nyt dokument - FOA

applikationer.foa.dk

nyt dokument - FOA

Frontspejlet

For en bedre fremtid

for buschauffører

Forbundet af

Offentligt Ansatte


Det skal gøres bedre

I FOA har vi valgt at kalde dette blad for “Frontspejlet”. Vi

ved godt der ikke er noget i busverdenen der hedder sådan,

men udtrykket dækker meget godt indholdet i bladet. Vi gennemgår

nogle af de erfaringer vi som buschauffører har gjort

os siden 1990, samtidig med at vi kommer med bud på, hvad

der kan og skal gøres bedre. Disse bud vil for dig som buschauffør

nemt kunne læses ud af kritikken af det bestående, og

du kender selvfølgelig selv en del af svarene.

Ingen steder har vi oplevet reelle forbedringer de seneste

mange år. Konkurrencen i branchen, som desværre kun handler

om penge, er gået hårdt ud over vores fag. Uanset om man

har kørt i Combus, HT, Odense Bytrafik, Århus Sporveje eller

et hvilket som helst andet busselskab, der kører kollektiv trafik,

så smitter denne konkurrence af på vores løn- og ansættelsesforhold.

En artikel fra England beskriver, at det kan gå

endnu værre, end det vi har oplevet.

Arbejdsmiljøet

Buschaufførernes arbejdsmiljø er nok et af de områder på

arbejdsmarkedet, der er undersøgt mest. Senest er et Sund

Bus-projekt i hovedstadsområdet afsluttet og konsulentfirmaet

CASA har beskrevet, hvordan vores arbejdsmiljø kan tilgodeses

når driften er i udbud.

Vi skal ikke være kede af, at vores arbejdsplads og den måde

den påvirker vores sundhed og helbred på, er beskrevet detaljeret.

Det er kun godt og bør kunne bruges til at skabe bedre

Buschauffør i FOA: FOA har i næsten 90 år organiseret chauffører

i den kollektive trafik. Omkring 8.500 lønmodtagere i Danmark er

beskæftiget som buschauffører. Knap 2.400 - eller mere end hver

fjerde - er medlemmer af FOA. De kører busser i byerne København,

Odense og Århus. Organisationsgraden er på 98 procent.

2

forhold uanset hvor vi kører. Men viljen til at ændre væsentligt

på vores forhold mangler desværre hos både trafikselskaberne

og entreprenørerne. Bliver vi syge og nedslidte, ansættes der

bare en anden og samfundet betaler omkostningerne.

Eget ansvar!

Men vi må også påtage os vores egen del af ansvaret. I fagbevægelsen

har vi i busbranchen begået næsten alle de fejl, der

kan begås. Da udliciteringerne begyndte sørgede vi ikke for, at

arbejdsgiverne blev forhindret i at konkurrere på vores løn- og

ansættelsesvilkår. SiD forsøgte at bruge FOAs overenskomster i

HT, Odense og Århus som løftestang, men uden større held.

Buschaufførerne udenfor Odense og Århus har ikke fået en

reallønsfremgang de senere år, og forbedringerne ved sidste

overenskomstfornyelse er nærmest ikke til at få øje på.

Nu går det næsten lige skidt for alle. Dog er der fortsat håb

for Århus og Odense, hvor chaufførerne stadigvæk er offentligt

ansatte og bedre forhold at kæmpe for at bevare.

Desværre har vi brugt alt for meget tid på at slås om medlemmerne

i stedet for at slås for medlemmerne.

I FOA vil vi gerne bilægge striden med SiD og strides med

arbejdsgiverne i stedet. Men det skal foregå i et ligeværdigt

samarbejde, hvor SiD accepterer vores ret til også at tegne

overenskomst for buschauffører. Et frugtbart samarbejde giver

bedre resultatet end at kaste med rådne æbler efter hinanden!

God fornøjelse med “Frontspejlet” og god tur!

Med venlig hilsen

Reiner Burgwald

Næstformand i Teknik- og servicesektoren i FOA

FRONTSPEJLET Redaktion: Reiner Burgwald (ansv.).

Udgiver: Forbundet af Offentligt Ansatte/Trafikfunktionærernes

Fagforening/Sporvejsfunktionærernes Brancheforening i

Århus/Buschaufførernes Klub i Odense. Layout: Maja Honoré.

Tryk: Arme og Ben. Forsidefoto: Mike Kollöffel.


Et rigtig dårligt eventyr

– om 14 års udlicitering af busdrift i hovedstaden

Af Peter Kvist Jørgensen

Formand for Trafikfunktionærernes Fagforening

Foto: Mike Kollöffel

Der var engang… sådan begynder alle eventyr. Og på nogle

punkter var tiden før udliciteringerne i HT, Hovedstadens

Trafikselskab, et eventyr. Naturligvis kunne vi i fagforeningerne

også være utilfredse.

Som fagforening bør vi jo aldrig sige, at målet er nået, men

både FOAs og de fleste af SiDs chauffør-medlemmer havde

gode og stort set ens arbejdsforhold.

Næsten 90 procent af buschaufførerne var ansat i HT. De

havde goder som: Funktionæransættelse, 12 procent pensionsordning,

fuldt betalte pauser, regler for regulering af

arbejdstiden med gode hensyn til arbejdsmiljøet, en god personalepolitik

med brede menneskelige hensyn og meget andet.

FOAs afdeling, Trafikfunktionærernes Fagforening (TF),

organiserede i den centrale del af HT-området ca. 3000 chauffører,

hvilket var omkring to tredjedele af chaufførerne i HT.

SiDs chaufførafdelinger organiserede resten i yderområdet af

hovedstaden.

Der var to overenskomster, som blev forhandlet i fællesskab,

som stort set var identiske, og som gennem årene udviklede

sig i den rigtige retning – set fra chauffør side.

En mindre gruppe SiD-chauffører havde ikke de samme

goder. De var ansat hos nogle få busvognmænd, der havde

overlevet kommunaliseringen af busdriften i HT i 1970erne,

og de arbejdede på SiDs lands- og tillægsoverenskomst,

LT-overenskomsten.

I hele HT var der samling og fællesskab på tværs af faggrænser

og organisationer. Buschauffører i HT havde en organisationsprocent

på 100, noget andre fagforbund og fagforeninger

misundte os.

Så kom skurken...

… i form af statsminister Poul Schlüter. I en uhellig alliance

med Fremskridtspartiet vedtog hans regering i 1989 loven om

tvangsudlicitering. Private vognmænd i og udenfor HT lugtede

lunten. Med SiDs lands- og tillægsoverenskomst i baglommen

bød de løs på HTs egne buslinier. De vidste, at de i

forhold til HTs egne busser havde et kæmpe forspring – nemlig

en billigere overenskomst. I 1990 var den over 30 procent

3


illigere end HTs. Nul pension, kort opsigelsesvarsel, få eller

ingen betalte pauser, fleksible men miljødårlige regler for vagternes

tilrettelæggelse osv. Lønnen var der ikke forskel på –

men det gjorde heller ikke så meget, der var nok at tage af.

I HTs centrale område, dvs. dér hvor FOA/TF organiserede

chaufførerne, havde der siden begyndelsen af 1900-tallet ikke

været private selskaber. Men allerede et år efter den forhadte

HT-lovs vedtagelse i 1989, kørte de første private busser i

Københavns gader.

Måske en glædens dag for aktionærer, der kunne se frem til

højere profit, men en sorgens dag for buschauffører og arbejderbevægelsen.

Reelt var årtiers fagligt arbejde for at forbedre forholdene

for HT-chaufførerne med ét slag bombet tilbage til stenalderen.

Nød burde lære nøgen fagbevægelse at spinde…

… siger et lettere omskrevet gammelt ordsprog. Men det gjorde

den ikke.

Allerede i 1990 og flere gange senere, har FOA/TF henvendt

sig til SiD med forslag om samarbejde, hvor fælles overenskomst

eller bevarelse af de faglige organisationsgrænser, var

nogle af forslagene, der kunne modvirke konkurrencen på busmedlemmernes

overenskomstforhold.

SiD afviste, at FOA/TF skulle have nogen som helst indflydelse

på det private område.

4

Resultaterne for medlemmerne var nedslående. FOA/TFs

overenskomst blev under pres lettere forringet, og stadig færre

kom til at arbejde på den.

SiD afviklede hen ad vejen deres overenskomst for offentligt

ansatte HT-chauffører. Af flere omgange overflyttede SiD

chaufførerne til den ringere lands- og tillægsoverenskomst,

som de var påbegyndt en gradvis forbedring af.

De få HT chauffører, der før udliciteringen fulgte lands- og

tillægsovrenskomsten, har ganske vist fået det lidt bedre, men

de resterende 85 til 90 procent af buschaufførerne kører i dag

alle på ringere aftaler, end de havde, da de var offentligt ansatte

HT-chauffører.

Set i et fagligt perspektiv var – og er – det en katastrofe –

og uværdigt for fagbevægelsen.

Spekulation i overenskomster

Op igennem 1990’erne har LO arbejdet for at ændre loven

om virksomhedsoverdragelse. Loven skal beskytte ansatte mod

forringelser af løn- og arbejdvilkår, når deres arbejdsplads

bliver overtaget af en anden arbejdgiver. Men ved overdragelse

til en anden arbejdsgiver varmer den kun indtil overenskomsterne

skal fornys.

Derfor vedtog LO i begyndelsen af 1990’erne, at arbejde

for at loven skulle ændres, så fagbevægelsen kunne videreføre

de bedste overenskomster, så medlemmerne ikke er brikker i

arbejdsgivernes spekulation i de billigste overenskomster.


Hvis loven var blevet ændret på denne måde, havde

Danmark aldrig oplevet sagen om Ri-Bus. De kommunalt

ansatte chauffører på Møn, i Ålborg og flere andre steder, og

de DSB-ansatte, havde ikke behøvet at få ringere arbejdsforhold.

Lovændringen der forsvandt

I stedet skete noget helt andet. I 1997 havde statsminister

Poul Nyrup Rasmussen politisk flertal i Folketinget for en

ændring af loven om virksomhedsoverdragelse.

LO støttede lovændringen, fordi den lå på linie med LOs

ønsker. Ændringsforslaget blev dog aldrig fremsat. Hvorfor?

Fordi LO-fagbevægelsen nu pludselig var uenig.

SiD skrev i Fagbladet at lovændringen ville føre til anarki.

At den ville give FOA adgang til det private arbejdsmarked og

alene ville være til FOAs fordel.

Her må man spørge:

Hvad anarkistisk er der ved, at udviklingen på arbejdsmarkedet,

nødvendiggør et samarbejde i fagbevægelsen? Det burde

vel være helt naturligt for fagbevægelsen?

Krig om medlemmerne

Af Peter Kvist Jørgensen

Formand for Trafikfunktionærernes Fagforening

En meget stor del af FOA/TFs medlemmer, har gennem årene

valgt at forblive i FOA/TF, også efter de er overgået til SiDs

overenskomst.

For chaufførerne har argumentet gang på gang været:

Hvorfor skal vi som HT-chauffører belønne et fagforbund, der

har en ringere overenskomst, og som ikke har ønsket at samarbejde

om at forsvare de opnåede goder?

Til gengæld er næsten alle de SiD-chauffører, der er overgået

til FOA/TFs overenskomst, gået direkte over til FOA/TF.

TF kan forsat mønstre en organisationsprocent tæt på 100.

Alle er organiseret, fordi de er omfattet af FOA/TFs overenskomst.

Som konsekvens af fagbevægelsens egne regler burde TF

tvangsoverflytte de medlemmer, der arbejder på SiD-overenskomsten,

men for os at se vil det blot føre til en flugt af

HT-chauffører væk fra LO-fagbevægelsen.

Hvad forkert er der ved at FOA, eventuelt sammen med

SiD, indgår overenskomst for rutebilchauffører på det private

arbejdsmarked, når nu SiD har offentligt ansatte buschauffører

i kommunale selskaber i Århus og Odense?

En troværdig fagbevægelse, tak

Men slaget er ikke tabt endnu.

Mange buschauffører er i dag rede til at tage kampen for

bedre forhold. Det er fagbevægelsen største aktiv. For medlemmerne

ligger hele meningen med fagbevægelsen i, at organisationerne

optræder troværdige og bygger på faglighed og

fællesskab. Medlemmerne tror ikke på ‘ligemageri’ på laveste

fællesnævner, men på gensidig støtte, hvor de stærke skuldre

støtter de svage.

Hvis det er den røde tråd i fagbevægelsens indsats, så behøver

et eventyr, som det vi oplever i HT, ikke at ende skidt.

Striden om de ‘forkert’ organiserede FOA/TF-medlemmer har

nu bølget frem og tilbage i over 10 år. Det er en absurd historie

om kampen om medlemmerne – ikke for medlemmerne.

Bl.a. forsøgte TF i begyndelsen af 2003, gennem en aftale

lavet i LO med Chaufførernes Fagforening (SiD) i København

at løse problemet. Løsningen ville indebære, at TF blev en del

af SiD, såfremt der kunne etableres en HT overenskomst, der

matchede FOA/TFs. Det strandede på en halvhjertet indsats

fra SiD, der samtidig – i efteråret 2003 – åbnede en grænsesag

mod FOA/TF i LO. Den sag er stadig ikke afsluttet.

Men fakta er, at LO tidligere har taget stilling til grænsestriden

i HT.

I 1997 indstævnede SiD ligeledes FOA/TF for LOs grænsenævn.

TF blev dog frifundet, og LO gav dermed TF ret til at

forsøge at indgå overenskomst med de arbejdsgivere, der overtager

medlemmer og buslinier fra FOA/TF overenskomstens

dækningsområde.

SiD udtalte gennem Fagbladet, at de havde vundet.

5


Britiske buschauffører med ryggen mod muren

Mange britiske buschauffører tjener ikke mere, end hvad supermarkeder

betaler en flaskedreng for at stille varer på hylderne. Nedturen begyndte med

privatiseringerne for snart 20 år siden

Af Kim Bang-Sørensen (DJ)

Jeg får fat på Paul Cowell en tidlig formiddag på hans mobiltelefon,

men samtalen bliver kort. Han kan blive fyret for at

tale privat i telefon i arbejdstiden og beder mig om at ringe

igen, når han er hjemme. Det er han først kl. 19:45 samme

aften, hvor han vil have kørt bus i 10 timer.

Paul Cowell sidder stadig iført busuniform, da jeg dukker

op på hans bopæl. Trods hans lange arbejdsdag virker den

43-årige buschauffør forbavsende frisk og veloplagt. Men Paul

Cowell er ikke bare buschauffør i Worthing. Han er også

tillidsmand for 60 chauffører. Og han har vind i sejlene i øjeblikket.

For få måneder siden fik han med en strejke gennemtrumfet

en lønstigning for sine medlemmer. Bevares, Paul

Cowell og hans kolleger får stadig kun £ 7,15 i timen (knap

81 kroner), men det er trods alt bedre end £ 6,68 (75 kroner),

som de fik tidligere.

For engelske buschauffører hører til nogle af de dårligst

6

betalte ansatte i landet. Postbude, sygeplejersker og renovationsarbejdere

tjener mere. Ja, selv kassedamen henne i supermarkedet

er tæt på at have en højere timeløn.

Sådan har det imidlertid ikke altid været.

»Da jeg begyndte at køre som buschauffør i 1982, fik jeg

£ 4 i timen, og det var en god løn dengang. Så kan man selv

regne ud, hvor dårligt vi er betalt i dag mere end 20 år senere,

hvor vi kun får £ 7.15,« konstaterer Paul Cowell tørt.

Fagforeninger stod magtesløse

Lønstatistikker bekræfter buschaufførers ringere løn.

»I de første 10 år efter privatiseringerne og dereguleringen

faldt lønningerne i busbranchen mærkbart, mens næsten alle

andre tilsvarende brancher holdt trit med inflationen.

Nedgangen skete dog ikke ved, at chauffører gik ned i løn.

Nej, de private busselskaber ansatte nye chauffører til en lavere

løn og dårligere betingelser og forhindrede dem derefter i at

komme op på niveau med chauffører med højere anciennitet,«


Britiske buschauffører strejker for bedre løn

fortæller Martin Mayer, fra fagforbundet Transport & General

Workers Union (T&G)

Typisk tjente den nye generation af buschauffører indtil for

nylig op til en tredjedel mindre end deres kolleger med længere

ansættelse.

Fagforeningen stod magtesløs, fordi lønforhandlinger skete

på lokalt niveau, og britisk lovgivning forbyder solidaritetsstrejker.

»Med de fagforeningsfjendske regler her i landet var det

stort set umuligt for os at forhindre det uundgåelige angreb på

løn- og arbejdsvilkår,« tilføjer Martin Mayer.

Private har monopol på busdrift

Under den konservative premierminister Margaret Thatcher,

privatiserede og deregulerede Storbritannien i 1986 den

offentlige busdrift. De første år medførte intens konkurrence

på de travleste ruter i byerne. Det skabte forvirring, for nye

ruter opstod og forsvandt fra den ene dag til den anden.

Men i dag er konkurrencen ophørt. Fire store busselskaber,

Stagecoach, First, Go Ahead og Arriva har stort set opkøbt alle

de mindre lokale privatiserede busselskaber og har fordelt

Storbritanniens busruter mellem sig. Tilsammen sidder de fire

største busselskaber på næsten to tredjedele af den nationale

busdrift. Hvor hver by tidligere blev betjent af ét offentligt

busselskab, har hver by nu et privat busselskab, der reelt har

monopol på al busdrift i området.

Med privatiseringen og de store busselskabers indtræden

begyndte de britiske buschaufførers nedtur. Busselskaberne

forstod at svække fagforeningen og spille chaufførerne ud mod

hinanden. Kravet om lokale lønforhandlinger gjorde udslaget.

»Vi har f.eks. 16 busgarager i Worthing, og hver garage har

sine egen lønaftale med Stagecoach, som vi hører under.

Busselskaberne har forstået at splitte os og gøre os svage. Det

begyndte i 1990 og er accelereret lige siden,« fortæller Paul

Cowell.

Kontrakter uden rettigheder

Mange steder bliver buschauffører ikke engang ansat, men

kører på kontrakt uden rettigheder til sygedagpenge, feriepenge

eller sikkerhed for fortsat beskæftigelse.

Desuden bliver buschauffører i dag betalt vidt forskelligt,

selv om de arbejder for det samme busselskab. I Wales med

højere arbejdsløshed lønner Stagecoach sine chauffører langt

dårligere end Paul Cowell og hans kolleger i Worthing på den

engelske sydkyst. I Wales har Stagecoachs presset sine chauffører

helt ned på en timeløn på blot £ 5.41 (61 kroner).

Og i London, som er en af verdens dyreste byer at bo i,

lægger byens Labour-borgmester, Ken Livingstone, £ 4 oveni

timelønnen for byens buschauffører. Det er en direkte

erhvervsstøtte til de private busselskaber men nødvendig, hvis

hovedstadens chauffører skal have råd til at gå på arbejde.

»Det er skruen uden ende. I Brighton, som kun ligger 15

kilometer herfra, får buschauffører £ 8,50 i timen samt bedre

arbejdsforhold. Derfor har vi i Worthing altid underskud af

chauffører, fordi det frister at køre i Brighton,« påpeger Paul

Cowell.

Svært at stable strejke på benene

Men et massivt oprør er i gang blandt de britiske buschauffører.

De kan nu indse, at de bliver nødt til at stå sammen, hvis

de skal have en chance for at få en bedre løn. Paul Cowells

næste skridt er at få et samarbejde i stand mellem Stagecoachs

chauffører i nabokommunerne og tvinge Stagecoach til at

anerkende, at den næste lønaftale skal gælde dem alle.

»Dermed vil vi stå stærkere, og skulle det blive nødvendigt

med en strejke, vil den gøre mere ondt. Ved vor sidste strejke,

kunne Stagecoach hente uorganiserede chauffører og mellemledere

fra nabokommunerne til at køre busserne. Det kan selskabet

ikke, hvis vi alle strejker,« forudser Paul Cowell.

De fagretlige regler i Storbritannien gør det dog svært at få

en strejke stablet på benene. Loven kræver, at chaufførerne

først skal igennem tre afstemninger i hvert garageanlæg, inden

et strejkevarsel går til skriftlig afstemning. En afstemning, som

bliver administreret af en offentlig myndighed, og som fagforeningen

er helt udelukket fra. Den kan bare vente på resultatet.

Reglerne er komplicerede og et levn fra Margaret Thatcheræraen.

»Hun svækkede fagforeningerne, og de store busselskaber

nåede næsten at knuse os fuldstændigt. Men vi har ikke givet

op. Min vision er, at vi alle får samme løn, uanset hvor vi

kører bus. Så langt når vi næppe, men vi er på vej,« lyder det

optimistisk fra Paul Cowell.

7


Forskelle i overenskomsterne

Der er forskelle mellem overenskomsterne, som FOA har

opnået med de private arbejdsgivere, og den overenskomst,

som SiD har opnået med de samme arbejdsgivere. Forskellene

fremgår af tabellen herunder.

Endnu mere tydelige er forskellene mellem den overenskomst,

som SiD har opnået i de dele af landet, hvor FOA ikke har

været med til at forhandle overenskomsterne. Den overenskomst

hedder landsoverenskomsten og fungerer udenfor HTområdet.

De ringere vilkår består blandt andet i, at:

FOAs TF overenskomst

Årsløn

Årsløn på startløn kr. 229.068,-

Årsløn på slutløn kr. 252.488,-

Opsigelsesvarsel

0-1 års ansættelse: 2 uger

1-3 års ansættelse: 3 mdr.

over 3 års ansættelse: 4 mdr.

Over 6 års ansættelse: 5 mdr.

Over 9 års ansættelse: 6 mdr.

herefter 6 mdr og maksimalt 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse

Efterløn i henhold til funktionærlov, op til 3mdr.s løn til efterladte ved dødsfald

Fridage

52 weekender svarende til 104 fridage/år

Altid 10 1 /2 pr. år fridage uanset antal helligdage

36 minutters opsparing ved vagter efter kl. 12. pr. 1. april 2001. 2 /3 af afspadsering deles

solidarisk, så alle får 4 1 /2 fridage pr. år. Rest til den enkelte

55 1 /2 timers afspadsering som bruges til køb af korte hold

5 ekstra fridage til chauffører over 55 år

5 feriefridage

I 2004 vil alle chauffører have 127 fridage. Hertil skal lægges 55 1 /2 time svarende til 7 1 /2 fridag

Sygdom, barsel og adoption

Fuld løn i alle perioder (sygdom, barsel og adoption)

For chauffører, der kører efter fast plan, ydes den løn, der hører til planen

For chauffører på rammeturnus (‘løse’) ydes grundløn plus et gennemsnitstillæg på pt kr. 94,-

Arbejdstid

Gennemsnitlig 37 timer pr. uge

Maksimal daglig arbejdstid er 8,24 timer. Minimal daglig arbejdstid er 6 timer

Arbejdstiden opgøres enten månedsvis eller efter en turnusperiode på 16-uger. Det antal

timer, oprundet til 1 /1 og 1 /2, som ligger ud over antal arbejdsdage x den gennemsnitlige daglige

arbejdstid, går til afspadsering

Udover den maksimale daglige arbejdstid, kan arbejdsgiveren fratrække 15 minutter for de

pauseminutter der på én dag ligger mellem 45 og 60 minutter. Pausefradraget kan kun ske

på pauser der overstiger 15 minutter

Vagterne skal slutte og starte samme sted. Transporttid hertil indgår i den maksimale

arbejdstid

Pauser

For vagter over 4 timer medregnes 45 minutters betalt pause pr. vagt

Disse fordeles som 30 minutter til spisepause og 15 minutter til kaffepause. Minimum 45

minutters betalt pause pr. vagt

Ingen ophold på mindre end 15 minutter betragtes som pause

På vagter på mere en 7,24 timer må spisepausen ikke være tillagt. På vagter over 8 timer må

ingen pauseminutter være tillagt. Der kan på en vagt kun ske pausefradrag på 15 minutter

Pauseminutter ud over 60 minutter betales altså også

Overstiger arbejdsperioden på bussen 2,55 timer, skal der minimum indlægges en kaffepause

Der medregnes 45 minutters betalt pause pr. arbejdsdag. Delt vagt betragtes som èn arbejsdag

Diverse regler

Det tilstræbes, at ingen planmæssig arbejdsperiode på bussen overstiger 3 timer.

Vagter der begynder efter kl. 21, anses for at være begyndt kl. 21.

Chaufføren har fri hver anden weekend, med undtagelse af hver 16. lørdag. har gennemsnitligt

fri to ugentlige fridage. Arbejdsperioder på 3-4 dage

Fornyelse af kørekort betales af arbejdsgiver og der gives en fridag.

Tryghedsaftale som sikrer, at ingen chauffør vil blive afskediget p.g.a. effektivisering og

driftsomlægninger.

Der gives 3 minutter til opstart af bus i garage.

Ingen tvinges til at køre delte vagter/middagsvogne.

Feriegodtgørelse af feriepenge.

8

■ Årslønnen ligger hen ved kr. 30.000 under lønningerne i

HT-området.

■ Opsigelsesvarslerne kun går op til 8 uger.

■ En del af pauserne skal ikke afholdes, men kan betales

gennem tillæg i stedet for.

■ Der gives ikke frihed for at køre i holddrift (vagter der

starter efter kl. 12.00).

SiDs landsoverenskomst m/tillægsoverenskomst

Årsløn på startløn kr. 228.571,-

Årsløn på slutløn kr. 251.775,-

0-1 års ansættelse: 1 uge

Over 1 års anciennitet: 2 uger

Over 3 års anciennitet: 3 uger

Over 5 års anciennitet: 3 mdr

2 ugentlige fridage svarende til 104 fridage/år.

Fridage for det faktiske antal skæve helligdage. (I 2004 7 dage)

For hele vagter som påbegyndes efter kl. 12, opspares 36 minutter til afspadsering.

Tildeles den enkelte chauffør.

5 feriefridage

2004 vil alle chauffører have 116 fridage. Hertil skal lægges fridage for de chauffører,

der opsparer ved såkaldt ubekvem arbejdstid.

Under sygdom betales grundløn plus 5 procent i op til 35 dage. Dette forudsætter

9 måneders anciennitet. Herefter sygedagpenge på p.t. 623,- pr. dag.

Under barsel betales løn i indtil 14 uger.

Normale ugentlige arbejdstid er 37 timer. Må ikke overstige 42 timer i en vagtturnus.

På den enkelte arbejdsdag er den maksimale arbejdstid 8 timer og 50 minutter,

der er ingen minimal arbejdstid Reglen kan dog fraviges i 10 % af vagterne der

kan gå op til 10 timer.

Arbejdstiden opgøres hver 14. dag. Der sker ingen oprunding. Chaufføren garanteres

74 timers løn for 2 uger.

Mulighed for indførsel af 4-dages og 6-dages uger.

Højest et pausefradrag på 15 minutter per dag.

Pausefradrag kan ske for alle pauser uanset længde

Vagterne skal starte og slutte samme sted. Transporttid lægges oveni den maksimale

arbejdstid

Der skal minimum være en pause på 25 minutter. På vagter over 6 timer og 30

minutter yderligere en pause på 15 minutter.

Regel om at pauserne kan samles for 15 % af vagterne til en samlet pause på 40

minutter

Ophold under 8 minutter betragtes sædvanligvis ikke som pauser.

Udligningsophold over 8 min. kan medregnes som pause.

Dog må ingen pause placeres før 1 time efter arbejdstids begyndelse og senere

end 1 time før arbejdstids ophør. Regel kan fraviges for 15 % af vagterne

Der kan på en vagt kun ske pausefradrag på 15 minutter. Pauseminutter ud over

60 minutter betales altså også.

Chaufføren har to ugentlige fridage

Arbejdsperioder på 3-4 dage.

Fornyelse af kørekort betales af arbejdsgiver og der gives fri til lægebesøg.

Opstartstid aftales lokalt.


Århus Sporvejes chauffører i klemme

Politikerne i Århus har besluttet, at Århus Sporveje skal udliciteres, selvom et

flertal af århusianerne synes, det er en dårlig ide. Også her strides fagforeningerne

om, hvem der skal organisere chaufførerne, der helst vil blive i FOA

Af Jan Nonbo

Formand for Sporvejsfunktionærernes Brancheklub i FOA-Århus

Foto: Mike Kollöffel

Danmarks bedste kollektive trafiksystem i verdens mindste

storby. Sådan er Århus Sporveje ofte blevet beskrevet i forskellige

undersøgelser.

Undersøgelserne fremhæver på den ene side styrken i et system,

hvor planlægning og udførelse af den kollektive trafik er

en helhed – til gavn for både passagererne og de ansatte.

For et års tid siden ‘kårede’ århusianerne Århus Sporveje til

landets bedste, kollektive transportsystem. Og i en undersøgelse

fra efteråret 2003 siger århusianerne nej tak til den

udlicitering af Århus Sporveje, som et flertal i byrådet vil gennemføre

inden 2008.

Mange undersøgelser kommer på den anden side altid frem

til det resultat, at markedskræfter og kontrol er bedre til at

udbygge og styre den kollektive trafik.

Argumentationen vidner om, at konsekvenserne af 15 års

udlicitering af den kollektive trafik i vores land åbenbart ikke

er gået op for konsulentfirmaerne endnu.

Strid om chauffører

Men selv uden hjælp fra konsulentfirmaer og borgerlige politikere

kan der skabes problemer for buschaufførerne.

Stridigheder i fagbevægelsen kan også gøre det.

Uenigheden mellem SiDs Transportgruppe og FOA, om

hvem der skal organisere buschaufførerne i Århus, har eksisteret

i mere end 50 år.

Striden blussede atter op i 2001, da byrådet i Århus besluttede,

at buschauffører ikke længere bliver ansat som tjenestemænd.

Alle nye chauffører bliver nu ansat på overenskomsten

mellem SiD og Kommunernes Landsforening (KL).

På den baggrund har SiD krævet, at omkring 150 chauffører,

som arbejder på SiD-overenskomsten, skal overflyttes til

SiD. Det vil chaufførerne imidlertid ikke. Dertil kommer, at

mange chauffører, som i dag er medlemmer af SiD, har søgt

om overflytning til FOA – det vil SiD derimod ikke gå med til.

FOA har foreslået SiD, at de to forbund indgår en fællesoverenskomst

med KL/Århus Kommune. Derved vil chaufførerne få

mulighed for at vælge hvilket forbund, de vil være medlem af.

Løsningen støttes af Århus Kommune og KL, men den afvises

af SiD.

Brug for nye visioner

Uenighederne til trods mener chaufførerne i Århus, at der er

brug for nye visioner for både den kollektive trafik og for den

offentlige sektor i Danmark. De ved også, at der skal sættes en

anden dagsorden for at opnå dette. En dagsorden, hvor de fine

ord om arbejdsmiljø og en ordentlig løn får et reelt indhold,

og ikke mindst en dagsorden, hvor konsekvenserne af markedskræfterne,

ikke kun skal bæres af buschaufførerne. Århus

Sporveje er ikke udliciteret endnu.

9


John Rømer Madsen kan gå på efterløn, når busdriften igen skal i udbud. »Det er rart at vide, man kan holde op, hvis vi bliver solgt til et dumpingselskab,« siger han.

Vorherres vrede

Buschaufførerne i Holbæk har efterhånden vænnet sig til at arbejde på en dårligere

overenskomst end før. Men de har ikke vænnet sig til, at arbejdspladsen

hele tiden bliver splittet op, at kolleger forsvinder og at de har en følelse af at

være en flok kvæg, der bliver solgt til lavestbydende

Af Ingrid Pedersen

Foto: Mike Kollöffel

Preben Jensen når lige at høre kollegernes overraskede gisp,

inden han afslutter sætningen. Han har kørt bus i Holbæk i

mange år, og kollegerne er godt klar over, at heller ikke han er

glad for udliciteringerne og de konstante udbudsrunder, der

forringer deres arbejdsplads.

»Udlicitering har Vorherre skabt,« siger han.

»I vrede,« lyder tilføjelsen så, da han er på vej ud af døren.

I fem år – frem til årsskiftet 2007/08 – står det engelske selskab

Arriva for bybusdriften i Holbæk, men forud for det, er

gået nogle turbulente år med forskellige entreprenører, der

ikke kunne få busdriften til at fungere, efter DSB-busser blev

sat fra bestillingen. På et tidspunkt følte chaufførerne sig ikke

sikre på, at de ville få deres løn til den første, og det var ikke

10

så heldigt, for det var lige op til jul. Den ustabile arbejdsgiver

dengang var Combus. Ved første udbud, gik entreprisen til

Nordvest Bus. Det var et selskab, to lokale jernbaneselskaber

havde dannet til at overtage områdets busdrift, efter den første

udbudsrunde i 1996.

»Det holdt i 14 måneder. Det var ikke økonomisk bæredygtigt,

fordi det havde tilbudt at køre for billigt, og desuden mistede

en masse kørsel omkring Ruds Vedby. Så stod firmaet

med 20 overflødige busser,« forklarer John Rømer Madsen,

der er tillidsmand for chaufførerne på bybusserne.

John Rømer Madsen var ny tillidsmand, da udliciteringerne

startede i midten af 90’erne. Han synes arbejdsforholdene og

den offentlige trafik efterfølgende er blevet forringet.

»Vi burde have bakket mere op om Ri-Bus-konflikten i

Esbjerg,« siger han og tilføjer, at ingen dengang havde fantasi

til at forestille sig de konsekvenser, udliciteringer ville få.


»Det er svært at få arbejdsmiljøforbedringer igennem. Busselskaberne har budt

så lavt, at der ikke er penge til noget som helst,« siger Mogens Frederiksen.

John Rømer Madsen taler ikke bare om, at være rejst til

Esbjerg og deltage i demonstrationer og fysiske blokader.

»Busserne over hele landet burde være blevet i garagerne

dengang,« siger han.

Anden overenskomst

Chaufførerne på de udliciterede buslinier i Holbæk var i første

omgang sikret af loven om virksomhedsoverdragelse. Men det

gav kun fred til næste overenskomstfornyelse, som fandt sted

tre måneder senere. Ved den blev de tvunget væk fra SiD’s

overenskomst med DSB til den SiD har med Rutebilejerne, og

det betegner John Rømer Madsen som en væsentlig forringelse.

»SiD siger ganske vist, at overenskomsten ikke er dårligere.

Men det passer ikke. Vi mærkede forringelserne,« påpeger han

og nævner blandt andet, at de havde nogle bedre tillæg og

bedre kompensation for skæve arbejdstider, så de dengang

både fik flere penge og flere fridage som kompensation for

ubekvemme arbejdstider.

Desuden mistede de deres opsigelsesvarsel, som var på tre –

seks måneder, pensionsopsparingen blev dårligere, og de mistede

deres frikort til DSB.

»Vi har efterhånden vænnet os til, at overenskomsten blev

dårligere og noget af det er hentet ind ved senere forhandlinger,«

siger han.

Men for ham er det værste, at arbejdspladsen er blevet

opsplittet og usikker. Hver gang licitation på en rute nærmer

sig, er der utryghed. Ingen ved, om ruten går til et dumpingselskab,

der giver kollegerne elendige forhold.

»Den utryghed slider på helbredet,« siger han.

Og overenskomsten kan ikke bare stemmes ned.

Sammenkædningsreglerne ved overenskomstfornyelserne betyder,

at det ikke kun er chaufføren selv, der stemmer om den,

så andre grupper er med til at stemme den igennem, selv om

flertallet af chauffører er imod.

»Hvis vi havde vores egen afstemning, ville den blive stemt

ned,« erklærer han.

Lavere plan

Kollegaen, Mogens Frederiksen, der er tillidsmand på landruterne

siger, at problemet især er, at busselskaberne byder alt for

lavt for overhovedet at få kørslen.

»De har simpelt hen konkurreret hinanden ned på et alt for

lavt plan, som betyder, der overhovedet ikke er råd til forbedringer.

Det er trods alt en forudsætning for en god arbejdsplads,

at firmaet tjener penge,« siger han.

I begyndelsen gik det også ud over chaufførfacitliterne. Selv

så elementære ting som toiletter og et rum til at spise sin madpakke

i, skulle der kæmpes for. Efterhånden er der dog blevet

lavet en ordning, så trafikselskabet har indrettet chaufførfaciliteter,

der så må benyttes af alle entreprenørers chauffører. Men

sådan er det ikke i alle byer.

Det er også en fordel, at uddannelse og minimumskrav til

arbejdsmiljøet nu fremgår af udbudsmaterialet, så busselskaberne

ikke kan konkurrere på det.

De to tillidsmænd nævner, at der for tiden ikke sker nogen

direkte forringelser af arbejdsmiljøet, men heller ingen forbedringer.

Ingen busselskaber ønsker at bruge penge på at forbedre

arbejdsforholdene, hvis de alligevel mister entreprisen et

par år senere. Langtidsplanlægning og visioner harmonerer

dårligt med tidsbegrænsede kontrakter, og både de og passagererne

kan mærke, at materiellet ikke bliver udskiftet mere end

højst nødvendigt.

Og de understreger, at de ikke er specielt kede af den nuværende

arbejdsgiver, Arriva. Det er bestemt ikke den værste.

Gennem chaufførstuen flyver det med små løse beretninger,

anekdoter og hele og halve sandheder om andre firmaer, der

har etableret sig i branchen og klarer det dårligt.

Når man er på sikker afstand af en anden sjællandsk by, har

det en særlig underholdningsværdi at fortælle om den tidligere

arbejdsgiver, hvis bybus netop er blevet stoppet og har fået

kørselsforbud af politiet på grund af nedslidte dæk, eller om

hvordan en entreprenør ringer op på mobiltelefonen og råber

og skriger ad chaufførerne, mens de forsøger at manøvrere

bussen gennem provinsbyens myldretidstrafik. Den slags oplever

de trods alt ikke i Holbæk.

Men udliciteringen har trods alt også sine positive sider.

»Når der hele tiden kommer nye selskaber, der overtager

kørslen, er der jo ikke så længe imellem, at vi får nye uniformer,«

fremhæver de.

11


Udbud skaber utryghed

Arbejdsmiljøet tages ikke alvorligt, når busruter sendes i

licitation. Det konkluderer en rapport, som Center for

Alternativ Samfundsanalyse har lavet i samarbejde med

Danmarks Tekniske Universitet og Arbejdsmiljøinstituttet.

Siden 2001 har loven ganske vist præciseret udbyderens

medansvar for, at arbejdsmiljøet er i orden og branchen har

lavet en tjekliste, der kan hjælpe med at indarbejde

arbejdsmiljøkrav i udbudsmaterialet.

Alligevel afhænger valget af entreprenør ikke af, hvordan

de vil sikre arbejdsmiljøt. Rapporten nævner eksempler på,

at entreprenører, der overhovedet intet nævner om arbejdsmiljø

i deres tilbud, alligevel får kontrakter, og entreprenørerne

forventer slet ikke, at arbejdsmiljø har nogen betydning

for valget af busselskab.

»Det kan endvidere konstateres, at trafikselskaberne har

begrænsede planer om opfølgning på de arbejdsmiljøkrav,

de stiller – og entreprenørerne forventer ikke, de bliver

fulgt op,« konkluderer rapportens forfattere.

De konstante udbudsrunder har stor betydning for

arbejdsmiljøet. De skaber utryghed hos chaufførerne og er

en stor psykisk belastning for dem. Forfatterne anbefaler

derfor, at der skabes stabilitet i chaufførernes arbejdsbetingelser

fra udbud til udbud.

Udbudene gør det svært at udvikle samarbejdsrelationer

og sikkerhedskultur på arbejdspladserne, fordi medarbejdergrupper

konstant splittes op.

Rapporten indeholder også gode eksempler på vellykkede

forsøg på arbejdsmiljøforbedringer – f.eks. at inddrage

chaufførerne og deres faglige repræsentanter i køreplanstilrettelæggelsen,

at lade trafikselskabet have ansvaret for

indretning af velfærdsfaciliteter for alle chauffører, at give

gratis frugt til chaufførerne, at give chauffører undervisning

i konfliktberedskab (især på natbusruter), og at sikre

uddannelse til alle chauffører. Hele SundBus-projektet i

hovedstadsområdet fremhæves også som en vej til bedre

arbejdsmiljø. ip

Læs hele CASA’s rapport, Arbejdsmiljø ved udbud af busdrift,

på www.casa-analyse.dk.

Kollektiv trafik er ikke en privat sag.

Ti bud

for et bedre liv

I vinter udgav buschaufførerne

i FOA pjecen Buschaufførernes

køreplan – Ti bud

for et bedre liv. Pjecen kan

hentes på – i den uddybes

kravene om:

■ Mindre arbejdstid på bussen hver dag,

hver uge og mellem hver pause

■ Endestationsophold og pauser

■ Chaufførpladsens indretning

■ Vold, video og sikkerhed

■ Gør plads for busserne

■ Tryghed i ansættelsen

■ Reel indflydelse

■ Uddannelse

■ Køretider

■ Løn

Læs mere om buschauffører i FOA på:

www.foa.dk

www.ht-chf.dk

www.bus-aarhus.dk

Tegning: Claus Deleuran

More magazines by this user
Similar magazines