Se præsentationen her. - Om vejman.dk

vejman.dk

Se præsentationen her. - Om vejman.dk

VEJARBEJDEROVERBLIK -

OVERBLIK OVER PLANLAGTE-

OG IGANGVÆRENDE

VEJARBEJDER

11. OKTOBER 2012 V/ANDERS RAHBEK


AGENDA

Baggrund

Vejarbejderoverblikskort

Eksempler på kortets anvendelighed

Status

Perspektiver

Spørgsmål


BAGGRUND

Vejdirektoratet har i disse år et særligt højt

aktivitetsniveau på hele statsvejnettet

Vejdirektoratet har samtidig øget fokus på fremkommelighed

og på servicering af trafikanterne – bl.a. gennem

retvisende information om igangværende arbejder på

vejnettet


BAGGRUND – SYNLIGHED TAK!

Manglende overblik over planlagte og igangværende

arbejder medfører:

Risiko for uhensigtsmæssig kødannelse og reduceret

fremkommelighed

Manglende mulighed for at optimere ressourceanvendelsen

Manglende mulighed for samarbejde og koordination på

tværs af divisioner og med eksterne

Ønsket var derfor et tilgængeligt "Visningssystem",

som skaber overblik


Vejarbejderoverblik


VEJARBEJDEROVERBLIK - KONCEPT


VEJARBEJDEROVERBLIK

Omfatter alle VD's vejarbejder, der har påvirkning på trafikken

Kort- og listevisning af planlagte, igangværende og afsluttede

arbejder i zoombart kort

Detailinformation om de enkelte arbejder via enkeltklik

Mange forskellige filtrerings- og søgemuligheder

Ved at klikke på de

forskellige lag ift.

planlagt- og

igangværende

vejarbejde, VD

division og type,

vises de i kortet

med farvemarkering

Det er også muligt

at fremfinde

vejarbejder på div.

søgekriterier som

f.eks. sted, typen af

arbejde, status, tid,

adm. vejnr. m.m.


Eksempler på kortets anvendelighed


VISNING AF VEJARBEJDER VIA LAG


VEJARBEJDERSITUATIONEN I

KOMMUNE, PÅ EN ENKELT VEJ ELLER I

EN POLITIKREDS


VIS DETALJER, OG FORETAG

JUSTERINGER TIL VEJARBEJDET


UDTRÆK AF VEJARBEJDER TIL LISTER

OG TIL EXCEL


UDTRÆK OVER VEJARBEJDER I

TRAFIKTUNGE PERIODER


SYNLIGGØRELSE AF POTENTIELLE

TRAFIKALE GENER


PLANLAGTE OG IGANGVÆRENDE

VEJARBEJDER OMKRING KØBENHAVN


UDLÆS VEJARBEJDERSITUATION TIL

PLOT OG I PDF


Status


STATUS - VEJARBEJDEROVERBLIK

Vejarbejderoverblikskortet er idriftsat og tilgængeligt for

alle Vejdirektoratet

Alle vejarbejder på statsvejene er i dag indlæst og

ajourført i kortet

Centralt værktøj for trafikal drift i det daglige arbejder

med prioritering og koordinering af nye og eksisterende

vejarbejder

Herudover skal vejarbejderoverblikket hjælpe til at:

• Minimere uhensigtsmæssig kødannelse og reduceret

fremkommelighed

• Mulighed for at optimere ressource-anvendelsen

• Mulighed for samarbejde og koordination


STATUS - DATAORGANISATION

Vejarbejdsansvarlige fra divisionerne leverer oplysninger

om vejarbejder til kortet

Datakoordinatorer er udpeget i alle divisioner og

områder og sikrer inddatering og validering af

vejarbejderdata

Datahåndteringen er beskrevet i "Dataforvaltningsnotatet

ERFA gruppe for visning af vejarbejder etableret

"I hele VD er der en fælles afhængighed af, at oplysninger

om planlagte vejarbejder er opdaterede og ajourførte"


Perspektiver


PERSPEKTIVER

Grafisk visning af andet end VD's arbejder, der medfører

belastning af vejnettet:

• Koncerter, sportsarrangementer og lignende

• Arbejder på kommuneveje

• Arbejder på banenettet

• Planlagte ledningsarbejder

• Indholdet af gravetilladelser

Mulighed for tilknytning af yderligere oplysninger –

eksempelvis trafikdata, kapacitetstal, spærretider og lignende

Mulighed for at udarbejde trafikal konsekvensvurdering og

screene for kødannelse og grafisk visning af forventet kø

…og potentielt meget mere…


PERSPEKTIVER, FORTSAT

Nye medaktører, eksempelvis politi, kommuner,

ledningsejere, entreprenører, beredskab, Banedanmark

m.fl.


PERSPEKTIVER, FORTSAT

Eksterne input

Via services fra andre

kortbaserede systemer

Via manuel indtastning i kort

Via levering i Excelindlæsningsskabeloner

Via gravetilladelser

Ekstern systemadgang

Login via www.vejman.dk, og

find vejarbejder via filter, lag og

søgning


SPØRGSMÅL

More magazines by this user
Similar magazines