Temadag 19.11.2007 Rolf Simonsen - Teknologisk Institut - Lean ...

leanconstruction.dk

Temadag 19.11.2007 Rolf Simonsen - Teknologisk Institut - Lean ...

Lean Construction

– baggrund, overblik og et koncept i forandring

Rolf Simonsen

Teknologisk Institut

Rolf.Simonsen@teknologisk.dk

Tlf: 7220 2251

Temadag 19. nov 2007 1


Program

Lean historien kort

Lean Construction

– Hvad og hvorfor

– Last Planner System

– Trimmet Projektering

Lean Construction som ledelseskoncept

– I byggeriet

– I virksomheden

–Påprojekterne

Temadag 19. nov 2007 2


Lean hos Toyota

Temadag 19. nov 2007 3


Det starter hos Ford…

Lean historien kort

• Henry Ford udviklede det første flowbaserede produktionssystem

• Produktion af standardprodukter

Toyota

• Ohno, Ingeniør hos Toyota:

Ikke standardprodukter, men i stedet ordreproduktion

• Mål for design af produktionssystem:

• Fremstilling af en bil, der imødekommer den enkelte kundes ønsker.

• Hurtig levering

• Intet lager

• Toyota Production System er udviklet siden 1950’erne

• TPS bygger på begreber som Just-In-Time, Kaizen, Pull, Takt, Stop-the-line,

Poka Yoke

• Hos Toyota har de en hel virksomhedskultur, der understøtter løbende

forbedringer i hele virksomheden.

Temadag 19. nov 2007 4


Lean Production

(Toyota Production System)

Maksimer værdien og minimer spildet!

1. Fastlæg værdier ud fra kundens definition og behov og

identificer værdikæden, dvs. de aktiviteter, der tilfører

produktet værdi.

2. Stop produktionslinien, når defekte produkter/komponenter

opdages for herigennem at sikre, at årsagen til fejl straks fjernes

samt for at sikre et pålideligt flow.

3. Sørg for, at der er et fortløbende flow i værdikæden ved at

fokusere på hele forsyningskæden.

4. Indfør pull i produktionen i stedet for push - dvs. at kunden

"trækker" værdier fra producenten efter behov frem for, at

producenten skubber værdier ud på markedet.

5. Stræb efter det perfekte: At levere et produkt, der opfylder

kundens behov og forventninger til den aftalte tid og uden fejl.

Temadag 19. nov 2007 5


Toyota i byggeriet

• Byggeriet er ikke en samlebåndsproduktion

• Men hvad kan vi lære af Toyota?

– Arbejdstakt/flow

– Stop produktionen ved problemer?

– Just in time

– Løbende forbedringer

– …og sikkert meget mere

Temadag 19. nov 2007 6


Lean Construction

Temadag 19. nov 2007 7


Lean Construction

… er anvendelsen af principperne bag Lean Production overført til

byggeriet

… kombinerer ideer og principper fra Lean Production/TPS med

værktøjer, der er udviklet specielt til byggeriets særlige

karakteristika

… er en anderledes måde at tænke på mht. planlægning og styring

af byggeprojekter

… er således ramme om flere forskellige praksisser, der alle har til

formål at forbedre byggeriets processer.

Temadag 19. nov 2007 8


Byggeri er en produktion

• Men byggeri er også :

– En produktion af ”prototyper”

– En produktion på stedet

– En produktion udført af mange forskellige fag/fimaer.

– En produktion der udføres af forskellige håndværkere fra

gang til gang

• Byggeriets særlige karakter gør byggeprocessen kompleks og

dynamisk

– Derfor ligner den ikke fremstillingsindustrien

• Dette kræver en anden tilgang til processen som tager udgangspunkt i

byggeriets natur

– ….og denne proces ledes bedst på byggeprojektet

Temadag 19. nov 2007 9


Lean Construction - Hvordan?…

• Ved at fastlægge kundens opfattelse af byggeriets

slutværdi

• Planlægning med fokus på forhindringer

• Uddelegering af ansvar

• Læring gennem egne og andres erfaringer

• Stræb altid efter at blive bedre og bedre og bedre og bedre…

Temadag 19. nov 2007 10


Lean Project Delivery System

Temadag 19. nov 2007 11


Lean Construction - Trimmet byggeri

Lean Construction er optimering af alle dele af byggeriet

• Fokus på både Transformationer, Flow og Værdi - TFV

• Byggeprocessen anses for kompleks, så derfor

– planlægges arbejdet, der hvor det sker

– og kun med kort tidshorisont

• Arbejdet det forberedes grundigt

– vi fjerner forhindringer i god tid

• Og griber ind, når det ikke går, som det skal

• Vi reducerer den tid, hvor der ikke bygges.

Temadag 19. nov 2007 12


Hvad sker der på

byggepladsen

Spild

39%

Produktion

30%

Forberedelse

31%

Temadag 19. nov 2007 13


”JUST IN TIME”

• Aftaler med leverandører, UE’ere mm

• Materialekoordinator/Pladsmand

• Omhyggelig opmåling

• Korrekt opbevaring af materialer

”JA, MEN OGSÅ”

• Bedre og fælles planlægning

• Bedre information - tættere dialog

• Dele viden og erfaringer - læring

• Pålidelige aftaler

Hvad kan vi gøre ?

Temadag 19. nov 2007 14


Last Planner System

Temadag 19. nov 2007 15


Last Planner System

• LPS tager udgangspunkt i at processen er kompleks

• Der tilstræbes et jævnt workflow, hvilket kræver sunde aktiviteter, så

varigheden kan forudsiges

• Arbejdet planlægges på byggepladsen

• Forarbejdet består af en grundig gennemarbejdning af hele procesforløbet,

hvor man aftaler hvad der skal ske, men ikke præcist hvornår -

Procesplanen!

• Forberedelsen af arbejdet sker ved forhindringsanalyse af aktiviteter

• Den detaljerede planhorisont indskrænkes til en uge for at øge planens

forudsigelighed og aktiviteternes sundhed

• PPU-målinger der viser, hvor gode vi er til at planlægge.

Temadag 19. nov 2007 16


Hovedtidsplan

Procesplan

Periodeplan

Ugeplan

(arbejdsplan)

Last Planner System

• Overordnet tids- og aktivitetsplan

• Fastlægger projektets hovedterminer

• Anvendes ikke som styringsredskab

Hvad der skal udføres

• Aktivitetsplan

• Anvendes som styringsredskab

Hvornår og hvordan arbejdet bør udføres

• Rullende tidsplan

• Tidshorisont 3 – 8 uger

• Gør opgaver sunde ved flaskehalsanalyse

Hvornår opgaverne kan udføres

• Detaljeret plan for den kommende uge

• Udarbejdes af sjakkene

• Involverer kun sunde opgaver

Hvornår det vil blive udført

SKAL

BØR

KAN/MÅ

Temadag 19. nov 2007 17

VIL


Hvad er forskellen?

Temadag 19. nov 2007 18


Procesplanlægning

Temadag 19. nov 2007 19


PERIODEPLAN

Beskrivelse af aktiviteten

Sort

Genganger

Kontakt:

email: Uge: 36

Tlf.

Fax.

37

Aktivitet Ansvarlig virksomhe Uge

Opsætning af stillads, Østfacade

Opsætning af stillads, Sydfacade

Installationer

Vægge i lejligheder

Uge 38

St x x

Uge 39

Uge 40

Uge 41

Uge 42

Temadag 19. nov 2007 20

Forudgående arb.

Materialer

Materiel

Mandskab

Informationer

Plads

Ydre omstænd.

Forklaring på forhindringens

karakter

St x x x x Inddækning St

El x x

Be x x x

Gulve ved baderum samt afdækning Be x x

Nedtagning af eks. Tagkonstruktion Tø+Mu x x x x x

Murerarbejder, østfacade

Støbning af nye trappeløb

Overdækning på stillads, Øst

Overdækning på stillads, Sydfac

Afrensning af facader

Udvekslinger i tagkonstruktion

Periodeplanlægning

Bent Kofoed

7220 2230

Mu x x x

Be x x x

Vejrlig! Krav til inddækning og type

(Aftale ikke inddækning) HE

St x x x Aftalegrundlag HE

St x x Aftalegrundlag HE

Fa x x

Tø x x

Forhindringsanalyse

Vinterstrøget, Bygning 3

Ansvarlig

for klargøring


For at en aktivitet kan starte, skal

følgende være tilstede:

De forudgående arbejder skal være

afsluttede.

Materialerne skal være tilstede.

Materiellet skal være tilstede.

Mandskabet skal være til stede.

Informationer i form af tegninger og

beskrivelser skal foreligge.

Der skal være den nødvendige plads

og tilstrækkelig sikkerhed til at udføre

arbejdet.

De ydre omstændigheder i form af

kontrakter, vejret og myndighederne

skal være i orden.

De 7 strømme

Ydre forhold

Forudgående

aktiviteter

Materialer

Mandskab

Aktivitet

Plads

Information

Materiel

Temadag 19. nov 2007 21

$


Temadag 19. nov 2007 22


Temadag 19. nov 2007 23


PPU

Procent Planlagt Udført

• Hvor mange af de aktiviteter vi aftalt blev udført?

• Vi nåede 7 af 10 aktiviteter: PPU=70%

Årsagsanalyse

• 5 x Årsag!

• Find årsagen til problemet, ikke kun ham der står med det!

• Erfaringsopsamling.

Effekt:

• Læring om processen, så problemerne kan forudsiges og de

nødvendige forholdsregler kan tages.

Temadag 19. nov 2007 24


Ugemøde dagsorden

1. Beregn og evaluer PPU for den forgangne uge.

• Læg ud med en kommentar som ”Dette er, hvad vi ved sidste møde

bandt os til gennemføre i denne uge. Lad os nu se hvordan det så gik.”

• Når der kommer et nej som svar på om spørgsmålet hvorvidt de planen

er blevet overholdt, skal dette undersøges, vha. de 5 gange hvorfor

2. Gennemgå forhindringslisten

3. Revidér den Rullende 6-ugersplan.

• Tilføj de aktiviteter der ikke blev afsluttede i den forgangene uge

• Proceslederen bør på forhånd have overført aktiviteterne fra

Hovedtidsplanen til den Rullende 6-ugersplan

• Gennemgå de enkelte aktiviteter for forhindringer. Beskriv forhindringens

karakter og den ansvarlige for fjernelse af forhindringen.

4. Lav den Ugentlige arbejdsplan for den kommende uge

Temadag 19. nov 2007 25


Nye roller

• Proceslederen faciliterer det ugentlige

planlægningsmøde mellem sjakformændene.

• Proceslederrollen kan varetages af en byggeleder

eller en decideret procesleder

• Projektleder og øvrige byggeledere deltager, men

blander sig mindst muligt

– Det er sjakformændene, der laver planlægningen!

• Byggeledelsen mister ikke ansvar – de flytter fokus

Temadag 19. nov 2007 26


Metoden er simpel

Metode

• Ofte møder man bemærkninger som:

– ”det har vi prøvet”

– ”det har vi gjort tidligere”

– ”det er det vi altid gør”

• Måske gjorde man sådan tidligere

• Men man gør det ikke i dag

– Og slet ikke systematisk!

Temadag 19. nov 2007 27


LPS - planlægning i dialog

• Ugeplanen giver dialogen

– aftaler hvilke aktiviteter vi kan bygge i ugen

– sunde aktiviteter

• Periodeplanen forbereder arbejdet

– vores aftale om de næste ugers aktiviteter

– enighed om det - samarbejde

– sunde aktiviteter til ugeplanen

• Procesplanen kortlægger hvad der skal gøres

– her aftaler vi hvem der gør hvad, den tid det tager og så

styrer vi efter procesplanen

• PPU lærer os at planlægge sammen

Temadag 19. nov 2007 28


Fordele i det lange løb

1. At man kommer foran tidsplanen

2. At indtjeningen øges

3. Færre fejl og mangler

4. At ulykkesfrekvensen går ned

5. At arbejdsglæden øges på alle niveauer!

Temadag 19. nov 2007 29


Værdidesign

(Værdifastlæggelse)

•Procesplanlægning

•Workshops

•Brugerinddragelse

•Rum for Kreative iterationer

Ledelse af

kreativ proces

Trimmet Projektering

Værdileverance

(Projektering)

•Forventninger og aftaler

•Procesplanlægning

•Last Planner System

•Samspil med de udførende

Ledelse af

målrettet produktion

Temadag 19. nov 2007 30

Udførelse


Workshop 1

Vision

Teambuilding

Rammer og proces

Drømme og visioner

Værdi-diskussion

Værdigrundlag

Evaluering

Skitseforslag

Workshops

Workshop 2

Realisme

Opsamling

Skitseforslag

Budgetoplæg

Løsninger og værdier

Evaluering

Workshop 3

Opsamling

Kritik

Projektforslag

Værdiopfyldelse

Godkendelse

Beslutninger

Evaluering

Temadag 19. nov 2007 31

Projektforslag


Lean Construction som

ledelseskoncept

Temadag 19. nov 2007 32


Konceptets

”indhold”

Kontekst

Forandringsprocessen

Politisk

proces

Temadag 19. nov 2007 33


Ledelseskoncepter

• Ledelseskoncepter

– Ikke færdige og ikke stabile

– Rationel plan som ’public performance’

– Transformeres ind i kontekst

– Fortolkes af koalition, der får ekspertrolle

– Konsensus fastfryses med bestemt sprogbrug

• Varianter og familiaritet

– Mere eller mindre afkoblede varianter

– Forskellige arter i forskellige arenaer

– Kerne eller ej?

– Familiaritet

Temadag 19. nov 2007 34

Var. 2

Var. 1


Byggepolitisk arena

Lean Construction’s rejse ind i dansk byggeri

– Udvikling gennem de store udviklingsprogrammer

– Fortsættelse af fokus på proces og samarbejde

– Konceptet formuleres som løsning på aktuelle

problemstillinger – i forlængelse af udviklingstendens

– Konsensuspolitik i udviklingsprogrammer

– En koalition af aktører er gennemgående

– Koalition introducerer Lean Construction

– Fortolkes, forhandles, formes og formuleres til en dansk

variant (flere varianter)

– Forankres i Lean Construction-DK

– En række virksomheder arbejder med værktøjerne og

tankegangen.

Temadag 19. nov 2007 35


Dobbelt op

Ressourceområdean

aly-sen

1993

Projekt Renovering

Proces og Produktudvikling i Byggeriet

ATV-

Rapporten

Byggeriets

fremtid

Projekt Nye Samarbejdsformer

Projekt Hus

Bygge-riet

i Vidensamfundet

Projekt Værktøjskassen

RealDania Centre

Byggeriets Evaluerings Center

Bygherrer skaber værdi

Lean Construction-DK

Temadag 19. nov 2007 36

Bips

BygSoL

Digital Konvergens

Vision

2020

Plus projekt

Byggeriets Innovation

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


Virksomhed

Lean Construction opdages typisk gennem påvirkning fra den

byggepolitiske arena eller gennem projekter

• Ildsjæle tilpasser og modner konceptet og spreder gode historier via

forskellige kanaler

Lean Construction konkurrerer med andre koncepter eller ideer om

opmærksomhed og ressourcer

• Konceptet modnes gennem projekter

• Opbakning fra topledelsen

• Implementering og resultater

• Forankres som rutine.

Temadag 19. nov 2007 37


Projekter

• Projekterne er til dels afkoblede fra organisationen

• Fokus på værktøjer og skemaerne som den fysiske repræsentation

af konceptet

• Løbende fortolkning og formgivning

• Magtasymmetri – projektledelsen bestemmer

• Hårde innovationsmiljøer – det der ikke giver mening skæres fra

• Projektledelsen presset fra flere sider

• Produktionen prioriteres højest

• Projektledelsens rolle og indstilling til projektledelse

• Skepsis bliver til modstand hos formændene, hvis indsatsen ikke

hurtigt giver resultater

Lean Construction giver nye roller

• Vigtigt at anerkende tilpasning til kontekst – men det er en balance.

Temadag 19. nov 2007 38


Opsamling

Lean Construction er (løbende) procesforbedringer i

alle dele af byggeriet

• Som koncept skal det tilpasses den enkelte kontekst

• Der er masser af ideer og værktøjer til inspiration

– og stadig mange udfordringer

• Der vil opstå en række forskellige varianter

Lean Construction-DK er med til at opsamle og

formidle bedste praksis

Temadag 19. nov 2007 39

More magazines by this user
Similar magazines