Holdningskatalog Piger U11-U18 - Frederiksberg Boldklub

frederiksberg.boldklub.dk

Holdningskatalog Piger U11-U18 - Frederiksberg Boldklub

FODBOLD

FOR U11U18 PIGER

I FREDERIKSBERG

BOLDKLUB

FB’S HOLDNINGSKATALOG

SEPTEMBER 2010


INDHOLD

Fodboldspiller og menneske

i Frederiksberg Boldklubs ungdomsafdeling 3

FB's værdisæt 4

Retningslinier for FB's trænere 6

U11–U13 Pigefodbold 8

U14–U18 Pigefodbold 16

FODBOLDSPILLER OG MENNESKE

I FREDERIKSBERG BOLDKLUBS (FB)

UNGDOMSAFDELING

Dette holdningskatalog er FB's ”bibel”. Det

beskriver alle de overordnede værdier og

principper vi ønsker trænere, spillere og for-

ældre skal efterleve, så vi sammen kan skabe

en af Danmarks dygtigste fodboldklubber til

at udvikle og fastholde børn og unge.

FB er en breddefodboldklub hvor man kan

udvikle sig i trygge rammer – både som fod-

boldspiller og som menneske – blandt gode

venner og holdkammerater. Uanset talentets

2 3

størrelse.

FB vil gerne udvikle teknisk og taktisk dygtige

fodboldspillere i vores ungdomsafdeling,

men vi ønsker IKKE at gøre det med afsæt I

en elitær tankegang. Vores mål er derimod

at udvikle og dygtiggøre vores spillere, med

udganspunkt i vores eget værdisæt og egne

principper, så spillerne fastholder glæden ved

spillet mange år frem.

For at kunne imødekomme både nuværende

og fremtidige behov arbejder FB konstant

fremadrettet på at udvikle klubbens tilbud, og

finde nye måder at gøre både spillet, trænin-

gen og klubben spændende og mere attrak-

tiv for vores børne- og ungdomsspillere.

Velkommen hos FB

Preben Elkjær

Den mest kendte FB spiller

er uden tvivl Preben Elkjær,

der fra 1963 til 1973 slog sig

løs på klubbens forskellige

hold. Efter et kort ophold

i KB, kom han retur til FB

inden han drog udenlands.

De færreste ved sikkert at

Preben Elkjær også har

været træner i FB, så der er

noget at leve op til for klub-

bens trænere.


FB’S VÆRDISÆT

At spille på et fodboldhold udvikler uund-

gåeligt også børnene som mennesker. FB

er bevidste om det store ansvar vi påtager

os ved at træne børn og unge, og udover at

lære dem så mange fodboldfærdigheder som

muligt, lægger vi også vægt på at de tilegner

sig nogle sociale færdigheder.

I FB's værdisæt har vi beskrevet seks over-

ordnede ”spilleregler” som klub, trænere,

spillere og forældre SKAL bakke op om, så

børnene kan udvikle deres fodboldmæssige

og sociale færdigheder på en ordentlig måde:

1. Skab tryghed

Tryghed er afgørende for at børn og unge

fungerer optimalt blandt andre børn og unge.

Børn og unge udvikler sig bedst i trygge

rammer, hvor der både er plads til at eks-

perimentere, og til at fejle. Derfor er det helt

afgørende for FB at trænere, spillere, foræl-

dre og andre personer omkring holdet sørger

for at ALLE spillere på holdet, føler sig trygge,

respekterede og værdsatte – uanset deres

spillemæssige niveau.

2. Vær positiv

Glæden og indlæringen hos børn og unge

bliver klart størst hvis de befinder sig i et

positivt miljø. Derfor skal alle der er involveret

i og omkring holdet anvende et princip om

at være positiv. Spillerne skal opmuntres og

roses – gerne rigtigt meget – ikke kritiseres

og irettesættes med “skideballer”. De skal

have masser af succesoplevelser både til

træning og i kamp – derfor er det vigtigt at

opbygge en kultur omkring holdet hvor spil-

lere både roses af trænere, holdkammerater

og forældre.

3. Opbyg fællesskaber

Følelsen af et stærkt fællesskab omkring et

fodboldhold kan skabe stor glæde, kæmpe

oplevelser og livslange relationer for børn

og unge. Trænere, spillere, og forældre skal

derfor alle tage et aktivt ansvar for at et solidt

fællesskab opbygges på holdet – uanset

holdets niveau, og uanset om børnene taber

eller vinder deres kampe.

4. Praktisér Fair Play

Fair Play er bl.a. at respektere holdkam-

merater, modspillere, dommere, trænere og

forældre, og i det hele taget at behandle an-

dre mennesker som man selv vil behandles.

ALLE spillere, trænere og forældre i FB skal

kende til DBU's Fair Play regler (læs mere på

dbu.dk), ligesom de ALLE skal praktisere Fair

Play – både til træning og i kampe. Bliver FB

mødt af manglende Fair Play fra vores mod-

standere, så skal vores modsvar altid være

Fair Play – også selv om det kan være svært.

5. Udvis respekt

Alle der er involveret i et FB hold skal udvise

respekt for hinanden. Uden respekt mellem

træner, spillere og forældre bliver det umuligt

at få et hold til at fungere. Trænerne skal fx

udvise respekt for alle spillere og forældre

på holdet, uanset spillerens niveau. Spillerne

bør udvise respekt for holdkammerater og

træner(e), bl.a. ved at komme til træningen,

melde afbud hvis man ikke kan komme, og

Hos FB kan man tilmelde sin kontin-

gentbetaling til Betalingsservice. Derfor

betragter FB for sen eller manglende

kontingentbetaling som en udmeldelse af

klubben. I begge tilfælde kan spilleren ikke

længere spille i FB. Se klubbens vedtægter

på www. frederiksberg-boldklub.dk.

ved at behandle alle på holdet som man selv

vil behandles. Forældrene bør udvise respekt

for de øvrige spillere på holdet, uanset deres

niveau, ligesom de bør udvise respekt for

trænerne (som kan være frivillige forældre) og

for deres beslutninger.

6. Vælg dialog

Dialog er sammenhængskraften i FB. Hvis

ikke vi kan føre en positiv dialog med hin-

anden, så fungerer FB ikke. Derfor gælder

det for både klub og trænere, såvel som for

spillere og forældre, at vi altid skal forsøge

at løse udfordringer og problemer i positiv

dialog med hinanden.

4 5

Vidste du at ...

Stifteren af FB hed Orla

Hardestoft. Han grund-

lagde FB i 1912, og var

klubbens første formand fra

1912–1928.


RETNINGSLINIER FOR FB’S TRÆNERE

Ufravigelige krav til FB’s trænere

Trænere og holdledere i FB skal :

• underskrive FB's træneraftale

• underskrive den af Folketinget ud-

arbejdede børnepædofiliattest

• deltage i de møder som klubben ind-

kalder dem til

• skal overholde klubbens rygepolitik (se

FB's trænerhåndbog)

• skal overholde klubbens alkoholpolitik

(se FB's trænerhåndbog).

• skal overholde klubbens gambling-

politik (se FB's trænerhåndbog)

Generelle retningslinier

Trænere og holdledere i FB skal :

• læse FB’s holdningshæfte, og træne og

lede deres hold, på bedste vis, med ud-

gangspunkt i klubbens holdningshæfte

• udvikle de enkelte spillere så optimalt

som muligt, med udgangspunkt i klub-

bens holdningshæfte

• påtage sig ansvaret for en spillers sports-

lige og sociale ”opdragelse”, i det øjeblik

spilleren er fysisk til stede til træning eller

kamp, og dermed i klubbens varetægt

• lære spillerne at alle på holdet er lige

vigtige for fællesskabet, og at det derfor

er vigtigt at alle møder op til træning

• lære spillerne at møde til tiden og ”op-

drage” dem og deres forældre til at melde

afbud til træning, hvis spilleren ikke kan

komme

• være parate til at uddanne sig til gavn

for klubben. FB tilbyder forskellige DBU

træner-/inspirationskurser målrettet alle

niveauer. Jo ældre spillerne bliver jo flere

krav stiller det til trænernes kompetencer

• i så god tid som muligt sørge for kamp og

stævneindkaldelser til spillerne og deres

forældre, og formidle eventuelle aflysnin-

ger eller ændringer ved træning og kamp

• optræde sikkert, myndigt og være imøde-

kommende overfor spillere, forældre og

klubbens ledelse

• opbygge et stærkt sammenhold på holdet

og medvirke til at styrke ”klubånden”

• tage initiativ til sociale tiltag på holdet, i

fællesskab med forældre eller FB’s so-

ciale koordinator

• opfordre spillere og forældre til at an-

vende klubhuset, så vi kan opbygge en

stærk kultur i FB. Lær børnene at besøg i

Caféen sker i god ro og orden, at de skal

rydde op efter sig, og at borde og stole

skal sættes på plads efter brug

• Sørg for at spillerne ALTID tager fodbold-

støvlerne af inden de går ind i klubhuset.

• bruge forældrene på holdet i så stor en

udstrækning som muligt

• sørge for at forældre til spillere på holdet

har en liste med telefonnumre og adresser

på alle holdets spilllere

• tilstræbe at deltage i de arrangementer

klubben inviterer dem til

• tilstræbe fælles omklædning og badning

fra spillerne bliver U11 spillere – til kamp

og såvidt muligt også træning

• sørge for at omklædningsrummene,

både på hjemme- og udebane, forlades

mindst lige så ryddelige som ved ankom-

sten. Sørg for at spillerne ALTID tager

fodboldstøvlerne af inden de går ind i

omklædningsrummet. Sørg for at spillerne

ALDRIG vasker deres støvler i omklæd-

ningsrummet. Tjek at rummet er rydeligt

når spillerne har forladt det

• møde frem til træning i det udleverede

træningstøj (hvis det er udleveret af FB)

• iføre sig korrekt beklædning når holdet

træner (hvis ikke klubben har udleveret

beklædning). Hverdagstøj som fx jeans

og skjorte er IKKE acceptabelt

• indlevere holdkort samt indtelefonere

kampens resultat i de rækker det påkræ-

ves (fra U13-rækkerne og frem)

• yde omsorg og udvise ansvarlighed over-

for de rekvisitter klubben stiller til rådig-

hed (fx bolde, toppe, veste, nøgler osv.)

• føre kontrol med spillernes fremmøde

til træning og kamp fra U11 alderen, så

trænerne kan dokumentere spillernes

fremmøde hvis det bliver nødvendigt

Etiske retningslinier

Trænere og holdledere i FB skal:

• udvise Fair Play overfor dommere,

modstandere og kollegaer, uanset

kampens forløb og resultat

• sørge for at spillere og forældre også

udviser Fair Play overfor dommere,

modstandere og kollegaer uanset

kampens forløb og resultat

• sørge for at indskærpe overfor spillere

og forældre, at dommerens ord ”er

lov”, og at protester er bandlyste. Giv

ej heller dine egne negative meninger

til kende under og efter en kamp. FB

skal have et godt ry blandt dommerne

– det gavner os alle

• respektere klubbens øvrige trænere for

måden de træner deres hold på

• respektere klubbens ledere for måden

de arbejder på

• udvise sin eventuelle utilfredshed

internt til klubbens ledelse

• rapportere til ungdomskonsulenten,

hvis man har oplevet en spiller fra eget

hold opføre sig ”ukorrekt” i forbindelse

med kamp eller træning

• rapportere til ungdomskonsulenten

eller ungdomsformanden i tilfælde af

tiltagende utilfredshed i en forældre-

6 7

gruppe

• rapportere til ungdomskonsulenten,

hvis man har overtrådt nogle af klub-

bens retningslinier eller ufravigelige

krav. Hvis man ikke fortæller sandhe-

den så risikerer man en ekskludering

fra klubben, da ærlighed hele vejen

rundt er vejen frem i klubben

Ungdomsudvalget

Det er FB's ungdomsudvalg,

i samarbejde med klub-

bens administrative leder,

der tager alle væsentlige

beslutninger vedr. børneaf-

delingen, pigeafdelingen og

ungdomssektoren.

I Ungdomsudvalget sidder

lederne af børneafdelingen,

pigeafdelingen og ung-

domssektoren. Derudover

består ungdomsudvalget

af en ungdomsformand, en

social koordinator, klubbens

administrative leder, samt et

antal "menige" medlemmer,

alt efter behov.

Ungdomsudvalget mødes

fire gange årligt.

Vidste du at ...

FB-ledere hele 3 gange har

modtaget FIU's idræts-

lederpris.


PIGEFODBOLD

U11-U13

I FREDERIKSBERG

BOLDKLUB

HOLDNINGSKATALOG

8 9


Fremtidsvisioner for

Pigeafdelingen:

Det er FB's ambition,

at have pigehold i alle

årgange fra U7-U18

På sigt er det FB's ambi-

tion, at have to pigehold i

alle årgange fra U7-U18

Det er FB's ambition, at

kunne tilbyde et godt og

sundt træningsmiljø for

piger

Det er FB's ambition, at

alle vores pigetrænere

har en træneruddannelse

(fx DBU B1)

På sigt er det FB's ambi-

tion at have pigehold

der kan begå sig i DBU

Københavns højeste

rækker

Det er FB's ambition, at

afholde et afslutningsar-

rangement for alle pige-

holdene når forårssæso-

nen slutter.

MÅLSÆTNINGER FOR PIGEFODBOLD U11–U13 PRINCIPPER FOR PIGEFODBOLD U11–U13

Den overordnede målsætning med Pige-

fodbold U11–U13 er at udvikle spillernes

tekniske og grundlæggende taktiske fodbold-

kompetencer så optimalt som muligt, i trygge

og positive rammer, så de bliver dygtigere

fodboldspillere og fastholder deres glæde

ved at gå til fodbold.

Succeskriterierne for klub og trænere er at

hver enkelt spiller …

• får udviklet sine tekniske og grundlæg-

gende holdtaktiske fodboldkompetencer

så optimalt som overhovedet muligt,

uanset evner og niveau

• fastholder respekten for andre børn og

unge, og lærer at arbejde for holdets bed-

ste – også selv om konkurrencen bliver

større

• efterlever Fair Play princippet

• fastholder glæden ved fodbold, og med-

virker til at udbygge kammeratskabet på

holdet

• fortsat har en fritidsinteresse der kan

bidrage positivt til deres generelle sund-

hedstilstand, og holde dem væk fra ”bal-

lade”

• fortsat får en masse gode oplevelser, fx

i form af weekendstævner, udlandsrejser

eller fællesarrangementer.

Pigefodbold U11–U13 i FB består af disse

grupper:

U11 gruppen (11 år)

• U12 gruppen (12 år)

• U13 gruppen (13 år)

I FB spiller vi med rene årgange - dvs. at en

spiller der fx høre hjemme i U12 gruppen ikke

kan spille på et hold i U11 eller U13 grup-

perne.

Tiltagende fokusering på resultater

• I U11 og U12 rækkerne, må det at ville

vinde kampe stadig ikke overskygge

udviklingen af ALLE spillere på holdet

(HAK-princippet SKAL stadig overholdes,

også selvom det betyder at kampe tabes)

• I U13 rækkerne spiller de fleste hold og

klubber for at vinde, og det er tilladt at

fokusere mere på resultatet. Men husk at

det stadig handler om at udvikle spillerne

i trygge rammer, og ikke om at ville vinde

for enhver pris. HAK-princippet SKAL

derfor stadig overholdes i U13 gruppen

• Fokusér fortsat på de positive ting og ros

pigerne – det vil udvikle dem hurtigere

• I U13 gruppen kan man begynde at arbej-

de mere målrettet med positiv kritik, og

med at coache spillerne så de bliver mere

bevidste om deres rolle på banen, hvad

de skal forbedre, og hvordan de skal gøre

10 11

det.

Træningsfokus: teknik, koordination

og grundlæggende holdtaktik

• Fra U11–U13 alderen har spillerne de bed-

ste fysiologiske forudsætninger for at lære

at spille fodbold. Derfor skal træningen i

disse grupper handle mest om teknik, ko-

ordination og grundlæggende holdtaktik.

• Træningen skal stadig tilpasses sådan at

ALLE spillere på holdet får mange små

succesoplevelser, fx ved at kunne mestre

forskellige øvelser – vend derfor gerne

tilbage til tidligere øvelser så spillerne kan

se og mærke fremskridt

• Succes og ros gør spillerne glade og giver

dem selvtillid og motivation til at udvikle

sig. Husk fx at rose dem hvis ting der er

arbejdet med til træning lykkes i kamp

• Træningen i U11–13 grupperne skal fortsat

helst foregå med 1 bold pr. spiller, alterna-

tivt så få spillere sammen om 1 bold som

muligt

• Træningen SKAL bygges op så den en-

kelte spiller får så mange boldberøringer

som overhovedet muligt (lav opvarm-

ningsøvelser hvor bolden indgår)

I U12 årgangen spilles

7-Mandsfodbold

I U13 årgangen udbyder

DBU København både 7- og

9-Mands fodbold


• Undgå fortsat øvelser hvor spillerne står i


• Selv om spillerne bliver ældre, og trænin-

gen bliver mere fokuseret og målrettet,

må træneren ALDRIG glemme at det er

legen med bolden og kammeraterne der

skaber spilleglæden. Husk derfor at give

spillerne mulighed for at ”lege” fodbold, fx

i uformelle spil, øvelser eller i opvarmnin-

gen.

Konditionstræning af U11–U13 spillere

• Det er tilladt at arbejde med spillernes

kondition og udholdenhed i de trænings-

tider holdet tildeles af FB, forudsat at det

foregår med bold, fx i småspil. FB anbe-

faler dog IKKE konditions- og udholden-

hedstræning i U11 og U12 gruppen.

• Holdene må løbetræne, sålænge det er

frivilligt for spillerne at deltage. Det må

ALDRIG få indflydelse på udtagelse til

kampe om en spiller deltager i frivillig

løbetræning eller ej. Eventuel løbetræning

bør altid foregå EFTER fodboldtræningen.

FB anbefaler IKKE løbetræning

• Pas på spillernes ”helbred”, når intensi-

teten langsomt øges i træningen. Øget

intensitet øger også risikoen for overbe-

lastningsskader.

• Glem ALDRIG at pigerne kommer for

at spille fodbold, og for at være sam-

men med deres kammerater – ikke for at

udvikle sig til mellem- eller langdistance-

løbere.

Skadesforebyggende træning af

U11–13 spillere

• Jo ældre spillerne bliver, jo hurtigere

og hårdere bliver spillet, og jo vigtigere

bliver det fysiske aspekt – og så øges

risikoen for skader. Derfor SKAL alle

trænere i U11–U13 grupperne indarbejde

fodboldrelevant skadesforebyggende

træning i deres træningsprogram (se bl.a.

frederiksberg-boldklub.dk)

• Vær opmærksom på spillere med små-

skader, overbelastningssymptomer og

symptomer på vokseværk. Giv spillere

pause hvis de har symptomer på overbe-

lastning – også selv om de insisterer på at

spille

• FB's trænere SKAL omgående tage ska-

dede spillere ud af kampe. FB accepterer

IKKE at der ”gambles” med spillernes

førlighed blot for at vinde kampe

• Lær spillerne at ”mærke efter” overbelast-

ningssymptomer så skader kan forebyg-

ges

• Hjælp skadede spillerne ved at opfordre

dem og deres forældre til aktivt at søge

skadesbehandling.

Forældrene skal være med

omkring holdet

• Spillerne, og ikke mindst trænerne i U11

U13 gruppen, har fortsat brug for opbak-

ning fra forældrene

• FB anbefaler at forældrene stadig er så

aktive som muligt, kører pigerne til og

fra kampe og fortsat er med til kampe.

Mange forældre ”mister” interessen for

fodbolden når spillerne bliver større – det

12 PRINCIPPER FOR PIGEFODBOLD U11–U13 PRINCIPPER FOR PIGEFODBOLD U11–U13

13

er synd

• Forældregruppen kan med fordel sta-

dig hjælpe og aflaste trænerne fx ved at

arrangere forskellige sociale aktiviteter

udenfor fodboldbanen og ved at deltage

på ture.

Stræb efter jævnbyrdighed

til træning og i kamp

• Det er fortsat trænerens ansvar at inddele

spillerne i jævnbyrdige hold når der spilles

kamp eller småspil til træning. Det er dog

tilladt at arbejde med niveauinddelt og

differentieret træning, hvis det har et spe-

cifikt formål, såsom fx at udvikle en spids-

kompetence hos spillerne, og sålænge

det ikke går udover trygheden og glæden

ved at spille på holdet

• Når holdet tilmeldes stævner eller tur-

neringer hos DBU København skal det

tilmeldes i rækker hvor der spilles imod

jævnbyrdige hold

• Kampe der vindes og tabes stort udvikler

ikke spillerne – uanset om holdet taber

eller vinder.

Efterlev HAK-princippet

• I U11–U13 grupperne skal ALLE holdene

fortsat anvende og efterleve DBU's HAK-

princip i kamp (også i træningskampe)

• HAK-princippet betyder at ALLE de spil-

lere som er “udtaget” til kamp SKAL være

på banen i minimum halvdelen af tiden –

uanset deres niveau

• I U11–U13 grupperne må det ALDRIG

være de samme spillere der sidder over

– alle skal som udgangspunkt spille lige

meget. Eneste undtagelse er naturligvis

ved småskader eller hvis en eller flere

spillere gentagne gange ikke møder op til

træningen – men pas på med at ”straffe”

pigerne – tag en dialog med forældrene

inden der sanktioneres.

Pigerne skal finde og kende deres

plads på banen

• I U11–U13 grupperne skal træneren ar-

bejde målrettet med at hjælpe spillerne til

at finde deres plads på banen, så de kan

begynde at udvikle deres spidskompeten-

cer, og de færdigheder pladsen kræver

• Husk at være opmærksom på at spillere

undervejs kan udvikle sig til at spille andre

pladser på banen end den de oprinde-

ligt var tiltænkt. I sådanne tilfælde skal

spilleren have lov til at udvikle sig, og

ikke fastholdes på en plads for at opnå

resultater med holdet

• FB anbefaler at trænerne for U11–U13

grupperne stadig lader spillerne prøve

forskellige pladser på banen – det er med

til at udvikle dem selv og deres holdkam-

merater, og giver træneren langt flere

taktiske muligheder.

FB niveauinddeler fra U11

• FB niveauinddeler som udgangspunkt ved

overgangen til U11. Erfaringen har vist os

at det er det bedste tidspunkt at niveau-

inddele pigerne på, hvis vi vil fastholde

flest mulige spille re, og samtidig kunne

udvikle spillernes fodboldkompetencer.

Når spillerne overgår til U11 bliver det


tydeligt at ”lige børn leger bedst”, ligesom

de bliver mere bevidste om eget niveau,

og kan acceptere det

• Niveauinddelingen styres suverænt af

trænerne i tæt samarbejde med klubbens

ungdomsudvalg. Hvad forældre, spillere

eller andre mener om en spillers niveau er

irrelevant i denne sammenhæng

• Yderligere niveauinddeling kan ske ved

overgangen til U13 gruppen, hvor der

tilbydes 9-Mandsfodbold. Denne niveau-

inddeling sker som en konsekvens af at

trupperne skal udvides for at holdet har

spillere nok til at spille 9-Mandsfodbold

• Der skal være plads til ALLE spillere i

U11–U13 grupperne i FB, som udgangs-

punkt på niveau-inddelte hold

• Såfremt der kun er ét hold i en årgang

skal der være plads til ALLE spillere i

årgangen på dette hold, uanset niveau

• Nye spillere starter som udgangspunkt på

det lavest rangerede hold, uanset niveau.

Herfra flyttes spilleren til et stærkere hold

hvis niveauet er til det. Som udgangs-

punkt flytter FB kun spillere mellem hold i

sommer- og vinterpauserne – aldrig midt i

turneringen

• I U11–U13 grupperne benytter FB traditio-

nelle talbetegnelser på holdene, fx. 1., 2.

og 3. hold.

• I det omfang det både er muligt og fornuf-

tigt, forsøger FB at tage sociale hensyn

når hold niveauinddeles.

Nye spillere indsluses som udgangspunkt

via en central venteliste

• Som udgangspunkt opereres der med en

central venteliste for nye spillere i klubben

• Indslusning af nye spillere sker løbende

• Ved indslusning af nye spillere, kontakter

klubbens ventelisteadministrator spillers

forældre via SMS. Når forældrene har

takket ja til den ledige plads, sender FB

en e-mail med oplysninger om holdet og

træner(ne) sammen med en indmeldel-

FB har ret til at betragte et medlem der

aldrig eller sjældent dukker op til træning

som værende ikke-medlem. Pladsen på

holdet overgår derfor i stedet til en spiller

på ventelisten.

sesblanket. Klubben skal have modtaget

en udfyldt og underskrevet indmeldelses-

blanket før barnet starter – ellers betragtes

pladsen som ugyldig

• Nye spillere starter som udgangspunkt på

det lavest rangerende af holdene

• Har man i forvejen en bror eller søster der

spiller i FB, kommer man forrest på vente-

listen, som en slags bonus for at familien

allerede har et medlem der spiller i FB.

Alle omkring holdet har ansvar for at

integrere nye spillere

• Når en ny spiller fra ventelisten ankommer

til et hold, er det både trænerens, spiller-

nes og forældrenes ansvar at hjælpe med

at integrere den nye spiller.

Mobning skal stoppes omgående

• Trænere og forældre skal omgående

skride ind over for mobning på holdet

• I grove tilfælde skal træneren og/eller

forældrene tage kontakt til FB's admini-

strative leder eller ungdomsudvalget.

Usportslig optræden og grov opførsel

skal stoppes omgående

• FB tolererer på ingen måde usportslig

optræden eller grov opførsel af trænere,

spillere og forældre i FB

• Trænere i FB skal omgående irettesætte

spillere eller forældre fra FB der udviser

usportslig optræden eller grov opfør-

sel – bortvisning kan være nødvendigt

– hjælper det ikke, så stop kampen eller

14 PRINCIPPER FOR PIGEFODBOLD U11–U13 PRINCIPPER FOR PIGEFODBOLD U11–U13 15

træningen

• Trænerne har pligt til at indberette særlig

grov opførsel fra egne spillere eller

forældre til FB's administrative leder eller

ungdomsudvalget

• Spiller et FB hold imod et hold som

optræder meget usportsligt, eller udviser

grov opførsel, bør træneren omgående

beskrive hændelsesforløbet, og tage

kontakt til FB's administrative leder eller

ungdomsudvalget. FB vil herefter hånd-

tere sagen

• Undgå for enhver pris at der udvikler sig

en ond stemning omkring kampe, så spil-

lerne bliver utrygge. Træk hellere holdet

fra kampen, hvis modstanderholdet

udviser grov opførsel, og få spillerne væk,

inden situationen eskalerer.


PIGEFODBOLD

U14–U18

I FREDERIKSBERG

BOLDKLUB

HOLDNINGSKATALOG

16 17


Fremtidsvisioner for

Pigeafdelingen:

Det er FB's ambition,

at have pigehold i alle

årgange fra U7-U18

På sigt er det FB's ambi-

tion, at have to pigehold i

alle årgange fra U7-U18

Det er FB's ambition, at

kunne tilbyde et godt og

sundt træningsmiljø for

piger

Det er FB's ambition, at

alle vores pigetrænere

har en træneruddannelse

(fx DBU B1)

På sigt er det FB's ambi-

tion at have pigehold

der kan begå sig i DBU

Københavns højeste

rækker

Det er FB's ambition, at

afholde et afslutningsar-

rangement for alle pige-

holdene når forårssæso-

nen slutter.

MÅLSÆTNINGER FOR PIGEFODBOLD U14–U18 PRINCIPPER FOR PIGEFODBOLD U17–U19

Den overordnede målsætning med pige-

fodbold U14–U18 er at udvikle spillernes

tekniske og taktiske fodboldkompetencer så

optimalt som muligt, i trygge og positive ram-

mer, så de bliver dygtigere fodboldspillere og

fastholder deres glæde ved at gå til fodbold.

Succeskriterierne for klub og trænere er at

hver enkelt spiller …

• får udviklet deres evne til både teknisk og

holdtaktisk at kunne spille i et højt tempo,

og under pres, så spillerne er så optimalt

rustede som overhovedet muligt til at

fortsætte på FB’s seniorhold

• fastholder respekten for andre spillere, og

lærer at arbejde for holdets bedste – også

selv om konkurrencen bliver større

• efterlever Fair Play princippet

• fastholder glæden ved fodbold, og med-

virker til at udbygge kammeratskabet på

holdet

• fortsat har en fritidsinteresse der kan

bidrage positivt til deres generelle sund-

hedstilstand, og holde dem væk fra ”bal-

lade”

• fortsat får en masse gode oplevelser, fx i

form af udlandsrejser eller fællesarrange-

menter.

Pigefodbold U14–U18 i FB består af disse

grupper:

• U14 gruppen (14 år)

• U15 gruppen (15 år)

U18 gruppen (16–18 år)

Tiltagende fokusering på resultater

• Jo ældre, og jo dygtigere spillerne bliver,

jo vigtigere bliver resultaterne for dem.

Derfor er trænerne også nødt til at foku-

sere mere på at opnå resultater. Men

glem ALDRIG at spillerudvikling stadig er

hovedmålet.

• Fokusér fortsat på de positive ting og ros

spillerne – det vil udvikle dem yderligere

• I U14–U18 grupperne bør trænerne have

større fokus på den enkelte spiller. Træ-

nerne bør arbejde målrettet med positiv

kritik, og med at coache spillerne så de

behersker deres plads på banen. Sam-

tidig skal der arbejdes systematisk med

at videreudvikle spillernes spidskompe-

tencer, og med at forbedre deres svage

18 19

sider.

• FB anbefaler brug af spillersamtaler i

U14–U18 grupperne som et godt redskab

til at få fokus på den enkelte spiller. Vi ser

det også som en vigtig del af en fasthol-

delsesproces, og anbefaler derfor at der

afholdes spillersamtaler 1 gang årligt.

Træningsfokus:

teknisk tempo og holdtaktik

• Det er nu at spillerne skal lære at bruge alt

deres teknik i et højt tempo. Det er også

nu at der skal arbejdes målrettet med det

holdtaktiske. Spillerne skal lære at spille

intelligent fodbold, i et højt tempo

• Træningen bør stadig tilpasses sådan at

spillerne får mange succesoplevelser, fx

ved at kunne mestre komplicerede øvel-

ser.

• Succes og ros gør stadig spillerne glade

og giver dem selvtillid og motivation til at

udvikle sig. Husk stadig at rose dem hvis

ting der er arbejdet med til træning lykkes

i kamp

• Træningen i U14–U18 grupperne bør

foregå med så få spillere som muligt sam-

men om 1 bold – også selv om der trænes

holdtaktisk

• Træningen SKAL fortsat bygges op så

den enkelte spiller får så mange boldbe-

røringer som overhovedet muligt (lav fx

opvarmningsøvelser hvor bolden indgår)

I U14 årgangen udbyder

DBU København både 7- og

9-Mands fodbold

I U15 årgangen udbyder

DBU København både 7- og

11-Mands fodbold

I U18 årgangen udbyder

DBU København både 7- og

11-Mands fodbold


• Undgå fortsat øvelser hvor spiller står i kø

• Selv om spillerne bliver ældre, og trænin-

gen bliver mere fokuseret og målrettet,

må træneren ALDRIG glemme at det er

fortsat er legen med bolden og kamme-

raterne der skaber spilleglæden. Husk

derfor stadig at give spillerne mulighed

for at ”lege” fodbold, fx i uformelle spil,

øvelser eller i opvarmningen.

Konditionstræning af U14–U18 spillere

• Det er tilladt at arbejde med spillernes

kondition og udholdenhed i de trænings-

tider holdet tildeles af FB. Tilstræb at

træningen foregår med bold, fx i småspil

eller lignende øvelsestyper

• Holdene må løbetræne, sålænge det er

frivilligt for spillerne at deltage. Det må

ALDRIG få indflydelse på udtagelse til

kampe om en spiller deltager i frivillig

løbetræning eller ej. Eventuel løbetræning

bør altid foregå EFTER fodboldtræningen

• Pas på spillernes ”helbred”, når intensite-

ten øges i træningen. Øget intensitet øger

også risikoen for overbelastningsskader

• Glem ALDRIG at spillerne kommer for at

spille fodbold – ikke for at udvikle sig til

mellem- eller langdistanceløbere.

Skadesforebyggende træning af U14–

U18 spillere

• Jo ældre spillerne bliver, jo hurtigere

og hårdere bliver spillet, og jo vigtigere

bliver det fysiske aspekt – og så øges

risikoen for skader. Derfor SKAL alle

trænere i U14–U18 grupperne indarbejde

fodboldrelevant skadesforebyggende

træning i deres træningsprogram (se bl.a.

frederiksberg-boldklub.dk)

• Vær opmærksom på spillere med små-

skader og overbelastningssymptomer. Giv

spillere pause hvis de viser tegn på over-

belastning – også selv om de insisterer på

at spille

• FB's trænere SKAL omgående tage ska-

dede spillere ud af kampe. FB accepterer

IKKE at der ”gambles” med spillernes

førlighed blot for at vinde kampe

• Lær spillerne at ”mærke efter” om de er

skadet, og lær dem at udtrykke hvor de

eventuelt har ondt

• Hjælp skadede spillerne ved at opfordre

dem og deres forældre til aktivt at søge

skadesbehandling.

Involvér forældrene i holdet

• FB anbefaler at forældrene stadig er så

aktive som muligt, kører spillerne til og fra

kampe og fortsat er med til kampe

• Forældregruppen kan med fordel sta-

dig hjælpe og aflaste trænerne fx ved at

arrangere forskellige sociale aktiviteter

udenfor fodboldbanen og ved at deltage

20 PRINCIPPER FOR PIGEFODBOLD U14–U18 PRINCIPPER FOR PIGEFODBOLD U14–U18 21

på ture.

Stræb efter jævnbyrdighed

til træning og i kamp

• Det er fortsat trænerens ansvar at inddele

spillerne i jævnbyrdige hold når der spil-

les kamp eller småspil til træning. Det er

dog tilladt at arbejde med niveauinddelt

og differentieret træning for at udvikle en

spidskompetence hos spillerne

• Når holdet tilmeldes stævner eller tur-

neringer hos DBU København skal det

tilmeldes i rækker hvor de spiller imod

jævnbyrdige hold

• Kampe der vindes og tabes stort udvikler

ikke spillerne – uanset om holdet taber

eller vinder.

HAK-princippet bortfalder

• Kravet om at benytte HAK-princippet

bortfalder helt i U14–U18 grupperne. Men

FB anbefaler at alle spillere der er udtaget

til kamp kommer på banen, gerne i over-

ensstemmelse med HAK-princippet. Husk

at spillerne kommer for at spille, ikke for

kede sig på sidelinien i to halvlege.

• Trænerne i U14–U18 grupperne skal efter-

stræbe at det ikke er de samme spillere

der sidder over, medmindre spillerne gen-

tagne gange ikke møder op til træningen.

FB er medlem af Frederiks-

berg Idræts-Union


Spillerne skal udvikle deres

pladsspecifikke kompetencer

• I U14–U18 grupperne skal træneren ar-

bejde målrettet med at udvikle spillernes

pladsspecifikke kompetencer. Det betyder

fx at en angriber primært skal lave fod-

boldøvelser der gør vedkommende til en

bedre angriber

• Husk at være opmærksom på at spillere

undervejs kan udvikle sig til at spille andre

pladser på banen end den de oprindeligt

var tiltænkt. I sådanne tilfælde bør træne-

ren give spilleren lov til at udvikle sig.

Alle U14–U18 hold er niveauinddelt

• Alle U14–U18 hold er niveauinddelt

• Såfremt der kun er ét hold i en årgang

skal der være plads til ALLE spillere i

årgangen på dette hold, uanset niveau

• Nye spillere fra ventelisten starter på det

hold FB skønner spilleren hører til på

• I U14–U18 grupperne benytter FB benyt-

ter traditionelle talbetegnelser på holdene,

fx. 1., 2. og 3. hold.

Alle omkring holdet har ansvar for at

integrere nye spillere

• Når en ny spiller ankommer til et hold, er

det både trænerens og spillernes ansvar

at hjælpe med at integrere den nye spiller.

Mobning skal stoppes omgående

• Trænere og spillere skal omgående skride

ind over for mobning på holdet

• I grove tilfælde skal træneren og/eller spil-

lerne tage kontakt til FB's administrative

leder eller ungdomsudvalget.

Usportslig optræden og grov opførsel

skal stoppes omgående

• FB tolererer på ingen måde usportslig

optræden eller grov opførsel af trænere,

spillere og forældre i FB

• Trænere i FB skal omgående irettesætte

spillere eller forældre fra FB der udviser

usportslig optræden eller grov opfør-

sel – bortvisning kan være nødvendigt

– hjælper det ikke, så stop kampen eller

22 PRINCIPPER FOR PIGEFODBOLD U14–U18 PRINCIPPER FOR PIGEFODBOLD U14–U18

23

træningen

• Trænerne har pligt til at indberette særlig

grov opførsel fra egne spillere eller

forældre til FB's administrative leder eller

ungdomsudvalget

• Spiller et FB hold imod et hold som

optræder meget usportsligt, eller udviser

grov opførsel, bør træneren omgående

beskrive hændelsesforløbet, og tage

kontakt til FB's administrative leder eller

ungdomsudvalget. FB vil herefter hånd-

tere sagen

• Undgå for enhver pris at der udvikler sig

en ond stemning omkring kampe, så spil-

lerne bliver utrygge. Træk hellere holdet

fra kampen, hvis modstanderholdet

udviser grov opførsel, og få spillerne væk,

inden situationen eskalerer.


Frederiksberg Boldklub,

i forkortelse ”FB”,

blev stiftet i 1912.

Klubben tæller i dag mere

end 1100 medlemmer

og er en af DKs største

fodboldklubber.

Læs mere om FB på

frederiksberg-boldklub.dk

Jens Jessens Vej 24, 1 sal

2000 Frederiksberg

Tlf: 38 74 00 19

20 58 08 98

(hverdage 12-16)

frederiksberg-boldklub.dk

More magazines by this user
Similar magazines