Odense Pilot River Basin

www2.blst.dk

Odense Pilot River Basin

Forord .........................................................................................................................5

1. Indledning og sammenfatning ................................................................................7

2. Områdebeskrivelse ................................................................................................ 11

Landskab og jordtyper ......................................................................................................... 11

Arealanvendelse, befolkning og spildevand ...........................................................................12

Landbrugsforhold ................................................................................................................. 13

Kunstig afvanding og landindvinding i oplandet ................................................................... 14

2.1 Vandområdernes beliggenhed, typologi og afgrænsning ........................................................ 15

2.2 Referencetilstand for de forskellige typer af vandområder .....................................................23

2.3 Beskyttede områder .............................................................................................................27

Internationale beskyttelsesområder ........................................................................................27

Nationalt beskyttede områder ................................................................................................28

Regionale naturområder ........................................................................................................28

3. Påvirkninger .........................................................................................................29

3.1 Spildevand fra husholdninger og industri ..............................................................................30

3.2 Landbrug ...............................................................................................................................32

3.3 Deposition fra luften .............................................................................................................34

3.4 Samlede stofbelastninger ....................................................................................................... 35

3.5 Kvantitative påvirkninger af vandet .......................................................................................36

3.6 Andre påvirkninger ...............................................................................................................37

4. Vandområdernes tilstand ......................................................................................39

4.1 Vandløb .................................................................................................................................39

4.2 Søer ....................................................................................................................................... 41

4.3 Vådområder ...........................................................................................................................42

4.4 Grundvand ............................................................................................................................43

4.5 Kystvande ..............................................................................................................................43

5. Miljømål og indsatsbehov ..................................................................................... 45

5.1 Miljømål og kriterier for målopfyldelse .................................................................................. 47

Vandløb ................................................................................................................................. 47

Søer ........................................................................................................................................48

Vådområder ...........................................................................................................................50

Grundvand ............................................................................................................................ 52

Kystvande .............................................................................................................................. 53

5.2 Målopfyldelse og indsatsbehov ..............................................................................................54

Vandløb .................................................................................................................................54

Søer ........................................................................................................................................56

Vådområder ........................................................................................................................... 57

Grundvand ............................................................................................................................ 57

Kystvande ..............................................................................................................................58

6. Indsatsprogram og økonomi .................................................................................59

6.1 Virkemidler - oversigt ............................................................................................................60

Hvor er effekten størst? .........................................................................................................62

6.2 Basisforanstaltninger og forudsætninger ................................................................................64

Effekt. ....................................................................................................................................64

Økonomi ...............................................................................................................................64

Forudsætninger ......................................................................................................................64

Miljøcenter Odense

Indholdsfortegnelse

More magazines by this user
Similar magazines