Årsrapport - Beierholm

beierholm.dk

Årsrapport - Beierholm

Balancer

Aktiver

Koncern Moderselskab

Beløb i t.DKK 30.04.10 30.04.09 30.04.10 30.04.09

Goodwill 35.573 38.866 35.573 38.866

It-programmer 3.538 0 3.538 0

Udviklingsprojekter under udførelse 0 1.004 0 1.004

Immaterielle anlægsaktiver i alt 39.111 39.870 39.111 39.870

Indretning af lejede lokaler 8.890 9.665 8.890 9.665

Driftsmateriel og inventar 8.619 8.731 8.619 8.731

Materielle anlægsaktiver i alt 17.509 18.396 17.509 18.396

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - 1.250 665

Andre kapitalandele 38 32 38 32

Deposita 2.252 2.198 2.252 2.198

Finansielle anlægsaktiver i alt 2.290 2.230 3.540 2.895

Anlægsaktiver i alt 58.910 60.496 60.160 61.161

Tilgodehavender fra salg og

tjenesteydelser

Igangværende arbejder for

123.939 115.735 123.939 115.735

fremmed regning 74.823 76.638 74.823 76.638

Andre tilgodehavender 1.446 690 881 690

Periodeafgrænsningsposter 6.951 5.617 6.951 5.617

Tilgodehavender i alt 207.159 198.680 206.594 198.680

Likvide beholdninger i alt 365 300 365 300

Omsætningsaktiver i alt 207.524 198.980 206.959 198.980

Aktiver i alt 266.434 259.476 267.119 260.141

50

Note

6

6

7

8

More magazines by this user
Similar magazines