Årsrapport - Beierholm

beierholm.dk

Årsrapport - Beierholm

Note

2

3

4

5

Resultatopgørelser

Koncern Moderselskab

Beløb i t.DKK 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09

Nettoomsætning 423.073 415.694 423.073 415.694

Udlæg m .v . til viderefakturering 6 .680 7 .333 6 .680 7 .333

Andre eksterne omkostninger 88 .120 84 .184 88 .120 84 .184

Personaleomkostninger 301 .123 294 .218 301 .123 294 .218

Omkostninger i alt 395.923 385.735 395.923 385.735

Resultat før afskrivninger 27.150 29.959 27.150 29.959

Afskrivninger på materielle og

immaterielle anlægsaktiver 14 .168 15 .114 14 .168 15 .114

Resultat af primær drift

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede ’

12.982 14.845 12.982 14.845

virksomheder - - 21 30

Andre finansielle indtægter

Finansielle omkostninger fra tilknyttede

3 .716 3 .020 3 .716 3 .020

virksomheder - - -27 -39

Andre finansielle omkostninger -2 .902 -4 .491 -2 .902 -4 .491

Finansielle poster i alt 814 -1.471 808 -1.480

Resultat før skat 13.796 13.374 13.790 13.365

Skat af årets resultat 3 .780 3 .830 3 .774 3 .821

Årets resultat 10.016 9.544 10.016 9.544

Resultatdisponering

Årets resultat 10 .016 9 .544

Overført fra særlig reserve 603 0

Overført overskud og underskud -1 .448 637

Til disposition for generalforsamlingen 9.171 10.181

Beløbet foreslås fordelt således:

Udbytte for regnskabsåret

Reserve for nettoopskrivning efter den

4 .294 4 .916

indre værdis metode 21 30

Overført overskud 4 .856 5 .235

I alt 9.171 10.181

49

More magazines by this user
Similar magazines