Sygedagpenge/lovgivning

socialstyrelsen.dk

Sygedagpenge/lovgivning

Sygedagpenge/lovgivning

Hjerneskadekoordinatorernes årsmøde

Januar 2013


1. Indledning

2. Der var en gang …

3. Overordnet om lovgrundlag

Disposition

4. Nøglebegreber- og aktiviteter i relation til

rehabiliteringsforløb

1. uarbejdsdygtighed

2. Visitation

3. varighedsbegrænsning - forlængelsesregler

5. Væsentlige specifikke samarbejdsområder sagsbehandler -

koordinator

Eva Hollænder/jan 2013

2


1. Indledning

Opgave ikke specificeret: Sygedagpengeloven

Lovkarakteristika: ”stram lov”: detailstyring, kontrol,

økonomisk styring, procesregler specialistopgave og

risiko for bureaukrati i form af lang sagsbehandling

Rådgivning og individuelle afgørelsesskrivelser

efterlyses; mange ankesager, mange principafgørelser;

ikke alle konsistente – formentligt som følge af

fluktuationer i formål/overordnet politik

Betydning: ro på forsørgelse (især i refusionssager =

bedre økonomi end dp) større motivation og fokus

rehabilitering

Eva Hollænder/jan 2013

3


Regelsættet, Lovgivningen

Uddybning disposition

Fokus og form

Adskiller sig fra øvrige program

Grænser op til regelsæt om ny FØP/fleks

Indgå som konkret eksempel i koordinatorroller? Jfr

Dions m.fl. oplæg

Udvalgte områder

Omfattende, forældet, uopdateret og derfor noget rodet

regelsæt behov for træk på ankeafgørelser =

fortolkningsbidrag, men også konkrete og specifikke

Ønske: rehabiliteringslov – både rehabindhold og økonomi

Mange slides – tungen lige i munden

Eva Hollænder/jan 2013

4


Afgrænsninger

Uddybning disposition

Lønmodtagere, ikke selvstændige

Akut erhvervede, ikke progredierende hjerneskader

Dagpengeret til borger – ikke refusionsregler til

arbejdsgiver – refusion kræver dagpengeret hos borger,

også efter varighedsgrænse

Eva Hollænder/jan 2013

5


2. Der var en gang…

kan ses overleveret i sprog og holdninger*

3 forskellige love

a) Om arbejdsløshedsunderstøttelse og arbejdsformidling

a) Borgerne var arbejdsløse og forsikrede

b) Om sygedagpenge

a) Borgerne var syge – kunne være sygemeldt fra et arbejde – eller fra arbejdsløsheds

forsikring

c) Om kontanthjælp

a) Borgerne kunne være ikke-forsikrede arbejdsløse eller syge

b) Eller med store vanskeligheder på arbejdsmarkedet

c) Eller enlige med nyligt tab af ægtefælle

d) Eller med små børn uden pasningsmuligheder

e) Eller anden social begivenhed med indtægtstab

d) Varig hjælp og førtidspension til kronisk syge og borgere m. handicap

3 forskellige myndigheder

a) Fagforeninger og A-kasser - statslige arbejdsformidlinger

b) Kommunale sygedagpengeafdelinger

c) Kommunale bistandsafdelinger – evt. statslige arbejdsformidlinger

Eva Hollænder/jan 2013

6


2. Der var en gang…

kan ses overleveret i sprog og holdninger

- Dagpengeloven (73) den første markante nye lov

i den store socialreform i 70’erne

- Byggede på resultater af omfattende og langvarige

socialreformundersøgelser

- blev siden fuldt op af bistandslov (76)

- Mange grundlæggende opfattelser hos mennesker

uden for kommunale forvaltninger bygger herpå

- Ligesom Bistandslovens udmelding om hver borger –

en sagsbehandler også mødes mange steder endnu

Eva Hollænder/jan 2013

7


3. Overordnet om lovgrundlag

Lov om sygedagpenge af 2006, jævnligt nye lovbekendtgørelser,

Ændringslove

Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats,

Retssikkerhedsloven, Beskæftigelsesindsatslov. Aktivlov

Dagpengevejledning 9300 af juni 2008 – seneste DPlov ændringer fra 2010

indarbejdet. (Principafgørelsen kun frem til 2008)

Cirkulære om ændring af vejledning om sygedagpenge

Skr. 9262 om ændring af vejledning

AMS: Notat om ændring af kategorier for sygedagpengemodtagere

Vejl. – 227 sider - beskriver den praksis, der er fastlagt i de seneste år (dvs op

til 10 her og 08 der) – bl.a. gennem ankeafgørelser:

• 7 afsnit, 32 kapitler, der igen er delt op i en lang række punkter

• 11 bilag bl.a. omfattende sygedagpengeloven og bekendtgørelsen

Eva Hollænder/jan 2013

8


3. Overordnet om lovgrundlag

Særlige procesregler i forbindelse med sdp-stop

Retsikkerhedslovens § 7a

§ 7 a. Senest 2 uger før ophør af erhvervsrettet

foranstaltning skal kommune tage stilling til behov for

yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage

til arbejdsmarkedet. Borger, egen læge, den faglige

organisation, virksomheder m.fl. skal inddrages.

Stk. 2. Hvis afgørelse om yderligere foranstaltninger, skal

disse sættes i værk i umiddelbar tilknytning til ophøret af

den nuværende foranstaltning

Eva Hollænder/jan 2013

9


3. Overordnet om lovgrundlag

Særlige procesregler i forbindelse med sdp-stop

DPLov § 7, stk 5, 2.pkt, Vejledningens pkt 7.6:

SDP ophører, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær, og kommunen

efter anvendelse af arbejdsevnemetode i form af beskrivelse, udvikling og

vurdering af arbejdsevne skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget til

revalidering, vis til fleksjob eller førtidspension.

Arbejdsevnemetode en garantiforskrift, som SKAL anvende, DP kan ikke standses

alene med henvisning til, at der er tale om en stationær lidelse – herunder skal

tages stilling til mulige yderligere foranstaltninger

§ 28 Ved varighedsbegrænsning – 52 ugers sdp på seneste 18 måneder –

tilsvarende krav om arbejdsevnemetode

Formål: at sikre, at en sygemeldt person får den optimale sygeopfølgning i

kommunen, således at der sker en afklaring af borgerens situation inden udløbet

af den periode, som borgeren kan modtage sygedagpenge i. (Hjort Frederiksen,

Støjberg)

Eva Hollænder/jan 2013

10


Formål

3. Overordnet om lovgrundlag

Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats

• § 15.Stk. 2. I jobcenteret skal der i beskæftigelsesindsatsen over for

borgere være fokus på beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed

. Sygedagpengeloven

• Formål - § 1

– Økonomisk kompensation ved sygefravær

– Genoprette arbejdsevne hos sygemeldt*

– Hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdsmarked*

– Nedbringe og forebygge sygefravær

Eva Hollænder/jan 2013

11


4. Væsentlige nøglebegreber – og aktiviteter

Væsentligt afsnit i sygedagpengevejledningen

Afsnit II

• Kapitel 5 Uarbejdsdygtighed

• Kapitel 6 visitation - match

• Kapitel 8 Varighedsbegrænsning

• Kapitel 9 Forlængelsesregler

Eva Hollænder/jan 2013

12


Uarbejdsdygtighed

Uarbejdsdygtighed pga egen sygdom - § 7 stk 1

Uarbejdsdygtighed ikke defineret i DPlov, i vejl pkt 7.1 + principafgørelser

• Skal bygge på en samlet helhedsvurdering af sygdommen og dens

indvirken på den sygemeldtes arbejdsevne (D-2-02; D-9-05)

• Arbejdsevne er evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på

arbejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige konkret specificerede

arbejdsopgaver med henblik på at opnå en indtægt til hel eller delvis

selvforsørgelse (arb.evnebek. § 4) - et dynamisk begreb

• Arbejdsevne, smal vurdering: i.f.t det arbejde/arbejdsfunktioner der

sygemeldes fra - § 7 stk 3 - de første tre måneders sygemelding

• Arbejdsevne, bredere vurdering: i.f.t. sygemeldtes uddannelses – og

beskæftigelsesområde- efter 3 måneder. Sygemeldte arbejdsløse: det

område, borger står til rådighed (D-10-06; Højesteretsdom 27-05-04 ift

arbejdsgiverrefusion)

Eva Hollænder/jan 2013

13


Visitation – matchgruppe –

§ 15 – Skr. 9262 om ændring af vejledning

Visitation: placering i matchgruppe

Formål

Indplacere i gruppe ud fra vurdering af indsatstype

Matchgruppe 1: Jobklar – glat sag

vurdering: kan tage et ordinært arbejde, SDP afsluttes inden for

tre måneder

Matchgruppe 2: Indsatsklar - risikosag

Vurdering: ikke ordinært arbejde inden for tre måneder.

Usikkerhed om varighed, evt diagnose. Kan deltage i en

beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud

Eva Hollænder/jan 2013

14


Visitation – matchgruppe –

§ 15 – Skr. 9262 om ændring af vejledning

Matchgruppe 3: Midlertidigt passiv

Vurdering: så alvorlige problemer, at pt. hverken arbejde eller

deltage i en beskæftigelsesrettet indsats.

Alvorligt syge med en diagnose, der normalt fører til langvarig

sygdom

Jobcentret kun samtaler, ikke aktivering, automatisk fritagelse fra

rådighed og aktivering

Jobcentrets opgave: medvirke til at gøre borger klar til at vende

gradvist tilbage til arbejdsmarked eller deltage i en aktiv indsats

Eva Hollænder/jan 2013

15


Visitation – matchgruppe –

§ 15 – Skr. 9262 om ændring af vejledning –AMS huskeliste

Matchgruppe 3 fortsat

Hvis jobcentret vurderer behov for social eller sundhedsmæssig

indsats skal socialforvaltningen inddrages

Indsats kan bestå i kontakt med sundhedssystem

Jobcentret kan, hvis sociale hensyn taler for det, fremskynde,

diagnosticering, behandling og helbredelse ved at betale for

sundhedsfremmende tiltag kan være med til at sikre tidligere

beskæftigelsesrettet indsats

Eva Hollænder/jan 2013

16


Visitation – matchgruppe –

§ 15 – Skr. 9262 om ændring af vejledning, notat ams

Fortsat om sundhedsfremmende ydelser

AMS i notat om matchkategorier

Kommunen kan yde tilskud til egenbetaling hos privatpraktiserende

sundhedspersoner, også hvor en del af betalingen er finansieret af regionen.

Henviser til SUL § 73: Kommunen kan yde hjælp til supplering af de i §§ 60 og

64-71 omhandlede ydelser: Tandlæge, behandling hos kiropraktor, behandling

hos fysioterapeut efter lægehenvisning, hos fodterapeut efter

lægehenvisning, behandling hos psykolog efter lægehenvisning.

idet dette kan bidrage til, at sygemeldte hurtigere kan deltage i noget aktivt

Eva Hollænder/jan 2013

17


Visitation – matchgruppe

jobcenterindsats

Indsats/Matchgr Match 2 Match 3

Arbejdsmarkedsrettet Div arbejdsmarkedsrettede

og afklarende

foranstaltninger

Men obs helbred

Sundhed social Kan foregå sideløbende

med behandling/

genoptræning/rehab,

typisk finansieret andre

steder fra, Aktivlov:

finansiering subsidiær,

uklart om sundheds

fremmende støtte

muligheder til match 3 kan

anvendes, men formentlig

–skr. : andre former for

hjælp

Eva Hollænder/jan 2013

Sygemeldt friholdt

Finansiering

Sundhedsfremmende tiltag

Mål: fremskynde,

diagnosticering,

behandling og helbredelse

tilskud til egenbetaling hos

privatpraktiserende

sundhedspersoner også

selv om delvis

regionsfinansiering

18


Sygedagpengelovens

varighedsbegrænsning

§ 24. stk 1. Udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet af en

kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte

sygedagpenge, eller løn under sygdom for mere end 52 uger i de 18

forudgående kalendermåneder.

Der forudsættes:

1) Vurdering efter RSL § 7a

2) gyldig ressourceprofil (§28)

3) Stillingtagen til hver enkelt

forlængelsesmulighed i § 27

4) skriftlig varsling

5) partshøring med rimelig høringsfrist

Eva Hollænder/jan 2013

19


Sygedagpengelovens varighedsbegrænsning

§ 24 – indtil 2010

Ophør jfr § 24 forudsætter, at der er foretaget opfølgning mhp

om der var behov for behandling, optræning, revalidering* eller

andre former for bistand.

Hvis ikke: Dpstop ugyldig – principafgørelse fra 2004 – historisk

Tankegangen videreført i krav om arbejdsevnemetode før DPstop

og stillingtagen til forlængelsesregler

Eva Hollænder/jan 2013

20


Forlængelsesmuligheder

• § 27. Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden

for personer, der er omfattet af varighedsbegrænsningen i § 24, når

• 1)det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at

der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der

kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære

arbejdsmarked,

• 2)det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre

afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes

arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 39 uger,

• 3)den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den

pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage

erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 2 gange 52 uger regnet fra

varighedsbegrænsningens indtræden,

• 4)den sygemeldte ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale

vilkår og dermed ikke kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked,

men det endnu ikke er afklaret om berettigelse til fleksjob eller ffp – op til

26 uger

• 5)den sygemeldte har en livstruende sygdom, hvor de lægelige

behandlingsmuligheder anses for udtømte,

• 6)der er rejst sag om ret til erstatning efter efter lov om

arbejdskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade

• 7)der er påbegyndt en sag om Eva førtidspension. Hollænder/jan 2013

21


Forlængelsesmulighed § 27 st 1 nr 1

Kommunen træffer afgørelse om forlængelse, når det på det

foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der

kan iværksættes en revalidering, herunder virksomheds praktik,

der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det

ordinære arbejdsmarked. Ingen tidsbegrænsning

En del principafgørelser:

F-7-01, D-6-98, D-14-99, D-21-99, D-24-99, D-25-99, D-14-00, D-

9-01, D-17-02, D-7-03, D-8-03, D-10-03, D-12-03, D-14-03, D-22-

03, D-1-04, D-28-04, D-17-05, D-1-06, D-12-08, D-14-08, D-24-06,

114-10, 142-10, 214-10, 14-11, 175-10

Eva Hollænder/jan 2013

22


Forlængelsesmulighed § 27 stk 1 nr 1

Fortolkningsbidrag fra principafgørelser

- Stop sdp = stop erhvervsrettet foranstaltning.

- Bestemmelsen skal sikre personer med en arbejdsevne, som

muliggør en tilknytning til arbejdsmarkedet, også reelt får

mulighed for at bruge deres ressourcer gennem et arbejde

- Der skal sikres sammenhæng i indsatsen til personer, som har

behov for hjælp, f.x. ved ophør af SDP, således at kommunen

FØR ophør af en foranstaltning skal sikre sig, hvad der videre

skal ske ift udnyttelse af arbejdsevne

- Jfr REL 7a: også inddragelse af faglig organisation, ifølge AS

med tilføjelsen : hvis relevant stillingtagen til inddragelse

- Hvis faglig organisation inddrages så tæt tidsmæssig

sammenhæng med afgørelse

Eva Hollænder/jan 2013

23


Forlængelsesmulighed § 27 stk 1 nr 1

fortolkningsbidrag fra principafgørelser fortsat

Udgangspunkt aktiv indsats, ikke alene afslag på foranstaltninger

– men forskellige tydelighed i forskellige principafgørelser

- Krav om arbejdsevnemetode

- mulighed for anke over både SDPstop, afslag reva, fleks,

FØP i afgørelse om SDP-stop – afslag ligger implicit

- Ikke stop for SDP efter tidligere forlængelse på fx

revaindikation uden ændret oplysningsgrundlag og ajourført

ressourceprofil

- En revalidering/arbejdsprøvning/arbejdsafklarende indsats

dækker beskæftigelseskrav og krav om fuld uarbejdsdygtighed

- Forlængelsesmulighed med mål ordinær beskæftigelse

Eva Hollænder/jan 2013

24


Forlængelsesmulighed § 27 stk 1 nr 1

fortolkningsbidrag fra principafgørelser fortsat

Revalidering er nu subsidiær andre erhvervsrettede

foranstaltninger (LAS og LAB)

Revalidering er mhp ordinær beskæftigelse

Arbejdsprøvning og virksomhedspraktik er en

revalideringsforanstaltning

Nævnet kan principielt ikke ændre kommunal skøn i afgørelse

om afslag på revalidering

Nævnet kan principielt ændre kommunal skøn i afgørelse om

afslag på revalidering

Nævn og AS kan ændre kommunal skøn i afgørelse om

revalidering

Eva Hollænder/jan 2013

25


Forlængelsesmulighed § 27 stk 1 nr 1

fortolkningsbidrag fra principafgørelser fortsat

Nævnet kan ændre afslag på arbejdsprøvning

OBS: arbejdsprøvning nu et paraplybegreb til at beskrive de

tilbud, der kan gives for at afklare arbejdsevnen.

Ordet findes ikke længere i lovgivning, men bruges i almindelig

tale, også i ankeafgørelser (fx 12), de nyere afgørelser bruger dog

primært betegnelsen afklarende foranstaltninger

Eva Hollænder/jan 2013

26


Forlængelsesmulighed § 27 st 1 nr 2

Kommunen træffer afgørelse om forlængelse, når det anses for

nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre

afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den

sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden

forlænges i op til 39 uger.

En del principafgørelser

D-9-02, D-3-03, D-4-03, D-5-03, D-8-03, D-12-03, D-14-03, D-13-

04, D-7-05, D-25-05, D-27-05, D-1-06, D-6-08, D-12-08, D-14-08,

116-09, 158-09, 142,10, 98-11, 214-10, 135- 12, 142-10, 152-12,

153-12, 175-12

Eva Hollænder/jan 2013

27


Forlængelsesmulighed § 27 stk 1 nr 2

Fortolkningsbidrag fra principafgørelser

- Arbejdsprøvning bevirker, at sygemeldte er omfattet af

revalideringsbestemmelser (04)

- Arbejdsprøvning er ikke nødvendigvis forrevalidering (12)

- Ugyldighed og hjemvisning uden ressourceprofil

- Forlængelseskriterier skal som udgangspunkt være opfyldt ved

varighedsbegrænsningens indtræden – enten den generelle (52

uger), eller ved ophør af forlængelse efter en af

forlængelsesreglerne

- Arbejdsprøvning/virksomhedsrevalidering - udgangspunkt en

”rettighed”, hvis der mangler afklaring af arbejdsevne (den

overordnede hensigt med reglerne, fremlæggelsestaler og

andet forberedende arbejde)

Eva Hollænder/jan 2013

28


Forlængelsesmulighed § 27 stk 1 nr 2

Fortolkningsbidrag fra principafgørelser

- Kan også iværksættes ved uafklarede helbredsforhold (12) –

breder ud

- Uafklarede helbredsmæssige følger gør det ikke muligt at

skønne over fremtidige muligheder (11)* – snævrer ind

- Men 27,1,2 til afklaring arbejdsevne både ift ordinær

beskæftigelse, fleksjob og føp (12) – breder ud igen

- Forudsætter forventning om afklaring af både helbred og

arbejdsevne inden for 39 uger (obs og efter min 52 uger

(hovedregel), måske + 27,1,3 uden tidsgrænse, måske plus

27,1,4 på 26 uger)

Eva Hollænder/jan 2013

29


Forlængelsesmulighed § 27 stk 1 nr 2

Fortolkningsbidrag fra principafgørelser

- Der er principielt ingen rangorden mellem de forskellige

forlængelsesregler (142-10)

- Men betingelse for 27,1,2, at der ikke er andre

forlængelsesmuligheder (153-12)

- Dvs først forlængelse efter andre regler, herunder 27,1,4, så

27, 1,2

Eva Hollænder/jan 2013

30


Forlængelsesmulighed § 27 stk 1 nr 3

Kommunen træffer afgørelse om forlængelse af sygedagpenge,

når den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og

den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville

kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 2

gange 52 uger

Forlængelse også hvor en sygemeldt ikke vurderes at blive

arbejdsdygtig inden for de første 52 uger, men hvor der er

forventning om arbejdsdygtighed inden for yderligere 52 uger.

Færre ankeafgørelser:

D-18-98, D-11-00, D-19-06, A-3-04, D-4-07, D-14-08, D-18-08,

142-10, 32-11, 68-12, 102-12, 154-12, 175-12

Eva Hollænder/jan 2013

31


Forlængelsesmulighed § 27 stk 1 nr 3

Fortolkningsbidrag fra ankeafgørelser

- Ventetid på behandling, operation og organtransplantation er

forlængelsesgrund

- Antidepressiv behandling er forlængelsesgrund

- Kræver lægelig vurdering af at arbejdsdygtighed genskabes

inden for den tidsmæssige ramme/beskæftigelse kan

genoptages efter behandling – kan være praksislæge

- Behandling uden mulighed for vurdering af betydning ift

arbejdsdygtighed ikke forlængelsesgrund

- Ved flere lidelser krav om behandlingsindikation opfyldt for

alle – dvs. både behandlingsmulighed og efterfølgende

arbejdsdygtighed

Eva Hollænder/jan 2013

32


Forlængelsesmulighed § 27 stk 1 nr 3

Fortolkningsbidrag fra ankeafgørelser

- Spontan helbredelse kan være behandling i lovens forstand –

forudsætter uafsluttet lægeligt forløb og ambulant kontrol –

og skal genskabe arbejdsdygtighed inden for kort tid

- CfH er behandling

- Fysioterapi er lægebehandling i dagpengelovens forstand (12)

- AS telefonisk: CfH afgørelse ikke vurderet ift SDP

- AS telefonisk: fysafgørelse meget konkret og specifik – kan

ikke bredes ud til fx CfH eller SUL 140 – kræver særskilt

principafgørelse herom

Eva Hollænder/jan 2013

33


Forlængelsesmulighed § 27 stk 1 nr 4

Kommunen træffer afgørelse om forlængelse af

sygedagpengeperioden, når den sygemeldte ikke kan opnå eller

fastholde beskæftigelse på normale vilkår og dermed ikke kan

vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, men det endnu

ikke er endeligt afklaret, om den sygemeldte vil være berettiget

til et fleksjob eller til førtidspension, således at DPperioden

forlænges i op til 26 uger

Principafgørelser

(D-14-08, D-1-08), 142-10, 214-10, 25-11, 124-11, 101-12, 175-

12

Byretsdom 09: enten fleks eller FFP ved nedsat arbejdsevne (REL

§ 7a) Eva Hollænder/jan 2013

34


Forlængelsesmulighed § 27 stk 1 nr 4

Fortolkningsbidrag fra ankeafgørelser

- Tydeligt nedsat arbejdsevne

- Så helbredsmæssigt udredt, at der ikke er behandlings

muligheder, der vil kunne bringe tilbage til det ordinære

arbejdsmarked

- Ikke endelig afklaring fleks FØP

- Godtgjort at arbejdsevnen er nedsat

- Arbejdsevne 30 timer ugl: ikke tydeligt nedsat arbejdsevne

Eva Hollænder/jan 2013

35


Forlængelsesmulighed § 27 stk 1 nr 7

Sygedagpengeperioden forlænges, når der er påbegyndt en sag

om førtidspension. Forlænges uden tidsbegrænsning, dvs. indtil

det tidspunkt, hvor der tilkendes pension eller der gives afslag på

pension. Formålet er at sikre, at personer, der overgår til pension

kan fortsætte på sygedagpenge indtil afgørelse.

Principafgørelser:

D-5-04, D-14-04, D-29-04, D-6-05, 142-10, 214-10, 175-12

Ombudsmand om kommunal skærpet vejledningspligt på det

sociale område (burde have henvist til SDP ved ansøgning om

pension af sygemeldt)

Byretsdom 09: enten fleks eller FØP ved nedsat arbejdsevne (REL

Eva Hollænder/jan 2013

§ 7a)

36


Forlængelsesmulighed § 27 stk 1 nr 7

Fortolkningsbidrag fra ankeafgørelser

- Det er en betingelse, at der er rejst ansøgning om pension,

inden retten til sygedagpenge ophører

- Også ansøgninger på det foreliggende er

dagpengeforlængende – dvs SDP forlænges indtil afgørelse

Eva Hollænder/jan 2013

37


Tidsramme/forvent

et beskæftigelse

Revalidering –

tidsramme jfr

revaregler, LAS og

LAB

Afklarende

foranstaltninger

Op til 39 uger

Behandling –

Op til 2 x 52 uger

Forlængelse efter varighed og forventet

beskæftigelsesgrad

ordinær Fleks eller FØP uafklaret

§ 27 stk 1 nr 1

Sandsynliggøre

ordinær

beskæftigelse efter

revalidering

§ 27,1,3

Sandsynliggøre

ordinær

beskæftigelse efter

behandling

Eva Hollænder/jan 2013

§ 27, 1, 2

Afklaret inden for

tidsrammen

38


Tidsramme/forvent

et beskæftigelse

Afklaring fleks eller

FFP

Op til 26 uger

Afklaring

arbejdsskade og

erstatning

Ingen tidsmæssige

rammer

Ansøgning om FØP

Frem til afgørelse

Ingen tidsmæssige

rammer

Forlængelse efter varighed og forventet

beskæftigelsesgrad

ordinær Fleks eller FØP uafklaret

Eva Hollænder/jan 2013

§ 27,1,4

Sandsynliggøre ej

ordinær

§ 27,1,7

Også ansøgninger

på det foreliggende

§27,1,5

Skal være anmeldt

og antaget til

behandling

39


Opfyldte forlængelseskriterier kan føre til

et langt SDP

Alm SDP 52 uger

Lægebehandlingsindikation op til 2 x 52 uger

Uafklaret fleks/FØP op til 26 uger

Afklarende foranstaltninger op til 39 uger

Ansøgning om pension til afgørelse

Eva Hollænder/jan 2013 40


Best practice

Opsummering

Hjerneskadekoordinatorer i tæt samarbejde med

sygedagpengesagsbehandler og optrænende personale

(hjerneskadesamråd, bevilgende hjerneskadeteams)

Mhp på

Hurtigst mulig udredning (DP en korttidsydelse)

Matchindplacering og matchændring (den relevante indsats)

Forlængelse: sandsynliggøre fremtidsperspektiver – vigtigt med

styr på væsentlige begreber – betydning af ord

Sikre dagpenge frem til afklaring (lovgivningens intentioner)

(DUKH 2011: bekymringsskriv – bevisbyrde borgers)

Eva Hollænder/jan 2013

41

More magazines by this user
Similar magazines