Årsrapport - Beierholm

beierholm.dk

Årsrapport - Beierholm

Koncern- og årsregnskab for

2009/10

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01 .05 .09 – 30 .04 .10 for Beierholm,

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab .

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven .

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens

og selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme . Samtidig er

det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de

forhold, beretningen omhandler .

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse .

Aalborg, den 22 . juni 2010

46

More magazines by this user
Similar magazines