Brugermanual - Unisupport

unisupport.net

Brugermanual - Unisupport

Brugermanual

After Sales Support

Tillykke med købet af denne DAB Radio.

Ved at have købt denne enhed får du ikke kun en 3 års garanti men også en

dedikeret supportlinje og web support løsning til din rådighed


Indhold

Radioen .................................................................................................................................................................................3

Fjernbetjeningen ............................................................................................................................................................. 3

Forkortelser og benævnelser ...................................................................................................................................... 4

Tænd radioen for første gang ..................................................................................................................................... 4

Tilslutning ................................................................................................................................................................... 4

Juster volume ............................................................................................................................................................ 4

Skift tilstand(FM/DAB/AUX IN) ............................................................................................................................ 4

Søg efter stationer ................................................................................................................................................... 5

Gem en kanal ............................................................................................................................................................. 5

Skift til en gemt kanal ............................................................................................................................................. 5

Alarm indstillinger ................................................................................................................................................... 6

Brug af menuen ............................................................................................................................................................... 6

DAB Menu ................................................................................................................................................................... 6

Stations Scan ......................................................................................................................................................... 6

Main menu ............................................................................................................................................................. 7

Preset ........................................................................................................................................................................ 7

FM menu ..................................................................................................................................................................... 7

Preset ........................................................................................................................................................................ 7

FAQ ......................................................................................................................................................................................8

Bortskaffelse ........................................................................................................................................................................8

www.unisupport.net ∙ 70261150 ∙ support@unisupport.net

2

Version 1 - Pxxxxx


adioen

1. LCD Display

2. Info/Menu

3. Scan

4. Alarm

5. Højtaler

6. Mode

7. Volume

8. IR modtager

9. Høretelefon stik

10. Tune/Select

11. Aux-in

12. DC strømstik

Fjernbetjeningen

· Power: Tænd/sluk radioen

· Mute: Sluk for volumen

· 0-10. Forudindstillede numre 1-10, tryk og hold det ønskede nummer for at oprette et

forudindstillet nummer, tryk en gang for at genkalde stationen.

· Back: Et trin tilbage f.eks. i menuer

· Menu: Åbner hovedmenuen

· Select: Vælg eller bekræft

· : FM: søg frekvens frem, DAB: skift kanal frem, ellers menu op.

· : FM søg frekvens tilbage, DAB: skift kanal tilbage ellers menu ned.

· : Ikke aktiv

· :Ikke aktiv

· Mode: Skift tilstand for radioen, DAB, FM eller AUX in

· Info: skifter mellem tilgængelig information fra den valgte kanal

· Vol+: Volume op

· Vol-: Volume ned

· Alarm: Alarm indstilling

· Scan: automatisk kanalsøgning

· Sleep: Sleep Timer

www.unisupport.net ∙ 70261150 ∙ support@unisupport.net

3

Version 1 - Pxxxxx


Forkortelser og benævnelser

I denne manual benyttes samlede ord for brug af knapperne på radioen og knapperne på

fjernbetjeningen, disse er:

• Benævnelsen ”Tune” benyttes i stedet for at dreje ”Tune/Select” knappen på radioen og at

trykke på ”pil op og pil ned” på fjernbetjeningen da disse to benævnelser har den samme

funktion.

• Benævnelsen ”Select” benyttes i stedet for at trykke på ”Tune/Select” knappen på radioen

og at trykke på ”Select” på fjernbetjeningen da disse to benævnelser har den samme funktion.

Tænd radioen for første gang

Tilslutning

• Forbind den medfølgende DC strømforsyning til en 230V stikkontakt.

• Træk teleskopantennen så langt ud som muligt.

• Forbind DC strømforsyningen til enheden, LCD displayet lyser op og radioen viser.

DAB radioen vil starte i den tilstand den var i før den blev slukket (DAB/FM/Aux in), f.eks. hvis

radioen afspillede en DAB station, da den blev slukket, vil den tænde på denne station.

Bemærk:

1. Vær sikker på at antennen er trukket helt ud for at sikre signal styrke og den bedst mulige lyd

kvalitet.

2. Hvis uret blinker betyder dette, at det ikke blev indstillet automatisk, det bør derfor stilles

manuelt eller automatisk via DAB DLS information.

Juster volume

Drej på ”VOLUME” knappen for at skrue op eller ned for volumen.

Skift tilstand(Fm/DaB/auX In)

• Hvis radioen ikke allerede er i DAB tilstand, tryk på ”Mode” knappen for at komme til DAB

tilstand. Det er muligt at trykke på ”Mode” knappen igen for at skifte til FM eller AUX in tilstand;

• Brug “Tune” til at navigere gennem stationerne, som standard er stationerne sorteret i

alfabetisk orden;

• Når den station der skal lyttes til er valgt, tryk på ”Select” knappen, herefter vises ”

“Connecting……” imens der skiftes til den valgte kanal.;

• I FM tilstand indstilles kanalerne ved enten at trykke på ”Scan” knappen eller ved at benytte

”Tune” indtil den korrekte frekvens vises i displayet. Herefter kan kanalen tilføjes

som en forudindstillet kanal som beskrevet senere i manualen

• I Aux in tilstand er det muligt at lytte til musik fra andre enheder ved hjælp at et 3.5mm

mini jack stik (medfølger ikke).

www.unisupport.net ∙ 70261150 ∙ support@unisupport.net

4

Version 1 - Pxxxxx


Søg efter stationer

Der bliver tilføjet DAB kanaler til de eksisterende kanaler i radioen og det er derfor en god ide

at lave en søgning fra tid til anden for at sikre at kanal udbuddet altid er det gældende;

• Skift til DAB tilstand ved at trykke på ”Mode” knappen;

• Tryk på ”Scan” knappen for at starte en stations søgning. Displayet viser ”Scanning…” og

herefter antallet af fundne kanaler.

• Der er tre måder at søge efter kanaler gennem ”Station scan” funktionen i hovedmenuen,

disse er: ”Local Scan, ”Full Scan” og ”Manual tune” Ved brug af local scan bliver kun

lokale kanaler fundet, ved Full scan findes alle tilgængelige kanaler og manual tune søger

på en specifik frekvens. En fuld søgning tager fra 1 til 3 minutter.

gem en kanal

Radioen kan gemme op til 10 DAB stationer og 10 FM stationer i hukommelsen så det er muligt at

skifte direkte til disse ved at trykke på tasterne fra 1-10 på fjernbetjeningen.

• Indstil din radio til den kanal der skal gemmes i hukommelsen (Se skift tilstand ovenfor).

• 1.5.2 Tryk og hold ”Info/Menu” knappen nede på radioen for at aktivere hovedmenuen,

benyt ”Tune” for at komme til menupunktet ”Preset” tryk herefter på ”Select” for at aktivere

menu punktet. Vælg den position der skal benyttes med ”Tune”. Tryk og hold ”Select” knappen

indtil ”Preset X Saved” (X er hukommelses positionen, f.eks. 4) kanalen er nu gemt i

hukommelsen.

Det er også muligt at gemme en kanal ved hjælp af fjernbetjeningen

• Tryk og hold den talknap der skal gemmes i hukommelsen nede indtil ”Preset X saved” vises i

displayet (X er hukommelses positionen, f.eks.4). Kanalen er nu gemt.

Bemærk:

1. Hvis der allerede er en DAB eller FM station gemt på den ønskede position vil denne blive

overskrevet af den nye kanal.

2. Når der gemmes en DAB kanal overskriver den ikke en FM kanal og omvendt.

Skift til en gemt kanal

Tryk og hold ”Info/Menu” knappen for at aktivere hovedmenuen, vælg herefter ”Preset”. Vælg nu

den gemte kanal der skal benyttes med ”Tune”. Når den ønskede kanal er valgt trykkes der

på ”Select” for at skifte til kanalen.

For at skifte til en gemt kanal ved hjælp af fjernbetjeningen, tryk på knapperne 1-10 for at vælge en

station.

Bemærk: Hvis der ikke er gemt en kanal på den valgte position vil ”Preset Empty” vises i displayet

og radioen går tilbage til den sidste afspillede kanal.

www.unisupport.net ∙ 70261150 ∙ support@unisupport.net

5

Version 1 - Pxxxxx


alarm indstillinger

Følg nedenstående trin for at indstille alarmen.

· Tryk på ”Alarm” knappen på fjernbetjeningen eller radioen, det er nu muligt at skifte

mellem ”alarm1” og ”alarm2” med ”Tune”.

· Tryk på “Select” knappen for at starte indstillingen af alarm1 eller alarm2.

· Tryk på ”Select” knappen for at vælge om alarmen skal være til(on) eller fra(off), brug

herefter ”Select” knappen for at komme til næste trin i indstillingen.

· Displayet viser nu “Time: 00:00”. Tryk på ”Select” for at aktivere indstilling af alarm tid.

Benyt ”Tune” for at indstille timer, tryk herefter på ”Select” for at komme til indstilling af

minutter, stil disse som på samme måde som indstilling af timer. Tryk ”Select” for at afslutte

indstillingen af alarm tid.

· Benyt ”Tune” til at komme til næste indstilling. Displayet viser nu ”Days: Daily”. Tryk nu

på ”Select” for at kunne skifte denne indstilling. Benyt nu ”Tune” for at skifte indstilling.

Mulighederne er: Daglig(daily), En gang(Once), Ugedage(weekdays) weekender(Weekends).

Tryk på ”Select” knappen for at bekræfte indstillingen.

· Benyt ”Tune” for at komme til næste indstilling. Displayet viser nu ”Mode”, tryk ”Select” for at

vælge denne indstilling, benyt herefter ”Tune” for at vælge mellem de forskellige indstillinger:

Buzzer / DAB / FM; tryk ”Select” for at bekræfte.

· Benyt ”Tune” for at komme til næste indstilling. Displayet viser nu ”Last Listened”.

Tryk ”Select” for at aktivere valg af kanal i DAB og FM mode, det er muligt at vælge mellem

de gemte kanaler eller den sidste benyttede kanal. Bekræft ved at trykke ”Select”.

· Benyt ”Tune” for at komme til næste indstilling. Displayet viser nu ”Volume” tryk på ”Select”

for at aktivere indstillingen, benyt herefter ”Tune” for at justere volumen for alarmen. Tryk

på ”Select” for at bekræfte indstillingen.

· Benyt ”Tune” for at komme til næste indstilling. Displayet viser nu ”Save” tryk på ”Select” for

at gemme alarm indstillingen.

Brug af menuen

Tryk og hold ”Info/Menu” knappen på radioen eller tryk på menu knappen på fjernbetjeningen for

at aktivere radioens menu. Benyt ”Tune” for at navigere gennem menu punkterne. Tryk på ”Select”

for at aktivere det valgte menu punkt eller for at bekræfte valg.

DaB menu

Stations Scan

Der er tre måder at søge efter kanaler i menuen.

· Local Scan

Dette er en hurtig søgning der finder alle lokale kanaler.

· Full scan:

Denne søgnings type finder alle tilgængelige kanaler, denne søgning tager fra 1-3 minutter.

· Manual Tune

Denne søgnings type søger på en specifik digital radio frekvens, det er herefter muligt at justere

antennen eller radioens placering for at opnå det stærkest mulige signal.

www.unisupport.net ∙ 70261150 ∙ support@unisupport.net

6

Version 1 - Pxxxxx


main menu

Time setup

Denne menu giver mulighed for at indstille klokken i radioen, enten manuelt eller via DAB/FM

automatisk opdatering.

alarms

Se sektion Alarm indstillinger.

Sleep

Denne menu giver mulighed for at indstille automatisk sluk af radioen til enten fra(off) eller fra

5 til 90 minutter.

eQ

Giver mulighed for at indstille equalizer, indstillingerne er: EQ off, Pop, Classic, Rock og Jazz.

Factory reset

Denne menu giver mulighed for at gendanne fabriksindstillingerne på radioen.

SW version

Denne menu giver information om radioens software version.

Preset

Tryk og hold ”Info/Menu” for at gå til hovedmenuen, benyt ”Tune” for at skifte til ”Preset” menuen.

Se herefter venligst afsnittet ”Gem en kanal” for at gemme kanaler og afsnittet ”skift til en gemt

kanal” for at hente gemte kanaler.

Fm menu

Kontroller at radioen er i FM mode. Dette kan ses på displayet da der vises en radio frekvens f.eks.

89.6MHz. Hvis den sidste kanal der blev lyttet til før radioen blev slukket var en FM kanal starter

radioen automatisk på denne når den tændes.

Bemærk: hvis modtagelsen er dårlig, prøv at justere antennen eller at flytte radioen til et andet sted.

audio Setting

Der er to indstillinger, ”Stereo or mono” eller ”Mono only”.

main menu

Se venligst afsnittet om main menu under DAB funktionen

Preset

Tryk og hold ”Info/Menu” for at gå til hovedmenuen, benyt ”Tune” for at skifte til ”Preset” menuen.

Se herefter venligst afsnittet ”Gem en kanal” for at gemme kanaler og afsnittet ”skift til en gemt

kanal” for at hente gemte kanaler.

www.unisupport.net ∙ 70261150 ∙ support@unisupport.net

7

Version 1 - Pxxxxx


FaQ

Hvis der er problemer med DAB radioen er det en god ide at gennemgå nedenstående.

Spørgsmål Svar

Radio modtagelsen er dårlig - Kontroller at antennen er helt trukket ud.

- Benyt den manuelle indstillings metode(se

2.1.1.3), for at justere antennen for bedst mulig

modtagelse.

- Prøv at flytte radioen til et andet sted for at se

om dette hjælper på modtagelsen. Husk at

foretage en ny DAB søgning efter radioen er

flyttet se 2.1.1.3

- Kontroller at der ikke er andet elektronisk

udstyr der forårsager interferens i nærheden af

radioen.

Ingen lyd - Juster volumen med ”Volume” knappen.

- Kontroller at strømforsyningen er forbundet til

radioen og stikkontakten samt at stikkontakten

er tændt

Menuen kan ikke aktiveres Tryk og hold Info/Menu knappen nede eller tryk

på menu knappen på fjernbetjeningen for at

aktivere menuen.

Mit spørgsmål er ikke i denne FAQ Gå venligst til www.unisupport.net for

yderligere support

Bortskaffelse

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige

og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

ikke bortskaffes korrekt.

Derfor må udstyr, som er mærket med WEEE logoet (som vist til venstre), ikke bortskaffes sammen med

husholdningsaffaldet, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk

udstyr gratis kan afleveres af borgere på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes

direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

www.unisupport.net ∙ 70261150 ∙ support@unisupport.net

8

Version 1 - Pxxxxx

More magazines by this user
Similar magazines