105 - for et boligområde ved Nørrebjerg, Lemvig - Lemvig Kommune

lemvig.dk

105 - for et boligområde ved Nørrebjerg, Lemvig - Lemvig Kommune

Lemvig Kommune

Lokalplan nr. 105 – 1B 3.6 / 2002

for et boligområde ved Nørrebjerg, Lemvig.

Teknisk forvaltning december 2002


Lokalplan nr. 105 Indholdsfortegnelse

Lemvig Kommune

Lokalplan nr. 105-1B 3.6 / 2002

for et boligområde ved Nørrebjerg, Lemvig.

Indholdsfortegnelse Side

Beskrivelse og redegørelse

a Beskrivelse af lokalplanens hovedidéer ................................................. 3

b Lokalplanens forhold til anden planlægning.......................................... 4

c Lokalplanens midlertidige retsvirkninger .............................................. 5

Anden lovgivning........................................................................................... 5

Lokalplanens bestemmelser

§ 1 Lokalplanens formål............................................................................... 7

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus....................................................... 7

§ 3 Områdets anvendelse ............................................................................. 7

§ 4 Udstykninger .......................................................................................... 8

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold............................................................... 8

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering ....................................................... 9

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden ............................................................ 10

§ 8 Ledningsanlæg ..................................................................................... 10

§ 9 Ubebyggede arealer.............................................................................. 10

§ 10 Grundejerforening. ............................................................................... 11

§ 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse................................. 11

Lokalplanens retsvirkninger......................................................................... 11

Vedtagelsespåtegning................................................................................... 12

Lokalplanens bilag

Kortbilag 1: Matrikelkort

Kortbilag 2: Lokalplankort

Lokalplanen udgøres alene af afsnittet "Lokalplanens bestemmelser" samt

kortbilag 1 og 2.

S:\Merete\Lokalplaner\Lokalplan 105 Nørrebjerg\Lokalplan 105 Nørrebjerg.doc - 04-09-03 Side 1


Lokalplan nr. 105 Beskrivelse og redegørelse

a Beskrivelse af lokalplanens hovedidéer

Tilbage i 1970érne blev der vedtaget en landskabsfredning – KABBEL-

FREDNINGEN – hvor et ca. 111 ha stort område - strækkende sig fra

Østerbjerg og Nørre Lem Kirke helt ud til fjorden ved skrænterne ved Kabbel

- blev fredet. Selve kendelse fra Overfredningsnævnets er fra

26.06.1980.

Ved fredningen blev der friholdt en strimmel, der udgør en grunddybde, øst

for grundede på Alahärmävej.

Denne strimmel har siden ligget ubebygget hen i landzone, men ønskes af

nuværende ejer udstykket til boligformål. Derfor blev arealet medtaget i

Kommuneplan 2001 som en del af boligområde nr. 1B 3.6.

Området ligger højt med delvis udsigt over Lemvig. Men lokalplanområdet

er også synligt fra baglandet.

Fra grundene på Torsvej og fra området i svinget ved Nissumvej – Kabbelvej,

fra stien fra Kabbelvej til Nørrebjerg og fra Nørre Lem Kirkes område

er der et meget flot og frit udsyn over landskabet mod vest til de skovklædte

bakker på vestsiden af Lem Vig og ud over landskabet helt til Vesterhavet.

Derfor er det vigtigt, at en ny bebyggelse i lokalplanområdet ikke bliver for

høj og dominerende, så den forstyrrer dette flotte kig, som gennem fredningen

og anden lokalplanlægning er søgt bevaret.

Samtidig er der et modsat rettet hensyn til udsigten fra nye boliger i lokalplanområdet,

som så vidt muligt også skal tilgodeses, og derfor er vejen lagt

i bagskel ved bebyggelsen på Alahärmävej. Det er dog kun fra de højere beliggende

grunde i lokalplanområdets sydlige del, der er en reel udsigt. Den

bestående bebyggelse og bevoksning på Alahärmävej beskærer stort set udsigten

for lokalplanområdets nordlige del.

S:\Merete\Lokalplaner\Lokalplan 105 Nørrebjerg\Lokalplan 105 Nørrebjerg.doc - 04-09-03 Side 3


Beskrivelse og redegørelse Lokalplan nr. 105

Lemvig

Nissum Bredning

Lokalplan nr. 105

Klosterheden

b Lokalplanens forhold til anden planlægning

Kommuneplan 2001:

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens bestemmelser.

Kystnærhedszonen - Redegørelse for den visuelle påvirkning af omgivelserne:

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen højt hævet over fjorden

og vigen i omkring kote 50.

Umiddelbart vest for området ligger en bestående parcelhusbebyggelse, som

til en vis grad dækker for det nye lokalplanområde betragtet fra vestsiden af

Lem Vig.

Området vil således alene kunne anes fra Limfjorden og fra bakkerne på den

modsatte side af vigen.

Kirkebeskyttelse – Den nordligste grund ligger i kirkebeskyttelseszone I.

Side 4 Lokalplan 105 Nørrebjerg.doc - 04-09-03


Lokalplan nr. 105 Beskrivelse og redegørelse

c Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

1. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort (§ 24 i Lov om planlægning)

må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller

i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af

den endelige plans indhold.

2. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom,

der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes

efter lokalplanforslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med

kommuneplanen og der ikke er tale om et større byggearbejde med videre,

jævnfør § 13, stk. 2 i Lov om planlægning.

3. Tilladelse som nævnt under c-2, kan dog ikke meddeles, så længe en

indsigelse fra amtet eller miljøministeriet opretholdes (§ 29 i Lov om

planlægning) eller i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning

efter § 3, stk. 4. Denne paragraf tillægger miljøministeren ret til i

særlige tilfælde at beslutte at overtage amtsrådets og byrådets beføjelser

efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte

opgaver eller har større betydning.

4. Afsnit c-1. finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne eller

godkendte lokalplan er offentliggjort i dagspressen og højst i et år efter

lokalplanforslagets offentliggørelse.

Anden lovgivning

Lokalplanen fastlægger visse bebyggelsesregulerende bestemmelser. I det

omfang andet ikke fremgår af lokalplanen, er de almindelige regulerende

bestemmelser, som følger af anden lovgivning, fortsat gældende.

S:\Merete\Lokalplaner\Lokalplan 105 Nørrebjerg\Lokalplan 105 Nørrebjerg.doc - 04-09-03 Side 5


Lokalplan nr. 105 Lokalplanens bestemmelser

Stempelfri i henhold til Stempellovens §79, stk. 3.

Lemvig Kommune

Lokalplan nr. 105-1B 3.6 / 2002

for et boligområde ved Nørrebjerg, Lemvig.

I henhold til Lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer)

fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §2 nævnte område.

§ 1 Lokalplanens formål

1.1 Lokalplanen har til formål

at overføre lokalplanområdet på ca. 9.980 m² til byzone

at give retningslinjer for bebyggelsen, der sikrer, at denne falder

naturligt ind i det kuperede terræn

at sikre en harmonisk byafrunding mod de fredede arealer mod øst.

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus

2.1 Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre som vist på kortbilag

1: del af matr. nr. 11 hb, Lemvig Markjorder samt alle parceller, der

udstykkes fra de nævnte ejendomme i lokalplanområdet efter den

1.12.2002.

Fredningsgrænsen danner lokalplanens afgrænsning mod nord og øst.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone, men overføres til byzone

ved lokalplanens endelige vedtagelse.

2.3 Matr.nr. 11 hb, Lemvig Markjorder er underlagt landbrugspligt.

Landbrugspligten skal dog ikke være til hinder for, at kommunen kan

tillade, at arealet tages i brug til det i lokalplanen angivne formål, men

indtil da skal arealerne drives jordbrugsmæssigt efter landbrugslovens

regler. *

§ 3 Områdets anvendelse

3.1 Bebyggelsen må bestå af åben-lav boligbebyggelse.

* ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med Strukturdirektoratets godkendelse af udstykningen.

Der kan i forbindelse med ophævelse af landbrugspligten stilles betingelser i medfør af § 4,

stk. 2 og/eller stk. 3 i landbrugsloven.

S:\Merete\Lokalplaner\Lokalplan 105 Nørrebjerg\Lokalplan 105 Nørrebjerg.doc - 04-09-03 Side 7


Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 105

3.2 På de 4 nordligste grunde kan der dog opføres tæt-lav bebyggelse på

betingelse af, at der indsendes et samlet projekt herfor, som kan godkendes

af Byrådet.

3.3 Byrådet kan tillade, at der i lokalplanområdet drives en sådan virksomhed,

som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under

forudsætning af:

at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom.

at virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at

ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder

ved skiltning eller lignende) og områdets karakter af boligområde

ikke brydes.

at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende.

at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er

plads til på den pågældende ejendom.

3.4 På hver ejendom må der kun opføres eller indrettes 1 bolig.

§ 4 Udstykninger

4.1 Eventuelle udstykninger må kun foretages med byrådets godkendelse.

Udstykninger foretages i overensstemmelse med retningslinjerne

angivet på kortbilag 2. Ved tæt-lav bebyggelse kan udstykningsprincippet

fraviges, jfr. §3.2

Antallet af grunde kan reduceres i forhold til udstykningsprincippet

på kortbilag 2.

4.2 Ved udstykning må ingen grund til fritliggende parcelhuse blive

mindre end 700 m². Mindste grundstørrelse til tæt-lav bebyggelse

fastsættes til 500 m².

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1 Der udlægges areal til følgende veje som vist på kortbilag 2.

Vejen A-B i bredde af 10 m inkl. fortov/rabatter med fornøden vendeplads

ved punkt B og hjørneafskæringer ved punkt A. *

Vejen udlægges som privat fællesvej.

5.2 På hver ejendom skal der etableres holdeplads for 2 biler.

*

På kortbilag 2 er vist omtrentlige koter på færdig vej ved vejskel ud for midten af hver enkelt

grund.

Side 8 Lokalplan 105 Nørrebjerg.doc - 04-09-03


Lokalplan nr. 105 Lokalplanens bestemmelser

5.3 Inden for lokalplanområdet må der ikke parkeres lastbiler, større varevogne,

busser o.l. med en totalvægt over 3500 kg.

5.4 Der kan gives vejadgang til grundene vest for lokalplanområdet.

5.5 Byggelinjer:

Langs den offentlige sti i lokalplanens nordlige grænse pålægges en

byggelinje på 5 m.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 25.

Ved tæt-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være

30.

6.2 Boligerne skal opføres som fritliggende parcelhuse. Dog kan tæt-lav

bebyggelse sammenbygges.

6.3 Bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter

og bebyggelsens østlige facade skal ligge i byggefeltets østlige

facadelinje henholdsvis 31,5 m og 27 m fra vejskel med tagfladen

parallelt hermed, jfr. kortbilag 2.

6.4 Garager og carporte skal placeres mindst 1 m fra vejskel.

6.5 Den maksimale husdybde i byggefeltet må ikke overstige 9 m.

6.6 Der kan tillades opført tilbygninger med et fremspring på op til 5 m

mod vest fra hovedhuset, og de må tilsammen ikke udgøre mere end

1/2 af vestfacadens længde og skal være vinkelrette på hovedhuset.

Højden af disse tilbygninger må ikke overstige højden på kippen på

hovedhuset.

47

46 45,00

48,00

45,10

48

48,00

48,40

4545,4046 47 48 49

50

p

45,80

47

S:\Merete\Lokalplaner\Lokalplan 105 Nørrebjerg\Lokalplan 105 Nørrebjerg.doc - 04-09-03 Side 9

49

48,80

50,30

47,30

51,00

48,00

48

49

51,50

48,50

50 51 52

51,80

48,80

51,80

48,80 50

49

48

51

52

53

5

4


Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 105

6.7 Gulvkoten i byggefeltets østlige afgrænsning må ikke overstige de på

kortbilag 2 fastlagte højder for hvert enkelt byggefelt. Byggeansøgninger

skal ledsages af en nivellementsplan, hvor fikspunktet med

nummer 20072009062 beliggende Nørrebjerg 51 med GM1891 koten

48.919 anvendes.

6.8 Facadehøjden i byggefeltets østfacade må ikke overstige 3 m målt fra

den fastlagte gulvkote til udvendig skæring mellem overkant af tagflade

og facade.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1 Tage skal i byggefelterne udføres som symmetriske sadeltage.

7.2 Tagets vinkel med det vandrette plan skal i byggefelterne være 25º.

7.3 Tagflader i byggefelterne skal dækkes med teglsten i farver fra rød til

rødbrun, dog kan enkelte tagflader – dog maks. 25 % - dækkes med

glas eller zink. Eventuelle solfangere må kun anvendes på tagflader

med glas.

7.4 Skiltning og reklamering udover almindelig nummer- og navneskiltning

må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

§ 8 Ledningsanlæg

8.1 Udvendige antenner – bortset fra parabolantenner og fællesantenner

– er ikke tilladt.

8.2 Parabolantenner må ikke placeres på tagflader eller på master over 2

m´s højde.

8.3 Alle ledningsfremføringer skal ske som jordkabler.

§ 9 Ubebyggede arealer.

9.1 Hegn mod vej- og fællesarealer og mod øvrige skel skal udføres som

levende hegn.

Beplantning i skel mod vej og sti skal placeres så væksterne holder

sig inden for den pågældende grund.

9.2 Langs vejen A – B skal der i vejens vestlige side anlægges en 3 m

bred rabat og der tilplantes med Aronia Melanocarpa ”Aron” (surbær).

Denne beplantning skal opretholdes. Nødvendig udtynding og

genplantning må kun finde sted efter en samlet godkendt plan. Dog

kan beplantningen gennembrydes, hvor der skal være bagtilkørsel til

nabogrunde vest for lokalplanområdet – se §5.4.

Side 10 Lokalplan 105 Nørrebjerg.doc - 04-09-03


Lokalplan nr. 105 Lokalplanens bestemmelser

9.3 Belysning af vejen A - B skal udføres som parkbelysning med en

maksimal lyspunktshøjde på 3,5 m.

§ 10 Grundejerforening.

10.1 Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet med

medlemspligt for samtlige grundejere.

10.2 Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet kræver det, og byrådet

skal godkende vedtægterne.

10.3 Vejen A –B med vendeplads tilskødes grundejerforeningen, der har

pligt til at tage skøde herpå (§5).

10.4 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer

(§10.3) efter aftale med byrådet.

§ 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse

11.1 Der skal indsendes byggemodningsprojekt til kommunens godkendelse.

11.2 Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, før der

er etableret beplantning i henhold til bestemmelserne i §9.2 og §9.3.

11.3 Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, før bebyggelsen

er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter byrådets

anvisninger.

Lokalplanens retsvirkninger

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ifølge

planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens

bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i lovens

§ 19 eller § 40.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg

med videre, der er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til lokalplanen, hvis dispensationen ikke

er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

I henhold til § 47 i planloven kan byrådet ekspropriere fast ejendom, der tilhører

private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen

vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

S:\Merete\Lokalplaner\Lokalplan 105 Nørrebjerg\Lokalplan 105 Nørrebjerg.doc - 04-09-03 Side 11


7l

27k

11fm

11fe

cy

11em

27f

11fn

11gø

11cz

11cq

11fo

11b

27g

11fp

11el

11en

11bs

27h

27i

11ff

11fq

11bn

11ek

11fg

11eo

11be

11fr

11co

27o

11fh

"v"

11ei

11fu

11fi

11eø

11ep

11cb

27n

27p

11fx

11fk

11eh

11eq

11fz

11fl

11eæ

11aæ

11fa

11ex

27d

11ez

11fs

11fv

11ev

11fy

11fæ

11ed

11ga

11fø

11gb

"ab"

11gc

11ge

11eg

11gd

11ef

11es

11ey

11gf

11ee

11gh

11c

11et

11ec

11dæ

11eb

11ea

11dø

11dz

11gg

11dy

26d

3.00m

11e

11gk 11gn

11gm

11go

11gi

11gl

105

11gv

3.00m

"ax"

2br

2bq

2bp

2bo

Lemvig Markjorder

11eu

1 : 2000 11dq "av"

december 2002

11db

11hb

3

2bn

2bm

2bl

2bk

1cz

2bi

2bh

2bf

2df

Kirkegård, Lemvig Jorder

Lemvig Markjorder

Lokalplan nr. - 1B 3.6 / 2002 for et

11er

boligområde ved Nørrebjerg, Lemvig.

2bg

2be

2bd

1


A

45,00

5 m byggelinie

48,00

45,10

48,00

45,40

31,5 m facadelinie

48,40

45,80

48,80

50,30

47,30

51,00

48,00

Fredningsgrænse

51,50

48,50

B

27 m facadelinie

51,80

48,80

51,80

48,80

Signaturer:

50,30

48,00

105

Lokalplangrænse

Byggefelt

Byggelinie / facadelinie

Hjørneafskæring

Overkant gulvkote

Lokalplan nr. - 1B 3.6 / 2002 for et

boligområde ved Nørrebjerg, Lemvig.

Omtrentlig kote ved vejskel midt for grund

3 meter læbælte

1 : 1.000 december 2002

2

More magazines by this user
Similar magazines