Kirkeblad - Skødstrup Kirke

skoedstrup.kirke.dk

Kirkeblad - Skødstrup Kirke

Skødstrup

Kirkeblad

Foredrag ved Erik Lindsø

Tirsdag den 18. november Se side 112

Quiz om bibelhistorie

VIND 2 biografbilletter Se side 17

Nr. 3 September

Oktober

Novembert

2008

7. årgang


2 Skødstrup Kirkeblad

Forsidemotiv: Mark med halmballer.

Når høsten er i hus og udbyttet har været godt, så kan

man glæde sig og tage det roligt. Af hensyn til de fattige

og dyrene var der regler for høsten i Mosebøgerne.

Man måtte ikke høste det sidste strå eller plukke

frugttræerne til bunds og markerne måtte ikke udpines.

Her bor de

Sognepræst (kbf)

Bodil Søndergaard, Kirkepladsen 2, 8541 Skødstrup,

tlf. 86 99 13 32. Træffes bedst tirsdag-fredag kl.12.00 -13.00.

Sognepræst

Erik Søndergård, Tornebakken 18, 8240 Risskov

tlf. 86 99 01 52 eller 86 21 97 21. Træffes efter aftale.

Kirkekontoret

Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup,

tlf. 86 99 22 08, fax 86 99 12 51.

Kordegn Hanne-Marie Balle Knudsen.

Kontoret er åbent man.-fre. kl. 9.30 -13.00,

torsdag tillige kl. 15.30-18.00.

E-mail: skoedstrup.sogn@km.dk

Organist

Torben Holm Christensen, Rødegevej 1, 8541 Skødstrup,

tlf. 86 99 37 28.

Graverkontoret på kirkegården

Tlf. 86 99 21 30. Graveren træffes man.-fre. på kirkegården kl.

10.00-11.00 og på kontoret kl. 11.00-12.00, lørdag efter aftale.

Graver

Hans Hjortshøj, Elleparken 46, 8520 Lystrup, tlf. 86 22 45 71.

Kirketjener

Jørgen Lai Sørensen, Bakkely 31, 8541 Skødstrup,

tlf. 86 99 14 89.

Sognegården, tlf. 86 99 04 19.

Skødstrup Kirkes hjemmeside: www.skoedstrup-kirke.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

Menighedsråd . . . . . . . . . . 3

Præsterne . . . . . . . . . . . . . . 4

Sogneaften . . . . . . . . . . . . . 11

Koncerter . . . . . . . . . . . . . . 13

Hverdagsgudstjenester . . 14

Familiegudstjenester . . . . 15

Børn og unge . . . . . . . . . . . 16

Kalendere . . . . . . . . . . . . . . 19

Gudstjenester . . . . . . . . . . 20

Kirkelige handlinger

Kontakt kirkekontoret i forbindelse

med: Fødsel, dåb og navngivelse,

vielse, ind-/udmeldelse af folkekirken

og begravelse/bisættelse.

Kirkebilen

Til alle gudstjenester og til

menigheds rådets arrangementer

i Sognegården og i kirken kan der

bestilles kirkebil.

Dette skal ske til kirkekontoret

på tlf. 86 99 22 08 senest dagen

før inden kl. 13.00.

– Lørdag dog til Hornslet Taxa

v. Benny Friis, tlf. 86 99 54 00.

Redaktion

Erik Søndergård (ansv.)

Torben Holm Christensen,

Birgit Furholm,

Gunhild Langballe og

Bodil Søndergaard.

Grafisk Produktion

WERKs Grafiske Hus a|s, Højbjerg

Tlf. 8627 5499.

E-mail: skoedstrup.sogn@werk.dk

Deadline næste nr: Den 1. nov. 08

Udkommer: Den 1. dec. 08


Skødstrup Kirkeblad 3

Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Menighedsrådsvalg

den 11. november 2008

Efteråret 2008

byder på menighedsrådsvalg

Som optakt til valget afholdes der mandag den 8.

september kl. 19.30 et offentligt orienterings- og

opstillingsmøde i Skødstrup Sognegård. På dette

møde vil der blive givet en generel orientering om

valget, orientering om menighedsrådets arbejde i

den forløbne periode og igangværende projekter,

ligesom reglerne for indlevering af opstillingslister

til det kommende valg vil blive gennemgået.

Kandidatlister kan indleveres fra tirsdag den 23.

september kl. 19.00 til tirsdag den 30. september

kl. 19.00

Menighedsråd vælges hvert 4. år, og det menighedsråd,

som skal varetage opgaven i Skødstrup

Sogn i de kommende 4 år, skal bestå af 11 personer.

Antallet af personer i et menighedsråd afhænger

af, hvor mange medlemmer af folkekirken, der er i

sognet.

Stemmeret ved valg til et menighedsråd har ethvert

medlem af folkekirken, som er fyldt 18 år, som bor

i sognet (menighedsrådskredsen), og som i øvrigt

er dansk statsborger eller på valgdagen har boet i

Danmark i mindst et år. Desuden kan personer, der

har løst sognebånd til en sognepræst i et andet sogn

end deres bopælssogn, beslutte, at de vil udøve

deres stemmeret i det sogn, hvor denne præst er

ansat.

Alle, der har stemmeret, er desuden valgbare som

medlemmer af menighedsråd. Det gælder dog ikke

præster, der er ansat i Folkekirken. En person, der er

valgt til et menighedsråd, kan dog miste sin valgbarhed

ved at være dømt for en strafbar handling.

Kandidater til menighedsrådsvalg kan opstilles af

alle, der er stemmeberettigede. På en kandidatliste

kan opstilles en enkelt kandidat eller op til 6 flere

kandidater end det antal medlemmer, der skal vælges

til menighedsrådet. En kandidatliste skal være

underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere.

Hvis der til et menighedsråd kun bliver opstillet 1

kandidatliste, er valget gennemført som aftalevalg.

Langt de fleste menighedsråd bliver valgt på denne

måde.

Hvis der til et menighedsråd bliver opstillet 2 eller

flere lister, bliver valget gennemført som afstemningsvalg.

Som nævnt ovenfor er datoen for valget

den 11. november.

På følgende internetadresse er det muligt at få detaljerede

oplysninger om valgregler m.v. https://www.

retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=116833

– men vi opfordrer til at møde op den 8. september

kl. 19.30 i Skødstrup Sognegård for at få uddybet

eventuelle spørgsmål.

Menighedsrådsformand Gitte Svenningsen


4 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Præsten Rasmus Sørensen Rytter – 2. del.

En beskrivelse, der bygger på de kirkebøger, han førte i sin embedstid fra 1620-1670.

Her fortsætter den spændende beretning om præsten Rasmus Søffrensen Rytter (1596-1670). Artiklen

be gyndte i sidste nummer af kirkebladet. Det er en fortælling om krigen i Segalt og om glæder, sorger og

dagligliv hos mennesker, der levede i vores sogn for længe siden. Alligevel ligner de os utroligt meget. Første

del af artiklen findes på kirkens hjemmeside: www.skoedstrup-kirke.dk

Sognepræst Erik Søndergård

I 1644 kom svenske tropper til Skødstrup.

Krigene

Det er en tid præget af krig, hr. Rasmus lever sit

liv i: Svenskekrigene og Trediveårskrigen. Først er

der Kalmarkrigen fra 1611-13, som endte med at

Christian den Fjerde kunne betragte sig som sejrherre

over svenskerne. Den har man næppe mærket

meget til i Skødstrup eller i Århus, hvor man må

formode, at Rasmus Rytter har været discipel på

latinskolen. Derefter må turen være gået til universitetet

i København og teologistudiet, før han i 1620

vender tilbage til Skødstrup som sognepræst.

I 1625 kaster kongen sig ind i krigen mod den tyske

kejser. Krigseventyret resulterer i nederlaget i slaget

ved Lutter am Barenberg, og efterfølgende flygter

den danske hær op gennem Jylland, plyndrende

hvor de kommer frem fulgt af Wallensteins katolske

hære, som heller ikke holder sig tilbage. I 1628 står

der fra Flensborg til Skagen mellem 20 og 30.000

mand, hvis underhold senere er blevet beregnet til

at have kostet den jyske befolkning omtrent 400.000

rigsdaler om måneden. I marts 1629 underskriver

kongen fredstraktaten i Lübeck. Jylland ligger

udplyndret hen, og de jyske borgere og bønder har

været vidne til, at adelen, der skulle beskytte dem, i

stedet har været flygtet til Norge eller øerne.

Vi forstår, hvorfor Rasmus Rytter ikke får ført kirkebog

i disse år. En simpel årsag kunne såmænd

være, at det er svært at skaffe papir. Vi skal frem

til 1636, før det bliver muligt at få lokalt fremstillet

papir. Dette år giver kongen tilladelse til oprettelse

af en papirmølle i Århus. Indtil da skulle papiret

sandsynligvis komme fra Skåne eller måske hertugdømmerne.

Derfor kunne det være spændende at få

lov at se de originale bøger, og de vandmærker, der

fortæller, hvor papiret er fremstillet. Først i 1631 falder

der igen ro over Jylland. Da udsteder regeringen

en forordning om, at alle trætter, ”som formedelst

fjendens indfald i Jylland forløber”, inden år og dag

skulle indstævnes for landstinget eller for bisperne,

”ellers må derpå siden ikke tales”.


Skødstrup Kirkeblad 5

Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Forholdet mellem Sverige og Danmark vedbliver dog

at være betændt, og det udløser i årene 1643-45 den

såkaldte Torstensson-krig, hvor det denne gang er de

svenske tropper, der besætter Jylland. Det er i denne

krig kongen i søslaget på Kolberger Heide mister sit

ene øje. I Skødstrup fortsætter hr. Rasmus denne

gang kirkebogen, som krigen ikke går udenom.

1644

27. febr. begraf jeg Ritmester Andrisis Karl i Segalt,

som blef ihielstucken.

1. Mart. begraf jeg en Rytter ved naffn Hans Flyggel,

som stack Ritmesterens Karl ihiel, oc blef samme

Hans Flyggel for samme sin ugierning ihielskudt

onsdag.

9. April kaste jeg jord paa Jens Rasmusens daatters

barn i Segalt.

11. begraf jeg 3 af Ritmester Andrisis Ryttere, som

den danske kongis folk ihielslog i Segalt i Tirsdags

morgen. Samme kongens danske folk bortførte den

svenske Ritmester oc hans Frue.

13. begraf jeg Jens Rasmusens daatter i Segalt.

Den næste svenskekrig 1656-60 sætter sig ikke spor

i kirkebogen, men i højeste grad i danmarkshistorien

med tabet af Skånelandene.

De fleste har været bønder. Jorderne har været fyldt med

smukke markblomster.

Sognebørnene

I Dødsens Bog møder vi et udsnit af hr. Rasmus’

sognebørn. De fleste mænd er utvivlsomt bønder

og deres koner bondekoner, et udtryk,

som præsten også bruger i kirkebogen, f.eks.

…begraf jeg den gammel Bondes quon i Skødstrup.

Han kan dog også bruge udtrykket hustru om

en gift kvinde ..begraf jeg Jens Christens hustru i

Astrup noie Anne Sørensdatter.

Jeg vil i det følgende nævne en del af de navne, som

må have noget at gøre med sognebørnenes eller for

nogle af kvindernes vedkommende deres mænds

beskæftigelse:

Begraf jeg

Else Skredderkones barn Maren

Laurs Møllers barn i Skødstrup noie Søren

Laurs Veffurs barn i Hielmager

Jørgen Bøckers barn

Ras Skredder i Svinbo

Chr. Smed i Vosnis

Per Smids i Vorre det spæde barn

Kirsten Bindpige

Espen Skomagers pige, som døde til Oluf Michelsens

i Segalt

Boild Mortensdatters det spæde barn i Astrup, som

hun aflede ved Michel Foged

Ras Fiskers det lille barn

Smiddens det lidet barn her i byen, som var til kirke

paa næst forleden søndag

Niels Snekers Moder i Vosnis, som war 106

Søren Krigsmands barn i Vosnis

Printzens fuglefangers hustru

Den gamle hyrdequinde her i byen

Anders Pedersen Træskomand her i byen

Frantz Rasmussen hyrde i Segalt

Thomas Træmand i Skødstrup

Rasmus Powelsen græstørvsmand i Vosnis hans


6 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

barn ved naffn Søren, var 2½ Aar gammel

Kirsten Hyrdepige, Niels Powelsens Moder

Maren Rytterquon

Birrete Ollufsdaatters, som er Ole Michelsens daatter

i Segalt hendis barn, som Niels Lafoged var fader

til.

Jæger med dyreskind.

Rasmus Rytter nævner sjældent årsagen til dødsfaldet,

men det hænder:

1631 11 Jun. Begraf jeg Laurs Møllers barn i

Skødstrup noie Søren, som blef død hos dem i sengen

oc de tog skrift for i ?? (formodentlig kirken) den

17 Juni.

1634 18. Jul. Begraf jeg et aff Ras. Jensens pigebørn

i Skødstrup som døde aff børnekopper.

1640 begraf jeg et lidet pigebarn paa en 5 Aars

alder, som blef funden død i Øxnekieret paa Vosnis

mark.

1649 Dom. Reminisce begraf jeg Jens Pedersen som

tiente sin morbroder Jens Ibsen i Vosnis, som faldt

omkuld i kornet og døde strax paa stedet, som han

stod og tærsk i Jens Ibsens lade paa torsdag den

15 febr.

1650 5. Mart begraf jeg en arm betler, som Anders

Christensen i Vorre førte fra Vorre her ned til

Skødstrup oc døde i vognen paa vejen her ned.

1657 23. febr. Anders Jespersen i Hielmager

begrafwen. Denne mand blef slagen ihiel i præstegaarden

den ? febr aff et Vedbrænde, som falt paa

ham, der han med mange andre ville smide? Det op

i Vedkasten, oc det blef for ??ligt.

1658 22. Jun. Kirsten Jørgensdatter, Søren

Jørgensens i Astrup begr. Hun døde aff spedalsk.

1663 19. Trin. Ras. Kassis barn begrafwen, som

hagdis blef brand, at deraf døde.

Barn med bue og pil


Skødstrup Kirkeblad 7

Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Hvis man undrer sig over udtrykket ”kaste jord på”,

så fremgår det, når man læser Dødsens bog, at det

bliver brugt i stedet for ”begraf”, når det drejer sig

om begravelse af et udøbt eller dødfødt barn eller et

”utidigt foster”, som han kalder det, når det drejer

sig om en for tidlig fødsel.

Rasmus Rytter er altså ikke særlig meddelsom ud

over det nødvendige, men det hænder dog:

1637 22. Dec. Om aftenen kom der bud til mig, at jeg

skulde besøge Jomfruens pige Mette? Som under

svar barselsnød var svag og da udlagde hun til barnefader

Jens som tiener hos Jomfruen.

1635 D. Invocavit begraf jeg Jep Jensen i Vosnis, oc

var det første lig i det nye Aar oc det allerførste lig

som den ny ligbaarr blef brugt til, som Jens Hansen

lod gøre.

1655 10. Oct. Jesper Tygesens barn i Kirkholt,

Kirsten Jespersdatter begr. Hun ligger begrafwen i

den Vester ende aff kirken midt i gangen under en

liden Steen?? Til Amindelse haffwer Jesper Tygesen

giffvet det Vandbecker af Tin som staar paa funten.

Den ”liden Steen” befinder sig i kirken den dag i

dag. Nu ligger den ikke længere i gulvet, så alle kan

træde på den, men befinder sig på kirkens vestvæg.

På stenen står: DEN HIMLEN YNT SAA VEL DEN

HIMMEL VÆRDIG KIRSTINE JESPERS TRØST DIN

MODERS HOTE LYST LEVERED HER SIN BEEN SIN

AAND DE HIMLE HEN ANNO 1655 DEN 5. OCTOB:

Kirsten er kun en lille pige, der lige er fyldt to år,

da hun dør: 1653 D. 17. Trin. Døbt Jesper Tygesens

barn i Kirkholt med naffn Kirsten. 17. Trin. er i 1653

den 2. oktober. Man kan undre sig over, at en så

lille pige bliver begravet inde i kirken under en fint

udhugget sten. Men Jesper Tygesen har næppe

Kirsten Jespersdatters gravsten

været en almindelig bonde. Rasmus Rytter skriver

sjældent faddere i kirkebogen, som det senere hen

bliver almindeligt, men netop her i begyndelsen af

1650’erne er han inde i en periode, hvor han gør det,

og mens det er almindeligt, at fadderne kommer

fra sognets landsbyer, så er to af Kirstens faddere

fra Århus, Peder Tygesen og Peder Rytter, og en

tredje fadder er sognepræsten i Hornslet hr. Erich. I

1673 skænker Jesper Tygesen og hans kone kirkens

gamle dåbsfad som endnu et minde om Kirsten.

”Det Vandbecker af Tin som står på funten” blev

stjålet i 1974.


8 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Der findes endnu en gravsten i kirken til minde om

en lille pige, der blev begravet i Rasmus Rytters

embedsperiode. En lille engel svæver over teksten:

HER UNDER HVILER …S. BEREGITE JENS DAATTER,

BARN BLEV FØD I KIRKHOLT OC DØDE AAR 16... I

HENDES ALDERS … UGER. GUD OPVÆKKE HENDE

TIL DET ÆVIGE LIV. Jeg tror, der er tale om: 1637

Begraf jeg Jens Hansens barn i Kirkholt noie Birrete.

I 1634 har hr. Rasmus døbt Birretes bror: 6. Trin.

døbte jeg Jens Hansens barn i Kirkholt noie Søren,

bar fru Møller ?? barnet. I Kirkholt har der ligget

en gård, som oprettedes som adelsgård af Holger

Rosenkrantz i 1600-tallet og senere blev nedlagt.

Er Birretes fader mon den Jens Hansen, som lader

”gøre den ny ligbaarr” i 1634?

Men også andre steder i sognet er der fornemme

faddere: 1632 døbte jeg Jens Ipsens barn

i Stustrup som jomfru Lisbet holt over daaben og

1631 3. Adv. Døbte jeg Anders Pedersens? Barn i

Segaltgaard noie Birrete, fru Hoff bar barnet, Holger

?? oc jomfru Beate ?? var faddere.

En del af de børn, Rasmus Rytter døber, er født

uden for ægteskab. Endnu bruger man ikke

begrebet uægte, og der er i kirkebogen ingen

løftede pegefingre, men blot nøgterne konstateringer:

1631 Annunciat begraf jeg den quindes barn i Elsted

Anne, som Chr. Andersen var fader til. 1648 D. 3.

Advent døbte jeg Mette Rasmusdaatters barn i

Svinbo, bleff udlagt til barnefader en Karl i Karlby

ved navn Rasmus Jensen. 1649 Samme søndag

døbte jeg Margrete Frantsdaatters barn, Frants

Jürgens daatterbarn i Vosnis ved naffn Jens, udlagt

til barnefader en Karl i Karlby ved naffn Christen

Jensen. Karlen tiente ?? man sagde nu han var ikke

i Karlby. 1660 3. febr. Anne Mogensdaatters barn,

som hun fik ved en Tÿrck, begrafwen.

Vielser blev ikke indskrevet i de tidligste kirkebøger

Vi får også et indblik i hans familieliv, for selv om det

vil vare længe, før det bliver almindeligt at indskrive

vielser, må han lige fortælle, at han er blevet gift

igen, ligesom vi senere møder et trofast tyende, som

åbenbart er kommet til præstegården på samme tid

som den nye kone:

1635 17. Trin. I den uge der jeg holt bryllup begraf

her Else hjoren i Vorre.

1657 Maj. Rasmus Persen min dreng, som tiente mig

i 22 Aar begrafwen.

Rasmus Rytter passer trofast sin gerning søndag

efter søndag, dag efter dag. Hvordan aflønnes han?

Ja, han har præstegården, men et par gange nævner

han i kirkebogen, at han har fået en anden form for


Skødstrup Kirkeblad 9

Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

løn end tiende og afkastet fra gården: 1633 8. feb.

Begraf jeg Søren Sørensen Skrut i Astrup, ?? hand

mig 3 Rdl. 12. april begraf jeg Jens Vester i Vosnis,

loffuerd Boild Vesters mig et faar. Et par gange er

han væk fra præstegerningen i længere tid, og en

nabopræst tager over. I 1641 forretter hr. Eske i

Hiortshøi de kirkelige handlinger fra den 25. marts

til 1. søndag efter Trinitatis. I 1663 er han syg, og hr.

Knud i Hiortshøi overtager i en periode.

En ting, der har undret mig, er at vi i dette århundrede,

der er kendt for heksebrændinger og henrettelser

for det simpleste tyveri ikke en eneste gang

hører om dette i kirkebogen. Det må vi vente med til

hans efterfølgers tid.

Fra 1664 ebber indskrivningerne stille ud og i 1667

er det slut:

Lettere adgang

til Sognegården

Manglende fysisk tilgængelighed kan være en alvorlig

barriere for mennesker, der lever med et handicap.

Derfor har vi netop forbedret tilgængeligheden

til Sognegården med en ny belægning.

Det er nu endnu lettere at bevæge sig mellem

Sognegård og parkeringsplads. Det er muligt at

færdes uden at passere trin eller unødigt stejle

flader. Belægningen foran Sognegården er hævet

Her endis S. Hrr. Rasmus Rytters fortegnelse.

Efterfølgende haffuer hans successor Mag. Peder

Zachariassen begrafwen (fra 1670).

Samme hr. Peder skriver på latin en form for

nekrolog over sin forgænger i Liffsens bog, hvor

han forklarer de manglende indskrivninger med hr.

Rasmus’ alderdom og sygdom. Rasmus Rytter er

død den 20. januar 1670 74 Aar gammel efter i 50

år at have været præst i sit fødesogn og efter 48 års

provstegerning i Øster Lisbjerg herred.

Af Bente Krarup Rytter

Tak til Erik og Bente Rytter fordi vi måtte bringe

denne artikel.

og i niveau med dørene. Belægningen har kørestriber,

som består af flotte granitfliser omkranset

af brosten. Arealerne foran dørene er vandrette og

plane. Det er vigtigt, at gangbesværede har adgang

til sognegården på lige fod med alle andre.

Menighedsrådet


10 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Studenterpraktikant

i efteråret 2008

Jeg hedder Birthe Kiilerich, bor i Risskov

og læser teologi på Aarhus Universitet.

Min uddannelse er færdig til august, men

for at kunne blive ansat som præst, må

man først have gennemgået en 5-måneders

efteruddannelse på Pastoralseminariet i

Århus. Dette forløb indeholder samtidig en

obligatorisk praktikperiode på fire uger, der

skal foregå enten i et sogn eller hos en

institution.

Fra mandag den 15. september til søndag

den 28. september, samt fra mandag den

27. oktober til søndag den 9. november vil

jeg derfor være i praktik hos jer under Erik

Søndergårds vejledning.

Jeg glæder mig allerede til at få et nærmere

kendskab til en præsts arbejde og til at lære

sognet og menigheden at kende.

Med venlig hilsen Birthe Kiilerich

Alle helgens

gudstjeneste

og musikandagt

Søndag d. 2. november kl. 10.00

Alle helgens dag mindes vi de

døde. Dette vil gudstjenesten

bære præg af i salmer, tekster og

prædiken. Vi kan hver især mindes

dem, vi har taget afsked med.

Sognepræst Erik Søndergård

afholder gudstjenesten.

Søndag d. 2. november kl. 19.30

I kirken afholdes musikandagt

med tekstlæsninger, fællessalmer

og musik.


Skødstrup Kirkeblad 11

Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Sogneaften – et aktuelt foredrag

Politik netop nu

Ved Journalist Kaare R. Skou

Tirsdag den 9. september

kl. 19.30 i sognegården

Med udgangspunkt i den aktuelle politiske situation

causerer Kaare R. Skou om det politiske

spil på Christiansborg. I en ironisk, kærlig form

stifter vi bekendtskab med toppolitikerne og

hører om, hvordan politik egentlig bliver til. Der

fortælles også om spindoktorernes indmarch

på den politiske scene og om forholdet mellem

politikerne og pressen. Partiernes og politikernes

placering i det politiske billede skitseres fra det

Festuge koncert

Tirsdag den 2. september kl.19.30 er der festugekoncert

i anledningen af Århus Festuge. I år kommer

Chris Minh Doky, kontrabas og spiller koncert.

De danske og nordiske sange i et magisk, smukt

og spændende samspil med jazz. Den melodiførende

akustiske bas der svæver sig ind og ud af klaverets

maleriske harmonier. En musikalsk rejse med

udgangspunkt i den stolte danske bastradition samt

jazzens dybe tradition.

Hans stil har dybe rødder i jazztraditionen – med

indflydelse fra den amerikanske funk. Med sin ken-

historiske Venstre til opkomlingen blandt partier,

Ny Alliance. Det er både muntert og lærerigt.

Der er gratis adgang til sogneaftenerne,

men for kaffen betales 30 kr., som går til

Menighedsplejen.

Gratis billetter kan afhentes på kirkekontoret

torsdag den 4.9. mellem kl. 16.00-18.00.

Arr.: Menighedsrådet

detegnende varme tone, enestående intonation og

teknik har musikeren skabt en ny frisk baslyd i jazz,

hvor han eksperimenterende blander det amerikanske

østkyst groove med den skandinaviske, lyriske

tradition.

Om sin musik siger Chris Minh Doky: ‘Musik skal

være ægte. Den skal røre dig. Det betyder ikke noget

hvordan, men den skal gøre et eller andet ved dig.

Du skal føle musikken. Det håber jeg at opnå, hver

eneste gang jeg spiller’.

Der er gratis adgang til koncerten.


12 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Lukket på grund af ombygning

– portræt af generation friværdi

Ved kulturjournalist m.v. Erik Lindsø

At overleve med en teenager i huset.

Portræt af en ungdomskultur.

Tirsdag den 18. november

kl. 19.00 i sognegården

- Hvorfor elsker forældre deres børn?

- Det er den eneste måde, de kan holde dem

ud på!

Der forskes og laves undersøgelser som aldrig

før af børn og unge. Deres forbrugsmønstre

kortlægges, deres kommunikationsformer analyseres,

og deres tankesæt bliver endevendt.

Og aldrig har vi haft sværere ved at forstå dem.

Hvorfor? – Med udgangspunkt i aktuel forskning

og historier samlet op undervejs tegnes et portræt

af Bamse og Kylling generationen, skilsmissegenerationen,

samplergenerationen, de mest

portrætterede nogensinde, de ironiske, de ypperligste

forbrugere, dem med eget værelse fuldt

udstyret og koblet op til hele verden.

Ungdommen har ikke længere patent på at være

ung. Vi vil alle være unge. Voksenkarakteren har

ændret sig. Hvad betyder det for de unge? De

er vokset op i en periode, hvor penge til privatforbrug

er fordoblet for gennemsnitsdanskeren.

Hvilke værdier har de fået med sig?

Arr.: Husmoderforeningen og Menighedsrådet


Skødstrup Kirkeblad 13

Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Koncert – fløjte & orgel

Søndag den 5. oktober kl.16 er der koncert i

kirken med Andreas Ensemblet – som består af

Niels Koll, orgel, og Jan Aagaard, fløjte.

Niels Koll er uddannet på det Fynske

Musikkonservatorium med, og senere har han også

haft studieophold i Holland. Siden 1980 har han

været ansat som organist og korleder ved Bregninge

kirke, Svendborg, samt dirigent for Bel Canto koret,

Svendborg. Han har en omfattende koncertvirksomhed

i såvel ind som udland både som solist, akkompagnatør

og kordirigent.

Jan Aagaard er uddannet med diplom-eksamen fra

Det Fynske Musikkonservatorium og solisteksamen

fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har virket

som underviser samt givet koncert som orkester

og kammermusiker rundt om i landet.

De to musikere har spillet sammen de seneste 25 år

og har givet utallige koncerter. Med CD´en “Classic

light” præsenterer musikerne den musik, de er allermest

kendt for; nemlig de populære klassiske værker

som bl.a Bachs “Air”, Griegs “Morgenstemning”

og “Våren”, Mozarts “Rondo” og Pachelbells “Canon

i G-dur”. Der er gratis adgang.

Julekoncert

– festlig optakt til jul

Søndag den 30. november kl.19 er der julekoncert med kirkens pigekor og kirkens

ungdomskor. Koncerten indledes med Lucia-optog, og efter koncerten bydes der på gløgg/

sodavand og æbleskiver i Sognegården. Alle er velkommen og der er gratis adgang til arrangementet.


14 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Skødstrup-Løgten krøniken – 2. del.

Tirsdag den

30. september

kl. 14.00

H.P. Dalgaard fra

Skødstrup fortsætterberetningen

om sit liv

som uddeler

i Skødstrup Brugsforening

og fortæller mange muntre anekdoter

fra sin egen livshistorie.

Gå med Kai i lunden

Hverdagsgudstjenester

Tirsdag den 28. oktober kl. 14.00

En eftermiddag med alle de dejlige kendte

– og enkelte ukendte – melodier af Kai

Normann Andersen. Der er både de livsglade

muntre og de smægtende vemodige

toner

arrangeret

for to sangstemmer

med klaverledsagelse.

– Gudstjeneste, samvær og underholdning

Hverdagsgudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.

Kaffe og underholdning er i Sognegården.

Pianist Pia Labohn giver melodierne den

rette klang af ”dengang”. Lisbeth Frandsen

og Kirsten Berg har lavet arrangementerne.

I programmet indgår både solo, duet og fællessang.

Undervejs berettes om komponistens

spændende liv og virke, og anekdoter

knyttes til de forskellige sange.

Kirkens pige- og ungdomskor

synger julen ind

Tirsdag den

25. november

kl. 14.00

Kirkens pige-

og ungdomskor

synger under

ledelse af

Organist Torben

Holm

Christensen.


Skødstrup Kirkeblad 15

Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Familiegudstjenester

Søndag d. 14. september kl. 13.00

Tag blomster, frugt, grønsager og andre

afgrøder med i kirke og vær med til at

pynte den. Efter høstgudstjenesten samles

vi i Sognegården til kage, sodavand

og kaffe. Vi skal også binde korndukker.

– en god tradition

Søndag d. 26. oktober kl. 11.00

Vi holder BUSK-gudstjeneste. BUSK

betyder Børn, Unge, Sogn og Kirke.

FDF’erne medvirker i en festlig gudstjeneste.

En dag hvor fantasien får frit løb!

Efter gudstjenesten er der frokost i

Sognegården. Tilmelding senest

onsdag d. 22. oktober på

e-mail: skoedstrup.sogn@km.dk eller

tlf. 86 99 22 08 (kirkekontoret er åbent

kl. 9.30 -13.00 på hverdage torsdag

tillige 15.30 – 18.00).

Kom også og lav en drage


16 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Har du lyst til at prøve noget nyt?

Er du til bål, brændenældesuppe, sjove ture ud

i naturen, sang og blå mærker, weekend tur og

sommerlejre? Og samler du på gode oplevelser?

Ja, så er FDF nok lige

noget for dig. For i

FDF laver vi alt dette

og mange andre sjove

og udfordrende ting.

Så kom og besøg os.

FDFs kanotur i Sverige 2008

Vi holder til i Stærekassen Engskovvej 1 (bag ved

Kirken). Og holder møde på følgende aftener:

Pusling/Tumling (0.-2.kl.)

Onsdag kl. 17.30-19.30

Pilte (3.kl.)

Tirsdag kl. 18.00-20.00

Væbner (4.kl. og op efter)

Torsdag kl. 18.30-20.00

Du er også velkommen til at ringe til

Dorte Person på tlf.: 86 99 24 29.


Skødstrup Kirkeblad 17

Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Quiz – 10 spørgsmål fra Bibelhistorien

Tjek din viden om bibelhistorien og vind to biografbilletter.

Der trækkes lod blandt de rigtige besvarelser.

Sæt X ved det rigtige svar. Besvarelsen sendes inden den. 1. oktober til:

Skødstrup Kirke, Sognegården, Kirkepladsen 2 A, 8541 Skødstrup

1. Hvor blev Jesus født? Jerusalem Betlehem

Nazaret Jeriko

2. Hvilken slags arbejde havde Josef? fisker landmand

tømrer murer

3. Hvor blev Jesus døbt? Jordanfloden Genezaret Sø

Middelhavet Det Døde Hav

4. Hvad er en lignelse? Eventyr Digt

Novelle Eksempelfortælling

5. Hvilket evangelium er længst? Mattæus Markus

Lucas Johannes

6. Helten i lignelsen om barmhjertighed er? Jøde Egypter

Samaritaner Grønlænder

7. Hvem blev vred i lignelsen om den fortabte søn? Den yngste søn Den ældste søn

Faderen Kongen

8. Hvad fik Judas for at forråde Jesus? Skæld ud Mange tak

30 sølvpenge Prinsessen

9. Hvor blev Jesus henrettet? Markedspladsen Golgata

Kapernaum Rom

10. Hvem fandt den tomme grav påskemorgen? To mænd To kvinder

To tvillinger To disciple

Navn: _________________________________________________

Adresse: _______________________________________________

Tlf./e-mail: _____________________________________________

Af sognepræst Erik Søndergård


18 Skødstrup Kirkeblad

Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Menighedsrådet

Formand

Birgit Svenningsen

(Forretningsudvalg og familiegudstjenester)

Næstformand

Birgit Furholm (Kirkeblad)

Kirkeværge

Hans-Georg H. Christensen

(Menighedsplejen og valgbestyrelsen)

Kontaktperson for personalet

Jens Bruun-Madsen

Kirkegårdsværge

Tonni Qvist Sørensen (Menighedsplejen,

valgbestyrelse og familiegudstjenester)

-en tråd i dit netværk…

Aflastningstjeneste

- aflastning af pårørende til alvorligt syge og demente

Sorggrupper for børn og unge

- fra 5 til 18 år, der har mistet et nært familiemedlem

Sorggruppe for voksne

- der har mistet ægtefælle/partner eller et nært familiemedlem

Det er gratis at benytte Folkekirkesamvirkets tilbud.

Ret henvendelse til sekretariatet på tlf. 24 815 817

eller hent flere oplysninger på

www.folkekirkesamvirket.dk

Anni Balling

(Sogneaftener og hverdagsgudstjenester)

Bodil Søndergaard (Familie- og hverdagsgudstjenester,

menighedsplejen og kirkeblad)

Erik Søndergård (Red. og opsætning af kirkens

hjemmeside, Sogneaften, Familiegudstjenester,

Hverdagsgudstjenester, Kirkeblad (ansv.),

Menighedsplejen og Folkekirkesamvirket)

Grethe Mikkelsen

(Sogneaften og hverdagsgudstjenester)

Gunhild Langballe (Sogneaften og kirkeblad)

Helga Liboriussen (Sogneaften,

hverdagsgudstjenester og valgbestyrelse)

Pia Hansen

Simon Riis Christensen

(Forretningsudvalg, koncerter og hjemmeside)

Søren Hjortshøj Jacobsen

(Forretningsudvalg og menighedsplejen)

Et menighedsråd er

en bestyrelse for kirken.

Her er indflydelse, nærhed,

fællesskab og erfaring, som også

kan bruges i erhvervslivet.


Skødstrup Kirkeblad 19

Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

Provstikalenderen

– gode foredrag og koncerter i andre sogne

August

Festuegkoncert: ARS NOVA & Paul Hiller, dir.

Lørdag 30. august kl. 16 Ellevang

Festugeudstilling: Bodil Sohn: ”Lukket land”

Festugen Ellevang

September

Duoen Restoration

– Koncert for sopran, violin, cembalo

Søndag 21. september kl. 16 Skelager

Sidder den religiøse tro i hjernen?

Raben Rosenberg

Onsdag 24. september kl. 19.30 Risskov

Oktober

At dagen mig fryder….

– om menneskelivet på godt og ondt:

Ole Brunsbjerg

Torsdag 9. oktober kl. 19.30 Todbjerg

Kan tro flytte bjerge?

Om tro og helbred. N C Hvidt

Onsdag 22. oktober kl. 19.30 Risskov

November

Hvad man dog kan lære af børn og fulde folk

– og andre: Broder Wandahl

Torsdag 13. november kl. 19.30 Todbjerg

Hvad gør sindslidelser ved vore

forestillinger om Gud? Aksel Bertelsen

Onsdag 19. november kl. 19.30 Risskov

Sognekalenderen

September

Tirsdag den 2. september kl. 19.30

Festugekoncert i kirken se koncerter

Mandag den 8. september kl. 19.30

Orienterings – og opstillingsmøde i sognegården

Tirsdag den 9. september kl. 19.30

Sogneaften i sognegården se sogneaftner

Søndag den 14. september kl. 13.00

Høstfamiliegudstjeneste se familiegudstjenester

Onsdag den 24. september kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i sognegården

Tirsdag den 30. september kl. 14.00

Hverdagsgudstjeneste se hverdagsgudstjenester

Oktober

Søndag den 5. oktober kl. 16.00

Koncert i kirken se koncerter

Søndag den 26. oktober kl. 11.00

BUSK familiegudstjeneste, se familiegudstjenester

Tirsdag den 28. oktober kl 14.00

Hverdagsgudstjeneste se hverdagsgudstjenester

Onsdag den 29. oktober kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i sognegården

November

Søndag den 2. november kl. 19.30

Alle helgens musikandagt i kirken

Tirsdag den 11. november

MENIGHEDSRÅDSVALG se annoncering i Lokalavisen

Tirsdag den 18. november kl. 19.30

Sogneaften i sognegården se sogneaftner

Tirsdag den 25. november kl. 14.00

Hverdagsgudstjeneste se hverdagsgudstjenester

Søndag den 30. november kl. 19.00

Julekoncert i kirken med kirkens pigekor se koncerter


Menighedsråd Præsterne Sogneaften Koncerter Hverdags- og familiegudstjenester Børn og unge Kalender Gudstjenester

September

Gudstjenester i Skødstrup

Søndag d. 7. 16. s. e. trin.

Kl. 10.00 Joh. 11,19-45

Dansk Missionsråd

Søndag d. 14. Høstgudstjeneste

Kl. 10.00

Blå Kors

Søndag d. 14. Høst- og familiegudstjeneste

Kl. 13.00 Se omtale

Søndag d. 21. 18. s. e. trin.

Kl. 10.00 Joh. 15,1-11

Søndag d. 28. 19. s. e. trin.

Kl. 10.00 Joh. 1,35-51

Tirsdag d. 30. Hverdagsgudstjeneste

Kl. 14.00 Se omtale

Oktober

Søndag d. 5. 20. s. e. trin.

Kl.10.00 Matt. 21,28-44

Søndag d. 12. 21. s. e. trin.

Kl.10.00 Luk. 13,1-9

Søndag d. 19. 22. s. e. trin.

Kl.10.00 Matt. 18,1-14

Søndag d. 26. BUSK-familiegudstjeneste

Kl. 11.00 Se omtale

Tirsdag d. 28. Hverdagsgudstjeneste

Kl. 14.00 Se omtale

– find dig selv i kirken

November

Søndag d. 2. Alle helgens dag

Kl. 10.00 Matt. 5,13-16

Dansk Sømands- og udlandskirke

Søndag d. 2. Musikandagt

Kl. 19.30 Se omtale

Søndag d. 9. 25. s. e. trinitatis

Kl. 10.00 Luk. 17,20-33

KFUM’s sociale arbejde

Søndag d. 16. 26. s. e. trinitatis

Kl. 10.00

Hans Tausens Fond

Søndag d. 23. Sidste s. i kirkeåret

Kl. 10.00 Mark 11,25-30

Trankebarfondet

Tirsdag d. 25. Hverdagsgudstjeneste

Kl. 14.00 Se omtale

Søndag d. 30. 1. søndag i advent

Kl. 10.00 Matt. 21,1-9

Menighedsplejen

Det er også muligt at følge gudstjenesten fra

våbenhuset, hvor der er installeret højttaler.

More magazines by this user
Similar magazines