Odense Pilot River Basin

www2.blst.dk

Odense Pilot River Basin

Forord

Nærværende demonstrationsprojekt

for vandplanlægning i Odense Fjordoplandet

udgør sidste trin i det danske

bidrag til EU’s afprøvning af Vandrammedirektivet

gennem pilotprojekter i

medlemslandene forud for den egentlige

gennemførelse af direktivet. Projektet

startede tilbage i 2002, hvor Fyns Amt

af Miljøstyrelsen blev inviteret til at

gennemføre pilotprojektet. Fyns Amt

har således været projektansvarlig myndighed

med reference til Miljøstyrelsen

og har samarbejdet med og indberettet

projektets resultater til EU. Med strukturreformen

overgik amternes opgaver i

relation til vand- og naturplanlægning

til statens 7 miljøcentre, og pilotprojektet

er således pr. 1. januar 2007 videreført

af Miljøministeriet, Miljøcenter

Odense. Miljøcenter Odense/Fyns Amt

har for den sidste del af projektperioden

modtaget støtte fra EU-LIFE til gennemførelse

af demonstrationsprojektet.

Vandrammedirektivet blev vedtaget

af EU i december 2000. Vandrammedirektivet

fastlægger rammerne for den

fremtidige vandmiljøforvaltning i EU’s

medlemsstater. Målet med Vandrammedirektivet

er at opnå ”god økologisk

kvalitet” i alle dele af vandmiljøet, dvs.

vandløb, vådområder, søer og kystvande,

samt ”god tilstand” i grundvandet

senest i 2015. Det skal opnås gennem

vandplaner for vandløbsoplande, hvor

hvert opland behandles som et sammenhængende

hele. Vandrammedirektivet

integrerer en række tidligere vedtagne

direktiver rettet mod specifikke forureningskilder

(f.eks. Spildevandsdirektivet

Miljøcenter Odense

eller Nitratdirektivet) eller beskyttelse af

specifikke områder (f.eks. Badevandsdirektivet

eller Skaldyrsdirektivet) og

samler bestræbelserne i disse direktiver

i en helhedsorienteret tilgang.

For at fremme denne helhedsorienterede

og ambitiøse omlægning af EU’s

vandmiljøpolitik har EU’s vanddirektører

besluttet en koordineret strategi

for implementering af Vandrammedirektivet

(Common Implementation

Strategy: CIS). Denne strategi er opdelt

i 2 faser, hvor fase I (frem til 2004)

primært fokuserede på udarbejdelse og

test af en række EU-vejledninger. Fase

II (2005-06/07) har primært bestået i

at udvikle erfaringer og metoder til at

udforme overvågningsprogrammer og

vandplaner for pilotområderne forud

for Vandrammedirektivets tidsfrister og

bidrage med konkrete erfaringer og casestudier

med særligt fokus på udvalgte

problemområder, bl.a. sammenhængen

mellem Vandrammedirektivet og EU’s

landbrugspolitik (CAP).

Begrundelsen for udpegningen af

Odense Fjord-oplandet som testopland

har været, at området, som dækker en

tredjedel af Fyn, indeholder et bredt

spektrum af danske vand- og naturtyper

samt betydelige påvirkningskilder

som f.eks. Odense By, Fynsværket og et

intensivt landbrug i oplandet. Samtidig

hører Odense Å og Odense Fjord til de

bedst undersøgte vandområder i landet.

Odense Pilot River Basin-projektet

har nationalt og internationalt bidraget

til Vandrammedirektivets implementering

gennem en lang række møder,

foredrag, artikler og rapporter, hvoraf

følgende skal nævnes:

• Fyns Amt 2003: Odense Pilot River

Basin, Foreløbig Basisanalyse,

Vandrammedirektivets artikel 5.

• European Commission, oint Research

Centre, 2005: Pilot River

Basin Outcome Report - Testing of

the WFD Guidance Documents.

• Fyns Amt og COWI, november

2006: Økonomisk analyse af integreret

indsatsprogram for Odense

Fjord-oplandet. Metodenotat.

• Fyns Amt og COWI, november

2006: Økonomisk analyse af integreret

indsatsprogram for Odense

Fjord-oplandet. Virkemiddelkatalog.

• Fyns Amt og COWI, november

2006: Økonomisk analyse af integreret

indsatsprogram for Odense

Fjord-oplandet. Resultatrapport.

• Miljøcenter Odense, 2007: Odense

Pilot River Basin. Demonstrationsprojekt

for vandplanlægning

i Odense Fjord-oplandet. Vandrammedirektivets

artikel 13. Lægmandsrapport.

• European Commission, oint Research

Centre, 2007: Pilot River

Basin Activity Report, Phase II,

2005-06 (under udarbejdelse).

• European Commission, oint Research

Centre, 2007: Experiences

in Analysis of Pressures and Impacts

from Agriculture on Water

Resources and Developing a related

Programme of Measures. Report

More magazines by this user
Similar magazines