STRATEGIRAPPORT 2012 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

STRATEGIRAPPORT 2012 - Herlev Hospital

Herlev Hospital

STRATEGIRAPPORT 2012

Gynækologi & Obstetrik

KISCHI


INDHOLD

INDHOLD SIDE 3

FORORD SIDE 5

AFDELINGEN SIDE 6

UDDANNELSE SIDE 13

KVALITET SIDE 15

ALMEN GYNÆKOLOGI SIDE 19

GYNÆKOLOGISK ONKOLOGI SIDE 22

UROGYNÆKOLOGI SIDE 26

OBSTETRIK SIDE 28

FØTALMEDICIN SIDE 30

FERTILITET SIDE 33

3


FORORD

Strategirapporten er et resultat af et dialogbaseret samarbejde mellem afdelingsledelsen, områdeledelserne,

mellemlederne, medarbejderne og kvalitetsudvalg, forsknings- og uddannelsesudvalg. Ved afdelingens

årlige strategimøde gør vi status over året og drøfter og prioriterer nye og igangværende initiativer. Bidrag

fra alle områder sammenfattes i Strategirapporten, som på den måde skaber et samlet overblik over afdelingens

initiativer.

Rapporten udarbejdes således, at den også kommer til at indeholde de faste emner fra den dialog baserede

aftale (DBA), som derfor udgår. Rapporten er formuleret, så den kan bruges som et internt arbejdsredskab,

men vil også kunne anvendes som information til eksterne og interne sundhedsfaglige samarbejdspartnere

samt til Direktionen på Herlev Hospital. I rapporten beskrives sidste års resultater, afdelingens aktivitet, de

faglige områder og deres visioner for området, igangværende og kommende indsatsområder, projekter og

udviklingsområder.

Strategirapporten skal sikre en fælles indsats og er målrettet udvikling af afdelingens fagområder til gavn

for det samlede patientforløb. Afdelingens kerneydelser skal gives på et højt internationalt niveau, som skal

sikres ved, at afdelingen har fokus på kvalitet, patientsikkerhed, sammenhængende patientforløb, kommunikation

og medarbejdernes trivsel.

Region Hovedstadens hospitalsplan har fastlagt, at Herlev Hospital skal varetage hovedfunktioner indenfor

gynækologi og obstetrik for borgere bosat i planområde Midt samt for borgere i Tåstrup, Albertslund og

Glostrup kommuner samt Brønshøj – Husum.

Afdelingen er en af Region Hovedstadens fire afdelinger, der varetager specialet gynækologi og obstetrik.

I 2012 vil der udover de faglige tiltag være øget opmærksomhed på det samlede patientforløb samt patienten

i centrum. Afdelingen vil arbejde fokuseret på at medinddrage patienterne og bruge deres ressourcer til,

i samarbejde med personalet, at skabe en større fælles forståelse for hele patientens livssituation.

Afdeling G er på flere måder involveret i planlægningen af det nye byggeri på Herlev Hospital. Ledere og medarbejdere

fra afdelingen deltager i arbejdsgrupper og har således mulighed for at være med til de allerførste

trin i processen mod de nye huse. Deltagelsen af medarbejdere tilpasses processen i byggeriet, og der vil i

2012 blive mulighed for at byde ind med faglig viden og erfaringer fra det daglige arbejde.

Det er en stor glæde at kunne udgive afdeling G’s Strategirapport, som tager afsæt i personalets visioner og

mål, det bedste udgangspunkt for tilfredse patienter, familier og personalets trivsel.

Afdelingsledelsen

Heidi Brønnum, Ingelise Andersen og Morten Lebech

5


6

AFDELINGEN

”Vi arbejder for livet!”

VISION

Vi er en afdeling, som har patienten i centrum i alle livets faser.

Vi tilbyder et veltilrettelagt og sammenhængende patientforløb, hvor patienten er medinddraget i egen

behandling. Personalet er engageret og involverer sig i det individuelle forløb og yder høj faglig viden.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, hvor såvel præ- som postgraduatlæring er en integreret del af vores kultur.

Vi har mange innovative tiltag og gennemgår løbende forandringer, så vi kan leve op til borgernes behov om

at yde pleje og behandling på internationalt niveau og tilbyde de nyeste behandlingsmetoder.

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling er kendt hos patienter, pårørende og i fagkredse, som en afdeling man

aktivt søger til.

Nøgletal 2011

Løn og Drift og aktivitetsbudget 2011

Årsværk

Antal (pr. 1.1.11)

Lønbudget

(1000)

Driftbudget

(1000)

Medicinbudget

(1000)

Aktivitet budget

(DRG-kr) (1000)

Løn og drift 334 152.965 24.468 2.606 363.595

Årsværk og Sygefraværsstatistik sæsonperiode 1/3 2011 til 29/2 2012 (Samlet for hele afdelingen)

Antal ansatte Fuldtidsansatte Fraværsprocent

(inkl. langtidssyge)

Regionsindeks Virksomhedsindeks

Sygefravær 308 313 5% 105 106

Antal behandlinger, fødsler og operationer 2011

Obstetrik Gynækologi

Antal ambulante

besøg

Antal

udskrivninger

Antal

fødsler

Antal ambulante

besøg

Antal

udskrivninger

Antal

operationer

Aktivitet 32.648 12.869 4.526 18.562 4.920 3.735

Beskrivelse af afdelingen

Afdelingen dækker alle fagområder indenfor obstetrik og gynækologi. Har alle definerede basisfunktioner og

regionsfunktioner i henhold til specialeplanen og har højt specialiserede områder indenfor udvalgte medicinske

lidelser i graviditeten og indenfor gynækologisk onkologi og urogynækologi.

Den interne organisation følger de faglige områder, således at obstetrikken har et obstetrisk og et føtalmedicinsk

område; gynækologien har et alment gynækologisk, et urogynækologisk og et gynækologisk onkologisk

område samt en selvstændig fungerende fertilitetsklinik.

Funktionerne for det obstetriske område er lokaliseret i jordemoderkonsultationerne, som er beliggende i

nærområderne. Desuden et føtalmedicinsk afsnit og et svangreambulatorium, en obstetrisk modtagelse

for alle akutte henvendelser i graviditeten og fødegangen. Sengeafsnittet G116 varetager indlæggelser af

svangre og barslende.

De gynækologiske områder har ambulant funktion i et samlet fælles gynækologisk ambulatorium og fælles

gynækologisk sengeafsnit G115, hvor der også er en akut gynækologisk modtage funktion hele døgnet.


ORGANISATION

ORGANISATIONSDIAGRAM FOR GYNÆKOLOGISK OBSTETRISK AFDELING

FORSKNINGS UDVALG

GYN ONKOLOGI

PATIENTSIKKERHED

Patienterne i centrum

Ambulatorier

Sengeafsnit

Behandlingsafsnit

FERTILITET

ALMEN GYNÆKOLOGI

· Gynækologisk ambulatorium

· Gynækologisk sengeafsnit 115

OBSTETRIK

AFDELINGSLEDELSEN

KVALITETS udvalg

UROGYNÆKOLOGI

Fertilitetsklinik Føtalmedicinsk

Patienten

afsnit

· Svangreambulatorium &

Jordemoderkonsultation

· Svangre - Barselafsnit 116

· Obstetrisk modtagelse

· Fødegangen

Afdelingsledelsen

Ledende overlæge

Ledende oversygeplejerske

Chefjordemoder

Sekretariat

FØTALMEDICIN

UDDANNELSES udvalg

Tværarbejdende udvalg

De 6 faglige områder

Med områdeledelser

Patienten i centrum. Medarbejderne i afsnittene den vigtigste ressource. Den faglige ekspertise er samlet i

områder med en områdeledelse.

7


8

Regionsfunktioner

Regionsfunktion Højt specialiseret funktion

Gynækologi: Gynækologisk onkologi:

· Vulvodyni Behandling af:

· Cervixcancer ud over stadium I A

· Endometriecancer, operativ behandling

· Ovariecancer, diagnostik og behandling

· Recidiv af gynækologisk cancer

· Invasiv mola/choriocarcinom

Urogynækologi: Urogynækologi:

Behandling af:

· Urininkontinens med TVT, TVT-O operationer samt bulking

· Diagnostik og behandling af recidiver af uterovaginal prolaps

· Kolpopeksi, abdominalt eller vaginalt

Obstetrik: Obstetrik:

Gravide med:

· misbrug og/eller med behov for psykiatrisk behandling.

· Udviklingshæmmede

· Gestationel diabetes mellitus

· Let immunisering

· Thyreoideasygdomme

· Epilepsi

· Monochoriotiske gemelli

· Truende for tidlig fødsel efter uge 28

· Svær tarminflammatorisk lidelse (IBD)

Resultatmål 2012

1.1. Budget

· Analinkontinens.

· Fistler (ikke fysiologiske forbindelser) mellem blære og skede,

tarm og skede eller blære, tarm og skede.

· Neurogene blæredysfunktioner

· Smerter og irritative tilstande i skede, blære og tarm.

· Gravide med aktiv cancersygdomme

· Gravide med hæmoglobinopatier

I 1.000 kr. Budget 2012

Lønninger

Øvrig drift

145.415

26.158

Nettobudget i alt 171.573

Ledelsen er forpligtet til at informere Direktionen ved afvigelser med merforbrug til følge samt i tilfælde heraf

at fremkomme med forslag til kompenserende tiltag mhp. budgetoverholdelse.

1.2. Aktivitetsbudget

Aktivitetsmål Budget 2012

DRG-produktionsværdi (1.000 kr.) 347.761

Ledelsen er forpligtet til at informere Direktionen ved afvigelser i afdelingens DRG- produktionsværdi.

1.3. Ledelse

Aktivitetsmål 2012 mål

Sygefravær 5%

Mål for sygefravær fastlægges ml. direktionen og afdelingsledelsen på førstkommende økonomimøde i

2012 med udgangspunkt i vedlagte sygefraværsoversigt (perioden 1. nov. 2010 – 31. okt. 2011).


1.4. Kvalitetsmål

Aktivitetsmål 2012 mål

Hospitalserhvervede infektioner inkl. C. Diff. 50 % reduktion

Tryksår opstået under indlæggelse 0 %

NIP fødsler

Indikator 1: Anæstesi/smertelindring: Målet er at opfylde standarden, således at mindst 95 % af de fødende,

der ønsker en fødeepidural, får påbegyndt anlæggelsen indenfor en time

efter epiduralblokaden er bestilt.

Indikator 2: Fagpersonale kontinuerligt på fødestuen: Mål er at afdække om det er muligt at opfylde 90 % tilstedeværelse. Opfyldelse

i jan + feb 12: 81 %

Indikator 3, Bristninger grad III eller grad IV: Målet er at opfylde standarden på højst 6 %. Opnået resultat fra årsrapporten

3,2 %

Indikator 4, Kejsersnit, grad 1 eller grad 2: Målet er at opfylde standarden på mindst 95 %. Tal 2011 er: 38,8 % (grad

1) og 34,4 % (grad 2). Landsgennemsnit er 40 % opfyldelse.

Indikator 5: Blødning efter fødslen Målet er at opfylde standarden på højst 4 %. Tal 2011 er 1,6 %

Indikator 6: Etablering af hud mod hud kontakt mellem

mor og barn

Målet er at opfylde standarden på mindst 90 %. Tal 2011 er 72,3 %.

Landsgennemsnit 78,1 %

Indikator 7: Komplikationer, barn Målet er at opfylde standarden på højst 1 %. Tal 2011 er 0,6 %

Indikator 8: Ukompliceret fødsel Målet er at opfylde standarden på mindst 60 %. Tal 2011 er 63,1 %.

Journalaudit

Kontaktperson 85 % opfyldt i journalaudit for ambulante og indlagte

Vurdering af patientens evne til kommunikation 95 % opfyldt i journalaudit for indlagte og 80 % opfyldt i journalaudit for

ambulante

LUP – Indlagte patienter

Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt

efter udskrivelsen (20_2.):

Afdelingens orientering af praktiserende læge er god

(19)

2011: 82 % svarer meget positivt, mens 18 % svarer meget negativt. Mål:

90 % svarer meget positivt.

2011: 20 % er meget positiv 60 % er positiv, mens 12 % er negative og

8 % er meget negative. Mål er at 90 % svarer meget positivt eller positivt

Det samlede indtryk er godt (22) 2011: 95 % meget positiv og positiv i 2010 var tallet 92 %. Mål for 2012

er 96 %

LUP – Ambulante patienter

Personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen

(3_1.)

Ambulatoriets orientering af praktiserende læge er god

(19)

2011: 54 % føler sig tilstrækkeligt informeret årsag om ventetid. Mål stigning

på 10 % årligt

2011: 72 % er positive eller meget positive. I 2010 var tallet 82. Mål 2012

82 %

Det samlede indtryk er godt (22) 2011: 92 % er positive eller meget positive. I 2010 var tallet 97 % Mål for

2012 er 95 %

9


10

Resultater 2011

Afdelingen har ændret optageområde i 2011 i forbindelse med, at patienter fra Gentofte og omliggende

kommuner skulle fordeles. Vi har udvidet personalegruppen med medarbejdere fra Gentofte Hospitals Gynækologisk

Obstetriske Afdeling.

Vi har i 2011 skulle tilpasse aktiviteter med det nye budget, således at man i 2012 har overensstemmende

økonomi.

· Gynækologisk LEAN projekt.

· Innovationsprojekt.

· Fokus på trivsel op.

· Byggeri.

· Akkreditering.

· Sammenlægning med Gentofte.

Indsatsområder 2012

· En organisation som understøtter det gode patientforløb og optimal drift.

· Medarbejderdreven innovation som basis for både trivsel, rationel drift og udvikling.

· God, relevant og positiv kommunikation som en naturlig grundsten i samarbejde og behandling.

· En værdipolitik som er relevant, fælles og vores ”egen”.

· Udnyttelse af kvalitetsdata så det kommer uddannelse og patientbehandling til gavn.

· Deltagelse i overordnede projekter der udvikler afdelingen gennem Herlev Hospital, herunder at udnytte

erfaringerne fra byggeriet af det nye kvinde-barn hus, så afdelingen også moderniseres løbende og gøres

parat til fremtiden.

Afdelingens organisation

Afdelingen ønsker løbende at tilpasse den interne organisation, så den er tidssvarende og understøtter

afdelingens visioner og mål. Aktuelt er der behov for at forene kvalitet, udvikling og patienttilfredshed med

optimal drift og ressourceudnyttelse, og udnyttelse af medarbejdernes viden og evner på den optimale

måde. Det skal ske ved at ændre organisationen, så den understøtter faglig ledelse af patientforløb og udvikle

ledelsen i de fælles afsnit på tværs.

· Beskrivelse af ny organisation og udarbejdelse af funktionsbeskrivelser (jan-maj)

· Udvikling af en organisation med patientforløbsledelse og relevant driftsledelse på tværs. Herunder støtte

til områdernes udvælgelse af relevante patientforløb, uddannelse af overlægegruppen og mellemledergruppen

samt udbredelse til medarbejderne (maj-august)

· Implementering og justering (august-december)

Opsamling på medarbejdertrivsel

Medarbejdernes forslag til tiltag er indarbejdet i konkrete handleplaner for de enkelte faggrupper og afsnit og

i en fælles strategi for afdelingen i 2011.

· Implementering (første halvdel 2012).

· Status i de enkelte faggrupper-afsnit og på fælles områdeleder-LMU-AMT møde (efterår 2012)

Ledelsesevaluering

·

· Opsamling på ledelsesevaluering 2012

· LUS med fokus på ledelsesevaluering

Plan for lederudvikling


Kommunikation (2011-2014)

Udarbejdelse af ny kommunikationsplan der dækker intern og ekstern kommunikation.

· Etablere samarbejde med kommunikationsafdelingen og samarbejde med kommunikationskonsulent.

· Styrke webarbejdsgruppen, nedsætte kommunikationsudvalg.

· Opgradering og modernisering af hjemmeside, patientfoldere og forældreaftener.

· Opgradering og fornyelse af intranettet som kommunikationsmedie for medarbejdere.

· Kommunikationsplan for videndeling i afdelingen.

Værdipolitik

Vi agerer og lever i en stor afdeling, som har kultur- og værdiforståelse fra tre sammenbragte afdelinger (Herlev,

Glostrup og Gentofte) og som skal tilpasse sig ændrede patientkrav og arbejdsbetingelser. Afdelingen

har derfor brug for at have en opdateret, realistisk og ny fælles værdipolitik, som binder afdelingen sammen.

· Undersøgelse af medarbejdernes fortolkning og prioritering af hospitalets værdier.

· Værdiarbejdsgruppe.

· Udarbejdelse og formulering af Gynækologisk Obstetrisk Afdelings værdipolitik så den forstås og kan

følges.

· Formidling til patienter og medarbejdere.

Balance i økonomien.

Aktivitets og udgift styring. Det etablerede styringsværktøj, hvor man kan følge tilgangen af patienter, antal

besøg og operationer og aktiviteten indenfor de enkelte områder, skal justeres, så det kan anvendes i praksis.

Det skal kunne ses, hvad man producerer, og vi skal være en organisation, der arbejder for, at korrekt og

effektiv registrering indarbejdes.

· Områdevis aktivitetsopgørelse (besøg, udskrivninger, DRG)

· Afklaring af bedste ledelsesorganisation, så ambulatorier, sengestuer og operationslejer udnyttes optimalt

og tilpasses til ventelister, aktivitet og effektivitet.

Akkreditering og kvalitet.

Opfyldelse af mål som led i akkrediteringen af hospitalet er i fokus. Vi skal finde de særområder, som specielt

er i tråd med de kvalitetsmæssige krav og ønsker, som afdelingen har fokus på. Vi skal sikre, at ændringerne

bliver en naturlig del af afdelings arbejde og måde at arbejde med kvalitet på.

· Klargøring til DDKM akkreditering.

· Fortsat opfyldelse af JCI og DDKM standarder.

· Opliste mål og fokusområder med udgangspunkt i Region Hovedstadens kvalitetspolitiks 4 værdier: Sikkerhed,

Patienten i centrum, Effektivitet og Lighed.

· Fokus på NIP indikatorer og LUP resultater.

· Kvalifikationsevaluering af medarbejdere og ”effektive” MUS.

· Opdateret plan for kvalitetsorganisationen efter akkreditering, herunder mødetyper og rapporteringstyper.

· Større involvering af mellemledergruppen. Involvering af alle faggrupper.

· Styrke anvendelsen af kvalitetsdata, databaser og audit i afdelingens områder.

· Vi skal anvende målbare data aktivt i behandlingen. Data fra databaser skal samles i løbende rapporter,

så medarbejderne kender indgrebs- og komplikationsfrekvenser. Det skal skabe tryghed for patient og

tilfredshed og ejerskab for medarbejdere.

11


12

Innovation

Medarbejderdreven innovation skal være en naturlig del af hverdagen og anvendes til gavn for medarbejdertrivsel,

lettelse af arbejdsprocesser og forbedring af patientforløb.

Den kreative sans skal stimuleres som enkeltperson og team. Der skal sikres en innovationskultur.

· Fokus på medarbejderdreven innovation i samarbejde med Center for Sundhedsinnovation

· Innovations temadag og arbejdsdag.

· Innovationsprojekt: Innovation forbedrer dagligdagen. Målet er, at der er indført en innovationskultur, samt

at alle afsnit kan beskrive implementering af ændringer begrundet i innovation (3 årigt)

· Model for hvordan innovation, fra helt små til store projekter gøres synlig, styres og koordineres og implementeres.

Fra medarbejder postkasse til beskrevet implementering.

· Protokol og implementering af overordnet procesinnovationsprojekt. Fremtidens barselskoncept.

Fokus på overgange - et flerårigt indsatsområde start 2012

Vi har mange patientforløb, som involverer flere og forskellige behandlere, afdelinger og kontakt med flere

behandlingsafsnit. Overgange indebærer en kendt risiko for fejl, uhensigtsmæssig drift og nedsat patienttilfredshed.

· Definition af og beskrivelse af overgange i afdelingen (2012)

· Implementering af patientforløbsbeskrivelser og ledelse af patientforløb (2012)

· Fokusgruppe-projektgruppe nedsættes (2012)

· Handleplaner (2013)

Overordnede og tværgående projekter:

1. Det nye Herlev Hospital

Medarbejderinvolvering og arbejde i arbejdsgrupper med rum indretning og placering af faciliteter og rum til

det kommende hospital.

· Arbejde i arbejdsgrupper under Herlev Hospital NYBYG.

· Lokal organisation og plan for involvering af medarbejdere i afdelingen.

· Udvælgelse af gode ide og innovative forslag der kan forbedre de eksisterende rammer og arbejdsprocesser

i vores nuværende afdeling

2. Telemedicinske projekter

3. Elektronisk patientjournal

Igangværende udviklings og forsknings projekter

· LEAN-PROJEKT: Iværksat foråret 2011 i gynækologisk ambulatorium.

· HIL-A: Deltagelse i innovationsprojekt omkring innovation i fremtidens byggeri. (Afsluttet februar 2012)


UDDANNELSE

”Læring for livet”

VISION

Vi ønsker, at vores uddannelsessøgende oplever høj faglig kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i deres

uddannelse, som bliver tilrettelagt med udgangspunkt i den enkeltes forudsætning.

De uddannelsessøgende skal i samarbejde med velkvalificerede vejledere have mulighed for læring og

udvikling i et læringsmiljø, der opleves højt prioriteret og i en atmosfære af imødekommenhed og mulighed

for tværfaglig videndeling.

Nøgletal 2011

Prægraduat:

· 8 Erhvervspraktikanter

· 10 Falckreddere

· 50 Jordemoderstuderende

· 4 Lægesekretærelever

· 100 Medicinstuderende

· 28 Social- og sundhedsassistentelever

· 2 Sundhedssekretærelever

· 40 Sygeplejestuderende

Postgraduat:

· 7 læger i almen praksis

· 5 læger i introduktionsstilling

· 10 læger i hoveduddannelse til gynækologi og obstetrik

13


14

Beskrivelse af området

Uddannelsesorganisationen i afdeling G tilrettelægger og varetager både præ-, og postgraduat uddannelse

indenfor gynækologisk obstetrisk pleje og behandling samt de administrative, pædagogiske og udviklingsmæssige

opgaver, der er forbundet hermed. Ligeledes uddannes der til opgaver og kompetenceområder

indenfor sekretærfunktionen.

Vores særlige kendetegn er tilrettelæggelse af uddannelse i forbindelse med patientforløb på tværs i afdelingen

og relevante samarbejdsafsnit samt tværfaglig videndeling.

Afdeling G har et godt omdømme udadtil i relation til uddannelse, hvad angår læringsmiljø og velstruktureret

uddannelsestilrettelæggelse. Vi har interesse i at fastholde dette, og ønsker fortsat at udvikle os ved hjælp

af skærpet opmærksomhed omkring vores evalueringskultur.

Resultater 2011

· Optimering af uudnyttede læringspotentialer med nye klinikforløb på tværs i afdelingen

· Optimering af introduktion af nyansatte læger, studerende og de kliniske vejledere i jordemoderuddannelses

· Implementering af ny eksamensform for jordemoderuddannelsen

· Tilfredshed blandt de uddannelsessøgende

· Styrkelse i samarbejdet og uddannelsestilrettelæggelsen vedrørende MVU – studerende

· Ny organisering og optimering af sundhedsservicesekretærelev og lægesekrætærelev – praktikken ift uddannelsesforløbene.

· Etablering af nye læringsmetoder for social- og sundhedsassistent elever

· Simulation som undervisnings og eksamensmetode for jordemoderstuderende

· Optimering af samarbejdet med underviser fra Metropol omkring sygeplejestuderende

· Formalisering af refleksion for social- og sundhedsassistent elever

· Opkvalificering af praktikvejlederne (So-Su) på G115 og fødegangen

Indsatsområder 2012

· Fortsat styrkelse af de uddannelsessøgendes oplevelse af kvalitet i uddannelsesforløbene med kompetente

uddannelsesansvarlige vejledere

· Fortsat styrkelse af udvikling af uddannelses-organisation med tværfagligt mødeforum 2 gange årligt og

1 minimum 1 gang årligt med afdelingsledelsen.

· Udvikle evalueringskultur og evalueringsredskaber for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistent

elever

· Opretholde og videreudvikle teoretiske og operative færdigheder blandt læger i speciallægeuddannelse.

· Bygge videre på den positive og konstruktive feedback, afdelingen har fået af uddannelsessøgende læger.

· Uddannelsesforløb på tværs af sektorer i sygeplejerskeuddannelsen

Igangværende udviklings og forsknings projekter

I februar 2012 opstartes pilotprojekt vedrørende uddannelsesforløb på tværs af sektorer i sygeplejerskeuddannelsen,

hvor studerende følger patienten på enten barselsgangen / sundhedsplejen eller palliativtforløb

på G115 / terminal forløb i hjemmeplejen / hospice.


120

100

80

60

40

20

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Smertevurdering Smertevurdering ambulante ambulante patienter patienter

120

Smertevurdering ambulante patienter

100

120

80

100

60

80

40

60

20

40

nov-10

0

nov-10 apr-11 apr-11 sep-11 sep-11 okt-11 okt-11 dec-11 dec-11

procent

gynækologi gynækologi ja procent

ambulant ambulant ja procent

Obstetrik ambulant Obstetrik ja procent ambulant ja procent ja

nov-10 apr-11 sep-11 okt-11 dec-11

Gynækologisk Gynækologisk Obstertrisk Obstertrisk Afdeling Afdeling

Stillingtagen Stillingstagning til

Stillingstagning til fald indlagte til fald fald iindlagte indlagte.

120

100

80

60

KVALITET

”Det skal være let at gøre det rigtigt!”

VISION

Kvalitet og patientsikkerhed indgår som en integreret del af kerneydelserne for hele afdelingen.

Det afspejles i at vi:

· arbejder efter tydelige kvalitetsmål med høj medinddragelse af alt personalet

· skaber helhed og kontinuitet i patientforløbet

· arbejder systematisk med medarbejderdrevet innovation og patientoplevet kvalitet.

· tager ansvar for patientens sikkerhed og inddrager patienten

· at vi lærer af vores UTH så det kommer patienterne til gode

Nøgletal 2011

Af alt det vi har arbejdet med har vi udvalgt nøgletal

Smertesceening/vurdering

Smertevurdering Af Ambulante Patienter

0

0

procent

20

japrocent procent ja japrocent procent ja japrocent procent ja japrocent procent ja japrocent

ja

100

Gynækologisk Obstertrisk Afdeling

90

Stillingstagning til fald indlagte

80

100

70

90

60

80

50

70

40

60

30

50

20

40

10

30

0

20

procent japrocent japrocent japrocent japrocent japrocent japrocent japrocent

ja

10

aug-11 aug-11 sep-11 sep-11 okt-11 okt-11 dec-11 dec-11

0

Stillingtagen procent Stillingtagen til faldja

til faldprocent

ja procent ja procent ja

Stillingtagen til fald

Cave i OPUSfelt Cave i OPUSfelt

120

Cave i OPUSfelt

100

120

80

100

60

80

gynækologi ambulant

Obstetrik ambulant

Faldscreening

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

aug-11 sep-11 okt-11 dec-11

120

100

80

60

40

20

90

80

70

60

50

120

100

120

80

100

60

80

40

60

20

40

Smertvurdering procent Smertvurdering ja Smerteintensitet

procent Smerteintensitet

ja procent Smertebehandling ja Smertebehandling procent vurd ja vurd

Spurgt til Spurgt MRSAtil

MRSA

100

Spurgt til MRSA

80

100

60

80

40

60

20

40

0

20

2010 2010 2011 2011

0

Spurgt til MRSA Spurgt til MRSA

2010 2011

Målopfyldelse Målopfyldelse tildeling af tildeling SFK af SFK

Spurgt til MRSA

90

70

nov-10

80

60

70

50

60

Gynækologisk Gynækologisk Obstetrisk Obstetrisk afdeling afdeling indlagte indlagte

Smertevurdering, Smertevurdering, smerteintencitet smerteintencitet og smertebehandling og smertebehandling vurderet vurderet

0

20

procent japrocent japrocent japrocent ja procent japrocent ja procent japrocent

ja

0 aug-11 aug-11 sep-11 sep-11 okt-11 okt-11 dec-11 dec-11

100

80

60

40

20

0

Faldscreening

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling indlagte

Smertevurdering, smerteintensitet og smertebehandling

vurderet.

nov-10

Smertvurdering Smerteintensitet

Smertebehandling vurd

Målopfyldelse tildeling af SFK

80

90

nov-10

Gynækologisk Obstetrisk afdeling indlagte

Smertevurdering, smerteintencitet og smertebehandling vurderet

aug-11 sep-11 okt-11 dec-11

MRSA

Spurgt til MRSA

maj-11

maj-11

maj-11

aug-11

aug-11

15


nter

ja procent ja procent ja

ng

let

okt-11 dec-11 0

ge uge uge uge

ent 9 ja40 41 procent 42 ja

egang, konsultationer

16

120

100

80

60

40

20

procent ja procent ja

okt-11 dec-11

-11 dec-11

ert, immi, abortkl og akutkl.

Smertvurdering Smerteintensitet

Smertebehandling vurd

Spurgt til MRSA

10

100

0

procent ja

80

aug-11

procent ja

sep-11

procent ja

okt-11

procent ja

nov-11

procent ja

dec-11

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

60 Helbredstilstand

Beskrivelse af instruktion

40

20

0

Målopfyldelse tildeling af SFK

nov-10

2010 2011

Ambulante behandlingsansvar

Indlagte behandlingsansvar

Indlagte plejeansvar

Gynækologisk Obstetrisk afdeling indlagte

Smertevurdering, smerteintencitet og smertebehandling vurderet

Epikrisen

Epikrisen afdeling G samlet

90

80

70

60

50

40

30

20

procent ja procent ja Epikrisen procent afdeling ja G samlet procent ja

aug-11 sep-11 okt-11 dec-11

Spurgt til MRSA

Kontaktperson

Målopfyldelse tildeling af SFK

maj-11

aug-11

70

60

50

40

30

20

10

0

Antal

120

100

80

60

40

20

0

procent ja procent ja procent ja procent ja

Cave i OPUSfelt

uge

34

aug-11 sep-11 okt-11 dec-11

Stillingtagen til fald

Cave

Cave i OPUSfelt

uge

35

04.1 G115

04.2 G116

uge

36

uge

37

uge

38

04.5 PKU, barsel og ammeamb.

uge

39

uge

40

uge

41

uge

42

04.7 Nakkefold, svangeamb. fødegang, konsultationer

04.9 Uro, onko og almene amb. fert, immi, abortkl og akutkl.

Fordeling af UTH på fokuserede områder

Utilsigtede hændelser 2011 2011

30

25

20

15

10

5

0

22

OPUS og MIRSK

notater

27

ID - armbånd, svar,

etiketter mm

Forvekslinger

Manglende ordination

Manglende kommunikation

5

Patientsikkerhed

Lille fald i rapporterede utilsigtede hændelser fra 188

i 2010 til 179 i 2011. Der er flest UTH vedrørende IT.

I EPM drejer det sig om medicinering i overgange for

eksempel mellem ambulante og indlagte forløb eller

overflytning til anden afdeling. I MIRSK sker der mange

forvekslinger af ID ved skrivning af journaler. Der er en

stigning af anonyme indberetninger fra 2010-2011.

13

80

70

60

50

40

30

20

10

Look-alike EPM/overgange Overgang til primær

Fokusområder

7

0

60

40

20

0

2010

Spurgt til MRS

Utilsigtede hæ

30

Målopfyldelse 25 tild

22

90

20

nov-10

15

Antal

10

5

0

OPUS og MIRSK

notater

Forveksli

Manglend

Manglend

Indlagte behandlin

Indlagte plejeansv

Ambulante be


Særlige interesse område

I kvalitet og patientsikkerhedsudvalget arbejder vi ud fra kvalitetsstandarderne i Den Danske Kvalitetsmodel,

Joint Commission International, Herlev Hospitals kvalitetsmål og interne faglige kvalitetsmål, vi finder

vigtige for at yde en høj og sikker standard i behandling og pleje af patienter.

Vi tager også udgangspunkt i Region Hovedstadens kvalitetspolitiks 4 værdier:

1.Sikkerhed

2.Patienten i centrum

3.Effektivitet

4.Lighed.

Fra Regionen fastsættes der målsætninger indenfor hvert område og opstilles indikatorer, der kan måles på.

Afdelingsledelse, områdeledelse og dedikerede klinikere lokalt i områderne indgår i forbindelse med implementering

og operationaliseringen af kvalitetspolitikken.

Hvert år udføres der 4 regionale audits med henblik på at måle på de opstillede indikatorer. Derudover er der

løbende andre audits initieret af Udviklingsafdelingen eller af kvalitetsudvalget i samarbejde med afdelingsledelse,

patientsikkerhed, områdeledelse eller andre. Resultater af audits formidles til afdelingsledelse og

områdeledelse samt ved personalemøder. Derudover kan data findes på Intranettet.

Tiltag til forbedring af kvaliteten planlægges sammen med ledelserne. Kvalitetsudvalget udarbejder handleplaner,

der beskriver opgaverne, processen, ansvar, status og deadline. Implementering af forbedringer af

kvaliteten foregår i samarbejde med afdelingsledelse og områdeledelse.

Patientsikkerhedsarbejdet tager udgangspunkt i at skabe et lærende miljø, hvor utilsigtede hændelser ikke

bliver set som en enkeltstående begivenhed eller sammenfald af uheldige omstændigheder, der ikke vil

forekomme igen, men tværtimod bliver brugt til at forebygge at tilsvarende hændelse sker igen. Det sker

ved at opbygge en kultur, hvor ledere og medarbejdere rapporterer hændelser, og hvor der primært sker en

feedback fra den koordinerende patientsikkerhedsrepræsentant. Med læring for øje er det derfor vigtigt, at

der ikke rapporteres anonymt til den koordinerende patientsikkerhedsrepræsentant, da det giver mulighed

for afklaring ved tvivl. Alle sager sendes herefter i anonymiseret form til relevante ledelser og patientsikkerhedsrepræsentanterne.

Alle hændelser sagsbehandles i det lokale patientsikkerhedsudvalg og de foreslåede

handleplaner til forebyggelse af lignende hændelser formidles i IPL - Databasen (Identifikation – Problem

– Løsning). Implementering af handleplanerne kan følges i IPL af kvalitetsudvalget, patientsikkerhedsudvalget

og områdeledelserne samt afdelingsledelsen.

Resultater 2011

Akkreditering efter JCI ved genbesøg 31. oktober og 1. november 2011 med få bemærkninger.

Herunder udvalgte resultater i samarbejde med klinikere:

· Udarbejdelse og implementering af skemaet ”Indledende vurdering” i alle områder, herunder

· Udarbejdelse og indførelse af specialiseret indledende vurdering i obstetrisk område

· Udarbejdelse og implementering af vejledninger omkring smertevurdering.

· Definition af risikoydelser i afdelingen og udarbejdelse af vejledning.

· Definition af kriterier for lægetilsyn og udarbejdelse af vejledning.

· Implementering af resumer af ambulante notater Opdatering af personalesager.

· Implementering af registrering af CAVE og kontaktperson i OPUS.

· Audit på brug af skemaet ”Indledende vurdering”.

· Implementering af NY VIP i hele afdelingen.

· Reimplementering af EPM i alle afsnit og Reimplementering i brug af PDA i sengeafsnittene - Se Taskforce

1, 2 og 3 på Intranettet for yderligere.

17


18

Patientsikkerhedsudvalget har sagsbehandlet 179 rapporterede utilsigtede hændelser. Siden 1. september

2011 er der rapporteret utilsigtede hændelser fra primærsektoren.

Der er udført en ”fejlkildeanalyse” på 2 utilsigtede hændelser, men ingen kerneårsagsanalyser.

Der er udarbejdet handleplaner på alle hændelser og siden 1. juni er disse handleplaner beskrevet i IPL.

Der er udgivet en årsrapport for patientsikkerhed for 2010 og 2011.

IPL – Patientsikkerhed blev introduceret i Region Hovedstaden den 1. januar 2011, men blev først implementeret

på Afdeling G fra de 1. juni 2011.

Ny database, DPSD2 til registrering af de utilsigtede hændelser blev implementeret 1. juni 2011.

Indsatsområder 2012

Fokuseret samarbejde og større bevågenhed omkring kvalitetsarbejde i afdelingsledelse og områdeledelse.

Planlægning og afholdelse af de regionale audits i samarbejde med klinikerne samt formidling af resultater

til og sammen med klinikerne.

Udarbejdelse af handleplaner herunder opdatere taskforces og andre handleplaner, så de lever op til DDKM.

Gennemgang af alle vejledninger for at sikre at de lever op til standarder fra DDKM, og reimplementering,

hvor der er behov.

Læseadgang til IPL (Identifikation Problem Løsning) og undervisning i IPL

Igangværende udviklings og forsknings projekter

Kvalitets og patientsikkerhedsarbejdet er en løbende proces der identificerer problemområder og iværksætter

udviklingstiltag. Kvalitetsudvalg og patientsikkerhedsudvalg udarbejder løbende handleplaner for

kvalitet og patientsikkerhed i samarbejde med afdelingsledelsen.

Igangværende større projekt er at blive akkrediteret efter DDKM i maj 2012 med ingen eller få bemærkninger,

samt at fastholde kvalitet i faglighed og dokumentation.

Innovationsprojekter 2012

I samarbejde med Center for Sundhedsinnovation er der opstartet et innovationsprojekt, hvor målet er at

inddrage områdeledelserne i kvalitetsarbejdet med fokus på deres rolle som ledere, der formidler og sikrer

kvaliteten i patientbehandlingen.

Projektet er sat i gang med et møde den 5. januar 2012, hvor der er generet ideer til, hvad og hvordan vi skal

arbejde med udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i fremtiden. Overskriften på projektet er: ”Kvalitet

skal være en integreret del af kerneydelsen”.

Projektet er projekteret til at løbe over ca. 4 måneder, det nærmere tidsforbrug vil blive aftalt i uge 4. Center

for Sundhedsinnovation vil inddrage et processpil i det videre udviklingsforløb.


ALMEN GYNÆKOLOGI

”Blødning og underlivssmerter klarer vi professionelt og skånsomt.”

VISION

Minimal invasiv kirurgisk center (hysteroskopier, laparoskopier og robotkirurgi) med stort volumen indenfor

hele det almene gynækologiske område.

Hensigtsmæssigt glidende patientforløb af højeste kvalitet for alle kvinder med godartede lidelser i underlivet

Nøgletal 2011

Ambulante besøg :

Akutte besøg på G 115 modtageafsnit i alt 6.403 besøg

Gynækologisk ambulatorium har set 3.987 patienter

PCOS klinikken 246 patienter

Gynækologisk klinik, 986 gravide med tidlige graviditetsproblemer og 1.107 mhp. abort.

Gynækologisk ultralyd afsnit har gennemført 11.581 undersøgelser på 3.179 patienter – heraf 406 invasive

procedurer

Operative indgreb (Orbit og gynækologisk visitation):

Hysterektomi: 148, heraf 55 abdominale, 15 vaginale, og 78 laparoskopiske

Laparoskopisk adnekskirurgi: ca 300,

Laparoskopisk endometriose: 87

Hysteroskopier: 836, heraf de 260 ambulant, og heraf 102 som minihysteroskopiske indgreb.

Kirurgia minor >1000, og Evacuatio: 675

19


20

Beskrivelse af området

Hovedområdet er den godartede gynækologi, herunder patientforløb med:

· tidlige graviditetsproblemer

· infektioner i underlivet

· blødningsforstyrrelser som kan behandles endokrinologisk eller kirurgisk ved

- hysteroskopi evt minihysteroskopi

- myomektomi

- laparoskopisk hysterektomi

· godartede cyster - herunder torsion

· endometriose

· kronisk underlivssmerter

· kontraception

· uterine malformationer

· omskræringsfølger og vulvagener

Området bemander en unik gynækologisk ultralydsfunktion til hjælp ved diagnostik og invasive procedurer,

herunder biopsier og drænage af abscesser.

Områdets særlige interessefelt er minimal invasiv kirurgi med en bred pallet indenfor

· Hysteroskopi, hvor vi tilbyder alle indgrebsformer med mini- og regulære +/- bedøvelser, ambulant, dagkirurgisk

og (sjældent) operation på stationært afsnit

· Laparoskopier - adnekskirurgi, hysterektomi totalt og subtotalt samt endometriosekirurgi (fraset septum

rectovaginale)

· Da Vinci myomektomier og endometriose (fraset septum rectovaginale)

Vi sigter mod at gøre patientforløbene smidige herunder at sikre letteste behandling, ambulant frem for

dagkirurgisk og dagkirurgisk frem for operation under indlæggelse.

Området deltager med i uddannelsen af en lang række faggrupper på alle niveauer.

Resultater for 2011

· Fik gennemført omlægning så der gennemføres ambulante hysteroskopier ( 7 ugentligt)

· Projekt: Fremtidens gynækologiske ambulatorium (Healthcare Innovation Lab )

· Fået udvidet operationskapacitet på den højteknologiske laparoskopi stue

· Oplæring af flere kirurger og operationssygeplejersker til laparoskopiske hysterektomier

· Oplæring af kirurg til Da Vinci

Indsatsområder 2012

· Da Vinci operationerne på myomektomier, endometriose og hysterektomier med oplæring af yderligere

operatør.

· Mindst 60 % laparoskopiske hysterektomier ved øget brug af højtknologistuer og oplæring af 4-5 operatører.

· Konvertering til behandling med bipolære resektoskoper.

Flere hysteroskopiske indgreb uden generel anæstesi (< 30 % i generel anæstesi).

· Flytte funktionen med tidligt gravide (imminens) fra ambulatoriet til ambulant funktion på G115 som følge

af LEAN forløb.

· Etablering af PC arbejdspladser på G115 til lægerne.


Igangværende udviklings og forsknings projekter

· Kvalitetssikring med udgangspunkt i de eksisterende kliniske databaser TIGRAB, DHD og HYSKO

· LEAN i gynækologisk ambulatorium med henblik på at optimere patientforløbene

· Har kvinder med PCOS øget risiko for at udvikle hjerte-karsygdomme? Ph.d. projekt ved Mubeena Aziz,

Gynækologisk afdeling Herlev Hospital

· Remifentanil vs. UA til hysteroskopiske operationer i dagkirurgi Ph.d. projekt ved Birgitte Mejlholm, anæstesiafdelingen

Herlev Hospital.

· Udvikling og implementering af et simulatorbaseret træningsprogram i laparoskopisk kirurgi Ph.d. projekt

for uddannelsesregion Øst ved Jeanett Østergaard, JMC Rigshospitalet

Innovationsprojekter 2012

· Da Vinci operationer på almen gynækologisk patientgruppe

· Optimerede patientforløb, ved operationsklargøring af operationspatienter i gynækologisk ambulatorium

21


22

GYNÆKOLOGISK ONKOLOGI

”Gynækologisk onkologi - knivskarp behandling”

VISION

Fastholde høj faglighed og empati for gynækologiske kræftpatienter

Nøgletal 2011

Onkologiske område modtog i 2011 1026 nyhenviste patienter – heraf 606 patienter i Pakkeforløb.

De resterende ca. 400 patienter udgøres af patienter med præcancroser, arvelig disposition til kræftsygdom

og patienter med benigne vulvalidelser.

Specificeret på diagnoser har vi i år 2011 behandlet

Cervixcancer

Ialt vurdering og stadieinddeling i UA.......................... 74 ptt.

Radikal hysterektomi / simpel hysterektomi .......... 33 ptt.

- heraf - 17 opereret ved robotkirurgi

De resterende er henvist til primær onkologisk behandling

enkelte vurderet på mistanke om recidiv.


Corpuscancer

Hysterektomi, BSO og evt pelvin lymfadenektomi for corpuscancer

eller atypisk kompleks hyperplasi...............144 ptt.

- heraf 88 opereret ved robotkirurgi

Ovariecancer

Operation for cancer ovarii eller mistanke herom........109 ptt.

- heraf 39 større extensive indgreb

- samt 16 diagnostiske laparoskopier mhp vurdering af operabilitet.

Hovedparten af disse patienter er henvist til neoadjuvant

kemoterapi.

Vulvacancer

Behandlingen af vulvacancer i Region Hovedstaden er per

01.01.11 centraliseret og foregår nu udelukkende på Rigshospitalet.

Robotassisterede operationer

Vi har i 2011 i gynækologisk onkologisk område i alt foretaget 120 robotassisterede indgreb.

Beskrivelse af området

Gynækologisk onkologisk område er en af afdelingens højtspecialiserede funktioner og varetager udredning

og behandling af gynækologisk kræftsygdom for den nordlige del af Region Hovedstaden.

Området råder over 20 stationære sengepladser og har 6 ugentlige operationslejer heraf 3½ leje til robotkirurgi.

Den ambulante virksomhed består af 8 ugentlige ambulatoriestuer, heraf 3 stuer til nyhenviste patienter

i Kræftpakkeforløb og ½ stue til vulvaklinik.

Afdelingen arbejder i tværfaglige teams omkring patientforløb, idet alle patienter tildeles kontaktlæge og

– sygeplejerske.

Vi betragter den højt specialiseret opgave som et multidisciplinært samarbejde mellem gynækologer, patologer,

onkologer og radiologer og har ugentligt formaliserede multidisciplinære konferencer med patologer

og onkologer samt billeddiagnostikere. Vi har et tæt samarbejde med kirurgisk-gastroenterologisk samt urologisk

afdeling i relation til den kirurgiske behandling, specielt indenfor extensiv ovariecancerkirurgi.

Afdelingen er besiddelse af og anvender det nyeste apparatur og teknikker indenfor avanceret cancerkirurgi.

Herlev Hospital har aktuelt tre da Vinci robotter, heraf Danmarks eneste Si Dual, der bl.a er særlig velegnet

til uddannelse af nye kirurger.

Gynækologisk onkologisk område yder tillige en stor palliativ indsats for kræftpatienter i terminalt forløb. Vi

har et særdeles velfungerende samarbejde med den palliative enhed.

Resultater for 2011

Pakkeforløb for gynækologisk kræftsygdom

· vi overholder forløbstiderne indenfor få dage for > 90 % af patienterne

· pakkeforløbene er baseret på seneste opdaterede kliniske retningslinjer

Robotkirurgi

· vi er en del af hospitalets nyetablerede robotcenter, som per 01.01.12 er en selvstændig enhed på central

operationsgang.

· vi foretager løbende kompetenceudvikling af læger og sygeplejersker indenfor robotassisteret kirurgi.

23


24

Patientforløb

for cancer ovarii

· vi har i 2011 implementeret de nationale tværfaglige retningslinier for perioperativ pleje og observation af

patienter opereret for ovariecancer

· vores mål at > 90% af ptt får ordineret en observationsplan A, B, C eller D.

Patientforløb

VAS scoring som led i smertebehandling

· VAS scoring er nu implementeret. Der foretages scoring før og efter smertestillende medicin 1 gang pr.

vagt

Optimering af kontaktlægeordning

· der er foretaget omstrukturering af modtagelsen af elektive patienter og stuegangsfunktionen på G115,

således at alle læger har ansvar for egne patienter.

· samtidig er oprettet en koordinatorfunktion (lægelig og sygeplejefaglig) som sikrer hensigtsmæssig afvikling

af dagens stuegang og som er ansvarlig for, at alle indlagte patienter har en kontaktlæge.

Indsatsområder 2012

Robotkirurgi

· fortsat tværfaglig og højtspecialiseret uddannelse

· deltagelse i ph.d. projekt med anæstesisygeplejerske vedrørende robotassisteret hysterektomi

· vores aktivitet og kapacitet indenfor robotassisteret kirurgi ventes fortsat at øges i takt med vores erfaring

og kompetenceudvikling.

Patientvejledninger

· Udarbejdelse af en udskrivningspjece til opererede kræftpatienter, med information om rehabilitering og

gode råd indenfor det fysiske, psykiske og sociale område. Henvisninger til KIU, Kræftens Bekæmpelse

og lignende.

· Udarbejdelse af en informationspjece til patienter med Åben Indlæggelse.

Patientvenlige tiltag

· Bedre indretning af det ”palliative hjørne” på G115 , Fladskærm på alle enestuer, et legehjørne for børn.

Igangværende udviklings og forsknings projekter

DGCD sygeplejedatabase:

Landsdækkende klinisk database for sygeplejen for patienter opereret for ovariecancer og borderline

forandringer fortsættes og udbygges.

DESKTOP-studie:

Et randomiseret multicenterstudie med henblik på sammenligning af effekten af tumorreducerende kirurgi

+ kemoterapi versus kemoterapi alene for recidiv af platin-følsom ovariecancer.

MR scanning af patienter med corpuscancer:

Kvalitetssikringsstudie, der sammenligner validiteten af myometrieinvasionsdybden vurderet på MR-scanning

vs makroskopisk vurdering forventes publiceret.

Kvalitetssikringsstudie for patienter med corpuscancer, opereret ved robotkirurgi:

Kvaliteten af robotkirurgien vurderes på følgende parametre: Tidsforbruget i de enkelte delfaser præ,- perog

postoperativt monitoreres, og komplikationer ved lejring, indgreb og postoperativt registreres.

Effekten af Transversus Abdominis Plane (TAP) blok som postoperativ smertebehandling efter robotassisteret

laparoskopisk hysterektomi:


En undersøgelse til belysning af, hvorvidt TAP-blokade kan reducere patienternes smerteintensitet i hvile,

samt under mobilisering, patienternes postoperative morfinforbrug, og endelig om et eventuelt reduceret

opioidforbrug ligeledes medfører en reduktion af opioidrelaterede bivirkninger

Innovationsprojekter 2012

Optimering af arbejdsgang på sengeafdelingen

· Optimering af kontaktpersonordningen. Fokus på afvikling af stuegang, hvor kontaktlægen dagligt har ansvar

for egne patienter. Daglig koordinator (læge og sygeplejerske) planlægger og styrer dagens afvikling.

· Fælles informationsmøde med sygeplejerske for alle elektive patienter dagligt fra kl. 9.00 - 9.30.

25


26

UROGYNÆKOLOGI

”Vi hjælper dig med at genvinde livskvaliteten”

VISION

· at varetage den højt specialiserede funktion

· at være Danmarks største urogynækologiske afdeling målt på volumen

· at være Danmarks førende afdeling målt på patientoplevet kvalitet

· at være Danmarks førende afdeling målt på sundhedsfaglig kvalitet

Nøgletal 2011

Aktivitet

· Nyhenviste 1673

(analinkontinens 180)

· Operationer

- Urininkontimens 176

- POP 319

- Andet 50

- I alt 545

- Analinkontinens ca. 200

· Ambulatorier (ugentlige ressourceplaner)

- Speciallæger 5

- Yngre læger 4½

- Sygepleje 6

Resultater 2011

· En fysisk sammenlægning af de ambulante funktioner

· Etablering af et tværfagligt team med fast tilknyttede lægesekretærer

· Etablering af patientforløb for patienter med sphincterruptur

· Etablering af patientforløb med mulighed for operationsforberedelse i ambulant regi

· Udarbejdelse af hjemmeside, hvor patienten har mulighed for

- at hente relevante oplysninger om områdets behandlingstilbud

- at hente skriftlige patientvejledninger

- at se beskrivelse for forskning og projektarbejde i området

Indsatsområder 2012

· Volumen:

- Etablering og åbning af yderligere 2-4 ambulatorier ugentligt

· Bemanding og samarbejdsrelationer:

- Fortsætte det organisatoriske arbejde med forenkling af patientforløbet med henblik på ressourceoptimering,

så ventetider kan nedbringes

- Kontaktlægeprincippet prioriteres

· Kompetenceudvikling:

- Sikre en fortsat målrettet udvikling af områdets kompetencer gennem videndeling og uddannelse, således

at den højt specialiserede funktion varetages

- Reetablering af Da Vinci kirurgi i området

· Kvalitetssikring:

- Implementering af ny viden og udvikling af fælles terminologi gennem samarbejde på tværs af afsnit,

afdelinger og faggrupper

- Fokus på optimering af indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser (DUGA base)


Igangværende udviklings og forsknings projekter

1.Marie-Louise Saaby, Ph.d studerende: Urethras lukkefunktion før og efter behandling for inkontinens

2.Søren Gräs og Gunnar Lose: Stamcelleforskning med støtte fra HTF

3.Niels Klarskov: Reflektometri. Medvejleder for Marie-Louise Saaby, Herlev og Michael Aagaard, Rigshospitalet.

4.Mette Bing og Mubena: Sponsoreret studie fra MSD. Nyt medicin til overaktiv blære, fase 2

5.Christina Sørensen og Pia Sander: Sponsoreret studie fra Pfizer. Sammenligning af effekten Toviaz 4 og 8

mg, fase 4.

6.Ulla Due, Ph.d projekt: Bækkenbundstræning hos patienter med genital prolaps kvinder med prolaps

7.Mikael Aagaard (RH), Ph.d studerende: Urethras lukkefunktion hos mænd

Innovationsprojekter 2012

· Udvikling og forbedring af det nuværende tilbud til patienter med sphincterruptur

· Etablering af et behandlingstilbud til praraplegipatienter

27


28

OBSTETRIK

”Du ville ønske du var født hos os!”

VISION

Danmarks bedste fødested

Særlig interesse område

Gravide med gestationel diabetes, adipøse gravide, gravide med aktiv cancersygdom, bariatisk opererede

gravide, gravide med IBD, gravide med hæmoglobinopatier, gravide med epilepsi, underkropsforløsninger.

Resultater

Afdelingen har i 2011 haft 4469 fødsler. Nedenstående indgrebsfrekvenser er fra Sundhedsstyrelsens foreløbige

opgørelse for 2011, som kun omfatter de 3 første kvartaler. Til sammenligning anføres tal for samtlige

fødsler for 2010.

Resultater i tal:

Indgreb/diagnose Hyppighed (%) 2011 Hyppighed (%) 2010

Planlagt kejsersnit 7,0 7,3

Akut kejsersnit 10,6 9,6

Vestimulation 28,9 31,0

Cup forløsning 8,1 9,1

Sphincterruptur grad 3-4 (alle) 3,0 4,4

Sphincterruptur grad 3-4 (førstegangsfødende) 5,1 8,3

Fødeepidural 20,6 19,2

Underkropsfødsler 2,9 2,9

Igangsættelse af fødsel 22,8 15,9

Præterm fødsel (før fulde 37 uger) 4,8 5,1

Ambulante fødsler 28,0

I årets løb har afdelingen i øvrigt haft fokus på følgende opgaver:

· Konsolidering af fusion med Gentofte Hospitals obstetriske område og ansatte.

· Akkreditering af det obstetriske område.

· Kontinuerlig kompetenceopfølgning vedrørende STAN, UK forløsning, GDM, IT-systemer, suturering/

sphincterruptur og HOT kurser (obstetrisk færdighedstræning) løbende for personalet på fødegangen.

· Gennemførelse af TrivselOP undersøgelse samt opfølgning

· Etablering af afdelingsjordemoderfunktion

· Etablering af efterfødselssamtale i forbindelse med PKU og hørescreening

· Etablering af Neopuff i samarbejde med Børneafdelingen

· Systematiseret registrering af kvinder der har aborteret for at sikre, at kvinderne aflyses i systemet.

· Etablering og implementering af udefunktion familieambulatoriet fra Hvidovre

· Gennemførelse af studie om selvhypnose i graviditeten

· Gennemført kursus for praksispersonale med henblik på forbedring af samarbejdet samt udarbejdelse af

informationsmateriale til de gravide i lægepraksis

· Systematisering og rationalisering af arbejdsgange omkring kodning af den obstetriske patientjournal og

epikrise.


Indsatsområder 2012

· DDKM

· HOT KOK i forbindelse af tildeling af puljemidler

· Etablering og implementering af samarbejde med patienthotellet

· Omlægning af DRG afregning/kodning samt kvalitet af epikriser

· Implementering af vejledning om nyeste anbefalinger af graviditet efter terminen

· Ledelsesmæssig strukturændring (nedlæggelse af afsnitsledelser, opstart af forløbsansvarlige)

· Infektion efter sectio

· Konsolidering af afdelingsjordemoderfunktion

· NIP indikatorer

· Forankring af kontinuerlige undervisningstilbud til praksispersonale

· Faglig undervisning af svangre-barsel personale

· Etablering af hjemmebesøg til alle ambulante og hjemmefødende

· Arbejde for etablering af lokal perinatal audit i samarbejde med relevante tilgrænsende specialer

· Etablering af QR koder på informationsmaterialet

Igangværende udviklings- og forskningsprojekter

· Gestationel diabetes mellitus

· Postprandial sekretion af GLP-1 hos patienter med gestationel diabetes mellitus

· Vurdering af effekten af kostinstruktion ved gestationel diabetes mellitus. Spørgeskema undersøgelse

· Gestationel diabetes mellitus i projektet ”Bedre sundhed for mor og barn”

· Serious, rare events in obstetrics with special focus on complications in pregnancies subsequent to caesarean

section

· Fibrinogen koncentrat som initial behandling ved post partum blødning (FIB-PPH studiet)

· Branding af obstetrisk afdeling – forældreaftner – pjece – forløb

Kommende forskningsprojekter år 2012

· Profylaktisk magnesiumsulfat som beskyttelse mod cerebral parese ved præmature fødsler

· Postural changes during second stage of labour and delivery positions – Prevention of birth trauma and

postpartum incontinence

Nye tiltag 2012

G116 – nye tider, nye løsninger

29


30

FØTALMEDICIN

”Vi ser ind i fremtiden!”

VISION

Området skal være kendetegnet ved at arbejde for højeste kvalitet i patientforløb, såvel den rent faglige

ydelse som den professionelle, kommunikative ydelse. Vi vil sikre faglig udvikling for personalet, samt en

god og tryg arbejdsplads med udfordringer til alle. Vi ønsker fortsat at bidrage til den faglige og forskningsmæssige

udvikling indenfor det føtalmedicinske området, ligesom vi ønsker, at de fysiske rammer skal

understøtte et tæt samarbejde med det obstetriske område, såvel som den øvrige afdeling.

Beskrivelse af området

Området varetager alle føtalmedicinske skanninger, herunder screening for Downs syndrom (nakkefoldsskanning)

og misdannelser (2. trimester misdannelsesskanning) samt undersøgelser på andre indikationer

(fosterhjerteskanninger, misdannelsesdiagnostik, cervix, tilvækst og flowundersøgelser). Vi foretager

invasive prøver - CVS og amniocentese - og giver rådgivning i forbindelse med forhøjet risiko for Downs

syndrom, fund af kromosomsygdom eller misdannelser samt genetisk rådgivning ved arvelige sygdomme

eller exposition for potentielle teratogene stoffer (medicin, stråler, arbejdsmiljø etc.).

Resultater 2011

FAGLIGE RESULTATER

Aktivitet

ULS

(i alt)

NF

(ptt)

MS

(ptt)

Tilvækst

(us)

HS

(us)

CVS/AC

(us)

N 16.341 3.957 4.308 7.088 909 342 290

Kvalitetstal

SPR (Screen Positiv Rate)

Downs risiko > 1: 30

5,6%

Fostre med kromosomanomali N = 31, heraf er 26 aborteret spontant

eller provokeret

Tr21

12

Tr18

5

Børn, født med Downs syndrom i 2011 Screenet i 2010

1 føtus mors (screen

pos)

Fostre med misdannelser (totalt) N = 50, heraf er 18 aborteret

Tr13

1

Screenet i 2011

0

Fostre med hjertemisdannelser N = 11, heraf er 9 diagnosticeret prænatalt.

Ab. spont. efter invasiv prøve 0

X-afvigelser

12

Triploidi

2

Ikke screenet

0

Rådgivning

(us)

Andet

4


Vi har også i år haft fokus på forbedring af kvaliteten af 2. trimester misdannelsesskanning i form af kompetenceudvikling

af sonografer med kurser, undervisning, supervision og casepræsentation. Dette i forsøg på

at bedre den prænatale detektionsrate for misdannelser. Vi har diagnosticeret i alt 50 fostre med misdannelser

– heraf 18 alvorlige, som er endt med afbrydelse af graviditeten. Det har afgørende betydning for

barnets prognose, at eventuelle misdannelser diagnosticeres prænatalt, således at fødested og behandling

af barnet postnatalt kan planlægges. Herudover er det vigtigt, at parret informeres om fundet og betydningen

af misdannelsen, idet det ved alvorlig sygdom giver parret mulighed for at vælge, om de vil fortsætte

graviditeten. Vi har til stadighed stor opmærksomhed mod detektionen af kromosomanomalier – specielt

Downs syndrom. Der er i år født ét dødfødt barn med Downs syndrom.

CERTIFICERING: 6 sonografer + 1 læge er 2. trimester certificeret. 1 sonograf er certificeret i 1. trimester

markørerne, tricuspidal flow og ductus venosus.

PATIENTFORLØB: Afgivelse af risikosvar. 90 % af patienterne, der kom til risikovurdering, fik svar på risikotallet,

inden de forlod afdelingen.

KOMMUNIKATION: I erkendelse af at kommunikation – såvel personalet imellem som med patienterne - er

et vigtigt indsatsområde, har der været arbejdet med dette på flere planer som led i integrering af to personalegrupper:

· NF skanning – videooptagelse af sonografernes information til patienterne.

· Udviklingsforløb om samarbejde og trivsel i en professionel afdeling. Vi har i samarbejde med en ekstern

konsulent startet et forløb i november 2011 med fokus på kommunikat ion, samarbejde og trivsel med

henblik på formulering af spilleregler til gavn for alle medarbejdere. Vi har haft workshops og opgaver til

løsning i afdelingen.

Kliniske vejledninger og instrukser: 9 nye vejledninger er publiceret på VIP portalen.

UDDANNELSE: Vi har haft 6 læger i hoveduddannelse i et 2 måneders uddannelsesforløb samt haft alle

medicin- og jordemoderstuderende i afdelingen på et kort ophold.

Projekter: Afdelingen har deltaget i nedenstående arbejder, der alle er publiceret i internationale tidsskrifter

i 2011:

· ”Increased nuchal translucency, normal karyotype and infant development”.

· “Influence of chorionicity on perinatal outcome in a large cohort of Danish twin pregnancies”.

· “Vaginal micronized progesterone and the risk of preterm delivery in high-risk twin pregnancies - secondary

analysis of a placebo-controlled randomized trial and meta-analysis”.

· “Prevention of preterm delivery in twin gestations (PREDICT): A multicentre randomized placebo-controlled

trial on the effect of vaginal micronised progesterone”.

· “First-trimester screening for trisomy 21 in Denmark: implications for detection and birth rates of trisomy

18 and trisomy 13”.

Indsatsområder 2012

FAGLIGE: Tidlig DT. 1. januar har vi ændret proceduren for DT fra OSCAR (one-stop-clinic-for-assesment-ofriscs)

til et tidligt DT set-up således, at de gravide får taget DT fra 8 uger + 0 dage til 10 + 0. Det vil være en

fordel, at vi fremover tilbyder samme set-up som andre føtalmedicinske afsnit i Danmark, samt at vi altid

vil have svaret på DT, når den gravide kommer til NF. Vi vil optimere 1. trimester skanningen til at omfatte

visualisering af cranie, hjerte, bugvæg, ventrikel, nyrer, blære, columna og extremiteter. Målet vil være, at vi i

90 % af undersøgelserne kan se de nævnte organer tilfredsstillende. Vi vil i 2012 have speciel focus på de

monochoriske gemelli for at undgå udetekteret udvikling af TTTS. Sonografer, læger og jordemødre vil blive

undervist, og der vil blive udarbejdet en klinisk vejledning med fokus på den kliniske kontrol.

Uddannelse af yderligere én genetisk rådgiver fortsætter i 2012.

31


32

CERTIFICERING: Alle læger og sonografer vil blive certificeret i de øvrige Downs markører - NB, TI og DV og

i 2. trimester misdannelsesskanning.

KOMMUNIKATION: Patienter: Opfølgning af og tilbagemelding på projektet: ”Videooptagelse af NF skanning”.

Personalet: Udviklingsforløb om samarbejde og trivsel i en professionel afdeling.

Inddragelse af brugerne og de pårørende: Postkortundersøgelse vil blive iværksat for at høre om brugernes

oplevelser.

UDDANNELSE: Lederuddannelsesforløb for vicechefjordemoder og overlæge. AP læger: undervisning i information

vedr. 1. trimester risikovurdering.

Igangværende udviklings- og forskningsprojekter

FØTO-DATABASEN OG LOKALT I AFDELINGEN. Kvalitetsdata:1.trimester (detektionsraten af fostre med

Downs syndrom og screenpositivraten), 2.trimester (detektionsraten af fostre med misdannelser) og komplikationsfrekvensen

efter invasive procedurer.

FORSKNINGSPROJECTER: Der er 16 igangværende forskningsprojekter udgående fra Føtø-databasen,

hvor vores afdeling bidrager med data.

HJERTEMISDANNELSER: Undersøgelse af fald i antallet af medfødte hjertemisdannelser i Region H og

Region Sjælland siden 1. trimester risikovurdering blev implementeret i 2006 (multicenter undersøgelse).

Tvillingefødsler og forløsningsmåde: Morbiditet og mortalitet hos tvillinger afhængig af choriocitet og fødselsmåde

(multicenterstudie).

Innovationsprojekter 2012

Tidlig skanning for misdannelser, udarbejde bog med undervisningsmateriale til kursister, nye ressourceplaner

til understøttelse af den faglige kvalitet, lægelig supervision som metode til faglig udvikling.


FERTILITET

Barnløshed skal behandles efter international standard og med empati.

VISION

Øget produktion og etablering af nye avancerede behandlingstilbud.

Det skal baseres på

a) budget tilpasning så Fertilitetsklinikken kan behandle alle henviste par

b) optimeret brug af IT og

c) forskning og udvikling relateret til biomarkører og genomisk medicin.

Nøgletal 2011

Resultater for 2011

Behandlinger,


15920 · Grafisk design: RegionH Design · grafik@heh.regionh.dk

More magazines by this user
Similar magazines