Engelsk i 9.A og 9.B: Mundtlighed og tekstarbejde vægtes højt og ...

tranegaard.gentofte.skoler.dk

Engelsk i 9.A og 9.B: Mundtlighed og tekstarbejde vægtes højt og ...

Engelsk i 9.A og 9.B:

Mundtlighed og tekstarbejde vægtes højt og danner grundlaget for det tematiske skriftlige

arbejde. Ud fra et udvalg af selvvalgte tekster, tekster fra engelskbøgerne, internettet og

lærerens tekstsamling, arbejdes der i grupper og individuelt med analyse og fortolkning.

Skriftlig fremstilling styrkes ved hjælp af regelmæssigt grammatisk arbejde fælles i

klassen, samt individuelle skriftlige opgaver. Film og drama inddrages, hvor det er

hensigtsmæssigt i forhold til emner og temaer. Ugentlige elevstyrede diskussioner øger

selvstændigheden og skaber opmærksomhed omkring holdninger og et mere nuanceret

sprogbrug.


Vi vil primært arbejde med Formidable-bøgerne , samt Avant-Garde på trin 3 .

Grammatisk beenyttes " Fransk øvehæfte II .Overordnede emner :

1)skole og fritid.

2. Frankrig som land med historie og kunst , seværdigheder m.v.

3. Ungdom og rejser , livet på landet og i byen.

4.At være anderledes ( kulturelt og som menneske )

5: Forberedelse til eksamen i slutningen af skoleåret.


Årsplan for kristendomskundskab i 9. klasse.

Kristendomskundskab er et eksamensfag i udtræk. Faget læses med en ugentlig lektion.

Faget centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

1. Livsfilosofi og etik

2. Bibelske fortællinger

3. Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

4. Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

der sætter dem i stand til at

Ad 1

Ad 2

Ad 3

diskutere og forholde sig til udvalgte almene tilværelsesspørgsmål

anvende relevante faglige begreber

reflektere over og forholde sig til tilværelsens trosvalg

diskutere og forholde sig til forskellen mellem religiøst og naturvidenskabeligt sprog

forholde sig til forskellige menneskesyn

forholde sig til sammenhænge mellemforskellige normer, etikker og bagvedliggende

værdier

give udtryk for og samtale om egen og andres livsforståelse

diskutere og forholde sig til håndteringen af kulturmøder

vurdere og udtrykke sig om forskellige syn på naturen

udtrykke sig om bibelske fortællingers sammenhæng med værdier i dansk og

europæisk kultur

forholde sig til de bibelske fortællinger i samtaler om tydning af tilværelsen

fortolke motiver og temaer, som de kommer til udtryk i kunst og litteratur

reflektere over og diskutere kristendommens rolle i kultur og samfund


have indsigt i og forholde sig til kirkelige synspunkter samt deres betydning i

samfundet

drøfte folkekirkens organisation og betydning i samfundet

forholde sig til andre kristne trossamfund

forholde sig til sammenhænge mellem tid, rum og betydning i forskellige ritualer

genkende kristne symboler samt diskutere deres funktioner, når disse indgår i

kunstneriske udtryk

tolke salmer og sange, bl.a. i relation til den historiske udvikling

Ad 4

kende og forholde sig til centrale dele af udvalgte religioner

vurdere udvalgte religiøse sekter og bevægelsers indhold, opbygning og strategier

diskutere forskellige religioners rolle i samfundet – lokalt og globalt

reflektere over og diskutere udvalgte temaer på tværs af religionerne

samtale om udvalgte religioners kunstneriske og symbolske udtryk.


Faglig årsplan i faget tysk 9.a,

9.b. + 9.c

Formål for faget

Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og

færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og

skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og

sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt

elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer

lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur og samfundsforhold i tysktalende

lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

De centrale kendskabs- og færdighedsområder i tysk er:

Kommunikative færdigheder

Sprog og sprogbrug

Sprogtilegnelse

Kultur- og samfundsforhold

I tyskundervisningen arbejder vi med forskellige emner, der er valgt ud fra følgende

kriterier:

At de er vedkommende for eleverne og at de kan sætte dem i relation til deres egen

hverdag

At eleverne får indsigt i og forståelse for den tyske kultur og landets historie

At eleverne får lyst til at lære en anden kultur at kende og forholde sig åbent og

interesseret, når de møder det tyske sprog, dets mennesker, og kultur

At eleverne udvikler en interesse for faget, og at denne interesse varer ved, og

efter endt skoletid

Emner

I 9. klasse er tysk et eksamensfag, og eleverne kan derfor komme op i faget tysk, hvis det

bliver udtrukket. Derfor vil vores undervisning i 9. klasse lede eleverne frem mod den

mundtlige prøve, som er en meget selvstændig prøveform. Emnerne vil i vidt omfang tage

udgangspunkt i elevernes hverdag og samtidig forholde sig til tysk kultur, historie og

samfundsforhold. Vi vil arbejde med følgende emner:

D für Deutschland

Sport und Gesundheit

Anders sein

Jung sein

Liebe und Freundschaft

Der vil løbende være skriftlige afleveringer, så eleverne lærer at udtrykke sig skriftligt i et

forståeligt sprog. Afleveringerne vil knytte sig til de valgte emner.


For at gøre eleverne fortrolige med den meget krævende og selvstændige eksamensform,

vil vi løbende arbejde med udvidelse af ordforråd, faste vendinger, at kunne redegøre for

sin egen mening og den gode mundtlige fremstilling.

Materialer

I 9. Klasse vil arbejde med følgende materialer:

Alles klappt 3

Du bist dran 2+3

Diverse avisartikler

Sport

Mittendrin

Film: bl.a Das Leben der Anderen, Gegen die Wand, Die Fälscher

Forskellige noveller


Fysik/Kemi

Målene for faget fysik/kemi er at eleverne efter 9. klasse er i stand til at

- anvende fysiske, kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener

som krystalformer, additiv farveblanding og nordlys

- redegøre for anvendelse af modeller og simuleringer som led i en

beskrivelse af fænomener og sammenhænge som lydens udbredelse,

flyvning og stjernehimlen

- beskrive eksempler på kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion

- forklare principper i det periodiske system

- kende og beskrive udvalgte enkle atomkerneprocesser

- forklare, hvordan indgreb i naturens stofkredsløb kan påvirke miljøet

I år skal klassen arbejde med følgende emner:

‐ Syrer baser og salte – herunder kemisk analyse

‐ Atom og kernefysik

‐ Magnetisme, elektromagnetisme, induktion og transformation

‐ Alkoholer

‐ Lys og lyd

‐ Metaller

Alle emner tager udgangspunkt i forsøg, men teorien bag, bliver i år mere

omfangsrig en de to foregående år.

Til alle emner, vil der være en del skriftlige opgaver, som primært laves i timerne.

Det er fortsat Ny Prisma, der er basisbogen. Herudover bliver der udleveret nogle

noter om kemisk binding, syre-baser-salte, radioaktive stråler og energi.

I de to fordybelsesuger vil klassen få i alt tre dage med kun fysik/kemi, hvor der

bliver mulighed for større fordybelse, end en normal lektion giver mulighed for.

Skoleåret afsluttes med folkeskolens afgangsprøve, som er obligatorisk for alle.

Prøven – som varer to timer – er en både praktisk og teoretisk prøve.

More magazines by this user
Similar magazines