Rapport om etisk håndtering af beboermidler” her - Social

sm.dk

Rapport om etisk håndtering af beboermidler” her - Social

4

INDLEDNING

RAPPORTENS BAGGRUND OG FORMÅL

Hver dag opstår der situationer på botilbud for personer med nedsat psykisk el-

ler fysisk funktionsevne, der indebærer, at personalet skal tage stilling til, om og

hvordan en beboer bedst kan hjælpes med at træffe beslutninger i økonomiske

anliggender. Det betyder, at der kan opstå en række dilemmaer for beboere, le-

dere, personale og pårørende om håndtering af beboernes økonomi.

Social- og integrationsministeren har derfor haft nedsat en arbejdsgruppe med

repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Landsforeningen LEV, SL, FOA, 3F, Soci-

alt Lederforum og Socialstyrelsen. Arbejdsgruppen har haft til formål at udarbej-

de en rapport om, hvordan man lokalt får sat fokus på og arbejdet med de etiske

problemstillinger, der knytter sig til at yde hjælp til økonomihåndtering på botil-

bud. Formålet med rapporten er at inspirere til socialfaglige processer i kommu-

ner, regioner og på de enkelte botilbud, der kan bidrage til at styrke beboernes

selvbestemmelse og handlekompetence i forbindelse med egen økonomi.

Sideløbende med udarbejdelsen af denne rapport udarbejder Socialstyrelsen in-

formationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for

personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Materialet vil i begyndel-

sen af 2013 blive offentliggjort og lagt på www.socialstyrelsen.dk, hvor det kan

downloades.

Hovedfokus i denne rapport er den økonomi, som den enkelte beboer har selv-

bestemmelse i forhold til - og kan disponere over. Der kan imidlertid være be-

grænsninger i den enkelte beboers muligheder for at råde over egen økonomi

som følge af aftaler, som beboeren har indgået, eller værgemål, som den pågæl-

dende er omfattet af. Disse begrænsninger er reguleret i bl.a. aftaleloven og

værgemålsloven og er kort beskrevet i kapitel 1 og 4.

Personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, fx personer med udvik-

lingshæmning og sindslidende, har i lighed med andre ret til at forpligte sig

økonomisk og råde over egne midler i det omfang, der ikke er gjort særlige be-

grænsninger, fx via værgemål. Retten til selv at bestemme over egen økonomi er

Social- og Integrationsministeriet

More magazines by this user
Similar magazines