27.07.2013 Views

Cafe K i København 2000-01 - Y's Men Region Danmark

Cafe K i København 2000-01 - Y's Men Region Danmark

Cafe K i København 2000-01 - Y's Men Region Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Regionsprojekt 2000-2001.

CaféK 10 år på banen for de unge i centrum af København.

CaféK blev 10 år den 1. juni og besluttede efter en evaluering at de 10 års arbejde at sætte endnu mere

gang i den.

I 2001 oplevede vi den store glæde at Y’men Region Danmark indsamlede 1,3 mill. Kroner til etableringen

af CaféK.

I troede på os, og vi har kvitteret ved at holde ud og stadig være tidssvarende og med lyst til fremtidens

udfordringer, og bevist at pengene var givet godt ud.

Vores formål og målsætninger er uændrede siden caféens åbning i 2001, nemlig at skabe et alternativt tilbud

til unge, - et gratis tilbud om samvær, samtale og aktiviteter, og et tilbud, der bygger på frivillig arbejdskraft.

Caféens formål er at være forebyggende og ikke behandlende eller helbredende.

Den 1 juni 2011 havde CaféK 10 års fødselsdag, og i den forbindelse beslutte gruppen bag projektet at

evaluere de 10 års indsats og sammenholde den med situationen i 2011.

Er der fortsat brug for en Cafe som vi har praktiseret?, har de unge og deres adfærd ændret sig?, hvad

lykkedes ikke i de 10 år?, hvordan med de frivillige og deres indsats? m.m.

Vi blev straks enige om at det formål vi startede på stadig holder, der er stadig brug for et sted hvor der er

plads til forskellighed til samtale og samvær.

Fra starten lå der i projektet indbygget at vi også i mødet med de unge der kom i Caféen, ville forsøge at

skabe fællesskaber af mere forpligtende karakter. Dette er ikke lykkedes tilstrækkeligt for os, i stor grad fordi

det var for stor og for mangeartet en opgave at drive caféen, så dette blev ikke prioteret så højt .

Vi har fra efteråret 2011 så besluttet at dele opgave i 2 så 1 person tager sig af den daglige drift af Caféen

og 1 person tager sig af de mere forpligtende aktiviteter.

Vi håber dette vil vise at vi får kontakt til en bredere gruppe af unge der besøger stedet.

De problemer, vi ønsker og håber at imødegå er blandt andet ensomhed, manglende støtte, opmuntring og

manglende voksent med- og modspil. Vi arbejder ud fra den overbevisning, at uopfyldte behov kan føre til

destruktiv adfærd – entet rettet indad mod de unge selv og/eller udad mod folk omkring dem/samfundet.

Skønt vi forsøger at holde os ajour med vores brugeres behov og ønsker og derfor også tager vores

eksistensberettigelse og formålserklæring op til overvejelse jævnligt i dagligdagen, så bliver vi stadig

bekræftede i, hvad det er, vi kan og vil i forhold til vores målgruppe; og vores målgruppe bekræfter os i

relevansen, for vi oplever, at vores interesse for brugerne bydes velkommen, og at der er plads til den.

Forandringen, som vi ønsker at medvirke til, er, at de unge i en travl og eksponeret hverdag føler sig sete og

hørte og betydningsfulde på flere måder.

Ungdomscaféen har åbent i hverdage mellem 14 og 18. Med en central adresse i City, hvor de kommunale

og øvrige (ikke-kommercielle) fritidstilbud til unge er stærkt begrænsede, oplever vi en interesse fra en bred

skare af unge, der repræsenterer hele Storkøbenhavn. Herudover, vil der når vores kommende satsning rigtig

slår igennem, være åbent til mere aktive og forpligtende fællesskaber på andre tider, f.eks om aftenen og i

weekends.

Hvem er det så der besøger os?

Nedenfor følger en beskrivelse af 3 af vore brugere, under andet navn.

’Hans’

Hans kommer altid alene og typisk med lektier. Særligt de første måneder fortalte han ofte på forskellige

måder, hvor god, klog og dygtig han er. Efter et stykke tid fortalte han også, at han ikke kan lide sin mor og

ikke har kunnet de sidste mange år, at han har skullet lave sin egen mad siden han var syv år, og at han ikke

kan lave lektier derhjemme, fordi der ikke er ro til det. Hans er blevet meget ambitiøs inden for de sidste to

år efter at have været ’en rod’ ifølge eget udsagn i de tidlige skoleår. Han har som mål at have tjent en

million, inden han fylder 30. Af samme grund går han også meget op i sin skole, og i hvad der generelt er

rigtigt og ikke mindst forkert. Igennem de sidste seks måneder, er Hans foruden at være vokset en del i

højden, samtidig begyndt at grine mere, lytte mere og undlade hele tiden selv at fortælle, hvor god, klog og

dygtig han er. Nu kender vi ham efterhånden godt selv, og har god kontakt til ham. Han har ydermere fået


kontakt til nogle af de andre brugere hernede, og virker ikke til kun at rette opmærksomheden mod de andres

svage punkter, som han ellers har haft tendens til ved de første mange møder.

’Gustav’

Gustav er et fint og skrøbeligt menneske, som har været igennem lidt mere end sine jævnaldrende. Han synes

ikke, at han passer ind nogle steder; i hvert fald ikke i længere tid af gangen. Når samvær med andre bliver

for krævende, i forhold til hvad han har af overskud, melder Gustav sig typisk ud af fællesskabet og forklarer

det med: ”Skolen er dårlig”, ”chefen er psykopat”, ”de andre snyder”, ”de andre er åndssvage” Det er svært

at vide, hvor sandt eller falskt han taler. For lidt over et år siden døde hans far, og Gustav bor med sin mor og

mange yngre søskende og oplever ikke, efter eget udsagn, at hans mor tager sig tid til ham. Gustav selv har

røget lidt af hvert og har svært ved at koncentrere sig længere tid ad gangen. Han prøver til stadighed nye

projekter, men har svært ved at forpligtige sig på dem..

’Solvej’

En anden af vores unge har forholdsvis mange ressourcer i form af et nogenlunde stabilt bagland, nogle gode

venner og en allerede stor livserfaring. Hun er egentlig meget dygtig, moden af sin alder og populær, men på

grund af et par hashpsykoser nogle år tilbage har hun svært ved at koncentrere sig og tænke fremad og

overskue konsekvenserne af sin handling. Hun ved ikke, hvad hun vil med sit liv, engagerer sig på én gang i

mange ting og aflyser så flere af dem, fordi det ikke er realistisk at kunne føre dem til dørs. Hun prøver at

finde ud af, hvad hun vil og kan med sit liv, om hun skal uddanne sig og tage en HF eller satse på at blive

skuespiller, eller fortsætte med at være musiker.

Mange andre unge kunne beskrives, og meget mere kunne skrives.

Ønsker I mere information løbende kan I kontakte Lasse Nyhus Mikkelsen der er aktivitetskonsulent på

projektet på lnm@cafek.dk.

Tak endnu en gang for støtte og opbakning.

Tak for et hvert tilskud på konto 4180 – 4180 708 715

til gavn for unge der så kan opleve kristendom på en aktuel og vedkommende måde.

Venlig hilsen

Bjarne Petersen

Dag Hammarskjølds Alle 7 4th

2100 København Ø

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!