martha Andersen, Aars

Benny Lauridsen, Fredericia

John Frederiksen, Viby Sjælland

Kirsten Smidth, Allinge

Esther Petersen, Østerbro i København

Udover regentparret deltager 800 frivillige fra hele landet, Kronprins

Frederik, Kronprinsesse Mary, Prins Joachim, Prinsesse Marie og Prinsesse

Benedikte (Se omtale side 12.)

info@greengate.fo | www.greengate.fo

Garanterede Rundrejser

med lokal guide

Oplev det autentiske Færøerne

inkluderet:

fly m/flyskatter fra Billund/København med Atlantic Airways

4 nætter hotel m/morgenmad i delt dobbelt

(tillæg for enkeltværelse: DKK 900,-)

shuttle ved ankomst- og afrejse

3 fantastiske udflugter

Fredag Fredag – – tirsdag tirsdag

4 4 nætter nætter 5 5 dage dage

Fra dKK 7.300,-

Send en e-mail til fridun@greengate.fo og hør nærmere om de spændende rejser

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 19


REJSEHJØRNET

Vi arrangerer rejser i ind- og

udland. Pensionisternes

Samvirke er medlem af Rejsegarantifonden.

Vi formidler

rejser til både personlige

medlemmer og foreninger.

Kom eller ring, vi har gode

tilbud i alle prislag. Alle

priser er pr. person i delt

dobbeltværelse. Rejsehjørnet

har åbent man. - fre. kl.

9.30 – 14.00. Tlf. 35 37 24 22.

Programmer kan rekvireres i

Pensionisternes Samvirke.

Grønland

21.-30./8 Højskoleferie i Qaqortoq,

Julianehåb. Vi skal opleve den grønlandske

kultur bl.a. kaffemik, grønlandsk

sang, musik, dans og mad. Der

er udflugter til indlandsisen, de varme

kilder, til gamle nordbopladser, mulighed

for at se hvaler og sæler. Vi oplever

det nye Grønland ved besøg på bl.a.

garveriet Great Greenland, Landbo

forsøgsstation, Fåreavlerskolen, og for

jer som godt kan vandre, vil der være

en tur rundt om Storsøen samt en tur

i byen for at se projekt ”Sten og Menneske”.

Turen er en højskoleferie med

både natur og kultur. Pris pr. person i

Grønland

Benzo

Rådgivningen

Information og rådgivning

om afhængighed af sove-

og nervemedicin.

Telefonrådgivning

mandag - torsdag kl. 18-20

samt onsdag og fredag

kl. 9-11.

Information og rådgivning om afhængighed

af sove- og nervemedicin.

Telefonrådgivning Telefon mandag 70 26 - 25 torsdag 10 kl. 18-20

samt onsdag benzo@sind.dk og fredag kl. 9-11.

www.benzo.dk

Telefon 70 26 25 10

benzo@sind.dk www.benzo.dk

enzoRådgivningen

Sind

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 20

dobbeltværelse og enkeltværelse med

bad 18.795 kr. Medlemspris: 17.795

kr.

Æbelø og Nordfyn

20.-22./8., 3 dage med bus fra Valby

st. kl. 8.00. Vi starter med at besøge

H.C. Andersens hus i Odense, derefter

til Bogense, hvor vi spiser en frokost

på havnens fiskecafé. Guidet tur i

Danmarks ældste købstad, kaffe på

Lunds hotel, som ligger smukt ved

havnen og måske en badetur. Vi bor

på Bogense Kro, hvor vi får aftens- og

morgenmad. Næste dag går turen til

Æbelø, tag en lille termokande med

hjemmefra til kaffen fra kroen, vi får

frokostpakken med fra kroen. En enestående

natur, der bor kun 2 personer

på øen. Turen ud til øen er på 4 km,

men vi går langsomt og har hele dagen

for os. På 3. dagen går turen hjemad,

men først skal vi besøge Herritslev

Slot, som har Danmarks største riddersal,

derefter en guidet hestevogns

køretur i Europas største bison farm,

til frokosten serveres en bison bøf.

Vi slutter i Kongsdals åbne smukke

have, hvor eftermiddagskaffen bliver

drukket. Pris: 3.195 kr. Medlemspris

2.795 kr. inkl. ophold på Bogense kro

og helpension.

Sort Sol over marsken

Bustur med 1 overnatning. 27.-28.9.

eller 4.-5.10. Første stop er Geografisk

Have i Kolding med planter fra alle

jordens egne. Nyd jeres medbragte

madpakke eller køb frokost på vejen.

I Ribe besøger vi den gamle bydel og

domkirken, inden turen går til Hotel

Ballumhus i Bredebro. Der er næsten

garanti for at se de mange hundredetusinder

af stære - men naturen

kan være lunefuld. På 2. dagen kører

vi til Møgeltønder, Schackenborg

og til Tyskland for at handle. Vi

spiser frokost i Flensborg og ser lidt

af byen. Husk pas. Prisen med bus,

guide i Kolding, Ribe, Møgeltønder

og Marsken samt delt dobbeltværelse

Pris:1.598 kr. Medlemspris: 1.498 kr.

Fest i Musikhuset i Esbjerg

7.-8. okt. Fra Valby st. kl. 9.00 med

opsamling i Odense og Fredericia.

Igen i år har vi sammensat en to dages

tur til Esbjerg. Underholdende fest i

det smukke Utzon-tegnede musikhus

med underholdning af bl.a. det

pompøse mandskor Capstan, Anne

Mette (fra slaget 12), James Rasmussen

med Four Jacks sange og korelever

fra Musikkonservatoriet. På den 1.

Harzen

dag spiser vi smørrebrød på den smukt

beliggende Tvillingegård ved Båring

Vig. Indkvartering i Esbjerg på det

centralt beliggende hotel Cabinn.

Eftermiddagstur til Blåvandshuk, der

ser vi bl.a. De hvide Mænd og Hjerting

kirke, om aftenen lækker buffet

på Dronning Louises hotel. 2. dag:

efter morgenmad skal vi til Koncert i

musikhuset, derefter frokost med 1 øl/

vand eller et glas vin, ligeledes i musikhuset,

inden turen går hjemad. Alle

måltider, transport, underholdning

og ophold er inkluderet i prisen. Pris:

2.095 kr. Medlemspris: 1.795 kr.

Prag inkl. 2 x Opera

9.okt – 12. okt. “Den Gyldne Stad” er

stadig lige populær med sin intimitet

og pragtfulde atmosfære. Medlemspris

4.995 kr. Ring for udførligt

program.

Harzen

22.okt.-26.okt. 5 dage med bus. Takket

være sine betagende landskaber

har Harzen altid har været en særdeles

populær rejsedestination. Den smukke

natur og den hyggelige atmosfære

er absolut et besøg værd. Udflugt til

den gamle kejserby Goslar, som er en

af Tysklands bedst bevarede middelalderbyer,

en togtur fra Schierke

til Wernigerode, der med sine mange

små bindingsværkshuse og historiske

bygninger oser af atmosfære, samt en

udflugt i det smukke Harzen med

frokost i det grønne og stop i byen

Thale og ved vandfaldet Königshütter.

Vi bor i Brockenblick Ferienpark, som

ligger smukt midt i nationalparken

Hochharz ved foden af det 1142 meter

høje Brockenberg (Bloksbjerg.)

Vi bor i rummelige 2-værelses

lejligheder med opholdsrum og soveværelse.

Der er balkon eller terrasse til

alle lejligheder. Opholdet inkluderer

halvpension. Lejlighederne udstyret

med køleskab, kaffemaskine, telefon

og TV. Sengelinned og håndklæde er

inkluderet i prisen. Der er ingen elevator.

Inkluderet i prisen: Transport i

moderne langtursbus, 4 overnatninger


på Brockenblick Ferienpark, 4 x

morgenmad, 4 x aftensmad, Togtur

til Wernigerode, Udflugt til Goslar og

Udflugt i Harzen inkl. Picnic. Dansk

rejseleder. Pris: 3.295 kr. Medlemspris:

2.995 kr. i dobbeltværelse

Juletur til Berlin

27.nov.-30.nov. 4 dage med bus fra

Valby st. Besøg den juleudsmykkede

tyske hovedstad. Slentre på Kurfürstendam

– besøge KaDeWe, byens

største varehus – julemarked på Unter

den Linden. Der er mange muligheder

i denne store Metropol – Berlin. Vi

skal på rundtur i byen med en dansktalende

guide. Turen varer ca. 3 timer,

den slutter i centrum, hvor man på

egen hånd kan besøge de forskellige

julemarkeder. Der udleveres et frikort

til den kollektive trafik for èn dag.

På vej hjem gør vi holdt i Rostock og

besøger byens kendte julemarked. Vi

gør også holdt ved ”Bordershoppen”

for at foretage de sidste indkøb. Pris

2.875 kr. Medlemspris 2.575 kr. enkeltværelse

kr.300. Prisen inkluderer

overnatning på 3*** hotel, 3 x morgenmad,

3 x aftensmad, rundturen i

Berlin samt èn-dags frikortet. Husk

venligst pas!

Nytårsophold med

Klaus & Servants

31./12-1/1. 2 dage med bus fra Valby

st. kl. 12.30. Traditionen tro byder vi

igen på nytårsophold, denne gang på

det smukke Nørrevang på Marielyst

Falster. Vi byder på kaffe ved ankomsten.

Nytårsaften med det landskendte

showorkester Klaus & Servants, der

spiller op til en festlig og stemningsfuld

nytårsaften. Vi serverer en delikat

middag, skønne vine og alt hvad der

hører til en uforglemmelig nytårsaften:

Velkomstdrinks, en udsøgt 4 retters

festmiddag, gode vine, musik og

dans med Klaus & Servants, festligt

Berlin

fyrværkeri, fri bar (øl, vand og vin)

champagne, kransekage, natmadsbuffet,

overnatning og nytårsopholdet

afsluttes med en lækker morgenbuffet

1. nytårsdag. Vi vil være hjemme igen

1.1. kl. ca. 14.00. Der vil være guide

med fra Pensionisternes Samvirke

under hele opholdet. Alt inkluderet

Pris 2.995 kr. Medlemspris 2.695 kr.

Opera Cruise til Oslo

16./4.-19./4 2013. I 2008 fik Oslo sin

smukke nye Opera, der er bygget i

glas og marmor, den minder om et

isbjerg med sin flotte placering lige

ned i Oslos havnebassin. Der har fra

dag et været stor interesse for operaen.

Du kan opleve den festlige forestilling

Cavalaria Rusticana i det flotte

operahus. Du får 2 nætter om bord på

båden samt en nat i Oslo. Pris 3.895

kr. Medlemspris 3.595 kr.

Sønderjylland/Hærvejen

3./6.-5./6. 2013. 3 dage med bus fra

Valby st. Benyt denne enestående

lejlighed til at køre med bus på en del

Sjove og effektive træningsredskaber til alle aldersgrupper

Træning med Inimove forbedrer

finmotorik, koncentration,

koordination og styrker musklerne

i hånd, arm og skulder.

Inimove-redskaberne bevæger

sig i et uforudsigeligt bevægelsesmønster,

hvilket gør træningen

sjov og udfordrende.

af Hærvejen/oksevejen i Sønderjylland.

Vi ser nærmere på den håndfuld

af bevarede broer, bl.a. den meget

smukke gamle Immmervad bro fra

1786. Urnehoved Tingsted” Sønderjyllands

gamle landsting”. Vi tager

over grænsen til Harrislee, hvor vi skal

se Europas hyggeligste grænseovergang

”Skomagerhuset” Vi skal bo på en af

Danmarks ældste Kgl. Privilegeret

Kroer, Bov Kro. Pris for helpension fra

frokost 1. dag - til og med frokost 3.

dag Pris 2.845 kr. Medlemspris 2.745

kr. Pris for eneværelse kr. 3.145 kr.

Ring efter udførligt program. n

Sønderjylland/Hærvejen

Et unikt træningsredskab til skader efter blodpropper, sportskader og ved ADHD etc. www.inimove.dk

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 21

Inimove_ann_185x63mm.indd 1 04/07/12 21.16


af Lotte Fløe Marschall

Legende let Internet

Digitalisering…

ikke et særlig

positivt ord. Det

lyder som om, man

putter noget levende

i en maskine, hvorefter

det kommer

ud i elektronisk

form i den anden

ende. Mange ældre har ikke lyst til at

blive ”digitaliseret”, og det er synd, for

regeringens planer er som bekendt, at

det offentliges kommunikation med

borgerne skal ske digitalt fra 2015.

Men vi ved jo alle, at chancen

for succes er størst, når lysten driver

værket. Ikke når man skal.

Så glem det offentliges ønske om

at digitalisere. Opsøg i stedet de gode

oplevelser på nettet. Noget, der har

underholdningsværdi, noget man kan

hygge sig med i trygge rammer, og

gerne noget, hvor man kan få kontakt

til andre ældre.

Oplevelser lige ind i stuen

Hvis man lærer at ”surfe” på nettet,

kan man få oplevelser lige ind i stuen.

Det er måske især vigtigt for dem, der

ikke er mobile, men Internettet kan

også være en vigtig kilde til inspiration

for oplevelser, man så bagefter kan

tage ud og opsøge.

Men hvor skal man starte, hvis man

ikke er vant til at bruge Internettet?

Google kunne være et sted. Der skal

man dog vide, hvad man vil søge efter

og kan ikke bare kigge og lade sig

inspirere.

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 22

Et godt sted at starte kunne være

SeptemberNet, der tilbyder et univers

for modne danskere på hjemmesiden

www.septembernet.dk. Siden byder på

opdaterede nyheder, daglig vejrudsigt,

og hver dag kommer desuden mellem

2-4 artikler med inspiration til livet.

Emnerne er mange: Rejser, kultur,

underholdning, sundhed, motion,

fritid, have, mode, økonomi og meget

andet. Det er ganske gratis at benytte

siden, og man kan klikke sig rundt

på og læse artikler, som man lyster.

SeptemberNet har samlet alt det, de

fleste har brug for, hver gang de er på

nettet. Det gør siden til en attraktiv

startside, og mange brugere besøger

siden hver dag for at se de nyeste

artikler. Man kan også bidrage ved at

skrive om sine oplevelser, gode bøger

mv. på SeptemberNet.

Nærmest lykkelig

Birgit Kjær fra Svendborg, der er

rundet de 80 år, er en ivrig SeptemberNet

bruger. Hun hørte første gang

om SeptemberNet i januar og blev

nysgerrig.

Birgit udtaler: ”Vi fik computer

for 7-8 år siden; men jeg brugte den

allermest til mails og var sjældent

på hjemmesider. Jeg har påbegyndt

kurser et par gange; men det har jeg

slet ikke haft glæde af! Derimod var vi

så heldige at have en nabo, der havde

undervist i PC, så han kunne altid

redde os ud af problemer og videre i

processerne - det er nok de færreste,

der er så heldige.

Mad- og måltidspolitik

Ældremobiliseringen udfærdiger I man adskillige høringssvar i

løbet af året. I et aktuelt svar til

Københavns kommunes mad- og

måltidspolitik ”Appetit på livet”,

stiller sekretariatschef Gitte E. Olsen

et meget væsentligt spørgsmål:

Skal plejehjemsbeboere pålægges at

kæmpe for et bedre miljø, eller skal

de have mad, de synes smager godt:

Ӯldremobiliseringen finder, at

”Appetit på livet” indeholder mange

gode målsætninger, der kan fremme

den ældres velfærd. Det er således

vigtigt, at maden tilberedes lokalt på

de enkelte plejehjem, så der kan dufte

af mad, at den er af ernæringsrigtig

og af god kvalitet og følger årstiderne.

Københavns Kommune har desuden

en målsætning om, at maden

ved udgangen af 2015 skal laves

af mindst 90% økologiske råvarer,

fordi København vil gå foran for et

bedre miljø og klima. Ældremobiliseringen

har vanskeligt ved at se idéen

i, at plejehjemsbeboere skal pålægges

at kæmpe for et bedre miljø og klima.

Københavns Kommune forfølger i

Jeg er lykkelig for at være kommet

”med på vognen”, og man slipper jo

åbenbart ikke for at blive digitaliseret.

Men der vil dog nok være mange

ældre, der får det svært de første år.

Alle dage kigger jeg ind på SeptemberNet.

Der er jo rigtig meget at

kigge på, læse og sætte sig ind i på

SeptemberNet. Jeg er meget glad for at

have lært siden at kende, og man får jo

næsten venner gennem SeptemberNet.

Der er gode forbindelser mellem os,

der jævnlig er inde på siden, når vi

kommenterer på hinandens artikler.

Og det er så hyggeligt.

Jeg er også medlem af Club September

og har bl.a. købt bøger med

rabat - det bliver ikke sidste gang”,

slutter Birgit Kjær.

Særligt tilbud til

medlemmer af

Pensionisternes Samvirke

Så kære pensionist: Hvis du ikke er

kommet i gang på nettet og ikke

har lyst til at blive ”digitaliseret”, så

start i stedet med at opsøge den gode

oplevelse på nettet. Tag en kop kaffe

med hen foran computeren på en

regnvejrsdag og find SeptemberNet.

dk. Det er legende let Internet.

Som vi har nævnt tidligere her i

bladet, har SeptemberNet et særligt

tilbud om fordele og rabatter i Club

September til medlemmerne af

Pensionisternes Samvirke.

Mere om dette kan ses på

http://septembernet.dk/pensionisternes-samvirke/

n

virkeligheden to forskellige målsætninger,

nemlig en om god mad og

gode måltider og en om økologi.

Disse to målsætninger vil sagtens

kunne kollidere, og det er her vigtigt,

at den økologiske målsætning

viger, såfremt plejehjemsbeboerne

har ønsker om noget mad, der bare

smager godt og minder dem om

mad, de har fået tidligere. Det er

afgørende, at beboernes velfærd er

vigtigere end puritanske målsætninger

om, hvad der er ”rigtigt”. (redaktionens

kursiveringer) n


GRATIS

konsultationspakke

DANSK

TOLK

ALLE HAR

NU RÅD TIL

ET SUNDT

SMIL

Til alle nye patienter

tilbyder vi GRATIS

konsultationspakke med

GRATIS Flybillet*

GRATIS 1 overnatning på et

af vore hoteller

GRATIS konsultation og

behandlingsplan(er)

GRATIS OPG X-røntgen

(Normalpris 300 DKK)

GRATIS transport fra og til

lufthavnen

GRATIS Budapestrejse, pas

til busser og metro

Vores faste lave priser:

• Implantat DKK 3.500.-

• Porcelænskrone MK DKK 2.000.-

• Fuldporcelæn krone DKK 3.850.-

• Klik-protese DKK 23.100.-

• Fuldkæbe implantater fra DKK 42.300.-

• Finansiering

12 mdr. rentefri – eller op til 60 mdr.

* GRATIS Flybillet - se betingelser på hjemmesiden

Nyd en miniferie i pragtfulde Budapest og få en GRATIS konsultation

på Europas førende tandlægeklinik Kreativ Dental.

Hold TANDFERIE

og spar

50-80%

på din tandbehandling

Der ydes tilskud fra sygeforsikringen Danmark. Alle kroner og broer

fremstilles i højeste kvalitet på eget laboratorium (Nobel Biocare).

Klinik i verdensklasse!

Kreativ Dental er en tandklinik

i absolut verdensklasse. Alle

specia lister er samlet i samme

hus, hvilket sikrer en større

kvalitet og præcision.

Klinikken ligger i Budapest,

Ungarn - og er iblandt de

mest avancerede klinikker

i verden.

TELEFON

4844 7134

Hvorfor er det så billigt!

Selv når det gælder nogle af Europas førende specialister,

er lønniveauet i Budapest væsent ligt lavere end

i Danmark. Dertil kommer, at klinikkens personale

arbej der i rullende teams og med åbningstid fra 8-20.

Det betyder, at omkostningerne dækkes af 3-4 gange

så mange patienter som på en dansk klinik.

Du er aldrig alene

Tandrejser tilbyder dig ikke bare top kvalitets tandbehandling

til fornuftige priser, men også en stor byferie

i en af Europas smukkeste metropoler. Kreativ

Dentals råder over to ”tand” hoteller, hvor du vil møde

medpatienter fra hele Europa og USA. I er alle i samme

båd og kan trygt dele oplevelser med ligesindede.

TANDREJSER · TELEFON 4844 7134 · INFO@TANDREJSER.DK · WWW.TANDREJSER.DK


KRYDS & TVÆRS

Navn: Tlf.:

Adresse: Post Nr.: By:


Løsning

3/2012

Krydsord

Blandt de rigtige løsninger trækkes

lod om en præmie på 100 kr., en på

75 kr. og tre på 50 kr. Løsningen, der

sendes til Seniorernes Blad, Griffenfeldsgade

58, 2200 Kbh. N., skal

være os i hænde senest den 28. august

2012. Mærk konvolutten “Krydsord”.

Tillykke til de heldige vindere af

krydsen i blad 3 - 2012

100 kr. Aina Hviid

Skellet 3

2600 Glostrup

75 kr. Sonja Nørgaard

Rævehøjparken 87

2800 Lyngby

50 kr. Ellen A.S. Nissen

Stellavej 9,2.tv.

2610 Rødovre

50 kr. Birthe Callesen

Breumvej 26

2730 Herlev

50 kr. Flemming Hansen

Blåbærvej 160

5260 Odense

Ovenstående vindere bedes

henvende sig til Pensionisternes

!

Samvirke på tlf.nr. 35 37 24 22.

Klip ud og send ind

Porto betalt

BLIV MEDLEM

INDMELDELSE I PENSIONISTERNES SAMVIRKE:

Indmeldelse af enlige og par:

Navn Født den:

Navn Født den:

Adresse

Postnr. og by

Tlf. Mail:

Indmeldelse af forening/klub: Institution: Anden gruppe:

Skriv navnet her under og benyt adressefelterne ovenfor.

Navn

Mange enkeltpersoner, foreninger

og klubber melder sig ind i Pensionisternes

Samvirke for at nyde godt

af Samvirkets bistand, kurser og de

servicetilbud og rabatter, medlemmerne

får. De gør det også for at støtte

og præge det ældrepolitiske arbejde.

Foreninger

Pensionisternes Samvirke har i

sin kreds en bred vifte af klubber,

foreninger, projekter, brugerhuse og

centre. Årskontingentet for klubber og

foreninger er 12 kr. for de første 100

medlemmer og 10 kr. for hvert af de

efterfølgende medlemmer.

Enkeltmedlemmer

Desuden har vi mange enkeltmedlemmer.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere

er velkomne i Pensionisternes

Samvirke. Som medlem får du

Seniorernes blad tilsendt 6 gange om

året. Du får forskellige rabatter, og du

kan til speciel lav medlemspris deltage

i vore kurser og andre arrangementer.

Du får også indflydelse. Før hver

kongres inviteres du til et møde, hvor

der vælges delegerede. Kontingentet er

kun 110 kr. om året og 145 kr. for par.

Andre kan være med

Ældreråd, centre, projekter og institutioner,

der ikke har en egentlig

foreningsstruktur, er velkomne som

medlemmer i Pensionisternes Samvirke.

Årskontingentet er 1.200 kr.

Vil du være med i vores fællesskab,

så meld dig ind på nedenstående

kupon, portoen er betalt. Du kan også

melde dig ind via forsiden på vores

hjemmeside:

www.pensionisternessamvirke.dk

Indmeldelse kan også foregå via Webshoppen

på vores hjemmeside, hvor der

kan betales med det samme.

Abonner gratis på

Samvirkets Nyhedsbrev

Hver måned sender vi et Nyhedsbrev

direkte hjem i din

mailboks, hvis du tilmelder dig

via hjemmesiden.

Køb ind i Webshoppen

Lige nu kan du købe bøger,

pjecer, medlemskab mm.

Senere åbner vi for salg af rejser

og arrangementer.


ERGOVITSER

MIN KONE er

ikke helt almindelig.

Hun kan

på 10 meters

afstand se, om

jeg har spildt på

skjorten - men

hun kan ikke ramme garageåbningen,

der er fire meter bred.

DEN GAMLE stenrige gartner havde

en særlig sans for humor. Han gravede

alle pengene ned i haven. Og så

testamenterede han en spade til hver

af arvingerne.

OG SÅ DER KONEN, der slog sin

mand ned med kagerullen, da han

endelig kom hjem hen på morgenen.

Manden gik ud som et lys; men da

han lidt efter vågnede op, stod konen

bøjet over ham og sagde:

- Undskyld! Jeg havde helt glemt, at

du var på natholdet i denne uge.

LIGHEDEN mellem en mand og et

køleskab er, at jo ældre de bliver, jo

mere brummer de.

PARRET HAVDE været gift i 40 år

og hun håbede, de skulle fejre det;

men havde samtidig lidt frygt for, at

han ikke huskede dagen.

Ved morgenbordet sagde hun efter en

mundfuld kaffe: - Tænk i dag har vi

siddet på disse her stole i nøjagtig 40

år.

- Ja, og hvad så, sagde manden med et

sideblik fra avisen, vil du bytte plads

eller hvad???

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 26

BLONDINEN VAR blevet stoppet af

betjenten der sagde:

- Husk at tænde lyset på cyklen.

- Hvorfor det? Det er jo en blind vej...

DE TO PINDSVIN mødtes ved

aftenstide i haven. Den ene så så trist

ud, og den anden spurgte, hvad der

dog var i vejen?

- Min kone stikker til mig hele tiden.

(Tak for historien til Leif Drostbo).

MAN SIGER JO, at verden bliver

mindre og mindre - hvorfor bliver

posttaksterne så ved med at stige?

DET MIDALDRENDE ægtepar talte

om deres alderdom og han sagde:

- Synes du, at vi, der kun er os to, skal

blive boende i det her store hus?

- Ja, svarede hun, - for når en af os

dør, har jeg planer om at starte ”bed

and breakfast” her...

HAN KLAGEDE OVER søvnløshed

og lægen anbefalede Viagra, hvilket

fik manden til at spørge, om han så

kunne sove.

- Nej; men det bliver sjovere at være

vågen.

DA ÆGTEPARRET kom hen i høreafstand

fra mig, hørte jeg ham sige:

- OK jeg indrømmer, du er en kvinde

af få ord - men du bruger dem ustandselig.

5 ÅRIGE JENS kom dyngvåd hjem,

efter at være faldet i gadekæret. Efter

den første velkomst sagde Jens:

Pensionisternes Samvirke

+ + + 11976 + + +

0893 Sjælland USF B

- Det er lige groft nok. Her kommer

jeg dyngvåd hjem, og straks siger du,

at jeg skal i bad.

I LØRDAGS løb jeg lige i armene på

Frede, der fortalte mig, at hans fætter

forleden var faldet ned fra tredie sal.

- Uha da. Hvordan gik det?

- Det gik sgu stærkt!!!

AK JA, DET ER med svampe som

med kærlighed - man ved ikke om det

er ægte, før det er for sent.

DE SAD I BILEN, hun styrede

køretøjet, mens han sad ved siden af.

- Åh, på sådan en udflugt føler man

sig som født påny, sukkede han, mens

bilen suste på den østjyske motorvej.

- Ja, lød det spidst fra rattets holder,

det kan jeg mærke. Hver anden time

skal du have noget at drikke.

NU ER SKOLERNE IGANG IGEN

og vi har fået denne søde historie fra

førsteklasse.

Lærerinden fortalte om en masse praktiske

ting på skolen og sluttede med

at sige, at så møder alle her i klassen

klokken 8 i morgen.

Et øjebliks tavshed, så lød det fra en

lille fyr i højre hjørne:

- Ja, jeg ved altså ikke, om jeg kan nå

at komme så tidligt n


Hvem skal arve din arveafgift?

få hjælp til at udfærdige dit testamente.

Du kan få afgørende indflydelse på fattige børns

opvækst, hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit

testamente. Det kan du oven i købet gøre, uden at

det går ud over den arv, der er tiltænkt dine egne

slægtninge. Du kan med andre ord vælge, at det kun

er de penge, som ellers ville være gået til afgift til

staten, som du donerer til BØRNEfondens arbejde.

Det kan BØRNEfonden rådgive dig om.

Hvorfor betænke BØrnefonden?

BØRNEfonden har brug for ekstra midler til at

udføre nogle af de projekter for fattige børn og deres

lokalsamfund, som i dag ikke dækkes af sponsorbidragene.

Det kan f.eks. være bygning af skoler og

brønde. Vi garanterer, at minimum 85 procent

af de indsamlede bidrag overføres direkte til

lande og lokalsamfund, hvor sponsorbørnene og

deres familier bor.

få hjælp til det sidste.

Du kan selv bestemme, hvem der skal have glæde

af dine penge. Brug BØRNEfonden til at få hjælp

med at udfærdige dit testamente. Læs mere på

www.bornefonden.dk eller kontakt Søren Lund

Sørensen på telefon 3586 0257 eller på

sls@bornefonden.dk

BØrnefonden er en uafhængig udviklings organisation,

der støtter mere end 70.000 børn og unge i nogle af

verdens mest udsatte områder med at skabe deres

egen, bæredygtige fremtid.


Pensionist og Hjertefest

er en succes

i Musikhuset, Esbjerg 8. oktober kl. 10.30–12.30

Billetterne er revet væk, men der er stadig en chance for at komme

til Esbjerg med bus fra Valby, Odense og Fredericia. Igen i år har

vi sammensat en to dages tur til Esbjerg.

Læs om turen under rejser. Underholdende

fest med Capstan koret, Anne Mette

Elten (Fra på slaget 12), James Rasmussen

(Synger Four Jacks sange), Peter Vest

(fra Brødrene Vest), Martin Guldberg og

konferencier: Martin Guldberg.

Arr: Pensionisternes Samvirke og

Hjerteforeningen Esbjerg/Fanø.

MEDLEMSTILBUD

Så er vores populære håndbog på gaden igen i en udvidet udgave!

Pensionist eller efterlønsmodtager

- nogle vigtige oplysninger

Så er vi klar med 13. udgave af den

populære håndbog ”Pensionist eller

efterlønsmodtager”. Bogen kan give

pensionister og efterlønsmodtagere et

redskab til at fi nde rundt i lovgivningsjunglen.

Den er et glimrende alternativ

og supplement til de oplysninger, man

kan få ad digital vej.

Mange har den opfattelse, at indtægt

udover pensionen ikke kan svare sig.

Ved at læse håndbogen kan man danne

sig et overblik og se, at det næsten altid

kan svare sig at have indtægter ved

siden af den sociale pension.

Ydermere udmærker håndbogen

sig blandt andet ved at give konkrete

eksempler, som fremmer forståelsen.

Derved kan den enkelte læser selv regne

ud, hvad man er berettiget til.

Overskuelig forklaring

på indviklede regler.

Håndbogen gennemgår i hovedtræk

følgende:

- Grundbeløb, pensionstillæg og anden

indtægts betydning for disse.

- Personlige tillæg.

- Varmehjælp.

- Boligydelse.

- Helbredstillæg

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 28

”Pensionist eller

efterlønsmodtager”

er redigeret af

Gerda Klemensen,

der er daglig leder

i Pensionisternes

Samvirke.

- Supplerende pensionsydelse (ældrechecken)

- Opsat pension

- Efterløn

Nyt: 2012 udgaven er udvidet med

afsnit om brøkpension, begravelse og

fornyelse af kørekortet.

Håndbogen ”Pensionist eller Efterlønsmodtager”

er på 56 sider. Redaktion:

Gerda Klemensen. Forfattere: Gerda

Klemensen, Carsten Elert og Lisbet

Graff Larsen.

Pris: 40 kr.

For medlemmer af Pensionisternes

Samvirke er håndbogen gratis.

Hvordan får man

håndbogen?

Medlemmer af Pensionisternes

Samvirke:

Håndbogen kan afhentes gratis hos

Pensionisternes Samvirke. Eller den

Pensionist

eller

2012

Efterlønsmodtager

&

Pensionisternes Samvirke

Nogle

vigtige

oplysninger

13. udgave LO Faglige Seniorer

kan rekvireres mod indsendelse af

frankeret svarkuvert (A5 format).

Frankering: 21,00 kr. )

Andre:

Håndbogen kan bestilles på tlf. 35 37

24 22 eller via vores e-mail: Samvirket@PensionisternesSamvirke.dk.

Det

er nu også muligt at rekvirere den via

vores webshop på hjemmesiden: www.

PensionisternesSamvirke.dk

Den kan også købes ved personlig

henvendelse hos Pensionisternes

Samvirke.

Samtlige klubber og foreninger i

Pensionisternes Samvirke får tilsendt

et eksemplar. Yderligere eksemplarer til

klubbens medlemmer kan rekvireres

gratis mod betaling af porto. n


Tisvilde Højskole –

En anderledes højskole for seniorer

Af Jens Sølund

Da jeg for 10 år siden blev kontaktet

af forstanderen for Tisvilde Højskole,

Mogens Johansen, var jeg mildest

talt uforstående over for, hvad i alverden

jeg skulle på en pensionisthøjskole. Med

min forestilling om højskoler - og min

baggrund som jazzbassist bl.a. med

Papa Bue i 20 år - havde jeg umiddelbart

temmelig svært ved at se, hvad jeg

skulle kunne bidrage med. At min svigermoder

talte begejstret om to ophold

på højskolen, bestyrkede nærmest mine

fordomme. I min lykkelige uvidenhed

var jeg overbevist om, at højskolefolket

fortsat tilbad Grundtvig andagtsfuldt i

særlige nicher rundt omkring på institutionen

morgen, midnat og aften. Det

lykkedes dog (næsten) Mogens Johansen

efter en del overtalelsesmanøvrer at

overbevise mig om, at Tisvilde Højskole

absolut ikke er et sted med skolebænke,

hvor der i timevis ”indterpes” visdom,

men at det er trivsel og samvær, der er i

fokus. Det kom jeg snart til at opleve…

Usædvanlige kursustilbud

Det, der ændrede min opfattelse, var,

at Mogens Johansen bad mig holde et

indlæg med anekdoter fra mit liv som

jazzmusiker! Det var en temmelig uventet

opgave; men efter nogen overvejelse,

slog jeg til. Jeg har lidt af en klæbehjerne

(så vidt jeg husker) - ellers ville

jeg vel også efterhånden have tabt alt

håret - og jeg kan stadig huske et utal af

Artiklens forfatter, Jens Sølund, bassist og fordragsholder, her i sit

rette element på Tisvilde Højskole med gamle venner fra vikingetiden

hos Papa Bue

skæve historier fra jazz- og kunstnermiljøet.

De er bestemt ikke kedelige, og jeg

syntes, at de burde viderebringes til en

større kreds.

På det tidspunkt vidste jeg ikke, at

Mogens, der var tiltrådt som forstander

året før, selv spillede glad, traditionel

jazz. Han var overbevist om, at de fleste

seniorer, der er vokset op i 50erne og

60erne, holder af Papa Bues, Chris

Barbers og Louis Armstrongs musik

– med andre ord: Glad, swingende

og danseegnet jazz. Han arrangerede

modigt 5-dages ”jazzkurser” med film-

og foredragsindslag og et nyt jazzband

hver aften. Det var til et sådan kursus,

jeg skulle fortælle jazzanekdoter. Senere

har jeg igen fortalt anekdoter, været

kursusleder og spillet med i mange

sammenhænge.

Højskolen har i dag hyppige jazzarrangementer,

og den kan med god ret

kalde sig Danmarks Jazzhøjskole. Jeg

husker, at en knap 80-årig mandlig deltager

ved ankomsten til et jazzkursus

spurgte: ”Nu er det vel ikke den slags

jazz, hvor musikerne står helt stille,

når de spiller, og hvor man ikke kan

høre hverken melodi eller rytme - og

slet ikke danse…? Jeg kunne berolige

ham med, at det glad jazz, der spilles i

Tisvilde.

Jazzen udgør dog kun en lille del

af højskolens program. Der tilbydes

mange spændende temaophold

omkring Grønland, sæsonernes køkken,

opera, cirkus for børn/forældre/

bedsteforældre, 9. april 1940, bridge,

krop og bevægelse, DDR og Flugten fra

STASI og meget mere...

Varm atmosfære og

frivillige medarbejdere

Højskolen er begunstiget med en

usædvanlig smuk nordsjællandsk natur,

der året rundt indbyder til spadsereture.

Den 100 år gamle, smukke

hovedbygning, der har fungeret som

badehotel indtil midten af 60’erne,

ligefrem oser af sjæl og varme. Med kun

40-50 deltagere pr. kursus, kommer alle

hinanden ved. Jeg har gentagne gange

oplevet, hvordan enhver reservation

ved ankomsten hurtigt elimineres- - Vi

er fjernt fra store, kolde ”kursusfabrikker”...

Og så er det en fornøjelse at opleve

køkkenets tryllerier, der for mange

deltagere er et af højdepunkterne.

Højskolen - verdens ældste pensionisthøjskole

- er en selvejende institution,

der ikke ville kunne overleve uden

hjælp fra den store stab af hjælpsomme,

ulønnede frivillige. Disse har typisk

selv tidligere deltaget i kursusforløb og

efterfølgende ønsket at gøre en varmhjertet

indsats for højskolen.

Jeg kan på det varmeste anbefale et

både spændende og livsbekræftende

ophold på denne usædvanlige højskole.

n

Skolens store stab af frivillige, der typisk selv har stiftet

bekendskab med skolen som kursister.

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 29


To store høstfester

Høstfest i Tivolis Koncertsal

21.8 kl. 10.30 – 12.30 med:

Jette Torp og Klaus Wunderhits

Arne Lundemann

Bakkens Syngepiger Tina Grundwald, Dot Wesman, Anette Oxenbøll

Københavns Politiorkester med dirigent Peder Kragerup

Konferencier Georg Poulsen - Medlemspris 125 kr. 135 kr.

Københavner tilbud:

Billetten til koncertsalen gælder også som indgang til Tivoli. Vi har fået

gode frokosttilbud på udvalgte restauranter i Tivoli.

Høstfest i Herfølgehallen

5.10 kl. 13 - 19.30 med bl.a.:

Anne Mette Elten

Birkums Danseorkester underholder og spiller op til dans

Konferencier Mark Jensen

Velkomst ved borgmester Marie Stærke

Køge tilbud:

Bus fra Griffenfeldsgade 58, kl. 10. I Køge tager vi en gåtur ned

gennem den ældste del af byen. Der vil også være mulighed for at se

på byens forretninger og nyde Køge Torvs aktive liv. Så kører vi til

Herfølgehallen, hvor kalvestegen og desserten bliver serveret, og sidst

på eftermiddagen er der kaffe og boller med pålæg. Hjemkomst ca. kl.

20.30. Pris for Herfølge Høstfest 270 kr. og 385 kr. for fest og tilbud.

Billetter til festerne købes forud hos Pensionisternes Samvirke.

FORMIDLINGEN

FORMIDLINGEN er kontaktstedet for alle

medlemmer af Pensionisternes Samvirke.

Du kan få en gratis annonce i ”Formidlingen”,

hvis du vil bytte noget - efterlyse en

ny bekendtskabskreds, eller hvis du har en

interesse, du vil dele med andre. Formidlingen

optager ikke salgsannoncer.

Skriv en annonce og send den til os. Du er

naturligvis sikret fuld diskretion. Husk at

oplyse navn, adresse og telefonnummer. Vil

du svare på en billetannonce, så send dit

svar i en lukket kuvert påført billetmærket,

så ekspederer vi svaret videre. Redaktionen

forbeholder sig ret til at forkorte i indlæg

over 30 ord.

Med venlig hilsen

Formidlingen

PENSIONISTERNES SAMVIRKE

Griffenfeldsgade 58

2200 København. N

København /omegn. Rejseveninde søges: Las Palmas:

oktober - november eller/ og marts – april. Middelhavet om

sommeren. K- 74 og røgfri. Ikke et ”must” at bo sammen.

Bill. mrk. 3191.

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 30

København / omegn. Præsentabel dame i 70- erne ,

med humoristisk sans og kulturelle interesser – Især musik.

Søger en ven/kæreste med samme interesser og mod på

livet. Bor i Spanien de værste vintermåneder. Bill. mrk.

3192.

København / omegn. Mand sidst i 70- erne søger en

god venindes/ kærestes bekendtskab til byture, udfl ugter,

weekendrejser, besøge hinanden, hjemlig hygge, m. m. Lad

os få en snak, Bill. mrk. 3193.

København / omegn. Dame søger ven at dele ferier

og fritid med. Jeg er 74 år. Du må godt være yngre. Mine

interesser er at komme ud i naturen, rejser og hjemlig

hygge. Bill. mrk. 3194.

Ballerup / omegn. Skal vi have det hyggeligt på vores

ældre dage? Jeg er 71 år, en glad dame. Er til det hele,

Sport, dans, rejse, o. s. v Savner du en så er jeg her. Bill.

mrk. 3195

Kystbane området/ Nordsjælland. Dame 67, søger

positiv, ærlig mands bekendtskab. Max 175 høj. Gerne

handy - med bil. Har alsidige interesser, men savner en at

dele dem med. Lad os mødes over en kop kaffe. Fotobrev.

Bill. mrk. 3196.


Frihed til oplevelser

- også i regnvejr

Danmarks største udvalg af kvalitets-scootere.

Hastighed fra 6,5 – 25 km/t. Rækkevidde fra

10-90 km. Vælg mellem mere end 20 modeller

af høj kvalitet.

Sportster A/S servicerer fra dag til dag hos

kunder over hele landet og har gjort dette i

snart 25 år.

Køb eller lej en af vore el-scooter i morgen.

Ring og bestil brochure eller gratis afprøvning.

SPORTSTER A/S

Tlf.: 97 11 68 46

www.sportster.dk - info@sportster.dk

København. Velholdt mand 62 år, søger slank kvindes

bekendtskab. Vil have et fast forhold med ærlighed /

respekt. Bill. mrk. 3197.

København. Jeg er en kvinde på 68, middelhøj, mellemblond,

holder mig godt. Kan lide dans, kultur, by ture,

m. m. Bill. mrk. 3198

Frederiksberg / omegn. Kvinde 66 år, 170 høj, lidt

kraftig, men pæn, ung af sind og ydre. Ikke ryger. Søger

venskab med pæn frisk velfungerende mand til råhygge,

snakke (måske) spil og rejser evt. m,m. Dejligt hvis du har

bil. Allermest savner jeg en rigtig god ven. Bill. mrk. 3199..

København / omegn. Lille spinkel kvinde søger varmt

og åbent venskab med kultiveret, empatisk og musisk mand i

den tredje alder til fælles oplevelser og gode samtaler. Mange

interesser især inden for klassisk musik. Bill. mrk. 3200.

København / omegn. Dame 71 år 165 høj og efter

sigende en præsentabel dame med begge ben på jorden.

Kan lide at gå ture, cykle, rejse og musik. Der må være

andre, der føler sig alene. Bill mrk. 3201.

Efterlysning. Trods dårligt helbred den dag, mødte

du mig ved posthuset i Ishøj Centret, sidst i april. Vi gik

sammen til toget. Jeg Kbh., du mod Hundige. Fik ikke talt

sammen. Bill. mrk.3202. n

HØRECENTER

audiovox.dk

Kan du ikke komme til os

– kommer vi til dig!

Skal du have nye høreapparater, kommer

vi gerne hjem til dig og ordner alt

papirarbejdet til kommunen – GRATIS!

Mulighed for gratis høreapparat efter

offentligt tilskud – uden ventetid.

Få garanti og fri tilpasning i 4 år på alle

høreapparater tilpasset i ét af vores hørecentre.

Vi leverer og tilpasser alle typer af

høreapparater og mærker.

Kig ind eller ring og få mere information:

3940 1050

Østerbro Hørecenter

Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 København Ø

Frederiksberg Hørecenter

H.C. Ørsteds Vej 50 C, 1. sal - 1879 Fr.berg C

Herlev Hørecenter

Herlev Hovedgade 138 E - 2730 Herlev

Greve Hørecenter

Over Bølgen 2A, 1. sal - 2670 Greve

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2012 SIDE 31


Afsender: Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

UMM

ID nr. 42405

More magazines by this user
Similar magazines