Årsrapport 2010/2011 - Siemens

w3.siemens.dk

Årsrapport 2010/2011 - Siemens

Årsrapport 2010/2011

CVR 16 99 30 85

Siemens A/S


A. Året i hovedtræk for

Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S

koncernen

B. Påtegninger 5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

D. Koncern- og årsregnskab

1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning

Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning


A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

Organisation

Siemens A/S er per 1. januar 2011 fusioneret med Siemens Turbomachinery Equipment A/S. Fusionen

er gennemført med regnskabsmæssig virkning fra 1. oktober 2010.

Aktierne i datterselskabet Siemens Høreapparater A/S er per 1. oktober 2010 overdraget til Siemens

Medical Instruments Pte. Ltd. i Singapore.

I forbindelse med fusionen med Siemens Flow Instruments A/S, som blev gennemført i forretningsåret

2009/2010, overtog Siemens A/S aktierne i Siemens Flow Instruments Ltd. Produktionen i det

engelske datterselskab er i forretningsåret 2010/2011 overført til Siemens S.A.S. fabrik for Sensors &

Communication i Hagenau i Frankrig, og selskabet er på generalforsamlingen den 30. september

2011 begæret opløst.

Per 1. oktober 2010 er der i Siemens A/S foretaget en sammenlægning af Human Resources funktionen

for alle danske Siemens selskaber undtagen Siemens Industry Software A/S. Sammenlægningen

af funktionen har medført, at ca. 75 medarbejdere er overført til Siemens A/S fra øvrige Siemens selskaber

i Danmark.

Drift

Omsætningen for Siemens A/S koncernen er faldet med 14 % i forhold til forretningsåret 2009/2010.

Tilbagegangen skyldes primært en markant nedgang i markedet for to forretningsområder, Turbomachinery

Solutions og Healthcare.

Siemens A/S koncernen opnåede i regnskabsåret et resultat på 152 mio. kr., hvilket er en nedgang på

223 mio. kr. i forhold til sidste år. Resultatet i 2009/2010 var influeret af gevinst ved salg af aktiviteter

og IPR-rettigheder med 300 mio. kr. Resultatet for 2010/2011 indeholder avance fra salget af domicilbygningen

på Borupvang 3, Ballerup med 33 mio. kr.

Årets resultat indeholder et tab i et enkelt forretningsområde som følge af manglende ordrer. De øvrige

divisioner har leveret resultater på niveau med det forventede eller derover. Samlet set er resultatet

for 2010/2011 under niveau af det forventede ved aflæggelsen af årsrapporten for 2009/2010.

Særlige begivenheder i året

Den 5. august 2011 underskrev Siemens A/S en ordre om levering af et nyt tog-kontrolsystem til

S-banen til en samlet værdi af 1,9 mia. kr. Det er den første ordre, der er afgivet under rammerne af

Signalprogrammet i Danmark, og projektet har en løbetid frem til 2018. I forbindelse med dette store

projekt vil der blive opbygget yderligere kompetencer og kompetencecentre i Danmark.

Fremtiden

Siemens A/S har indgået aftale om opførelse og leje af nyt domicil i Ballerup med adresse ved siden af

det nuværende hovedsæde. Det nye domicil vil blive certificeret i henhold til LEED Gold standarden

(international miljøcertificering) og vil i vid udstrækning indeholde Siemens teknologier med henblik

på blandt andet at sikre et godt indeklima og et lavt energiforbrug.

Jukka Pertola

Administrerende direktør, Siemens A/S

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

3


4

B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

4 B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

7 C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar


B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten og ledelsesberetningen for

2010/2011 for Siemens A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2011, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og

pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2010 - 30. september 2011.

Ledelseberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen

indeholder. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 8. december 2011

Direktion:

Jukka Pertola Jürgen Lippert

(adm. direktør)

Bestyrelse:

Peter Højland Torkil Bentzen Ann Hald Delcomyn

(formand)

Antonis Eleftheriou Andreas Josef Goss Mads Ørsøe Mortensen

Jukka Pertola Alexander von Thielmann

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

5


6

B.2 Den uafhængige revisors påtegning

Til aktionæren i Siemens A/S

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for

Siemens A/S for regnskabsåret 1. oktober 2010 - 30. september

2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,

balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen

som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen.

Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Bestyrelsen og direktionen har ansvaret for at udarbejde og

aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende

billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse

af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde

og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et

retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om

fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og

anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse

af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet

og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har

udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder.

Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske

krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik

på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og

årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for

de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og

i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors

vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig

fejlinformation i årsregnskabet og i koncernregnskabet, uanset

om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved

risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er

relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af

koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende

billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der

er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål

at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhe-

3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

4 B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

dens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen

til, om den af bestyrelsen og direktionen anvendte

regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen og direktionen

udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en

vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet

og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis

er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet

giver et retvisende billede af koncernens og selskabets

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2011

samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og

pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2010 - 30. september

2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Bestyrelsen og direktionen har ansvaret for at udarbejde en

ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i

overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har

i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen.

Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til

den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i

ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet

og årsregnskabet.

København, den 8. december 2011

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

Mark Leerdrup Darnell Wagnild

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

7 C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar


C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

7


8

C.1 Selskabsoplysninger

Siemens A/S

Borupvang 3

2750 Ballerup

CVR: 16 99 30 85

Stiftet: 1993

Hjemsted: Ballerup

Bestyrelse

Peter Højland, formand

Torkil Bentzen

Ann Hald Delcomyn

Antonis Eleftheriou

Andreas Josef Goss

Mads Ørsøe Mortensen

Jukka Pertola

Alexander von Thielmann

Direktion

Jukka Pertola

Jürgen Lippert

Revisor

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

Gyngemose Parkvej 50

2860 Søborg

Mark Leerdrup

Darnell Wagnild

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 8. december 2011.

3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

4 B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

7 C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar


C.2 Koncernoversigt

Omsætning (koncern)

Healthcare Sector

Energy Sector

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

Siemens A/S

Industry Sector Energy Sector Healthcare Sector

Industry Technologies

Building Technologies

Mobility

Siemens Industry

Software A/S

Siemens Flow

Instruments Limited

Øvrige Siemens aktiviteter i Danmark

Energy Healthcare

Power A/S

Datterselskaber

Industry Sector

Høreapparater A/S

Selskaberne er søsterselskaber til Siemens A/S og indgår ikke i konsolideringen af Siemens A/S

• OSRAM A/S

Siemens Finans Danmark – filial af Siemens Finans AB

Siemens Healthcare Diagnostics ApS

Siemens Høreapparater A/S

Siemens Wind Power A/S

Joint ventures

• A2Sea A/S

• BSH Hvidevarer A/S

• Nokia Siemens Networks A/S

Siemens Enterprise Communications A/S

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

Gennemsnitligt antal ansatte (koncern)

Key Support Functions

Energy Sector

Healthcare Sector

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

Industry Sector

9


10

C.3 5 års hovedtal for koncernen

5 års hovedtal for koncernen

mio.kr. 2010/2011 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

Omsætning 3.175 3.680 3.725 3.635 3.224

Resultat af primær drift 185 343 120 221 181

Finansielle poster 24 134 -7 -7 -2

Årets resultat 152 375 41 123 119

Udbytte 151 604 119 100 80

Anlægsaktiver 317 412 537 689 735

Omsætningsaktiver 1.503 1.959 1.443 1.085 1.108

Aktiver i alt 1.820 2.371 1.980 1.774 1.843

Aktiekapital 151 146 100 100 100

Egenkapital 708 1.160 705 569 747

Pengestrøm fra driften 70 -3 377 245 415

Pengestrøm til investeringer 102 376 -107 -26 -215

- Heraf investeringer i materielle anlægsaktiver -21 -65 -82 -17 -21

Pengestrøm fra finansiering -604 84 -86 -121 -58

- Heraf nettoudbyttebetalinger -604 -117 -98 -80 -45

Pengestrøm i alt -432 457 184 98 142

Gennemsnitligt antal medarbejdere 1.649 1.661 1.613 1.819 1.722

Aktivers omsætningshastighed 1,5 1,7 2,0 2,0 1,9

Egenkapitalforrentning 16,3 40,2 6,4 18,7 15,6

Overskudsgrad 5,8 9,3 3,2 5,3 4,7

Afkastningsgrad 9,0 15,7 6,4 10,7 9,0

Soliditetsgrad 39,0 48,9 35,6 32,1 40,5

Sammenligningstal er korrigeret for ændringer i anvendt regnskabspraksis.

Sammenligningstal er korrigeret for afspaltninger og fusioner.

Sammenligningstal er ikke korrigeret for køb/salg af forretningsområder.

Nøgletalsdefinitioner ifølge Den Danske Finansanalytikerforening:

Aktivers omsætningshastighed

Årets omsætning i forhold til gennemsnitlige operative aktiver.

Egenkapitalforrentning

Årets resultat efter skat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital.

Overskudsgrad

Driftsresultat før renter i procent af nettoomsætningen.

3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

4 B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

Afkastningsgrad

Driftsresultat før renter i procent af gennemsnitlige operative aktiver.

Soliditetsgrad

Egenkapital ultimo i procent af samlede passiver ultimo.

7 C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar


C.4 Medarbejdere og videndeling

Medarbejdere

Siemens er en af Danmarks største teknologikoncerner. I det

afsluttede forretningsår var der i gennemsnit ansat 1.649

medarbejdere i Siemens A/S koncernen omregnet til fuldtidsstillinger.

Det er et mindre fald set i forhold til sidste forretningsår.

Medarbejderengagement i top

Siemens koncernen foretager årligt en global måling af medarbejdertilfredshed.

Resultatet af målingen viser, at de danske

medarbejderes engagement og vurdering af en række vigtige

indsatsområder, herunder blandt andet compliance, lederskab,

samarbejde og ”mangfoldighedsledelse” (diversity) er

helt i top, både sammenlignet med andre danske virksomheder

og internt i koncernen. Siemens A/S er således godt rustet

til at løfte koncernens krav om at kunne levere forretningsmæssige

resultater baseret på høje etiske standarder.

Sundhed

I Siemens A/S koncernen prioriteres trivsel og sundhed højt.

Det kommer til udtryk i kantinerne, hvor maden tilberedes

med fokus på sund og fiberrig kost. Udvalgte lokationer har

egne fitnesscentre til brug for medarbejderne, ligesom

Siemens tilbyder kurser for medarbejdere, der ønsker at gå

ned i vægt eller stoppe med at ryge.

Alle medarbejdere er omfattet af en obligatorisk forsikring ved

kritisk sygdom samt en generel helbredssikring.

Herudover er alle funktionærer omfattet af en forebyggelsesordning

med mulighed for behandling af arbejdsrelaterede

skader i muskler og led hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut

eller massør. Endvidere kan den enkelte via forebyggelsesordningen

bestille et helbredstjek.

Kompetenceudvikling

Udvikling af medarbejderne har høj prioritet i Siemens. Performance

Management Process (PMP) er et ledelseskoncept,

som er implementeret globalt i Siemens. Formålet med PMP er

at give hver enkelt medarbejder værktøjer og motivation til at

yde sit bedste i overensstemmelse med virksomhedens langsigtede

strategier.

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

Trivsel og personlig udvikling

Siemens har stort fokus på ledelse og arbejder strategisk med

udvikling af medarbejderne. Kursus- og uddannelsesportalen

Siemens Value-based Training” bygger på Siemens tre værdier:

Responsible, Excellent og Innovative og tilbyder ledere og

medarbejdere et bredt udsnit af kurser og tilbud med fokus på

faglighed, trivsel og personlig udvikling.

Certificering af projektledere

Siemens har sin egen projektlederuddannelse, der har til formål

at sikre en høj kvalitet i virksomhedens projekter. Der gennemføres

løbende uddannelse og certificering af projektlederne,

hvilket giver medarbejderne mulighed for at arbejde i alle

divisioner i Siemens globalt.

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

11


12

C.5 Samfundsansvar

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Med ønske om at rekruttere fordomsfrie og nysgerrige medarbejdere,

der stiller spørgsmål om tidens største udfordringer

for at løse disse, har Siemens værdifulde traditioner for samarbejde

med de bedste uddannelsesinstitutioner, herunder de

højere læreanstalter og universiteter. Formålet med samarbejdet

er at skabe en direkte kontakt til talentfulde elever og studerende,

som måske en dag ønsker at blive en del af virksomhedens

innovative medarbejderstab. Siemens A/S og Siemens

AG har derfor etableret et nordisk Center for Knowledge Interchange

på Danmarks Tekniske Universitet. Samarbejdet giver

mulighed for faglig erfaringsudveksling og et praktisk indblik

i industrien. Samtidig skaber aktiviteterne langvarige relationer

mellem Siemens, de studerende og forskerne.

Over for studerende udfolder Siemens i øvrigt en række

employer branding-aktiviteter såsom foredrag, virksomhedspræsentationer,

deltagelse på karrieremesser, studieprojekter,

praktikordninger og studiejob.

Siemens tilbyder mentorordning for studerende ved Københavns

Universitet, hvor udvalgte Siemens medarbejdere giver

de studerende sparring på uddannelse og erhvervsplaner

samt hjælp til at danne værdifulde faglige netværk.

Studerende med opfindergener støttes af Siemens ved sponsorering

af RoboCup på Danmarks Tekniske Universitet. Her

udvikler de studerende selvkørende robotter, som konkurrerer

indbyrdes, og deltagerne gør dermed erfaringer med at kombinere

lyse idéer med anvendelige produkter.

På folkeskoleområdet er Siemens meget aktiv for at anspore

unge til at gå den naturvidenskabelige vej i deres uddannelsesvalg.

Samarbejdspartnere er Ballerup Kommune og Ingeniørhøjskolen

i København, hvor naturvidenskaben bliver sat

på dagsordenen for elever i 5. - 8. klasse med undervisningsprojektet

”FIRST LEGO League”. 500 elever fra otte kommuner

i hovedstadsområdet deltager i projektet og får derigennem

indblik i ny teknologi.

Siemens ønsker at bidrage til, at flere piger bliver interesserede

i de naturvidenskabelige og tekniske fag, og har derfor

valgt at støtte initiativet „I praktik som problemknuser – piger

i naturvidenskab og teknologi“. Pigerne, der deltager i praktikken,

går i 8. klasse. Initiativet er igangsat af Ingeniørforeningen

IDA, Undervisningsministeriet, Danmarks Tekniske

Universitet, DI og Experimentarium.

3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

4 B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

På 11. år har Siemens en adoptionsordning med Grantofteskolen

i Ballerup. Samarbejdet begynder, når eleverne starter i 8.

klasse, og fortsætter til afslutningen af 10. klasse. Siemens

følger den samme klasse, og børnene kommer på virksomhedsbesøg

og har gæstelærere med emner som eksempelvis

ny teknologi. Ordningen giver børnene faglige og sociale

oplevelser, som de kan bruge i deres voksenliv.

Internationalt er Siemens partner for det såkaldte CEMS-program

(Cooperation of European Management Schools). I Danmark

er Siemens blandt andet med til at udvælge de studerende,

som får adgang til programmet. Endvidere deltager

Siemens i såkaldte ”skills seminars” med henblik på at koble

undervisning og teori tættere sammen.

Gennem Siemensfonden doneres midler til forsknings- og

uddannelsesprojekter primært inden for det naturvidenskabelige

område.

Klima

Siemens fokuserer på de fire megatrends: Urbanisering,

demografisk udvikling, globalisering og klimaændringer. Koncernen

har løsninger på de udfordringer, som følger med disse

megatrends, specielt inden for klimaområdet. Siemens miljøportefølje

gør virksomheden til en af verdens største

udbydere med en bred vifte af løsninger til at øge energieffektiviteten

i produktionen samt reducere CO2-udledningen. Miljøporteføljen udgør i dag på verdensplan godt 40 % af koncernens

samlede omsætning, og forventningen er, at denne

andel vil vokse i de kommende år.

Siemens har i samarbejde med Siemens Wind Power A/S

uddelt Siemens Klimapris til en forsker på DTU Risø. Klimaprisen

har til formål at støtte forskning i teknologier, der kan

reducere udledningen af drivhusgasser.

Siemens har en overordnet målsætning på miljøområdet, hvor

selskabet forpligter sig til at skåne miljøet og spare på naturens

ressourcer. Allerede ved planlægningen af leverancer og

indkøb af produkter tages der hensyn til mulige konsekvenser

for miljøet. Siemens A/S koncernen har gennemført en re-certificering

i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Således opretholdes

kvalitets- og miljøcertifikatet i yderligere tre år.

7 C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar


C.5 Samfundsansvar

Siemens deltager i Cleantech Partnerskabet, som er et initiativ

under Væksthus Hovedstadsregionen. Partnerskabet har til

formål at hjælpe og udvikle små virksomheder og iværksættere

inden for miljøområdet.

Siemens har indgået en aftale med Copenhagen Cleantech

Cluster, som er et netværk af virksomheder, uddannelsesinstitutioner

og offentlige samarbejdspartnere, med henblik på at

udvikle kompetencer og produkter inden for miljøområdet.

Projektet er blandt andet drevet af midler fra EU.

Der er i årets løb arbejdet på at begrænse firmabilernes CO 2-

udledning. Således er grænsen for CO 2-udledning fra 1. maj

2011 reduceret fra 170 gram per kilometer til 160 gram per

kilometer. Det forventes at kunne reduceres til 140 gram per

kilometer i 2012. På firmabiler, der blev udskiftet i 2010 frem

til 1. maj 2011 er udledningen reduceret med 14 %. I løbet af

de næste fire år er målsætningen at bringe firmabilernes CO2 udledning ned til 120 gram per kilometer, hvilket sker i takt

med bilindustriens udvikling af mere effektive køretøjer.

Der er i slutningen af forretningsåret indgået aftale med

ChoosEV om deltagelse i test af elbil-konceptet. Siemens

tester fem elbiler igennem to år. Yderligere 144 elbiler skal

testes af andre virksomheder i Danmark i samme periode.

Målet er at drage erfaringer ved kørsel i, samt opladning af,

elbiler. Herudover er det planlagt, at Siemens over de kommende

år leverer et større antal ladestandere til infrastruktur

af el til elbiler i hele Danmark.

Velgørenhed

Siemens deltager aktivt i det danske samfund med støtte til

en række sociale og kulturelle aktiviteter. Siemens har blandt

andet valgt ikke at give julegaver til kunder og samarbejdspartnere.

I stedet for donerer virksomheden et beløb eller et

produkt til et velgørende formål. I forretningsåret har Siemens

således doneret en ultralydscanner til Børnecancerfonden.

Gaven er efterfølgende givet videre til Rigshospitalet, hvor

den skal være omdrejningspunkt for verdens hidtil største

forskningsprojekt på området. Endvidere har en del af

Siemens medarbejdere valgt at donere værdien af deres tiltænkte

firmajulegave til Børnecancerfonden.

I forbindelse med jordskælvet og tsunamien i Japan samlede

Siemens ind blandt medarbejderne til Røde Kors’ nødhjælpsarbejde

i landet. Det indsamlede beløb blev fordoblet fra

Siemens side.

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

Siemens er hovedsponsor for DiamantEnsemblet på Det Kongelige

Bibliotek i København. Ensemblet opfører klassisk

musik og er internationalt anerkendt. Støtten fra Siemens gør

det blandt andet muligt løbende at tiltrække en perlerække af

kendte udenlandske musikere til gæsteoptræden i Dronningesalen

i Den Sorte Diamant.

ARKEN Museum for Moderne Kunst i Ishøj modtager gennem

et sponsorat støtte fra Siemens til gennemførelse af en række

koncerter i sammenhæng med museets aktiviteter.

Compliance

At overholde gældende lov og ret er et grundlæggende princip

i Siemens forretningsmæssige værdier og er derfor også en

integreret del af selskabets forretningsprocesser.

Selskabet forventer, at alle medarbejdere lever op til dette

princip, og alle medarbejdere underskriver koncernens standarder,

kaldet Business Conduct Guidelines, ligesom medarbejderne

skal gennemføre et uddannelsesprogram, der giver

indblik i, hvilke regler og værdier, der er gældende.

Til at understøtte ledere og medarbejdere i overholdelsen af

Siemens værdier og regler har selskabet implementeret et

Compliance System, som med udgangspunkt i ledelsens

ansvar indeholder både forebyggende aktiviteter og interne

kontroller, der kan sikre, at lovgivning og interne regler overholdes.

Siemens har et bredt samarbejde med andre virksomheder og

organisationer om udbredelse af integritet og høj forretningsmæssig

etik.

Leverandørforhold

Siemens har en fælles interesse med sine leverandører i at

leve op til aktuelle og kommende krav fra markedet og samfundet.

Dette sikres ved den højeste forretningsetik samt

ansvarlighed over for de mennesker, som medvirker til fremstilling

af produkter eller serviceydelser. For at tydeliggøre

Siemens principper for forretningsførelse er der udfærdiget et

”Code of Conduct”, som udvalgte af selskabets leverandører

skriftligt forpligter sig til at overholde.

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

13


14

C.6 Industry Sector

Industry Sector repræsenterer koncernens forretningsområder

Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions,

Building Technologies og Mobility. Endvidere er Siemens

produktionsfaciliteter inden for Flow Instruments i Danmark,

som blev integreret i Siemens A/S i løbet af forretningsåret

2009/2010, en del af Industry Sector.

Aktiviteter inden for industriel software varetages af datterselskabet

Siemens Industry Software A/S.

Industry Technologies

Med de tre hovedområder drevteknologi, automation og procesinstrumentering

tilbyder Siemens division Industry en af

markedets bredeste produktpaletter samt serviceydelser og

certificerede partnere.

På trods af et marked præget af beskeden vækst, har divisionen

oplevet en markant vækst i ordreindgangen i forretningsåret

2010/2011. Væksten har primært været drevet af kunder i

vindsektoren samt vandrensningsprodukter og -systemer.

Siemens konsekvente satsning på energieffektivisering har

medvirket til fremgangen og vil fortsat være et stort fokusområde

i de kommende år. En voksende andel af de leverede

Siemens motorer er således energisparemotorer, der opfylder

det høje niveau i den nye europæiske standard.

Siemens understøtter trenden mod også at gøre automationsog

drevteknologiløsninger mere energioptimerede. Fremover

vil automationsløsningen kunne tilpasse sin driftstilstand og

dermed spare helt op til 80 % i pause og stilstandsperioder.

Siemens er ligeledes trendsætter og markedsleder inden for

industriel automation med udgangspunkt i konceptet Totally

Integrated Automation (TIA). I årets løb blev den største software

innovation igennem mange år – TIA-portalen V11 – lanceret,

og portalen er blevet godt modtaget af kunderne.

Building Technologies

Building Technologies leverer produkter og løsninger til bygninger,

som derved sparer energi, øger komforten og giver

sikkerhed ved at beskytte mennesker og værdier. Løsningerne

kan leveres som totalløsninger, omfattende styring af lys, varme

og ventilation samt overvågning, adgangssikring, branddetektering

og brandslukning.

3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

4 B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

Markedet for bygningsteknologi har i 2010/2011 haft en stagnerende

tendens, og omsætningen for divisionen har i et vist

omfang afspejlet dette. Indtjeningsniveauet er fastholdt,

blandt andet i kraft af proceseffektiviseringer og forbedret

projektledelse.

I 2010/2011 har Building Technologies oplevet en stigende

interesse for energibesparelser både blandt private og offentlige

kunder.

Potentialet for energibesparelser i bygninger er stort, efter-

som bygninger står for ca. 40 % af det samlede energiforbrug.

Siemens tilbyder i den forbindelse at finansiere de nødvendige

investeringer mod at få andel i de opnåede besparelser,

som på forhånd er garanteret ( ”ESCO” model – Energy Service

Company). Udbredelsen af ESCO-modellen er imidlertid fortsat

begrænset trods det store potentiale og de åbenlyse fordele.

Mobility

Mobility leverer løsninger inden for transport og logistik med

henblik på at sikre en pålidelig og miljøvenlig infrastruktur til

jernbaner, havne og lufthavne mv. samt løsninger, der kan

håndtere udfordringerne fra den øgede trafik i byerne som følge

af den stigende urbanisering. Divisionen beskæftiger et

stort antal specialister, som arbejder med IT- og kommunikationsløsninger

til den danske transportsektor.

Generelt har året været præget af de meget store tilbudsaktiviteter

i relation til Signalprogrammet, som indebærer en komplet

udskiftning af det samlede signalsystem til fjernbanen

inklusive S-banen i København.

Den 5. august 2011 underskrev Siemens således en ordre om

levering af et nyt togkontrolsystem til S-banen til en samlet

værdi af 1,9 mia. kr. Det er den første ordre, der er afgivet

under rammerne af Signalprogrammet, og projektet har en

løbetid frem til 2018 opdelt i 6 etaper, hvoraf den første skal

være i drift inden udgangen af 2014. I forbindelse med dette

store projekt vil der blive opbygget yderligere kompetencer og

kompetencecentre i Danmark.

Som led i Signalprogrammet har Siemens også afgivet bud på

et nyt togkontrolsystem til fjernbanen. Dette er opdelt i en

øst- og en vestpakke. Endvidere har Siemens A/S afgivet tilbud

på alt udstyret, der skal installeres i det rullende materiel.

7 C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar


C.6 Industry Sector

Ud over ordren til S-banen modtog Siemens i starten af året en

større ordre på levering af en række postsorteringsmaskiner.

Siemens Industry Software A/S

Siemens Industry Software A/S leverer software-løsninger til

design af produkter (Product Lifecycle Management) og

fabrikker (Plant Lifecycle Management).

Siemens Industry Software A/S har mere end fordoblet sin

omsætning i forretningsåret 2010/2011 som følge af en ekstraordinær

tilgang af flere nye store kunder, særligt inden for

området fabriksautomation.

Siemens Flow Instruments

Siemens Flow Instruments med hovedkvarter i Nordborg

oplevede i det forgangne forretningsår en stigende global

omsætning, hvor samtlige produktlinjer udviste tocifrede

vækstrater.

I løbet af året har Siemens Flow Instruments lanceret en ræk-

ke nye produkter, blandt andet målere til det hastigt voksende

gasdispensermarked og MAG8000 Irrigation til afregningsbrug

for vanding samt overrisling af afgrøder. Det største

igangværende produktudviklingsprojekt – MASS Digital til

den kemiske industri – følger den planlagte tidsplan. Produktionsudstyret

er etableret, og produktet lanceres i foråret 2012.

Siemens Flow Instruments har i 2011, som led i en global

optimering af produktionen med henblik på at forbedre konkurrenceevnen,

flyttet to produktionslinjer fra Nordborg til

Frankrig. Samtidig er den sidste produktionslinje fra Stonehouse

i Storbritannien ligeledes flyttet til Frankrig. Projektet

afsluttes i marts 2012, hvor yderligere en produktionslinje

flyttes fra Nordborg til henholdsvis Kina og Frankrig.

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

15


16

C.7 Energy Sector

Energy Sector repræsenterer koncernens forretningsområder

Fossil Power Generation, Oil & Gas, Power Transmission og

Power Distribution samt Energy Service og Renewable Energy.

Per 1. oktober 2010 blev Siemens Turbomachinery Equipment

A/S fusioneret ind i Siemens A/S og ændrede navn til Turbomachinery

Solutions.

Aktiviteterne inden for Renewable Energy er i Danmark hovedsagelig

repræsenteret ved Siemens Wind Power A/S med

hovedkvarter i Brande.

Energy

Energy består af forretningsområderne Transmission og

Distribution, Power Generation samt Oil & Gas, som tilsammen

leverer løsninger til hele værdikæden inden for energi –

fra udvinding og transport af olie og gas via produktion af el

og varme til transmission og distribution af elektricitet.

Divisionen har i forretningsåret 2010/2011 oplevet en mindre

tilbagegang i omsætningen i forhold til året før grundet lavere

investeringsniveau på kraftværkerne. Den manglende omsætning

er delvist blevet kompenseret af øget omsætning inden

for andre områder, herunder blandt andet olie- og gas-aktiviteterne

samt vindsektoren.

I 2011/2012 forventes en række investeringer i udbygning af

transmissionsnettet, hvor Siemens i 2010 færdiggjorde HVDCforbindelsen

over Storebælt. Udbygningen af transmissionsnettet

er en vigtig del af det kommende intelligente elnet

(Smart Grid), som skal sikre en stabil strømforsyning i en situation

med en væsentlig større andel vedvarende energi fra

eksempelvis vindmøller. Som led heri er Siemens aktiv i en

række udviklingsprojekter, herunder blandt andet Edison-projektet

samt EcoGrid Bornholm, der har til formål at teste en

prototype på et Smart Grid.

I forlængelse heraf indgik Siemens i september måned en

rammeaftale med ChoosEV om levering af ladestandere til

elbiler. I forbindelse med aftalen indgår Siemens også i projektet

”test en elbil”, og derfor har Siemens 5 elbiler til test

blandt medarbejderne i en 2-årig periode. Projektet skal tilvejebringe

viden og erfaringer om brug og drift af elbiler.

3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

4 B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

Turbomachinery Solutions

Turbomachinery Solutions producerer turbokompressorer til

det globale marked.

Turbomachinery Solutions oplevede i kølvandet på den globale

krise i 2008/2009 et markant tilbageslag på markedet i

2009/2010, hvilket har reduceret volumen i produktionen i

forretningsåret 2010/2011 med over 30 %. Som følge heraf

har det desværre været nødvendigt at foretage afskedigelser

på fabrikken i Helsingør.

7 C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar


C.8 Healthcare Sector

Healthcare Sector repræsenterer koncernens forretningsområder

Imaging and Therapy Solutions, Clinical Products, Customer

Solutions, Audiology og Diagnostics.

Per 1. oktober 2010 blev aktierne i Siemens Høreapparater A/S

overført til Siemens Medical Instruments Pte. Ltd. i Singapore,

hvorfor Siemens aktiviteter inden for Audiology ikke længere

er en del af Siemens A/S.

Aktiviteterne inden for Diagnostics er placeret i et selvstændigt

selskab, Siemens Healthcare Diagnostics ApS, som er ejet

af Siemens Diagnostics Holding II B.V. Den Haag, Holland.

Healthcare

Siemens Healthcare leverer en bred portefølje af medicoteknisk

udstyr til danske offentlige og private hospitaler baseret

Siemens ”state-of-the-art”-teknologi med Siemens MR- og

CT-scannere som absolut førende i verden.

Markedet for medicoteknisk udstyr har i forretningsåret

2010/2011 været præget af en nedgang i investeringerne som

følge af de gennemførte besparelser i hospitalssektoren, hvilket

har haft en negativ indflydelse på omsætningen. Siemens

har imidlertid haft en stigende ordreindgang sammenlignet

med året før, hvilket er meget tilfredsstillende, og Siemens har

dermed øget sin markedsandel markant. Tidligere på året

vandt Siemens således 4 ud af 5 SPECT-scanner-udbud, og i

september måned har Siemens skrevet kontrakt på leverance

af en avanceret MR-scanner.

Den positive udvikling forventes at fortsætte i det kommende

år, hvor omsætningen vil blive øget som følge af den store

ordrebeholdning ved årets begyndelse.

Healthcare IT er et område i vækst, og Siemens satser i de

kommende år på at øge sin andel af dette marked.

På området Particle Therapy har Siemens Healthcare i Jyllinge

afsluttet leverancerne til et projekt i Kiel og forventer i efteråret

2011 at afslutte leverancerne til et projekt i Shanghai. Da

koncernen imidlertid har besluttet at stoppe for yderligere salg

af projekter inden for dette område, har det været nødvendigt

at tilpasse kapaciteten i 2010/2011.

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

17


D. Koncern- og årsregnskab

1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning


D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

Resultatopgørelsen

Siemens A/S koncernens omsætning er i regnskabsåret reduceret

med 505 mio. kr. fra 3.680 mio. kr. sidste år til 3.175

mio. kr. i indeværende år. Omsætningsreduktionen er fordelt

på to forretningsområder.

Siemens A/S koncernen opnåede i regnskabsåret et resultat på

152 mio. kr., hvilket er en nedgang på 223 mio. kr. i forhold til

sidste år. Resultatet i 2009/2010 var influeret af gevinst ved

salg af aktiviteter og IPR-rettigheder med 300 mio. kr. Resultatet

for 2010/2011 indeholder avance fra salget af domicilbygningen

på Borupvang 3, Ballerup med 33 mio. kr.

Der forventes udloddet 151 mio. kr. i udbytte til moderselskabet,

Siemens International Holding B.V., Den Haag, Holland.

Balance

Den samlede balancesum er reduceret med 551 mio. kr. i forhold

til sidste år. Reduktionen skyldes fald i tilgodehavender –

primært fra tilknyttede virksomheder.

Pengestrømme

Pengestrømmen fra driftsaktiviteterne er reduceret fra 283

mio. kr. til 70 mio. kr., hvilket skyldes et fald i pengestrømmen

af primær drift, en stigning i arbejdskapitalen samt afregning

af selskabsskatter.

Investeringer

Der er i årets løb investeret i materielle anlægsaktiver for 21

mio. kr. Dette er under sidste års niveau. Årets investeringer

omfatter primært driftsmateriel og inventar.

Fremtiden

Der forventes i det kommende år en vækst i omsætningen.

Væksten forventes at ske på de pr. 30. september 2011 eksisterende

forretningsområder. Resultatet af den ordinære drift

for koncernen forventes at ligge på niveau med 2010/2011.

Forretningsenhederne Drive Technologies, Industry Automation

og Industry Solutions er i Siemens A/S organiseret i divisionen

Industry Technologies, der per 1. oktober 2011 har

ændret navn til Industry som følge af ændringer i koncernstrukturen.

Samtidigt har koncernen per 1. oktober 2011 etableret

en ny sektor, Infrastructure & Cities, som består af forretningsområderne

Building Technologies og Mobility fra den

tidligere Industry Sector samt forretningsområdet Power

Distribution fra Energy Sector.

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

Ejerforhold

Siemens A/S er et 100 % ejet datterselskab af Siemens International

Holding B.V., Den Haag, Holland.

Særlige risici

Generelle risici

Siemens A/S koncernens væsentligste driftsrisici er knyttet til

evnen til at håndtere større, komplicerede projekter og

anlægsopgaver i henhold til aftalte kravspecifikationer og

tidsterminer.

Finansielle risici

Siemens A/S koncernen er som følge af sin drift og finansiering

relativt lidt eksponeret over for ændringer i valutakurser

og renteniveau. Det er koncernens politik ikke at foretage

aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle

styring retter sig således alene mod styring af allerede påtagne

finansielle risici.

Valutarisici

Siemens A/S koncernens aktiviteter påvirkes af valutakursændringer,

idet omsætningen i al væsentlighed genereres i danske

kroner, mens køb af produkter primært er i udenlandsk

valuta. Koncernens valutarisici afdækkes primært ved brug af

afledte, finansielle instrumenter. Det er koncernens valutapolitik

at afdække minimum 75 % af nettovalutapositioner. Nettopositioner

under 1 år og under 15 mio. € sikres ikke. Ultimo

regnskabsåret var kontraktværdien af koncernens valutaterminsforretninger

til imødegåelse af fremtidige valutarisici 58

mio. kr.

Renterisici

Siemens A/S koncernens rentebærende nettogæld er primært

finansiel gæld til tilknyttede virksomheder. Det er ikke

Siemens koncernens politik at afdække renterisici på koncernmellemværender.

En stigning på 1 % -point i det generelle

renteniveau vil ikke medføre en stigning i koncernens årlige

renteomkostninger.

Kreditrisici

Siemens A/S koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende

en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Koncernens politik

for påtagelse af kreditter medfører, at alle større kunder og

andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes.

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

19


20

D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

Incitamentsprogrammer

I den internationale Siemens koncern eksisterer der en stock

award-ordning, hvor ledere i nøglestillinger kan få tildelt

stock awards i Siemens AG.

Afregning sker ved udnyttelse. I tilknytning hertil er der ikke

udgiftsført beløb i resultatopgørelsen i moderselskabet og i

Siemens A/S koncernen.

Siemens A/S koncernen har tillige et program for alle medar-

bejdere, hvor de tilmeldte medarbejdere køber aktier med

mulighed for at modtage ekstraaktier efter 3 års ejerskab.

Der er i tilknytning hertil udgiftsført 11 mio. kr. i resultatopgørelsen

i Siemens A/S for 2010/2011.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet væsentlige begivenheder

af betydning for koncernregnskabet 2010/2011.

3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

4 B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

7 C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar


D.2 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Siemens A/S er aflagt i overensstemmelse

med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder

(Stor).

Ved fusion af – eller spaltning til – koncernforbundne selskaber

anvendes sammenlægningsmetoden.

Koncern- og årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis

som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige,

økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets

værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at

fremtidige, økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens

værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet

for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret

kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente

over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig

kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag

af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris

og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og

risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som

be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes,

herunder indregnes værdireguleringer af finansielle

aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret

kostpris.

Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå

årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og

hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede

regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været

indregnet i resultatopgørelsen.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner

efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender og gæld i

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens

valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursavancer

og -tab medtages i resultatopgørelsen under vareforbrug,

henholdsvis finansielle indtægter og udgifter ved lån i fremmed

valuta. Valutakursavancer og -tab vedrørende sikringstransaktioner,

hvor det sikrede ikke indgår i balancen, måles

dog i balancen som periodeafgrænsningsposter og resultatføres,

når det sikrede realiseres.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen

til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive

og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter

indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der

er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af

dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse,

indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i

værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der

er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af

fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender

eller anden gæld samt i egenkapitalen. Resulterer

den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser,

overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen

til kostpris for henholdsvis aktivet og forpligtelsen.

Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller

omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i

egenkapitalen til resultatopgørelsen i den periode, hvor det

sikrede påvirker resultatopgørelsen.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne

for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes

ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Siemens A/S

samt dattervirksomheder, hvori Siemens A/S direkte eller indirekte

besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på

anden måde har bestemmende indflydelse.

Koncernregnskabet udarbejdes som en sammenlægning af

moderselskabets og de enkelte dattervirksomheders reviderede

årsregnskaber, der alle er aflagt i overensstemmelse med

Siemens koncernens regnskabspraksis.

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

21


22

D.2 Anvendt regnskabspraksis

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne

indtægter og udgifter, aktiebesiddelser, interne mellemværender

og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester

og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med

den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige

indre værdi på anskaffelsestidspunktet (past

equity-metoden).

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder medtages i koncernregnskabet

fra anskaffelsestidspunktet, og solgte virksomheder

medtages indtil salgstidspunktet. Sammenligningstal

korrigeres ikke for virksomheder tilgået ved køb eller

for frasolgte virksomheder.

Sammenligningstal er korrigeret for afspaltninger og fusioner.

Ved erhvervelse af virksomheder opgøres overtagne aktiver

og forpligtelser til handelsværdien på erhvervelsestidspunktet,

og der hensættes til dækning af omkostninger ved

besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede

virksomhed i forbindelse med overtagelsen. Der tages

hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi

og handelsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser, inklusive

hensættelser til omstrukturering, aktiveres under immaterielle

anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen

efter en individuel vurdering af aktivets økonomiske

levetid, dog maksimalt 7 år.

3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

4 B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes

i resultatopgørelsen, såfremt levering og fakturering

har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten

kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Større entreprisekontrakter medtages i nettoomsætningen

efter produktionskriteriet. Entreprisesummerne og avance

indregnes således forholdsmæssigt i takt med, at produktionen

udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien

af årets udførte arbejder.

Øvrige entreprisekontrakter indregnes i nettoomsætningen,

når levering og fakturering har fundet sted.

Indtægter fra servicekontrakter periodiseres og indregnes i

den periode, de vedrører. Forudfakturerede ydelser måles som

periodeafgrænsningsposter.

Produktionsomkostninger

Vareforbrug indeholder omkostninger, herunder afskrivninger

og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Salgsomkostninger

I salgsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt

til salg af varer solgt i årets løb samt til årets gennemførte

salgskampagner m.v. Herunder indregnes omkostninger til

salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger samt

afskrivninger.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der

er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder

omkostninger til det administrative personale, kontoromkostninger

samt afskrivninger.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær

karakter i forhold til virksomhedens hovedformål, herunder

nettoindtægter ved udlejning af ejendomme og fortjeneste/tab

ved salg af anlægsaktiver og aktiviteter.

7 C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar


D.2 Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsudgifter

Andre driftsudgifter indeholder regnskabsposter af sekundær

karakter i forhold til virksomhedens hovedformål, herunder

tab ved salg af anlægsaktiver og aktiviteter.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige

andel af de enkelte dattervirksomheders resultat

efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

Finansielle indtægter og udgifter

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter,

kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner

i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver

og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen

m.v.

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om sambeskatning

af Siemens koncernens danske aktiviteter.

Siemens A/S er administrationsselskab for sambeskatningen

og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat

med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af

sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i

forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil

modtager selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag

fra selskaber, der har kunnet anvende dette

underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, der består af årets aktuelle skat, årets sambeskatningsbidrag

og forskydning i udskudt skat – herunder som

følge af ændring i årets skattesats, indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til årets resultat, og

direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til

posteringer direkte i egenkapitalen.

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

Balancen

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

afskrivninger eller genindvindingsværdi, såfremt denne er

lavere.

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid,

der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for

de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør

maksimalt 7 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder

med en stærk markedsposition og lang indtjeningsprofil.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende

og nedskrives over resultatopgørelsen i de tilfælde, hvor den

regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige

nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill

er knyttet til.

Den regnskabsmæssige behandling af afhændelse af aktiviteter

eller virksomheder, hvortil der knytter sig goodwill, er

beskrevet i afsnittet om konsolidering.

Udviklingsprojekter og software

Udviklingsprojekter og software måles til anskaffelsespris

med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller genindvindingsværdien,

hvor denne er lavere.

Udviklingsprojekter og software afskrives over den forventede

økonomiske levetid, dog maksimalt 3 år. Den regnskabsmæssige

værdi af udviklingsprojekter og software vurderes løbende

og nedskrives over resultatopgørelsen i de tilfælde, hvor

den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige

nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som

udviklingsprojekter og software er knyttet til.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af udviklingsprojekter og

software opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag

af salgsudgifter og den regnskabsmæssige værdi på

salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

23


24

D.2 Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, indretning af lejede lokaler, driftsmateriel

og inventar, samt anlæg under opførelse måles til kostpris

med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der

afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger

direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet

er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen

direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter,

underleverandører og løn. Låneomkostninger indregnes

ikke i kostprisen.

Afskrivning sker lineært over aktivernes forventede brugstid.

De anvendte afskrivningsperioder er:

Bygninger 25-50 år

Indretning af lejede lokaler Lejemålets løbetid

Driftsmateriel og inventar 3-10 år.

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis

produktions-, salgs- og administrationsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien,

såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige

værdi.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver

opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag

af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på

salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen

under andre driftsindtægter eller andre driftsudgifter.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser

i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler

indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets

samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing-

og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles i balancen til den

forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi

opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag

eller tillæg af urealiserede, koncerninterne avancer og tab.

3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

4 B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

Dattervirksomheder med negativ, regnskabsmæssig indre

værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse

virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den

negative, indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt.

Såfremt den regnskabsmæssige negative, indre værdi overstiger

tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under

hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har

en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens

underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder over-

føres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning

efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige

værdi overstiger anskaffelsesværdien.

Ved køb af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden,

jævnfør beskrivelse ovenfor under koncernregnskabet.

Andre værdipapirer

Værdipapirer måles til anskaffelsesværdi eller markedsværdi,

hvor denne er lavere.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er

nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til

denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer

omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling

omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte

løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger

indeholder indirekte materialer og løn

samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen

benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr

samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Låneomkostninger

indregnes ikke i kostprisen.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som

salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og

omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes

under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og

udvikling i forventet salgspris.

7 C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar


D.2 Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives

til imødegåelse af forventede tab.

Entreprisekontrakter

Større entreprisekontrakter værdiansættes til salgsværdien af

det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden

på balancedagen og de samlede, forventede

indtægter på de enkelte entreprisekontrakter.

Øvrige entreprisekontrakter værdiansættes til kostpris indeholdende

materialer, lønninger og indirekte produktionsomkostninger.

Den enkelte entreprisekontrakt indregnes i balancen under tilgodehavender

eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien

af ordren med fradrag af acontofaktureringer og

forudbetalinger er positiv eller negativ.

Når det er sandsynligt, at de totale udgifter vil overstige de

totale indtægter på en entreprisekontrakt, hensættes det samlede

tab, der må påregnes på ordren. Hensættelsen udgiftsføres

under produktionsomkostninger.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter

afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet

for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet).

Udbytte, som forventes udbetalt for året,

vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til

garantiforpligtelser, tab på entreprisekontrakter, omstruktureringer

m.v. Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen,

som følge af en tidligere begivenhed, har en retlig eller faktisk

forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen

vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af

mangel på entrepriser inden for garantiperioden på 1-5 år. De

hensatte garantiforpligtelser måles og indregnes på baggrund

af erfaringerne med garantiarbejder.

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

Selskabsskat og udskudt skat

Efter sambeskatningsreglerne overtager Siemens A/S som

administrationsselskab hæftelsen for datterselskabernes med

videre selskabsskatter over for myndighederne i takt med datterselskabernes

med videre betaling af sambeskatningsbidrag.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes

i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige

indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster

samt for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes

i balancen under mellemværender med tilknyttede virksomheder.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode

af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og

skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes

dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende

ikke skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme

samt andre poster, hvor midlertidige forskelle –

bortset fra virksomhedsovertagelser – er opstået på anskaffelsestidspunktet

uden at have effekt på resultat eller

skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien

kan foretages efter alternative beskatningsregler,

måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse

af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremfør-

selsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med

den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved

udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i

udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed

og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler, der

med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den

udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i

udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes

i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det

modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

I efterfølgende perioder indregnes de finansielle

forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitali-

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

25


26

D.2 Anvendt regnskabspraksis

serede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at

forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes

i resultatopgørelsen over låneperioden.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede

restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Øvrige

gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser,

omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de

efterfølgende år.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fra

drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året samt

koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Likviditetsvirkningen

af køb og salg af virksomheder vises separat

under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen

medtages pengestrømme vedrørende købte

virksomheder fra købstidspunktet, og pengestrømme vedrørende

solgte virksomheder medtages frem til

salgstidspunktet.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres efter den indirekte

metode med udgangspunkt i nettoomsætning med fradrag for

driftsudgifter og reguleret for ikke-kontante driftsposter,

ændring i arbejdskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære

poster samt betalte selskabsskatter.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i

forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter,

materielle anlægsaktiver samt værdipapirer henført til investeringsaktivitet.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger

afledt af ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets

aktiekapital, betalt udbytte samt optagelse af og afdrag

på prioritetsgæld, anden langfristet gæld og kortfristet bankgæld.

3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

4 B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter likvide beholdninger, tilgodehavender

– og gæld til tilknyttede virksomheder samt kortfristede

værdipapirer med en løbetid under tre måneder, og som

uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå

der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

7 C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar


D.3 Resultatopgørelse

Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

Koncern Moderselskab

tkr. Note 2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010

Nettoomsætning 1 3.174.629 3.680.017 3.027.796 3.545.165

Produktionsomkostninger -2.713.167 -3.165.660 -2.623.623 -3.037.383

Bruttoresultat 461.462 514.357 404.173 507.782

Salgsomkostninger -323.904 -327.811 -293.035 -292.642

Administrationsomkostninger -31.510 -42.062 -28.929 -39.219

106.048 144.484 82.209 175.921

Andre driftsindtægter 2 78.531 199.057 78.179 199.057

Andre driftsudgifter 3 0 -373 0 -373

Resultat før finansielle poster 184.579 343.168 160.388 374.605

Resultat efter skat i dattervirksomheder 6 0 0 16.175 -26.162

Finansielle indtægter 4 28.145 146.548 28.052 146.502

Finansielle udgifter 5 -4.184 -12.117 -3.538 -11.513

Ordinært resultat 208.540 477.599 201.077 483.432

Skat af ordinært resultat 7 -56.558 -102.773 -49.095 -108.606

Årets resultat 151.982 374.826 151.982 374.826

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte 151.000 604.000

Overført resultat 982 -229.174

151.982 374.826

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

27


28

D.4 Balance

Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

Aktiver Koncern Moderselskab

tkr.

Anlægsaktiver

Note 2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010

Immaterielle anlægsaktiver 8

Goodwill 63.431 85.230 17.415 26.439

Software 103 192 103 155

Immaterielle anlægsaktiver i alt 63.534 85.422 17.518 26.594

Materielle anlægsaktiver 9

Grunde og bygninger 107.975 160.855 107.975 160.454

Indretning af lejede lokaler 13.603 16.431 13.603 16.055

Driftsmateriel og inventar 70.008 78.161 69.836 71.554

Anlæg under opførelse 61.397 70.072 61.397 70.047

Materielle anlægsaktiver i alt 252.983 325.519 252.811 318.110

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder 6 0 0 61.888 48.841

Andre værdipapirer 10 105 705 105 705

Finansielle anlægsaktiver i alt 105 705 61.993 49.546

Anlægsaktiver i alt 316.622 411.646 332.322 394.250

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 130.491 143.890 130.491 128.548

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg 496.832 548.943 434.955 514.088

Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 353.495 885.641 349.374 865.585

Entreprisekontrakter, netto 11 167.425 157.349 167.425 157.349

Udskudt skatteaktiv 12 8.479 8.236 7.851 7.573

Finansielt tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 220.963 168.173 230.961 165.383

Andre tilgodehavender 32.640 32.294 32.640 31.134

Periodeafgrænsningsposter 12.818 9.252 12.436 9.015

Tilgodehavender i alt 1.292.652 1.809.888 1.235.642 1.750.127

Likvide beholdninger 80.004 5.161 80.004 5.159

Omsætningsaktiver i alt 1.503.147 1.958.939 1.446.137 1.883.834

Aktiver i alt 1.819.769 2.370.585 1.778.459 2.278.084

3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

4 B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

7 C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar


D.4 Balance

Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

Passiver Koncern Moderselskab

tkr. Note 2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010

Egenkapital 13

Aktiekapital 151.000 146.000 151.000 146.000

Overført overskud 411.983 416.001 411.983 416.001

Kursreguleringer -5.540 -5.521 -5.540 -5.521

Foreslået udbytte 151.000 604.000 151.000 604.000

Egenkapital i alt 708.443 1.160.480 708.443 1.160.480

Hensatte forpligtelser

Garantiforpligtelser 77.055 100.775 77.055 99.109

Andre hensatte forpligtelser 85.052 98.412 85.052 98.320

Hensatte forpligtelser i alt 162.107 199.187 162.107 197.429

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser

Obligationer 28.362 28.376 28.362 28.376

Langfristede gældsforpligtelser i alt 28.362 28.376 28.362 28.376

Kortfristede gældsforpligtelser

Finansiel gæld til tilknyttede virksomheder 7.471 47.774 5.129 402

Modtagne forudbetalinger fra kunder 11 163.756 135.787 163.756 135.787

Leverandørgæld 121.594 203.146 117.790 194.484

Gæld til tilknyttede virksomheder 9.823 12.679 9.823 12.334

Selskabsskat 239.704 220.973 239.704 220.973

Anden gæld 288.795 317.444 270.625 291.217

Periodeafgrænsningsposter 89.714 44.739 72.720 36.602

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 920.857 982.542 879.547 891.799

Gældsforpligtelser i alt 949.219 1.010.918 907.909 920.175

Passiver i alt 1.819.769 2.370.585 1.778.459 2.278.084

Eventualforpligtelser 14

Noter uden henvisning 18-22

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

29


30

D.5 Udvikling i egenkapital

Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

4 B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

Koncern og moderselskab

tkr. Aktiekapital

Valutakursregulering

vedrørende

udenlandsk

datterselskab

Overført

overskud

Foreslået

udbytte I alt

Egenkapital 1. oktober 2009 100.000 -7.940 493.205 119.000 704.265

Årets tilgang ved fusion 46.000 0 -46.000 0 0

Kursreguleringer 0 2.419 0 0 2.419

Kapitaltilskud 0 0 197.970 0 197.970

Udbetalt udbytte 0 0 0 -119.000 -119.000

Årets resultat 0 0 -229.174 604.000 374.826

Egenkapital 30. september 2010 146.000 -5.521 416.001 604.000 1.160.480

Årets tilgang ved fusion 5.000 0 -5.000 0 0

Kursreguleringer 0 -19 0 0 -19

Udbetalt udbytte 0 0 0 -604.000 -604.000

Årets resultat 0 0 982 151.000 151.982

Egenkapital 30. september 2011 151.000 -5.540 411.983 151.000 708.443

7 C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar


D.6 Pengestrømsopgørelse

Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

Koncern

tkr. Note 2010/2011 2009/2010

Nettoomsætning 3.174.629 3.680.017

Omkostninger -2.964.161 -3.197.717

Reguleringer 15 -37.841 -215.325

Pengestrøm fra primær drift før ændring i arbejdskapital 172.627 266.975

Ændring i arbejdskapital 16 -9.473 -138.225

Finansielle poster, netto -1.928 -4.701

Betalt selskabsskat, regulering vedrørende tidligere år -91.190 -127.702

Pengestrøm fra driftsaktivitet 70.036 -3.653

Køb af immaterielle anlægsaktiver 8 0 -31.048

Salg af immaterielle anlægsaktiver 8 3.151 8.099

Køb af materielle anlægsaktiver 9 -21.133 -68.649

Salg af materielle anlægsaktiver 90.130 25.584

Salg af finansielle anlægsaktiver 600 0

Salg af datterselskaber og aktiviteter 17 28.998 442.576

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 101.746 376.562

Ændring i langfristet gæld -14 13.548

Ændring i bankgæld 0 -7.618

Betalt udbytte -604.000 -119.000

Forøgelse af selskabskapitalen 0 197.470

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -604.014 84.400

Årets pengestrøm fra drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet -432.232 457.309

Likvide beholdninger 1. oktober 858.260 400.951

Likvide beholdninger 30. september 426.028 858.260

Likvide beholdninger kan speciferes som:

Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder (Siemens Financial Services) 353.495 885.641

Finansiel gæld til tilknyttede virksomheder -7.471 -47.774

Andre likvide midler 80.004 5.161

Likvider i afhændet datterselskab 2010/2011 0 15.232

426.028 858.260

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

31


32

D.7 Noter

Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

4 B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

Koncern Moderselskab

tkr.

1 - Nettoomsætning

2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010

Salg af varer og tjenesteydelser, indland 1.983.402 2.402.120 1.913.190 2.275.296

Salg af varer og tjenesteydelser, udland 1.191.227 1.276.971 1.114.606 1.268.943

Provisionsindtægter 0 926 0 926

Af konkurrencemæssige hensyn opdeles omsætningen ikke i segmenter.

3.174.629 3.680.017 3.027.796 3.545.165

2 - Andre driftsindtægter

Avance ved salg af aktivitet 0 161.200 0 161.200

Gevinst ved salg af anlægsaktiver 33.787 0 33.435 0

Huslejeindtægter 44.744 37.100 44.744 37.100

Andre driftsindtægter 0 757 0 757

3 - Andre driftsudgifter

78.531 199.057 78.531 199.057

Tab ved salg af anlægsaktiver 0 373 0 373

4 - Finansielle indtægter

0 373 0 373

Avance ved salg af kapitalandele 25.889 139.132 25.889 139.132

Renteindtægter fra øvrige koncernforbundne virksomheder 2.125 826 2.038 813

Renteindtægter af bankindeståender 6 0 0 0

Øvrige renteindtægter 125 6.590 125 6.557

5 - Finansielle udgifter

28.145 146.548 28.052 146.502

Renteudgifter til øvrige koncernforbundne virksomheder 1.022 828 395 225

Renteudgifter af bankgæld og værdipapirer 990 6.084 971 6.084

Øvrige renteudgifter og garantiprovisioner 2.172 5.205 2.172 5.204

4.184 12.117 3.538 11.513

7 C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar


D.7 Noter

Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

Moderselskab

tkr. 2010/2011 2009/2010

6 - Kapitalandele i dattervirksomheder

Anskaffelsessum 1. oktober 366.955 452.416

Årets afgang -510 -131.931

Årets tilgang 0 46.470

Anskaffelsessum 30. september 366.445 366.955

Reguleringer 1. oktober -318.114 -293.171

Årets afgang -2.599 0

Årets resultat efter skat 20.912 -21.425

Kursregulering -19 2.419

Afskrivning på goodwill -4.737 -4.737

Modtaget udbytte 0 -1.200

Reguleringer 30. september -304.557 -318.114

Regnskabsmæssig værdi 30. september 61.888 48.841

Navn Hjemsted Selskabskapital Egenkapital Resultat før skat Resultat efter skat

Siemens Flow Instruments Limited Stonehouse 12.689 4.118 -13.061 -9.519

Siemens Industry Software A/S Allerød 500 36.188 41.436 30.431

40.306 28.375 20.912

Afskrivning på goodwill 0 0 -4.737

Alle selskaber er 100 % ejede datterselskaber af Siemens A/S.

40.306 28.375 16.175

33


34

D.7 Noter

Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

4 B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

Koncern Moderselskab

tkr.

7 - Skat af ordinært resultat

2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010

Skat af årets resultat -56.558 -102.773 -49.095 -108.606

Der specificeres således:

Skat af årets skattepligtige indkomst -60.133 -105.345 -51.973 -113.676

Regulering vedrørende tidligere år -9 -5.018 0 -2.990

Regulering af udskudt skat 3.584 7.590 2.878 8.060

-56.558 -102.773 -49.095 -108.606

Goodwill Udvikling Software I alt

8 - Immaterielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum 1. oktober 2010 286.289 24.018 12.309 322.616

Afgang ved salg af datterselskab 0 0 -190 -190

Afgang -3.151 0 -10.142 -13.293

Anskaffelsessum 30. september 2011 283.138 24.018 1.977 309.133

Afskrivninger 1. oktober 2010 -201.059 -24.018 -12.117 -237.194

Afgang ved salg af datterselskab 0 0 153 153

Årets afskrivninger -18.648 0 -52 -18.700

Afgang 0 0 10.142 10.142

Afskrivninger 30. september 2011 -219.707 -24.018 -1.874 -245.599

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2011 63.431 0 103 63.534

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2010 85.230 0 192 85.422

Koncern

Afskrives over Maks. 7 år 3 år 3 år

Moderselskab

Goodwill Udvikling Software I alt

8 - Immaterielle anlægsaktiver (fortsat)

Anskaffelsessum 1. oktober 2010 217.349 24.018 12.119 253.486

Afgang 0 0 -10.142 -10.142

Anskaffelsessum 30. september 2011 217.349 24.018 1.977 243.344

Afskrivninger 1. oktober 2010 -190.910 -24.018 -11.964 -226.892

Årets afskrivninger -9.024 0 -52 -9.076

Afgang 0 0 10.142 10.142

Afskrivninger 30. september 2011 -199.934 -24.018 -1.874 -225.826

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2011 17.415 0 103 17.518

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2010 26.439 0 155 26.594

Afskrives over Maks. 7 år 3 år 3 år

7 C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar


D.7 Noter

tkr.

Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

9 - Materielle anlægsaktiver

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

Grunde og

bygninger

Indretning af

lejede lokaler

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

Koncern

Driftsmateriel

og inventar

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

Anlæg under

opførelse I alt

Anskaffelsessum 1. oktober 2010 295.648 26.367 406.645 70.072 798.732

Afgang ved salg af datterselskab 0 -1.029 -1.442 0 -2.471

Kursregulering 0 0 -323 0 -323

Årets tilgang 515 767 9.432 10.419 21.133

Årets afgang -120.947 -638 -71.578 -392 -193.555

Reklassificering 289 0 18.413 -18.702 0

Anskaffelsessum 30. september 2011 175.505 25.467 361.147 61.397 623.516

Afskrivninger 1. oktober 2010 -134.793 -9.936 -328.484 0 -473.213

Afgang ved salg af datterselskab 0 653 966 0 1.619

Kursregulering 0 0 295 0 295

Årets afskrivninger -7.850 -3.105 -25.491 0 -36.446

Årets afgang 75.147 524 61.541 0 137.212

Reklassificering -34 0 34 0 0

Afskrivninger 30. september 2011 -67.530 -11.864 -291.139 0 -370.533

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2011 107.975 13.603 70.008 61.397 252.983

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2010 160.855 16.431 78.161 70.072 325.519

Afskrives over 25-50 år Lejeperiode 3-10 år

Der er ikke optaget aktiver til udlejning under driftsmateriel og inventar.

9 - Materielle anlægsaktiver (fortsat)

Grunde og

bygninger

Indretning af

lejede lokaler

Moderselskab

Driftsmateriel

og inventar

Anlæg under

opførelse I alt

Anskaffelsessum 1. oktober 2010 294.835 25.338 365.948 70.047 756.168

Årets tilgang 515 767 9.282 10.419 20.983

Årets afgang -120.134 -638 -33.467 -367 -154.606

Reklassificering 289 0 18.413 -18.702 0

Anskaffelsessum 30. september 2011 175.505 25.467 360.176 61.397 622.545

Afskrivninger 1. oktober 2010 -134.381 -9.283 -294.394 0 -438.058

Reklassificering -34 0 34 0 0

Årets afskrivninger -7.850 -3.105 -25.401 0 -36.356

Årets afgang 74.735 524 29.421 0 104.680

Afskrivninger 30. september 2011 -67.530 -11.864 -290.340 0 -369.734

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2011 107.975 13.603 69.836 61.397 252.811

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2010 160.454 16.055 71.554 70.047 318.110

Afskrives over 25-50 år Lejeperiode 3-10 år

Der er ikke optaget aktiver til udlejning under driftsmateriel og inventar.

35


36

D.7 Noter

Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

4 B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

Koncern Moderselskab

tkr.

10 - Andre værdipapirer

2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010

Anskaffelsessum 1. oktober 733 733 733 733

Årets afgang -600 0 -600 0

Anskaffelsessum 30. september 133 733 133 733

Afskrivninger 1. oktober -28 -28 -28 -28

Afskrivninger 30. september -28 -28 -28 -28

Regnskabsmæssig værdi 30. september 105 705 105 705

11 - Entreprisekontrakter, netto

Entreprisekontrakter 751.598 1.090.439 751.598 1.090.439

Modtagne forudbetalinger fra kunder -747.929 -1.068.877 -747.929 -1.068.877

3.669 21.562 3.669 21.562

Der fordeles således i balancen:

Entreprisekontrakter, netto 167.425 157.349 167.425 157.349

Modtagne forudbetalinger fra kunder, netto -163.756 -135.787 -163.756 -135.787

3.669 21.562 3.669 21.562

12 - Udskudt skatteaktiv

Udskudt skatteaktiv 1. oktober 8.236 -1.053 7.573 -2.975

Afgang ved salg af datterselskab -677 0 0 0

Regulering vedrørende tidligere år -2.664 1.699 -2.600 2.488

Årets ændring i udskudt skatteaktiv 3.584 7.590 2.878 8.060

Udskudt skatteaktiv 30. september 8.479 8.236 7.851 7.573

Udskudt skatteaktiv vedrører:

Immaterielle anlægsaktiver -1.969 -1.863 -1.969 -1.854

Materielle anlægsaktiver -2.200 -4.797 -2.255 -5.045

Omsætningsaktiver -28.769 -37.403 -28.769 -37.464

Hensættelser og gældsforpligtelser 41.417 52.299 40.844 51.936

Udskudt skatteaktiv i alt 8.479 8.236 7.851 7.573

13 - Egenkapital

Aktiekapitalen består af 1.510.000 aktier á 100 kr. Selskabet har udvidet aktiekapitalen i 2010/2011 med 5 mio. kr. i forbindelse med fusionen mellem

Siemens A/S og Siemens Turbomachinery Equipment A/S. Der er ingen omkostninger forbundet med aktiekapitaludvidelsen.

Koncern Moderselskab

mio.kr. 2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010

14 - Eventualforpligtelser

Arbejdsgarantier stillet over for tredjemand 475,7 495,5 475,7 495,5

– heraf garanteret af koncernselskab 234,8 154,4 234,8 154,4

Huslejeforpligtelser 151,0 63,8 151,0 63,4

Øvrige leasingforpligtelser 44,9 24,5 42,8 24,3

7 C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar


D.7 Noter

Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

Koncern

tkr. 2010/2011 2009/2010

15 - Reguleringer i pengestrømsopgørelse

Afskrivninger 55.146 99.589

Gevinst ved afhændelse af anlægsaktiver -33.787 -2.331

Ændring i garantihensættelser -22.054 32.101

Ændring i øvrige hensatte forpligtelser -13.360 -46.617

Gevinst ved afhændelse af aktiviteter -25.889 -300.311

Øvrige ændringer 2.103 2.244

16 - Ændring i arbejdskapital

-37.841 -215.325

Ændring i varebeholdninger 6.509 48.371

Ændring i tilgodehavender 20.397 -170.934

Ændring i leverandørgæld m.v. -36.379 -15.662

17 - Salg af datterselskaber og aktiviteter

-9.473 -138.225

Immaterielle anlægsaktiver 37 0

Materielle anlægsaktiver 852 0

Finansielle anlægsaktiver 0 131.931

Varebeholdninger 6.890 9.730

Tilgodehavender 17.725 0

Udskudt skatteaktiv 677 0

Hensatte forpligtelser -1.666 604

Gæld til tilknyttede virksomheder -15.960 0

Leverandørgæld -577 0

Anden gæld -4.869 0

3.109 142.265

Gevinst ved salg 25.889 300.311

Salgssum 28.998 442.576

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

37


38

D.8 Noter uden henvisning

Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

4 B. Påtegninger

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

Koncern Moderselskab

tkr.

18 - Personaleudgifter

2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010

Honorar til moderselskabets bestyrelse 660 648 660 648

Vederlag til moderselskabets direktion 15.107 11.784 15.107 11.784

Gager og lønninger i øvrigt 863.254 850.404 822.691 789.964

Pensioner 94.707 90.677 92.920 87.579

Andre udgifter til social sikring 11.442 11.122 10.164 8.704

Øvrige personaleudgifter 113 2.366 0 0

985.283 967.001 941.542 898.679

Gennemsnitligt antal medarbejdere 1.649 1.661 1.557 1.489

19 - Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

1.157 1.588 1.101 1.356

Der specificeres således:

Honorar for revision 889 1.236 845 1.004

Honorar for revisionslignende ydelser 268 352 256 352

1.157 1.588 1.101 1.356

20 - Anvendelse af afledte finansielle instrumenter

Som led i sikring af indregnede og ikke-indregnede transaktioner anvender Siemens A/S valutaterminskontrakter.

Indregnede transaktioner

Sikring af indregnede transaktioner omfatter væsentligste tilgodehavender og gældsforpligtelser.

Valutarisici

tkr.

Valuta Betaling/Udløb Tilgodehavende

Gældsforpligtelse

7 C. Ledelsesberetning

8 C.1 Selskabsoplysninger

9 C.2 Koncernoversigt

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen

11 C.4 Medarbejdere og videndeling

12 C.5 Samfundsansvar

Afdækket ved

valutaterminskontrakter

Nettoposition

USD


7 C. Ledelsesberetning – fortsat

14 C.6 Industry Sector

16 C.7 Energy Sector

17 C.8 Healthcare Sector

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober - 30. september

19 D.1 Regnskabsberetning – Siemens A/S koncernen

21 D.2 Anvendt regnskabspraksis

27 D.3 Resultatopgørelse

28 D.4 Balance

30 D.5 Udvikling i egenkapital

31 D.6 Pengestrømsopgørelse

32 D.7 Noter

38 D.8 Noter uden henvisning

39


Siemens A/S

Borupvang 3

2750 Ballerup

44 77 44 77

www.siemens.dk

More magazines by this user
Similar magazines