27.07.2013 Views

KirKehilsen - Velkommen i Faxe Kirke

KirKehilsen - Velkommen i Faxe Kirke

KirKehilsen - Velkommen i Faxe Kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

K irKehilsen<br />

<strong>Faxe</strong> sogn · august - november 2012


De ”skjulte” billeder i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong><br />

Alle kan se de store kalkmalerier inde i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>s<br />

våbenhus. I gamle dage var våbenhuset dåbskapel,<br />

så selvfølgelig er der malet scener fra Johannes Døberens<br />

liv – og dertil et stort og meget dramatisk<br />

billede af Skt. Jørgen og dragen.<br />

Inde i kirken er der også kalkmalerier, der blev afdækket,<br />

da der kom nyt orgel i 2007. Man kan bl.a.<br />

se gravlæggelsen af Jesus – og så er der endda flere<br />

endnu i hele kirkens store rum fra orgelenden<br />

og frem til endevæggen ved alteret. Men de er for<br />

længst blevet malet over.<br />

Det vil sige, hvis man er lidt opmærksom og lægger<br />

nakken godt tilbage, vil man se, at der er små<br />

lyse firkantede felter hist og pist i de store hvælvinger,<br />

hvor konservatorer fra Nationalmuseet lige har<br />

krattet lidt kalk af for at se om, der også var malet<br />

her. Og det er der tydeligvis.<br />

Endelig vil man også se et felt i den del af hvælvingen,<br />

der fører mod sideskibet, der er lidt hvidere<br />

end de andre. Her blev kalken helt fjernet i sommeren<br />

2009, og der dukkede fine billeder frem. Desværre<br />

skete det hele i sommerferien og de blev hurtig<br />

kalket over igen, så ingen fik rigtig set de flotte<br />

billeder.<br />

Det kan godt ærgre os lidt, men der er 2 gode grunde<br />

til at billederne stadig er skjult. Den første er, at<br />

det koster rigtig, rigtig mange penge at afdække og<br />

restaurere kalkmalerier og den anden, mindst lige<br />

så gode grund, er at teknikkerne til at afdække og<br />

bevare gamle billeder bliver bedre og bedre. Kommende<br />

generationer vil sikkert takke os for, at vi<br />

overlader den opgave til dem.<br />

Og så kan vi glæde os over, at kirketjener Susanne<br />

Skjoldgaard Pedersen trods alt nåede at tage flere<br />

billeder af kalkmalerierne fra det nu overkalkede<br />

felt, så vi – med et par års forsinkelser, for det er<br />

først nu de kommer i kirkebladet - næsten kan forestille<br />

os, hvordan <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong> engang så ud, med en<br />

hel billedbibel over kirkegængernes hoveder.<br />

[ ]<br />

Kirsten Kjær Ohms<br />

2


Når ægtefællen dør, bliver 2 til ½…<br />

Det er svært at miste en af sine nærmeste og kæreste, det ved alle, der har oplevet en stor<br />

sorg – men igennem mange generationer var døden og sorgen og savnet ikke noget man<br />

talte om. De sidste årtier har jeg som præst dog oplevet, at det er blevet mere og mere accepteret,<br />

at man taler om sin sorg og sit savn.<br />

Der er også flere og flere, der kan fortælle, hvordan de har siddet ved deres nærmestes<br />

dødsleje, tager samtalen om deres egen eller andres nært forestående død med præsten eller<br />

får hjælp og støtte til den allersidste del af<br />

livets fase på et hospice.<br />

Men selvom åbenheden er blevet større,<br />

er der stadig mange, der går ensom med en<br />

sorg, der næsten ikke er til at bære – og i<br />

hvert fald ikke alene. I gennem de seneste år<br />

er der derfor oprettet sorggrupper af forskellig<br />

art, især for børn og unge. Bl.a. i vores<br />

nabokirke, Hylleholt <strong>Kirke</strong>.<br />

Voksne og ældre får dog sjældent tilbudt<br />

støtte – eller bare anerkendelse af, at de har<br />

lidt et stort og uopretteligt tabt. Ikke mindst<br />

de ældre er en skrøbelig gruppe og samtidig<br />

dem, der oftest oplever sådan et tab.<br />

Mere end 14.000 danskere over 65 år mister<br />

hvert år deres ægtefælle.<br />

Palliativt Videncenter (PAVI) har kortlagt<br />

muligheden for sorgstøtte i Danmark og i en pressemeddelelse fra centeret fortæller Jorit<br />

Tellervo, projektleder for kortlægningen i PAVI og uddannet sygeplejerske, at det er: ”…<br />

vores erfaring er, at tabet af en ægtefælle ofte bagatelliseres, jo ældre man er. At miste sin<br />

ægtefælle og blive alene for de +65-årige er særligt sårbart”.<br />

Hun fortsætter: Man siger, at “to bliver til en”, når man mister en ægtefælle - men når<br />

man har været sammen i mange år, kan ægtefællens død betyde, at ”to bliver til en halv”.<br />

Ofte har den overlevende ægtefælle passet den syge i en lang periode og er blevet isoleret i<br />

forhold til venner og familier. Derfor er det nødvendigt at skabe en ramme for ”skæbnefællesskaber”<br />

og mulighed for at finde nye fortrolige”.<br />

På hjemmesiden www.sorgstøtte.dk kan man se de muligheder for sorgstøtte, der findes<br />

– i vores område henvises til de forebyggende medarbejdere ved kommunen, der er interesseret<br />

i at etablere tilbud til efterladte voksne/ældre, men vil man køre lidt for det, findes der<br />

også allerede etablerede sorggrupper.<br />

Til sidst skal det understreges, at selvom der ikke er aktuelle planer om at oprette en sorggruppe<br />

ved <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>, så tilbyder alle præster sjælesorg (= en fortrolig samtale med en<br />

præst om menneskelivet, f.eks. om sorg, livsmod og tro), og at præsten har tavshedspligt.<br />

Kirsten Kjær Ohms<br />

3


4<br />

Hjæææælp, tak !!!<br />

I sidste kirkeblad kunne man læse, at jeg har fået bevilget studieorlov, og at jeg vil bruge de<br />

3 mdr. på at indsamle billeder og gode historier om <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>.<br />

Hvis projektet skal blive til noget og helst godt og spændende, så har jeg brug for jeres<br />

hjælp. Jeg er nemlig helt sikker på, at der er mange i sognet, der ved meget mere om <strong>Faxe</strong><br />

<strong>Kirke</strong> end det jeg kan læse mig til, og der er sikkert også nogle, der har billeder de vil dele<br />

med mig.<br />

Så derfor… har man gode historier og gode billeder om og fra <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>, må man meget<br />

gerne henvende sig til mig på tlf. 56 71 31 23 eller på mail til: kkoh@km.dk – og gerne allerede<br />

nu.<br />

Kirsten Kjær Ohms<br />

Hvad sker der, når præsten går på studieorlov?<br />

Når en præst får studieorlov, får han eller hun fri fra sit sædvanlige præstearbejde for at<br />

kunne fordybe sig i sit studieprojekt.<br />

Det vil sige, at jeg ikke må holde gudstjenester, dåb og bryllupper eller stå for begravelser<br />

og bisættelser. Jeg må heller ikke undervise minikonfirmander og konfirmander – og hvis<br />

jeg går til menighedsrådsmøder, så er det helt og aldeles frivilligt!<br />

Stiftet ansætter en vikar, som så skal klare mit arbejde i de 3 mdr. orloven varer (1.oktober<br />

– 31. december), og mange har allerede spurgt, hvem det så bliver? Det ved jeg ikke i<br />

skrivende stund, men der er mange velkvalificerede præster, der arbejder som vikarer, så<br />

jeg er helt tryg ved, at sognet er i gode hænder, både ved min vikar og min kollega Carsten<br />

Ackermann.<br />

Og så skal det siges, at selvom jeg ikke må stå for kirkelige handlinger (ellers kommer<br />

provsten efter mig!), så glæder jeg mig til at være en del af kirkens og sognets almindelige<br />

kirkelige liv, og derfor vil man også kunne møde mig på kirkebænken i <strong>Faxe</strong> eller Roholte.<br />

Fra konfirmationen<br />

d. 6. maj 2012.<br />

Konfirmand Rebecca og<br />

sognepræst Kirsten Kjær<br />

Ohms.<br />

Fra konfirmationen<br />

Kr. Himmelfartsdag<br />

d. 17. maj 2012.<br />

Konfirmanderne David og<br />

Pukki står sammen med<br />

sognepræst Kirsten Kjær<br />

Ohms.<br />

Kirsten Kjær Ohms


Konfirmationer i foråret<br />

Der var fest i kirken St. Bededag d. 4. maj, hvor hele 50 unge mennesker blev konfirmeret<br />

af henholdsvis Carsten Ackermann og Kirsten Kjær Ohms. Søndag d. 6. maj og Kristi<br />

Himmelfartsdag d. 17. maj blev endnu 3 af sognets unge konfirmeret – og selvom der var<br />

lidt færre, der skulle deles om festen, så var glæden og forventningen mindst ligeså stor. Vi<br />

siger tak til fotograf Børge Jørgensen, fra Fotomagasinet, der venligst har udlånt billederne<br />

fra St. Bededags-konfirmationerne – og gør opmærksom på, at det stadig er muligt at købe<br />

sit eget eksemplar af fællesbilledet fra den store dag.<br />

5


6<br />

<strong>Velkommen</strong> til konfirmanderne årgang 12/13<br />

Efter sommerferien kan kirkegængere og præster igen se frem til at møde konfirmander på<br />

kirkebænkene. Det er både en gave og en opgave for menigheden, når de unge mennesker<br />

skal møde gudstjenestelivet.<br />

Nogle gange går det forbløffende let at finde sig til rette med hinanden, andre gange er<br />

det en udfordring for begge parter. Lige meget hvordan det går, så er det altid en berigelse<br />

af gudstjenestelivet, for konfirmander tager ikke noget for givet. De undres, begejstres og<br />

siger til, når der er noget de ikke forstår. Her kan man som præst og menighed finde meget<br />

inspiration til både nytænkning og glæde over evangeliets og ritualernes holdbarhed. Rigtig<br />

hjertelig velkommen til konfirmanderne fra <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>.<br />

Minikonfirmander<br />

Dette efterår udbydes der vanen tro undervisning af minikonfirmander for 3.klasser ved<br />

<strong>Faxe</strong> kirke. 3. A. undervises efter sommerferien og 3. B. efter jul og nytår. Det er fortsat<br />

Maja Guldberg-Kjær (se billedet), der – i samarbejde med præst og kirketjener/organist -<br />

står for undervisningen.<br />

Undervisningen begynder torsdag d. 23. august.<br />

Der undervises hver torsdag lige efter skoletid, i<br />

kirken og sognehuset/konfirmandstuen.<br />

Maja Guldberg-Kjær<br />

Minikonfirmanderne · Foråret 2012<br />

Der vil blive sendt personlige invitationer ud til børnene i 3.A på Rolloskolen umiddelbart<br />

efter skolestart, men børn, der går i andre skoler er også velkomne.<br />

Der er planlagt en festlig afslutning med halloween/allehelgen- tema i både kirke og sognehus<br />

torsdag d. 1. november.<br />

Se evt. dagspressen og kirkens hjemmeside.


Babysalmesang og tumlinge-salmesang<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong> fortsætter samarbejdet med Hylleholt og Roholte<br />

<strong>Kirke</strong>r og tilbyder i den sene sommer babysalmesang for de<br />

0-1-årige. De lidt større børn, fra 1-3 år, tilbydes tumlingsalmesang<br />

i Hylleholt <strong>Kirke</strong> i efteråret (efter efterårsferien).<br />

Efterårets underviser hedder Kirsten Pedersen (se billedet) og<br />

blev færdiguddannet Rytmikpædagog i 1992 fra Institut for rytmik.<br />

Siden har hun arbejdet både i musikskoleregi og som selvstændig<br />

rytmikpædagog. Kirsten har desuden undervist i rytmik<br />

i dagplejen i <strong>Faxe</strong> kommune og fungeret som kirkesanger i bl.a.<br />

<strong>Faxe</strong> kirke.<br />

Kirsten har siden 2004 haft hold med babysalmesang, bl.a. i<br />

Sakskøbing. Kirsten vil i efteråret 2012 være vikar for Janni<br />

Erbs og varetage undervisningen af babysalmesang samt tumlinge-salmesang<br />

i <strong>Faxe</strong> og Hylleholt kirker.<br />

Kirsten fortæller om selve undervisningen, at salmerne skal læres på en sjov måde ved<br />

at sætte fagter på salmerne, danse dem og bruge kræmmerhusdukker m.m. Hun glæder<br />

sig til at se forældre/bedsteforældre og babyer til nogle hyggelige stjernestunder i <strong>Faxe</strong><br />

kirke.<br />

Undervisningen finder sted i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>, mandag kl. 13.00-13.45. Første gang mandag<br />

d. 20. august og derefter yderligere 7 mandage. Tilmelding til kordegn Stig Laursen tlf.<br />

56 71 35 52/ e-mail: sla@km.dk.<br />

Kirsten Buchwald<br />

Ny medarbejder på<br />

kirkegården<br />

Kirsten Pedersen<br />

Vi har ansat endnu en ny medarbejder på <strong>Faxe</strong><br />

kirkegård d. 15 maj i år. Nemlig Kirsten Buchwald.<br />

Hun vil desuden være at finde i kirken,<br />

da hun også skal være kirketjenerafløser.<br />

Kirsten har det sidste års tid været på Hylleholt<br />

kirkegård, og fundet arbejdet inden for<br />

vores område interessant. Vi glæder os meget<br />

til samarbejdet med Kirsten, og siger hermed –<br />

VELKOMMEN til <strong>Faxe</strong> kirke...<br />

<strong>Kirke</strong>gårdsleder Lone Kristensen<br />

7


8<br />

Foredrag med Henrik Stubkjær<br />

Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp<br />

Tid: Den 18. september 2012 · kl.19.00<br />

Sted: Sognehuset · Præstøvej 1 · <strong>Faxe</strong><br />

Generalsekretær Henrik Stubkjær fortæller om<br />

Folkekirkens Nødhjælps arbejde i verdens brændpunkter,<br />

det være sig i katastrofearbejdet, i udviklingsarbejdet<br />

og i fortalerarbejdet.<br />

Der vil være mulighed for fællesspisning kl. 18.00.<br />

Pris:<br />

Pris for spisning + foredrag + kaffe: 100 kr.<br />

Pris for foredrag + kaffe: 25 kr.<br />

Tilmelding:<br />

Såfremt man ønsker at spise inden foredraget,<br />

skal tilmelding og betaling ske inden 11. september<br />

på kirkekontoret, Gammel Strandvej 1, <strong>Faxe</strong>.<br />

© Folkekirkens Nødhjælp<br />

HUSK:<br />

Henrik Stubkjær<br />

på projektbesøg<br />

i Etiopien.<br />

<strong>Kirke</strong>bilen kan bestilles på kirkekontoret<br />

(56 71 35 52, tast 10) senest 17. september kl. 12.00.<br />

© Lisbeth Engbo<br />

Henrik Stubkjær<br />

spiller fodbold i<br />

Cambodja.


Torsdagsmøder<br />

Rollotårnet i <strong>Faxe</strong> fik en kort levetid<br />

25/10 kl. 14-16 i sognehuset<br />

En af Danmarks berømteste vikinger hed Rollo. I året 911 drog han med 6 skibe fra <strong>Faxe</strong><br />

Strand via Skåne til England, hvor han hærgede et stykke tid. Her samlede han sig en større<br />

flåde og drog videre til Normandiet i Nordvestfrankrig. Han både røvede og handlede med<br />

frankerne men faldt efterhånden til ro i byen Rouen. Han blev tildelt Normandiet som len<br />

af den svage franske konge. Her ligger han også begravet efter sin død 80 år gammel. Hans<br />

efterkommer efter 5 generationer, Vilhelm Erobreren, blev senere hersker over England.<br />

I året 1938 syntes doktor Rasmussen fra <strong>Faxe</strong>, at egnens berømte viking skulle hædres med<br />

et udsigtstårn, som naturligvis skulle bygges af de lokale byggematerialer i <strong>Faxe</strong> kalkbrud.<br />

Festkomiteen til <strong>Faxe</strong> Bys Forskønnelse var med på idéen, og ved en enorm kraftpræstation<br />

lykkedes det den lokale murermester Marius Petersen af opføre det 25 meter høje tårn på<br />

det højeste punkt nær byen på kun 3 måneder. I 1939 havde tårnet et besøgstal på over<br />

10.000 personer.<br />

Desværre havde festkomiteen valgt at lade tårnet opføre på en lejet grund nær kanten af<br />

kalkbruddet, og man havde desuden accepteret 1 års opsigelse for grunden på 250 m2.<br />

I 1948 fik komiteen et anbefalet brev fra <strong>Faxe</strong> Kalk A/S med opsigelse af lejemålet. Trods<br />

massive lokale protester, og efter megen presseomtale, blev tårnet endelig bortsprængt den<br />

26. maj 1950 under overværelse af ca. 2000 tilskuere. Resterne blev fragtet i tipvogne til<br />

den store kalkdæmning syd for byen. En mindesten nær ved den kommunale administrationsbygning<br />

i <strong>Faxe</strong> er rejst til ære for egnens store viking, Rollo.<br />

Arne Aasbjerg<br />

Løgumkloster tur-retur<br />

15/11 kl. 14.00 i sognehuset<br />

Da jeg var på kursus på Præstehøjskolen i Løgumkloster i januar i år, boede vi præster -<br />

som vi plejer, når vi er på kursus dér - på refugiet. Både refugiet og ikke mindst klosterkirken<br />

og de resterende bygninger fra fortiden betager hver gang, man er der. Jeg blev bidt af<br />

kirken og dens historie og begyndte at læse lidt om kirkens og klosterets historie.<br />

Det fik mig igen til at gå på opdagelse i kirken og klosterområdet for at tage nogle billeder<br />

af både nyt og gammelt. Det blev til en lille billedserie, som jeg gerne vil vise for interesserede:<br />

både for dem, der har været der selv og for dem, der ikke har været der og for dem,<br />

der endnu ikke ved det, men som vil finde ud af, at de bliver nødt til at tage derover for selv<br />

at opleve stedet med dets ganske særlige stemning.<br />

Torsdagsklubben tager på billed-charter til Løgumkloster tur-retur torsdag d. 15/11-12 med<br />

”afgang” fra ”Sognehuset” kl. 14.00 og garanteret hjemkomst på samme adresse samme<br />

dag kl. 16.00!<br />

Carsten Ackermann<br />

9


10<br />

Koncert i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong><br />

Fødselsdagskoncert<br />

Torsdag den 20. september kl. 19.30<br />

Dette er en enestående chance for at opleve den kendte danske pianist, Elisabeth<br />

Westenholz. Hun har gennem et langt musikliv bidraget til mange fantastiske<br />

koncertoplevelser, indspillet en lang række CD’er og modtaget flere<br />

priser, bl.a. Musikanmelderringens Kunstnerpris og Den Svenske Grammofonpris.<br />

I år bliver hun 70 år og har valgt at fejre dette ved bl.a. et par koncerter<br />

med Midtsjællands Kammerorkester. På programmet vil være værker af<br />

de to store komponister, Bach og Mozart – musik, der går lige i hjertet.<br />

Midtsjællands Kammerorkester, der er hjemmehørende i Haslev, består af ca.<br />

30 amatørmusikere fra hele Sjælland og Lolland-Falster. Orkestret blev stiftet<br />

i 1964 og dirigeres nu af Lars Grunth, der er Tivolis tidligere musikchef.<br />

Bl.a. grundet dette tidligere virke, der har resulteret i gode kontakter i musiklivet,<br />

har orkestret ofte glæden af at optræde med store musik-navne – til stor<br />

inspiration for de musikglade orkestermedlemmer.<br />

Vel mødt til koncert i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong><br />

Pianist,<br />

elisabeth Westenholz


Koncert i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong><br />

Familiekoncert<br />

Torsdag den 5. oktober kl. 17.00<br />

”Noahs Ark”<br />

(i samarbejde med hylleholt <strong>Kirke</strong>)<br />

Fra koncerten noahs Ark<br />

Denne koncert, der finder sted fredag den 5. oktober kl. 17.00 i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>,<br />

er primært et tilbud til børnefamilierne…. De tre skuespillere/musikere, Tine<br />

K. Skau, Lisa Balle og Ingvil Bjåstad, vil genfortælle historien om ”Noahs<br />

Ark” ved hjælp af musik og skuespil. Stort set alt vil foregå non-verbalt. Men<br />

historien vil være tydelig:<br />

”En engel synger – men der er ingen, der lytter. De voksne har alt for travlt<br />

med at skændes – de er helt holdt op med at tale sammen, synge og lege. Så<br />

Gud bliver vred, og han beslutter, at nu skal jorden vaskes fin og ren. Men<br />

der er én, der er sød! Det er Noah. Han synger og leger, kysser sin kone og<br />

krammer sine børn. Så Noah skal bygge et stort skib – en ark – og bo der med<br />

sin familie og alle dyrene i et helt år, indtil regnen stopper, og arken støder<br />

på grund. Nu får duen en vigtig opgave – den skal finde en grøn kvist. Når<br />

Noah får den, varer det ikke længe, før alle igen kan forlade arken, se op<br />

mod himlen og blive svimle af glæde over lyset og regnbuen. Derfor siger<br />

Noah også tak. Mange mange TAK”.<br />

Musikken til forestillingen stammer fra mange forskellige komponister, bl.a.<br />

fra Schuberts ”Erlkönig”, Mozarts ”Tryllefløjten”, Bizets ”Carmen”, Wagners<br />

”Traüme”, Rossinis ”Katteduet” samt flere salmer og folkemusik.<br />

Efter koncerten kan man melde sig til fælles spisning i Sognehuset (på Præstøvej<br />

1A). Det koster blot en 10’er pr. person eller 30 kr. for en hel familie.<br />

Tilmelding på <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>kontor (5671 3552, tast 10) senest fredag den 28.<br />

september.<br />

Til koncerterne er der gratis adgang, og kirkebilen kører. Denne<br />

skal bestilles på kirkekontoret (5671 3552, tast 10) senest sidste<br />

hverdag inden koncerten kl. 12.00<br />

11


12<br />

Koncert i Karise Sognehus<br />

Det ukrainske ensemble Dyvohray<br />

Mandag den 8. oktober kl. 19.30<br />

Dyvohray fra Ukraine samler altid fulde huse, når de er på deres årlige seks<br />

ugers turné rundt i hele Danmark.<br />

Dyvohray har eksisteret i 20 år og består af 5 M/K’er, som alle er uddannet<br />

og ansat ved det meget anerkendte National Philharmonic Society of Ukraine.<br />

Ensemblet består af far, mor og datter suppleret med yderligere 2 ekvilibrister<br />

på deres instrumenter, den ene komponerer flere af deres numre.<br />

Gennem deres musik skaber de en magisk variation af folklore, klassisk og<br />

moderne musik, der udtrykker skønheden og spiritualiteten i den ukrainske<br />

musikkultur.<br />

De spiller traditionel folkemusik tilsat elementer af skæg og ballade, så smuk<br />

musik, dans og skuespil forenes i deres optræden. Deres repertoire er meget<br />

alsidigt og omfatter kompositioner baseret på ukrainsk folkemusik, verdensmusik<br />

samt klassisk og moderne musik - kort sagt musik for enhver smag,<br />

dygtigt og professionelt udført.<br />

Deres musik består hovedsagelig af ukrainsk og russisk folkemusik, men de<br />

spiller også klassisk musik, enddog dansk musik.


Særlige gudstjenester i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong><br />

Søndag d. 23. september kl. 10.30<br />

Høstgudstjeneste – og auktion!<br />

Igen i år vil en smuk høstpyntet <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong><br />

danne ramme om en festlig og højtidelig<br />

gudstjeneste, hvor der i ord, musik og salmer<br />

takkes for Vorherres skaberværk.<br />

Alle, der har lyst og mulighed for det, kan<br />

medbringe lidt af høstens gaver: det kan være<br />

blomster, frugt, grøntsager, brød, marmelade,<br />

vin… eller hvad man nu kan finde på!<br />

Efterårets nye konfirmander får her en rigtig<br />

god grund til at gå i kirke, for vi plejer at<br />

kunne regne med deres hjælp til at bære de<br />

forskellige herligheder ind i kirken ved gudstjenestens<br />

begyndelse - og efter gudstjenesten<br />

har vi også brug for deres hjælp til at bære<br />

høstgaverne over til <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>s Sognehus,<br />

hvor der vil være auktion over de medbragte<br />

herligheder. Det indkomne beløb går til sognets<br />

menighedspleje.<br />

Undervejs i gudstjenesten vil bl.a. pigekoret<br />

være med til at sætte deres præg på denne traditionsrige<br />

gudstjeneste. Til dagen har koret<br />

forberedt motet, og derudover synger pigerne<br />

for på velkendte høstsalmer.<br />

Søndag d. 4. november kl. 10.30<br />

Allehelgen<br />

Allehelgen er den dag, hvor vi i kirken mindes dem vi har mistet og savner. Hvert år<br />

inviteres specielt de, der har mistet en af deres nærmeste i den tid, der er gået siden<br />

sidste Allehelgen. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i sognehuset.<br />

13


14<br />

Den nye messehagel<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>s nye messehagel blev indviet ved en festlig gudstjeneste i foråret, med efterfølgende<br />

reception, hvor kunstneren og håndværkeren bag arbejdet, Bodil de Neergaard,<br />

fortalte om sine tanker og hele arbejdet med hagelen.<br />

Den hvide messehagel bruges især ved fest og kan næste gang ses ved Allehelgensgudstjenesten,<br />

hvor vi fejrer mindet om vores døde. Kan man ikke vente så længe, så er her også<br />

nogle billeder af kirkens nye festtøj, men det skal understreges, at messehagelens mange<br />

motiver ses bedst i brug, når skygger og lys fremhæver det fine vævearbejde.<br />

Pigekor og korskole i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong><br />

Lige nu holder <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>s Pigekor og Korskole sommerferie, men onsdag den 12. september<br />

starter koret sin nye sæson med faste ugentlige korprøver i <strong>Faxe</strong> <strong>Kirke</strong>s Sognehus.<br />

Pigekoret øver onsdag mellem 15.30 og 17.00 og Korskolen onsdag mellem 14.45 og<br />

15.30. Interesserede er velkomne til at kontakte kirkens organist, Lene Besser, på telefon:<br />

2332 3668 for yderligere oplysninger.<br />

Fælles kirkeblad<br />

for kirker i Hylleholt, Roholte og <strong>Faxe</strong>!<br />

Menighedsrådende i Hylleholt, Roholte og <strong>Faxe</strong> er blevet enige om et fælles kirkeblad i<br />

en forsøgsperiode på 1 år.<br />

Formålet hermed er at deles om omkostningerne i et stadigt strammere budget. Desuden<br />

vil et fælles kirkeblad kunne styrke samarbejdet omkring kirkelige arrangementer.<br />

Det første fælles kirkeblad vil udkomme i uge 46.<br />

Alle 3 menighedsråd håber, at læserne vil tage godt imod det fælles kirkebladsprojekt.


<strong>Kirke</strong>lig vejviser <strong>Faxe</strong><br />

Præster i <strong>Faxe</strong>-Roholte Pastorat:<br />

Kirsten Kjær Ohms, sognepræst (kbf.)<br />

<strong>Faxe</strong> Præstegård, <strong>Kirke</strong>torvet 7,<br />

4640 <strong>Faxe</strong>. Tlf. 56 71 31 23.<br />

E-mail: kkoh@km.dk.<br />

Træffes bedst dagligt mellem<br />

kl. 10 og kl. 11.<br />

Fridag: Mandag.<br />

Carsten Ackermann, sognepræst.<br />

Roholte Præstegård, Roholtevej 30,<br />

4640 <strong>Faxe</strong>. Tlf. 56 72 50 84.<br />

E-mail: cac@km.dk.<br />

Træffes bedst mandag-torsdag<br />

kl. 11-12 og mandag till. kl. 18-19<br />

og i øvrigt efter aftale.<br />

Fridag: Fredag.<br />

<strong>Kirke</strong>kontoret:<br />

Kontor: Gammel Strandvej 1,<br />

4640 <strong>Faxe</strong>.<br />

Kontortid:<br />

Mandag-fredag kl. 9.30-13.00<br />

samt torsdag kl. 15.30-18.00.<br />

Kordegn: Stig Laursen<br />

Træffes på kirkekontoret.<br />

Tlf. 56 71 35 52. Fax 56 71 35 56<br />

E-mail: sla@km.dk<br />

<strong>Kirke</strong>gårdsleder: Lone M. Kristensen<br />

Træffes på kirkegårdskontoret<br />

mandag- fredag kl. 11-12,<br />

Tlf. 56 71 35 52<br />

<strong>Kirke</strong>n er på nettet:<br />

www.tryggevaeldeprovsti.dk<br />

Fødsel og dødsfald:<br />

Anmeldes snarest muligt til<br />

kordegnen.<br />

Fødselsanmeldelse: Forældres<br />

dåbsattester og evt. vielsesattest<br />

medbringes.<br />

Dødsanmeldelse: Afdødes dåbsattest<br />

samt evt. vielsesattest medbringes.<br />

<strong>Kirke</strong>lige handlinger:<br />

Ved dåb, vielse og begravelse:<br />

Henvendelse hos kordegn og hos<br />

præsten. Bemærk venligst, at når f.eks.<br />

dåb eller vielse er aftalt med præsten,<br />

skal man også henvende sig til kordegnekontoret.<br />

<strong>Kirke</strong>n:<br />

<strong>Kirke</strong>værge: Susanne Larsen<br />

Niels Olsensvej 11, 4640 <strong>Faxe</strong><br />

Tlf. 56 71 50 62<br />

Organist: Lene Besser<br />

Ellegaardsvej 34, 4684 Holmegård<br />

Tlf. 23 32 36 68<br />

E-mail: lenebesser@stofanet.dk<br />

<strong>Kirke</strong>tjener:<br />

Susanne Skjoldgaard Pedersen<br />

Ellevej 16, 4640 <strong>Faxe</strong><br />

E-mail: kirketjener@mail-online.dk<br />

Tlf. 20 14 52 18<br />

Menighedsråd:<br />

Formand: Morten Vive<br />

Gl. Strandvej 3, 4640 <strong>Faxe</strong><br />

Tlf. 56 71 57 68<br />

Næstformand: Lise Østergaard<br />

Bytoftevej 2, 4640 <strong>Faxe</strong><br />

Tlf. 22 44 39 79<br />

15


Gudstjenesteliste<br />

<strong>Faxe</strong> sogn · august · september · oktober · november · 2012<br />

SØNDAG I KIRKEÅRET DATO FAXE ROHOLTE<br />

AUGUST<br />

10. s. e. trin. 12/08 09.00 CA 10.30 CA<br />

11. s. e. trin. 19/08 10.30 KKO 09.00 KKO<br />

12. s. e. trin. 26/08 10.30 KKO 10.30 CA<br />

SEPTEMBER<br />

13. s. e. trin. 02/09 09.00 KKO 10.30 KKO<br />

14. s. e. trin. 09/09 10.30 CA 10.30 KKO<br />

15. s. e. trin. 16/09 10.30 KKO 10.30 CA<br />

16. s. e. trin. 23/09 10.30 KKO 10.30 CA<br />

17. s. e. trin. 30/09 09.00 CA 10.30 CA<br />

OKTOBER<br />

18. s. e. trin. Indsættelse? 07/10 10.30 NN 09.00 NN<br />

19. s. e. trin. 14/10 09.00 NN 10.30 NN<br />

20. s. e. trin. 21/10 10.30 NN 09.00 NN<br />

21. s. e. trin. Sommertid slut 28/10 09.00 CA 10.30 CA<br />

NOVEMBER<br />

Alle Helgen 04/11 10.30 NN 19.00 CA<br />

23. s. e. trin. 11/11 10.30 CA 10.30 NN<br />

24. s. e. trin. 18/11 09.00 NN 10.30 NN<br />

Sidste søndag i kirkeåret 25/11 10.30 CA 14.00 CA<br />

Forkortelser: KKO = Kirsten Kjær Ohms · CA = Carsten Ackermann<br />

NN = Vikar for Kirsten Kjær Ohms<br />

<strong>Kirke</strong>bilen kører hver søndag<br />

- ring til kirkekontoret, 56 71 35 52 - lokal 10, fredag inden kl. 12.00<br />

Udgivet af <strong>Faxe</strong> Menighedsråd · Ansvarshavende redaktør: Claus Østenby · Tryk: <strong>Faxe</strong> Bogtryk/Grafisk.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!