Hent bogpræsentation - Munkholm

munkholm.cc

Hent bogpræsentation - Munkholm

Maleri af Munkholm ca. 1842

BESTILLINGSKUPON

Jeg vil gerne forhåndsreservere stk. af bogen til et stykpris a´ kr. 125 incl. moms

Navn

Adresse

Postnr. By

Steen Hilling & Annegrethe Løwendahl

BOGEN UDKOMMER 17. MAJ

HISTORIEN OM HUSET OG DETS BEBOERE GENNEM 325 ÅR


Bogen om Munkholm

En gammel drøm er blevet til virkelighed - i samarbejde

med Anne Grethe Løvendahl har jeg skrevet bogen

om huset og de mange eksistenser, der har haft deres

gang her på stedet gennem rigtig mange år.

Anne Grethe har taget sig af den historiske research,

så alt er så korrekt som muligt. Via interwiews med efterkommere

af beboere i huset er der kommet mange

sjove episoder frem fra glemslen.

Det er også lykkedes at fi nde mange spændende

gamle billeder af Munkholm og personer, der har haft

tilknytning til huset.

Nutidens Munkholm med haveanlæg, de mange spændende

tiltag og de store ombygninger har også fået

plads i bogen! Jeg håber læserne vil tage godt imod

den!

Steen Hilling, maj 2010

I 1840 var familien Schnakenburg godt etableret Caroline var i mellemtiden blevet gift og hed nu

på Elisalyst med husjomfru, stuepige, kokkepige, kokkepige, fru Jacobsen. Den 7. november 1846 døde Carl

bryggerpige, avlskarl, andenkarl, trediekarl, røgter Gottlieb Schnakenburg af wattersot (væskeop-

og tærsker. Husherren var nu nu fyldt 60, og og fruen fruen hobning i bindevævet) på Elisalÿst 66 år gammel.

54. Døtrene Caroline på 24 og og Cæcilia på 16 var Han blev begravet fra Kollerup kirke den 14. no-

stadig stadig hjemmeboende. hjemmeboende. Røgteren var den tidligere vember. Der siges at have været et familigravsted

ejer af jorden Jens Pedersen Lund. Han var nu nu for Schnakenburgerne på Kollerup kirkegård lige

54 år og og enkemand enkemand og og var altså blevet på går- inden for lågen til højre, men sandsynligvis er kun

den. Ved folketællingen i 1845 boede kun Cæcilia Carl Gottlieb og datteren Mariana, der døde som

hjemme.

barn, begravet der.

Anna Anna og og Mikkel Mikkel på på gårdspladsen gårdspladsen omkring omkring 1929 1929

16

Elisalÿst med

hovedindkørsel

set fra syd-vest,

fra Brandbjergvej

omkring 1840.

Den nuværende

indkørsel fra

Vongevej kom, da

denne vej blev

etableret omkring

1879. Indkørslen

fra Brandbjergvej

eksisterer ikke

længere.

Maleri af

N.G. Rademacher

chnaenburg

Bjerremand Bjerremand Hansen Hansen

34

2. generation: Vilhelm Schnakenburg og

3. generation: Marthanus Schnakenburg

De 4 yngste Schnakenburgbørn var Emil Edvard, Edvard Schnakenburg. og Ferdinand August Sch-

Ferdinand August, Wilhelm Agathon og Cecilia. nakenburg. havde grundlagt en købmandshandel

Den yngste søn, Wilhelm Agathon, der ved fade- i Vestergade: ”Bdr. Schnakenburg engroshandel

rens død var 24 år gammel, overtog gården. I et med mælk, smør, ost, æg og margarine. engros-

skøde fra 1847 står han som eneejer.

handel med korn, foder- og gødningsstoffer, en-

Som det vel altid er, når når næste generation overgroshandel

med træ, trælast og og bygningsartikler”.

tager og bliver herre i eget hus, skulle der nu ryd- I 1848 var var der krig krig i landet, landet, og i det år blev der der

des grundigt op, og den den unge ejer indrykkede anlagt skanser nær Munkholm.

engang i i 1848 en an-

Hvis tyskerne var

nonce i Vejle Amts

gået op gennem Jyl-

folkeblad om bortland

og fra Jelling var

salg af bl.a. ”et par

svinget mod øst for

gode fag drivhus,

at nå Vejle-Horsens-

fl ere gode drivhusvejen,

ville man have

vinduer, bøger af

forsøgt at standse

gode danske, tyske

dem ved Højskue-

og franske forfatbakken

på Brandbjerg

tere,blomsterpot- Mark. Højskuebakken

ter m.m.” Moderen

er sandsynligvis det

og datteren Cæcilia

høje bakkedrag ved

fl yttede til Odense,

gården Højmark på

hvor 2 sønner, Emil

Brandbjergvej.

Kirsten Kirsten i

æblehaven æblehaven som som

3 årig årig i 1932 1932

74

Vilhelm Agathon Schnakenburg

Maleri af N.G. Rademacher

17

Udbygningerne

Udbygningerne

gamle gamle svine- svine- og og hønsehus hønsehus (som (som nu nu er revet revet ned), ned),

Da Da Mikkel Mikkel Bjerremand Bjerremand under under 2. Verdenskrig Verdenskrig rev rev og og den den har har ligget ligget syd syd for for gården gården ved ved den den markvej, markvej,

træ-svinehuset træ-svinehuset oppe oppe i æblehaven æblehaven ned, ned, byggede byggede der der førte førte til Brandbjergvej, Brandbjergvej, og og som som nu nu er overover- han han længen længen med med maskinrum, maskinrum, svinestald svinestald og og hønhønpløjet.pløjet.sehus.sehus. Efter Efter at datteren datteren Kirsten Kirsten fl yttede yttede til gården gården Foran Foran stuehuset stuehuset lå ”prydhaven” ”prydhaven” eller eller parken. parken. Der Der

i 1958 1958 og og købte købte bil, bil, en en folkevogn folkevogn indregistreret

indregistreret var var mange mange fl otte otte træer, træer, for for eksempel eksempel en en persisk persisk

YP YP 24 992, 992, blev blev der der indrettet indrettet en en bilgarage bilgarage i midmid- eg, eg, et japansk japansk kirsebærtræ, kirsebærtræ, et tulipantræ tulipantræ og og et

tenten af længen. længen. Indtil Indtil da da havde havde Bjerremands Bjerremands ikke ikke ægte ægte kastanietræ. kastanietræ. I et hjørne hjørne af haven haven var var der der

haft haft bil, bil, men men datteren datteren havde havde gennem gennem mange mange år plantet plantet træer, træer, så de de dannede dannede et lysthus. lysthus. Og Og der der

arbejde arbejde på på kontoret kontoret hos hos Wittrups Wittrups Tæppefabrik

Tæppefabrik var var mange mange fl otte otte blomsterbede, blomsterbede, som som Anna Anna holdt. holdt.

i Grejsdalen Grejsdalen og og senere senere som som bogholder bogholder på på Vejle Vejle Havegangene Havegangene var var blevet blevet revet revet gennem gennem mange, mange,

Tekstilfabrik Tekstilfabrik og og var var derfor derfor nødt nødt til at have have en en bil. bil. mange mange år med med det det resultat, resultat, at de de i Hans´ Hans´

Bygningen Bygningen er nu nu indrettet indrettet til beboelse beboelse for for de de nunu- tid tid lå helt helt op op til 40 40 cm. cm. under under plæneniveau. plæneniveau. Ved Ved

værendeværende ejer, ejer, Steen Steen Hilling Hilling og og Lotte Lotte Behrent Behrent og og indgangen indgangen til haven haven var var der der en en jernlåge jernlåge med med iniini- deres deres 3 børn. børn.

tialernetialerne MBH MBH efter efter Mikkel Mikkel Bjerremand Bjerremand Hansen. Hansen. LåLågen,gen, som som er der der endnu, endnu, blev blev lavet lavet efter efter 1936 1936 af

Haverne Haverne

smeden smeden i Fløjstrup, Fløjstrup, Niels Niels Vestergaard.

Vestergaard.

Syd-vest Syd-vest for for gården, gården, bag bag laden laden var var der der en en memegetget stor stor æblehave æblehave på på ca. ca. 1 ½ tdr. tdr. land. land. Og Og der der Beboerne

Beboerne

var var mange mange forskellige forskellige sorter. sorter. I æblehaven æblehaven stod stod Fra Fra alle alle sider sider omtales omtales Anna Anna og og Mikkel Mikkel varmt varmt som som

Jyllands Jyllands største største blodbøg. blodbøg. Den Den fi k svamp, svamp, og og i oror- utroligt utroligt livsglade, livsglade, muntre, muntre, gavmilde gavmilde og og hjælpsomhjælpsomkanenkanen i begyndelsen begyndelsen af dec. dec. 1999 1999 måtte måtte den den give give meme mennesker. mennesker. De De var var uhyre uhyre gæstfri gæstfri og og havde havde

efter efter og og lade lade livet. livet.

en en meget meget stor stor omgangskreds. omgangskreds. De De sad sad ikke ikke i ringe ringe

Urtehaven Urtehaven lå gennem gennem årene årene forskellige forskellige steder. steder. kår, kår, men men de de var var heller heller ikke ikke velhavende. velhavende. De De var var

Den Den har har ligget, ligget, hvor hvor den den nye nye sø sø (fra (fra slutningen slutningen ydmyge ydmyge og og beskedne beskedne i den den forstand, forstand, at der der ikke ikke

af 1990´erne) 1990´erne) ligger ligger i dag, dag, den den har har ligget ligget ved ved det det var var noget noget ødselt ødselt ved ved deres deres tilværelse tilværelse – udover udover alt alt

35 35

Man kan se den gamle del af haven og den ny- holder sig til, føder rålammene der og samtidig

etablerede have med søer som tilsammen vil græsser med den ro som en flok rådyr kræver for

danne en udvidelse af den først etablerede land- ikke at blive stresset. I 2009 fik vi to dejlige tvilskabshave.

Munkholm har sin egen skov i forlænlingesæt som hele vinteren 2009/2010 har holdt

gelse af frugthaven. Der har været en blandet skov til i haven for at finde olden. Da det så blev lidt

med løvtræer og i området helt nede ved engen forårsagtig her i midten af marts måned blev en af

har der været en granskov. Der har været et rigt de unge bukke så kåd, at han tog et lille tilløb og

svampeliv og da skoven ikke bliver ryddet op så lavede et 5 meter spring ud på isen. Han gik direk-

etableres der en fantastisk fauna i døde træer og te igennem, og vi var et øjeblik bange for, at han

grene samt hele skovbunden. Men i de kraftige havde brækket benene, men heldigvis kunne han

storme i 1999 og 2000 blev der dog tyndet alvor- svømme ind til bredden, dog noget chokeret over

ligt ud i de gamle graner og det blev besluttet at sådan en iskold dukkert. Siden har vi ikke set ham

fælde granerne og rydde ud i de gamle løvtræer, nærme sig søen, hvilket vel er meget fornuftigt.

så der blev en mulighed for at sætte en parkskov

Der bliver på Munkholm foretaget noget vildtpleje

med nylagte stier og med mange vilde frugttræer.

ved at der skydes ca 3-4 dyr om året og dette

Der blev udgravet søer og skabt et naturområde

svarer godt til den tilvækst, der er på Munkholms

for dyr og mennesker. Dette arbejde er dog ikke

jorde. I de gamle dele af skoven, haven og de nye

noget som lige klares over et år, så der vil gå ad-

lunde samt i det læhegn, der omgiver Munkholm, er

skillige år førend at denne parkskov er helt på

der røde egern. Der trives ligeledes ugler, den sto-

plads. En skov sættes altid for næste generation,

re flagspætte, musvåger, solsorte, stære, musvitter,

så os på Munkholm håber, at den vil tage sig flot

blåmejser, sortmejser og to af Danmarks mindste

ud om 50 år.

fugle, gærdesmutten og fuglekongen. Selv om rå-

Der er to ret store flokke af rådyr på Munkholms gerne og kragerne ikke yngler i Munkholms skove,

enge. Der blev tilbage i 2005 sået en del nærende så tager de dagligt en tur rundt for at søge efter

hestegræs, som har haft betydning for at dyrene de mus som kattene ikke har fortæret.

75

More magazines by this user
Similar magazines