Beretning 2010 PDF - HK

hk.dk

Beretning 2010 PDF - HK

HK Handel Østjylland

Beretning 2010

Beretning HK Handel Østjylland 2010


NÅR JEG SER ET RØDT FLAG SMÆLDE...

B

Når jeg ser et rødt flag smælde

på en blank og vårfrisk dag,

kan jeg høre det sælsomt fortælle

om min verden, mit folk og min sag.

Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,

mens det kogler af kraft i mit mod,

thi det flag, der jo smældende når

himlen,

er jo rødt som mit brusende blod.

Jeg har set min fader ranke

ryggen op mod flagets brus.

Jeg har lyttet og hørt hjertet banke

i dets stolte, befriende sus.

Jeg har elsket dets farve fra lille

da min mor tog mig op på sit skød

og fortalte mig manende og stille

om en fane så knitrende rød.

Jeg har anet slægters striden

imod fremtids fjerne mål.

Jeg har set trælletoget i tiden

blive mænd bag ved kampfanens

bål.

Jeg har set den i blafrende storme, -

jeg har elsket dens flammer i strid,

og bag den så jeg arbejdshænder

forme

verden om til en lysere tid.

Det er sliddets slægters fane

over fronten vid og bred.

Den skal ungdommen ildne og mane,

den skal knuse hvert grænsernes

led.

Den var forrest i fredelig færden,

den var forrest i stormklokkens

klemt;

den er fanen, der favner hele verden

-

i dens folder er fremtiden gemt.


FORRETNINGSORDEN TIL HK HANDEL ØST-

JYLLANDS GENERALFORSAMLING

§ 1. Alle fremmødte afkrydses ved ind gangen.

§ 2. Generalforsamlingen åbnes af formanden

eller en repræsentant for denne.

§ 3. Til at lede generalforsamlingens forhandlinger

vælges der 2 dirigenter,

der selv fordeler arbejdet mellem sig.

Der vælges et stemmeudvalg på 3

medlemmer, som selv vælger sin formand.

§ 4. Dagsordenens punkter optages til forhandling

i den rækkefølge, dagsordenen

angiver.

§ 5. Forslag, der ønskes behandlet på en

generalforsamling, skal ifølge lovene

indsendes senest 7 dage før, generalforsamlingen

afholdes.

§ 6. Ved behandling af indsendte forslag

på generalforsamlingen har forslagsstilleren

ret til forud for andre talere

at motivere sit forslag.

§ 7. Ændringsforslag skal afleveres skriftligt

til dirigenterne og være underskrevet

med forslagsstillerens navn,

for at det kan bringes til afstemning.

§ 8. Medlemmer, der ønsker ordet, markerer

ved håndsoprækning og skal fremføre

sit indlæg fra talerstolen.

Hvis et medlem begærer ordet til forretningsordenen,

får den pågældende

straks dette, men må kun udtale sig

om mødets afvikling.

§ 9. Dirigenterne kan med flertallets samtykke

indføre begrænset taletid.

§ 10. Enhver deltager kan begære debatten

om et enkelt punkt eller sag afsluttet.

B

Såfremt forsamlingen træffer beslutning

om afslutning af et punkt eller en

sag, skal der gives deltagerne mulighed

for optagelse på talerlisten.

Herefter kan kun de indtegnede talere

få ordet til dette punkt eller denne

sag, og er forpligtet til at tage hensyn

hertil.

§ 11. Alle anliggender afgøres ved simpelt

stemmeflertal blandt de afgivne

stemmer. Ved stemmelighed er forslaget

bortfaldet.

Der skal foretages skriftlig afstemning,

hvis dirigenterne eller 25

af de fremmødte stemmeberettigede

medlemmer forlanger det.

§ 12. Personvalg foretages altid skriftligt.

Valg af bestyrelse jvt. Samarbejdsvedtægter

for HK Østjylland:

Der skal ved bestyrelsens sammensætning

sikres en passende faglig og

geografisk fordeling af bestyrelsesposterne,

således at det gamle Silkeborg-område

har fortrinsret til minimum

1 bestyrelsesmedlem, det gamle

Århus-område har fortrinsret til

minimum 1 bestyrelsesmedlem, det

gamle Randers-område har fortrinsret

til minimum 1 bestyrelsesmedlem

og det gamle Grenaa-område har fortrinsret

til minimum 1 bestyrelsesmedlem.

§13. Denne forretningsorden er gældende,

indtil andet er vedtaget af generalforsamlingen.


Beretning HK Handel Østjylland 2010

Generalforsamling i HK Handel Østjylland

tirsdag den 8. marts 2011 kl. 19:00

Spisning kl. 18:00 – 19:00

i Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 2., Århus C

Dagsorden:

1. Forretningsorden

2. Beretning

3. Indkomne forslag

4. Valg

a) 5 bestyrelsesmedlemmer

På valg: Birthe Kristensen, Anna-Grethe Robertsen, Winnie Schou Nielsen,

Marianne Olsen og Jan Holst

b) 3 suppleanter

På valg: Anne Sandahl Hansen, Marianne Alrø Bojsen, Inge Kjær

5. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være HK Østjylland

i hænde senest 7 dage før.

Bestyrelsen i HK Handel Østjylland

Formand

Cliff Præstegaard

Bestyrelsesmedlem

Grete Kirk Olsen

Bestyrelsessuppleant

Marianne Alrø Bojsen

Næstformand

Birgitte Hesselbjerg

Bestyrelsesmedlem

Jan Holsts

Bestyrelsessuppleant

Inge Kjær

Bestyrelsesmedlem

Gert Torstensson

Bestyrelsesmedlem

Winnie Schou Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Marianne Olsen

4

Bestyrelsesmedlem

Peter Frederiksen

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Anna-Grethe Robert- Hanne Thinggaard

sen

Bestyrelsesmedlem

Birthe Kristensen

Bestyrelsessuppleant

Anne Sandahl Hansen


Beretning 2011

2010 med fokus på de indre linier

Da jeg i forbindelse med min valgtale den 9.

marts 2010 skulle skrive om hvilke mål jeg havde

det første år som formand for HK Handel Østjylland,

beskrev jeg hvor mange flere medlemmer,

hvor mange flere tillidsrepræsentanter, hvor mange

flere overenskomster og hvor mange lønforhandlingskurser

vi skulle have afholdt inden denne

generalforsamling.

Det siger sig selv, at der ikke er noget i min målsætning

som kommer af sig selv. Det kræver benhårdt

arbejde og ikke mindst en top motiveret

medarbejderstab.

Det har krævet en strukturel omstrukturering i

Handel Østjylland for, at min målsætning overhovedet

skulle have en chance. Det har vi gjort i

form af 3 teams.

Team medlemsservice

De tager sig af personligt fremmøde. Opgaven er

så vidt muligt, at hjælpe medlemmerne til selvhjælp.

Teamet skal med deres skarpe kompetencer

vurdere, om der er en sag for medlemmet.

Endvidere er teamet en betydningsfuld del af vores

telefonservice.

Juridisk team

Medarbejderne i juridisk team har alle Handel Østjyllands

sager, på nær de sager hvor virksomheden

har en tillidsrepræsentant. Teamets sagsbehandlere

og konsulenter forhandler sagerne med

advokater, arbejdsgiverforeningerne og arbejdsgivere.

Fagligt team

Teamet servicer vore tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Teamet er vores opsøgende

team, som en stor del af tiden er ude ved

vores medlemmer og virksomheder for at fastholde

og hverve nye medlemmer.

Meningen med de 3 teams

Når vi har besluttet, at dele medarbejderne op i

teams, er det for at forbedre servicen og kvaliteten

overfor vore medlemmer. Medarbejderne bliver

specialister frem for generalister. På den måde

højner vi servicen og har fokus på nytteværdien af

et medlemskab af HK.

Det er der, vi skal måle os med de billige foreninger,

der så gerne vil slå fast, hvor billige de er.

Hvad får man ud af at være medlem af en billig

forening, og hvad får du som medlem ud af, at

være medlem af en professionel fagforening? Med

opdelingen af de 3 teams, sætter vi fokus på servicering

og kvaliteten af vores arbejde – noget

som de billige foreningers ”kunder” fravælger, når

de vælger de billige foreninger.

Beretning HK Handel Østjylland 2010

5

Vi skal være stolte af vores fagforening, for vi gør

en markant forskel for vores medlemmer, og vi

skal turde råbe ud, at vi har en vision – en vision

om at blive Danmarks mest indflydelsesrige fagforening

og det foretrukne valg på arbejdspladsen.

Vi er ikke en del af løsningen – vi er løsningen.

Den Danske model ”Flexicurity”

Vi skal værne om ”Den danske model” med aftalte

løn- og arbejdsforhold, beskæftigelsesarbejde og

tre partsforhandlinger.

Modellen er unik, men den er under gevaldigt

pres fra den siddende regering godt hjulpet af

Dansk Folkeparti. Derfor skal vi naturligvis blande

os i politik. Regeringen og Dansk Folkepartis seneste

tiltag, hvor de har sat loft for fradraget af

fagligt kontingent, er udelukkende for at knuse

den etablerede danske fagbevægelse og dermed

ødelægge Den Danske model – som de jo ellers

gør et stort nummer ud af at prale af ude i den

store verden, og når der er diplomatisk besøg fra

udlandet.

Folketingsvalg – ny regering nu

Det er et most, at den siddende regering skal væltes

i år. Ellers er jeg bange for, at den danske fagbevægelse

er fortid. De nye meningsmålinger giver

rød blok et stort flertal. Men vi skal ikke hvile

på sofaen på valgdagen. Det er for den professionelle

fagbevægelse, det vigtigste folketingsvalg

nogensinde. 4 år mere med en borgerlig regering

vil sætte et historisk stop for den ”Danske model”.

Vi skal lægge alle tænkelige kræfter i at få væltet

den borgerlige regering.

Værdibaseret/selvledelse

Samtidig med udviklingen af vores nye teams, har

vi i HK Østjylland indført værdibaseret ledelse og

selvledelse.

Det siger sig selv, at så store ledelsesmæssige

ændringer ikke kommer af sig selv. Der ligger

rigtig mange møder og overvejelser forud for denne

etableringsface. Oveni – og som en konsekvens


af min fratræden som faglig konsulent, har

daglig ledelse i HK Østjylland valgt at spare en

konsulentstilling væk i Handel, hvilket naturligt

nok har betydet manglende hænder i Handel

Østjylland.

Vi har haft en turbulent periode, som har gjort,

at min målsætning ikke har været opnåeligt.

Det har været vigtigere for mig som formand

for jer, at vi igennem hele perioden har formået

at opretholde og udføre den medlemsservice

som gør, at vi gør en forskel for medlemmerne.

Det har medarbejderne gjort til stor tilfredshed

for Handelssektoren.

Overenskomsten 2010-2012

Vi har i Handel Østjylland haft en del aktiviteter

i forbindelse med overenskomstforhandlingerne

i foråret 2010.

Vi har massivt besøgt samtlige butikker i hele

vores dækningsområde i forbindelse med urafstemningen,

hvor vi opfordrede vore medlemmer

til at stemme JA til den nye butiksoverenskomst.

Vi har uddelt 3.500 postkort, hvor vi

har gjort vore medlemmer opmærksom på vigtigheden

af, at de stemmer om deres overenskomst.

Vi har ligeledes uddelt 3.500 postkort til vore

medlemmer i butikkerne, hvor vi har opfordret

dem til at komme til et informationsmøde om

resultatet for afstemningen.

I modsætning til butiksområdet, opfordrede vi

vores medlemmer indenfor kontor/lager området

til at stemme NEJ til overenskomsten på

opfordring af HK Merkurs bestyrelse. Det var en

opfordring som vi kun kunne anbefale, da kontor/lager

området havde et forlig liggende til

afstemning, som stort set intet havde at byde

på. Noget kunne tyde på, at det dårlige forhandlede

forlig på kontor/lager overenskomsten,

hænger sammen med HK Privat’s ultimative

krav om fjernelsen af 50% reglen, hvilket fik

arbejdsgiverne til at se rødt.

Kontingentstigning

I september 2010 fik vore medlemmer mod

min vilje en kontingent stigning, som et flertal i

hovedbestyrelsen stemte for. Det har været en

nødvendighed for, at økonomien i afdelingerne,

sektoren og forbundet kunne hænge sammen.

Når jeg har været imod en kontingent stigning,

hænger det sammen med, at stort set alle de

medlemmer som har valgt at forlade os, har

gjort det af økonomiske årsager, og her mener

jeg, vi skulle have endevendt organisationen

for at se på et alternativ til en kontingentstigning.

Krisen kradser

2010 blev endnu et år hvor arbejdsgiverne i

forbindelse med lønforhandlingerne med vore

Beretning HK Handel Østjylland 2010

6

medlemmer, stort set kun kunne ét ord ”krise”.

Mange af vore medlemmer blev ikke en gang

indkaldt til en lønsamtale. Det har vi heldigvis

fået sat en stopper for via den nye overenskomst.

Her har det store gennembrud været, at

arbejdsgiveren har pligt til at indkalde samtlige

medarbejdere til en personlig lønsamtale.

Faglige sager

HK Handel Østjylland får medlemssager hver

eneste dag.

HK Handel har i 2010 indberettet 519 faglige

sager, hvor medlemmet har fået et beløb udbetalt,

som i alt har indbragt medlemmerne kr.

11.531.161.

Det er mange medlemmer, der i kroner og ører

kan måle effekten af at være medlem af HK. For

dem, der ikke har haft direkte faglig bistand, er

det store beløb med til at give tryghed: ”den

dag, der er brug for det, er HK klar til at køre

sagen”

Overenskomstforhandlingerne

Midt i en krisetid, hvor arbejdsmarkedet derfor

også er presset, var årets positive oplevelse, at

det trods alt lykkedes at indgå nye overenskomst-aftaler

med arbejdsgiverne inden for handelsområdet.

Der blev ikke tale om aftaler, der

sikrer store lønstigninger. Men aftalerne indeholder

nyskabelser, som vil medvirke til at forbedre

arbejdsforholdene og forhåbentlig også lønniveauet

på lidt længere sigt.

Mest opsigtsvækkende er, at det nu er nedfældet

i aftalerne, at arbejdsgiverne har pligt til en årlig

lønforhandling med samtlige medarbejdere.

Egentlig burde det være helt naturligt, men mange

steder har man ikke denne årlige snak om løn

og justering i forhold til medarbejderens øgede

kvalifikationer. Forhåbentlig vil de nye overenskomster

nu medvirke til, at arbejdsgiverne får

helt anderledes naturligt fokus på både løn og

øvrige arbejdsforhold.

De nye overenskomster betød også, at medarbejderne

ud over stigninger i minimallønnen får en

automatisk stigning i form af såkaldt ancienni-


tetstillæg. Dette princip er nu endeliggyldigt slået

fast og er dermed en spændende nyskabelse. Overenskomsterne

inden for handelsområdet er egentlig

baseret på, at medarbejderen selv skal forhandle sin

løn, og at overenskomsten nøjes med at sikre en

mindsteløn. Med anciennitetstillægget sikres medarbejderen

alligevel en automatisk lønstigning, også

selv om vedkommende ikke selv får forhandlet en

stigning.

Ligelønsloven blev implementeret i overenskomsterne,

og efter planen skulle der være oprettet et ligelønsnævn

pr. 1.10.2010. Dette er dog endnu ikke på

plads.

Der er uenighed om, hvorvidt overtrædelser af alle

bestemmelser i ligelønsloven skal være sanktioneret

med bod.

Det lykkedes også ved overenskomst fornyelsen

2010 af få aftalt TR-vederlag på butiksoverenskomsten

med DI 2. Et udestående fra overenskomstfornyelsen

2007.

Overenskomsterne indeholder også ekstra betalt barsel,

mere frihed juleaftens dag og grundlovsdag, ligesom

overenskomsterne har fået en række større og

mindre forbedringer på uddannelsesområdet.

HK HANDEL skal i samarbejde med Dansk Erhverv

Arbejdsgiver forsøge at udvikle sammenhængende

kortere uddannelsesforløb, så medlemmerne kan

opnå spidskompetencer inden for udvalgte områder.

Kompetencefonde på Dansk Erhvervs område fortsætter

praksis med ikke at kræve anciennitet, før

man kan søge om fondsmidler, lige som der fortsat

vil være 100 % løndækning.

Butiksoverenskomsten giver nu også 14 dages ret til

selvvalgt uddannelse pr. år.

Retten til frihed til selvvalgt uddannelse kan opspares

i op til 3 år (under forudsætning af, at der er midler i

kompetenceudviklingsfonden). Opsparingen kan ikke

videreføres til et nyt ansættelsesforhold.

Overenskomster kom dog ikke i hus uden sværdslag.

Arbejdsgiverne stillede for eksempel krav om, at der

skulle indarbejdes yderligere fleksibilitet i arbejdstidsreglerne

som en direkte følge af en kommende

afskaffelse af lukkeloven.

Det fik HK HANDEL dog forhindret. Derfor indeholder

Beretning HK Handel Østjylland 2010

7

overenskomsterne blandt andet fortsat en række rettigheder,

der sikrer imod for mange skæve arbejdstider.

Med udsigt til lukkelovens afskaffelse er overenskomsterne

endnu tydeligere det bedste redskab

til at sikre ordentlige arbejdsforhold.

Endnu ved årets udgang manglede de sidste overenskomster

inden for handelsområdet at blive forhandlet

på plads. Og enkelte steder kom det i efteråret endda

til arbejdsnedlæggelser, fordi arbejdsgiverne disse

steder var endog meget imod at gennemføre helt

rimelige justeringer og forbedringer.

Højesteret fastslå i sin dom ”At den pågældende

overenskomsts bestemmelser om løn og øvrig

arbejdsvilkår kun kan fraviges ved aftale mellem det

konkrete ansættelsesforholds parter i det omgang,

overenskomsten åbner mulighed herfor”.

Det betyder fremadrettet, at der alene kan ske fravigelse

fra overenskomsten – på ikke overenskomstdækkede

virksomheder – såfremt overenskomsten på

området klart giver mulighed for, at der kan ske en

fravigelse mellem den ansatte og virksomheden. Hvilket

jo på ingen måde er tilfældet med fx pension eller

feriefridage.

.Flexjobsaftaler skal altid følge overenskomsten

HK har i 2010 fået medhold i Højesteretten i en sag

om, hvordan medarbejdere i flexjob skal behandles. I

den pågældende sag fastslår højesteretsdommen, at

ikke overenskomstdækkede virksomheder ved fastsættelse

af løn- og arbejdsvilkår for flexjobbere skal

følge den kollektive overenskomst på ansættelsesområdet.

Også selv om der ikke er indgået overenskomst

med den konkrete virksomhed, som flexjobberen

ansættes i.


Afskedigelse af unge, der bliver 18 år

Selv om HK HANDEL altså også ind imellem må acceptere,

at vi taber en retssag, så er retssagerne vigtige.

De medvirker til at fastslå, hvordan både arbejdsgivere

og medarbejdere skal indrette sig i forbindelse

med arbejdslivet.

I HK HANDEL bruger vi naturligvis også de faglige

sager til at se, om vi kan forbedre forholdene på arbejdsmarkedet.

I 2010 førte vi for eksempel en vigtig sag om arbejdsforholdene

for unge på arbejdsmarkedet. I første

omgang har vi tabt sagen. Men vi har omgående

anket afgørelsen, fordi vi grundlæggende synes, at

unge ofte behandles helt urimeligt i forbindelse med

deres 18-års fødselsdag, hvor mange arbejdsgivere

fyrer den pågældende. Blot fordi man skal have en

højere løn som 18-årig.

Det mener vi er urimeligt. I HK HANDEL mener vi også,

at det er urimeligt, at man får en lavere løn som

17-årig, hvis man i øvrigt laver nøjagtig det samme

som sine 18-årige kolleger. Så er det nemlig aldersdiskrimination,

og dermed i strid med EU's regler.

I den pågældende sag tabte HK HANDEL i Østre

Landsret en konkret sag mod Irma, der havde fyret

en ung medarbejder, da vedkommende blev 18 år.

Men det ændrer ikke vores holdning og håb om, at

en højere retsinstans vil vurdere anderledes. Sagen er

derfor nu anket til Højesteret.

Lukkeloven på vej mod fuldstændig afskaffelse

2010 blev desværre året, hvor et flertal i folketinget

vedtog en voldsom liberalisering af lukkeloven. Alle

butikker kan nu holde længe åbent om lørdagen til

kl. 20.00 mod hidtil kl. 17.00. Alle butikker kan holde

åbent den første og sidste søndag hver måned,

alle søndagene i december samt 4 løse søndage herudover

i løbet af året. En række butikker, fx bagerbutikker,

byggemarkeder og mindre butikker, som sælger

materialer til hus og have mm., undtages generelt

fra lukketidsreglerne.

Pr. 1. oktober 2012 ophæves lukketiderne helt på

nær på helligdage og enkelte andre dage. Dvs. alle

butikker får mulighed for at holde åbent alle dage,

herunder alle søndage, på nær på helligdage, grundlovsdag,

juleaftensdag samt nytårsaftensdag efter kl.

15.00.

HK HANDEL har kæmpet imod afskaffelsen af lukkeloven

med næb og klør, fordi det vil have en lang

række negative konsekvenser. For os der arbejder i

detailhandelen. For vores kolleger, der arbejder i forbindelse

med branchen, på lagre, med transport af

handelsvarerne, på kontorerne osv.

Og så endelig for samfundet som helhed, der også vil

opleve store ændringer. Uafklarede problemstillinger

som fx børnepasning, offentlig transport, konkurrenceforhold,

butiksstruktur m.m. burde have været undersøgt

til bunds, før en så vidtgående ændring.

Ved årsskiftet, et halvt år efter de første ændringer,

mærkes forandringerne tydeligt. Mange supermarkeder

har udvidet deres åbningstider. Det tvinger mange

mindre specialbutikker til at overveje lignende

Beretning HK Handel Østjylland 2010

8

tiltag. Uden at der er udsigt til større forbrug eller

indtjening. Samlet vil det gøre mange arbejdspladser

mindre rentable, og bringe butikker i farezonen for

overlevelse.

En meningsmåling blandt HK HANDELs medlemmer i

december 2010 viser samtidig, at syv ud af ti medlemmer

ved årets udgang i forvejen kan se tilbage

på, at deres arbejdsplads i løbet af året har afskediget

personale. Et klart billede af, at mange føler et

pres i forhold til deres eget indtægtsgrundlag.

HK HANDEL lykkedes dog i sidste øjeblik at få sat et

vigtigt fingeraftryk i forhold til den politiske debat i

den kommende tid. Da det stod klart, at politikerne

på Christiansborg ikke kunne overtales til at beholde

lukkeloven, argumenterede HK HANDEL for, at der

nedsættes en form for følgegruppe, der kan vurdere

konsekvenser løbende.

Det lykkedes heldigvis. Der er nu nedsat et såkaldt

detailhandelsforum, hvori HK HANDEL også er repræsenteret.

Dette forum sikrer IKKE, at vi kan nå at redde

lukkeloven, men der er nu skabt en mulighed for

at kommentere udviklingen og give anbefalinger videre

fra branchen til det politiske system.

HK HANDEL har fortsat et spinkelt håb om, at et folketingsvalg

og en ny regering kan betyde, at lukkeloven

ikke afskaffes fuldstændig.

HK Juletræ 2011

Vi udsender e-mail til TR og kontaktpersoner,

når vi kender datoen.

Evt. yderligere info ved Pia Jensen,

25pia@hk.dk


På MitHK finder du

HK's online kurser

Har du stress – eller har du bare travlt?

Hvad gør du hvis en nydansker kalder dig

racist?

En journalist vil vise dig nogle fortroligt stemplede

papirer om din arbejdsplads' fremtid -

hvad gør du?

Vil du gerne kunne skrive en e-mail eller et dokument

på langt under den halve tid af, hvad du

er vant til - eller skrive en idé ned ligeså hurtigt,

som den opstår i dine tanker. Det er muligt at

lære med online kurset Blindskrift Pro -

Med online kurser er du uafhængig af tid og

sted. Du bestemmer selv hvor og hvornår du vil

tage kurserne, du skal bare have adgang til

internettet.

Og så har online kurser den fordel, at du kan

tage dem så mange gange du har lyst. Der er

rigtig mange nyttige ting at lære.

Er der et IT-program du ikke har helt styr på, så

prøv et af de mange online IT-kurser. Bliv bedre

til IT og brug kurserne som forberedelse til at

tage PC-kørekort.

Rabataftaler

HK Østjylland indgår løbende aftaler om rabat

til vores medlemmer.

Vi har i 2010 haft en aftale med:

• Cirkus Arena

• Tivoli Friheden

• Svalegangen

• Musikhuset

• Silkeborg Bad

• Moesgaard Museum

• Kvinde Museet

• Steno Museet

• AOF Foredrag

Følg med på www.hk.dk/oestjylland under

medlemsarrangementer og se de aktuelle aftaler.

Beretning HK Handel Østjylland 2010

9

Bestyrelsens tanker og planer for 2011.

Aktivitetsplan for 2011.

Afvikle kvartalsmøder for tillidsrepræsentanter

Faglig profilbesøg i Magasin, Salling, Kvickly,

Føtex

Overenskomstomskrivninger

Matas butiksbesøg

Elevkampagne

Byaktivitet i Grenaa

En gros kampagne

Julekampagne

Samarbejde med Arbejdstilsynet og Dansk

Erhverv

HK har i samarbejde med Arbejdstilsynet og

Dansk Erhverv sat arbejdsmiljø på en dagsorden

HK Østjyllands værdigrundsæt

Helhed og hjerte

Helhed, fordi livet skal hænge

Sammen. Vi er ligeværdige,

Stolte af vore rødder og én

Troværdig organisation, der

Er en del af løsningen i det

Globaliserede samfund

Hjerte, fordi vi brænder for sagen,

Er omsorgsfulde og ordentlige,

Anerkendende med fokus på det,

Der virker, har respekt for hinanden, og

Giver plads til forskellighed –

Med humor.

Kyndighed og kommunikation

Kyndighed, fordi vi er vidende,

Professionelle og innovative,

Tør at være anderledes for at

Opnå resultater og bevidste

Om den konkurrence, vi er

Udsat for. Vi er ansvarsfulde,

Skaber løsninger og sætter spor.

Kommunikation

Kommunikation, fordi vi deler

Viden med hinanden og med

Medlemmerne i hverdagen.

Og fordi vi ønsker at fortælle

Om vores holdninger og

Resultater og derigennem

Påvirke beslutningstagerne til

At skabe et bedre samfund.

Østjylland

Østjylland, fordi vi er specielister

I det østjyske arbejdsmarked og

Engagerer os i kreative, lokale løsninger.


Brancheglidning

Brancheglidning dækker over at virksomhederne

tager varer ind i sit sortiment, som egentligt ikke

passer til de varer, der allerede er på hylderne, men

rent faktisk hører til i en anden branche.

Et eksempel kunne være børnetøjsforretninger,

som begynder at sælge børnesko, legetøj og effekter,

som ikke umiddelbart henhører under børnetøj.

Vi ser også boghandlere, som sælger forlystelser,

supermarkeder som sælger færdiglavet aftensmad,

varehuse som sælger rideudstyr, byggemarkeder

sælger arbejdstøj, supermarkeder sælger håndkøbsmedicin.

E-handel

2010 slår alle rekorder i forhold til internet handel.

Mange familier valgte, at købe deres julegaver på

nettet, hvilket har haft stor betydning for omsætningen

i de fysiske butikker. Det er blevet nemt for

den stressede familie, at bestille julegaverne i fred

og ro, når børnene er lagt i seng om aften.

Denne ændrede forbrugeradfærd indebærer, at vi

må indstille os på, at en række af vore traditionelle

jobs ændres - nye jobs opstår, og hvor eksempelvis

det at være butiksansat sagtens kan betyde, at vi er

ansat i en virtuel butik, og at vi i stedet for at ekspedere

ved personlig kundebetjening, skal sælge

og ekspedere over nettet.

Den udvikling stiller selvsagt nye krav til os, som vi

skal uddannes til at honorere – ligesom virksomheder

i produktions- og engrosleddet vil kunne klare

en del af salget udenom det traditionelle forhandlernet,

og dermed spare dette led væk.

Så også på engrossiden og produktionssiden stiller

udviklingen krav om nye kompetencer og dermed

krav om mere uddannelse.

Så også på vores område, må vi indstille os på at

skulle uddanne os mere og anderledes, hvis vi skal

kunne honorere kravene på fremtidens arbejdsmarked,

for gør vi ikke det – så er der bare nogle andre,

der gør det og dermed tager vore jobs.

Og det er helt afgørende for fastholdelse af velfærd,

jobs og samfundsøkonomi, at vi forstår at

indrette os efter den udvikling, ikke bare på vores

område - men i samfundet generelt.

Vi har i 2010 tegnet vores første lokale overenskomst

med internetbutikken ”NaturogHelse.dk”.

Det er et område vi har et øget fokus på.

Beretning HK Handel Østjylland 2010

10

Forbrugs-krisen kan være slut

COOP og Dansk Supermarked, der tilsammen

står for over en fjerdedel af landets detailomsætning,

melder om betydelig fremgang i julesalget.

Rabatkuponer

Ifølge EU kan Danmark ikke forbyde brugen af

rabatkuponer, siger forbrugerombudsmand Henrik

Øe. Det står ellers i markedsføringsloven, at

salgsfremmende foranstaltninger så som rabatkuponer

er ulovligt i Danmark. Forbrugerombudsmanden

vil ikke længere håndhæve denne

lovbestemmelse.

Flere penge for praktikpladser

Den bonus virksomheder får for at oprette praktikpladser,

er hævet fra kr. 50.000 til kr. 70.000

i forsøget på at gøre det mere attraktivt, at oprette

praktikpladser. Hvem ved, måske har det

haft indflydelse på den store stigning af praktikpladser

indenfor detailhandlen i 2010, hvor der

blev lavet 4.970 aftaler, en stigning på hele 27%

i forhold til året før.

Ny konkurs-rekord i 2010

Der var 50% flere dagligvarekonkurser i de sidste

tre måneder af 2010 end i noget andet kvartal

siden krisens start.

Rema runder 200 danske butikker

Efter 17 år i Danmark er Reitangruppens franchisekæde

markedets hurtigst voksende med en

omsætning på over seks milliarder kroner.

En underlig udvikling

LED belysning, Bilka take-away. Elektronisk hyldeforkanter.

Femte år i træk med ny rekord

Tilbudsaviserne bliver tykkere og tykkere. I hvert

fald har det samlede antal sider i 18 danske dagligvarekæders

tilbudsaviser igen i 2010 sat rekord

med bred margen. Fra 2009 til 2010 voksede

det med hele ti procent til 33.464 sider, siger

analysevirksomheden Gordios Insight, der har

talt tilbudsavis-sider siden 2003.


Kolonialmarkedet

% af omsætning

COOP Danmark

COOP Gruppen

COOP DK

ejede brugser

Selvstændige

brugser

2008 2009 2010

Aldi/Lidl 4,7 4,8 5,7

Dansk Supermarked

31,5 31,8 31,3

COOP 36,6 36,9 36,6

Købmændene 27,3 26,5 26,5

Antal

Butikker

1.176 36,6

330 14,2

396 12,8

Kvickly 80 9,1

SuperBrugsen 272 13,1

Dagli´Brugsen 346 4,6

LokalBrugsen 26 0,2

Irma 81 2,1

Fakta 369 7,5

Beretning HK Handel Østjylland 2010

Procent af

kolonialmar-

11

Dansk Supermarked

Den frie sektor

Antal

butikker

Købmænd 1.099 26,5

SuperGros 838 19,2

Superbest 205 11,0

Eurospar 18 0,5

Super Spar 97 2,1

Spar 260 2,7

Kwik Spar 127 0,8

Kiwi 67 1,2

SuperGros i

øvrigt

Raitan Distribution

Antal

butikker

Dansk Supermarked

511 31,3

Føtex 85 12,0

Salling 2 0,1

Bilka 15 5,8

Netto 409 13,4

64 0,8

232 6,5

Rema 1000 199 5,3

Løvbjerg 15 1,1

Øvrige 18 0,1

ABC lavpris 11 0,7s

Procent af kolonialmarkedet

Procent af kolonialmarkedet


Udenlandske

kæder

Antal bu- Procent af kolonialtikkermarkedet

Aldi/Lidl 316 5,7

Aldi 239 3,6

Lidl 77 2,1

Elevkampagne

I Handel Østjylland har vi en ambition om, at vi skal være

de bedste, både som Handelssektor og som sektor i det

hele taget. Det gælder, medlemstal, antal elever, medlemstilfredshed

m.m.

I forhold til elever, så har vi sat 100% fokus på, at vi skal

være den sektor i Handel, som har flest elever, og vi er

godt på vej, se tabellen herunder.

Når vi starter med at satse på elever, så er det ud fra

filosofien, at elever er et af vores store fremtidige

medlemsgrund. Med en massiv indsat i forhold til

indmeldelsen af elever og med opfølgning umiddelbart

inden de er udlært, så tror vi på, at det regnestykke

vi når frem til, er en medlemsfremgang på

længere sigt.

Jan. Nov. Dec. Jan.

2010 2010 2010 2011

Hovedstaden 803 846 893 855

Midt 649 614 650 646

Midtvest 598 572 591 597

Nordjylland 769 749 774 767

Sjælland 589 615 658 642

Syd 754 717 728 717

Østjylland 719 781 796 804

Loft i fagforeningsfradrag

Som tidligere nævnt, så har den danske fagbevægelse

regeringen i mod sig. De har siden de kom til

magten i 2001, gjort alt for, at knuse den danske

fagbevægelse og dermed ”Den danske model”. Deres

seneste våben mod fagbevægelsen er, at medlemmerne

max kan fradrage kr. 3.000,- i det faglige kontingent.

Det betyder naturligvis noget for vores medlemmer

(se herunder), og det har de billige foreninger

brugt millioner på at markedsføre. Jeg er ikke i

tvivl om, at det allerede har kostet os medlemmer.

Hvad handler det så om i kroner og øre, det kan i se

her.

Beretning HK Handel Østjylland 2010

12

Stigning om måneden i forhold til kr. 3.000 loftet

HK/ HK/ HK/Stat HK/

Handel Privat Kommunal

Kontingent, heltid 396 391 412 386

Udgift efter skat

(hidtidige regler)

Udgift efter skat med

3.000 kr. grænse

263 259 273 256

312 307 328 302

Stigning i kr. 49 48 55 46

Marts, kr. 30.000 i erstatning for sexchikane

April, kr. 100.000 i erstatning for brud på forskelsbehandlingsloven

Et mandligt medlem informere hans arbejdsgiver om,

at han skal være far og hans stilling bliver herefter

slået op i avisen.

Maj, kr. 125.000 i erstatning for usaglig opsigelse

Medlem bliver opsagt og i opsigelsesperioden

ansættes en anden i hendes stilling.

Juni, kr. 230.000 fra lønmodtagerens garantifond

Juli, kr. 210.000 i erstatning for brud på ligebehandlingsloven

Medlem kom efter barsel tilbage til en anden stilling

end da hun gik på barsel.

August, kr. 20.000 for manglende ansættelsesbevis

September, kr. 250.000 i sag om virksomhedsoverdragelse

Oktober, kr. 50.000 for manglende provision

November, kr. 100.000 for uberettiget bortvisning

December, kr. 500.000 opsagt på grund af alder

Medlemmet bliver opsagt på grund af alder og der

ansættes en yngre medarbejder.


AKTIVITETER Infomøder om efterløn

Mød din pensionsrådgiver i HK

Mennesker har forskellige behov. Derfor kan

du som medlem af HK Handel eller HK Privat

Østjylland få en personlig samtale med rådgivere

fra PFA/FunktionærPension, så du kan

tilpasse din pensionsordning nøjagtigt til dine

og familiens behov.

Du kan møde rådgivere fra PFA/

FunktionærPension på HK Østjyllands kontor,

Park Allé 11, Århus C på følgende datoer:

Torsdag 7. april 2011

Torsdag 5. maj 2011

Torsdag 9. juni 2011

Alle møder holdes i tidsrummet kl. 13:00—

17:00 i HK Østjyllands mødelokale på 3. sal.

Du får din egen tid af 30 min. varighed.

Bestil tid hos HK Privat Østjylland Marianne

Revshøi på e-mail: 25mp@hk.dk eller på telefonnr.

3364 3264.

Husk at oplyse cpr. nr, navn og ønsket tidspunkt

samt pensionsselskab.

Beretning HK Handel Østjylland 2010

13

Overvejer du at gå på efterløn?

Vil du vide mere om efterlønsordningens regler og

muligheder? Så deltag i et informationsmøde i HK

Østjylland

Alle møder holdes kl. 19:00—21:00 og der serveres

kaffe/te med lidt mundgodt til.

Århus, Park Alle 11

Torsdag den 14. april 2011

Torsdag den 16. juni 2011

Torsdag den 25. august 2011

Torsdag den 29. september 2011

Torsdag den 27. oktober 2011

Torsdag den 17. november 2011

Torsdag den 8. december 2011

Randers, Østervold 18

Mandag den 21. marts 2011

Mandag den 23. maj 2011

Mandag den 29. august 2011

Mandag den 31. oktober 2011

Mandag den 12. december 2011

Målgruppe

Alle medlemmer af HK Østjylland, der er tilmeldt efterlønsordningen.

Der er mulighed for at tage ægtefælle/samlever

med til mødet. Dette skal oplyses ved tilmeldingen.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest 4 dage før

arrangementets afholdelse via MitHK – du kommer ind

på tilmeldingsdelen via dette link www.mithk.dk

Når du kommer ind på MitHK, skal du logge dig ind

og klikke dig ind på menupunktet ”Uddannelse”,

”kursuskatalog” – klik derefter på ”Arrangementer”.

Her vælger du det ønskede efterlønsmøde og du kan nu

tilmelde dig.

Har du ikke oprettet en loginkode til MItHK, gøres det

nemt på startsiden til MitHK. Du vil så modtage din

midlertidige loginkode. Login kan derefter ændres til et

kodeord, der er nemt for dig at huske

Bemærk

Vi sender IKKE bekræftelse ud på din tilmelding, så

husk at notere arrangementet i din kalender. Du kan

altid tjekke, hvad du er tilmeldt på www.mithk.dk –

log dig ind og klik på overskriften ”Uddannelse”,

”Kursuskatalog”, ”Tilmeldte kurser”, ”Oversigt over

tilmeldte kurser”.


Byvandring i Randers

Stjerneruten" er en anbefalet gåtur i byens gamle

bydele. 15 store fixstjerner markerer kulturelle

og historiske seværdigheder som forbindes af

små ledestjerner. Ruten er på 2.5 km og tager

ca. 2 timer — meget handicapvenlig.

Vi starter ved Randers Regnskov og går videre til

Kulturhuset med Kulturhistorisk Museum Randers

og Randers Kunstmuseum. Danmarks ældste

gågade Houmeden, Den Jyske Hingst og meget

mere. Vi går på de toppede brosten i de

snævre stræder, ser på de gamle bindingsværkshuse,

og fornemmer de atmosfærefyldte rammer

for det moderne byliv. Der gemmer sig pragtfulde

historier bag facaderne, og vi skal høre dem.

Tag gode sko på, medbring en paraply og stil

endelig spørgsmål undervejs.

Vi slutter gåturen med lidt godt til maven.

Tid og sted:

Onsdag den 13. april 2011 kl. 18.00. Vi mødes

ved indgangen til Randers Regnskov, Tørvebryggen

11, 8900 Randers.

Tilmeldingsfrist mandag den 4. april 2011.

Tilmelding sker på følgende måde:

Tilmelding sker efter først til mølle på:

www.mithk.dk > kurser og arrangementer > arrangementer

Vi sender IKKE bekræftelse ud på din tilmelding,

så husk at notere hvad du er tilmeldt. Du kan

altid tjekke, hvad du er tilmeldt, på:

www.mithk.dk > mine tilmeldinger

Beretning HK Handel Østjylland 2010

14

Taleteknik

Taleteknik, der understøtter personlig gennemslagskraft

I al kommunikation handler det ikke kun om,

hvad der kommunikeres, men i høj grad om

hvordan der kommunikeres.

I denne workshop vil du få teknikker til, hvordan

du kan udvikle en klar, nuanceret og velartikuleret

stemmeføring, og hvordan du kan udvikle et

åbent, aktivt og energisk kropssprog. Målet med

dette er at opnå, at din stemme og krop understøtter

dine budskaber, og får dig til at udvise

personlig gennemslagskraft og troværdighed i

forskellige situationer i arbejdslivet.

I workshoppen vil vi også tilbyde teknikker til,

hvordan du undgår, at din stemme bliver slidt og

hæs og hvad du kan gøre for at afhjælpe nervøsitet

i situationer, hvor du skal formidle et budskab.

Workshoppen vil indeholde en række konkrete

øvelser, der er teoretisk funderet.

Heidie Clemens er uddannet Master i Læreprocesser

og er Complete Vocal Technique Teacher

fra Complete Vocal Institute (CVI), København.

Tid og sted:

Torsdag den 28. april 2011 kl. 18.00 i Kantinen,

Park Alle 11, 6. sal, 8000 Århus C.

Tilmeldingsfrist mandag den 18. april 2011..


Meget vigtigt

For at være opfattet af den særlige

beskyttelse mod afsked skal tillidshvervet

være anmeldt af HK Handel

Østjylland over for arbejdspladsen.

Det er derfor særdeles vigtigt, at HK

Handel Østjylland får besked hver

gang, der har været valg – også hvis

det er genvalg.

En anmeldelse af en arbejdsmiljørepræsentant

er kun gyldig i 2 år.

Beskyttelsen gælder for TR, TR-supp,

SU, SU-supp og AMR

LATTERKONGEN BESØGER HK

Mød op til HK Østjyllands uforglemmelige aften

med latterkongen torsdag den 12. maj 2011 kl.

19:00—20:30 i Park Alle 11, Århus i lokalerne 3

og 4, Kælderen.

Latterkongen siger:

”Latter er med til at gøre os mere åben over for

mennesker, som vi ikke har mødt før. Selvfølgelig

har det også en masse gavnlige virkninger på

vores sjæl. Fjerner stress, giver et bedre blodomløb,

kan fjerne smerter, tager trætheden,

men ikke at forglemme: livet er mere positivt,

når der smiles”

Beretning HK Handel Østjylland 2010

15

Kedeligt sexliv?

Mød Mille hos HK Østjylland torsdag den

26. maj 2011 kl. 19:00—21:00 i lokalerne 3

og 4 i Kælderen, Park Alle 11, Århus

Mille vil med garanti give dig stof til eftertanke

og ikke mindst omtanke. Mille bruger både

hendes egen historie, som tidligere anoreksi

ramt og fra da hun var helt ung og usikker,

og den viden og indsigt hun har som uddannet

sexolog. Med hendes åbne og ærlige tilgang

til sex og velvære rammer hun dig på en måde,

du garanteret ikke er blevet ramt før. Mille

er uddannet sexolog ved Joan Ørting og Mille

har bl.a. skrevet bøgerne ”Hvor ser du godt

ud!” og ”Lyster”

Vil du vide mere om Mille, så gå ind på Milles

hjemmeside www.ihdumille.dk


Beretning HK Handel Østjylland 2010

16

More magazines by this user
Similar magazines